ПРОТОКОЛ № VIII

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

            Днес, 28.05.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0049/21.05.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Иван Чолаков, Кръстьо Петров.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански – кмет на община Ямбол, Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев – зам.-кметове на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри осмото заседание на Общинския съвет. Почете се с едноминутно мълчание паметта на загиналите ямболски граждани на днешния Спасов ден в м. Бакаджик.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.16.64 и 87374.16.65, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се на ул. "Странджа" № 48 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" бл.11, вх. В, ет.6, ап. 55.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски" бл.9, вх. Е, ет. 6, ап. 129.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот срещу предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се на ул. "Стара планина" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно управление и ползване на част от имот ПОС - плувен басейн, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 100.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно закриване на общинско предприятие "Туризъм и култура" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно удължаване срока за работа на ВК „Екология“ и ВК „Транспорт“.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

22.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение “Ремонт на Музей на бойната слава“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Младежки културен център” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно приемане на обща численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Предлагам да влезе нова точка 26 в днешния дневен ред относно изменение на дължината и наименованието на общински пътища.  Постъпи допълнително след изготвянето на дневния ред, хубаво е да я включим, за да не се бави работата на общинската администрация. Разгледана е от ПК ТУИТЕ.

Няма други предложения. Шиков – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението за нова т.26 в дневния ред.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетата промяна.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.16.64 и 87374.16.65, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се на ул. "Странджа" № 48 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" бл.11, вх. В, ет.6, ап. 55.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски" бл.9, вх. Е, ет. 6, ап. 129.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот срещу предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се на ул. "Стара планина" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно управление и ползване на част от имот ПОС - плувен басейн, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 100.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно закриване на общинско предприятие "Туризъм и култура" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно удължаване срока за работа на ВК „Екология“ и ВК „Транспорт“.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

22.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение “Ремонт на Музей на бойната слава“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Младежки културен център” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно приемане на обща численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.   Предложение относно изменение на дължината и наименованието на общински пътища.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

Шиков - Предлагам да гласуваме медиите за остана на заседанието. Подлагам на гласуване предложението.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 8

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2020г. Весела Пастърмаджиева за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – Предлагам да гласуваме по отделно предложените за званието „Почетен гражданин на Ямбол“, тъй като са две отделни личности със свои биографии, жизнен път, принос към града. Да няма обезличаване и уравниловка.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението да се раздели на две точки.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя за удостояване писателят Любомир Котев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 9

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя за удостояване писателят Христо Карастоянов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол”.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява:

1.      Писателят Любомир Котев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния му принос в културния и духовен живот на общината, както и за развитието на съвременната българска литература. 

2.      Писателят Христо Карастоянов със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния му принос в културния и духовен живот на общината, както и за развитието на съвременната българска литература. 

 

 

                                   

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението.  (приложен протокол) – Гласувахме промени по програмата, но те са козметични и не променят същността на материала. Обявен беше коригирания вариант заедно с протокола на ПК на сайта, след разглеждането му.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя за приемането на програмата с корекциите на ПК ЗСДСИ. (приложена към материалите по заседанието)

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:

              Приема Общинска програма за закрила на детето през 2020 г.

 

 

                       

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението.  (приложен протокол) – Комисията предлага в т.III, т.2, в графа съдържание, да се добави следния текст в началото: Центърът предоставя услуга, която предоставя грижа, близка до семейната за лица временно лишени от дом.

Калиманов – Взимам  отношение, тъй като участвах в ПК ЗСДСИ и направих много задълбочен анализ, както на предходната програма така и на тази. Въпросите, които са задавани тогава на тази комисия не получиха отговори и е редно от тук да ги задам отново. Обсъждаше се много в комисията, но трябва да чуем вносителите какво мислят и самата администрация какво мисли по този план за развитие на социалните услуги, който ще изпълняваме през 2021г. В т.II социалните услуги, където са предоставени по програми и проекти в момента се изпълняват точно пет проекта. Ще кажа няколко думи за проектите. Единия проект, който е, това е приемната грижа, всички сте запознати. Втория проект е общностен център в кв. „Бенковски“, третия е фазата, където 150 потребители получават храна, топъл обяд, който се осъществява от Дом за стари хора, проектът там изтече през април 2020 г. В хода на подготовката на това заседание си направих труда и отидох в ОА при специалисти и се установи, че проекта продължава до края на годината, финансиран по компонент три от Министерство на труда и социалната политика, така че този проект ще продължи до края на тази година, не както е записан в програмата до 30.04.2020 г. Четвъртия проект, който е в тази категория, това е компонент две, за лица над 65 г., които са потребители и личните асистенти ходят по един, два часа и да ги обслужват, пазаруват и т.н. Петият проект, който е, това е извънреден проект, всички 264 общини получиха едни пари от Министерството на труда и социалната политика, става въпрос за COVID-19. За този проект става въпрос, общината е кандидатствала, спечелила и записала, че ще обслужва 268 потребители. Към днешна дата, информирам общинските съветници, че от всички кандидатствали доброволци само пет са назначени, тъй като се установи, че няма такава голяма необходимост от повече доброволци. Общината има един регистър с доброволци, чака се само да заявят потребителите дали имат нужда от тази услуга. Тези пет доброволци са наети на осем часов работен ден, но нищо, че са доброволци, плаща им се. За тези осем часа всеки един от тях посещава средно четири, пет домакинства на ден, за да може да си уплътни работното време и в края на месеца да си получи своето възнаграждение. Това е добре и проектите също свършват до края на годината, предполагам, че и пандемията ще мине до края на годината. Въпроса ми е към вносителя на материала, по-точно кмета, програмите ги виждаме, проектите ще се изпълнят, до края на годината са. Каква е визията на общинското ръководство, тези програми мислят ли по някакъв начин да продължат за следващата 2021г.? И един коментар за центъра за временно настаняване, също го обсъждахме в тази комисия, независимо, че не съм член на тази комисия, но обсъждахме с колегите и по-точно не този кризисен център, който обсъдихме миналата седмица, а целта е за временно настаняване, където говорим  за бездомни лица. Всички може би още в началото на мандата говорим за този център, че трябва да създадем такъв център, колегите допълниха идеите какви да бъдат. Проблема е има ли вече изградена визия общината и общинското ръководство къде точно го виждат и кога мислят да заработи тази услуга? Тъй като тази услуга винаги е залагана от 2016г. и до ден днешен не е изпълнена, за бездомните говорим конкретно лица, така че искам да видя къде има вече визия, къде е сградата, мисли ли Общината, знам, че трябва да има едни пари. Тъй като няма как да го финансираме по програми и по проекти, след което като кажем една хубава сграда, като кажем един капацитет мисля, че следващата година през 2021г. до март месец в Агенцията по заетостта се подават формуляри, след което това може да стане делегирана държавна дейност и няма как да ощетяваме общината. Въпросът ми отново е има ли визия, ще направим ли ремонт на тази сграда и ще осъществим ли този център за временно наставяне на бездомни хора в този мандат?

Ревански – Относно настаняването на бездомните в гр. Ямбол тази година имахме един, два такива случаи и реагирахме бързо като бяхме предоставили общински жилища. А относно сграда, има няколко варианти за сграда, г-н Калиманов е смятам доста подготвен и той можеше да предложи сгради. Имаме сгради свободни детски градини, имаме дом „Юрий Гагарин“, който е бил използван за подобна дейност, имаме една сграда Дом майка и дете. Така че, разчитаме на г-н Калиманов. Ако има критики, за мен са приятели, тези които ме критикуват, но и които ми дават решения.

Калиманов – Дом майка и дете не може да бъде, тъй като не е общинска собственост, а е държавна собственост.

Ревански – Не, вече е общинска собственост от няколко месеца. По отношение на проектите за приемна грижа относно социалните политики предлагам Енчо Керязов да вземе отношение, тъй като той е по-информиран от мен.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурно предложение да говори г-жа Неда Бъчварова по този въпрос.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

Н. Бъчварова - Отговарям на първи въпрос относно проект „Приеми ме 2015г.“ Така разчетения ангажимент на Агенция социално подпомагане, която е бенефициент по проекта е проекта да продължи до 31.12.2020г. Имаше няколко обсъдени намерения на ниво ПК към НСОРБ и ако бъде прието този проект да бъде предоставен като държавно делегирана дейност от 01.01.2021г. той е възможно да продължи да се предоставя под тази форма. За втория въпрос относно компонент три по проект „Патронажна грижа“, наистина към настоящия момент назначените лица са пет, но ние като администрация имаме ангажимент да им осигурим пълна заетост в рамките на осем часовия работен ден, както каза г-н Калиманов. Иначе имаме разчет да се назначава поетапно след това допълнително персонал, така че, ако в следващите месеци приемем, че има такава необходимост ще бъде назначен допълнително персонал. Това е може би най-ефективното решение към момента, тъй като ако разходите не ни бъдат верифицирани, на по-късен етап, те ще останат за сметка на ОА. Към момента напълно се справяме с петте назначени лица и поемаме всички ангажименти, които населението има и ни е поставило като задача на нас. Към този момент мисля, че няма нужда от назначаването на повече лица.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗСДСИ.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя за приемането на плана с допълнението на ПК ЗСДСИ.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

            1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2021 г.

- в т.III, т.2, в графа съдържание, да се добави следния текст в началото: Центърът предоставя услуга, която предоставя грижа, близка до семейната за лица временно лишени от дом.

            2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предостави на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2021 г. в 14–дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението.  (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението.  (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема за информация отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2019 година.

 

 

           

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 87374.16.64 и 87374.16.65, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти ПИ 87374.16.64 и ПИ 87374.16.65, урбанизирана територия, местност Ормана.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал. 1, чл.124б, ал.1, чл.127, ал. 9 и чл.136, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, състоящ се в следното:

 

·          За ПИ 87374.547.14 и северната част от ПИ 87374.547.15, които попадат в УПИ I, с отреждане „за търговски комплекс и гаражи“, кв.16 се промени устройствената зона от зона за спорт /Ос/ в устройствена зона с обществено – обслужващи дейности /Оо/ със следните градоустройствени показатели височина на застрояване до 10.0м., П застр. - 65% и Кинт. – 2.0;

·          Останалата южна част от ПИ 87374.547.15 и целият 87374.547.16, които попадат в УПИ I, с отреждане „за търговски комплекс и гаражи“, кв.16 да запазят устройствената си  зона -  зона за спорт /Ос/

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 и чл.215, ал.6 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Керязов – Има само една допусната техническа грешка в изписването на ЕИК на клуба, правилният номер е ЕИК 205942467. 

Киров – Взимам думата по тази точка като общински съветник и като заместник изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури във връзка с предложението на г-н Ревански за отдаване на гребен канал гр. Ямбол на „Клуб по водомоторни спортове 69 Рейсинг“ гр. Ямбол. Искам да запозная колегите с няколко факти и мотивът ми да гласувам „против“ това решение. Само на територията на област Ямбол от Агенцията по рибарство и аквакултури от ловно рибарски сдружения за 2019г. са издадени 5 904 билета за любителски риболов. Това са хора, които практикуват ежедневно, постоянно и любителския риболов за тях е хоби. Също така 5% от сумите, които се събират от приходите от билети за любителски риболов по Закона за рибарство и аквакултури се използват за запазване и поддържане на рибната популация като всяка година с тези пари се зарибяват отделни водоеми на територията на област Ямбол. Като на територията на община Ямбол това е единствения водоем, който всяка година се зарибява, като за миналата година сме зарибили гребния канал с 200 хил. бр. зарибителен материал. Също така този водоем, гребния канал се използва понеже всяка година има от 15.04 до 01.06 в размножителния период има въведена забрана, този водоем си остава свободен по време на забрана, което също се съгласува и с община Ямбол, най-вероятно тази година е било съгласувано отново с общината и гребния канал е единствения всъщност водоем, който остава свободен по време на тази забрана. Въпроса ми към вносителя е какво се случва с всички тези рибари, какво се случва с рибния ресурс във водоема и колко са членовете на клуба по водомоторни спортове Рейсинг 69?

Керязов – Искам да обърнете внимание, че идентификатора, който е посочен е само за едната част на гребния канал, която е по-малката част. Колко са членовете на клуба не съм запознат, но същия клуб миналата година имаше покана да участва на световното по водомоторни спортове, за съжаление не можаха да намерят средства и да участват. Мисля, че това за престижа на нашия град и за този спорт е безспорен факт, но най-важното е, че това е само едната част от гребния канал. Другото, което е по-скоро те ще го използват да паркират техните джетове там, отколкото да използват гребния канал за тренировки, защото си тренират на морето и доколкото знам на Кринчовица вече тренират. Не мисля, че е някакъв проблем за рибарите. Още повече беше при мен председателя на риболовния клуб и каза, че те по никакъв начин няма да им пречат, след като няма да тренират там. Те няма да карат там и другото, което е им се предоставя само едната част на гребния канал, а не целия гребен канал. Става дума за паркинг, те не могат да го използват за тренировки така или иначе. На тях им трябва това място, за да могат да си регистрират самия спортен клуб там.

Шиков - Това е спортна база все пак.

Киров - Никога не е ползвана за такава.

Шиков - Това, че никога не е била е така, но е правена е с тази цел. Това, че му казваме гребния канал от някъде е тръгнало.

            Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 4                  въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол и чл.6 от Закона за физическото възпитание и спорт предоставя безвъзмездно за ползване за тренировъчна дейност част от общински имот „Младежки парк“, а именно спортен обект – Гребна база, представляваща ПИ с идентификатор 87374.15.92 по КК и КР на град Ямбол, с площ 68011 кв. м., с начин на трайно ползване За водна спортна база на КЛУБ ПО ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ 69 РЕЙСИНГ, ЕИК 205942467, гр. Ямбол, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. “Г. Бенковски“ 19-А-11 за срок от 3 години

            Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се на ул. "Странджа" № 48 с цел продажбата му на собственика на построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 41(2), чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.266 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, с площ 275.00 кв. м., за който е отреден УПИ IV 187 за ЖС в кв.36 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Странджа“ № 48 в размер на 18 660 (осемнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Осман …  Османов, с постоянен адрес гр. Ямбол, …

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за продажба на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" бл.11, вх. В, ет.6, ап. 55.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 7                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.15.1.55 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка петнадесет точка едно точка петдесет и пет/, с площ 62.48 /шестдесет и две цяло и четиридесет и осем/ кв. м., мазе № 17 с площ 4.01 /четири точка нула едно/ кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 6 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.15.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.15 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 1191/02.06.2005г., вписан в служба по вписванията с вх. рег.№ 5662 от 01.06.2005г., том XIV, стр. 154, парт. 3132, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.11, вх. В, ет.6, ап.55, в размер на 29 800 лв. /двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Емине … Ахмедова.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж. к. "Г. Бенковски" бл.9, вх. Е, ет. 6, ап. 129.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 8                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.31.1.129 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка тридесет и едно точка едно точка сто двадесет и девет) по КК на гр. Ямбол, с площ 83.00 (осемдесет и три) кв. м., прилежащо мазе № 18, с площ 3.16 (три цяло и шестнадесет) кв. м., находящ се на 6 (шести) етаж в сграда с идентификатор 87374.521.31.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.521.31 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 917 за частна общинска собственост от 03.07.2003г., с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски“ бл.9, вх. Е, ет.6, ап.129, в размер на 37 400.00 лв. (тридесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС, на която цена да се продаде на Галина … Димитрова, с адрес гр. Ямбол, ...

Заповед за продажба да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот срещу предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, чл. 41, ал.2, от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.8 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

 

I. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с височина до 11.50 м., с разгъната застроена площ 720.00 кв. м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.543.428 с площ 360 кв. м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XХ  428 за ЖС в кв.27 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед ТУ/02-00009 от 22.01.2016 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Гали поле“, № 51.

 

II. Определя критерий за оценка на офертите както следва:

1. Размер на обезщетение от бруто разгъната застроена площ на сградата във вид на жилища със съответните идеални части и от отстъпеното право на строеж – не по-малко от 20%. Максимален брой точки - 70.

2. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, ведно с изградената инфраструктура, тротоари и др. – не повече от 24 месеца от издаване на разрешението за строеж. Броят, вида и размера на обектите се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки - 30.

 

III. Определя методика за оценка на критериите, както следва:

1.      Брой точки за размера на предложено обезщетение

 

 

Офериран размер на обезщетението х 70

Х1 =-------------------------------------------------------

Максимално офериран размер на обезщетението

 

 

Минимален предложен срок за реализация х 30

Х2 =----------------------------------------------------------------

Офериран срок за реализация

 

Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

 

            IV. Определя оценка и класиране на офертите, както следва:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий, по следната формула

Х = Х1 + Х2

Където

 

Х –  Общ бал – Максимален общ бал - 100 точки

Х1 – Брой точки за размера на предложено обезщетение

Х2 – Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата

 

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

 

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на обезщетението. При невъзможност да бъде определен спечелил конкурсната процедура кандидат, съобразно посочения в предходното изречение критерий се открива публичен търг с явно наддаване между участниците с конкуриращи се за първото място оферти. Стъпката на наддаване се определя в размер на 10 на сто от максимално оферирания размер на обезщетението. Последната служи за начална тръжна цена от която да започне наддаването.

V. Възлага на кмета на Община Ямбол да организира и проведе конкурса и да извърши всички последващи действия.

           

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Препоръчваме да се поправят две технически грешки в т.2 и т.8 от решението, където има изписани повече нули.

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 2                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение по точка 5 на петото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2020 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”.

Подраздел Б.1/ Сгради или самостоятелни обекти в сгради

 

23.

Поземлен имот с идентификатор 87374.555.121, с площ 82 кв.м. ведно с построените в имота полумасивна, едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.555.121.1  със ЗП 33 а кв.м., навес, представляващ сграда с идентификатор 87374.555.121.3  със ЗП 17   кв.м.  и сервизно помещение, представляващо сграда с идентификатор 87374.555.121.2  с площ 5 кв.м.,

82 кв.м. земя и сгради с обща площ  55 кв.м.

 

Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

64.

ПИ с идентификатор 87374.517.57  

225

2563/02.04.2020 г.

Индустриална зона

65.

ПИ с идентификатор 87374.517.54 

353

2562/02.04.2020 г.

Ул.“Железничарска“

66.

ПИ с идентификатор 87374.523.91

221

2561/02.04.2020 г.

Ул.“Капитан Петко войвода“ № 20

67.

ПИ с идентификатор 87374.529.117

1224

2560/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

68.

ПИ с идентификатор 87374.529.226

771

2558/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

69.

ПИ с идентификатор 87374.529.227

718

2557/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

70.

ПИ с идентификатор 87374.529.228

662

2556/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

71.

ПИ с идентификатор 87374.529.229

647

2555/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

72.

ПИ с идентификатор 87374.529.230

465

2554/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

73.

ПИ с идентификатор 87374.529.231

484

2553/02.04.2020 г.

Ул. „Крайречна“

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.57  с площ 225 кв.м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , включен в УПИ II в кв.146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-220/04.03.1993г., актуван с АОС  № 2563/02.04.2020 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота   8 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  4 250.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.54  с площ 393 кв.м. по КК и КР одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, включен в УПИ II в кв.146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-220/04.03.1993г., находящ се на ул. „Железничарска“, актуван с АОС 2562/02.04.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 13 600.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 7 800.00 лв.

 3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.91  с площ 221   кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ I в кв.68 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2561/02.04.2020 г., находящ на ул. „Капитан Петко войвода” № 20, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 16 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 8 300.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117, с площ 1224  кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ I за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2560/02.04.2020 г. находящ се на ул.“Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота   74 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 37 200.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.226 с площ 771 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ III за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2558/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 48 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 24 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.227 с площ 718 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ IV за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2557/02.04.2020 г., находящ се на  ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 45 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 21 300.00  лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.228, с площ 662 кв.м.   по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ V за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2556/02.04.2020 г. находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 41 340.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 20 500.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.229, с площ 647 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VI за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2555/02.04.2020 г. находящ се на  ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота 37 020.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 18 500.00 лв.

9.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.230   с площ 465   кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VII за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2554/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота  29 830.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие  9 311.60 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.231 , с площ 484 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ VIII за ЖС в кв.20 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2553/02.04.2020 г., находящ се на ул. „Крайречна“.

Начална тръжна цена на имота  32 230.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 16 100.00 лв.

11. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.555.121, с площ 82 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-107/23.03.2012 на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI в кв.13 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-797 от 17.08.1989 г. г., ведно с построените в имота полумасивна, едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.555.121.1  със ЗП 33 кв.м., навес, представляващ сграда с идентификатор 87374.555.121.3  със ЗП 17   кв.м.  и сервизно помещение, представляващо сграда с идентификатор 87374.555.121.2  с площ 5 кв.м., актуван с АОС 1959/25.02.2016 г., находящ се на ул. „Свети Георги“ № 7.

Начална тръжна цена  на имота   4 782.50 лв. без ДДС.

Депозит за участие 2 350.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от сграда - ПОС, находяща се на ул. "Стара планина" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешениeто на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване – Помещения за офис, с обща площ 90 кв. м. – три канцеларии, санитарен възел и коридор - част от сграда публична общинска собственост, с идентификатор 87374.532.142.3 по КК на град Ямбол, със застроена площ 978 кв. м., построена в поземлен имот 87374.532.142 по КК на града, находящ се на ул. „Стара планина“ № 1, актуван с АПОС № 1715/15.02.2012г., при следните условия:

·         Начална тръжна цена  - 168.30лв., без ДДС (изчислена по т.43 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

·         Депозит – 1000.00 лв.;

·         Предмет на дейност осъществявана в обекта – офис;

·         Срок за отдаване под наем – до започване на строително-монтажни работи на сграда с идентификатор 87374.532.142.3 по КК на града, свързани с реализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол по ОП „Региони в растеж“, но не повече от 3 /три/ години;

·         Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

·         Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно управление и ползване на част от имот ПОС - плувен басейн, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 100.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) - Няма да скрия от колегите, че имаше разискване относно записа в решението, а именно отнема басейна от ЕГ „Васил Карагьозов“, тъй като през 2016г., когато се създаваше ОП „Спортни имоти“ този басейн беше предоставен за управление на ОП. Тази година през м. декември трансформирахме това предприятие и се оказа, че в записа в Правилника този имот не е записан за управление на новото предприятие и то остава висящо във въздуха за в момента. При разговори с администрацията, благодаря на г-н Желязков, разбрах, че в крайна сметка още през 2016г. в чисто счетоводни форми не е извършено реално изпълнението на решението на ОбС и от там в активите на гимназията, така че се доверяваме на това, което юристите предлагат като запис за решение и се надявам то да не е незаконосъобразно, така че нашата комисия с тази забележка единодушно приема така направеното предложение на вносителя, защото, считаме че идеята е много добра.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешениeто на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.12, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта

  1. Отнема част от имот публична общинска собственост, описан в АОС № 80/23.07.1999 г., с административен адрес ж.к. „Златен рог“ № 100,  а именно – Плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1, със ЗП 1000 кв. м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения от управлението на Езикова гимназия „Васил Карагьозов”.
  2. Упълномощава кмета на общината да предприеме последващи действия, в т.ч. и съответните счетоводни операции по отписване на активите по т.1 от счетоводните регистри на Езикова гимназия „Васил Карагьозов” – Ямбол и заприходяването на същите в счетоводните регистри на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Искам да допълня по тази точка, че вчера имах сигнали от граждани, че в зъболекарска поликлиника, където има отдавани кабинети под наем и са поискали също да им отпадне наема, според тях са работили и сме направили запитване към Здравната каса, тъй като всеки месец там се подават документи за работата, която са извършили и след като пристигне тази справка ще бъде по-подробна информацията за там.

Шиков – Доколкото разгледах аз справката вчера повечето зъболекари и лекари са отчели някаква дейност.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението (приложен протокол). Комисията има две предложения - в т.I, т.1 да се добавят: Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Живко Стойчев; Амбулатория  за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Костадин Йотов; „Д-р Румяна Славова – амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“ ЕООД. Второто предложение е в т.I, т.2 да се добави и „По ноти 7“ ООД.

Разбира се ние се съобразяваме с това, че има констативен протокол от ОА, за това че в момента на проверката тези дентални медици са извършвали помощ. Независимо от констатацията на тази проверка гражданите на Ямбол, особено в ситуация на COVID-19, имат  нужда от спешна помощ. Все пак трябва да се окаже респект и уважение към тези хора, които работят в тези условия и са оказали тази помощ на нашите съграждани.  Второто предложение е на общинския съветник г-н Йорданов, което също беше подкрепено единодушно от всички колеги в комисията, защото в процеса на проверката не е констатирана търговска дейност до момента, а това, че не е демонтирано това съоръжение. Ние се запознахме кой е обекта, видяхме го. Разбирате ли, че ако се демонтира това нещо после един месец трябва да го монтират отново и това са едни излишни разходи в една ,без това много трудна икономическа ситуация за този бизнес. Така че това са конкретни предложения на комисията, подкрепени са от всички и това на администрацията на г-н Ревански се приема с пълно мнозинство.

адв. Георгиев - Първо, самото решение, така както е формулирано трябва да претърпи корекция. НС не е обявило извънредното положение с решение, а със закон. После - в самото решение няма краен срок. До кога се предоставя тази безвъзмездна помощ от страна на общината да не се заплаща наем? До края на извънредното положение пише. Кога е края на извънредното положение? То свърши. Обаче сега до 14 юни също има продължение.

Шиков - Не касае продължението, касае до края на извънредното положение, както е записано.

адв. Георгиев - Логично е, би следвало да бъде до 13.05.2020 г.

Шиков -Т.е. да се добави конкретната дата.

адв. Георгиев - Т.е. за два месеца март, април и май фактически два месеца се освобождават от наем.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на ПК ОИ по т.I, т.1.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на ПК ОИ по т.I, т.2.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на адв. Георгиев.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешениeто на вносителя с приетите допълнения.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.66 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, одобрено с Решение на НС на РБ от 13 март 2020г., одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната:

1. Наемателите на общински обекти

          ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – Гинка Господинова – лекар по дентална медицина“, ЕИК 128562590, страна по договор № 3592/19.08.2019 г. с община Ямбол

 Кирилка …  Джаухар, …, страна по договор  № 3574/15.08.2019 г. с община Ямбол.  

ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Илко Карабелов – лекар по дентална медицина“, ЕИК 128058473, страна по договор № 3587/16.08.2019 г.  с община Ямбол. 

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Снежанка… Добрева, ЕИК 115221728, страна по договор № 3597/29.08.2019 г. ,  с община Ямбол.

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Атанаска Димитрова, …, страна по договор  № 3577/15.08.2019 г.  с община Ямбол. 

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Минка … Димитрова, … , страна по договор  № 3591/19.08.2019 г. с община Ямбол.

 ЕТ „Д-р Веселинка Андреева – лекар по дентална медицина - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“, ЕИК 128562334 страна по договор   № 3590/19.08.2019 г. с община Ямбол.  

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Донка … Стоева, …, страна по договор   № 3594/23.08.2019 г. с община Ямбол.

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Мариана … Колева, … , страна по договор   № 3588/16.08.2019 г. с община Ямбол.

ЕТ „Д-р Галина Войчева – лекар по дентална медицина - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“, ЕИК 128566521 страна по договор   № 3579/15.08.2019 г. с община Ямбол.  

„Самостоятелна Медико – Техническа Лаборатория – Дент –Естетика 2000“ ЕООД, ЕИК 128512096, страна по договор   № 3595/26.08.2019 г.  с община Ямбол.

„Зъботехника 2003 – Медико техническа лаборатория“ ЕООД, ЕИК 128563742 страна по договор № 3585/16.08.2019 г.  с община Ямбол;

Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Живко Стойчев, …, страна по договор   № 3589/16.08.2019г. с община Ямбол;

Амбулатория  за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина – д-р Костадин Йотов, ЕИК 128510031, страна по договор   № 3578/15.08.2019 г. с община Ямбол;

„Д-р Румяна Славова – амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“ ЕООД, ЕИК 204907926, страна по договор   № 3593/20.08.2019 г. с община Ямбол за периода от 14.03.2020 г. до 13.05.2020 г., да не заплащат уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

„Мариян Мария“ ЕООД, ЕИК 205760703, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18134/31.07.2019 г. от община Ямбол. 

Селятин … Мустафов, …, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18843/06.03.2020 г. от община Ямбол.

ЕТ „Дияна – Димитринка Георгиева“, ЕИК 205005512, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18893/02.04.2020 г. от община Ямбол.

„Якубов 83“ ЕООД, ЕИК 205845363, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18880/12.03.2020 г. от община Ямбол. 

ЕТ „Хергелджи – Мария Димитрова“, ЕИК 838145246, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №17999/16.05.2019 г. от община.

ЕТ „Варщайн – Севгин Юсуфов“, ЕИК 205260153, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18104/05.07.2019 г. от община Ямбол. 

Рестхран“, ЕИК 128628738, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18467/13.01.2020 г. от община Ямбол.

ЕТ „Гарант РР – Радостин Радев“, ЕИК 128027602, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18474/13.01.2020 г. от община Ямбол. 

ЕТ „Култ – Мариана Мармарова“, ЕИК 203411158, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18470/13.01.2020 г. от община Ямбол.

Мастерс 17“ ЕООД, ЕИК 204492704, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18165/24.09.2019 г. от община Ямбол

Златемас“ ЕООД, ЕИК 205907669, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18336/21.11.2019 г. от община Ямбол;

„По ноти 7“ ООД, ЕИК 204763415, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18895/02.04.2020г. от община Ямбол за периода от 14.03.2020 г. до 13.05.2020 г., да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

3. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в обхвата на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“.

ЕТ „Шанс – Киро Янев“, ЕИК 838103140, разрешение за преместваемо съоръжение  №18150/02.09.2019 г. от община Ямбол.

ЕТ „Макс 2 - Радка Димитрова“, ЕИК 201330857, разрешение за преместваемо съоръжение  №18042/11.06.2019 г. от община Ямбол за периода от 14.03.2020 г. до 13.05.2020г. да не заплащат определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно закриване на общинско предприятие "Туризъм и култура" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

Важаров – Няма да гласувам по тази точка поради наличие конфликт на интереси.

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 33                         против – няма            въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 9                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1,  т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Закрива Общинско предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

2.      Отменя Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – град Ямбол.

3.      Включва в бюджета на Община Ямбол, следните дейности:

-     737 „Оркестри и ансамбли“ 15 бр.;

-     865 „Други дейности по туризма“ 7 бр.;

4.      Възлага на кмета на Община Ямбол и директора на ОП „Туризъм и култура“ гр. Ямбол или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на активите на общинското предприятие, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

Райно Георгиев – отр. вот – Аз гласувах „против“ това предложение, защото на комисия не можаха да ме убедят достатъчно, въпреки че присъства секретаря на общината. Там се говореше за една целесъобразност съкращаваме щатове, от там суми, че предприятието е на загуба. Все пак ние говорим за култура на един древен град и на мен ми се иска, когато говорим за култура, да казваме с какво ще се подобри културната инфраструктура и повече туристи да има в града, а не само колко пари ще спестим. От култура не бива да се пести. Надяваме се, тъй като предложението е прието, дирекцията, която се създаде да си върши работата по-добре и да ни убедите, че ние сме гласували по грешен начин.

Шиков - Мога да кажа, че моето лично мнение е, че наистина от култура не се пести, но според мен основната причина за това действие на ръководството на общината е не да пести пари, а по-скоро да постави под по-добър контрол управлението на процесите. Да не се разводнява отговорност и да се прехвърля топката, на народен език казано.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Това, което ни се предлага като промяна  е да отпадне новото кръстовище на ХЕС или това е обект в капиталовите разходи наименуван ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Д. Благоев“, „Ямболен“, „Ормана“, „Пирин“ в гр. Ямбол. Правя предложение този обект да остане в списъка на капиталовите разходи, като стойността му се завиши от 27 хил. лв. на 54 хил. лв. Такова предложение направих пред ПК БФ, което не бе прието, но пък беше прието категорично от ПК ТУИТЕ. Вчера беше обсъдено на заседание на групата на общинските съветници от БСП и ние сме категорични, че този обект трябва да остане в списъка на капиталовите разходи. Той беше идентифициран като приоритетен обект и това е важен обект за гр. Ямбол още в предишното управление от колегите от ПП ГЕРБ, направен е един много добър идеен проект, който изисква работно проектиране. Бяха заложени 2018г. средства за работно проектиране и до края на годината обекта стоеше в списъка на капиталовите разходи, но за съжаление не се реализира. В началото на тази година всички подкрепихме бюджет 2020г., всеки със своите мотиви, колегите от ПП ГЕРБ тогава откриха една приемственост, която може би в един такъв обект се вижда. Колегите от управляващата партия „Пряка демокрация“ също подкрепиха, ние Българската социалистическа партия верни на това, че като се започне едно нещо трябва да се свърши също подкрепихме този обект, така че не виждам причина това единение около такива важни приоритетни обекти, което показва една абсолютна градивност в посока решаване проблемите на града, да бъде нарушаван. Вярно е, че обекта има голяма стойност като строителство на база идеен проект е оценен за 2 млн. лв., но да кажем, че тази година понеже няма пари ще го отложим за следващата според мен е неразумно, тъй като това не е обект от година за година, това е обект за един мандат. Той изисква доста средства, изисква да се направи работен проект, всяка година кмета, когато прави по ЗУТ събиране с инфраструктурните дружества, той трябва да има готов проект да им каже - Господа в следващите 2 години ние на това нещо ще му намерим пари. Бъдете така добри, за да излезе евтино на Общината, да си планирате във вашите бюджети и на ведомствата В и К, ЕВН,  газопреносна мрежа - защото това е големия проблем на тези кръстовища - Бъдете така добри, за да излезе по-евтино на нас, Вие също да помогнете и да предвидите в бюджетите си - и така да стане една стиковка, за да може публичния ресурс да излезе по-малко като стойност. Средства могат да се осигурят, предстои програмен период 2021г. нататък, ще има такава програма подобна като ОП „Региони в растеж“, както и сега, по която се финансират улични мрежи, така се финансира ул. „Г.С. Раковски“ и нашият център, така че има възможност при едно правилно управленско решение този приоритетен, важен обект, входяща пътна инфраструктура на града да бъде реализиран. В същото време искам да кажа, че поддържам това, че се правят ремонти по кварталите, дребни ремонти по места, но един такъв обект дава една визия на града, той дава кураж на нашите съграждани, че освен за дребните неща мислим и за по-нататъшната визия на града. Обединявайки се около един такъв обект и запазването му, и с работата в тази посока ние всъщност казваме на гражданите - Ние работим за развитието, вие може да си правите дългосрочните планове за Ямбол, а ние отговаряме за това да осигурим удобното и нормално развитие на града - Така че предлагам да се запази в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г. обект „Проектиране и изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. "Димитър Благоев", ул. „Ямболен", ул. "Ормана" и ул. "Пирин", гр. Ямбол" и се завиши стойността от 27 000 лв. на 54 000 лв. като бюджетните специалисти предложат източника на финансиране на допълнителните средства.

Ревански - Искам да ви кажа, че ако бяхте попитали за това кръгово кръстовище щях да ви отговоря много подробно, тук не става дума да отпадне този обект от капиталовите разходи, а да отпадне проектирането му засега, тъй като още по време на предизборната кампания бях възложил на пътен проектант да проектира и това кръстовище, и кръстовището до магазин Практикер. И ако трябва да ги степенуваме по тежест и по-безопасност, най-опасното кръстовище, където с най-много тежки злополуки, не е това на ХЕС, а на Практикер. Относно до къде са стигнали тези два работни проекта, които съм възложил-  на проекта до ХЕС му остава да се направи само геодезия и Практикер също е почти готов. Очаквам само проектанта да ми каже още какви средства остават за доплащане, които ще заплатя аз или ако реши ОбС да ме подкрепи, но в никакъв случай тези два проекта няма  да струват 54 хил. лв., да не казвам, че това е абсурдно висока цена. Относно това, което казахте за този идеен проект, да, има, видял съм го, доста добър идеен проект, само не ми става ясно в тази ОА при предното ръководство как по идеен проект са успели да сметнат, че това кръстовище струва 2 500 000 лв., това за мен е безобразие.

