ПРОТОКОЛ № XXXIV

 

Днес, 15.02.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0021/08.02.2022г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Анатоли Станилов, Иван Тахчиев, Ивайло Симеонов, Красимир Йорданов, д-р Н. Петкова, д-р Р. Георгиев.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 17:30 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (НРПУРОИ)

ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

общински съветник и председател

на ПК ОИКДОУСОС

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

2.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (НРПУРОИ)

ВНОСИТЕЛ: К. Георгиева

общински съветник и председател

на ПК ОИКДОУСОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (НРПУРОИ)

ВНОСИТЕЛ: . Георгиева

общински съветник и председател

на ПК ОИКДОУСОС

__________________________________________________________________________________

 

Георгиева - Уважаеми колеги, всеки един от Вас се е запознал с проекта на решението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и с мотивите за това изменение.

През месец декември, 2021 год. в ПК „ОСКДОУСОС“ постъпиха молби от наематели на общински обекти, явили се на публичен търг и подписали договори за наем по старата Наредба. През 2020 година ние приехме изцяло нова Наредба, която предвижда нови условия за отдаване на общинско имущество под наем.

Държа да подчертая, че настоящото предложение за изменение на Наредбата, преди да го внеса и да бъде качено на интернет-страницата на общината беше съгласувано и подкрепено от всички седем члена на комисията по общинска собственост.

Става въпрос за 28  стопански субекта, които биха имали възможност да се възползват от предложеното изменение.

Защо преценихме, че е нужно това изменение? Защото чл.14 б и чл.17, ал.6 от старата (отменена) Наредба са били в противоречие със Закона за общинска собственост. Но вина за това не носят явилите се на търг и сключили договори, а органът, който я е приел. Част от тези хора са планирали своята дейност, съгласно разпоредбите на старата Наредба, а през последните две години (предвид COVID-ситуацията) тяхната работа търпи негативи, независимо че и ние, и кметът на общината проявихме социална отговорност, като опростихме част от наемите им.

Днешното предложение е продиктувано от целесъобразност към настоящия момент и проява на отношение към малкия бизнес в града ни.

В едномесечния срок за обществено обсъждане не са постъпили предложения, корекции, становища.

Благодаря на общинска администрация за подготвеното до нас становище, и искам да поясня като вносител някои детайли.

Относно адм. дело № 7706/2019, II отд. нa BAC и адм. дело № 2986/2019г., III отд. нa BAC:

Цитираните решения на ВАС се отнасят по дела със сходен характер, но по различни казуси. При организирането на търговете съответните общини са имали изначално възможност да провеждат търгове за 10 години, което е регламентирано както в ЗОС, така и в съответните техни наредби. В община Ямбол, в съответната стара наредба съществуваше  ограничение за срок на договорите до максимум 5 години, като удължаването им до максималния срок, предвиден в ЗОС се осъществяваше чрез анекс към настоящия договор. Така погледнато, сключването на 10 годишни договори се разделяше на 2 периода, като първият пет годишен такъв е атестация, а при наличието на изрядност от страна на наемателите и заявено от тях желание се анексираха за остатъка от срока, предвиден от НРПРУОИ и ЗОС. При наличието на подобна точка в подзаконовия нормативен акт следва да се има предвид, че общината заявява изричната си готовност да реализира остатъка от договорните взаимоотношения, освен в случаите, в които наемателите не са изпълнявали договорните си взаимоотношения коректно, в съответствие с подписания договор.

Пример за настоящи практики с анексиране на договорите след първите 5 години (при Наредби, в които максималният срок от 10 години по ЗОС е ограничен от наредбата) са община "Тунджа" и община Варна (възможно е да има и други). Отмяната на този метод, макар и напълно законосъобразна поражда морални и материални противоречия за наематели в заварено положение, което не е уредено в ПЗР на новата НРПРУОИ.

 

По отношение на икономическа обосновка на ОСИД: наемните цени се индексират ежегодно с процента на инфлация от НСИ. Средната цена за продажба на имоти действително е по-висока, което е породено от ниските базисни лихвени проценти на банките в сектор "жилищно кредитиране", които са съизмерими с лихвите по кредити на ББР за бизнеса. Що се касае до средната цена за наем - не се наблюдава увеличение, извън свързаното с ръста на инфлацията и МРЗ, особено за икономически дейности в сферата на ресторантьорството и питейните заведения, които са подложени на силно рестриктивни мерки и в половината от времето си на работа през годината реализират загуби от обичайната си дейност. Тук обаче, пред Вас заявявам, че при приемане на Наредба за изменение на Наредбата днес, още в понеделник, на 21.02.2022 год. ще внеса ново предложение за изменение, касаещо промяна на наемните цени на стопанските субекти, които ще се възползват от изменението. Защо? Защото сме длъжни да управляваме общинското имущество с грижа на добър стопанин и в интерес на жителите на град Ямбол. Доколкото помня от предходния си мандат като общински съветник, наемателите в "Безистен" не можеха да инвестират в благоустрояване на имотите и повишаване на тяхната стойност, защото им беше забранено да преустройват каквото и да е в помещенията, както и да прикрепят трайно (по смисъла на закона). Трябваше и да запазват визията на помещенията по отношение на разкрити зидове и вътрешни куполи и арки. Това създава абсолютна невъзможност да се инвестира в себестойността на обектите и не е по желание на наемателите, а е изискване в договорните взаимоотношения. По отношение на климатичните инсталации в Безистен, редно е да се включат реалните разходи за климатизация на помещенията в разходите на наемателите за електроенергия и вярвам, че общинска администрация може да се справи с това.

 Затова се обръщам към вас със заявка за подкрепа на предложението.

 

 

Горнаков - ПК ЗОРПК и ОИКДОУСОС приемат предложението. (приложен протокол от съвместно заседание)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат.

Илчев – Няма да участвам в гласуването, поради конфликт на интереси.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

 

Гласували       за – 16                         против – 1                              въздържали се – 9

 

            Шиков - Колко съветника сме в залата? Необходимо е мнозинство половината от присъстващите в залата плюс един. Г-н Илчев не гласува поради конфликт на интереси.

Яв. Брънков от място предложи прегласуване поради настъпилото объркване и изпускане на срока за гласуване на някои общински съветници.

 

Шиков – Подлагам повторно на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 15                         против – 2                              въздържали се – 10

Не се приема.

 

 

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание е на 24 февруари 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова