ПРОТОКОЛ № XXXVI

 

Днес, 10.03.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0038/09.03.2022г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 28. Отсъстваха Анатоли Станилов, Атанас Илчев, адв. Георги Георгиев, Георги Миланов, Еленка Кънева, Иван Тахчиев, Мария Тюфекчиева, д-р Недялка Петкова, Тодор Тодоров

            На заседанието присъства Енчо Керязов – зам. - кмет на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 23 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и шестото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне апартаменти - ОС на нуждаещи се граждани от Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 24                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне апартаменти - ОС на нуждаещи се граждани от Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне апартаменти - ОС на нуждаещи се граждани от Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Керязов – Жилищата, които се предлагат са апартамент на последен етаж в к-с "Хале“, бл.7, апартамент на първи етаж в к-с „Зорница“, бл.2, вх. Б и къща на ул. „Преслав“, до Пожарната. В лошо състояние са, но вече са започнали ремонта от ОП Комунални и обредни дейности, скоро ще са годни за живеене. Тези 30 000 лв. са за са оборудване, хладилници, перални, посуда и др. Могат да бъдат настанени няколко семейства.

Шиков - Сега е 17.22 часа, обявявам осем минути почивка, чакаме двама съветника, поради това, че може би е необходимо мнозинство за гласуване на тази точка 2/3 от брой на съветниците в ОбС Ямбол.

След почивката кворум 26 съветника в 17.30 часа.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Имаме допълнение към решението – да се отбележи, че тези жилища са от резервните на Общината.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението на ПК.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Шиков - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.5 от ЗОС,

1. Общински съвет Ямбол дава съгласие за предоставяне на три апартамента общинска собственост, вид - резервни, за временно безвъзмездно ползване и за настаняване при необходимост на граждани от Република Украйна. 

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие разходите, свързани с оказване на хуманитарна помощ на граждани от Република Украйна в размер до 30 000,00 (тридесет хиляди лева) лв. да бъдат за сметка на Община Ямбол, като същите да се предвидят в бюджета на Общината за 2022 г.

3. Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на т. 1 и т. 2.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и шестото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще е на 24 март 2022г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова