РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 АПРИЛ 2023г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административна сграда на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

8.      Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2022г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне цена за учредяване на право на строеж върху ПИ с идентификатор: 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол за „Надстройка и пристройка на съществуваща сграда“, ул. „Вит“ № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот за нуждите на ДТ "Невена Коканова" - Ямбол..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за участие на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД в национално сдружение на ЛЗ за СИМП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на боксов клуб "Димов боксинг".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КК и КР на с. Кукорево, находящи се в м. Велев бряст, община Тунджа, предвидени за Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 43, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            Приема Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Приема Общинска програма за закрила на детето през 2023 г.

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Георги Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административна сграда на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектни предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ гр. Ямбол, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

2. Община Ямбол да осигури съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани със СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградите, както и СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда и други необходими недопустими разходи, в размер общо до 10 % от допустимите разходи.

3. Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на инвестицията по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ гр. Ямбол, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

4. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 и т. 4 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“, градски стадион „Тунджа“, спортна зала „Диана“ и административната сграда на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 13а от Закона за устройство на територията

1. Приема Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЯМБОЛ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Ямбол и неговите квартали.

(3) Наредбата се прилага за територията на град Ямбол и неговите квартали и обхваща всички компоненти на градската среда.

Чл. 2. (1) За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти, описани в Приложения към настоящата наредба.

(2) Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града.

(3) Стандартите не се прилагат за:

1. територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.

2. индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване“ в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3,00 метра от уличната регулационна линия;

3. обектите по чл. 147 (1) т. 1 - т. 6, т. 8 - т. 13 и т. 15 - т. 16 от ЗУТ, в имоти частна собственост.

Чл. 3. (1) Стандартите по предходните алинеи следва да се прилагат от всички лица, имащи качеството на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ, с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.

(2) Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство се съгласуват преди приемането им от НИНКН и Министерството на културата.

Чл. 4. (1) С тази наредба на територията на град Ямбол се определят зони със специфични режими на регламентиране на градските пространства и изисквания към елементите на градската среда.

 

 

ГЛАВА II

ГРАДСКА СРЕДА. ЗОНИ

 

Раздел I

Градска среда. Компоненти на градската среда

 

Чл. 5. Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.

Чл. 6.  Компонентите на градската среда са:

(1) Елементи на градските пространства : 

1.Булеварди, улици, тротоари настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;

2.Пасажи, безистени, пешеходни участъци;

3.Площади;

4.Детски и спортни площадки;

5.Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.

6.Други знакови за града пространства с характерно въздействие.

(2) Елементите на сградите и постройките са:

1. Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;

2. Съоръжения по фасади – леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;

3. Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.

(3) Други компоненти и архитектурни ансамбли:

1. Огради;

2. Елементи на градското обзавеждане - пейки, осветителни тела – улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др.;

3. Съоръжения – електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, кабели, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, зарядни станции, съоръжения за паркиране;

4. Елементи на зелената система – паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи, решетки около дървета и други.

(4) Компоненти с характерно въздействие:

1. Специфични запазени гледки от културния ландшафт на града – характерни места и гледки към природни, културни, исторически забележителности, части от града, важни сгради, ансамбли и съоръжения;

2. Осветление – интензивно и художествено осветление на пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли, паметници и монументи, мемориално-декоративни елементи и елементи на зелената система.

3. Цветови решения, материали и пропорции на компонентите по предходните алинеи, традиционно установени или проектирани в синхрон със съществуващите компоненти и/или техни елементи, които запазват и усилват тяхното естетическо въздействие.

 

 

Раздел II  

Зони на градската среда

 

Чл. 7. (1) Територията на град Ямбол се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда. 

(2) Зоните се обособяват съобразно своите специфични характеристики, в съответствие с предвижданията на ОУП и ПУП, с цел интегрирането им в градската среда.

 

 

Раздел III

Изисквания към градската среда, нейните компоненти и техните елементи

Специфични изисквания към компонентите на градската среда и

техните елементи в отделните зони

 

Чл. 8. Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града.

Чл. 9. (1). Специфичните изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, следва да отговарят на техническите стандарти и задължителните предписания, посочени в тази наредба.

(2) Главният архитект на Община Ямбол или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в тази наредба.

(3) Кметът на общината, въз основа на становище на Главния архитект, може да предлага на Общинския съвет да взема решения, с които да определя градски пространства - общинска собственост, като характерни градски пространства със самостоятелни характеристики.

(4) Характерните градски пространства по ал.3 се оформят въз основа на обемно-устройствено проучване или идеен проект, като изискванията към заданието, обема и съдържанието се съдържат в решението на Общинския съвет.

Чл. 10. Привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи, в съответствие с изискванията на тази наредба се извършва от заинтересованите лица по чл. 3 ал. 1.

 

 

ГЛАВА III

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. 

 

Раздел I

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И КЪМ ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Чл.11. (1) Със стандартите приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.

(2) Допълнителните изисквания спрямо подробните устройствени планове се приемат с решение от Общинския съвет, след предложение от кмета на общината, въз основа на доклад на Главния архитект, на база специфични особености за имота.

Чл. 12 (1) Определят се допълнителни изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл. 7 ал.2 т.1.

(2) Новото застрояване в имоти със съществуваща сграда недвижима културна ценност се допуска единствено при възстановяване на изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застрояване и архитектурни планове;

(3)Промяна на предназначението на обекти в сграда недвижима културна ценност, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство /ЗКН/;

(4)        Поставяне на климатични инсталации по фасадите на сгради към улицата, улиците /при две и повече улици/ в среда на паметници на културата, става само и единствено при съгласувана от Главния архитект схема за подредба на климатичните тела прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;

(5)        В имоти без статут на недвижима културна ценност, но в охранителната зона на недвижима културна ценност /НКЦ/, се допуска промяна на застрояването и ново застрояване при съобразяване на архитектурата на НКЦ и местните характеристики по отношение на мащаб, пропорции, материали, начин на обработка и цвят на НКЦ.

 

Чл. 13 Допълнителни изисквания  за територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на застрояване прилежащо към важни транспортни и/или пешеходни артерии:

1.         В териториите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии максимално се запазва съществуващото улично озеленяване и се дообогатява, а новите улични фронтове, когато е възможно се изграждат с висока едроразмерна дървесна растителност. зелените площи се устройват с местни растителни видове или с традиционни за уличното озеленяване на града.

2.         пешеходните площи се изграждат от дълготрайни материали, отговарящи на местните климатични особености и лесна поддръжка.

3.         елементите на градското обзавеждане (пейки, кошчета, стойки за велосипеди, стълбове за осветление и т.н.) се изработват по индивидуални проекти чрез конкурс или се използват готови каталожни продукти одобрени от ОЕСУТ, като се подчиняват на единна концепция за визия по отношение на дизайн, материали и детайли.

4.         В имотите граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии паркирането се осигурява във вътрешността на имота с единичен автомобилен подход за достъп, а при свързано застрояване с проход със светла височина наймалко 3,20м, като партерите към уличната регулация се изграждат за общесвено обслужване и публичен достъп ;

5.         не се допуска разполагане на ОВК инсталации по покривите и фасадите към улицата без да бъдат визуално прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;

 

Чл.14. (1) Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част – „Архитектурна“, „Конструктивна“, ,„Паркоустрояване и благоустрояване“ или друга, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обосновка за спазване на съответния стандарт, одобрен по реда на наредбата. 

(2)        В случаите по чл. 147 от ЗУТ, когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж се изготвя и представя от възложителя обосновка, в съответствие с изискванията на тази наредба. 

(3)        Обосновката по ал.1 и ал.2 се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, одобрени в наредбата, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект.   

 

Чл. 15. (1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.

Чл. 16. (1) При одобряването на инвестиционните проекти следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящата наредба и стандартите в Приложенията по чл.2 ал.1, като съответния стандарт се вписва като условие в издаденото разрешение за строеж по реда на чл.148 от Закона за устройство на територията.

(2)        При констатирани несъответствия между инвестиционния проект и стандартите и техническите изисквания в настоящата наредба, компетентният орган дава указания на заинтересованите лица по чл.3 ал.1 да ги отстрани с указан срок. 

(3)        След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба.

 

 

РАЗДЕЛ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

 

Чл. 17. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти.

Чл. 18. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.

Чл. 19. (1). При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите й, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради.

(2). Отклонение от ал. 1 се допуска, когато:

1. при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс.

2. при прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.

Чл. 20. (1) При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и обосновка към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.

(2) При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционният проект на цялата сграда.

(3) Отклонение от ал. 1 се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване.

Чл. 21. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в ЦГЧ, за които има утвърдена цветова схема и тези в парковете.

Чл. 22. (1) Цветовото фасадно оформяне на сградите в жилищни комплекси, на които се прилагат мерки за енергийна ефективност се предвиждат в цветовите гами съгласно Приложение №1 към тази наредба.

(2) Приоритетно се разглеждат, съгласуват и изпълняват тези около главни публични пространства, формиращи облика на града и тангиращи на главни пътни артерии, с цел постигане на ансамблово и архитектурно единство и цялостно композиционно решение.

 

ГЛАВА IV

КОНТРОЛ

 

Чл. 23. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба е превантивен и последващ и се осъществява от Кмета на Община Ямбол или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да извършват проверки и да санкционират въз основа на определените в тази наредба норми.

(3) При извършването на проверки лицата по ал. 2 имат право:

1. на свободен достъп;

2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;

3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;

4. да дават предписания за предотвратяване и\или отстраняване на нарушения на специфичните правила и стандартите, регламентирани с тази наредба;

5. да съставят актове за установени административни нарушения.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Ямбол или упълномощените от него лица по ал. 1.

Чл. 24. За нарушения на тази наредба на виновните физически лица се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.

Чл. 25. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Кметът на Община Ямбол може да предоставя свои функции по тази наредба на Главния архитект и на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 2. Главният архитект на Община Ямбол може да предоставя свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 3. За неуредените по тази наредба въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на административни актове, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс.

§ 4. По смисъла на тази наредба:

1. „Градска среда“ е система от градски пространства и елементите в тях, която създава уникален и разпознаваем облик, характерен за града.

2. „Градско пространство“ е обособена част от града – улици, площади, градини, пространства между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др., заедно с ограждащите ги фасади и други елементи, които имат единно визуално въздействие, характерен облик, историческо или традиционно установено значение за града.

3. „Градски дизайн“ е комплексно оформяне и обзавеждане на градските пространства в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги сгради и постройки

4. „Архитектурен ансамбъл“ - териториално обособима структура от сгради в т. ч. и недвижимо културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда

5. „Компоненти на градската среда“ са сградите и ансамблите, уличните и пешеходни пространства и зелените пространства.

6. „Характерно въздействие“ е съвкупност от елементи на градския дизайн, които имат интегрираща роля за уникалния и характерен облик на града и обвързват околното пространство в един ансамбъл, имащ роля на символ на града.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на тази наредба с издаване на акт за одобряването им от компетентния орган, се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване или одобряването му от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 13а от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

Приложение №1 към чл.22 ал.1

 

ЦВЕТОВОТО ФАСАДНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИТЕ В ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

Територията на Община Ямбол се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда. Зоните се обособяват в съответствие с предвижданията на действащия Общ устройствен план, с цел интегрирането им в градска среда, както следва:

1.      Централна градска част  - територия заключена между – от юг –бул.“Крайречен“, ул.“Н. Петрини“, ул.“Мир“, от запад – ул.“Българка“, ул.“Цар Иван Александър“, ул.“Стилияна Параскевова“, ул.“Арда“, от север – ул.“Димитър Благоев“, изток – ул.“Ген. В. Заимов“, ул.“Търговска“, ул.“Грабово“ и ул. „Граф Игнатиев“

2.      ж.к. „Златен рог“ 1 и 2

3.      I-ви жилищен район“  - територия заключена между – от юг – ул. „Д. Благоев“, от запад – р. Тунджа, от изток “Парк Боровец“ и на север ул. “Тимок“ и ул.“Сибир“

4.      ж.к. „Зорница“, ж.к. „Диана“ и ж.к. „Хале“, кв.“Аврен“

5.      ж.к. „Граф Игнатиев“

6.      ж.к. „Възраждане“ и ж.к. „Васил Левски“

7.      ж.к. „Каргон“

8.      ж.к. „Д-р Д. Дончев“

9.      ж. к “Георги Бенковски“

10.   ж.к. „Христо Ботев“

11.  Промишлена зона

 -    Индустриална зона на запад от основно корито на р. Тунджа, ограничена от строителни граници на гр. Ямбол от север, запад, юг и частично от запад.

-       Индустриална зона южно от обходен път „Юг“ – на юг от кв. “Каргон“, кв. „Граф Игнатиев“, кв. „Диана до южна строителна граница на гр. Ямбол. Предприятие „Кабиле“ – при граници: от ул. „Будак Стоян войвода“ до ул. “Индже войвода“. От ул. “Индже войвода“ до околовръстен път „Юг“. На запад по околовръстен път „Юг“ до ул. “Будак Стоян войвода“.

-        Индустриална зона на изток от стара строителна граница на гр. Ямбол до нова строителна граница на изток и юг, на север до имоти, към нова болница. Територии между път /шосе/ Ямбол - Елхово и обходен път“ Юг“ - м. “Пумпалово дере“, територии между „Чаргански път“, ул. “Милин камък“, ул. “Търговска“, обходен път „Изток“, включително имоти източно от околовръстен път „Изток“, територии южно от Новата болница до „Чаргански път“.

 

Приложение 2 – цветови гами по зони

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема за информация отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2022 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2022г. на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.1, т. 6, и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема годишния финансов отчет и баланс за 2022 г. на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД и определя дивидент в размер на 25 % от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД, който следва да бъде преведен в срок до 30 май 2023 г. по сметка IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344 BIC: SOMBBGSF код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) “Общинска банка“ АД, клон Ямбол.

2. На основание на чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл. 58, ал. 2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя средства на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, в размер на 16 318.31 лева, които да се употребят за закупуване, доставка и монтаж и всички дейности, свързани със сервиза на скопично - рентгенова система за образна диагностика и работата с нея.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основания чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Одобрява изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1, съгласно схема, неразделна част от настоящото решение.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за съхранение на архив за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя на Регионална агенция за социално подпомагане, ЕИК 121015056, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Триадица“ № 2, представлявана от Румяна Димитрова Петкова – Изпълнителен директор, за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, безвъзмездно право на управление върху част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.12 по КК на гр. Ямбол, помещение с площ 9.20 кв. м., актуван с АОС № 1617 от 21.07.2010 г., находящ се на първи етаж над партера в шестетажна монолитна сграда на ул. „Търговска“ № 57, гр. Ямбол,  за срок до възникване на належащата общинска нужда от предоставеното помещение, но не по-късно от  05.02.2028 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена за учредяване на право на строеж върху ПИ с идентификатор: 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол за „Надстройка и пристройка на съществуваща сграда“, ул. „Вит“ № 69.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Тюркян Мустафова, с постоянен адрес: , от 106.50 кв. м върху поземлен имот 87374.528.338 - частна общинска собственост, целият с площ 256 кв. м, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 69, за надстройка и пристройка на съществуваща сграда с идентификатор 87374.528.338.1 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 10 100.00 лв. (десет хиляди и сто лева) без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти в м. Бакаджик, землище на с. Чарган, община Тунджа.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

            1. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.337 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и седем/ с площ 840.00 /осемстотин и четиридесет/ кв.м. по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VII 15 (римско седем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  9240.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4620.00 лв.

            2. Поземлен имот с идентификатор 80217.33.338 /осемдесет хиляди двеста и седемнадесет . тридесет и три . триста тридесет и осем/ с площ 843.00 /осемстотин четиридесет и три / кв.м.   по КК и КР на с. Чарган, горска територия, начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, идентичен с УПИ VIII 15 (римско осем арабско петнадесет) - За вилно строителство, кв.33 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед РД-07-0498/14.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  9273.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4635.00 лв.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

     1. Приема пазарната оценка на дървесина, добита от територията на Община Ямбол, изготвена от независим лицензиран оценител.

     2. Дава съгласие да се извърши продажбата на движими вещи общинска собственост – оценената по т.1 дървесина, чрез публичен търг, съгласно пазарната цена и количество  за 96 м3 в оценителния доклад , при следните условия:

      2.1. Начална тръжна цена за 96 м3 е 9139,20 лв. без ДДС.

      2.2. Депозит за участие в търга913,92  лв. без ДДС, който се внася по банкова сметка IBAN  BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД- клон Ямбол.

      2.3. Такса за участие в търга – 20.00 лв., без ДДС.

      3.4. Цена на тръжната документация- 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване временно и безвъзмездно право на ползване върху общински жилищен имот за нуждите на ДТ "Невена Коканова" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2,  във връзка  с  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА  и  чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,  учредява безвъзмездно право на ползване върху жилищен имот-частна общинска собственост,  представляващ:

-           ж.к. “Граф Игнатиев“ бл.58, вх.Е, ет.8, ап.144, град Ямбол.

Правото се учредява за срок от 5 (пет) години.  На основание чл.11, ал.3 от ЗМДТ,  ползвателя се задължава за заплаща данъка на имота.

Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредяване право на ползване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за участие на „ДКЦ- 1- Ямбол“ ЕООД в национално сдружение на ЛЗ за СИМП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 1, т. 19 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, дава съгласие „ДКЦ 1 Ямбол“ ЕООД да членува и да бъде вписано като учредител на Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в България.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на боксов клуб "Димов боксинг".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1, т.2 и чл.11 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

- предоставя на боксов клуб „Димов боксинг“, ЕИК 205893237, за безвъзмездно ползване имот – публична общинска собственост - физкултурен салон, заедно с изградените и/или поставените съоръжения,  представляващ  част от имота на спортно училище „Пиер дьо Кубертен“, акт за публична общинска собственост № 50/29.19.1998 г., идентификатор № 87374.555.36, с адрес гр. Ямбол, ул. „Ат Кожухаров“ № 1, за срок от 10 години.

 Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КК и КР на с. Кукорево, находящи се в м. Велев бряст, община Тунджа, предвидени за Гробищен парк.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, дава съгласие Община Ямбол да сключи договори с - Петя … Сярова, Йонко … Господинов, Валентина … Гърдева и Живка … Гърдева, за придобиване собствеността на поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, с площ 17 606 кв.м; 40484.1.27, с площ 9 703 кв.м  и 40484.1.30 по КК и КР на землището на с. Кукорево, с площ 7 902 кв.м, находящи се в м. Велев бряст.  Настоящото решение влиза в сила след изготвяне на пазарни оценки за имотите, като цената за 1 кв.м няма да надвишава договорената такава в размер на 8 лв.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да извърши последващи действия за финализиране на сделката.