ПРОТОКОЛ № XI

 

 

            Днес, 13.08.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0080/06.08.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха адв. Георги Георгиев, Кръстьо Петров, Капка Йоргова и Ясен Киров.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри единадесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - ЧОС за безвъзмездно ползване на МКЦ "Георги Братанов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се в градски парк, спортна зала "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2019г. на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно изпълнението на Общия устройствен план на община Ямбол за периода от одобряването му до юли 2020 година и одобряване на частично изменение на  ОУП.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям т.3 и т.16 от дневния ред. Като т.3 е Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ямбол, която трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, а т. 16 касае приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“, на следващата или по-следващата ще я внеса, тъй като има някои детайли за изчистване.

Шиков – Относно предложенията за спешно включване, които получихте на електронните си пощи, първото предложение от ПК ЗСДСИ да влезе под номер 3 в дневния ред, на мястото на оттеглената наредба за отпадъците, което е за удовлетворяване на молба за финансова помощ в размер на 600 лв. на Генчо Павлов Генчев. И второто предложение, което преди малко ПК ТУИТЕ разгледа, да влезе като т.16 на мястото на оттегления правилник, става въпрос за допълнение на пропуск, който не е по наша вина, за смяна на предназначението на парцела, който ще се използва като пътен достъп до имота упоменат в предложението.

Георгиева – Съгласно чл.47, ал.2 от Правилника за работа на ОбС – Ямбол от името на групата съветници БСП за България в ОбС, правя предложение за изключване на т.7 от проекта за Дневен ред на днешното заседание.

Шиков – Няма други предложения, заповядайте за мотивация.

Георгиева – Точката касае продажба на общински имоти в м. Бакаджик, 15 на брой в кв.33 като всички имоти са почти с идентична площ, приблизително около 840 кв. м. С известни промени в проекта за решение, предложението на вносителя е гласувано от водещата ПК, в която групата на БСП има двама представители. След допълнителни проучвания обаче и след едно отговорно обсъждане в нашата група, съвсем конструктивно, добронамерено и с мисъл за интереса, както на гражданите, така и на нашата община считаме, че това предложение трябва да бъде допълнително обмислено, обсъдено и затова предлагаме то да се изключи от дневния ред, и да се отложи за следващо заседание. Какви са нашите мотиви, тръгвайки в посока продажба на тези имоти? Хубаво е да сме наясно каква е визията на общината за тях. Тази визия съвместна ли е със съседната ни община „Тунджа“, която също притежава и продава подобни имоти на м. Бакаджик или ние индивидуално реализираме някакви свои виждания? Какви са тези наши виждания, бързо и на парче да се отървем от едни имоти с възможност малко да вземем, но да вземем сега или ще мислим малко по-стратегически? М. Бакаджик е може би най-атрактивната природна даденост в близост до гр. Ямбол, едно любимо място, както за ямболии, така и за хора от други населени места. Конкретния кв.33 е определен за курортно строителство и хотелски комплекс. Според нас нека още малко да обсъдим това предложение и всички съветници, не само в ПК ОИКДОУДОС да изразят своето мнение, защото има две възможности да окрупним тези терени, да редуцираме броя и тогава да ги предложим за продажба, и при инвеститорски интерес за санаториум ли било, за спа курорт ли било, за някакъв спортно подготвителен център ли няма значение, тогава можем да предложим на този инвеститор тези имоти и на тази по-ниска цена, която ни предлага вносителя, защото според нас цената е ниска или искаме да продаваме тези 15 имота с по-малка площ, която общо взето според нас стига за строителство на вили и частни къщи в една чудесна горска местност. Територията колеги, е урегулирана, но да не забравяме, че до сега тя няма устройствено развитие. След продажбата на тези имоти и едно евентуално строителство тя ще се превърне в урбанизирана територия и тогава, след като община Ямбол е продала тези имоти, тя има задължението да изгради една довеждаща инфраструктура до тях, която ще изисква един значителен финансов ресурс. И при тази цена, която сега предлагаме, за тези 15 имота, от къде ще генерираме този финансов ресурс, за да изпълним това наше задължение. Има върху какво още да се помисли според нас по тази точка, по това предложение и тъй като мисля, че няма наложителна, спешна нужда веднага да продаваме, ние предлагаме още веднъж това предложение да мине, ако трябва през всички комисии, да си поговорим, да обмислим и на следващо заседание на ОбС да се произнесем с конкретно и окончателно наше решение. Това са нашите мотиви, благодаря.

Шиков - Мисля, че е добре г-н Ревански да се включи с обосновка защо е включена в дневния ред тази точка. Подлагам на гласуване предложението да дадем думата на г-н Ревански да се изкаже.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Ревански – Да, наистина не е наложащо тези имоти да се продават. Ваше право е като общински съветници да вземете това решение, но е добре преди да се отправят такива критики и да се изтъкват аргументите, затова да се отложи, за което аз лично нямам нищо против. Щеше да бъде добре да видите имотите в община „Тунджа“, въобще колко имота са продадени в този курорт, както му казвате. Аз лично имам познати, които имат доста големи имоти там и се опитват да ги продадат, така че, ако има някой инвеститор с радост ще му помогна и ще го свържа. Наистина, ако има комисията или общинските съветници някаква друга различна визия, за която могат да гарантират, че биха могли да се визират или да се продадат на инвеститор, или някъде да се направи един хубав обект, аз не виждам нищо лошо и ако някой наш съгражданин, частен инвеститор да си изгради жилище там, за мен не е толкова лошо. Ваше право е като общински съветници да отложите тази точка и на една евентуална друга сесия да предложите нещо различно. Така че, община Ямбол няма нищо спешно за така наречения к. к. Бакаджик.

Шиков – Няма други предложения. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението за нова т.3 в проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за нова т.16 в проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за отпадане на т. 7 от проекта за дневен ред.

Гласували      за – 17                        против – 10                           въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

 

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.         Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.         Предложение от ПК ЗСДСИ относно ЕФП на Генчо Генчев.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

4.      Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - ЧОС за безвъзмездно ползване на МКЦ "Георги Братанов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се в градски парк, спортна зала "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2019г. на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно изпълнението на Общия устройствен план на община Ямбол за периода от одобряването му до юли 2020 година и одобряване на частично изменение на  ОУП.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение от кмета на общината относно даване предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идн.  87374.36.251 по КК - земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.93 по КК, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

Шиков - Предлагам да гласуваме медиите да останат на заседанието. Подлагам на гласуване предложението.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 3

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, както следва:

           

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ  НА  СПОРТНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА  СПОРТНИТЕ  ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ  В  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

 

ГЛАВА  ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне от община Ямбол на средства, утвърдени от Общинския съвет и от други целеви източници за финансово подпомагане за:

1. дейностите на спортните клубове и техните обединения;

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.

Чл.2. Средствата по чл.1, т.1 от настоящата наредба се предоставят на спортните клубове и техните обединения, които развиват спорт за всички и спорт за високи постижения. Спортовете за всички и спортовете за високи постижения, съгласно приложение № 1 на тази Наредба, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската програма за развитие и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 

 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.3. Спортните клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието:

а. да организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;

б. да предоставят спортни услуги;

в. да организират и провеждат тренировъчна и състезателна дейност;

г. задължително да участват в национални шампионати, съгласно Наредби.

д. да осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

/4/. да не са в ликвидация.

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол.

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.4. Обединените спортни клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието;

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и на община Ямбол;

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

/4/. да не са в ликвидация;

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол;

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.5. /1/. Спортните клубове, чиито спортове са включени в Приложение № 1, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на дейността им.

/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:      

а. да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и регионалните възможности за тяхното практикуване;

б. да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи;

в. да имат разработени програма и методика за изпълнение;

г. да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите /съгласно Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта/, които изпълняват проекта;

д. да имат предоставена база на територията на община Ямбол, даваща възможности за изпълнение на проекта;

е. да са включени в общинската програма за развитие на спорта;

ж. План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

з. да съдържа информация за размера на членския внос и на месечната такса за обучение (ако има такива) и копие на решението на органа, с който са определени.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.6. /1/. Обединенията на спортните клубове, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на предоставените им за ползване спортна база и съоръжения.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.7. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Петнадесет дни след приемане на общинския бюджет, Общинска експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, за утвърждаване, списък с приетите проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове.

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

Чл.8. /1/. Спортните клубове могат да получават финансиране и от получени средства за дарения в община Ямбол, когато същите са с конкретно целево предназначение за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

            /2/. Реда и условията за получаване на помощи и дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Ямбол е уреден във Вътрешните правила за получаване и управление на помощи и дарения в община Ямбол и приложенията към тях.

 

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.9./1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/2/. Спортните обекти и съоръжения са общинска собственост и са описани в приложение 2, неразделна част от настоящата наредба.

 

Чл.10. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване на спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общинския съвет и по реда на съответната Наредба на органа на местно самоуправление.

Чл.11. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се предоставят на спортните клубове, на техните обединения или на друго звено определено за тяхното стопанисване.

Чл.12. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания:

/1/. спортните обекти и съоръжения да са общинска собственост.

/2/. спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

/3/. да се ползват само за съответните дейности, за които са предоставени. Лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

/4/. в тези обекти да се провеждат състезания от общинския и националните спортни календари.

/5/. да се предоставят безвъзмездно за определено време за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на организации в системата на:

а. предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план;

б.  висшите училища;

в.  въоръжените сили, в системата на МВР;

г. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания

при условия и ред определен от съответните звена стопанисващи и управляващи обектите и съоръженията.

Чл.13. Общинският съвет и Общинската администрация, могат да искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават и контролират състоянието на предоставените спортните обекти и съоръжения.

Чл.14. Спортните обекти - общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени въз основа на учредено право на строеж върху имоти - общинска собственост, се застраховат в полза на собственика срещу следните минимални рискове: природни бедствия, пожари, аварии и земетресения.

Чл.15. (1) Организациите, които ползват спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, кандидатстват за финансово подпомагане с проект за дейностите обезпечаващи ползването и поддръжката на спортния обект и съоръженията.

(2) Проектът трябва да съдържа:

а. информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват;

б. описание на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради;

в. копие от акта за собственост и документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота;

г. брой на спортните организации, ползващи обекта;

д. количествено стойностна сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от собствени източници;

е. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

(3) Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

(4) Петнадесет дни след приемане на общинския бюджет, Общинска експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, за утвърждаване, списък с приетите проекти и разпределението на средствата за дейностите по обезпечаване на ползването и поддръжката на спортния обект и съоръжения;

(5) списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

 

ГЛАВА ТРЕТА.

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл.16. /1/. Условията за финансово подпомагане от община Ямбол по реда на глава Трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази наредба, се сключва в петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите, предложени от Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл.17. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните обединения, включват разходи свързани със спортната им дейност:

1.такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации.

2.участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, нощувки и такси за участие.

3.разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.

4. възнаграждения по граждански договори, и стипендии.

5. възнаграждения по трудови договори за състезатели и треньори след съгласуване и утвърждаване от Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

6. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.

7. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.

8. експлоатация, ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Чл.18. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на спортния клуб.

Чл.19. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет    /приложение № 3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл.20. /1/. Кметът на общината назначава със Заповед Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, за срока на мандата си.

/2/. Комисията се състои от седем члена - Председател - Зам.-кмет на община Ямбол, Секретар - длъжностно лице от общинска администрация и членове двама общински съветника - предложени от Председателя на ОбС - Ямбол, Директора на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" и двама представители на спортните клубове и техните обединения.

/3/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност:

- изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол, която се представя в Общински съвет Ямбол за сведение.

- разглежда проектите по глава втора и предлага на кмета за утвърждаване списък с утвърдените проекти и размера на разпределените финансовите средства.

- прави предложения за предоставяне или отнемане на спортно материалната база на спортните клубове и техните обединения.

- решава и други въпроси, свързани с развитието на спорта.

/4/. За своята работа Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

/5/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/6/. Публикува протокола на Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за разпределение на бюджетните средства, предоставени на спортните клубове и техните обединения, на сайта на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.21. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност или други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните клубове и техните обединения, които са получили от Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

Чл.22. Спортните клубове, техните обединения, които използват не по предназначение предоставените им по тази Наредба финансови средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Финансовите средствата се възстановяват по ред, определен със Заповед на Кмета на Община Ямбол.

Чл.23. Спортен клуб или тяхно обединение губи правото си на финансово подпомагане по настоящата Наредба за срок от две години при:

-констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

-финансови нарушения или задължения към държава или община, установени от съответните компетентни органи.

-представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаването на документите за кандидастване по чл. 5 в това число неверни данни за класиране в спортно-техническите протоколи на състезанията.

-спортни клубове, които събират такси от деца и младежи до 18 годишна възраст, без това да е регламентирано по съответния ред и/или за същите не се издава разходооправдателен документ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.

§ 2. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

§ 3. Тази Наредба се приема на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 4. В правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт – бюджетна дейност към община Ямбол“, в чл.6, ал.1, текстът „спортна зала „Диана“, Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец“ се заменя със „съгласно Таблица № 1 към чл.25“, чл.17, ал.1 се изменя по следния начин „Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от спортните клубове и техните обединения, които отговарят на условията на чл.3 и чл.4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, в чл.25 Таблица № 1 се изменя, като след т.3 се добавят т.1.1.4 и т.2 „Спортни съоръжения“ от Приложение № 2 към  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, със съответните местонахождения и площ, когато е приложимо.

§ 5. С тази Наредба се отменя Правилникът за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община  Ямбол, приет на заседание на 43-та сесия на ОбС Ямбол проведено на 25.04.2003 г. и изменен на заседание на 7-та сесия на ОбС Ямбол, проведено на 27.03.2008 г.

§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл.2

 

 

 

 

 


 

НА СПОРТОВЕТЕ ЗА ВСИЧКИ И СПОРТОВЕТЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 ВИД СПОРТ

 

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

 

 

1.

 

БАСКЕТБОЛ, БОКС, БОРБА, ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, ВОЛЕЙБОЛ, ГИМНАСТИКА - СПОРТНА, ХУДОЖЕСТВЕНА, БАТУТ, ДЖУДО, КАРАТЕ, КОЛОЕЗДЕНЕ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ, ПЛУВАНЕ, СТРЕЛБА, СПОРТНО КАТЕРЕНЕ, ТЕНИС, ТЕНИС НА МАСА, ХАНДБАЛ, ФЕХТОВКА, ФУТБОЛ.

 

         

             ВОЕННО-ПРИЛОЖНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПОРТОВЕ

 

2.

 

АЛПИНИЗЪМ, БОЙНИ СПОРТОВЕ, БРЕЙК, ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ, КАНАДСКА БОРБА, МОДЕЛИЗМИ, МОТОЦИКЛИТИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ, ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ, СНУКЪР, СПОРТЕН РИБОЛОВ, СПОРТНИ ТАНЦИ, ТУРИЗЪМ, ШАХМАТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

към чл.9, ал.2

 

 СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В ОБЩИНА ЯМБОЛ:

 
      

 

 

 

 

 

 

  1. СПОРТНИ ОБЕКТИ

 

1.1.1. СПОРТНА ЗАЛА “ДИАНА”                                                                         гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.2.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ Г.ДРАЖЕВ ”                                                       гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.3.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СТАДИОНА”                                 гр.Ямбол, УЛ.“ЯМБОЛСКА КРЕПОСТ“

 

1.1.4.  ПЛУВЕН БАСЕЙН “ГПЧЕ”                                                               гр.Ямбол, КВ.“ЗЛАТЕН РОГ“ 110

 

  1. СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

2.2.1. ГРЕБЕН КАНАЛ                                               гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.2.2. СТРЕЛБИЩЕ                                                гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.3.1. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “АРЕНА”                             гр. Ямбол,  кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ ул.“Дружба“ 

 

2.3.2. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗЛАТЕН РОГ”              гр.Ямбол, кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ /между бл.15 и бл.8/

 

2.3.3.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗОРНИЦА”                     гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / между бл.1 и бл.8 /

 

2.3.4.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ДИАНА”                                 гр.Ямбол, кв.“ДИАНА“ / северно от бл.14 /

 

2.3.5. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 1”   гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / източно от бл.86 /

 

2.3.6. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 2”      гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / южно от бл.72 /

 

2.3.7. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “РАКОВСКИ”                                    гр.Ямбол, ул.“Г.С.РАКОВСКИ“ 40-44

 

2.3.8. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “БЕНКОВСКИ”                          гр.Ямбол, кв.“Г.БЕНКОВСКИ“ / до бл.21 /

 

2.4.1. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БОРОВЕЦ”                            гр. Ямбол, ПАРК“БОРОВЕЦ“ / южен вход /

 

2.4.2. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ГРАДСКИ ПАРК”        гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК“ / срещу Детския кът /

 

2.4.3. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “РАКОВСКИ”               гр.Ямбол, ЦГЧ / м/у ул.“Богомил“ и ул.Г.Раковски /

 

2.4.4. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЧУМЕРНА”                                                         гр.Ямбол, ул.“ЧУМЕРНА“

 

2.4.5. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЗОРНИЦА”                                          гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / до бл.6 /

 

2.4.6. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БАЛАТОН”                                      гр.Ямбол, кв.“АВРЕН“ ул.“Балатон“№2


 

Приложение № 3

Ф  О  Р  М  У  Л  Я  Р

 
към чл.21

 

 

 

 

 

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ _______ / _________

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:_______________________________________________________

                                                                        наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

 

Утвърдена сума:

 

 

Решение №

На

Банкови преводи

от Община Ямбол

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

Отчетени средства до дата на този отчет

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

 

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

 

Размер на средствата, които се отчитат с този отчет:

Лв.

словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

Вид на отчетния документ

№ / Дата

Описание на извърените разходи

Стойност

 

Лв.

Ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

Изисквания:                                                       печат              Председател:______________________

Към формуляра за финансов отчет се                          на

прилагат ксерокопия с подпис, печат               организацията

и текст “Вярно с оригинала” на всички                                          Гл.счетоводител: ___________________

оригинални документи за направените

разходи по договора.

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството в т.ч. * към всяка фактура се прилага касова бележка, * към всеки разходен документ – разходен касов ордер.                     

_____________20___ год.  гр. Ямбол

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема така направеното предложение(приложен протокол). Комисията предлага една промяна в чл.58, която сме съгласували с кмета на община Ямбол г-н Ревански, който категорично подкрепя нашето становище. Става въпрос за чл.58, ал.1, ал.2 и ал.3, в която е записано „без решение на ОбС“, ние предлагаме да бъде „след решение на ОбС“, касае се за продажба на имоти на физически и юридически лица, които върху тях са построили законно сгради и те желаят да закупят тези имоти. Досега знаете практиката винаги е била оценката да минава през ОбС -  Ямбол и тогава упълномощаваме кмета на общината да предприеме последващите действи            я. Считаме, че е важно да има решение на ОбС, защото това прави действията на г-н Ревански още по-легитимни и в крайна сметка нашата роля като съветници е да преглеждаме и оценките на оценителите, цялата документация по една процедура, ролята ни е да помагаме на администрацията и управленския екип, затова считаме, че една подобна промяна е абсолютно нормална и ще бъде в помощ на общинска администрация. Комисията приема предложението със 7 гласа „за“.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема така направеното предложение. (приложен протокол).

Петкова – изк. – Колеги, направи ми впечатление, че на две места, в два от членовете в наредбата има технически грешки и в интерес на това да бъдем коректни, когато приемаме решенията си, искам да ги отбележа. В чл.34, ал.3 след т.1 е записано т.3, 4, 5, 6, а трябва да станат т.2, 3, 4 и 5. Същото се повтаря в чл.41, ал.1, 2, 3, 4 и след това е записано отново 3 и 4, а трябва да бъдат 5 и 6.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС за промяна в чл.58 от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на д-р Т. Петкова за преномериране на точките в чл.34 и чл.41.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените промени.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.8, ал.2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

           

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Глава І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се определя реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на община Ямбол.

Чл.2. Наредбата не се прилага:

1. при разпореждане с общинско имущество по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2. при упражняване правата на Общината върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие;

3. при предоставяне на концесии;

4. при отдаване под наем и продажба на общинските жилища;

Чл.3. Поддръжката и ремонтът на общинската собственост може да се извършва:

1. от общината;

2. от общински предприятия;

3. от наемателите;

4. от ползвателите;

5. чрез възлагане на обществени поръчки.

Чл.4. Общински съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Общината.

Чл.5. (1) В изпълнение на стратегията по чл.4 от тази наредба, Общински съвет приема приема План за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината.

 (2) Най-малко един път в годината, Кметът на Общината съставя и предоставя на Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

 (3) Стратегията, Планът за действие и Програмата, както и промените в тях, се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви в Община Ямбол,  публикуват се в един регионален вестник и на интернет страницата на Общината, в 14-дневен срок от приемането им.

Чл.6. (1) Общинската собственост е публична и частна. Определянето или промяната на предназначението на обектите на общинската собственост става с решение на общинския съвет.

 (2) Предложенията по ал.1 се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общинския съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план и от Службата по геодезия, картография и кадастър.

            (3) Не може да се извършва промяна в публичния характер на собствеността, когато това е забранено със закон.

Чл.7. (1) В Общината се създават и поддържат следните публични регистри:

                        а) главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;

                        б) главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за частна общинска собственост;

                        в) регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват данни за: решението на Общински съвет за разпореждане с общински имоти, данните по АОС.

                        (2) Създаването, поддържането и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола на Кмета на Общината, в съответствие с наредбите на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

       

 

Глава ІІ

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОТ ОБЩИНАТА

Раздел І

Придобиване на имоти и вещи

Придобивни способи – общи разпоредби

 

Чл.8.  (1) Община Ямбол придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон

(2) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез възмездни способи с решение на общинския съвет.

(3) В случаите на ал.2 кметът на общината сключва договор за възмездно придобиване правото на собственост и ограничените вещни права.

(4) С актове на кмета на общината се придобива собственост в следните случаи:

1. дарение от физически или юридически лица;

2. по давност;

3. по завещание.

(5) Към предложението до общината за придобиване право на собственост и ограничени вещни права по възмезден начин се прилагат актуални скица и данъчна оценка, и удостоверение за липса на тежести, издадено от Агенцията по вписванията, решение на компетентния орган за извършване на разпореждането.

Чл.9. Дарение на недвижими имоти в полза на Общината се извършва с договор в предвидената от закона форма, подписан от кмета на Общината, след решение на общински съвет за приемане на дарението. Договорът се вписва в Службата по вписвания по местонахождение на имота. За дарението се съставя протокол – опис, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.

Чл.10. (1) Общински съвет прогласява погасеното по давност право на строеж при условията на чл.67, ал.1 от ЗС. Решението на ОбС се взема по доклад на кмета на общината въз основа на протокол от комисия, която да установи, че е изтекъл петгодишният законов срок от сключването на договора и няма започнало фактическо строителство в имота въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво. Към доклада се прилагат всички приложими документи.

(2) В случаите по ал. 1, когато е констатирано, че фактическото строителство не е реализирано поради обективна невъзможност, Общински съвет определя момента, от който е обективно възможно започване на строителството и възлага на кмета на общината, да сключи споразумение, с което да определи от кога започва да тече погасителната давност.

Чл.11. (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.

(2) Безстопанствеността на имот се установява от комисия, определена със заповед на Кмета на Общината, в която влизат експерти от общинска собственост и устройство на територията. Комисията съставя констативен протокол, в който се описва вида, размера, местонахождението и състоянието на имота.

(3) За имотите по ал.2 се изготвя обявление, което се обявява в един регионален вестник и на местата за обяви в сградата на общината и се публикуват в интернет – страницата на общината.

(4) Ако в едномесечен срок от обявлението не се явят собственици на имота в общината, кметът издава заповед за установяване на владение. В заповедта се определят и мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането на имота в състояние да бъде използван по предназначение.

(5) От датата на издаване на заповедта по ал.4 започва да тече срокът на придобивна давност в полза на общината.

(6) Обстоятелствата по ал.4 – 5 се отбелязват в обявлението по ал.3.

(7) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на имотите – частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост.

(8) След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал.4, за завладяване на безстопанствения имот, кметът на общината внася доклад до Общински съвет-Ямбол, който с решение прогласява придобивната давност по отношение на завладения безстопанствен имот при условията на чл.79, ал.1 от ЗС. Докладът на кмета следва да съдържа данни за непрекъснатото владение върху имота, като договори за наем или други договори за управление, данни за ползване на имота от органите на общината  или от юридически лица и звена на бюджетна издръжка и др.

Чл.12. Завещаните на Община Ямбол имоти се приемат от Кмета на общината по реда на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството.

Чл.13. (1) Сгради, постройки, съоръжения или части от тях може да се придобиват от общината чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет, както и със средства от други източници.

(2) Изпълнителят на проектирането и строителството се определя съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

 

 

Раздел ІІ

Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура

Чл.14. Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура – улици, улично осветление, водопроводи, канализация и др. се осигурява от бюджета на Община Ямбол или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл.15. (1) По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от  физически и юридически лица по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:

1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск;

2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията;

3. обектът да не е включен в годишната инвестиционна програма на Община Ямбол или на експлоатационните дружества;

4. потенциалният изпълнител, да има качеството на инвеститор на една или повече сгради, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура;

5. изготвен от потенциалният изпълнител идеен инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.

(2) Възлагането по ал.1 става с договор за поръчка от кмета на Община Ямбол.

(3) Когато е направено искане по ал.1, но се засягат имоти частна собственост, договорът за поръчка се сключва след като Община Ямбол придобие имотите чрез дарение или покупка по пазарни цени при наличие на финансова възможност. Договорът за покупка се сключва от кмета, след решение на общински съвет.

Чл.16. (1) Изграждането на съответния обект или група обекти на техническата инфраструктура се възлага с договор за безвъзмездна поръчка, който се сключва от кмета на общината с физическото или юридическо лице, поискало възлагането.

(2) Проектирането и изграждането на обектите, предмет на договора по ал.1, е изцяло за сметка на зпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради обекта при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причини вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството в отношенията между страните отговорност носи единствено той.

(4) Изпълнителят има право да превъзложи изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа той отговаря като за своя пред Възложителя – Община Ямбол.

(5) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.

(6) Построеният обект остава в собственост на Община Ямбол, която по своя преценка извършва процедурите за предаването му на съответното експлоатационно дружество.

(7) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на или свързани с проектирането и изпълнението на обекта остават в собственост на Община Ямбол.

(8) Изпълнителят е длъжен да оформи авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта като права върху произведение, създадено по поръчка по чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Община Ямбол.

(9) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Община Ямбол.

 

Раздел ІІІ

Гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти – публична общинска собственост

 

Чл.17. (1) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества, получили разрешение за строеж за изграждане, разширение или поддържане на съществуващи обществени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – публична общинска собственост /улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система/, извършват за своя сметка и на свой риск пълното възстановяване на всички елементи на увредената от тях градска среда – пътни и улични платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.

(2) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества по ал. 1 отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършили строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на гаранционни срокове, както следва:

1. за уличната мрежа – 5 години;

2. за паркове и градини – 3 години.

(3) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж по ал. 1.

Чл.18. (1) Юридическите и физическите лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – публична общинска собственост/улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система/, извършват за своя сметка и на свой риск пълното възстановяване на всички елементи на увредената от тях градска среда – пътни и улични платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.

(2) Лицата по ал. 1 отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършили строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на гаранционни срокове, както следва:

1. за уличната мрежа – 5 години;

2. за паркове и градини – 3 години.

(3) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж по ал. 1.

Чл.19. (1) При издаване на разрешение за строеж за обектите по чл.17 и чл.18 лицата, представляващи операторите, предприятията, експлоатационните дружества и другите юридически лица, както и физическите лица, сключват договор с кмета на общината за изпълнение на чл.74, ал.1, т.8 и т.9 от ЗУТ и гаранционното поддържане на участъците, в които са извършвали строителството и в прилежащите им площи.

(2) Преди издаване на разрешение за строеж, се съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други в участъка от тях, в който ще се строи.

(3) При констатиране на появили се дефекти и повреди в участъците, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на определените гаранционни срокове, се съставят констативни протоколи и задължителни предписания за ремонт и възстановяване на лицата по чл.17 и чл.18 от тази наредба.

 

Раздел ІV

Придобиване на парични средства, вещи и съоръжения 

Чл.20. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице в рамките на предвидените по бюджета средства, по реда на Закона за обществените поръчки сключва договорите за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други подобни движими вещи, представляващи дълготрайни активи.

Чл.21. Движимите вещи, необходими за административните и стопански нужди се придобиват от общината чрез договор, сключен от кмета или определени от него длъжностни лица, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Чл.22. Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се придобиват от ръководителя на звеното или определени от него длъжностни лица, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Чл.23. Завещаните на Община Ямбол вещи се приемат от Кмета на Общината или упълномощено от него лице с протокол – опис.

 

Глава ІІІ 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.24. (1) Кметът на Общината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на Общинския съвет и на Общинската администрация.

            (2) Имотите, които са необходими за нуждите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят безвъзмездно за управление със Заповед на Кмета на Общината.

            (3) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на предоставените по ал.2 имоти – публична общинска собственост, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.

            (4) Контролът по управлението на имотите по ал.2 се упражнява от Кмета на Общината или определени от него длъжностни лица.

Чл.25. (1) Имотите, които не са необходими за нуждите на Общината и на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури в Община  Ямбол, след решение на Общински съвет, за срок до 10 години.

(2) Ръководителите на юридическите лица на бюджетна издръжка или на техните  териториални структури в Община  Ямбол, осъществяват управлението на предоставените им по ал.1 имоти – публична общинска собственост, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането на имотите, което се отразява в договора по предходната алинея.

(3) Общинският съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне на имот – общинска собственост, когато на територията на Община Ямбол има държавни имоти, които да задоволят потребностите на държавните органи или на техните териториални звена.

Чл.26. (1) Когато нуждата от предоставения безвъзмездно за управление имот отпадне, или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС /не се управлява в интерес на населението на общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин/, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.

(2) Ползването на безвъзмездно предоставения за управление имот по чл.26, ал. 1 може да бъде прекратено със заповед на кмета на общината, при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, без задължение от страна на Община Ямбол за предоставяне на друг общински имот.

Чл.27. (1) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 10 години.

            (2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

            (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

            (4) Договорът за отдаване под наем се сключва от Кмета на Общината.

            (5) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение 1 към Наредбата.

            (6) Имоти или части от тях, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е налице пречка и/ или противоречие с дейността на образователната институция. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на институцията.

            (7) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес, само в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно възмездно ползване за образователни услуги, културна, научна дейност, публични събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай, че същото бъде одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да въведе условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила, разработени от директора на съответната институция и утвърдени от кмета на общината.

            (8) Предоставянето под наем по реда на ал. 6 се извършва, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна следва да съдържа условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Въз основа на решението на общински съвет, директорът на съответната институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс по реда и при условията на Глава VIII от настоящата наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва договор за наем.

            (9) Предвидените в ал.6 и ал.7 имоти или части от тях не могат да се предоставят за ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.

 

Глава ІV

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл.28. (1) Кметът на Общината управлява имотите – частна общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Предоставените за управление имоти на юридически лица и звена на бюджетна издръжка се управляват и стопанисват от техните ръководители.

(3) Имотите – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури след решение на Общински съвет от Кмета на Общината.

(4) Въз основа на решението, Кметът сключва договор за безвъзмездно ползване на имота.

Чл.29. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на на общината или на юридически лица и звена на общинска издръжка, се отдават под наем на трети лица от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на
Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

(3) Въз основа на заповедта Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(4) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение 1 към Наредбата.

(5) Наемателите, които осъществяват търговска дейност на територията на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, в които  временно е преустановена учебната дейност, през месеците юли и август заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена в договора за наем.

Чл.30. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс:

1. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

2. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението

           3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура.

             4. на лица, определени от специален закон.

(2) Лицата, желаещи да наемат имот по ал.1, подават искане до Кмета на Общината, придружено от следните документи:

1. аргументирана обосновка на необходимостта от имота - частна общинска собственост;

2. подробно описание на дейностите (проектите), които ще се осъществяват в имота;

3. копия на лицензии, сертификати, удостоверения, документи за правоспособност и други документи, изискващи се в специален закон.

(3) Лицата по ал.1 не трябва да имат задължения към общината.

(4) При наличие на подходящи имоти, Кметът на Общината прави предложение пред Общински съвет за вземане на решение по ал.1.

(5) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за наем.

          (6) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 години за имотите посочени в т.1, а за имотите посочени в ал.1, т.2 срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от срока на ремонтно – строителните дейности.

            (7) Наемната цена се определя съгласно Приложение 1 към Наредбата.

Чл.31. (1) Със заповед на кмета, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, се предоставят безвъзмездно помещения – частна общинска собственост, за осъществяване на дейността на политическите партии, по смисъла на чл.31 от Закона за политическите партии.

            (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на Общината и се придружават от документи за регистрация на политическата партия и за учредяване на общинската й структура, както и данни за представянето й на последните избори за народни представители издадени по надлежния ред.

  (3) Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за наем със срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

            (4) Не се предоставят помещения на политическите партии, ако последните имат задължения към Общината.

            (5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се
пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с
трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл.32. (1) С решение на Общински съвет, без търг или конкурс се предоставят помещения – частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на
Общината и се придружават от документи за регистрация на синдикалната организация и учредяване на общинската й структура.

 (3) Въз основа на решението по ал.1, кметът на общината сключва договор за наем за срок не по-дълъг от 5 години.

(4) Наемната цена се определя съгласно Приложение 1 към Наредбата.

Чл.33. Наемната цена за срока на наемните правоотношения по тази наредба се актуализира ежегодно до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на инфлация.  

Чл.34.  (1) Наемните правоотношения се прекратяват:

1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец, както и поради системното й неплащане в срок;

2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;

3. поради лошо управление и стопанисване;

4. с изтичане на срока за настаняване;

5. когато наемател по чл.30, ал.1, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1 от Наредбата придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;

6. когато наемател престане да отговаря на условията, установени в Наредбата;

7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл.3, ал.1 от Наредбата;

8. поради неплащане на консумативните разноски за повече от един месец за отдадения под наем обект;

9. поради възникване на належаща общинска нужда, както и при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка;

10. на други основания, определени в договора.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения по чл.34, ал.1, т.2 от настоящата наредба, на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид, за остатъка от срока на прекратения договор.

(3) Наемните правоотношения с политическите партии се прекратяват поради:

1.  при нарушение на чл.31, ал.5 от настоящата наредба;

2. при придобиване в собственост на помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите;

3. когато политическата партия престане да отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии;

4.  с изтичането на срока за настаняване;

5.  други основания, определени в договора за наем.     

(4) Наемните правоотношения по чл.29, ал.1 от настоящата наредба, се прекратяват с предизвестие по реда на Закона за задълженията и договорите.

(5) Наемните правоотношения по чл.30, ал.1, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1 от настоящата наредба, се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът на опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(6) Заповедта по ал.5 може да се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл.35. Поддържането и ремонтите /текущи и основни/ на имотите и вещите – общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси и застрахователни вноски, се извършва от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на ЗЗД.

 

Глава V

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.36. (1) Движими вещи - общинска собственост се управляват в интерес на населението в Общината.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на движимите вещи - общинска собственост се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.37. Кметът на Общината организира пряко управлението на движимите вещи, обслужващи дейността на Общински съвет и Общинската администрация.

Чл.38. (1) Движими вещи - общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, след мотивирано искане със заповед на Кмета на Общината.

(2) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка управляват движимите вещи, предоставени им по ал.1, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.

(3) Вещите – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление след мотивирано искане до Кмета на Общината на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

(4) Въз основа на заповед по ал.3, Кмета сключва договор за безвъзмездно ползване на вещта.

(5) Движими вещи с балансова стойност над 2 000 лева се предоставят след решение на общинския съвет.

Чл.39. Движимите вещи - частна общинска собственост извън тези по чл.37 и чл.38 се предоставят под наем от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VІ 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Чл.40. (1) Общински съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем.

(2) В решението по преходната алинея, земите се описват по местоположение (местност), категория, поливност.

Чл.41. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда на физически и юридически лица.

(2) Отдаването под наем на земите по ал.1, се извършва от Кмета, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава VІІІ от настоящата наредба.  

(3) Кметът определя срока за отдаване под наем, който не може да бъде по-дълъг от 10 години, минималната годишна наемна цена, вида на процедурата за отдаване под наем и други необходими условия.

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава Заповед за определяне на наемател и сключва договор за наем.

(5) Отдаването под аренда на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, се извършва чрез търг или конкурс, при условията на Глава осма от тази наредба, след влязло в сила решение на Общинския съвет по реда и при условията на Закона за арендата в земеделието.

(6) Срокът на договора за аренда е от 5 до 10 стопански години.

Чл.42. (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс, след решение на общински съвет:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в други случаи, определени в закон.

Чл.43. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Чл.44. Земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем със Заповед на Кмета на Общината, без търг или конкурс, за срок от 1 година с възможност за неговото продължаване до възстановяване на собствеността, но не повече от 5 години.

Чл.45. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се заменят със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица в случаите, предвидени със закон , ако за частния имот:

         1.  има влязло в сила решение на общинска служба по земеделие /ОСЗ/ за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето (чл. 18ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ);

         2.  е извършен въвод във владение по чл.32, ал.2, съответно чл.25, ал.7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.

(2) Замяната по ал.1 със земеделски земи по смисъла на чл.2 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд се извършва след решение на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие.

Чл.46. Замяната съгласно чл.36 от ППЗСПЗЗ на земеделски земи - частна общинска собственост, със земеделски земи собственост на граждани и юридически лица се допуска  при парична равностойност, определена по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи.

Чл.47. Общински съвет, въз основа мотивираното предложение от общинските служби по земеделие на територията на Община Ямбол, със свое решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците. Обезщетението по възможност се извършва в местността, в което е признато правото на обезщетение на собствениците, или в съседни на него местности в границите на общината.

 

 

 

 

Глава VІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Раздел І

Общи положения 

 

Чл.48. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет по съответния ред и се осъществява чрез:

         1.  продажба на имоти или на идеални части от тях;

         2.  замяна на имоти или на идеални части от тях и на ограничени вещни права върху тях;

        3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно;

         4.  учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

5.  внасяне (апорт) на собственост и/или ограничени вещни права в капитала на търговски дружества

         6.  доброволна делба;

         7.  премахване на сгради, постройки и съоръжения, по реда на ЗУТ.

         8.  дарение;

         9.  сделки по чл.15, ал.3, чл.17, ал.3 от Закона за устройство на територията и § 8 от ПР на ЗУТ;

         10. други способи, определени в закон.

(2) Замяна по ал. 1 се допуска само:

1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и физически лица или юридически лица;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;

4. в други случаи, определени в закон.

            (3) Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост, се осъществява чрез:

         1.  продажба;

         2.  замяна;

         3.  предоставяне право на ползване;

         4. дарение;

         5. бракуване;

         6. други способи, определени в закон.

Чл.49. (1) Всяка преписка за разпореждане с имоти, частна общинска собственост, следва да бъде окомплектована със следните документи: документ за собственост, скица от кадастъра на имота и скица от действащия ПУП с виза за проектиране, в случаите на учредяване на вещни права.

         (2) Предложенията се внасят за приемане на решение от Общински съвет от Кмета, придружени с предварително изготвена пазарна оценка от оценител на имоти и документите по ал. 1.

Чл.50.  (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината, и се вписват в Агенцията по вписвания, а при замени с държавни имоти - по местонахождението на държавния имот.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината.

(3) В заповедта по ал.2 се посочват всички плащания, които следва да се извършат от двете страни по сделката, както и срока за заплащането им.

 (4) Окончателните договори по чл.48, ал.1, т.9 от настоящата наредба /сделки по ЗУТ/ се сключват след подписан предварителен договор от кмета на Общината.

Чл.51. (1) Разпореждането с имоти и вещи - частна общинска собственост се осъществява на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, освен ако в закон не е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да определи и по-висока цена, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет.

(3) Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от пазарната оценка, освен в случаите, предвидени в закон.

(4) Когато пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка.

(5) Цената на придобиваните имоти от Общината не може да бъде по-висока от пазарната.

Чл.52. Когато разпореждането с недвижими имоти, частна общинска собственост се извършва от кмета на общината, без решение на Общински съвет, договорът се сключва по определената от лицензираните оценители пазарна оценка за общинския имот.

Чл.53. (1) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на Общината, се осъществява от Кмета, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, в случаите в които стойността им надвишава 2000 лева по реда на тази наредба.

(2) Замяната на движими вещи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, по реда и условията на ЗЗД.

(3) Дарението на движими вещи – общинска собственост се осъществява от Кмета с договор, след решение на Общински съвет.

(4) Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за учредяване на възмездено право на ползване върху вещи, след решение на общински съвет.

(5) Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху вещи, след решение на общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой общински съветници.

(6) Бракуването /ликвидирането/ на движими вещи – дълготрайни активи или материални запаси, се извършва от комисия, назначена за целта със заповед на Кмета на Общината, която съставя протокол. Протоколът задължително съдържа информация за вида и балансовата стойност на бракуваното имущество и начина на ликвидирането му.

Чл.54. (1) Физическите и юридически лица, направили искане за разпореждане с имот, частна общинска собственост, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки, възложени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.

            (2) При провеждане на търгове и конкурси, определената от общински съвет цена се приема за начална тръжна.

Чл.55. Разпореждането с имоти и вещи, частна общинска собственост, се извършва по пазарни цени.

Чл.56. (1) При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица – приобретатели, заплащат на общината дължимите данъци и такси по ЗДДС, ЗМДТ и съответните наредби.

(2) Разходите по вписване на съответния договор в Агенция по вписванията, са за сметка на приобретателя по сделката.

(3) Разходите за извършване на пазарни оценки се заплащат от заявителите, с изключение на продажба или учредяване на вещни права чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

Раздел ІІ

Разпореждане с имоти, частна общинска собственост, чрез правни сделки

 

Продажба

 

Чл.57. (1) Продажбата на имоти, частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл.5, ал.1 от тази Наредба, след решение на Общински съвет, от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Редът за провеждане на търга или конкурса са определени в Глава VІІІ от тази наредба.

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

Чл.58. (1) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, върху който физически или юридически лица притежават законно построена сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

(2) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на Общината, върху който физически или юридически лица са придобили право на строеж, чието реализиране е започнало, се извършва от Кмета на общината, след решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

(3) Собствениците на жилища в етажна собственост, притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот. Продажбата се извършва от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

(4) В случаите по ал.1, ал.2 и ал.3 изготвената от независим оценител пазарна оценка, се счита за определена по смисъла на чл.41 от Закона за общинската собственост. В случай, че тя е по - ниска от данъчната, последната се счита за определена.

(5) Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на общината. Към тях се прилагат:

   документ за собственост върху сграда или обект в сграда или други документи при необходимост;

   документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова.

 (6) Общинската администрация служебно прилага към преписката следното:

- скица от действащия план за регулация и застрояване;

- АОС, вписан в Агенцията по вписвания;

- пазарна оценка, изготвена по реда на чл.22 ал.3 от ЗОС;

- договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността, Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места и други документи, удостоверяващи вещното право на строеж;

- констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж, ако е необходимо;

- удостоверение за наследници, ако е необходимо;

- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;

- скицата от АГКК.

(7) Продажбата се извършва от Кмета на Общината, който издава заповед и сключва договор.

Чл.59. Когато от имот, върху който е учредено право на строеж на едно или повече лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само съответния урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата.

Чл.60. В случаите на чл.58, ал.1, 2 и 3, когато от имота могат да се образуват два или повече урегулирани поземлени имота, се прави служебно изменение на подробния устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съответно учредено правото на строеж.

Чл.61. (1) Продажба на имот - частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общински съвет на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция.

(2) Продажба на имот - частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет на основния пощенски оператор при условията на чл.30 от Закона за пощенските услуги.

(3) Продажбата на имот – частна общинска собственост, се извършва без търг или конкурс, след решение на Общински съвет, когато сделката е между Общината и държавата, или между Общината и друга община/и или когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

(4) Продажбата по предходните алинеи се извършва по пазарна цена, определена от общински съвет, въз основа на доклад от независим лицензиран оценител съгласно чл.22, ал.3 от ЗОС. На основание на решението Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

(5) Лицата, желаещи да се ползват от правата по предходните алинеи, подават искане до кмета, придружено с документи, удостоверяващи правата им.

 

Дарение 

 

Чл.62. (1) Дарение на имот - частна общинска собственост може да се извърши след решение на ОС, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.

(2) Въз основа на решението по предходната алинея, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

 

Прекратяване на съсобственост

 

Чл.63. (1) Съсобствеността върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица се прекратява чрез:

         1.  доброволна делба;

         2.  съдебна делба;

         3.  продажба на частта на общината на съсобствениците;

         4.  замяна на частта на общината с друг равностоен имот;

         5. изкупуване от общината на частта на съсобствениците.

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:

         1.  даване или получаване в дял на реални части от имота;

         2.  получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с парично уравняване дела на останалите съсобственици, когато имотът е реално неподеляем.

(3) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до Кмета на Общината или по инициатива на Кмета на Общината, с решение на общински съвет.

 

Право на строеж, надстрояване и пристрояване

 

Чл.64. (1) Правото на строеж се учредява по решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

          (2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок.

          (3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди обезщетяване срещу цената на правото на строеж или на част от нея с равностоен имот в новопостроената сграда.

Чл.65. Право на строеж върху имоти публична общинска собственост се учредява след решение на Общински съвет и само в случаите определени със закон.

Чл.66. (1) Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на Общински съвет:

1. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция.

2.   на юридически лица на бюджетна издръжка;

3. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

 (2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.67. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на Общински съвет на:

1.  юридически лица на бюджетна издръжка;

2.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. и други, когато това е предвидено в закон.

(2) Решенията по ал.1 се вземат с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл.68. Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл.67, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници.

Чл.69. (1) В случаите по чл.66, ал.1, чл.67, ал.1 и чл.68, лицата желаещи да придобият право на строеж, подават мотивирано искане до Кмета на общината. Към искането се прилагат документи, доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл.66, ал.1 и чл.67, ал.1.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, прието на основание чл.66, ал.1, чл.67, ал.1 и чл.68, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.70. (1) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради, частна общинска собственост, се учредява на трети лица след решение на Общински съвет от кмета на общината въз основа на резултатите от проведен публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2) В случаите на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху имот – частна общинска собственост надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл.183, ал.2 и 3 от ЗУТ.

(3) Кметът на общината дава в писмена форма декларация- съгласие по чл.183, ал.2 от ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради - етажна собственост, в които Община Ямбол притежава обекти в собственост.

Чл.71. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински Съвет, без търг или конкурс, от Кмета на общината на собственика на сградата, на собственици на жилища и/или други обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл.183, ал.2 и 3 от ЗУТ.

(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на собственика на основния обект при условията на чл.183, ал.2 и 3 от ЗУТ.

(3) В случаите на ал.1 и ал.2 към искането се представя виза за проектиране и съгласуван от главния архитект на общината идеен проект.

Чл.72. Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учреди по реда и при условията на чл.67 и чл.68.

 

Право на ползване

 

Чл.73. (1) Правото на ползване върху имоти и вещи се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, проведен по реда на Глава VІІІ от тази наредба.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава заповед и сключва договор.

Чл.74. Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на общински съвет без търг или конкурс:

1. на основния пощенски оператор, при условията на чл.30 от Закона за пощенските услуги;

2. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция;

3. на други лица, определени със закон;

4. на юридически лица на бюджетна издръжка или техни подразделения.

Чл.75. Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на общински съвет, взето с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

 

Замяна

 

Чл.76. (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица по ред в съответствие с програмата по чл.5, ал.1 от настоящата наредба.  

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:

1.  при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и физически или юридически лица;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;

4. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

5. в други случаи, определени в закон.

(3) В случаите по ал.2, Кметът на Общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до Кмета на Общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал.2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложението за замяна в Общински съвет.

 (4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на Общината, същото се поставя и на видно място в сградата на Община Ямбол. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.

(5) Предложенията по ал.3 не обвързват Общински съвет за извършване на замяна. Отказите на Общински съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(6) Не се допускат замени:

1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които Общината води съдебни имуществени спорове;

4. в други случаи, определени в закон.

(7) Решенията за извършване на замяна се приемат от Общински съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(8) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл.40 от ЗОС. 

 

Разпореждане с общински имоти в случаите, предвидени в Закона за устройство на територията

 

Чл.77. (1) Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 и чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.48, ал.1, т.9 от Наредбата, се сключват по пазарни цени от Кмета на Общината.

