ПРОТОКОЛ № LIХ

 

            Днес, 06.07.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.30 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0102/05.07.2023г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 29. Отсъстваха Анат. Станилов, Ант. Динев, К. Калиманов, Кр. Йорданов, М. Сивкова, Н. Петкова, Т. Петкова, Т. Тодоров.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански – кмет на община Ямбол, Васил Александров – зам. - кмет на община Ямбол.

В 17:30 часа присъстваха 24 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и деветото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по покана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за стартиране процедура за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Извънредното разглеждане се наложи поради краткия срок за кандидатстване, който изтича на 7 юли и 24 юли. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 25                         против – 0                              въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по покана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за стартиране процедура за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. (адв. Георгиев от място – Няма такова нещо упълномощава навсякъде трябва да е възлага.) Да, ще го оправим. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                                    въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол реши:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на община Одрин, Турция в подготовката и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция, с проектна концепция, и при одобрение на проектната концепция – с пълно проектно предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като партньор при кандидатстване и изпълнение на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по покана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за стартиране процедура за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма                                    въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                   Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по процедура на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предоставяне на финансова подкрепа  за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за участък от ул. „Димитър Благоев“ - северно платно от о.т. 393 до о.т. 309, южно платно от о.т. 7 до о.т. 29 и участък от ул. „Преслав“ двупосочно от о.т. 2 до о.с. 89.

2.                   Община Ямбол  да осигури оборотни средства, представляващи 40% от одобрената безвъзмездна помощ за изпълнение на дейностите, които да бъдат възстановени след окончателно отчитане към финансиращия орган.

3.                   Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение с цел кандидатстване на Община Ямбол по процедура на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предоставяне на финансова подкрепа  за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за участък от ул. „Димитър Благоев“- северно платно от о.т. 393 до о.т. 309, южно платно от о.т. 7 до о.т. 29 и участък от ул. „Преслав“ двупосочно от о.т. 2.до о.т 89.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и деветото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                                        Протоколист:

 

 

                                                                                                            Ил. Иванова