РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 6 АПРИЛ  2006г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април, професионален празник на здравните специалисти.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

            2.Отчет за дейността на ОбС - Ямбол през 2005 година.  

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            3.Предложение относно изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            4.Предложение относно приемане на ОПР 2007 – 2013г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение относно образуване на общинско предприятие „Комунални дейности”. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение относно промяна в плана за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол през 2006г. и осигуряване работни помещения на Агенция „Сапард”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно Програма за предстоящите обществени поръчки по реда на ЗОП през 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            8.Предложение относно освобождаване управителя на „Дамполис Ател” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров    

            9.Отчет относно състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров    

            10.Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Предложение относно приемане Регламент за участието на Община Ямбол в разработката и кандидатстване с проекти по структурните фондове и програми.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно присъждане на награди по случай 7 април, професионален празник на здравните специалисти.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание т.3 от Раздел III на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот  ОбС – Ямбол присъжда награда на името на Хипократ /паспорт и бюст – статуетка на Хипократ, придружени с парична награда от три МРЗ/ за изключителен принос в областта на медицината на д-р Георги Андонов Георгиев.

 

            2.На основание т.1 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, ОбС – Ямбол награждава :

     -  с почетен знак „златен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

доц. Сотир Сотиров

д-р Дончо Тенев

д-р Радка Замова

д-р Татяна Петкова

д-р Галина Димитрова

д-р Славка Кирилова

д-р Кирил Попов

д-р Атанаска Петрова

д-р Мария Обухова

д-р Атанас Славов

д-р Йонка Дойнова

д-р Станка Цветкова

            магистър фармацевт Катя Миланова – Спасова

     -  с почетен знак „сребърен” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

            мед.сестра Йорданка Георгиева Точева

 

           

            3.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

м.с. Йорданка Василева, ак. Кунка Кратункова, р. лаб. Людмила Шекерова, м.ф. Лиляна Георгиева, м.с. Султанка Топалова, лаб. Марияна Сеизова, м.лаб. Виолета Баракова, м.ф. Руси Русев;

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Отчет за дейността на ОбС - Ямбол през 2005 година.  

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.Приема за сведение отчета за дейността на ОбС Ямбол през 2005г.

            2.Задължава председателя на ОбС Ямбол да организира среща – разговор до 25.04.2006г. между общинските съветници и ръководството на общинската администрация по проблемите, повдигнати в отчета.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол.  

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя чл.7, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол в следния вид: „Приема по предложение на кмета, след съгласуване от него с ПК на условията за провеждане на обществени поръчки, Програма за обществените поръчки през текущата година, систематизирани по предмет, вид на процедурата, стойност и срок на изпълнение”.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Предложение относно приемане на ОПР 2007 – 2013г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            1.Приема допълнение към Общинския план за развитие на община Ямбол за периода 2007 – 2013г. в т.2.2.5. Оценка на макроикономическата структура, на стр.32 след пети абзац да се добави нов абзац - Предстои преструктуриране на  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Ямбол от държавно такова във смесено държавно – общинско ООД, съгласно изискванията на европейските директиви и по-конкретно в глава „Разпределение на отговорностите между централна и местна власт”, както и приетата от РБ „Рамкова директива на водите”.

            2.Приема Общинския план за развитие 2007 – 2013г. на Община Ямбол.

            ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно образуване на общинско предприятие „Комунални дейности”. 

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 54, ал.1, във връзка с чл.53, т.1 от Закона за общинската собственост, образува Общинско предприятие “Комунални дейности”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, считано от 01.05.2006 г., с предмет на дейност:

 

            (1).Управление и поддържане на общински жилища.

            (2).Пътна сигнализация

            (3).Поддържане и текущ ремонт на имоти и вещи, общинска собственост.

 

ІІ.На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост приема правилник за устройство и дейността на общинско предприятие “Комунални дейности”.

