РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2020г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно изменение на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № IX-4/ 25.06.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно изменение на Решение № VII-11/15.04.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

4.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, находящ се на ул. "Странджа" № 56 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев", бл.58, вх.Е, ет.1, ап.123.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31, находяща се в ж.к. "Златен рог" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

9.      Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

10.  Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

11.  Предложение относно предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по ККарта на гр. Ямбол и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно изменение на върнат акт за ново обсъждане, обективиран в Решение № IX-4/ 25.06.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45, ал.9 от с.з.:

изменя Решение по точка четвърта на Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.06.2020 г., с което е приета Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, както следва:

1. Текстът на чл.13, ал.1, т.9 от Наредбата се прецизира, като същият вместо „Паркиране и местодомуване по улици, площади, в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, микробуси, цистерни, строителна техника и машини“, придобива следния вид „Паркиране и местодомуване по улици, площади, в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, МПС със специално предназначение - от категории M или N по мисъла на ЗДвП, цистерни, строителна техника и машини“.

2. Текстът на чл. 13, ал.1, т.24 от Наредбата се прецизира, като същият вместо „Движението на товарни автомобили над 12.5т. от 07.00ч. до 19.00ч. в зоната на града“, придобива следния вид „Движението на товарни автомобили над 12 т. от 07.00ч. до 19.00ч. в зоната на града“.

3. Текстът на чл.51, ал.1, т.17 се прецизира, като същият вместо „За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.30, чл.36, чл.37, и чл.30 ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“ придобива следния вид: „За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.30, чл.36, чл.37, ал.1 и ал.2  се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.37, ал.3 се налага глоба в размер на 100 лв.“.

4. Текстът на чл. 51, ал.1, т.16 се променя, като вместо „За допускане и извършване на нарушение на наредбата по чл.27, т. 2, т.3, т.6, т.8, т.9, т.15 и т.21 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.“, следва да придобие следния вид: „За допускане и извършване на  нарушение на наредбата по чл.27, т. 2, т.3, т.6, т.8, т.9, т.16 и  т.21 се налага глоба в размер от 30 до 500 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 2000 лв.“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение на Решение № VII-11/15.04.2020г. на Общински съвет – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост изменя решение по точка единадесета на седмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 април 2020 г., като в диспозитива на същото се добавят т.3 и т.4 със следното съдържание:

т.3. „Да бъде осигурена устойчивост за проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Художествена галерия “Жорж Папазов“- гр. Ямбол да не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол“;

т.4. „Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение“.

 

Останалите текстове на решение по точка единадесета на седмото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 април 2020 г., остават непроменени.

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2019 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2020 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

Намалява § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 10 000 лв.

 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 40 500 лв.

Дейност 622 "Озеленяване"

Намалява § 10-00 Издръжка с 40 500 лв.

 

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

Увеличава § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 10 000 лв.

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г. да бъдат извършени следните промени:

2.1. Включване на обекти:

- „Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка за деца до 3 години и от 3 до 12 години, ж.к. „Възраждане“ между бл. 41 и бл. 42“ на обща стойност 11 000 лв., § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източници на финансиране: собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 6 000 лв. и собствени приходи извън обхвата на § 40 на стойност 5 000 лв.

- „Изграждане на VMS - система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40 на стойност 35 500  лв.

- „Контейнер за съблекалня и пейки с пластмасово покритие за СК „Г. Дражев“,  § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 10 000 лв.

2.2 Отпадане на обекти:

- „Проектиране и изграждане на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев””,             § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 10 000 лв.

- „Проектиране и изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години, к-с „Диана””, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, с източник на финансиране - собствени приходи от продажба на нефинансови активи на стойност 6 000 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, находящ се на ул. "Странджа" № 56 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41(2), чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.72 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . седемдесет и два/ с площ 218 /двеста и осемнадесет/ кв. м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ XIV 402,403,404,405,406 в кв.38 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A630/02.08.1994г.,  находящ се на ул. „Странджа“ № 56, актуван с АОС 2459/01.10.2019 г. в размер на 15 700.00 (петнадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Аско Асанов с постоянен адрес гр. Ямбол,

 

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

          

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Граф Игнатиев", бл.58, вх. Е, ет.1, ап.123.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.34.4.123 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка тридесет и четири точка четири точка сто двадесет и три/, с площ 64.13  /шестдесет и четири цяло и тринадесет/ кв. м., мазе № 130 с площ 2.30 /два точка тридесет/ кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 етаж от сграда с идентификатор 87374.548.34, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.548.34 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 420/29.10.2001г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№7386 от 05.07.2007г., том XXIII , стр. 31, парт. 4875 / 07 г , с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев”, бл.58, вх. Е, ет.1, ап.123, в размер 36 550 лв. /тридесет и шест хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС.

, на която цена да бъде извършена продажбата му на София Бонева.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно учредяване на право на надстрояване на сграда с идентификатор 87374.534.39.31, находяща се в ж.к. "Златен рог" и определяне на пазарна цена.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена, в размер на 54 907.90 лв., на която да се учреди право на надстрояване  на ЕТ „КАПРИЗ КИС СИЙКА ПЕТРОВА“, ЕИК 128025188 върху общински в ПИ 87374.534.39 по КК и КР на град Ямбол, с площ 38 717 кв. м. и начин на трайно ползване за комплексно застрояване, който е частна общинска собственост и за който е отреден УПИ I за ЖС и КОО в кв.6 по плана на града – ж. к. “Златен рог – 1“, одобрен със заповед № 5061/25.11.1975 г. за разгъната застроена площ от 522 кв. м. за обект  „Надстройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.534.39.31 с втори жилищен етаж и трети етаж - ателиета“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.1/ Сгради или самостоятелни обекти в сгради

 

24.

Поземлен имот с идентификатор 87374.523.109 с площ 279  кв.м., за който е отреден УПИ V 351 за ЖС в кв.68 по плана на гр. Ямбол, ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.1 с РЗП 100 кв.м. и едноетажна  жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.2 със ЗП 59 кв.м., актуван с АОС 2568/29.04.2020 г., находящ на ул. „Капитан Петко войвода” № 36

279  кв.м. земя и сгради с обща площ  159 кв.м.

 

Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

74.

ПИ с идентификатор 87374.522.272

178

2606/20.05.2020 г.

Ул. „Преслав“ № 222

75.

ПИ с идентификатор 87374.553.483

417

2615/08.06.2020 г.

Ул.“Будак Стоян войвода“ № 21А

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.522.272 с площ 178  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ XVIII в кв.9 по плана на гр. Ямбол, одобрен решение на ОбС-Ямбол IX-22/04.05.2012г., актуван с АОС  № 2606/20.05.2020 г., находящ се на ул. "Преслав" № 222.

Начална тръжна цена на имота   16 340.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  8 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.553.483   с площ 417   кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ VIII-5523 за ЖС в кв.134 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797/17.08.1989г., актуван с АОС 2615/08.06.2020 г., находящ се на ул. "Будак Стоян войвода" №21А.

Начална тръжна цена на имота 38 470.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 16 000.00 лв.

 3. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.109 с площ 279  кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-19-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ V 351 за ЖС в кв.68 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/03.08.1994г. ведно с построените в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.1 с РЗП 100 кв.м. ; конструкция - масивна и едноетажна  жилищна сграда с идентификатор 87374.523.109.2 със ЗП 59 кв.м. ; конструкция – масивна,  актуван с АОС 2568/29.04.2020 г., находящ на ул. „Капитан Петко войвода” № 36, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 89 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 25 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

В подраздел А.2/ Описание на земеделски земи за отдаване под наем

Отпадат имотите:

№ по ред

Земеделски земи

Площ в дка

№ АОС

Местонахождение на имота

9

87374.66.1

28.108

102/29.12.1999

„Кринчовица“

10

87374.66.2

39.880

103/29.12.1999

„Кринчовица“

11

87374.66.3

47.530

104/29.12.1999

„Кринчовица“

12

87374.66.4

104.43

105/29.12.1999

„Кринчовица“

13

87374.66.5

37.870

106/29.12.1999

„Кринчовица“

14

87374.66.6

47.170

107/29.12.1999

„Кринчовица“

15

87374.66.7

7.130

108/29.12.1999

„Кринчовица“

 

Подраздел Б.4/ Земеделски земи за продажба

се допълва с имотите:

 

№ по ред

Земеделски земи

Площ в дка

№ АОС

Местонахождение на имота

52

87374.66.1

28.108

102/29.12.1999

„Кринчовица“

53

87374.66.2

39.880

103/29.12.1999

„Кринчовица“

54

87374.66.3

47.530

104/29.12.1999

„Кринчовица“

55

87374.66.4

104.43

105/29.12.1999

„Кринчовица“

56

87374.66.5

37.870

106/29.12.1999

„Кринчовица“

57

87374.66.6

47.170

107/29.12.1999

„Кринчовица“

58

87374.66.7

7.130

108/29.12.1999

„Кринчовица“

58

87374.37.588

0.367

1868/23.10.2014

„Дюзлюка“

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.      Масива земеделска земя с обща площ 312.072 дка, включващ:

- Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 102 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, категория на земята 5, с площ 39.874 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 103 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 104 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 105 от 29.12.1999 г.,

- Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 106 от 29.12.1999 г.

- Имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 107 от 29.12.1999 г.

- Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“ актуван с АОС 108 от 29.12.1999 г.

            Начална тръжна цена за целия масив 656 379.00 лв.

Депозит за участие в търга 66 000.00 лв.

 

2.Имот с идентификатор 87374.37.588 по КК на гр. Ямбол, представляващ нива, категория на земята 4, с площ 367 кв.м., находящ се в м. Дюзлюка, актуван с АОС 1868 от 23.10.2014 г.

Начална тръжна цена за имота 7 280.00 лв.

Депозит за участие в търга 7 280.00 лв.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ "Умение - 2003".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост, учредява  на  Народно читалище „Умение – 2003“ с ЕИК 128566261, седалище и адрес на управление ул. „Добри войвода“ № 34, представлявано от председателя Петьо Анастасов, безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС 1790/01.07.2013 г. с административен адрес ж.к. „Златен рог 2“ и представляващ помещения с площ 220 кв.м. на втория етаж (ляво крило) в триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1  по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., строена през 1982 г. в ПИ 87374.560.12, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, при следните услови:

- със собствени средства и чрез проектно финансиране НЧ „Умение-2003“, гр. Ямбол поема ангажимент да извърши строително-ремонтни дейности в помещенията, находящи се на втория етаж в описаната сграда;

- със собствени средства НЧ „Умение-2003“, гр. Ямбол следва да проектира и изгради нова ел. инсталация, включително обособяване на самостоятелна измервателна точка, на втори етаж в сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол за измерване на консумираната ел.енергия с индивидуален електромер, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

ІІ. Договор за вещното право да бъде сключен от кмета на общината на основание чл.39, ал.6 от ЗОС

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие за предоставяне на временно безвъзмездно ползване на уреди за физиотерапия и рехабилитация за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол, както следва:

1.1.  Механизиран уред за раздвижване на коляно, с отчетна стойност 1 692 лв.;

1.2. Апарат за раздвижване на долни крайници, с отчетна стойност 9 024 лв.;

1.3. Повдигаща механизирана платформа, с отчетна стойност 3 780 лв.

        2. Упълномощава кмета на община Ямбол, да сключи договор за предоставяне на временно безвъзмездно ползване на горецитираните уреди за физиотерапия и рехабилитация с МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по ККарта на гр. Ямбол и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задания за проектиране и дава на „Би Пи Бул Петролиум“ ЕООД и Димитър Димитров разрешение за изработване на:

1.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/  по ККарта на гр. Ямбол

2.          Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на   разпределителен газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задания за проектиране и дава на „Би Пи Бул Петролиум“ ЕООД и Димитър Димитров разрешение за изработване на:

3.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ 

4.         Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)  за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145  /нов ПИ 87374.69.923/ по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара“ 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.