Трета сесия проведена
на 19 декември 2003г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промени по бюджета на Община Ямбол за 2003г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2003г., съгласно Приложение № 1.
2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенният, работно облекло на всички бюджетни служители в размер до 150лв., при спазване на приоритетите утвърдени с бюджета за 2003г..
3. Приема промените по извънбюджетните сметки и фондове за 2003г., съгласно Приложение № 2.
4. Разрешава на Кмета на Община Ямбол да направи разход през 2003г. за членски внос в Агенцията за регионално развитие и инвестиции-гр.Ямбол за сметка на икономии от издъжката на собствения бюджет в размер на 1720лв.
5. Да се завиши § 10-30 на дейност 311 "Целодневни детски градини" на функция"Образование " от 15000лв. на 20000лв., за сметка на текущия ремонт от § 10-30 на дейност 122 "Изпълнителни и законодателни органи" на функция "Общи държавни служби".
6. Да се завиши дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" на функция "Икономически дейности и услуги" с 15000лв. за сметка на дейност 701"Дейности по почивно дело и социалния отдих" на функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности".
7. Упълномощава Кмета на Община - Ямбол да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенния, при създаване на възможност, еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в изпълнение на ПМС 40/17.02.2003г. за работните заплати в бюджетните организации и дейности през 2003г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение за промяна в средствата за работна заплата на функция "Образование" в дейностите "държавна отговорност" по бюджета на община Ямбол за 2003г.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Определя средствата за работна заплата за 2003 година по учебни заведения, финансирани чрез общинските бюджети, като е спазена разчетената средна месечна брутна работна заплата от Министерството на образованието и науката, съгласно Приложение 1.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Ямбол съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

Раздел ІІ

Чл.12, ал.8 буква "а" след за кв.м. думата "ден" се заменя с израза "на месец" и се добавя "с изключение на амбулантни търговци на балони, цветя, сувенири и промишлени стоки по празници, които заплащат таксите на кв.м. на ден".
Текстът І зона - Централна градска част до края на израза . . . . . ІІ зона - кварталите" отпада.
Изброяването на продажбата с различни стоки на открито до изречението "Допълнението в чл.12, ал.8 от Наредбата . . . " отпада и се заменя , както следва:

№ по ред

Търговия с

Такса-кв.м. на месец в лв.

Такса-кв.м. на ден в лв.

І зона

ІІ зона

І зона

ІІ зона

1

Хранителни стоки

25

20

1,00

0,90

2

Книги

20

18

0,80

0,70

3

Селскостопански продукти - пред собствени магазини за плод и зеленчуци по одобрена схема за търговска дейност на открито

25

17

1,00

0,80

4

Сувенири, картички, балони, художествени занаяти

14

13

0,60

0,50

5

Цветя

-

-

1,50

1,50

6

Лъскане на обувки, измерване на тегло, лотарийни билети, за- реждане на запалки

5

4

-

-

7

Промишлени стоки

30

25

1,50

1,00

8

Маси пред заведения /1.05-30.10/Маси на закрито /01.01-31.12./

5,50
целого-дишно

5,00
целого-дишно

Чл.12, ал.9 заличава се таксата "3 лв. на кв.м." и се заменя с
"1 лев.кв.м.
Чл.12, ал.10 целият текст в алинеята се заличава.
Чл.13 "Из кварталите на кв.м. на ден " таксата от 0,80 лв. да стане 0,60 лв.
Чл.15, ал.1 Израза "ползване на мястото" се заличава и се заменя с израза "разполагане на временно преместваем обект".
В чл.15, ал.1 се добавя точка 4.
"4. Когато таксата не е платена за повече от един месец".

Раздел ІІІ

Чл.16, ал.1, т.1. - след израза "седмични "се добавя "25 лв."
Текста до т.2 - отпада.
Чл.16, ал.1, т.2 след израза "за целодневни" се добавя "25 лв."
Текста до т.3 - отпада
Чл.27. т.1.3. - след "24 часа " да се прибави израза "до 5 броя. на ден".
Чл.27.т.4 - текстът отпада, създава се нов текст:
"За издаване на строителни разрешения за огради - 0,15 лв. на линеен метър".
Чл.27.т.6 - след "15 лв." да се прибави израза "и действителните разходи за размножаване".
Чл.27. т.7 - се променя "За издаване на разрешения за поставяне на временни постройки, преместваеми съоръжения и рекламни елементи (по чл.56 и чл.57 от ЗУТ)
- за срок до един месец - 2,50 лв.;
- за срок повече от един месец - 30 лв.
- срок за издаване - 30 работни дни ".
Чл.39.т.17.1 до 17.9 - отпадат
Създава се нова точка 17 със следния текст:
"Съгласуване на идеен инвестиционен проект по чл.141, ал.1 от ЗУТ - 30 дни , цена на услугата - 20 лв."
Чл.39, т.19 - текста отпада и се заменя с нов текст:
"Одобряване на технически работни проекти по чл.145, ал.1 и издаване на разрешения за строителство по чл.148, ал.1 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ".
Създават се следните нови подточки към т.19:
"19.1. - за жилищни сгради с височина до 10 м цена на услугата - 20 лв.
19.2. - за нежилищни сгради с разгъната застроена площ до
200 кв.м цена на услугата - 25 лв.
19.3. - за жилищни сгради с височина над 10 м цена на услугата - 30 лв.
19.4. - за не жилищни сгради с разгъната застроена площ над
200 кв.м. цена на услугата - 40 лв.
19.5. - за сгради на допълващото застрояване по чл.41 от ЗУТ и строежи , за които не се изисква разрешение за строеж по чл.151 от ЗУТ цена на услугата - 10 лв.
19.6. - за обекти за техническата инфраструктура до 10 линейни метра цена на услугата - 10 лв.
19.7. - за обекти за техническата инфраструктура над 10 линейни метра цена на услугата - 40 лв.
19.8. - за преустройство и смяна на предназначението цена на услугата - 10 лв."
Точки 20, 21, 22, 22.1. - отпадат.
Създава се нова т.20.
"Проверка и установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа по чл.159, ал.3 от ЗУТ" цена на услугата
"5 лв."
Точка 23 става точка 21.
Точка 24 става точка 22.
Точка 25 става точка 23.
Точка 26 става точка 24 като цената на услугата от 10 лв. се променя на 20 лв.
Точка 26.2. става точка 25.
Точка 27 става точка 26.
Точка 28 става точка 27 и съответно 28.1. става 27.1;28.2. става 27.2; 28.3. става 27.3.
Точка 29 отпада.
Създава се нова точка 28 със следния текст:
"Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
- за преустройство и промяна на функцията цена на услугата - 30 лв.
- за нов строеж цена на услугата - 50 лв.".
Създава се нова точка 29 със следни текст:
"Изготвяне оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ от Общинския експертен съвет цена на услугата 1 лв/м2 разгъната застроена площ и 0,10 лв/метър линеен ".
Точка 30 - текстът отпада, създава се следния текст:
"Одобряване на екзекутивна документация"
И се създават следните подточки:
"30.1. За жилищни сгради с височина до 10 м цена на услугата
10 лв.
30.2. За не жилищни сгради с разгъната застроена площ до 200 м2 цена на услугата 12 лв.
30.3. За жилищни сгради с височина над 10 м цена на услугата
15 лв.
30.4. За нежилищни сгради с разгъната застроена площ над
200 м2 цена на услугата 20 лв.
30.5.За сгради на допълващото застрояване цена на услугата 5 лв.
30.6. За обекти на техническата инфраструктура до 10 метра линейни цена на услугата 5 лв.
30.7. За обекти на техническата инфраструктура над 10 метра ли-нейни цена на услугата 20 лв.
30.8. За преустройство и смяна на предназначението цена на услугата 5 лв.".
Създава се нова точка 69 със следния текст:
"За нерегламентирани други технически услуги цена на услугата 5 лв.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно провеждане на акредитационна процедура на лечебното заведение "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД гр.Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Дава съгласие и възлага на управителя на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД да открие процедура по акредитация на дружеството и утвърждава състава на предложената комисия."Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ПЕТА- Предложение за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител в "Диана бус"ЕАД Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Назначава г-н Стоян Георгиев Стоянов, служ.адрес гр.Ямбол, ул."Жорж Папазов" № 9, за експерт-счетоводител на "Диана бус" ЕАД за текущата 2003 година.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ШЕСТА- Предложение относно създаване на временна комисия за разработване стратегия за развитието на община Ямбол през мандата 2003 - 2007 година.
      ВНОСИТЕЛ: Ив.Стефанов

Общински съвет РЕШИ:
Възлага на кмета на община Ямбол в срок от 6 месеца да изработи и внесе в ОбС стратегия за развитие на община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА СЕДМА- Предложение относно персонална пенсия на Сеид Мирилиев и Гюлбахар Мирилиева.
      ВНОСИТЕЛ: Г.Димов

Общински съвет РЕШИ:
Да се внесе предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на Сеид Миленов Мирилиев ЕГН 9005069069 и Гюлбахар Миленова Мирилиева ЕГН 9201229079 от гр.Ямбол, ул. "Кичева" № 1.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ОСМА- Избор на представител на община Ямбол в Общото събрание на "Агенция за регионално развитие и инвестиции" - Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Избира за представител на община Ямбол в Общото събрание на "Агенция за регионално развитие и инвестиции "-Ямбол г-н Кирил Тодоров - кмет на община Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕВЕТА- ИОпределяне представител на община Ямбол в "Дружество за заетост и структурно развитие" гр.Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Упълномощава г-н Кирил Тодоров за представител на община Ямбол в Общото събрание на "Држество за заетост и структурно развитие - Ямбол" ООД- гр.Ямбол.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ДЕСЕТА- Предложение за избор на участници в общинската експертна комисия за спорта.
      ВНОСИТЕЛ: ПК "СОТМДНО"

Общински съвет РЕШИ:
Избира за участници в общинската експертна комисия за спорта общинските съветници Митко Филипов и Динко Георгиев.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА- Искане от Теньо Калчев, Мария Калчева и Калчо Калчев за изправяне на имотна граница и закупуване на имот-публична общинска собственост.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Не уважава искането на Теньо Калчев, Мария Калчева и Калчо Калчев, направено с молба-предложение вх.№ ОС-005-19/10.09.2003г.