ПРОТОКОЛ № XLVII

 

Днес, 10.03.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0045/08.03.2023г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 26. Отсъстваха Ант. Динев, адв. Г. Георгиев, Ефт. Важаров, Ив. Тахчиев, М. Сивкова, М. Тюфекчиева, д-р Н. Влахова, П. Личев, Сл. Балчева, Т. Петкова, Т. Тодоров.

На заседанието присъства Васил Александров – зам. - кмет на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 22 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и третото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м  на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 19                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м  на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м  на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Под Курткая“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 21                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ЕСУТ при община Ямбол по точка трета на протокол № 3/23.02.2023 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 833.70 м на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Под Курткая“ с начало от ТНН на ТП КРИНЧОВИЦА-4, извод СН ВЕСЕЛИНОВО, п/ст Ямбол, находящ се в поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 87374.573.1, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 87374.59.596 и завършващо в поземлен имот с идентификатор 87374.59.987 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и третото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                                        Протоколист:

 

 

                                                                                                            Ил. Иванова