ПРОТОКОЛ № LVII

 

            Днес, 25.05.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0080/17.05.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха д-р Недялка Влахова, д-р Татяна Петкова, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и седмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Сашо Дончев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Георги Зайков.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Умение-2003“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 131 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Капитан Петко Войвода“ №1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 314 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Сливница “ № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно откриване на процедура за публичен търг за имоти в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.510.202 по КК на град Ямбол, на ул. „Китка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за разширение на тераса на апартамент ул. „Анка Александрова“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по РП на гр. Ямбол, ул. „Оборище“ № 39.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 11,00 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.1 по КК и КР, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 34.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристройка и преустройство към СОС, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение чрез Местна гражданска инициатива за изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Шести септември“,  гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

адв. Георгиев – Моето предложение е да отпадне т.10 от дневния ред, тъй като на предното заседание на ОбС, ние взехме това решение и няма настъпили нови обстоятелства, промени в обществените отношения, които да водят до прегласуване на решението. Миналия път не дадохме съгласие за изработване на ПУП. Предложението ми е за отпадане на точката.

Шиков – По отношение на т.10, променените обстоятелства, че ОА е проверила за поредността на действия на министерството и ОбС, и в министерството наистина се изисква решение на ОбС, за да издадат заповедта. Другото, което е направено, че са проверени изискванията за дворни места на детски градини и тези 100 кв. м., които ще се прехвърлят към имота, няма по никакъв начин да доведат до нарушаване на тези изисквания. Това са промените всъщност иначе в самото предложение няма промяна.

Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев за отпадане на т.10.

Гласували       за – 6                           против – 23                            въздържали се –  4

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Сашо Дончев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Георги Зайков.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Умение-2003“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 131 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Капитан Петко Войвода“ №1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 314 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Сливница “ № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно откриване на процедура за публичен търг за имоти в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.510.202 по КК на град Ямбол, на ул. „Китка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за разширение на тераса на апартамент ул. „Анка Александрова“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по РП на гр. Ямбол, ул. „Оборище“ № 39.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 11,00 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.1 по КК и КР, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 34.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристройка и преустройство към СОС, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение чрез Местна гражданска инициатива за изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Шести септември“,  гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол“ за 2023 г. хореографите Мая и Румен Тодорови за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Сашо Дончев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява г-н Сашо Дончев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината.

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Георги Зайков.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 7, ал.З от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостояваме г-н Георги Зайков /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ за значителен принос в културния и духовен живот на общината.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децета и учениците в Община Ямбол 2023-2024 година.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Прогнозните цени, които са написани в частта с мотивировката,  да се включат и като част от решението.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града, с обща прогнозна стойност 246 500 лв. с ДДС, както следва:

 1. Метачна машина за почистване на улици, градски части и пътища. Прогнозна стойност с включен ДДС 40 000 лв.
 2. Трактор без кабина - Прогнозна стойност с включен ДДС: 40,800.00 лв.
 3. Трактор с кабина Прогнозна стойност с включен ДДС: 55,200.00 лв.
 4. Косачка за плет, странична Прогнозна стойност с включен ДДС: 13,800.00 лв.
 5. Режеща глава с 3 диска Прогнозна стойност с включен ДДС: 3,000.00 лв.
 6. Шредер със събиращ бункер Прогнозна стойност с включен ДДС: 7,500.00 лв.
 7. Шредер със събиращ бункер Прогнозна стойност с включен ДДС: 8,500.00 лв.
 8. Косачка за плет Прогнозна стойност с включен ДДС: 9,700.00 лв.
 9. Шредер Прогнозна стойност с включен ДДС: 6,000.00 лв.
 10. Челен товарач Прогнозна стойност с включен ДДС: 12,000.00 лв.
 11. Шредер 1,65м. Прогнозна стойност с включен ДДС: 5,000.00 лв.
 12. Косачка с откланящи секции Прогнозна стойност с включен ДДС: 5,800.00 лв.
 13. Гребло за сняг 1,70м. Прогнозна стойност с включен ДДС: 2,700.00 лв.
 14. Метачка Прогнозна стойност с включен ДДС: 6,500.00 лв.
 15. Универсална машина за косена с предна косачка 1,37м. и кош за събиране Прогнозна стойност с включен ДДС: 30,000.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – 1                              въздържали се – 6

