РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 21 ЮЛИ  2005г.

 

               

ДНЕВЕН РЕД

 

           

            1.Предложение относно промяна в числеността на персонала, СМБРЗ на едно лице и средствата за РЗ в делегираните от държавата дейности за 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2.Предложение относно завишаване сумата за разработка на Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

                     член на ВК

            3. Предложение относно промени в сборния бюджет на Община Ямбол за 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение за промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 2005г. на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5.Предложение относно допълнение в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6.Предложение относно допълнение на решение по т.2 на ХV сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2005г. за изваждане от баланса на „Полисстрой” ЕООД, гр.Ямбол жилища и включване във фонд „Жилища за отдаване под наем”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Отчет относно изпълнение на плана за действие на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за първото полугодие на 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            8.Предложение относно допълнения и промени към т.12 от решенията на 17 сесия на ОбС Ямбол, първо заседание, проведено на 4 май 2005г. – относно провеждане на конкурси за възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно план за работа на ОбС Ямбол за периода юли – декември 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            10.Предложение относно откриване процедура по т.4 от ХV сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2005г. и отмяна на решение в частта на текста по т.8 на Х сесия на ОбС Ямбол, проведена на  15-19.10.2004г.(приватизация магазини и промяна на член от състава на комисия за оценка и класиране на предложения)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложения относно приватизация на търговски дружества.

            11.1.”Дезинфекционна станция” ЕООД;

            11.2.”Инфрастроймонтаж” ЕООД;

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторна подстанция на „Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД клон Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13.Предложение относно промяна предназначението на общински имот – публична общинска собственост.(Конна база)

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно промяна в числеността на персонала, СМБРЗ на едно лице и средствата за РЗ в делегираните от държавата дейности за 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2005г. на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, съгласно Приложение № 1.

2.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2005г. на общинската администрация за 2005г., съгласно Приложение № 2.

3.Променя Структурата на общинската администрация на Община Ямбол, считано от 01.04.2005г., съгласно Приложение № 3.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение относно завишаване сумата за разработка на Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: Ив. Стефанов

                     член на ВК

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Завишава определената сума за разработване на Общински план за развитие 2007 – 2013г., съгласно решение по т.3 от ХVІ сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 31.03.2005г. от 10 000 лв. на 15 000 лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно промени в сборния бюджет на Община Ямбол за 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

                Променя сборния бюджет на Община Ямбол, както следва :

 

      І.Намалява собствения бюджет на Община Ямбол, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища” с 24 030 лева.

      ІІ.Увеличава бюджета на МЦТПО, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”  §§ 02-08 „Обезщетение с характер на възнаграждение” с 6 840 лева.

      ІІІ.Увеличава бюджета на МГ „Атанас Радев”, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”  §§ 02-08 „Обезщетение с характер на възнаграждение”  с 17 190 лева.

      ІV.Упълномощава Кмета на Общината при доказана потребност по бюджетите на филиалите във функция „Образование”, със Заповед да извършва промени по бюджетите на филиалите до изчерпване на средствата в собствения бюджет на Общината във функция „Образование”.

 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение за промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 2005г. на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

РЕШИ:

 

І.Да се извършат вътрешни компенсирани промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за основни ремонти и придобиване на ДМА през 2005г., както следва:

           

            1.В § 52-00(придобиване на ДМА), функция V – ЖСБКСООС сметната стойност на обект „Изграждане инфраструктура на индустриална зона” се намаля с 70 000 лева,  променят се източниците за финансиране, като от общата сума 89 250 лв.: 20 000 лв. се осигуряват от бюджета, а остатъка 69 250 лв – от ИБФ и ИБС. В §§ 51-00  ( основен ремонт ), функция „Образование”, обект „Ремонт покрив,  подмяна  радиатори  ОУ "Ат. Кожухаров"  се  намаля  с 40 000 лева и се създава  нов обект в §§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, функция „Образование”- обект „Закупуване на етаж от общежитие на „Ямболен” АД” за нуждите на СУ „Пиер дьо Кубертен” на стойност 110 000 лева.

           

            2.В § 52-00(придобиване на ДМА), функция VІ – Социални дейности годишната задача на обект “Изграждане на котелно на Дом стари хора” се завишава от 28 000 лв. на 28 600 лв. В § 53-00(придобиване на НМДА), сметната стойност на обект „ПУП – ПРЗ – ЦГЧ” се намаля от 50 000 лв. на 49 400лв., в т. ч. 29 400 лв. от собствен бюджет и 20 000 лв.– от   ИБФ и ИБС, а 600 лв. собствени бюджетни средства се прехвърлят на обект “Изграждане на котелно на Дом стари хора”.

           

            3.Намаля функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност “Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие” §§ 10-00 “Издръжка” в собствения бюджет на Общината с 55 000 лева, и увеличава функция “Образование”, дейност 322 “Общообразователни училища” §§ 51-00 “Основен ремонт на ДМА” и да се включи в разчета за финансиране на капиталовите разходи обект „Ремонт на фасада и частичен вътрешен ремонт на физкултурен салон на Г “Васил Левски” и МГ “Атанас Радев”.

           

            4.Променя наименованието на обект „Ремонт покрив и закупуване на 1 брой котел за ОУ „Христо Смирненски” на обект „ Ремонт покрив, закупуване на 1 брой котел и изграждане на ново котелно помещение за ОУ „Христо Смирненски.

           

            5.В §§ 51-00 ( основен ремонт ), функция  „Общодържавни служби” задачата на обект „Ремонт сградата на общинска администрация” с източник на финансиране собствени бюджетни средства се намаля с 50 000 лева, а в §§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” се създава нов обект „Преустройство котелно в сградата на Общинска администрация” със същия източник на финансиране с годишна задача 50 000 лева.

           

            ІІ.Променя наименованието на обекти :

- „Ремонт водопроводна инсталация ОУ „Л. Каравелов”, на обект „Ремонт канализационна система, хидроизолация на покрив на ОУ „Л. Каравелов”

            - „Ремонт покрив и подмяна радиатори на НУ „Страшимир Кринчев”, на обект „Ремонт покрив, ремонт санитарни възли и ремонт сграда на НУ „Страшимир Кринчев”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно допълнение в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.Приема допълнения в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС Ямбол, както следва:

            Създава се нов чл.26а

            чл.26а (1) В случаи на покупко продажба на общинско жилище на лица по чл. 24, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата, чрез отпускане на жилищен кредит от банка, договора за продажба се сключва след представяне на писмено потвърждение от страна на банката, че цената, определена в заповедтта по чл.26, ал.4 ще бъде заплатена.

            (2) В договора за покупко продажба се конкретизира цената и начина на заплащането. Заплащането на цената се извършва по банков път от съответната банка, отпуснала кредита, в 7- дневен срок от сключване на договора.

            (3) Договора за покупко продажба се вписва в нотариалните книги по местонахождение на имота от длъжностно лице в отдел „Общинска собственост” и екземпляр от същия се предоставя на съотвената банка.

            (4) Имота се отписва от Главния регистър на частната общинска собственост след заплащане пълният размер на цената и всички такси и разходи по сделката.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно допълнение на решение по т.2 на ХV сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2005г. за изваждане от баланса на „Полисстрой” ЕООД, гр.Ямбол жилища и включване във фонд „Жилища за отдаване под наем”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  допълва решението по т. втора – т.2.1. и по т.2.2.  на  ХV-та сесия на ОбС – Ямбол със следния текст:

„т.2.Упълномощава кметът на Община Ямбол да издаде заповеди за настаняване в 14 – те жилища, извадени от баланса на „Полисстрой” ЕООД, гр. Ямбол и  в 1 от баланса на „Инфрастроймонтаж” ЕООД, гр. Ямбол и  включени в баланса на Община Ямбол във фонд „Жилища под наем” на настанените от дружествата ползватели или на наследниците на починалите такива, считано от 1 април  2005 г. Да бъдат сключени договори за наем, съгласно чл.14, ал.5 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА – Отчет относно изпълнение на плана за действие на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за първото полугодие на 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно допълнения и промени към т.12 от решенията на 17 сесия на ОбС Ямбол, първо заседание, проведено на 4 май 2005г. – относно провеждане на конкурси за възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Допълва и променя приложение № 3 – „Критерий, начин на оценка и класиране на кандидатите”, прието с решение по т. 12.7 от решенията на Седемнадесетата сесия на Общински съвет  - Ямбол – първо заседание, както следва:

В раздел І се добавя нова точка 6:

„Екологичност на автобусите” – до 10 т. вкл.

В раздел ІІ – в първото изречение се добавя и критерий № 6, като числото 105 става 115.

В раздел ІІ се добавя нова точка 6 – „Екологичност на автобусите”  – максимален брой точки – до 10 вкл.

Оценяването на критерия става чрез показателя „Вредни емисии на отработените газове на автобусите”.

За вредни емисии, равни на нормите, автобуса получава 8 точки. За вредни емисии под допустимите норми, автобуса получава 10 т. Точките на кандидата за критерия се получават като сумата от точките за всички автобуси се раздели на броя на автобусите.

Данните за оценка се вземат от удостоверение за вредни емисии на отработените газове, издадено от оторизиран сервиз за технически преглед на автобуси. Удостоверението следва да е с дата, след която автобуса е преминал последният изискващ се технически преглед.

В раздел ІІ, т. 2 думите „сумиране възрастта” и „сумарна възраст” се заменят с думите „средна възраст”.

2. Допълва и променя приложение № 8 – „Списък на задължителните документи, които се прилагат при участие в конкурс” приет с решение по т. 12.9 на Седемнадесетата сесия, първо заседание, както следва:

В т. 11 второто изречение се променя:

„Отделно се посочва средната възраст на парка, като средноаритметична на общата сума от възрастта на автобусите в месеци, разделена на броя на автобусите”.

 

 

Добавя се нова точка 18:

„Удостоверение за вредни емисии в отработените газове – равни или под нормите – за всеки автобус”.

            Удостоверението трябва да е издадено от оторизиран сервиз за технически прегледи на автобуси и следва да е с дата, след която автобуса е минал последния изискващ се технически преглед. Удостоверението може да е едно за всички автобуси.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно план за работа на ОбС Ямбол за периода юли – декември 2005г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема План за работа за второто шестмесечие на 2005г.

 

ЮЛИ

 

 1. Предложения за приватизация на общински дружества.
 2. Промени по сборния бюджет на Община Ямбол.
 3. Предложения за продължаване срокове на действие на договори за наем, с изтекъл срок.
 4. Предложение за разпореждане с имоти – частна общинска собственост.
 5. Предложение за управление на недвижими имоти или части от тях – частна общинска собственост.
 6. Разглеждане предложения за ПУП – ПР на общински УПИ от частни лица.
 7. Финансиране участието на ОФК „Ямбол 2004” в „В” АФЛ – до края на 2005г.
 8. Предложение за предоставяне на Конна база – общинска собственост към ОСК „Тунджа”.

 

СЕПТЕМВРИ

 

 1. Предложения за приватизация на общински дружества.
 2. Предложения за приватизация на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост.
 3. Предложения за управление и поддържане на общински жилищни имоти.
 4. Предложение за промяна в списъците на общински жилища.
 5. Предложение за разпореждане с имоти – частна общинска собственост.
 6. Предложение за изменение на решение по т.12 на 18-та сесия на ОбС – Ямбол от 06.10.2000 г. за безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот „Гребен канал”, отреден за Младежки парк, отдаден на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество Диана”.
 7. Информация за подготовката на учебната 2005 – 2006 учебна година.
 8. Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към 30.06.2005 година;
 9. Предложение за провеждане на конкурси за възлагане обслужването на автобусни линии от областната и републиканската транспортна схема – квота община Ямбол;
 10. Предложение кметът на община Ямбол да получи делегирани права за водене на преговори за обсъждане и презентиране на оферти за изграждане на Завод за преработка на твърди битови отпадъци.
 11. Предложение относно стопанисване и ползване на плувните басейни в ГПЧЕ, ПГ и МГ.
 12. Предложение относно общежитие на Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”.
 13. Предложение  за отдаване под наем на свободни помещения в общински недвижим имот „Хали – стара автогара” на ул. ”Търговска” № 55, гр. Ямбол.
 14. Предложение за отдаване на недвижим имот – спортна площадка „Георги Дражев” на концесия.
 15. Предложение относно методика за определяне такса смет съобразно количеството битови отпадъци.

ОКТОМВРИ

 

 1. Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към 30.09.2005 година.
 2. План сметка за такса смет за 2006 година. Методи за определяне на такса смет.
 3. Информация за задълженията на наематели на общински имоти – обекти, гаражи, павилиони. Предложение за увеличаване на събираемостта.
 4. Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.
 5. Информация за икономическото състояние на дружествата, в които общината е съдружник.
 6. Предложение за разпореждане с имоти – частна собственост.
 7. Актуализация на сборния бюджет на Община Ямбол при реализиране на преизпълнение.
 8. Общинска програма за опазване чистотата на атмосферния въздух.
 9. Промяна в Наредба 1 в частта регламентираща отглеждането на пчели в градски условия съгласно промяната в Закона за пчеларството.
 10. Одобряване ПУП – ПР – „Кринчовица”.
 11. Одобряване ПУП – „Шести септември”.
 12. Предложение относно разширение на Спортна зала „Диана”.
 13. Предложение относно предоставяне на стрелбище на „Воинтех” за ползване от спортните клубове.
 14. Предложение относно актуализиране бюджета на функция „Образование”.
 15. Разглеждане предложение относно стопанисването и управлението на Младежки дом Ямбол.
 16. Разглеждане на предложение относно създаване на общинско предприятие за охрана.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Предложение за утвърждаване на концесионер на Спортна площадка „Георги Дражев”, гр. Ямбол.
 2. Предложения за разпореждане с общинска собственост.
 3. Предложение за управление на недвижими имоти или части от тях – частна общинска собственост.
 4. Промяна в числеността на персонала и бюджета на учебните заведения и ЦДГ през ІV-то тримесечие.
 5. Одобряване ПУП-ПРЗ – ЦГЧ.
 6. Приемане на стратегия за образованието в община Ямбол.
 7. Приемане на проект за разположението на зоните за отдих и зелените площи в община Ямбол.
 8. Разглеждане на предложение относно функционирането и бъдещето на обект „Нова болница”.
 9. Разглеждане на концепция относно развитие на комуналните дейности на територията на община Ямбол.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Предложения за разпореждане с общинска собственост.
 2. Предложение за управление на недвижими имоти или части от тях – частна общинска собственост.
 3. Предложение за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
 4. Предложение за приемане на Общински план за развитие 2007 – 2013 г.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно откриване процедура по т.4 от ХV сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2005г. и отмяна на решение в частта на текста по т.8 на Х сесия на ОбС Ямбол, проведена на  15-19.10.2004г.(приватизация магазини и промяна на член от състава на комисия за оценка и класиране на предложения)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На основание чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК и приетия план за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2005 г. се открива процедура за приватизация и определя метод на приватизация чрез публичен търг на общинските нежилищни имоти:

            1.1. Магазин, ул. „Страхил” № 25;

            1.2. Магазин, ул. „Тракия” № 16;

            1.3. Магазин (бивш оказионен), пл. „Стр. Кринчев”.

 

2.На основание чл.4, ал.2 от ЗПСК във връзка с чл.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на общинските нежилищни имоти по т.1.

           

            3.Отменя решение по т.8 на 10-та редовна сесия на Общински съвет – Ямбол проведена на 15 октомври, 19 октомври 2004 г. в частта на утвърдения състав на Комисия за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство – “5. Таня Митева – старши експерт „юрист” в Община Ямбол”.

 

4.Утвърждава като член в състава на Комисия за оценка и класиране на предложенията по чл.14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Милена Вачева Михайлова – младши експерт “юрист” в Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложения относно приватизация на търговски дружества.

            11.1.”Дезинфекционна станция” ЕООД;

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага за следващо заседание.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА EДИНАДЕСЕТА – Предложения относно приватизация на търговски дружества.

11.2 „Инфрастроймонтаж” ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр.28 от 19.03.2002 г.), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл.6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 8-6 от 25 юни – 2 юли 2004 г. на Общински съвет Ямбол:

1. Да се извърши продажба на 500 дяла, представляващи 100% от капитала на “Инфрастроймонтаж” ЕООД, гр. Ямбол (наричано по-нататък “обекта” ) , чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 231 000 лева. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване 2 500 лева;

2.3. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 10 % от началната  цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при “Общинска банка” АД клон гр. Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 16.09.2005 г., при повторен търг до 16.30 часа на 28.09.2005 г. В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.

2.4. Тръжната документация и информационния меморандум се заплащат  срещу такса на стойност от 100,00 лева без ДДС до 16.00 часа, на гише № 6 в Центъра за административни услуги на Община Ямбол, и получават в стая 403 на общината, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  в срок от 12.09.2005 г. до 14.09.2005 г. включително, при повторен търг до 16.00 часа на 26.09.2005 г.

2.5. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се приемат в стая 403, на ІV етаж на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол, до 17.00 часа на 19.09.2005 г. За повторния търг до 17.00 часа на 03.10.2005 г.

2.6. Времето за оглед на обекта е всеки работен ден  до 16.09.2005 г. включително от 10.00 до 12.00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка и представяне на квитанция за закупена тръжна документация в стая 403 на Община Ямбол. За повторен търг от 10.00 до 12.00 часа на 28.09.2005 г.

2.7. Провеждането на публичния търг с явно наддаване се извършва в  Община  Ямбол, ул.”Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  зала 440, етаж ІV, от 13.00 часа   на 20.09.2005 г. Повторен търг  ще се проведе на  04.10.2005 г. от 13.00 часа в зала 440, етаж ІV на Община Ямбол;

            3. Утвърждава  меморандума, тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на  500 дяла, представляващи 100% от капитала на “Инфрастроймонтаж” ЕООД, гр. Ямбол,

            4. Утвърждава тръжна комисия в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Тепсизов – зам. Кмет на Община Ямбол

           СЕКРЕТАР : инж. Митко Краев – директор на дирекция „ОСИД”

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Мария Грънчарова – юрист и общински съветник

                                2. Николай Пенев – общински съветник

                                3. Гено Стайков – общински съветник

                                4. Елена Георгиева – общински съветник

                                5. Атанас Карамарков – общински съветник                                                           

            резервни члеНове:

                                 1. Гочо Димов – юрист и общински съветник

                                 2. Мариан Ингилиев – общински съветник                                  

                                 3. Иван Стефанов – общински съветник

                                 4. Митко Филипов – общински съветник              

            5. Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

6. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи договора за приватизация.

                                  

Приложение: 1. Тръжна документация и проект на договор;

                        2. Информационен меморандум.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на трансформаторна подстанция на „Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД клон Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Да се учреди възмездно право на строеж  на „Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД клон Ямбол за изграждане на обект „БКТП”, върху застроително петно с площ от 56 кв.м., в УПИ VІІІ 7089, кв.142 по плана на град Ямбол, Промишлена зона, при граници на застроително петно: улица, общинска земя от УПИ VІІІ, улица, за сумата 280.00 /двеста и осемдесет/ лв.;

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол, да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на  „Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД клон Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложение относно промяна предназначението на общински имот – публична общинска собственост. /Конна база/

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема направените предложения.