(2) Предварителният договор по ал.1 се сключва след решение на Общински съвет и след издадена заповед за допускане и одобряване на заданието. В случаите, в които допускането и одобряването на заданието е с решение на общински съвет, със същото се определят и параметрите на предварителния договор.

(3) Предварителният договор по ал.1 съдържа цената на частта на имота
общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В
предварителния договор следва да се предвидят хипотезите на ал.4, ал.5, ал.6 от настоящия член
и чл.78.

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.

(5) В случай, че експертният съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на Общината за изменение на предварителния договор.

(6) Окончателният договор се сключва в срок до три месеца след влизане в сила на изменението на подробния устройствен план.

 (7) Окончателният договор се заявява за вписване по местонахождението на имота.

Чл.78. След изтичане на срока по чл.77, ал.6 Общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавата.

Чл.79. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на преминаване през общински неурегулирани поземлени имоти по реда на чл.192 от ЗУТ.

(2) Не се допуска учредяване право на преминаване по реда на чл.192 от ЗУТ през общински урегулирани поземлени имоти.

(3) Правото на преминаване по ал.1 се учредява при условията на чл.192 от ЗУТ и оценителен протокол на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Чл.80. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл.193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал.1 се учредява въз основа на одобрен проект от главния архитект и оценителен протокол на комисията по чл.210 от ЗУТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VІІІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Раздел І

Общи разпоредби

 

Чл.81. С тази глава се уреждат реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси по Закона за общинската собственост.

Чл.82. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

            1. недвижими имоти – частна общинска собственост;

            2. недвижими имоти или части от имоти – публична общинска собственост;

  3. движими вещи – общинска собственост;

  4. земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи в строителни граници.

Чл.83. По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

            1. недвижими имоти - частна общинска собственост;

            2. движими вещи - общинска собственост.

Чл.84. По реда на тази глава се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

1. учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост в случаите по чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост;

2. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху имот
- частна общинска собственост по реда на чл.38, ал.1 от Закона за общинската собственост;

3. учредяване право на ползване.

Чл.85. (1) Кметът на общината открива процедурата по провеждането на търга или конкурса със заповед, която съдържа: 

1. описание на имотите или вещите - предмет на търга или конкурса; 

2. вида на търга или конкурса - с тайно или явно наддаване; 

3. начална тръжна или конкурсна цена;

4. стъпка на наддаване (при търг с явно наддаване);

5. специални условия, произтичащи  от закона или  решения  на общинския съвет;

6. дата, място и час на провеждане на търга или конкурса;

7. размера на депозита, определен с решение на общинския съвет и таксата за участие, както и цената на тръжната или конкурсната документация;

8. срок, за който ще се учредява съответното вещно право или наема имота (вещта);

9. други тръжни или конкурсни условия. 

            (2) Със   заповедта   по   ал.1   се   утвърждават   и   тръжната   или   конкурсната документация, условията за оглед на обектите, състава на комисията по провеждане на търга или конкурса и крайния срок за приемане на заявления за участие.

(3) Комисията по провеждане на търга или конкурса се състои от не по-малко от петима членове, като задължително в нейния състав се включват като редовни членове юрист и минимум двама общински съветници, както и резервни членове.

1. комисията провежда заседание само при участие поне на 2/3 от членовете си;

2. зам.-председателят на комисията определен със заповедта, замества председателя при неговото отсъствие, като в останалите случаи действа като обикновен член на комисията.

3. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, кмета издава заповед за определяне на нов член.

            (4) Определеният депозит по ал.1, т.7 не може да бъде по-малък от 10% върху началната тръжна цена.

(5) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на общината.

Чл.86. Заповедта по чл.85, ал.1, с изключение състава на комисията, се публикува в регионален вестник, обявява се на видно място в сградата на общинската администрация и се публикува на интернет - страницата в тридневен срок от нейното издаване.

Чл.87. Търгът или конкурса се провежда най-рано в 15 - дневен и най - късно в 30 - дневен срок от датата на последната публикация за обявяването му.

Чл.88. (1) Когато на търга или конкурса се яви един участник или един кандидат и е закупена една тръжна или конкурсна документация, участникът или кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена.

(2) Когато на търга или конкурса не се яви участник или кандидат, кметът на общината насрочва повторен търг или конкурс.

(3) Ако на повторния търг или конкурс се яви един участник или един кандидат, същият се обявява за спечелил търга или конкурса по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена.

 

 

Раздел ІІ

Условия и ред за провеждане на публични търгове

 

Чл.89. Търговете се провеждат с явно или тайно наддаване.

Чл.90. Процедурата по провеждането на търга се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

1. състава на комисията за подготовка, организиране и провеждане на търга;

2. описание на имота или вещите – предмет на търга;

3. вид на търга – с тайно или с явно наддаване;

4. начална тръжна цена;

5. стъпка за наддаване – при търговете с явно наддаване;

6. депозит за участие.

Чл.91. Тръжната документация съдържа:

1. описание на имота или вещите – предмет на търга;

2. начална тръжна цена;

3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 % от началната тръжна цена;

4. краен срок за закупуване на тръжната документация и краен срок за подаване на документите за участие;

5. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник;

6. други условия, произтичащи от закона или решението на общинския съвет;

7. дата, място и час на провеждане на търга;

8. условията за оглед на предмета на търга;

9. образци на документи, които участникът следва да попълни;

10. проект за договор.

Чл.92. (1) При публичен търг с тайно наддаване, участника или упълномощен негов представител представя пред комисията запечатан непрозрачен плик с изискваните документи, съгласно тръжната документация, на мястото на провеждането му и в деня и часа, обявени за неговото начало.

 (2) Върху плика се посочват имената на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на публичния търга, за който участва.

 (3) В предложението, поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом) без ДДС, името на участника или името на упълномощеното лице.

(4) Всяко предложение, поставено в незапечатен, прозрачен или в нарушена цялост плик или което не съдържа данните по ал.1, 2 и 3, се обявява за недействително и участникът се декласира.

(5) Когато търгът с тайно наддаване се провежда за повече от един обект, за всеки отделен обект, се подава отделен плик с предложение.

(6) Един участник може да участва за определен обект само с едно предложение.

Чл.93. (1) Председателят на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват чрез подпис от членовете на комисията по публичния търг и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Публичният търг се смята за спечелен от участника, предложил най – висока цена, която се обявява пред всички участници и търгът се закрива.

(4) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване, което започва от тази цена.  Стъпката на наддаване в този случай се определя на 2 % от началната тръжна цена.

Чл.94. (1) При публичния търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява началната цена, от която започва наддаването и определя стъпката на наддаване, която се определя като цяла стойност. Последната не може да бъде по-малка от 1 % и по-голяма от 10 % от началната цена. 

(2) Наддаването   се   извършва   чрез   гласно   обявяване   от   участниците   на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно и/ или кратно на стъпката по ал.1.

(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

(4) Преди третото обявяване на дадено предложение, председателят прави предупреждение, че това е последно обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга, предложената окончателна цена и закрива търга. 

(5) В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да участват в наддаването, включително и по първоначална цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.

Чл.95. (1). След закриване на публичния търг, депозитите на неспечелилите и отстранени участници, се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга. Депозитите на неявилите се или неподали предложение участници, не се възстановяват.

(2) Депозитът на обявения за спечелил участник се задържа и прихваща срещу продажната цена на съответното вещно право, а при отдаване под наем се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

Чл.96. (1) За резултатите от публичния търг, комисията изготвя протокол в тридневен срок от закриване на търга, който се подписва от членовете й и се утвърждава от кмета на общината. При писмено поискване от участник в търга, същият има право да получи копие от протокола. 

(2) Особените мнения на членовете на комисията задължително се мотивират.

Чл.97. (1) Въз основа на резултатите от търга, кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия участник и отстранените участници, цената и условията на плащането, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива. 

(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.96, ал.1 от настоящата наредба и се връчва срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия търга участник и на всички участници в търга.

(3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва от заинтересованите участници в публичния търг по реда на АПК относно нарушение по организацията и провеждане на търга и законосъобразността на самата заповед.  

(4) Депозитът за участие в търга остава в полза на общината, когато участникът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията.

(5) Депозитът за участие в търга се задържа, когато участника подаде жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга, до решаването на спора от съда.

Чл.98. (1) След като влезе в сила, заповедта по чл.97, ал.1 от настоящата наредба се връчва на лицето, спечелило търга. То е длъжно в едноседмичен срок от датата на връчването да извърши дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта и представи в Община Ямбол документите удостоверяващи това. 

 (2) Ако лицето, спечелило търга не извърши действията по ал.1 до изтичане на определения срок, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит остава в полза на общината, а кметът на общината организира нов търг.

Чл.99. (1) Въз основа на документите, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът на общината или определен от него заместник - кмет при отдаване под наем, в 7-дневен срок от представянето им сключва договор с лицето, спечелило търга.

(2) При отказ от страна на лицето спечелило търга да сключи договора по предходната алинея, внесеният от него депозит остава в полза на общината, а кмета на общината организира нов търг или конкурс.

(3) Наемната цена се актуализира ежегодно до 15 февруари в съответствие със статистически отчетния индекс на инфлация, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Чл.100. (1) Договорът по предмета на публичния търг се сключва след представянето на документи за извършените плащания и в срока, указан в заповедта по чл.98, ал.1 от настоящата наредба.

            (2) Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.

(3) Ако договорът за продажба или учредяване на ограничено вещно право касае недвижим имот, той се вписва от приобретателя за негова сметка. Същият е длъжен да представи два екземпляра от вписания договор в общината. След получаване на тези екземпляри, имотът се отписва от актовите книги за общинска собственост или се извършва съответното отбелязване в акта.

 

 

Раздел ІІІ

Условия и ред за провеждане на публично оповестени конкурси

 

Чл.101. (1) Публично оповестен конкурс се провежда в случаите, когато освен размера на цената, се поставят и специфични изисквания от Община Ямбол за сключването на бъдещия договор.

(2) По реда на тази глава се провеждат и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на свободни помещения, терени или части от тях – общинска собственост, предназначени за административни, производствени, стопански и други нужди.

Чл.102. Процедурата по провеждането на конкурса се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:

1. състава на комисията за подготовка, организиране и провеждане на конкурса;

2. описание на имота или вещите – предмет на конкурса;

3. начална конкурсна цена;

4. дата, място и час на провеждане на конкурса

5. размера на депозита, таксата за участие, както и цената на конкурсната документация.

Чл.103. (1) Конкурсната документация съдържа:

1. описание на имота или вещите – предмет на конкурса;

2. конкурсна цена;

3. конкурсни условия;

4. начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник;

5. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие;

6. други условия, произтичащи от закона или решението на общински съвет;

7. дата, място и час на провеждане на конкурса;

8. условията за оглед на предмета на конкурса;

9. място и краен срок за закупуване на конкурсната документация;

10. краен срок за подаване документи за участие и оферти;

11. образци на документи, които участникът следва да попълни;

12. проект за договор;

13. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по действащия ПУП.

(2) С утвърждаването на конкурсната документация от кмета на общината, се одобряват и конкурсни правила, в които се определят приоритетните условия на публично оповестения конкурс, критериите за оценка на предложенията и тяхната тежест, както и методиката за тяхното оценяване.

(3) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на кандидата се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.

Чл.104. Примерни условия на публично оповестения конкурс могат да бъдат:

1.      заплащане на определена цена;

2.      запазване предназначението на обекта;

3.      запазване или създаване на нови работни места;

4.      извършване на инвестиции;

5.      свързани с опазване или възстановяване на околната среда;

6.      специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението;

7.      други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на предмета на предмета на сделката.

Чл.105. (1) Предложението на участниците трябва да съдържа:

1.      наименование на предмета на публично оповестения конкурс;

2.      името на участника или неговия представител;

3.      становище и разработки по отделните условия на публично оповестения конкурс;

4.      проект за стопанско развитие на имота;

5.      предложения на участника, благоприятни за организатора;

6.      цена и условия за плащане;

7.      други предложения и документи.

(2) С утвърждаването на конкурсната документация, като част от нея може да се одобри и образец на предложение, което съдържа реквизитите по ал. 1 или част от тях, съобразно приоритетните условия.

Чл.106. Основанията за отстраняване от публично оповестения конкурс, се посочват в одобрените конкурсни правила.

Чл.107. (1) Публично оповестеният конкурс се провежда чрез предварително подаване в определен срок на писмени предложения от участници в запечатани непрозрачни пликове. Върху плика се изписват наименованието и адреса на участника и пълното наименование на предмета на публично оповестения конкурс.

(2) В плика се поставят всички необходими документи за участие и офертата, поставена в отделен запечатан плик.

(3) Определени от кмета на общината длъжностни лица приемат предложенията и водят регистър, в който отбелязват датата и часа на подаденото предложение, неговия пореден номер, имената на лицето подало предложението и в какво качество. След изтичане на крайния срок за подаване на предложенията, регистърът и всички приети предложения се предават на председателя на конкурсната комисия.

(4) Предложенията се подават лично от участника, неговия законен или упълномощен представител.

Чл.108. (1) На заседанието на комисията за отваряне на предложенията, могат да присъстват кандидатите, представляващите ги лица или техните пълномощници. Липсата или закъснението на участник или негов представител, не е основание за отстраняване от участие.

(2) В деня и часа, определен за провеждане на публично оповестения конкурс, комисията разпечатва подадените предложения по реда на тяхното постъпване и проверява наличието на представените документи.

(3) След приключване на действията по предходните алинеи, комисията продължава своята работа в закрити заседания. На тях комисията проверява редовността на представените документи и спазване на поставените изисквания в конкурсната документация, като определя с решение допуснатите участници.

(4) Комисията отваря, разглежда и оценява офертите на допуснатите до участие, съобразно критериите и методиката за оценка. Въз основа на поставените оценки, комисията прави класиране на участниците.

(5) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация, или на условията, при които е обявен конкурсът.

(6) За извършените действия и взетите решения се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се представя за утвърждаване от кмета на общината.

(7) Кметът на общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и отстранените участници.

(8) Заповедта по ал.7 подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на АПК.

Чл.109. (1) След влизане в сила, заповедта по чл.108, ал.7 се връчва на лицето, спечелило конкурса. То е длъжно в едноседмичен срок от датата на връчването да извърши дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта и представи в Община Ямбол документите удостоверяващи това. 

 (2) Ако лицето, спечелило конкурса не извърши действията по ал.1 до изтичане на определения срок, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит остава в полза на общината.

Чл.110. (1) Депозитът на обявения за спечелил конкурса се задържа и прихваща срещу продажната цена на съответното вещно право, а при отдаване под наем се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

(2) Внесените депозити за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка в 14-дневен срок от изтичане по отношение на всеки един от тях на срока за обжалване на заповeдта по чл. 108, ал. 7 за определяне на спечелилия конкурса участник. Върху тези суми не се дължат лихви.

(3) Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 108, ал. 7 се задържат до влизането и в сила, респективно до отмяната и. Върху тези суми не се дължат лихви.

Чл.111. (1) В случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след връчване на заповедта по чл. 108, ал. 7 не се яви и не изпълни условията по сделката, посочени в заповедта, кметът на общината може:

1. да  сключи договор с класирания на второ място участник или

2. да прекрати процедурата.

(2) Депозитът за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа.

Чл.112. (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на кмета на общината, като може да бъде обявен повторно.

(2) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на кмета да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

Чл.113. За неуредените в този раздел въпроси, се прилагат разпоредбите на Раздел ІІ „Условия и ред за провеждане на публични търгове”.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Процедури за провеждане на търгове и конкурси, започнали преди приемане на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 2. Счита се за започнала по смисъла на предходния параграф процедура, за която Кметът на Общината е издал заповед за откриването й.

§ 3. Започнали производства се довършват по реда на тази наредба.

§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба директорите на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие разработват Правилата по чл.27, ал.7 от същата и ги предоставят за утвърждаване от кмета на общината.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.

§ 6. Тази наредба отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Ямбол с Решение (11/1996 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.01.1997 г., изм. с реш. 14/ 21.02.1997 г., изм. с реш. 19/22.08.1997 г., изм. с реш. 24/16.03.1998 г., изм. с реш. 27/05.06.1998 г., изм. с реш. 34/30.10.1998 г., изм. с реш. 42/14.07.1999 г., изм. с реш. 10/14.04.2000 г., изм. с реш. 19/03-10.11.2000 г., изм. с реш. 24 от 09.03.2001 г., изм. с реш. 25/13-20.04.2001 г., изм. с реш. 27/06.07.2001 г., изм. с реш. 29/28.09.2001 г., изм. с реш. 31/21.12.2001 г., изм. с реш. 35/29.03.2002 г., изм. с реш. 41/14.12.2002 г., изм. с 43/25.04.2003 г., изм. и доп. с реш. 8/25.06-02.07.2004 г., изм. с реш. 9/30.07-03.09.2004 г., изм. с реш. 11/19.11-25.11.2004 г.; изм. и доп. с реш. ХІV-2/04.02.2005 г., доп. с реш. Х-7/27.06.2008г., доп. с реш. ХХV-31/17.09.2009г., изм. с реш. ХХІХ-8/19.12.2009г., доп. с реш. ХVІІІ-1/28.01.2013г., отм. текстове с Решение на ЯАС 24/03.02.2017г., в сила от 21.02.2017г.)

§ 7. Указания по прилагането на наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на Кмета на Общината.

§ 8. Наредбата е приета с решение по точка ……………. на …………….. заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на ………………………… и влиза в сила в деня на публикуването й в местния печат.

§ 9. Неразделна част от настоящата наредба е Приложение 1 за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

                                Б А З И С Н И   Ц  Е Н И

 

 

за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

 

 

 

 

А) Базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м. се определя,

 

както следва:

 

 

        ДЕЙНОСТИ

ЗОНИ

 

 

 

 І -ва

ІІ – ра

ІІІ- та

ІV- та

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Търговска дейност с хранителни и промишлени стоки

5.64

3.81

2.85

1.87

 

2

Търговия с лекарства

8.46

6.70

3.81

2.85

 

3

Заведения за обществено хранене

9.43

8.45

7.45

6.66

 

4

Административно-правни услуги

4.73

3.81

2.85

1.87

 

5

Други услуги

2.85

1.87

1.56

0.94

 

6

Самостоятелен склад

 

 

 

 

 

 

покрит

1.00

0.77

0.55

0.36

 

 

открит

0.49

0.47

0.36

0.30

 

7

Площи за спортна дейност

 

 

 

Покрити

0.37 лв. за всички зони

 

 

Открити

0.19 лв. за всички зони

 

8

Складови помещения за обекти

30 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

 

 

 

 

9

Сервизни помещения за обекти

20 % от базисната наемна цена на 1 кв.м.

 

 

 

 

10

Банкови, валутни, застрахователни дейности

14.10

12.28

11.29

9.41

 

11

Хазартни игри

16.90

15.94

15.02

13.16

 

12

Здравни услуги

   10.00 лева за  всички търговски зони

 

13

Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл.102, ал.4 от ЗЛЗ

60 % от определ. в т. 12 за вс. търг. зони

 

14

Ателиета за художествени занаяти

4.73

3.81

2.85

1.87

 

15

НПО, осъществяващи здравни, образователни, спортни и др.хуманитарни дейности за соц. задоволяване  на съответните нужди на населението

1.87

1.52

1.32

1.12

 

16

Земеделска земя за:

 

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

40.00 лева на декар (годишно)

 

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

  30.00 лева  на декар (годишно)

 

 

т.3 - мери и пасища

20.00 лева на декар  (годишно)

 

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

60.00 лева на декар (годишно)

 

16

Открити прилежащи площи към обекти

0.94

0.77

0.55

0.36

 

17

Частни училища

0.94 лева   за всички зони

 

18

Обществена тоалетна

1.75

1.32

1.11

1.00

 

19

Синдикална дейност

0.58

0.45

0.35

0.23

 

 

 

Б) ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Обекти, павилионен тип, се оценяват с коефициент 0.8 за съответната

 

зона  и предмет на дейност.

 

 

В) ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗОНИ

 

 І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

 Районът, ограничен от улиците: „Търговска” „Богомил” „Г.С. Раковски”,

 

„Цар Освободител”, „Георги Дражев”, „Цар Иван Александър” и

 

пл. „Освобождение”.

 

 ІІ. ВТОРА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

1.      ул. „Търговска” – (от ул. „Богомил” до ул. „Граф Игнатиев”).

 

2.      ул. „Г.С. Раковски” – (от ул. „Богомил” до ул. „Ген. Вл. Заимов”).

 

3.      ул. „Александър Стамболийски”.

 

4.      пл. „Боровец”.

 

5.      ул. „Димитър Благоев” – (от РХЕИ до ул. „Арда”).

от РЗИ до ул. "Арда")

 

6.      ул. „Панайот Хитов” – (от ул. „Д. Благоев” до ул. „Ямболска

 

           комуна)

 

7.      ул. „Георги Дражев” – (от ул. „Цар Иван Александър” до          пл. „Г.Дражев“  пл. "Г. Дражев" )

 

 

 

 

8.      ул. „Жорж Папазов”.

 

9.      ул. Джон Атанасов”.

 

10.  ул. „Кабиле”.

 

11.  ул. „Преслав” – (от ул. „Г.С.Раковски” до пл. „Боровец”).

 

12.  ул.”Срем”.

 

13.  пл. „Георги Дражев” – (Централен кооперативен пазар).

 

14.   Нова автогара – Ямбол.

 

15.   пл. „Страшимир Кринчев”

 

16.   ж.к. „Диана”.

 

17.  ж.к. „Хале” – (район около магазин „САРА” и ул. „Милин камък” до ул. „Търговска”).

 

18.  ж.к. „Златен рог” – (района около супермаркета).

 

19.  ж.к. „Георги Бенковски” – района между супермаркет         „Дамполис Ател“ и бензиностанцията).

 

20.  ул. „Цар Иван Александър”  (от ул. „Г. Дражев” до ул. „Мусала”)

 

 

ІІІ. ТРЕТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

1. Районът, ограничен от улиците: „Констатин Иричек”, „Лъкатник”,

 „Крайречен булевард”, „Граф Игнатиев”, „Ген. Вл. Заимов”, „Панайот

 

 Хитов“, „Шипка“, „Стара планина”, „ Жорж Папазов, „Бузлуджа”,

 

„Сердика“ и „Константин Иречек“.

2. Градски парк

 3. Парк „Боровец”

ІV. ЧЕТВЪРТА ТЪРГОВСКА ЗОНА

 

Включва останалата част от територията на града, която не е включена в предходните търговски зони.

 

 Граничните улици на търговските зони включват обектите, разположени от двете страни на улиците.

 

 

 

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от ПК ЗСДСИ относно ЕФП на Генчо Генчев.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Генчо ……… Генчев от гр. Ямбол, живущ на …………………. в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Искам да кажа няколко уводни думи. Заедно с временната комисия по Транспорт проведохме няколко срещи с ръководството на „Юнион Ивкони“ ООД и мисля, че постигнахме някои добри договорки. На първо място, след като довода на фирмата изпълнител е, че новата транспортна схема с различни комбинации от автобуси покрива по-добре маршрутите, с които гражданите на Ямбол пътуват, би било логично цената на картата за всички линии да бъде коригирана. В момента цената знаете, е доста близо до цената на софийска карта - за работещи тук е 45 лв. при 50 лв. за София, включваща метро и стотици видове автобусни линии. Постигнахме договорка, която вчера беше окончателно потвърдена, цената ще бъде 30 лв. за работещи, 25 лв. за учащи и 23 лв. за пенсионери, това е карта за всички линии. На картите за единични линии цените остават, каквито са. Друго, което си говорихме на срещите беше, че след приемането на транспортната схема контрола от общината ще бъде сериозно завишен, понеже моментната стара такава наистина няма как да бъде изпълнявана с новите условия на трафика в Ямбол, новите светофари и т.н.

Ревански – Предлагам транспортната схема да започне да действа от 15.09.2020 г., тъй като в нея няма отбелязана дата кога да започне да действа.

Шиков - В момента има временно лятно разписание, което действа до 14.09.2020 г.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението.(приложен протокол)

Сивкова – изк. – Транспортната схема я разгледахме на ПК ТУИТЕ, това определено е един подобрен вариант, отчитащ това, което искат гражданите и в следващите месеци тя ще покаже до колко е ефективна. Това, което чухме днес, че са водени разговори с фирмата и са предупредени, че ще бъде завишен контрола е изключително обнадеждаващо, защото основните жалби на гражданите са, че автобусите не спазват разписанието и другият сериозен проблем е, че по автобусните спирки липсват актуални разписания. Снощи на заседание на групата общински съветници от БСП за България обсъдихме също транспортната схема и проблемите с транспорта и взехме решение да изразя от името на групата пред вас категоричното желание да бъде завишен контролът, да има ефективен контрол от страна на общинската администрация върху дейността на фирмата и също така да се организира постоянно поставяне на актуално разписание по автобусните спирки. Също така, не лош вариант, който предлагаме, както на сайта на общината има банер за проблеми със сметосъбирането, за проблеми с уличното осветление, да има и такъв банер за проблеми с транспорта, тъй като мисля, че всички сме единодушни, че жалбите на гражданите в тази насока са изключително много и е редно те да достигат до администрацията по по-пряк път.

Брънков – Искам да попитам общината по какъв начин ще информира гражданите за предприетите промени, които ще се наложат? Освен това, което е на сайта, дали ще направят някаква кампания, за това, че ще има направени промени, за да не останат изненадани гражданите от това?

Шиков – Ако може аз да отговоря, тъй като съм участвал в последните разговори. Точно затова и срока за стартиране на новата транспортна схема няма как да е, ако беше решението без срок, защото тогава ги задължаваме да влезе една седмица след приемането, около две, три седмици са ни казани, че ще бъде нужно за изготвяне на разписания за спирките, за промяна на тези разписания, отделно на сайта ще бъдат качени новите разписания, в новините естествено ще бъде също публикувано разписанието. В момента най-важното за мен е, че по спирките ще бъдат подменени разписанията. Голям проблем и зачестилите жалби напоследък са според мен заради това, че по спирките в момента стоят разписанията, които са по стандартната схема, прието е лятното разписание, никъде освен на сайта на общината не може да се види това и гражданина отива на спирката, вижда какво пише на разписанието, автобус естествено няма и става проблем. Надявам се от 15.09.2020 г. част поне от тези проблеми да бъдат разрешени.

Георгиев – Доколкото съм запознат един от договорите е игран по процедурата по ЗОП, така че доколкото ми е известно съществени промени по този закон договори сключени по ЗОП не могат да се правят. Предполагам, че вашите юристи са го съгласували това и не смятат, че това е съществена промяна, ако е така ние групата общински съветници от ГЕРБ ще подкрепим промените.

Шиков – Да, това още преди месец, когато говорихме по въпроса беше поръчано да се провери, промените наистина не са съществени, може би най-съществената промяна е на първи ред за автобусна линия № 1, ако се загледате след това промените са по един, два курса на линия, а другите промени касаят актуализация на спирките, което така или иначе се е случило. Маршрутите не се изменят съществено, просто се променят някои места за спиране на автобусите, така че промените според юристите не са такива, че да може да бъде атакувана поръчката по ЗОП.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направеното допълнение.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема – съгласно Приложение 1 (Обща Транспортна схема), Приложение 2 (Делнично разписание), Приложение 3 (Празнично разписание) и Приложение 4 (Извънредно, Великденско и Коледно разписание) към Решението.

Новата транспортна схема влиза в сила от 15.09.2020 г.

        

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за прекратяване на договор за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 145, ал.2, т.3 от ЗК във връзка с чл. 148, ал. 1  от Закона за концесиите и раздел XVII, т.1, б.г от Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. и  чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Ямбол дава съгласие Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт сключен между община Ямбол и „Телеинфоцентър" ООД да бъде прекратен след влизане в сила на решение за откриване на производство по несъстоятелност на концесионера –от датата на влизане в сила на решението Търговско дело № 36 по описа за 2020 г. на Ямболски окръжен съд.

Упълномощава кмета на община Ямбол да предприема необходимите действия по прекратяването Договор с рег.№ДГ05/0017 от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спиркови заслони на масовия градски транспорт сключен между община Ямбол и „Телеинфоцентър" ООД, както и да предостави информация за прекратяването на концесията в Националния концесионен регистър.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - ЧОС за безвъзмездно ползване на МКЦ "Георги Братанов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

            1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие за предоставяне право на безвъзмездно ползване на Младежки кулутрен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол, представлявано от Донка Илиева – директор, ЕИК 177439670, с адрес: гр. Ямбол, Градски парк, на движими вещи частна общинска собственост, както следва:

-      Програмен продукт „Бизнес Навигатор-Заплати“ -1 бр., с балансова стойност 682.00 лв.;

-      РС конфигурация  INTEL-C2D3.06GHZ4 – 1 бр. с балансова стойност 298.00 лв.

-      Мултифункционално устройство Samsung 2675 F - 1 бр. с балансова стойност 218.33 лв.;

-      Контейнер с три чекмеджета /цвят череша/ -  1 бр. с балансова стойност 114.31 лв.;

-      Метален шкаф - 1 бр. с балансова стойност 224.90 лв.;

-      Принтер SAMSUNG - 1 бр. с балансова стойност 129.99 лв.;

-      Касов апарат КА Datecs WP-50 – 1 бр. с балансова стойност 179.17 лв.;

-      Бойлер – 1 бр. с балансова стойност 336.00 лв.;

-      Стол директорски – 1 бр. с балансова стойност 107.99 лв.;

-      Гребла за сняг - 4 бр. с обща балансова стойност 22,06 лв./5.515 лв. за бр./;

-      РС конфигурация  INTEL-C2D3.06GHZ4 – 1 бр. с балансова стойност 298.00 лв.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия за предоставяне на вещите по т.1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се в градски парк, спортна зала "Диана".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Първоначалната цена по предложението ни за този търг е по наредба и общинския съвет има право да предложи друга различна от тази начална цена. Предлагам, ако някой иска да се намеси може да го направи. Мисля, че може цената да бъде малко по-висока.

Шиков - Г-н Ревански, имате право като вносител да предложите друга начална тръжна цена, ако имате виждане.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване – Помещение за кафе-аперитив, с обща площ 68.84  кв.м. - част от сграда публична общинска собственост, с идентификатор 87374.533.6.3 по КК на град Ямбол, със застроена площ 3099 кв.м., построена в поземлен имот 87374.533.6 по КК на града, находящ се в градската градина, актуван с АПОС №53/16.03.1999 г., при следните условия:

-      Начална тръжна цена - 512.86 лв., без ДДС /изчислена по приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Депозит – 3077.00 лв.

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – кафе-аперитив;

-      Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на отчет за дейността и приемане на ГФО за 2019г. на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.6, във връзка с чл.53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланс за 2019г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД

            3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2019г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството за закупуване на фабрично нов стационарен ехограф, със следните обобщени храктеристики: модел MyLabX5, производство на ESAOTE Италия; с цялостна сърдечно съдова конфигурация с пълнофункционални възможности за кардиоехографски прегледи и изследване на съдовата система за нуждите на кардиологичните лекарски практики в лечебното заведение; създаден на базата на нова УЗ платформа ULTRA.

Определеният дивидент да бъде приведен в срок до 30 септември 2020г., по сметка: IBAN BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при „Общинска банка” АД, клон гр. Ямбол.

4. На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества - освобождава от отговорност за финансовата 2019г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.32, ал.1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“, ал. 2 и ал. 3 в същия член от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.    Приема пазарната оценка на дървесина, добита на територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

2.    Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост – оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определената пазарна цена за общото количество 115.55м3 в оценителния доклад, при следните условия:

2.1.            Начална тръжна цена за общо 115.55м3  1959.50лв., без ДДС;

2.2.            Депозит за участие в търга: 195.95лв., който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол;

2.3.            Такса за участие в търга – 20.00лв, без ДДС;

2.4.            Цена на тръжната документация - 30.00 лв., без ДДС.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно изпълнението на Общия устройствен план на община Ямбол за периода от одобряването му до юли 2020 година и одобряване на частично изменение на  ОУП.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма           въздържали се – 5

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 и ал. 9 от Закона за устройство на територията и Решение № XIV-3 от 30.01.2017 г., Решение № XLII-7 от 28.02.2019 г., Решение № IV-1 от 30.12.2019 г., Решение № VIII-7 от 28.05. 2020 г., протокол № 07/06.08.2020 г. на ОЕСУТ, Общински съвет –Ямбол:

1.                  Приема Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Ямбол за периода от одобряването му до юли 2020 година.

2.                  Одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34, за местност “Плачи могила“, за ПИ 87374.546.72, за ПИ 87374.29.11, за ПИ 87374.37.107, за ПИ 87374.37.106, за ПИ 87374.547.14, за ПИ 87374.547.15 и за ПИ87374.547.16.

3.                  Одобреният по т. 2 проект за изменение на ОУП на община Ямбол, да бъде възложен за отразяване и актуализация на ОУП на авторския колектив, изработил плана с ръководител арх. Иван Димчев.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Да отбележа, че само, когато се прави протокола редно е в самото решение да се съдържа техническото задание като неизменна част от решението.

Шиков - Работата е там, че протокола се качва в един момент, а после се появяват заданията. Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ВАЛКОМ – 2000“ ЕООД, Стойко ……. Стойков, Димитър ……… Керемидчиев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“.

       При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.36.70 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулирани поземлени имоти както следва: УПИ VI – 870, с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ , УПИ VII - 871 с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ и УПИ VIII – 872, с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в кв./м/ 36.

Проектът да бъде придружен от планове, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

       Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

Приложено техническо задание.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Г-н Ревански, позволете да се изкажа от името на вносителя. Тук става дума за гласуване на средства за договор за изработване на нов сайт на общината. Още декември месец беше решено, че трябва да се обнови сайта, още повече сега до края на октомври има влизащи в сила изисквания по законите за защита на личните данни, които всички институции трябва да покрият. Сайта на община Ямбол според мен е доста подреден, покрай промените в правилника разгледах доста сайтове на други общини и мога да ви кажа, че нашият е един от най-разбираемите и информация се намира доста лесно, но сайта е правен доста отдавна и техническите средства е нужно да бъдат подменени. Освен това средствата предоставени на потребителя за самостоятелно редактиране на информация са малко слаби и има някои изисквания към фирмата изпълнител. Фирмата изпълнител, с която се преговаря е същата, която е разработила текущия сайт. Дори януари месец хората предлагаха срещу леко завишаване на месечната такса за следващите три години, да изпълнят всичко това, за да не се сключва нов договор, включително и това гласуване днес да не се налага, ние тогава обаче решихме, че е по-добре договорът за поддръжка да си е договор за поддръжка, а договорът за преработка  да е отделен. Направихме и проучвания при други разработчици, в крайна сметка решихме, че е най-добре да заложим на хората, с които работим така или иначе и затова е това предложение. Няма да правим коренно различен сайт, но техническите средства трябва да бъдат осъвременени и трябва да покрием определени изисквания. Също така е добре някои функционалности да бъдат добавени.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси

           1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

Дейност 122 "Общинска администрация"

Увеличава § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ с 12 000 лв.

 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 12 000 лв.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъде включен обект:

- „Изработване на интернет портал на общинска администрация Ямбол“, § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“, в дейност 122 „Общинска администрация“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 на стойност 12 000  лв.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Тук имаше лек елемент на изненада в началото, понеже закачената схема на сайта е с трима зам.-кметове, има трета позиция, но няма да има за момента трети зам.-кмет. Промяната е в имената и титлите на отделите.

Горнаков - ПК ЗОРПК не приема така направеното предложение. (приложен протокол)

Калиманов – Сгрешено е изписването на името на дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“. Моля, да бъде коригирано.

Георгиева – Понеже поставихте въпроса защо ПК ЗОРПК имаше въздържали се колеги и предложението не успя да мине. Ставаше въпрос за това, знаете че има административна йерархия, в тази схема, която ни е дадена. Виждаме ролята на секретаря на общината, където е много пряко свързана със специализираната и общата администрация, едва ли не изпълнява функциите, които трябва да изпълнява един зам.-кмет, а функциите на секретаря са много ясно разписани в ЗМСМА. Въпреки всичко групата на БСП няма да спъне това предложение, защото в крайна сметка това е една картинка, нека така да го кажем, финалния документ, който ще покаже визията и тази функционална административна йерархия ще бъде устройствения правилник, който вероятно подготвяте и ние ще можем да се запознаем с него. Просто самата схема не е много коректно съгласно изискванията не е издържана. Това е единственият мотив част от членовете на ПК ЗОРПК да гласуват въздържали се.

Шиков – Както установихме, не е само това проблема на картинката.

Ревански – Нека да бъдем малко по-сериозни и който има някакви претенции към общинска администрация, да си ги поставя и да му бъдат решавани, а не да говорим за картинки. Това, което искаме е да сменим наименованието на един административен център, който трябва да бъде унифициран в цялата страна и да се казва ЦАО – Център за административни обслужване. Ако на някой не му харесва картинката, ако някой е допуснал грешка, отива и му се казва, и ако продължава да допуска грешка той просто няма работа в общинска администрация Ямбол и аз ще бъда този, който ще реши много бързо проблема. А не тук да изпадаме в такива запетайки и да казваме кой какво не е направил.

Шиков - Да ви кажа ли, кой направи картинката в този вариант? Аз я направих. Понеже спешно трябваше да се приложи картинка, а IT отдела беше в отпуск или напуснал. Хората дойдоха с молба:  „Може ли, да ни промените картинката?”, „Може ли, да ни преместите това блокче тук?“. Преместихме го и аз съм човека с картинката. Това е в кръга на шегата. В текста всичко, което се изменя е както трябва. Няма други желаещи да се изкжат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Одобрява, считано от 01.09.2020г. промяната на структурата на общинската администрация – Ямбол.

 

 

Актуална структура на Общинска Администрация


ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема преложението. (приложен протокол)  Комисията има две предложения, които са по-скоро редакционни без да променят смисъла на каквото и да е било в правилника. Първото предложение е в чл.3, ал.3, т.6, текста на т.6 да отпадне поради дублиране на текста в тази точка с текста на буква „й“ в чл.3, ал.2, абсолютно еднакви текстове имат двете неща. И второто предложение е редакционни поправки в чл.3, ал.3 и чл.5 и текстът „и по-конкретно чрез“ да отпадне на двете места като ненужно пояснение, тъй като самия термин „Асистирани репродуктивни техники (АРТ)“ означава именно „инвитро оплождане“ и не е необходимо да бъде пояснявано.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласвуаме анблок двете предложенията за промяна на ПК ЗСДСИ в проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложенията за промяна на ПК ЗСДСИ в проекторешението на вносителя анблок.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя с направените промени.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Съгласно чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА ПРОЦЕДУРИ

 „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  С Правилника се определят реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури  „ин витро” на лица, двойки, съжителстващи на семейни начала и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ямбол, със средства, предвидени в Бюджета на Община Ямбол.

Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедурите „ин витро” се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Ямбол, по предложение на комисията по този правилник.

Чл.3. (1). Със средства, предвидени с Бюджета на Община Ямбол, се финансират:

1.                  Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2.      АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо ин витро оплождане;

в/ оплождане чрез  ICSI;

г/ ембриотрансфер;

д/инсеминации от партньора или дарител;

е/ин витро матураця;

ж/ тестикуларна и/ или епидидимални биопсии /TeSE, PESA, MESA/

(2). Със средства, предвидени с Бюджета на Община Ямбол, не се финансират следните изследвания:

а/ микробиологични,

б/ спермален анализ,

в/ за трансмисивни инфекции,

г/ кръвногрупова принадежност и резус фактор,

д/ хормонални-преди КОХС,

е/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,

ж/ други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,

з/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ,

и/ ембриоредукция,

й/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг /PGD/PGS/,

к/овоцитна донация,

л/ембриодонация,

м/GIFT, ZIFT и др.подобни.

(3).  Със средства, предвидени с Бюджета  на Община Ямбол, се финансират двойки с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ чрез ин-витро оплождане, които не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове, при наличие на следните индикации:

1.         Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2.         Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3.         Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан лапароскопски:

            а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

            б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

            в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

            г/едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

            д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,

            е/ състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/;

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

 

Чл.4. (1) Входираните искания за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия в състав, определен със Заповед на Кмета на Община Ямбол.

(2) Входираните искания за финансово подпомагане на процедури по този Правилник, се разглеждат и одобряват от комисия, която се състои от 7 члена:   Председател – зам.-кмет на Община Ямбол, Секретар – длъжностно лице от общинска администрация, Председател на ПК „ЗСДСИ“ към ОбС – Ямбол и членове двама общински съветници от ОбС – Ямбол по предложение на Председателя на ОбС - Ямбол, член от отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“ и член  от отдел „Хуманитарни дейности“. 

Чл.5. Комисията по този правилник разглежда и одобрява Заявленията за финансово подпомагане на български граждани /лица, фактически съжителстващи двойки и семейства/, живущи на територията на Община Ямбол, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ чрез ин-витро оплождане.

Чл.6. Комисията обявява на сайта на Община Ямбол критериите, вида, срока и мястото за прием на документи.

Чл.7. Председателят на комисията, предварително обявява часа, мястото и графика  на заседанията на комисията. Заинтересованите страни се уведомяват писмено. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде  по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи, при условие, че извънредни обстоятелства не налагат отлагането му.

Чл.8.(1).Заседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на „ин витро” процедури са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2).Заседанията на комисията са закрити.

(3).Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.

Чл.9.(1) С цел подпомагане дейността на комисията, по преценка на председателят на Комисията, в заседанията й могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(2).По преценка и при необходимост,  в работата на комисията могат да участват и вещи лица – медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология” и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на  асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат  и други специалисти по конкретни случаи.

Чл.10.(1). За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от нейн член , определен от Председателя на комисията .

(3).Заявлението по ал.1 се изготвя по образец и се придружава от:

а/   Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”;

б/  Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец;

в/ Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен под запрещение;

г/ Декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец;

д/ Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като например:

            аа/ етапни епикризи;

            бб/ документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

            вв/ документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите  на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер;

            гг/ при липса на овулация поради LUFT, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки;

            дд/ при неизяснен стерилитет – данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации;

ее/ документ, удостоверяващ наличие на поне един неуспешен опит за асистирана репродукция.

Чл.11. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекциите.

Чл.12. Комисията взема решение по всяка преписка, която съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/ заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.

Чл.13.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.12 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

(2).Протоколът отразява персоналното решение касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.

Чл.14. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията в собственото си досие, както и взетите решения.

Чл.15. В седемдневен срок след последното разглеждане на всяко заявление, комисията  писмено уведомява кандидатите за взетото решение.

Чл.16. Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума се свежда до знанието на Кмета на Община Ямбол и Отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство” с докладна записка, изготвена от председателя на комисията.

Чл.17. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията, като поставяне на основа за статистическо проучване и данни.

 

ГЛАВА ТРЕТА

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО  ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКИ С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.

 

Чл.18. Комисията приема следните критерии за финансово подпомагане на нуждаещи се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

а/ Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация в Община Ямбол и жители на Община Ямбол през последните три години;

б/ Да са здравно осигурени;

в/ Да нямат данъчни задължения към Община Ямбол;

г/ Удостоверяване на статуса на лицата или двойките: при семейните – с копие от удостоверение за сключен граждански брак; при двойките, които са във фактическо съжителство с нарочна декларация; при лица, извън посочените по-горе, с доказан инфертилитет, избрали клиники, предлагащи АРТ процедури по донорски програми  – с писмена декларация в свободен текст;

д/ Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или  ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;

е/ Да е налице поне един неуспешен опит за асистирана репродукция.

 

Чл.19. (1) Кандидатстването за  финансово подпомагане за „ин витро” процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ямбол, със средства, предвидени в Бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция”.

(2) В рамките на една бюджетна година се допуска повече от един опит, при условие, че предвидените в бюджета на Общината средства са неизразходвани и липсват кандидати за първи опит в рамките на тази година.

(3) В случай на повторно кандидатстване за финансово подпомагане, лицето подава само и единствено ново заявление, без да е необходимо представянето на целия набор от документи по чл. 18, с изключение на медицинската документация  по чл.18, буква „г”.

Чл.20. Финансовото подпомагане за процедури по асистирана репродукция и предимплантационна генетична диагностика е в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител.  За обстоятелства, попадащи в хипотезата на чл.3, ал.3, т.5 от настоящия правилник – 500 лева.

                                                           

 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.21. Членовете на комисията, лицата по чл.9 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

Чл.22. (1) Паричната сума определена с решение на Комисията се отпуска на заявителя след представяне на удостоверение за лична банкова сметка от съответната банка.

(2) Паричната сума се отпуска в рамките до един месец от гласуването й на последното заседание на Комисията.

(3) Заявителите се задължават в срок от 6 месеца след провеждане на ин витро процедурата да предоставят разходно-оправдателен документ за изразходваните средства. В случай на непредставен документ или такъв с по-малка стойност от одобрената, заявителите са длъжни да възстановят средствата по банковата сметка на общината. Заявителите, не изпълнили задължението си, нямат право на финансово подпомагане от Община Ямбол и сумите подлежат на събиране по съдебен ред.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на този правилник :

„Предимплантационна генетична диагностика“ е прилагането на високо специализирани медицински техники  върху клетка от оплодена яйцеклетка преди трансферирането й в майчиния организъм.

 

·         КОХС – Контролирана овариална хиперстимулация;

 

·         ICSI – Интрацитоплазмена инжекция на сперматозоид

 

·         АРТ – Асистирани репродуктивни технологии;

 

·         TeSE, PESA, MESA – видове биопсии;

 

·         СЕРМ - Селективни естрогенрецепторни модулатори;

 

·         ХСГ – Хистеросалпингография;

 

·         СЗО – Световна здравна агенция;

 

 


 

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От/трите имена/………………………………………………………………….

 

ЕГН ………………………………………………

Лична карта №  ……………………………………

Издадена от …………………….,   на …………………………………

Постоянен адрес: …………………………………………………………

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………

Телефон за контакт………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………..

Семейно положение……………………………………………………………..

Гражданство……………………………………………………………………..

 

Уважаеми г-н кмет,

Уважаеми членове на комисията,

 

С настоящото заявление кандидатствам за финансова помощ по реда на чл.20 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми

 

Прилагам следните документи:

 

1.Копие от лична карта;

 

2.Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньора при фактическо съжителство;

 

3.Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство;

 

4.Декларация от съпруга или партньора, че не е поставен под запрещение;

 

5.Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Ямбол;

 

6.Удостоверение от Териториална дирекция към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;

 

7.Медицинска документация.

 

Дата…..                                                                Подпис:…………

гр……..

 


 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл.10, ал.3, т.в от

 

  Правилника за финансово подпомагане

на процедури „ин витро” на лица,

двойки и семейства с репродуктивни проблеми,

живущи на територията на Община Ямбол

 

 

 

 

 

Подписаният:

 

…………………………………………..,ЕГН…………………………………

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен под запрещение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата…………………                /трите  имена / …………………………….

Гр……………………               /подпис/ ……………………………………

 

 


 

Основна структурна форма на герба

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общинска администрация

Ямбол

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

На основание чл. 4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент /ЕС/2016/679

 

Долуподписаният/ата

 

……………………………………………………………………………………………………..

( име, презиме и фамилия )

 

 

с ЕГН ………………………….., притежаващ/а ………………………………………………..

                                                                                              ( л.к. №, издадена от )

 

с постоянен адрес:

 

……………………………………………………………………………………………………...

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

 

 

Доброволно предоставям и давам своето съгласие Община Ямбол да обработва личните ми данни за служебно ползване.

 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

 

 

Дата: ………………….                                               ДЕКЛАРАТОР:………………………

                                                                                                                           (подпис)

 

 

 

 

 

 


 

               

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл.10, ал.3 т.б от

 

Правилника за финансово подпомагане

на процедури „ин витро” на лица,

двойки и семейства с репродуктивни проблеми,

живущи на територията на Община Ямбол

 

 

Подписаните:

 

…………………………………………..,ЕГН…………………………………

 

и

 

………………………………………….,ЕГН………………………………....

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен помежду си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата…………………                /трите  имена / …………………………….

Гр……………………               /трите  имена/ ………………………………

 

 


 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно даване предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идн.  87374.36.251 по КК - земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.93 по КК, м. „Бахчите“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема преложението.  Комисията предлага последното изречение от решението да отпадне.

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ да отпадне последното изречение от проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя с направените промени.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.42.7, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол неговите комисии и взаимодействието им  с общинската администрация на община Ямбол, дава съгласие на „ТОШИ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 200215930, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.36.251 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – селскостопански път, с площ 148.0 кв.м.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам единадесетото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                          / п /

 

 

 

                                                           Протоколист:

 

                                                                                   / п /