ПРОТОКОЛ № XLVII

 

Днес, 16.11.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0167/15.11.2022г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 29. Отсъстваха Антонио Динев,  Иван Чолаков, Красимир Йорданов, Мариета Сивкова, Славка Балчева, д-р Недялка Петкова, Румен Банков, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Енчо Керязов – зам. - кмет на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 25 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Моят въпрос не е по точката, а към председателя на ОбС. Трета поредна сесия не виждам кмета. Къде е , избягал ли е от отговорност, изпраща само заместници. Надявам се да го видя на следващата сесия.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 25                         против – 2                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.;

2. Предоставя изпълнението на дейностите по процедура „Грижа в дома“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите по проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес за период от 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за финансиране на проекта с Управляващия орган.;

4. Дава съгласие финансираните по ПРЧР 2021-2027 г. услуги по „Грижа в дома“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за финансиране на проекта с Управляващия орган.   

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и седмото заседание на ОбС Ямбол. Декемврийското заседание ще е на 29, четвъртък, между празниците, заради приемането на ТБО 2023г.

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                                        Протоколист:

 

 

                                                                                                            Ил. Иванова