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № LIV-10/30.03.2023 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение и състоящо се в следното:

-    За ПИ 87374.521.2 - промяна на устройствена зона Смф - смесена многофункционална /за жилищни и обществени функции/ в устройствена зона Смф - смесена многофункционална /за производствени и обслужващи дейности/ и запазване на трасето на проектната транспортна комуникация;

-    За ПИ 87374.19.111 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

-    За ПИ 87374.19.916 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

-    За ПИ 87374.19.80 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ХХXIX-24/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта, с което изменение за същия имот се променя устройствената зона от устройствена зона за здравни обекти в устройствена зона за предимно производствена дейност (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XXXIX-21/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, придружени от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев – Ние миналия път го гласувахме това решение. Няма настъпили обстоятелна, които да водят до промяна на предходното ни решение. Ние миналия път гласувахме това, че не дадохме съгласие за изработване на общия устройствен план. След като няма настъпили нови обстоятелства между двете заседания на ОбС, няма как отново да се вкарва за прегласуване на същото решение, просто защото няма настъпили обстоятелства. Освен нашето твърдение за не спазена процедура, ние тогава взехме решение и за обстоятелството, че защитаваме обществения интерес, т.е. предложението беше и в защита на обществения интерес, а именно, че няма как терени, които са отредени за детски градини и училища да бъдат предоставени за ползване на частна инициатива. Тогава защитихме обществения интерес какво се промени от тогава до сега, че се налага да се прегласува същото решение, при положение, че вече имаме решение, в което сме казали „не“, че не даваме съгласие. Аз считам, че отново трябва да защитим обществения интерес и да не даваме съгласие за изработване на общия устройствен план като считам, че по-важно е да запазим обществения интерес и интереса на нашите деца и внуци, отколкото да даваме съгласие за засягане на терени, които са ПОС и са за образование да бъдат предоставяни за частна инициатива.

Шиков – Първо, не смятам, че има какъвто и да е проблем с това, точката да бъде включена в дневния ред на заседанието. Г-н Георгиев, няма никъде записани такива неща. Промяната на обстоятелствата я споменах още в началото, че е проверено от законосъобразна гледна точка. Но да игнорираме това, там има кой да се произнесе в последствие, и да отидем на темата за обществения интерес. Тази къщичка там я помня като детска градина, брат ми беше там, ходил съм много пъти и всичко беше чудесно. В следващия момент тя беше върната на частен собственик и от тогава нататък, след като пицария „Ностос“ се премести, тази къща започна да се руши. Също така дворът на детската градина, който около е нея заприлича на змиярник и в момента никой не го използва, тъй като детската градина тогава се преустрои да има официален вход от другата страна. Дворът от другата страна е чудесен, има достатъчно място за всички деца и групи, което е и проверено. Въпросът е в обществен интерес ли е да има още една съборетина на центъра на града или е по-добре да бъдат отстъпени 100 кв. м. около къщата, за да може после да бъде изработен проект и да бъдат спазени всичките изкисквания по ЗУТ, за да може строежа да се случи.

Миланов – репл. -  Обществения интерес може би да се е променил за тези 30 дни, аз приемам, че може да има такова изменение в обстоятелствата. Предния месец е бил един, този е друг. Ние сме тези, които проявяваме и представляваме обществения интерес и предполагам, че със собствената си мъдрост, която имаме, ще вземем, както всеки път правилното решение. Взех думата относно това, че е превърната в змиярник. Ако една сграда се е превърнала в центъра на града в змиярник вината 50% е на собствениците на сградата. Да ви кажа ли на всички тук и на председателя кой носи отговорност за останалите 50%? Носим ние, общинските съветници, председателя на ОбС, кмета, за това че не сме предприели действия тази сграда да бъде приведена в необходимия вид, да не бъда ползвана от клошари и да не бъде превърната в змиярник. Така че това твърдение, съждение не издържа на това: „Дайте да дадем 100 кв. м. понеже е змиярник“. Не е правилно, не е логично, може би по-правилно беше: „Собственика не се грижи, дайте да се погрижим ние и после да използваме закона, в който е предвидено какво става, да си изплати дълга, затова, че сме се грижили за собствеността му. Но явно обществения интерес е променен, адв. Георгиев, Вие не сте разбрали, 30 дни са много време, за 30 дни нови правителства се създадоха в обществен интерес, че сега за 100 кв. м. ли?

Шиков – дупл. – Г-н Миланов, благодаря за репликата. Смятам, че точно в момента на днешното заседание е време ОбС да предприеме действия, така че общественият интерес да бъде защитен и както Вие казахте Общината да се погрижи за собствеността си.

Ревански – Смятам, че председателя на ОбС беше изключително ясен по този казус и искам да кажа, че само мъдрите хора могат да си променят мнението.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 4                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, т.5 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол да даде съгласието си за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол- ЦГЧ, за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ;

2.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от ЗУТ, да допусне Общият устройствен план по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и Подробният устройствен план по отношение на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

3.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол да одобри задание за проектиране и даде разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ;

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП ПРЗ на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V – „за озеленяване“ в кв.53 по ПУП – ПРЗ по плана на гр. Ямбол – Централна градска част да се издаде след писмено съгласие на Министъра на образованието и науката.

 

СХЕМА_1

СХЕМА_2

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Умение-2003“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, учредява на Народно читалище „Умение-2003“, ЕИК 128566261, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 2, ет. 2, представлявано от председателя Петьо Анастасов, безвъзмездно право на ползване, върху част от имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелни обекти в триетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК и КР на гр. Ямбол, със застроена площ 468.00 кв.м, строена през 1982 г. в ПИ 87374.560.12, актуван с АОС № 1790/01.07.2013 г., с административен адрес ж.к. „Златен рог“ № 2, а именно - помещение с площ 28.00 кв.м, срещу стълбището на втори етаж и помещения с обща площ 220.00 кв.м в дясно крило на втори етаж, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, при условие Народно читалище „Умение-2003“ да извърши необходимите строително-ремонтни дейности със собствени средства и чрез проектно финансиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 131 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Капитан Петко Войвода“ № 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 с площ 131 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, включен в  УПИ I 383,389,390 , квартал 53 по регулация план на града, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г.,  находящ се в ул.“Капитан Петко Войвода“№ 1 в размер на 11640.00 (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Сали Черкезов. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 314 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Сливница “ № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 с площ 314 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед 18-6586-27.06.2022/27.06.2022г. на началника на СГКК- Ямбол, за който е отреден УПИ XI 252 за ЖС, квартал 29 по действащия план за регулация  одобрен със заповед №ТУ-02-0002/09.01.2023г., актуван с АОС 3084 от 16.03.2023 г., находящ се в гр.Ямбол, ул.“ Сливница“ № 8 в размер на 30 100.00 (тридесет хиляди и сто) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Есвет Смаилова.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за публичен търг за имоти в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Имам един въпрос. В мотивационната част относно решението по т.1 за помещение за търговия на дребно а лекарствени продукти за хуманни цели в мотивационната част е записано, че има фактически едно помещение, което е от 29.6 кв. м., обособено за аптека и още едно помещение, за което никакви данни не са дадени и общата площ на тези две помещения е 46 кв. м., а в решението пише помещение за търговия с обща площ 46 кв. м. Въпроса ми е какво всъщност даваме, две помещения, което излиза от мотивационната част или едно помещение, което ние нямаме такова с площ 46 кв. м.? има според мен някакво разминаване и ако няма тук някой да уточни предлагам точката да отпадне, за да може да се направи това доуточнения, защото е  редно да приемаме решения, които са налични. Според мен, ако е вярно това, което пише в мотивационната част би трябвало в решението да пише същото. Ако може това да се уточни, ако не може предлагам да се отложи точката за следващо заседание.

 

Шиков – Обявявам 10 минути почивка до 9.45.

След почивката присъстват 29 съветника.

 

Сивкова - След уточнение се оказа, че в действителност трябва да се промени проекта за решение, затова предлагам решението по т.1 да бъде с текста: „Две помещения (29,6 кв. м. и 16,4 кв. м.) за търговия на дребно…“ и след това текста си остава.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. . Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, да бъдaт организирани публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1.      Две помещения (29.6 кв.м. и 16.4 кв. м.) за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, находящи се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 с обща площ 46 кв. м. Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Начална тръжна цена - 388.24 лв.

Депозит за участие – 1941.20 лв.

2.      Помещение за търговия с хранителни стоки на територията на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 с площ 10 кв. м. Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с пакетирани хранителни стоки.

Начална тръжна цена – 84.40 лв.

Депозит за участие – 422 лв.

при следните условия:

-      Публичните търгове с тайно наддаване да се проведат на 27.06.2023 г. от 10.00 ч.

-      Място на провеждане – сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Ямбол

-      Срок на отдаване под наем – 5 години

-      Начин на плащане на месечната наемна цена до 30-то число на текущия месец по банкова сметка:

IBAN BG07UNCR96601088322512

BIC код UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“ АД

-      Определеният депозит се внася до 26.06.2023 г.

-      Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. без ДДС и се получава в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, след представяне на документ за платена такса на гише „Регистратура“ до 25.06.2023 г.

-      Таксата за участие в търга е 20.00 лв. без ДДС

-      Заявленията за участие в търга се приемат от 9.00 ч. до 10.00 ч. на 27.06.2023 г. в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД

-      В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 11.09.2023 г.

-      Други условия – за обслужване на клиенти 24 часа в денонощието да се постави „вендинг“ автомат;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обектите за срока на договора

-      Преустройство на помещенията по условията на Закона за устройство на територията, при необходимост ще се извърши за сметка на наемателя

-      Стартиране на търговската дейност  - след въвеждане на обекта в експлоатация

 

Упълномощава се управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Висш съдебен съвет, ЕИК 121513231, с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, представляван от Боян Магдалинчев, за нуждите на Административен съд – Ямбол, временно и безвъзмездно право на управление върху застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.537.71, с площ 424.00 кв.м по КК и КР на град Ямбол, ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.71.1 със ЗП 258.00 кв.м и РЗП 767.00 кв.м, в това число сутерен с площ 164.50 кв.м, актуван с АОС № 2216/12.07.2018 г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 4, гр. Ямбол, за срок от 10 (десет) години, считано от 20.08.2023 г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.510.202 по КК на град Ямбол, на ул. „Китка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. 1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т. 2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.510.202,  като на Тодор Киров и наследницте на Иван Киров се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост -659/4759 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.510.202, целият с площ 4759 кв.м., по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , за който е отреден УПИ II в кв.145 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Китка“, актуван с АОС 2350/25.02.2019  г. за сумата от 22391.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.2 от ЗОС в законно установения срок.

         2. В случай на неизпълнение на т.1 от решението, дава съгласие на Тодор Киров и на наследниците на Иван Киров да продадат своята част от недвижимият имот с площ 4 100/4759кв.м. ид.ч. на трето лице спазвайки същите условия за сумата от 139 309 /сто тридесет и девет хиляди триста и девет/ лв. без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. 1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 5                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т. 2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 5                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

:

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за бюджетната 2023 г., приета с решение по точка 3 на 50-то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2022г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

82

ПИ с идентификатор 87374.560.77

1 210

3096/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

83

ПИ с идентификатор 87374.560.78

763

3097/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

84

ПИ с идентификатор 87374.560.79

928

3098/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

85

ПИ с идентификатор 87374.560.81

2 019

3100/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

86

ПИ с идентификатор 87374.560.82

1 045

3101/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

87

ПИ с идентификатор 87374.560.83

774

3102/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

88

ПИ с идентификатор 87374.538.218

379

3085/16.03.2023

Ул. „Марин Дринов“ № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публичен търг имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.77, с площ 1210 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-93/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XIV, За търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3096 от 10.04.2023 г.  

Начална тръжна цена на имота  194 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 90 000.00 лв.

2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.78 , с площ 763 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XX за „Жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3097 от 10.04.2023 г.   

Начална тръжна цена на имота 114 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 57 000.00 лв.

3.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.79, с площ 928 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XV за „Търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3098 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  118 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 59 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.81 , с площ 2019 кв. м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVIII за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3100 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  281 380.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв.

5.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.82, с площ 1045 кв. м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVII за „Търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3101 от 10.04.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  163 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 80 000.00 лв.

 6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.83, с площ 774 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XIX за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3102 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  117 650.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 55 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.538.218 , с площ 379 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , идентичен с  УПИ XI 218 ЖС в кв.120 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00013/02.02.2023г., находящ се на ул. „Марин Дринов“ № 7, актуван с АОС 3085/16.03.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  115 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 54 000.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за разширение на тераса на апартамент ул. „Анка Александрова“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Койна … Миндева и Анатас … Миндев, с постоянен адрес:  гр. Ямбол,  ул. “Анка Александрова” № 5, ет. 1, ап. 2 от 10.26 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.536.22, по КК на град Ямбол, целият с площ 6 088 кв. м. за разширение на съществуваща тераса на апартамент, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Разширение на съществуваща тераса на апартамент с идентификатор 87374.536.22.4.2, ул. „Анка Александрова“ № 5, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 990 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по РП на гр. Ямбол, ул. „Оборище“ № 39.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по плана на града, одобрен със заповед I-A-414 от 19.07.2001 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.488 с площ 35 кв. м. в размер на 3 150.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Янко Иванов.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – няма                                    въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 6

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.2, т.1 от ЗК одобрява проекта на Решение на кмета на община Ямбол за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол“.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и: 2.1. обявление за откриване на процедурата; 2.2. документация на концесията, включваща всички приложения.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал. 3 от Закона за концесиите е кметът на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4.Решението не подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 11,00 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.1 по КК и КР, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 34.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал.2 от ЗУТ учредява право на строеж на Обединена Българска Банка АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес: гр. София, бул. “Витоша“ 89Б от 11,00 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.1, по КК на град Ямбол, целият с площ 17302 кв.м. за изграждане на обект: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол и изграждане на рампа за достъпна среда“ и определя пазарна цена в размер на 3450.00 три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристройка и преустройство към СОС, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Георги .. Банов, с постоянен адрес:  гр. Ямбол, от 27.30 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.574, по КК на град Ямбол, целият с площ 436 кв. м. за пристройка и преустройство, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: Пристройка и преустройство към самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.543.574.2.2, представляващ втори жилищен етаж на сграда с идентификатор 87374.543.574.2. и определя пазарна цена в размер на 2 250 лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение чрез Местна гражданска инициатива за изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Шести септември“,  гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Комисия ТУИТЕ излиза с предложение за решение. Няма допълнения.

Сивкова – В проекта за решение има техническа грешка – предлага на кмета на община Ямбол трябва да е, а не възлага, тъй като нямаме право.

Шиков – Защо да нямаме право, ОбС Ямбол възлага промяна в КР, ако се съгласи с МГИ съвсем в реда на нещата е да си стои възлага. Имаме предложение и ще го гласуваме.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 10                         против – 5                              въздържали се – 11

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Имайте предвид, че ОбС възлага не ПК ТУИТЕ, а ОбС е напълно в правото си да възлага.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС:

Приема направеното предложение чрез Подписка вх. № В-0267 от 03.05.2023 г.  от Местна гражданска инициатива, но тъй като същото не е от компетентността на Общинския съвет, възлага на кмета на Община Ямбол да:

- внесе предложение за изменение на разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., като в същия бъде предвидено изграждането на обект „Канализация за отпадъчни води по ул. „Шести септември“, кв. 26а, гр. Ямбол, съгласно одобрена схема по РПИП (регионални прединвестиционни проучвания) на гр. Ямбол“;

- да предприеме всички необходими фактически и правни дейности за изграждането на обект  „Канализация за отпадъчни води по ул. „Шести септември“, кв. 26а, гр. Ямбол съгласно одобрена схема по РПИП (регионални прединвестиционни проучвания) на гр. Ямбол“.

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и седмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 29 юни 2023г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова