ПРОТОКОЛ № XXXV

 

            Днес, 24.02.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0028/17.02.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Иван Тахчиев, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и петото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в предствителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност "Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Пловдив в подготовката и кандидатстването с Интегриран проект по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане План за действие за концесиите на Община Ямбол за 2022-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г. и Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

6.      Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

7.      Предложение относно актуализиране на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно одобряване ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне на общинска собственост за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортен клуб по тенис на маса „Академия Фори“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме нови предложения относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“, схема за безвъзмездна помощ финансирана от ЕС в рамките на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) и предложението, което отложихме относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

Няма други предложения.

Шиков - Подлагам на гласуване предложението по проекта.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за полски пътища и канали.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред като новите точки заемат 13 и 14 място.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в предствителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност "Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Пловдив в подготовката и кандидатстването с Интегриран проект по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане План за действие за концесиите на Община Ямбол за 2022-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г. и Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

6.      Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

7.      Предложение относно актуализиране на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно одобряване ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне на общинска собственост за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортен клуб по тенис на маса „Академия Фори“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“, схема за безвъзмездна помощ финансирана от ЕС в рамките на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност "Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Искам да внеса промяна в номерацията на абзаците от решението, тъй като има техническа грешка. Номерът преди първото изречение (единицата) да отпадне, т.5 да стане т.6, т.6 да стане т.7 и номерацията на последното изречение (седмицата) да отпадне.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи - БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ) Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 4, б. г от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Изменя решение по т. 25 на 23-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 23 от 22.04.2021 г. по т. 2, 3, 4, 6 и 7, като същото придобива следния вид:

2.Определя Михаил Керемидчиев, заместник-кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“

3.Дава съгласие за сключване на анекс към Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията  на Югоизточен регион от ниво NUTS II, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4.Упълномощава Михаил Керемидчиев, заместник- кмет на община Ямбол да подпише Анекс към Споразумението за сътрудничество.

6.Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ да участва в гласуването  от името на Общината  при приемане на решенията на Общото събрание.

7.Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“- да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

В останалата част решение по т. 25 на 23-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 23 от 22.04.2021 г., остава непроменено.

 

 

 

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Пловдив в подготовката и кандидатстването с Интегриран проект по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - На заседание на ПК БФ добре ни представиха проекта. Моят уточняващ въпрос към това предложение е към кмета. Тъй като до момента сме приели няколко проекта и сме одобрили съфинансиране, искам да знам колко проекта, които сме одобрили и чакат финансиране евентуално, ще имат собствено участие? И каква е общата сума на собствения принос, който залагаме в бюджета, за всички тези проекти, на които сме дали зелена светлина?  Т.е. ако бъдат финансирани, каква сума ще е необходима от собствения ни ресурс и ще може ли с нашия бюджет, който имаме, да покрием всички тези проекти, ако бъдат одобрени? Дано бъдат одобрени и ако бъдат мисля, че 2023 г. ще се наложи да имаме един голям финансов собствен ресурс. Имаме ли го този финансов ресурс?

Ревански – Мисля, че в допълнението към предложението ясно пише, че собствения ресурс, с който ще участваме е 920 000 евро в продължение на шест години. По всички проекти не мога да отговоря на момента.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на община Пловдив в подготовката и изпълнението на Интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“  по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията"

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на водещата Община Пловдив с Интегриран проект по програма „LIFE” 

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за предвиждане и осигуряване в бюджета на общината на 40 % собствен финансов принос за изпълнението на Интегриран проект по програма „LIFE”.

4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол в случай, че необходимият собствен финансов принос за реализация на проекта, в размер на 40 %, не може да бъдe осигурен от общинския бюджет, да търси други механизми и източници за осигуряване на дофинансиране.

5. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като бенефициент-партньор при кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане План за действие за концесиите на Община Ямбол за 2022-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 40, ал. 1 от Закон за концесиите и чл. 19, ал. 1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията Общински съвет – Ямбол приема План за действие за концесиите на Община Ямбол за период 2022-2027 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г. и Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - В предложението, което ни е предоставено от ОА не виждам нещо, а според мен би трябвало да го има поне за следващия път. Към този Общински съвет по наркотични вещества, има обществен съвет с участие на Прокуратура, МВР, Отдел за закрила на детето, Местна комисия за борба с противообществените прояви, БЧК, РЗИ и др., и тези хора, преди да бъде внесено това предложение, трябва да са разглеждали отчета и предложения план за следващата година. В предложението, което ни е предоставено тук, трябва това ясно да е записано - дали този обществен съвет е приел този отчет и този план, за да може ние като съветници и колегите в комисиите, които са го гледали да са наясно, че този обществен съвет е приел този отчет и този план. Това е само като препоръка. Второто нещо, което ми прави впечатление в отчета на обществения съвет и на превантивно информационния център е липсата на анализ. Според мен трябва да има няколко изречения анализ какво се случва със ситуацията поне две, три години назад, за да видим има ли проблеми в тази насока, има ли повишение на риска от ползване на такива наркотични вещества. В отчета не виждам такъв анализ, хубаво е да има няколко изречения. За отчета имам забележки, но ще ги кажа, където трябва. В предложението, което най-много ми направи впечатление в плана е една т.5, където е предвидена лятна академия за деца и младежи от институциите или от центровете за семеен тип. Тази година общинският съвет по наркотични вещества предвижда да изведе тези деца от тази среда, да ги закара на един летен лагер и да им обясни какви са ползите и вредите, ако ползваме тези наркотични вещества. Това  единствено ми хареса в предложението, но по отношение на отчета в бъдеще, надявам се, да има анализ какво точно се случва. Има ли завишение на риска от употребата на наркотичните вещества или няма?

Шиков – Правя официална забележка на г-н Симеонов за нарушаване на реда в залата.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,

I.                    Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г.

II.                 Приема Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.4 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи - БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ) Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно актуализиране на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет – Ямбол утвърждава броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в гр. Ямбол, съгласно Приложение 1.

 

Приложение 1

 

            1. В к-с „Бенковски“  на главната обслужваща улица с/у бл.13 и бл.14, надлъжно паркиране, 5 паркоместа;             

 2. В района на ж. п. гара на ул. „Железничарска“, надлъжно паркиране, 6 места;

 3. На ул.„ Жорж Папазов“ срещу бившия Битов комбинат, надлъжно паркиране, 4 места;

 4. На ул.„ К. Иречек“, вляво от моста в посока Градската градина, напречно паркиране, 6 места;

 5. На ул. „Н. Петрини“ пред Ловния дом, надлъжно паркиране, 2 места;    

 6. На ул. „Ал. Стамболийски“ срещу фото „Венера“ в пътното уширение, надлъжно паркиране, 3 места;     

 7. На ул. „Преслав“  в отсечката м/у ул .„Търговска“ и ул .„Кара Кольо“, напречно паркиране, 4 места; 

 8. На ул. „Преслав“ след ул. „Раковски“/след  подлеза/ в посока ул  .„Търговска“ на съществуващия паркинг, надлъжно паркиране, 4 места;  

            9. На паркинга до ПГ „В. Левски“, 4 места;

10. На ул. „Търговска“ на Старата автогара, надлъжно паркиране, 10 места;                  

11. На ул.„Жельо войвода“ пред „ДКЦ  №1-Ямбол“ ЕООД м/у сградата на бившата Бърза помощ и ДКЦ, напречно паркиране, 5 места;              

12. На ул. „П. Хитов“ между портала на РБолница и сградата на АГ отделението, на тротоара, напречно паркиране, 8 места;               

13. С/у входа на Централен пазар, напречно паркиране, 6 места;  

14. В района на Автогара-Ямбол, улицата м/у козирката на Автогарата и търговските обекти на дигата, надлъжно паркиране, 5 места; 

