РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 31 ЮЛИ  2006г.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за първото шестмесечие на 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в числеността на персонала, средните брутни работни заплати и средствата за тях по бюджета на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно кандидатстване по програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно предприемане на мерки по възстановяване на статуята „Богиня Диана с куче”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно наименование на улици в град Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение за преименуване на ул. „Дарданели” в ул. „Роман Хайнацки”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 1. Предложение относно акции на наследниците на бившето акционерно дружество за керамични изделия „Тунджа”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

 1. Предложение относно изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Хале”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

      11.1.Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти  магазини.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.2.Предложение относно разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, ул. „Арда”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.3.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. (продажба на терени в Промишлена зона)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.4.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост. ( Гребен канал)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

      11.5.Предложение относно управление на имоти – общинска собственост. (Паркинги)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.6.Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ „Дениз – Пламен Петров” и др.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.7.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на обществена фондация   „Мостове над Тунджа” , гр. Ямбол.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.8.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на „Демократичен съюз на жените”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.9.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на СНЦ „Европейски перспективи”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.10.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Гамон – Калина Казакова”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.11.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.12.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Христина – Мила Колева”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.13.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Диан Драганов за обект № 17, ЦОП.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      11.14.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Диан Драганов за обект № 18, ЦОП.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложения относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия.

      12.1.Мария Стефанова Стефанова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      12.2.Здравка Мишева Христова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      12.3.Бонка Илиева Асенова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

      13.1.Лидия Енчева Кръстева

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      13.2.Лиляна Тенева Петрова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      13.3.Марийка Маринова Йорданова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      13.4.Панайот Василев Панайотов

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

      13.5.Веско Борисов Рацов

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за първото шестмесечие на 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема информацията за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол за първото шестмесечие на 2006г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно промяна в сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Увеличава §§ 10-00 „Издръжка” на държавна дейност 322 „Общообразователни училища – дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други” на функция „Образование” на ГПЧЕ „В. Карагьозов” с 10 000 лева. Намаля §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” в собствения бюджет на Община Ямбол с 10 000 лева.

            2.Увеличава §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 219 „Други дейности по отбраната – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други” с 8 000 лева. Намаля §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 122 „Общинска администрация” с 8 000 лева.

            3.Отпадат от разчета за финансиране на капиталовите разходи обекти „Реконструкция ул. „Вит” на стойност 80 000 лева с източник на финансиране бюджетни средства и обект „Реконструкция ул.”Добри войвода” с източник на финансиране ИБФ и ИБС на стойност 50 000 лв. Намаля стойността на обект „Асфалтиране улици в ж.к. „Яворов” с източник на финансиране ИБФ и ИБС с 8 000 лв.

            Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обекти:

            - „Подмяна на котел и оборудване, ремонт на отоплителната инсталация на ОУ „Атанас Кожухаров” на стойност 38 000 лева с източник на финансиране бюджетни средства;

            - „Изготвяне на проекти за пострадалите от бедствия и аварии зони и райони в община Ямбол” на стойност 10 000 лв. с източник на финансиране бюджетни средства;

            - „Закупуване и монтаж на климатици в кварталните клубове на стойност 5 000 лв.” с източник на финансиране бюджетни средства;

            - „Изграждане на водопровод и канализация на ул. „Струма” на стойност 25 000 лева с източник на финансиране ИБФ и ИБС;

            - „Газификация и отоплителна инсталация на Централен клуб на пенсионера” на стойност 23 000 лв. с източник на финансиране ИБФ и ИБС, след одобрен проект от ПК ТУООС;

            Увеличава стойността на обект „Асфалтиране ул. „Атанас Кратунов” с 37 000 лева с източник на финансиране бюджетни средства 27 000 лева и ИБФ и ИБС  10 000 лв.;

            - Да се намали § 10 на дейност 604 с 14 000 лв. и да се допълни в разчета за капиталовите разходи „Авариен ремонт осветление Градски парк”;

            4.Намаля §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други” в собствения бюджет на Община Ямбол с 10 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект ”Основен ремонт на клуба на пенсионера на ул. „Бакланов” на стойност 10 000 лева с източник на финансиране бюджетни средства.

            5.Упълномощава Кмета да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно промяна в числеността на персонала, средните брутни работни заплати и средствата за тях по бюджета на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 1. Допълва Структурата на Община Ямбол със Звено за вътрешен одит във Функция „Общи държавни служби”, Група „Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 122 – „Общинска администрация” с 3 щатни бройки.
 2. Допълва Структурата на Община Ямбол с дирекция „Местни данъци и такси” във Функция „Общи държавни служби”, Група „Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 111 - „Контролни държавни и общински органи” и численост на персонала 10 щатни бройки.
 3. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата по заведения, финансирани чрез общинския бюджет на делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение № 1.    

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

           

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно кандидатстване по програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Ямбол да се включи в програма ФАР ВG 2004/016-711.01.02 „Деинституционализация  посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи" за разкриване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в Община Ямбол.

            2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 15 000 евро от средствата в бюджета, предвидени за участие в международни програми.

            3. Възлага на кмета на Община Ямбол да координира участието на местната администрация в подготовката, финансовото обезпечаване и финансиране на проектите до 31.07.2006 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно предприемане на мерки по възстановяване на статуята „Богиня Диана с куче”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите действия по сезиране на  Експертната комисия при Съюза на българските художници с искане за оценка и възможните варианти за възстановяване на статуята „Диана с куче”. Разходите за работата на същата да заплати от бюджета на Общината за 2006год.

            2.Задължава кмета на община Ямбол на следваща сесия да информира ОбС - Ямбол за резултатите от извършената оценка и за предприетите мерки по възстановяване щетите на Общината.

            3.Задължава кмета на община Ямбол да предприеме действия за възстановяване нанесените щети на общината.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА СЕДМА Предложение относно наименование на улици в град Ямбол.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Наименува новообразуваните улици:

 

1.                           Улицата от кръстовището на входа на гр. Ямбол за с. Безмер до Кислородния цех по посока на с. Безмер на ул.”Обходен път” Запад”.

2.                           В промишлена зона, от бул. Европа до ул. Индустриална между Домостроителен комбинат и Сатко и Мелбон – ул.”Ягода”.

3.                           Обходен път от северната част на населеното място на гр. Ямбол – „Обходен път „Север”

4.                           Обходен път от южната част на населеното място на гр. Ямбол – „Обходен път „Юг”

5.                           Основно кадастрална единица 268 по Карта на възстановената  собственост, бивш стопански двор „Фомис” на квартал „Тракия”       

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА Предложение за преименуване на ул. „Дарданели” в ул. „Роман Хайнацки”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.20, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.7, ал.1, т.17 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на  община Ямбол, преименува в улица „Дарданели” в улица „Роман Хайнацки”.

2.Разходите за промяна на личните документи на адресно регистрираните лица да бъдат за сметка на община Ямбол

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА Предложение относно акции на наследниците на бившето акционерно дружество за керамични изделия „Тунджа”.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

_______________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Допълва решение, взето на ХХІ извънредна сесия, проведена на 22.12.2000г., както следва „Задължава Община Ямбол да прехвърли на наследниците на бившето Акционерно дружество за керамични изделия „Тунджа” 447 броя поименни акции от „Йордан Мишев” АД, Ямбол, съгласно приложена декларация с нотариално заверени подписи и извършената експертна оценка от м. май 2001г.”

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕСЕТА Предложение относно изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Хале”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основаниечл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, становище на гл. архитект № 22/06.06.2006г., дава съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І, кв.22 по план на гр. Ямбол – к-с „Хале”, като се регулират два нови УПИ с отреждане:

-         УПИ І – За печатница и услуги

-         УПИ ІІ – За гаражи и сгради с обществени функции

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.1.Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти  магазини.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.2.Предложение относно разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост, ул. „Арда”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търг с явно наддаване следния недвижим имот — частна общинска собственост:

Общинска земя с площ 6270 кв. м., съставляваща урегулиран поземлен имот І, кв. 2 по плана на гр. Ямбол, ЦГЧ, находящ се на ул. „Арда” при граници на имота: ул. „Арда”, УПИ ІІ, р. „Тунджа”, ул. „Д. Благоев”.

Отреждане — за хотел, ресторант и търговски комплекс. Начална офертна цена 415 000 лв. и депозит за участие 200 000 лв.

П. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира търга с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.3.Предложение относно разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост. (продажба на терени в Промишлена зона)

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Не приема предложението.

            2.Налага мораториум за продажба на незастроени терени- общинска собственост до края на мандата.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.4.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост. ( Гребен канал)

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците - Ловно-рибарско дружество „Диана", гр. Ямбол, върху недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС (частна) № 156/17.10.2000 г. – „Гребен канал, намиращ се в кв. 152, парцел VI по плана на Промишлена зона в гр. Ямбол, отреден за Младежки парк, за спортно-риболовна дейност", с площ 77 000 кв. м., заедно с прилежащия терен, с площ 34 500 кв. м., като терена се отдава до периода на подписване на договор с инвеститор или до утвърждаване на проект за статут на дейност върху прилежащия терен за срок до 5 (пет) години.

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.5.Предложение относно управление на имоти – общинска собственост. (Паркинги)

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Включва в дейността на ОП „Комунални дейности” за стопанисване и управление следните имоти -общинска собственост:

1.1.Охраняем паркинг в кв.50 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.535.24, при граници: ул. „Бузлуджа", ул. „Г. Дражев" и ЕСПУ „Васил Левски", І зона - 52 паркоместа.

1.2.Охраняем паркинг в кв.44 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.537.110, при граници: ул. „Преслав", ул. „Г. С. Раковски" и НОИ, ІІ зона - 114 паркоместа.

1.3.Охраняем паркинг в кв.46 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.537.81, при граници: ул. „Ал. Стамболийски", ТБ „ДСК", зелени площи, и с идентификатор 87374.537.83, при граници: пл. „Освобождение", по ул. „Джон Атанасов" от адм. сграда на Община Тунджа до ограниченията при сградата на Ямболски окръжен съд. І зона - 80 паркоместа.

1.4.Охраняем паркинг в кв.24 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.546.33, при граници: ул. „Търговска", ж.к. „Хале" (зад бл.8), околовръстен път, IV зона - 105 паркоместа.

1.5.Охраняем паркинг в кв.18 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.550.10, при граници: ул. „Индже войвода", ул. „Гарабчи войвода". Централен кооперативен пазар, ІІ зона - 85 паркоместа.

1.6.Охраняем паркинг в кв.74 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор 87374.521.14, при граници: ул. „Преслав", търговски комплекс „Дамполис - Ател", , ІІ зона — 52 паркоместа.

2.Задължава кмета на община Ямбол на следващото заседание да внесе промяна в Правилника за дейността на общинското предприятие и НОАМТЦУ.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.6.Предложение относно прекратяване на съсобственост с ЕТ „Дениз – Пламен Петров” и др.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание до отразяване на фактическото състояние в кадастрална скица.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.7.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на обществена фондация   „Мостове над Тунджа” , гр. Ямбол.

 

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

                                                                

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС отдава под наем на Обществена фондация „Мостове над Тунджа”, гр. Ямбол помещения (две стаи), находящи се в недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., кв.46, парцел V, имот с пл. № 2820, ул. „Ал. Стамболийски” №14, етаж ІІ (в дясно от входа), с обща площ от 31 кв. м., за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с председателя на УС на Обществена фондация „Мостове над Тунджа”, гр. Ямбол.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.8.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на „Демократичен съюз на жените”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

                       

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол отдава под наем на Сдружение  с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените", гр. Ямбол, помещение (1стая) - част от недвижим имот - частна общинска собственост, находящо се на първия етаж на ул. „Йордан Йовков" № 8, с площ 16.80 кв. м., за срок от 3 (три) години.

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                        11.9.Предложение относно предоставяне на помещение – общинска собственост за дейността на СНЦ „Европейски перспективи”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС предоставя под наем на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност „ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ", гр. Ямбол - част от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Иван Шишман” № 4А, актуван с АОС № 699/08.10.2002 г., една стая (№ 5 по схемата за разположение на помещенията в имота), с площ 21.28 кв. м, за срок от 3 (три) години, считано от деня на подписване на договора за наем.

Месечната наемна цена се определя съгласно т. 56 от ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол.

2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор за наем с председателя на УС на Сдружението „Европейски перспективи", гр. Ямбол.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.10.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Гамон – Калина Казакова”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

     

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.11.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Магдалена – Ваня Колева”.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.12.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Христина – Мила Колева”.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

_______________________________________________________________________________

     

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.13.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Диан Драганов за обект № 17, ЦОП.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

                  11.14.Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Диан Драганов за обект № 18, ЦОП.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия.

                  12.1.Мария Стефанова Стефанова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия  на Димитър Вълков Кичуков, ЕГН 0346163509 от  гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 25-А-1.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия.

            12.2.Здравка Мишева Христова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия  на  Надя Димитрова Стефанова, ЕГН 9007085916, Илия Димитров Стефанов, ЕГН 9310189049, Мария Димитрова Стефанова, ЕГН 9410209051, Златка Димитрова Стефанова, ЕГН 9701119070 и Христо Димитров Стефанов, ЕГН 9809159067 от  гр. Ямбол, ул. „Рожен” № 21.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложения относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия.

                  12.3.Бонка Илиева Асенова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия  на  Давид Димитров Стефанов, ЕГН 0041059044, Донка Димитрова Стефанова, ЕГН 9406269092  и Дженка Димитрова Стефанова,   ЕГН 9111279073  от  гр. Ямбол, ул. „Рожен” № 21.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

                  13.1.Лидия Енчева Кръстева

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Лидия Енчева Кръстева от гр. Ямбол, ул. „Ген. В. Заимов” № 9- В- 2, с ЕГН 8112154398 в размер на 500.28 лева и 160.78 лева лихви върху това задължение.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

            13.2.Лиляна Тенева Петрова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението на Лиляна Тенева Петрова от гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, 11-Б-31, с ЕГН 4508139092 в размер на 691.02 лева заедно със законната лихва върху това задължение.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

                  13.3.Марийка Маринова Йорданова

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Марийка Маринова Йорданова от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”, 33-Г-69, с ЕГН 6307099113 в размер на 494.52 лева и 189.10 лева лихви върху това задължение.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

                  13.4.Панайот Василев Панайотов

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Панайот Василев Панайотов от гр. Ямбол, ул. „Ж. Андреев" № 57 с ЕГН 5106169140 в размер на 710.52 лева и 230.36 лева лихви върху това задължение.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложения относно опрощаване на дължими държавни вземания.

                  13.5.Веско Борисов Рацов                                                          

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

_______________________________________________________________________________

           

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Веско Борисов Рацов от гр. Ямбол, к-с  „Хале" 14-А-43 с ЕГН 4905079142 в размер на 677.52 лева и 229.48 лева лихви върху това задължение.