 

            ІІІ.Заличава от предмета на дейност на “Комуналуниверс” ЕООД следния текст: ”стопанисване и поддържане на недвижими имоти” и задължава управителят на дружеството да направи съответната промяна в Търговския регистър.

            Задължава кмета на общината да внесе предложение за обявяване конкурс за управител на „Комуналуниверс” ЕООД, гр. Ямбол, съгласно чл.35 от НУРОУПСОЧКТД.

 

            ІV.В изпълнение на решението по т.3,  управителят на “Комуналуниверс”ЕООД да уреди трудовите правоотношения с работниците и служителите, работещи в сектор “Общински жилищен фонд” и “Пътна сигнализация” на  дружеството в съответствие с Кодекса на труда.

 

            V.На основание чл. 46 от ЗДДС, прехвърля безвъзмездно от баланса на “Комуналуниверс” ЕООД към 31.04.2006 г. в баланса на Община Ямбол, с предавателно приемателен протокол, следните ДМА:

-                                                         ъглошлайф – без остатъчна стойност

-                                                         заваръчен трансформатор –без остатъчна стойност

-                                                         генератор – без остатъчна стойност

-                                                         машина за хоризонтална маркировка- без остатъчна стойност

-                                                         машина за хоризонтална маркировка – без остатъчна стойност

-                                                         въздушен контакт – без остатъчна стойност

-                                                         електроизмервател – без остатъчна стойност

-                                                         бормашина – без остатъчна стойност

-                                                         автомобил “Ниса” 81-14 – без остатъчна стойност

-                                                         двустранна стълба – без остатъчна стойност

-                                                         котел ВТО 46 – без остатъчна стойност

-                                                         касов апарат – без остатъчна стойност

            VI.Община Ямбол предоставя безвъзмездно за ползване описаните по т.5 ДМА и сградата на ул.”Спарток” № 16  /последното да бъде вписано в Агенцията по вписванията/ и вписва същите в баланса на новообразуваното предприятие “Комунални дейности”.

 

            VII.За осъществяване дейността на Общинското предприятие „Комунални дейности се разкриват  18 щатни бройки.

 

            VIII.За осъществяване дейността на Общинското предприятие „Комунални дейности се осигуряват следните финансови средства:

-                                                         - за дейностите по т. I – средствата, събирани от наеми – очаквани 90 хил. лв.

-                                                         - за дейностите по т. II – предвидените в бюджета 90 хил. лв.

-                                                         - за дейностите по т. III – част от средствата предвидени в бюджета – 20хил.лв.

Обща сума на финансовите средства – 200 хил. лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно промяна в плана за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол през 2006г. и осигуряване работни помещения на Агенция „Сапард”.

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол заличава от Плана за приватизация на общинската собственост в община Ямбол през 2006г. от т.1.1.Общински дружества – „Инвестстройпроект” ЕООД, гр. Ямбол.

            Извършената промяна да се оповести по реда за оповестяване на предходното решение па т.3 на ХХVІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2006г.

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме необходимите действия в изпълнение на Решение № 128/15.11.2000г. на Бургаски апелативен съд.

            3.На основание чл.2, ал.2 от ЗОС, чл.69, ал.2, чл.71 и чл.72 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества на ОбС Ямбол, разрешава на управителя на „Инвестстройпроект” ЕООД, гр. Ямбол да сключи договор за наем, в зависимост от необходимата за дейността на ДФ „Земеделие” – Агенция „Сапард” площ от недвижим имот, находящ се на ул. „Васил Карагьозов” № 2, гр. Ямбол, за срок от 3 (три) години.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно Програма за предстоящите обществени поръчки по реда на ЗОП през 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Утвърждава Програма на предстоящите за провеждане процедури по ЗОП през 2006г., систематизирани по предмет, стойност на поръчката и срок на изпълнение, както следва:

 

по

ред

 

ПРЕДМЕТ

Обща

стойност с

ДДС в лв.

Срок на

договора

  1.

Озеленяване и поддържане на вегетативни площи

  110 000.00 и дофин. в рамките на бюджета за съответната година

2 год.

  2.

Текущ ремонт пътища

  400 000.00 и дофин. в рамките на бюджета за съответната година

2 год.

  3.

Общежитие спортно училище (реконструкция)

  180 000.00

1 год.

  4.

Газификация и отоплителна инсталация градски стадион

  160 000.00

1 год.

  5.

Рехабилитация „Крайречен булевард”

  150 000.00

1 год.

  6.

Общ устройствен план на гр. Ямбол

  160 000.00

2 год.

  7.

Подробен устройствен план на ЦГЧ

    50 000.00

1 год.

  8.

Проект за енергийно ефективна модернизация на улично осветление на гр. Ямбол

 

    30 000.00

 

1 год.

  9.

Поддръжка и текущ ремонт на улично осветление гр. Ямбол

    50 000.00

1 год.

10.

Почистване и поддържане чистотата на територии за обществено ползване в гр. Ямбол

 

1 313 702.00

 

2 год.

11.

Експлоатация, стопанисване, мониторинг и контрол на „Депо за битови отпадъци на гр. Ямбол”

 

   393 800.00

 

2 год.

12.

Реконструкция ул. „Преслав” от пл. „Боровец” до ул. „Ал. Стамболийски”

 

   300 000.00

 

1 год.

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно освобождаване управителя на „Дамполис Ател” ЕООД, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл. 137, ал.1, т.5 и чл.141, ал.4 от Търговския закон, и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества освобождава от длъжност Сотир Маринов Цонев – управител на „Дамполис-Ател” ЕООД гр. Ямбол, считано от 01.04.2006 г.

            2.На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, избира  за управител Саркис Ховсеп Дзахигян, ЕГН 4601229080 от гр. Ямбол, ж. к. “Възраждане” бл. 40 вх. А ап.4

            3.Упълномощава кмета на основание чл.10, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества да подпише договор за управление с избрания управител за срок от 1 година и месечно възнаграждение 200 лв.

            4.Задължава кмета на община Ямбол  до края на месец април да внесе в ОбС анализ за състоянието на „Дамполис – Ател” ЕООД и предложение за неговото бъдеще функциониране.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Отчет относно състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров  

__________________________________________________________________________________                       

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема Отчет относно състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2005г.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1.На основание чл.42, ал.1,  и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно Приложение № 1.

            1.2.Жилища  за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, съгласно Приложение № 2 (В. За обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди).

            2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да осъществява контрол по управлението и разпореждането с общинските жилища, в съответствие с приетата от ОбС – Ямбол Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските гаражи за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.50 от ЗОС и чл.51 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол  определя Списъка и броя на общинските гаражи за отдаване под наем през 2006 г. съгласно Приложение № 1.                                                     

                               

 

                                                                                                                       Приложение № 1

                                                       СПИСЪК

                               на общинските гаражи под наем през 2006 г.

            № по ред

Местонахождение на общинския гараж

         Площ

       (в кв.м.)

   1.

ул. „Малко Търново” № 22

          17.00

   2.

ул. „Малко Търново” № 24 А

          17.00

   3.

ул. „Съединение” № 16

          10.00

   4.

ул. „Цар Самуил” № 37

          18.00

   5.

ул. „Матвей Вълев” № 51

          29.00

   6.

ул. „Матвей Вълев” № 57

          12.00

   7.

ул. „Константин Марангозов” № 7

          21.00

   8.

ул. „Преслав” № 56

          15.00

   9.

ул. „Преслав” № 151

          21.80

  10.

ул. „Стефан Караджа” № 68

          15.00

               

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане Регламент за участието на Община Ямбол в разработката и кандидатстване с проекти по структурните фондове и програми.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Отлага за следващото заседание.