15. В ж.к. „Гр. Игнагиев“ с/у бл.62 /на обслужващата улица от светофара на ул. „Мраморно море“ от страната на търговските обекти/, напречно паркиране, 6 места;           

16. На ул .„Мраморно море“ пред кафе „Фламинго“, напречно паркиране, 8 места; 

17. В к.с. „ Диана“ в уширението на обслужващата улица в района на  бл.1 и бл.2,  2 места; 

18. На ул.„Търговска“ в района на сп.„ТХВП“ в посока центъра на тротоара, вляво от подхода до спирката, надлъжно паркиране, 2 места;        

19. В к-с. „Зл. рог“ на ул. „Дружба“ пред острова на бившия ТИИЦ, напречно паркиране, 2 места.      

20. На „Гробищен парк“, 3 места;

21. К-с „Зл. рог“ до бл.27, 2 места;

22. До Втора поликлиника в кв. „Каргон“, 2 места.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XXVII-8/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 1/27.01.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява:

1.        Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”;

2.        Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00051/14.07.2021 г. на кмета на община Ямбол, Решение № XXVII-4/29.07.2021 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 1/27.01.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Правя корекция на предложението – отпадат имоти с  номера от 21 до 26. Останалите се преномерират съответно.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 2                              въздържали се – 8

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.72, с площ 11 133 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър  идентичен с парцел ХІІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1901 от 18.05.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 131 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 65 900.00 лв.

 

2.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.73, с площ 15 097 кв.м.  по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с парцел ХІV „За производствено складова дейност, търговия и услуги“,  кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1900 от 18.05.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 178 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 89 250.00 лв.

                                                                                      

3.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 с площ 156 787 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1695 от 17.06.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 1 661 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 830 950.00 лв.

                                                                                      

4.        Незастроен поземлен имот  с идентификатор 87374.515.104 с площ 57 574 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с УПИ XVII 515.104 в кв.333А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № 02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1903 от 18.05.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота 679 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 339 700.00 лв.

                                                                                      

5.        Склад представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.22 със ЗП 192 кв.м., и едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.23 със ЗП 23   кв.м., функционално свързани, построени през 1963 г. в поземлен имот с идентификатор 87374.517.38 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС 2775 от 15.03.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 87 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43 900.00 лв.

                                                                                      

6.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.54 с площ 393 кв.м  по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, включен в УПИ XXXV- 7858 в кв. 94 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г. находящ се на ул. „Железничарска“, актуван с АОС № 2562/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 13 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 800.00 лв.

                                                                                      

7.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.57 с площ 225 кв.м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, включен в УПИ II в кв. 149 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г. находящ се на ул. „Индустриална“, актуван с АОС № 2563/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 8 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4250.00 лв.

                                                                                      

8.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър гр.Ямбол, с площ 18 453 кв.м., част от УПИ Х - за производствено складова дейност,търговия и услуги в кв. 149 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-1041 от 17.11.2004 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1713/07.02.2012г.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 99 500.00 лв.

                                                                                      

9.        Поземлен имот с идентификатор 87374.522.220 с площ 224 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ IХ за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Въча № 55, актуван с АОС № 2381/10.06.2019г.

Начална тръжна цена на имота 16 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8450.00 лв.

 

10.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.233 с площ 152 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХI за ЖС в кв. 120 по плана на гр. Ямбол, ,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012 находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС № 2475/07.11.2019г. Начална тръжна цена на имота 11 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 750.00 лв.

 

11.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.234 с площ 231 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХII за ЖС в кв. 120 по плана на гр. Ямбол,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Тополница, актуван с АОС №2476/07.11.2019г.

Начална тръжна цена на имота 17 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 700.00 лв.

 

12.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.248 с площ 227 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК,  за който е отреден УПИ V в кв. 123 по плана на гр. Ямбол,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Река Тича, актуван с АОС №2510/10.03.2020г.

Начална тръжна цена на имота 25 200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 12 600.00 лв.

                                                                                      

13.      Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 с площ 185 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване , за който е отредена част от УПИ VII 754,755 за ЖС в кв. 64 по регулационния план на 1ви градски район на  гр. Ямбол,  одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Хемус“ №3, актуван с АОС №2338/04.01.2019г. Пазарната оценка на имота е 13 900.00 лв. без ДДС, а данъчната му оценка е 3 704.60 лв.

Начална тръжна цена на имота 13 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 950.00 лв.

                                                                                      

14.      Поземлен имот с идентификатор 87374.523.565 с площ 80 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, част от УПИ I за ЖС в кв. 65 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Абланово“ №1, актуван с АОС №2893/28.10.2021г. Пазарната оценка на имота е 6610.00 лв. без ДДС, а данъчната му оценка е 1800 лв.

Начална тръжна цена на имота 6610.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 305.00 лв.

                                                                                      

15.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.56 с площ 1194 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, който е част от УПИ VII отредена за заведение за обществено хранене в кв. 72 по регулационния план на гр. Ямбол,  одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г. , находящ се на ул. „Георги Кондолов“ №30, актуван с АОС №2649/04.09.2020г.

Начална тръжна цена на имота 103250.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 51 625.00 лв.

 

16.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 30543   кв.м., от Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ V в кв. 331 - за ЖС по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д.Дончев“, актуван с АОС 2868 от 17.12.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 644150.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 322 075.00 лв.

 

17.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 с площ 610 кв.м. по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г. Начална тръжна цена на имота 42 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

 

18.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189 с площ 457 кв.м, по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХІ 578 в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г. Пазарната оценка на имота е 33 300 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 9151.40 лв.

Начална тръжна цена на имота 33 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 650.00 лв.

                                                                                      

19.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХІХ-194 за ЖС в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018г. Начална тръжна цена на имота 46 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 200.00 лв.

                                                                                      

20.      Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117 с площ 1224 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ І за ЖС в кв. 20 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Крайречна“ №20. Актуван с  АОС 2560/ 02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 74 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 250.00 лв.

                                                                                      

21.      Незастроен поземлен имот 2271 в кв. 103 с идентификатор 87374.531.228 с площ 256 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, актуван с АОС 997/15.04.2004г., находящ се на ул. „Видин“ №21.

Начална тръжна цена на имота 29 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 800.00 лв.

                                                                                      

22.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 с площ 291 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК,  заедно с двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 87374.531.299.1 със ЗП 74 кв. м., актуван с АОС 1477/18.07.2008г. находящ се на ул. „Малко Търново“ №33.

Начална тръжна цена на имота 84000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 42 000.00 лв.

 

23.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.395 с площ 432 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, който е част от УПИ XIII-2062.2063 в кв.107 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2904/25.11.2021г. находящ се на ул. „Жорж Папазов“ №42.

Начална тръжна цена на имота 86 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43050.00 лв.

                                                                                      

24.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.532.45 по с площ 232 кв.м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, за който е отреден УПИ III 1895 ЖС в кв. 96 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № № I-A-630/02.08.1994г., находящ се в. ж.к. „Матвей Вълев“ №61, актуван с АОС 2762 от 15.01.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 35710.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 855.00 лв.

 

25.      58/120 и.ч. от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.123, целият с площ 120 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с УПИ II 123 ЖС в кв. 114 по регулационния  план на гр. Ямбол. находящ се на ул. „Хан Тервел“ №4, ведно със СО в сграда с идентификатор 87374.538.123.1.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 39.23 кв.м., актуван с АОС 1582 от 16.09.2009 г. и АОС 1583 от 12.10.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 35200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 600.00 лв.

                                                                                      

26.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.210 с площ 160 кв.м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменена със заповед КД-14-241/10.06.2009г. на началника на СГКК Ямбол, с НТП за жилищно застрояване, идентичен с УПИ VIII 210 кв. 94 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с  Решение № XLVIII-1/03.10.2007г., находящ се на ул. „Крали Марко“ №130, актуван с АОС 2057 от 17.01.2017 г.

Начална тръжна цена на имота 35500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 750.00 лв.

                                                                                      

27.      Незастроен Поземлен имот с идентификатор 87374.549.470, с площ 303 кв.м., по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ II 470 за ЖС в кв. 26 а по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с  Решение по т.10 на 28 заседание на ОбС на гр. Ямбол от 26.08.2021г., находящ се на ул. „Шести септември“, актуван с АОС 2914 от 17.12.2021 г. Начална тръжна цена на имота 45300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 22 650.00 лв.

                                                                                      

28.      60/371 и.ч. от ПИ с идентификатор 87374.553.188, целият с площ 371 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г., от Изпълнителния Директор на АГКК, заедно с едноетажна полумасивна  жилищна сграда в имота с идентификатор 87374.553.188.2 със ЗП 47 кв.м. и полумасивна сграда /навес/ идентификатор 87374.553.188.1 със ЗП 10 кв.м., актуван с АОС 1219/14.02.2006г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Асенова крепост“ 22-22А. Начална тръжна цена на имота 34000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 000.00 лв.

                                                                                      

29.      Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.39.67 с площ 83.48 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, състоящ се от три стаи, кухня, коридор, тераси и санитарен възел, с прилежащо мазе № 22 от 6.60 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху терена и идеалните части от общите части на сградата,  актуван с АОС 595/17.05.2002г. находящ се в ЖК „Златен рог“, бл. 12, вх. В, ет.8.

Начална тръжна цена на имота 35600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17800.00 лв.

                                                                                      

30.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 с площ 495 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2429 /23.07.2019г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Нови лозя.

Начална тръжна цена на имота 4195.10  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2090.00 лв.

                                                                                      

31.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.569.410 с площ 600 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 352 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2636 /07.08.2020г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 6034.20  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3010.00 лв.

                                                                                      

32.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.569.412 с площ 869 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ XVIII в кв. 107 по плана на селищно образувание „Кринчовица“, актуван с АОС 1525/31.10.2008г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 7364.80  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3680.00 лв.

 

33.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 с площ 1223 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ VIII 10 в кв. 109 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2468/14.10.2019г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 13819.90  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6910.00 лв.

 

34.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 170 946 кв. м, намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1794 том 14 рег. 6023 от 11.07.2013г.

Начална тръжна цена на имота 929 946.20  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 464970.00 лв.

                                                                                      

35.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 325 418 кв. м., намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1793 том 16 рег. 6483 от 26.07.2013г.

Начална тръжна цена на имота 1770275.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 88515.00 лв.

                                                                                      

36.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 105 216 кв. м, намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1791 том 16 рег. 6483 от 26.07.2013г.             

Начална тръжна цена на имота 572375.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 286190.00 лв.

                                                                                      

37.      ПИ с идентификатор 87374.574.24 с площ 459 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1369/05.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 8720.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4360.00 лв.

                                                                                      

38.       ПИ с идентификатор 87374.574.27 с площ 438 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1399/10.05.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 8320.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4160.00 лв.

                                                                                      

39.       ПИ с идентификатор 87374.574.43 с площ 1381 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1381/12.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 10460.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5230.00 лв.

                                                                                      

40.       ПИ с идентификатор 87374.574.101 с площ 337 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1360/25.03.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 6400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3200.00 лв.

 

41.       ПИ с идентификатор 87374.574.102 с площ 775 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1382/12.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 14720.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7360.00 лв.

                                                                                      

42.       ПИ с идентификатор 87374.574.107 с площ 852 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1358/25.03.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 16180.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8090.00 лв.

                                                                                      

43.       ПИ с идентификатор 87374.574.137 с площ 402 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1347/20.02.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 4600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2300.00 лв.

                                                                                      

44.       ПИ с идентификатор 87374.574.141 с площ 462 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1348/19.02.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 5290.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2645.00 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общинска собственост за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Има допълнение в основанията - чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев - В комисията, в която участвам, направих писмено становище, което ще ви прочета и на вас, а вече ние, на базата на общото решение, ще решим дали наистина трябва да предоставим само на един спортен клуб толкова съоръжения и дали това е удачно не само от икономическа, но и от естетическа гледна точка. По отношение на направеното предложение, първо липсва икономическа обосновка. Смисъла на икономическата обосновка е да се каже какво от предоставените площи представлява като стойност, от която общината ще се лиши и какво ще спечели футболния клуб на базата на тези реклами, които ние му предоставяме за такъв дълъг период от време. Това, което се обсъжда е, че касае само един и същи рекламодател, който вече като рекламодател, доколкото виждам е разположил своите рекламни материали по всички общински спирки срещу заплащане. Именно затова се мотивирам да не би като предоставим въпросните площи вече безвъзмездно, той ще се откаже пък от възмездното предоставяне на тези площи, които ние сме му дали, тъй като смисъла е безвъзмездно му го даваме, за да финансира футболния клуб. Направеното предложение за мен изцяло в ущърб за гражданите на гр. Ямбол и на останалите спортни клубове, както и на бизнеса на града, защото всички входно-изходни артерии ще бъдат накичени само с реклами само на един и същи спонсор, което може да доведе до икономически загуби на града. Аз предполагам, че ще е такава, тъй като ще се оттеглят от възмездната реклама, която този спонсор прави или други рекламодатели, които могат да дойдат да направят в този град. Рекламата е основно средство за осигуряване видимост на бизнеса и предоставяне на неговите продукти и услуги пред потенциални клиенти. Целия град и всички негови входно-изходни артерии , поне от схемата, която е дадена, ще бъдат накичени само с един и същи спонсор. А другите клубове, ако поискат рекламни площи къде ще им бъдат осигурени? Затова и от визуална гледна точка бизнесът създава своята активност и влияе пряко за просперитета на града. Ние като не подсигуряваме или рекламодателите отказват да рекламират, защото има един основен рекламодател, това ще доведе до загуба на целия град. Заради това ми се струва, че това предложение за предоставяне на толкова много безплатни стълбове, билбордове само на един рекламодател, за само един клуб, ще е изцяло в ущърб на града и поне за мен така направеното предложение трябва или да се редуцира, или да се внесе яснота къде ще се предоставят безвъзмездно правото на реклама на другите спортни клубове, които съществуват в града, ако поискат или ако се появят такива рекламодатели.

Ревански – Договорът за спирките е за 12 месеца, така че няма някаква възможност да се откажат. А това дали ще подкрепите футболния клуб или не, това ще го реши Общински съвет и Ямбол няма да бъде първия и последен град с точно такива реклами. Не съм сигурен г-н Георгиев, Вие бяхте родом от гр. Пазарджик, там е по същия начин. Тук решението дали ще подкрепите футболния клуб ще го вземе Общински съвет – Ямбол. 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 4                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол,

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за популяризиране дейността на ФК "Ямбол 1915", както и на неговите спонсори и дарители и за подпомагане обезпечаването и създаване на по-добри условия за организиране и провеждане на тренировки и състезания по футбол, за популяризиране и развитие на физическата активност и физическото възпитание в община Ямбол, части от вещи и имоти - общинска собственост, за срок от 5 години както следва:

  I. Стълбове общинска собственост, на които да бъдат разположени конструкции с фирмени указателни табели /състоящи се от две двойни рамена, изработени от метален профил квадрат и табели изработени от винил/ в:

- кв. „Г. Бенковски“ –  35 бр. стълбове по ул. „Преслав“/от началото на града до кръстовището на „Завода за технически каучукови изделия“ ООД/;

- 22 бр. стълбове по околовръстен път „Изток“ /от ул. „Преслав“ до ж.к. „Д. Дончев“/;

- кв. „Каргон“ - 36 бр. стълбове по ул. „Индже войвода“ /от околовръстен път „Юг“  до кръстовището пред „Ловен дом/;

- Западна промишлена зона - 66 бр. стълбове по бул. „Европа“ /от началото на града  до кръстовището пред „ХЕС“ АД/;

- 23 бр. стълбове по ул. „Ямболен“ /от кръстовището пред „ХЕС“ АД до стоково тържище „Малка търговия“, включително моста към к-с „Златен рог“/;

На част от информационните табелите ще бъде разположено логото или друга информация на община Ямбол, популяризираща физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в града.

II. Части от имоти общинска собственост, в които да бъдат разположени рекламно информационни съоръжение тип „Билборд“:

- ПИ 87374.511.421 /на входа на града от гр. Сливен/ - двустранно;

- ПИ 87374.510.137 /до „Ямбол хляб“ ООД/ - двустранно;

- ПИ 87374.542.273  - /между Биков мост  и мост за Ритейл парк/ - двустранно;

- ПИ 87374.521.13 /ж.к. „Г. Бенковски/ - двустранно;

- ПИ 87374.548.65 /“ ж.к. „Граф Игнатиев“/ - двустранно;

- ПИ 87374.548.65 /“ ж.к. „Граф Игнатиев“/ - двустранно;

- ПИ 87374.534.3 /спортен комплекс „Тунджа“ ул. Ямболска крепост“/ на фасада „“Запад“ на спортната зала – 6 бр. – едностранни;

- ПИ 87374.534.2 /спортна площадка в к-с „Златен рог“, ул. „Дружба“/  – 15 бр. – едностранни.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на взетото решение.

 

 

             

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортен клуб по тенис на маса „Академия Фори“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1. от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

- предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, част от имот - общинска собственост, заедно с изградените и/или поставените преместваеми съоръжения за срок от 3 години както следва: в спортна зала „Диана“, с идентификатор № 87374.533.6.3, АПОС №: 53/16.03.1999 г. с адрес Градски парк на:

 

Спортна организация

 

Забел.

1.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА "АКАДЕМИЯ ФОРИ"

Втори етаж,  зала – фоайе „Изток“ по график.

 

 

 Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно Участие на община Ямбол като партньор на община Одрин, Турция в подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“, схема за безвъзмездна помощ финансирана от ЕС в рамките на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол реши:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на водещия кандидат община Одрин, Турция в подготовката и изпълнението на проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на водещия кандидат Община Одрин, Турция с проектно предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предвиди и осигури от бюджета на общината минимум 10 % и максимум 50 % собствен финансов принос от предвидените разходи на Община Ямбол за изпълнението на проектното предложение, в случай на одобрението и финансирането му.

4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол в случай, че необходимите за съфинансиране на проекта финансови средства не могат да бъдат осигурени от общинския бюджет, да търси други механизми и източници за осигуряване на дофинансиране.

5. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на дейностите по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като партньор при кандидатстване по програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Има допълнение в основанията - чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 1                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,

            I. Предоставя полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират в землището на гр. Ямбол, на ползвателите на база подадените заявления, описани в Приложение №1 за индивидуално ползване през стопанската 2021-2022 година, съгласно чл. 75б, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            ІІ. Приема цена за отдаване под наем, определена със заповед от директора на областна дирекция „Земеделие“, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за съответната стопанска година е в размер на 39 /тридесет и девет/ лв./дка.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол издаване на заповед, съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и последващо сключване на договори за временно и възмездно ползване на имоти с НТП полски пътища и канали, с ползвателите им, за стопанската 2021-2022 година.

           

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и петото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 24 или 31 март 2022г.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова