РЕШЕНИЯ

 

НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2024г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно удостояване на арх. Сотир Камбуров със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява с „Награда на Ямбол“ за 2024 г. Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Удостоява със званието „Почетен гражданин“ заслужилия треньор Йордан Атанасов.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява със званието „Почетен гражданин“ Христо Дичев.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.16 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява с Почетен знак „Герб на Община Ямбол” Териториалната организация на Научно-технически съюзи-Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г. изм. с Решение № LХI-6/31.08.2023г., в сила от 18.09.2023г., изм. Реш. ЯАС 240 по адм. д. 325/23г., в сила от 02.03.2024г.), както следва:

 

НАРЕДБА

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г. изм. с Решение № LХI-6/31.08.2023г., в сила от 18.09.2023г., изм. Реш. ЯАС 240 по адм. д. 325/23г., в сила от 02.03.2024г.)

 

 

§ 1. В чл.21 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1, т.1 придобива следния вид:

           

ВИД ДЕЙНОСТ

Такса без ДДС за м2/месец

Такса без ДДС за м2/ден

Такса, лв. без ДДС за кв.м/ден – за официални или организирани празници, базари и др.

1 зона

II зона

I зона

II зона

I зона

II зона

1. Търговия с хранителни стоки

50.00

44.00

3.50

3.50

7.00

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

50.00

44.00

4.50

4.50

6.00

6.00

3. Търговия с книги

23.00

21.00

1.10

1.00

-

-

4. Търговия с плод и зеленчук пред собствени магазини

до 5 кв.м по 15 лв./кв.м

до 5 кв.м по 13 лв./кв.м

2.50

2.50

-

-

над 5 кв.м по 10 лв. за всеки кв.м

5. Търговия със сувенири, картички,  мартеници, художествени занаяти

30.00

25.00

2.50

2.00

3.50

3.00

6. Търговия с цветя

-

-

10.00

10.00

18.00

18.00

7. Търговия с цветя пред собствен магазин

30.00

25.00

-

-

-

-

8. Разполагане на маси пред заведения - летен сезон и зимен сезон

7.20 /летен/

4.80 /зимен/

6.00 /летен/

3.60 /зимен/

0.80

0.70

-

-

9. Разполагане на хладилни витрини, витрини за сладолед, щендери и др.

50.00

44.00

4.00

4.00

6.00

6.00

10. Разполагане на строителни материали и строителни площадки

3.60

3.60

-

-

-

-

11. Търговия с балон

72.00

72.00

10.00

10.00

10.00

10.00

12. Разполагане на автомати за кафе, напитки и закуски

35.00

30.00

-

-

-

-

13. Други

50.00

44.00

4.00

4.00

8.00

5.00

 

 

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и др. преместваеми съоръжения/

Такса лв. без ДДС за м2/месец

 

I зона

II зона

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

1. Търговия с хранителни стоки

12.00

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

12.00

7.00

3. Търговия с книги

8.00

7.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, смески и др.

12.00

7.00

5. Кафе, безалкохолни и приготвяне на храна

14.00

10.00

УСЛУГИ

6. Извършване на услуги

6.00

6.00

С РАЗВЛЕКАТЕЛНО И ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

7. За събирания от културно-масов

6.00

5.00

8. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

4.00

2.00

9. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др. към маси пред заведения по одобрен проект

0.50

0.40

10. С развлекателен характер - спортни, атракционни и детски съоръжения

24.00

12.00

за ден по 1 лв./кв.м

11. Циркове

1.00 лв. за ден на кв.м

0.90 лв. за ден на кв.м

12. Охрана на паркинги, тоалетни и др.

12.00

8.00

13. Спорт ТОТО

18.00

12.00

14. Таксата на всички помещения над 20 кв.м се намалява за горницата над 20 кв.м с 50 %

 

§ 2. В чл.25, ал.1 таблицата се изменя по следния начин:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска кухня

за ден

3,40

2. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на
възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се
отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

§ 3. В чл.33, ал.1, т.4 се добавя второ тире със следното съдържание:

 

     4.

2036 *

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 

- издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

- издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки до 7 степен

30 дни

 

 

30 дни

20.00

 

 

15,00

 

 

§ 4. Чл.33, ал.1, т.17 се изменя по следния начин:

 

17.

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2 рд

10.00

-

-

 

§ 5. В чл.35 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1 придобива следния вид:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

СРОК

ТАКСА

2

2035 *

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

 

-      с часово ограничение /на месец/

30 КД

50.00

-      с без часово ограничение /на месец/

30 КД

80.00

 

 

§ 6. В чл.38 таблицата след ал.1 придобива следния вид:

 

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

1988

 

 

Издаване на удостоверение

за отписване на имот от

актовите книги за имотите

-      общинска собственост,

или за възстановен

общински имот

7 РД

35.00

-

-

-

-

2

2878

Обработване на заявление декларация за

обстоятелствена проверка

15 РД

120.00

7 РД

240.00

-

-

3

2081

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

7 РД

8.00

3 РД

17.00

24 Ч

24.00

4

2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

- Справка по актовите книги (за брой)

7 РД

12.00

-

-

-

-

- Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост (за брой

7 РД

12.00

3 РД

24.00

24 Ч

36.00

5

2005

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот общинска собственост

30 КД

60.00

-

-

-

-

6

-

Закупуване на тръжна документация

- за обекти под наем

Съгл. заповед за провеж дане на търг

36.00

-

-

-

-

- за продажба на обекти и учредяване на вещни права

Съгл. заповед за провеж дане на търг

240.00

-

-

-

-

7

-

За участие в търг

- за обекти под наем

Съгл. заповед за провеж дане на търг

24.00

-

-

-

-

- за продажба на обекти и учредяване на вещни права

Съгл. заповед за провеж дане на търг

120.00

-

-

-

-

8

2105

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

 

3.00

-

-

-

-

 

 

§ 7. Чл.38а придобива следния вид:

Таксата за разпореждане с общинско имущество и учредяване на вещни права е както следва: (1) При разпоредителни сделки без провеждане на търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на 290.00 лв. /двеста и деветдесет лева/.

(2) При разпоредителни сделки чрез провеждане на публичен търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на 460.00лв. /четиристотин и шестдесет лева/.

(3) При разпореждане с общински жилищен имот – в размер на 130.00 лв. /сто и тридесет лева/.

 

§ 8. Чл.47, ал.1 се изменя по следния начин:

Услуги предоставяни от Художествена галерия „ЖОРЖ ПАПАЗОВ“ - ЯМБОЛ:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА

ЦЕНА

1.

Посещение на експозиция на ХГ „Ж. Папазов"

 

- посетители над 18 г.

4.00 лв.

- ученици/студенти/лица над 65 г.

2.00 лв.

- деца до 7 г., хора в неравностойно положение

Вход свободен

2.

Ползване на зала на Художествената галерия

 

- за изложба

25.00 лв./ ден

- за концерт

100.00 лв./ден

- за други мероприятия

100.00 лв./ден

- за рисуване в залите на галерията - при съвместно мероприятие с ХГ- Ямбол

3.00 лв./занимание за 1 дете

- от учащи, когато ХГ не е организатор

50лв./час

 

 

3.

Беседа в експозиционните зали

 

Беседа в експозиционните зали

20.00 лв.

4.

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозицията на галерията

50.00 лв.

5.

Издаване на справка от архива на ХГ за заверяване на препис или препис- извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

 

- за първа страница

5.00 лв.

- за всяка следваща страница

2.50 лв.

- за извършване на устна справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

5.00лв.

- за извършване на писмена справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

10.00 лв. за всяка страница

6.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

 

- за ползване на една книга

1.00 лв./ ден

- за изработване на писмена библиографска справка /1 стр./

10.00 лв./ за брой

- за ксерокопие формат А 4

0.10 лв./стр.

7.

 

 

 

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти

 

- за изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./ 1 стр.

10.00 лв./стр.

- за рецензия на научен текст

3.00 лв./стр.

- за консултация при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико-експозиционни планове

50.00 лв.

- за консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

- за консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

- за консултации за извършване на събирателна дейност

30.00 лв.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др., на институции и организации,когато ХГ е съорганизатор:

 

1. за изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор

1000.00 лв.

2. за графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

 

2.1. за покана /плакат/ транспарант

500.00 лв. за един вид

2.2. за юбилеен лист за публикация /100 бр.

 

-за малка цветна реклама /до 50 кв. см/

130.00 лв.

- за малка черно-бяла реклама /до 50 кв. см/

100.00 лв.

2.3. за текст-типографско решение

60.00 лв.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

50.00 лв./ час

9.

Дигитално заснемане и сканиране

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

3.00 лв./стр.

- за портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и др.)

30.00 лв./ ден за всяко средство

 

 

§ 9. В Чл.49 се изменя по следния начин:

За предоставените услуги от „Музей на бойната слава“ – Ямбол се заплаща цена, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА

ЦЕНА

1.

Посещение на „Музей на бойната слава" от:

 

 

- Посетители над 18г.

6.00 лв

 

- За ученици, студенти, военнослужещи и лица над 65 г.

3.00 лв.

 

- При посещение на група от 20 и повече лица

3.00 лв.

 

- При посещение на група от 20 и повече ученици, студенти, военнослужещи и лица над 65 г.

2.00 лв.

 

- Семеен билет (родители с до 3 деца от 7 до 18 г.)

12.00 лв.

 

- Целогодишна абонаментна карта

100.00 лв.

2.

Беседа в експозиционните зали на музея

 

 

Тематична беседа

6.00 лв.

 

- Обзорна беседа

10.00 лв.

 

- Специализирана беседа

20.00 лв.

 

- Изготвяне и изнасяне на лекция или презентация на военна тематика по заявка от училища, организации и др. извън експозицията на музея.

20.00 лв.

3.

Използване на зала от външни лица и институции, когато Музеят не е съорганизатор

 

3.1

- за учащи и военни формирования

25.00 лв./час

3.2

- извън изброените по т. 3.1.

40.00 лв. /час

4.

Ползване на работни помещения и зали за научноизследователска дейност от външни научни екипи.

25.00 лв. за помещение

5.

Ползване на презентиращо устройство, собственост на музея

25.00 лв. на ден

6.

Извършване на историческа справка за личност, предмет, събитие и др.

15.00 лв.

7.

Копиране на ксерокс документ формат А4

0.20 лв. на стр.

8.

Консултации при подготовка на реферати, курсови и дипломни работи

15.00 лв.

9.

Журиране на викторини, състезания и конкурси на военно-историческа тематика, при които Музеят не е съорганизатор.

25.00 лв.

10.

Видео и фото заснемане в експозициите:

 

10.2

-с комерсиална цел

30.00 лв. /час

11.

Практически занимания в Музея /с предварителна заявка/

10.00 лв. /час

12.

Магнитен сувенир

Със заповед на директора на Музей на бойната слава.

 

 

§ 10. В Чл.50, ал.1, Таблица 2 се изменя по следния начин:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

1.      I.

Младежки културен център „Георги Братанов“

 

1.

Ползване на голяма зала

 

 

 

1.1 В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период - 250 лв. на час; Зимен период - 350 лв. на час

 

 

1.2. Извън работно време и в почивни дни

Летен период-350 лв. на час; Зимен период - 450 лв. на час

 

2.

Ползване на камерни зали

 

 

 

2.1.В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период - 150 лв. на час; Зимен период - 250 лв. на час

 

 

2.2.Извън работно време и в почивни дни

Летен период - 250 лв. на час; Зимен период - 300 лв. на час;

 

3.

Входна цена при посещение на събитие, организирано в

За лица до 18 г.- 3 лв.;

 

 

 

Младежки дом

За лица над 18 г.-5 лв.

 

4.

Цена за ежемесечно участие в клубни форми

Индивидуална -10 лв.

      Клубна 50 лв.

 

5.

За провеждане на сватбен ритуал

 

 

 

5.1 В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период -150 лв. на час; Зимен период - 200 лв. на час

 

 

5.2. Извън работно време и в почивни дни

Летен период-250 лв. на час; Зимен период - 300 лв. на час

 

6.

За ползване на аудиовизуална техника

100 лв. на час за всяка техника

 

 

Заключителни разпоредби

 

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение №  

 

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 3.

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г. за основен ремонт на физкултурен салон в Основно училище „Любен Каравелов“ град Ямбол.

2.Делегира права на Кмета на Община Ямбол да предприеме всички необходими действия от настоящето решение за кандидатстването на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г.

3.Да се запази съществуването и функционирането на физкултурен салон в Основно училище „Любен Каравелов“ град Ямбол, предмет на финансирания проект, за период от 5 години след извършване на окончателното плащане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за членство в Мрежата на Балканските градове В40.

2.Делегира права на Кмета на Община Ямбол да подпише всички приложими документи и да предприеме всички необходими действия във връзка с членството на Община Ямбол в Мрежата на Балканските градове В40.

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ЕСУТ при община Ямбол по точка трета на протокол № 4/18.04.2024 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“, с начало от поземлен имот с идентификатор 87374.34.240 - държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, с начин на трайно ползване (НТП) – за път от републиканската пътна мрежа и пресича поземлен имот с идентификатор 87374.34.956 -  общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, като засегнатата площ от същия е 17.5 кв.м. за която площ се образува проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.34.990, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 с площ 105 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. , на изпълнителния директор на АГКК,  който е част от УПИ VIII 331, 333, 332, 334 в квартал 67 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 3204/27.03.2024г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“Капитан Петко Войвода“ №29 в размер на 11 990.00 (единадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Дормуш … Феизов. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, чл.41, ал.2  и  чл.47,  ал.1, т.3 от  Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от  НРУРОЖ  на  Общински съвет-Ямбол, определя  пазарна  цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с  идентификатор  87374.546.30.2.85 (осемдесет и седем  хиляди  триста  седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка  тридесет точка  две  точка  осемдесет и пет), с  площ 56.45   (петдесет и шест  цяло  и  четиридесет  и  пет) квадратни  метра, прилежащо избено помещение № 26 с площ  2.86  (два цяло осемдесет и шест) квадратни  метра и съответните  идеални  части  от  общите части на сградата, находящ се на   девети   етаж   от   сграда с  идентификатор  87374.546.30.2,      построена   с   отстъпено   право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.30  по КК и КР на град Ямбол, актуван   с   Акт за общинска собственост  № 490 от 05.04.2002г., с   административен адрес: град  Ямбол,   ж.к.  „Хале” , бл. 1, вх. Б, ет. 9, ап. 85, гр. Ямбол в размер на 61 000.00 лева (шестдесет и една  хиляди лева) крайна цена, на която  да  бъде  извършена  продажбата  му на Антоанета …  Динева.

       Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС обявява за публична общинска собственост следните имоти:

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.109 по КККР на гр. Ямбол, с площ 25 026 кв. м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 13 броя сгради с идентификатори 87374.526.109.1, 87374.526.109.2, 87374.526.109.3, 87374.526.109.4, 87374.526.109.5, 87374.526.109.6, 87374.526.109.7, 87374.526.109.8, 87374.526.109.9, 87374.526.109.10, 87374.526.109.11, 87374.526.109.12 и 87374.526.109.13 с обща застроена площ 4483 кв.м;

2.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.119 по КККР на гр. Ямбол, с площ 74 608 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 27 броя сгради с идентификатори 87374.526.119.1, 87374.526.119.2, 87374.526.119.3, 87374.526.119.4, 87374.526.119.5, 87374.526.119.6, 87374.526.119.7, 87374.526.119.8, 87374.526.119.9, 87374.526.119.10, 87374.526.119.11, 87374.526.119.12, 87374.526.119.13, 87374.526.119.16, 87374.526.119.17, 87374.526.119.18, 87374.526.119.19, 87374.526.119.20, 87374.526.119.21, 87374.526.119.22, 87374.526.119.23, 87374.526.119.24, 87374.526.119.25, 87374.526.119.26, 87374.526.119.28, 87374.526.119.29 и 87374.526.119.30 с обща застроена площ 2 913 кв.м;

3.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 43 161  кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 7 броя сгради с идентификатори 87374.526.120.1, 87374.526.120.4, 87374.526.120.5, 87374.526.120.8, 87374.526.120.9, 87374.526.120.10 и 87374.526.120.11 с обща застроена площ 6 926 кв.м;

4.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КККР на гр. Ямбол, с площ 85 872 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално  предназначение и ползване, ведно с построените в него 19 броя сгради с идентификатори 87374.526.121.1, 87374.526.121.2, 87374.526.121.3, 87374.526.121.4, 87374.526.121.5, 87374.526.121.6, 87374.526.121.7, 87374.526.121.8, 87374.526.121.9, 87374.526.121.10, 87374.526.121.12, 87374.526.121.13, 87374.526.121.14, 87374.526.121.16, 87374.526.121.17, 87374.526.121.18, 87374.526.121.20, 87374.526.121.21 и 87374.526.121.22 с обща застроена площ 9601 кв.м;

5.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.122 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 114 025 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 21 броя сгради с идентификатори 87374.526.122.1, 87374.526.122.2, 87374.526.122.3, 87374.526.122.4, 87374.526.122.5, 87374.526.122.6, 87374.526.122.7, 87374.526.122.8, 87374.526.122.9, 87374.526.122.10, 87374.526.122.11, 87374.526.122.12, 87374.526.122.13, 87374.526.122.14, 87374.526.122.16, 87374.526.122.17, 87374.526.122.18, 87374.526.122.20, 87374.526.122.21, 87374.526.122.22 и 87374.526.122.23 с обща застроена площ 19 216 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Генка … Минкова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 20.38 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.11, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 14 058 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.11.41 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д и определя пазарна цена в размер на 1 948.80 (хиляда деветстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ

- отменя решение по точка двадесет и седма от второто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.11.2023 г. за отстъпено право на строеж от 10 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450 по КК и КР на град Ямбол;

- учредява право на пристрояване на Доброслав … Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, … от 21.00 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 321 кв.м, във връзка с изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 2 620.00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024г., приета с Решение по точка 3 на четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.01.2024 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, като от него се изключват

 

49

Поземлен имот 87374.521.80

214

3039/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

50

Поземлен имот 87374.521.81

197

3040/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

51

Поземлен имот 87374.521.82

199

3041/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

52

Поземлен имот 87374.521.83

202

3042/10.01.2023 г.

Ж.к.“ Г. Бенковски“

53

Поземлен имот 87374.521.84

205

3043/12.01.2023 г.

Ж.к.“ Г. Бенковски“

54

Поземлен имот 87374.521.85

208

3044/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

55

Поземлен имот 87374.521.86

211

3045/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

56

Поземлен имот 87374.521.87

214

3046/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

57

Поземлен имот 87374.521.88

217

3047/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

58

Поземлен имот 87374.521.89

220

3048/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

59

Поземлен имот 87374.521.90

241

3049/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

60

Поземлен имот 87374.521.91

245

3050/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

61

Поземлен имот 87374.521.98

216

3057/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

62

Поземлен имот 87374.521.99

212

3058/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

63

Поземлен имот 87374.521.100

209

3059/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

64

Поземлен имот 87374.521.101

206

3061/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

65

Поземлен имот 87374.521.102

203

3062/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

66

Поземлен имот 87374.521.103

232

3063/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       

        Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, за:

1.      „ Реконструкция на  водопроводно  отклонение  за  бл.36  в  ж.к. „Възраждане“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 3651,09 лв.( три хиляди шестстотин петдесет и един лева и девет стотинки) без ДДС.

2.      „Реконструкция  на  водопроводни  отклонения  по  ул. „Латинка“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 1892,91 лв.( хиляда осемстотин деветдесет и два лева и  деветдесет и една стотинка) без ДДС.

3.        „Реконструкция на водопроводно отклонение до съществуващ спирателен кран (СК) за Нова болница, Обходен път изток в гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 2 647,48 лв.( две хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

4.       „Монтаж на нов пожарен хидрант в Градски парк до Младежки дом „Георги Братанов“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 1 587,04 лв.(хиляда петстотин осемдесет и седем лева и  четири  стотинки) без ДДС.

5.      „Реконструкция на разпределителна водомерна шахта  „Аврен“ гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 7 751,59 лв.( седем хиляди седемстотин петдесет  и един лев и петдесет и девет стотинки) без ДДС.

6.      „Подмяна на линеен спирателен кран (СКО) на уличен водопровод по ул. „Вит“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 2 023,39 лв. (две хиляди двадесет и три лева и  тридесет и девет стотинки) без ДДС.

7.1. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул. „Жеко Андреев“ № 27 с инвестиция в размер на  537,58 лв. ( петстотин тридесет  и седем лева и петдесет и осем стотинки)  без ДДС.

7.2. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул. „Добруджа“ № 7, гр. Ямбол с инвестиция  в размер на 824,43 лв. (осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и три стотинки)  без ДДС.

7.3. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул.

„ Свети Георги“ №12, гр. Ямбол с инвестиция в размер на 625,75 лв. ( шестстотин двадесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

        във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост при следните условия:

- помещение - три броя закрити метални гаражни клетки, имот публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.545.33.19 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - авторемонтни услуги;

Площ – 129 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 304.44 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 1200.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-           помещение – имот публична общинска собственост, част от сграда, с идентификатор 87374.545.33.26 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - ремонт на хладилна техника;

Площ – 54 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 127.44 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 510.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-      помещение – имот публична общинска собственост, част от сграда с идентификатор 87374.545.33.24 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - за самостоятелен склад - покрит;

Площ – 86 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 202.96 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 810.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

II. Упълномощава директора на гимназията да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

       Предоставя като обезщетение следния поземлен имот частна общинска собственост – 659/4759 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.202 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, целият с площ 4759 кв. м, актуван с АОС № 2350/25.02.2019 г., с НТП друг вид нива, находящ се на ул. „Китка“, при граници на имота 87374.510.1, 87374.510.12, 87374.510.14, 87374.510.150, 87374.510.17, 87374.510.2, 87374.510.22, 87374.510.4, 87374.510.7, 87374.72.677, 87374.72.680, 87374.72.988, 87374.72.996, 87374.72.997, на Тодор … Киров и наследниците на Иван … Киров. Възлага на кмета на Община Ямбол да връчи Решението на лицата, съгласно чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и на общинската служба по земеделие „Тунджа-Ямбол“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв. м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Паско Пасков и Руска Паскова, с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 28.70 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9 и определя цена за вещното право в размер на 2 744.40 (две хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. “Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на поземлен имот с идентификатор 87374.547.59 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 211 /двеста и единадесет/ кв. м., находящ се на ул. „Граф Игнатиев” № 153 в размер на 20 180.00 /двадесет хиляди сто и осемдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Орхан … Инджов от гр. Ямбол, … .

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещения – части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ №2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

  

1. Обект – Кабинет №15, представляващ помещение за зъботехническа лаборатория с площ 16.00 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 241.12лв., без ДДС

-   Депозит – 1160.00 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора.   

2. Обект – Складово помещение №15 А,  представляващо  помощно  помещение с площ 11 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 49.72 лв., без ДДС

-   Депозит – 300.00 лв.

-   Предмет на дейност – помощно помещение/склад/

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора.

3. Обект – Кабинет №23, представляващ помещение за зъботехническа лаборатория с площ 15.00 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 226.05 лв., без ДДС

-   Депозит – 1085.00 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

 

    

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно удостояване на арх. Сотир Камбуров със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява със званието „Почетен гражданин“ архитект Сотир Камбуров.