Сивковарепл. – Аз благодаря на г-н Ревански за това уточнение, ние работим  по данни, които са ни написани и които имаме от ОА, така че това е още по-хубаво, че има работен проект и това е още една причина обекта да остане макар и с някаква минимална стойност, ако смятате предложете някаква, тъй като се налага освен, след като има работно проектиране, което разбирам, че Вие финансирате и ще дарите на общината, този обект трябва да се направи след това от надзор оценка на съответствието, има и други неща, за които ще има като разходи, така че аз продължавам, стойността 54хил. лв. това е стойността, с която той фигурираше в бюджет 2019г. от там правя тази връзка. Аз продължавам да твърдя, че, ако не с променена стойност, то със съществуващата стойност обекта да бъде запазен в списъка на капиталовите разходи. Ако предложите някаква по-ниска стойност, аз съм склонна да приема, но обекта трябва да съществува в списъка на капиталовите разходи, дори с някаква минимални разходи.

Ал. Стойков – По т.2 от проекторешението, предложено от кмета на община Ямбол, в Приложение 2 да бъде променено:

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, обекта „Проектиране и изграждане на ново кръстовище с кръгово движение на на ул. "Димитър Благоев", ул. „Ямболен", ул. "Ормана" и ул. "Пирин", гр. Ямбол" да стане от 27 000 лв. на 10 000 лв. с разлика 17000 лв. с източник на финансиране Собствени приходи от продажби на нефинансови активи. По дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, обект  Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Каранова“ на стойност 162000 лв. да се променят източниците на финансиране, както следва: 1. От продажби на нефинансови активи от 102000 лв. на 92000лв. 2. От местни данъци от 60000 лв. на 70000лв. Като необходимите средства в размер на 10000 лв. да бъдат прехвърлени от дейност 759 „Други дейности по културата, § 10-00, Издръжка.

Шиков – Предлагам г-жа Царева да говори. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – 1                  въздържали се – няма

            Приема се.

Ант. Царева - В предложението на г-н Стойков виждам резон, защото имаме наличните спестени средства от мероприятия от културния календар, което ни дава възможност да заделим тези 10 хил. лв. И да бъдат запазени в обекта за проектирането на ХЕС, така че за бюджета на общината няма никакъв проблем да бъдат заделени тези 10 хил. лв. Налага се и тази промяна в източниците на финансиране на обекта зад Каранова.

Шиков – Остава ли вашето предложение, г-жо Сивкова?

Сивкова - Първо, искам да кажа, че под привидната форма на една добронамереност, която явно се демонстрира, искам да изразя своето възмущение, че присъствайки на ПК БФ не бяхме правилно консултирани. Не беше погледнато доброжелателно на това обекта да остане в капиталовите разходи и беше тотално, просто явно, нежеланието този обект изобщо да се коментира. Аз усещам, че в последствие са станали някакви консултации и редното беше самата администрация да формулира конкретното предложение, около което всички да се обединим. При това положение, ако администрацията формулира своето предложение да гласуваме него, аз съм съгласна да оттегля своето предложение, ако ли не, желая да бъде оставено.

Шиков - Което означава, че трябва да питаме и г-н Стойков, ако администрацията формулира предложение, той съгласен ли е да оттегли неговото, а вносителите всъщност да формулират предложението.

Ал. Стойков - Направил съм предложение и очаквам да бъде гласувано в ОбС.

Илчев – Искам само да уточня, че г-жа Сивкова беше само в началото на заседанието и точката беше обсъждана, но за какви пояснения повече, аз не мога да разбера за какво става въпрос. Точката е обсъждана.

Шиков - Гласуваме и двете предложения. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 9                           против – 1                  въздържали се – 24

            Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Ал. Стойков.

Гласували       за – 25                         против – няма            въздържали се – 9

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Георгиева – Изказвам противно мнение, тъй като точките от проекторешението касаят различни неща и гласуването може да е различно.

Шиков – Оттеглям предложението си. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 6                  въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 6                  въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

            Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – 2                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г., съгласно Приложение № 2.

            3. Приема бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет при община Ямбол- Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол, съгласно Приложение 3.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с решение №11/1996 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.01.1997 г., изм. с реш. №14/ 21.02.1997 г., изм. с реш. №19/22.08.1997 г., изм. с реш. №24/16.03.1998 г., изм. с реш. №27/05.06.1998 г., изм. с реш. №34/30.10.1998 г., изм. с реш. №42/14.07.1999 г., изм. с реш. №10/14.04.2000 г., изм. с реш. №19/03-10.11.2000 г., изм. с реш. №24 от 09.03.2001 г., изм. с реш. №25/13-20.04.2001 г., изм. с реш. №27/06.07.2001 г., изм. с реш. №29/28.09.2001 г., изм. с реш. №31/21.12.2001 г., изм. с реш. №35/29.03.2002 г., изм. с реш. №41/14.12.2002 г., изм. с №43/25.04.2003 г., изм. и доп. с реш. №8/25.06-02.07.2004 г., изм. с реш. №9/30.07-03.09.2004 г., изм. с реш. №11/19.11-25.11.2004 г.; изм. и доп. с реш. № ХІV-2/04.02.2005 г., доп. с реш. № Х-7/27.06.2008г., доп. с реш. № ХХV-31/17.09.2009г., изм. с реш. № ХХІХ-8/19.12.2009г.,  доп. с реш. № ХVІІІ-1/28.01.2013г., отм. текстове с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г., в сила от 21.02.2017г.)

 

Приложение № 1 от наредбата се изменя по следния начин:

 

57

Земеделска земя за:

 

 

т.1 - ниви с категория на земята от І-ва до ІV-та

27.46 лева на декар (годишно)

 

т.2 - ниви с категория на земята  V-та и над V

24.71 лева  на декар (годишно)

 

т.3 - мери и пасища

8.63 лева на декар  (годишно)

 

т.4 - за настаняване на пчелни семейства в земи от ОПФ И ОГФ

24.71 лева на декар (годишно)

 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за условия и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс:

Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, както следва:

           

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ  НА  СПОРТНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА  СПОРТНИТЕ  ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ  В  ОБЩИНА  ЯМБОЛ

 

ГЛАВА  ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне от община Ямбол на средства, утвърдени от Общинския съвет и от други целеви източници за финансово подпомагане за:

1. дейностите на спортните клубове и техните обединения;

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.

 

Чл.2. Средствата по чл.1, т.1 от настоящата наредба се предоставят на спортните клубове и техните обединения, които развиват основни спортове с престижни или социални функции. Основни спортове, съгласно приложение № 1 на тази Наредба, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската програма за развитие и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

 

ГЛАВА  ВТОРА.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.3. Спортните клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието:

а. да организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;

б. да предоставят спортни услуги;

в. да организират и провеждат тренировъчна и състезателна дейност;

г. задължително да участват в национални шампионати, съгласно Наредби.

д. да осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и община Ямбол.

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

/4/. да не са в ликвидация.

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени.

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол.

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.4. Обединените спортни клубове, които община Ямбол финансово подпомага, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието;

/2/. да са вписани в публичните регистри на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта и на община Ямбол;

/3/. да не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;

/4/. да не са в ликвидация;

/5/. да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако не са отсрочени или разсрочени;

/6/. дейността и седалището на управление да са на територията на община Ямбол;

/7/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

 

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.5./1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/2/. Спортните обекти и съоръжения са общинска собственост и са описани в  приложение 2, неразделна част от настоящата наредба.

 

Чл.6. /1/. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване на спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общинския съвет и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане общинско имущество.

/2/. Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до Кмета на общината, към което прилага:

а.  период и/или график за използването на спортния обект;

б.  описание на дейностите, за които ще бъде използван спортния обект;

в.  лицата, които ще участват в дейностите по б. „б“;

г. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по б. „б“, когато такова е необходимо.

Чл.7. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се предоставят на спортните клубове, на техните обединения или на друго звено определено за тяхното стопанисване.

Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания:

/1/. спортните обекти и съоръжения да са общинска собственост.

/2/. спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

/3/. да се ползват само за съответните дейности, за които са предоставени. Лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.

/4/. в тези обекти да се провеждат състезания от общинския и националните спортни календари.

/5/. да се предоставят безвъзмездно за определено време за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на организации в системата на:

 а. предучилищното и училищното образование, включително организирани извън учебния план;

б.  висшите училища;

в.  въоръжените сили, в системата на МВР;

г. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания

при условия и ред определен от съответните звена стопанисващи и управляващи обектите и съоръженията.

Чл.9. Общинският съвет и Общинската администрация, могат да искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават и контролират състоянието на предоставените спортните обекти и съоръжения.

Чл.10. Спортните обекти - общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени въз основа на учредено право на строеж върху имоти - общинска собственост, се застраховат в полза на собственика срещу следните минимални рискове: природни бедствия, пожари, аварии и земетресения.

 

 

ГЛАВА  ТРЕТА.

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл.11. /1/. Спортните клубове, чиито спортове са включени в Приложение № 1, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на дейността им.

/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:         

а. да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и регионалните възможности за тяхното практикуване;

б. да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи;

в. да имат разработени програма и методика за изпълнение;

г. да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите /съгласно Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта/, които изпълняват проекта;

д. да имат предоставена общинска база, даваща възможности за изпълнение на проекта;

е. да са включени в общинската програма за развитие на спорта;

ж. План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

з. да съдържат информация за размера на месечната такса за обучение (ако има такава) и копие на решението на органа, който я е определил.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.12. /1/. Обединенията на спортните клубове, предлагат на Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност проект за финансово подпомагане на предоставените им за ползване спортна база и съоръжения.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.13. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет, Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове и техните обединения.

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

Чл.14. /1/. Спортните клубове могат да получават финансиране и от получени средства за дарения в община Ямбол, когато същите са с конкретно целево предназначение за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

            /2/. Реда и условията за получаване на помощи и дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Ямбол е уреден във Вътрешните правила за получаване и управление на помощи и дарения  в община Ямбол и приложенията към тях.

 

РАЗДЕЛ III.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.15. Организациите, които ползват спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, кандидатстват за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортните обекти и съоръжения с проект.

Чл.16. /1/. Проектът трябва да съдържа:

а. информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват/;

б. описание на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради;

в. копие на документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота;

г. брой на спортните организации, ползващи обекта;

д. план-сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.17. /1/. Проектите се представят в Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Петнадесет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност предлага на Кмета на община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения

/3/. списъкът следва да съдържа:

а. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта;

б. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение;

в. точната сума на предложената годишна целева субсидия;

г. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА.

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

 

Чл.18. /1/. Условията за финансово подпомагане от община Ямбол по реда на глава Трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на тази наредба, се сключва в петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите, предложени от Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл.19. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните обединения, включват разходи свързани със спортната им дейност:

1.такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации.

2.участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, нощувки и такси за участие.

3.разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.

4. възнаграждения по граждански договори, и стипендии.

5. възнаграждения по трудови договори за състезатели и треньори след съгласуване и утвърждаване от Общинската експертна комисия за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

6. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.

7. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.

8. експлоатация, ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Чл.20. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на спортния клуб.

Чл.21. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по тази Наредба, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет    /приложение №  3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

 

ГЛАВА ПЕТА.

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл.22. /1/. Кметът на общината назначава със Заповед Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, за срока на мандата си.

/2/. Комисията се състои от седем члена - Председател - Зам.-кмет на община Ямбол, Секретар - длъжностно лице от дирекция „Хуманитарни дейности“ и членове двама общински съветника - предложени от Председателя на ОбС - Ямбол, Директора на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" и двама представители на спортните клубове и техните обединения.

/3/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност:

- изготвя методика за разпределяне на средствата за финансово подпомагане на спортните организации в община Ямбол, която се представя в Общински съвет Ямбол за сведение.

- разглежда проектите по раздел трети и предлага на кмета за утвърждаване списък с утвърдените проекти и размера на разпределените финансовите средства.

- прави предложения за предоставяне или отнемане на спортно материалната база на спортните клубове и техните обединения.

- решава и други въпроси, свързани с развитието на спорта.

/4/. Взема решения за стимулиране на спортни клубове:

- които са осигурили нов прием на състезатели, обучаващи се в СУ „Пиер дьо Кубертен" - град Ямбол; .

- които не събират месечни такси за обучение;

/5/. За своята работа Общинската експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

/6/. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и съоръжения на територията на община Ямбол.

/7/. Публикува протокола на Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за разпределение на бюджетните средства, предоставени на спортните клубове и техните обединения, на сайта на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл.23. Общинска експертна комисия за физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност или други упълномощени от Кмета длъжностни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните клубове и техните обединения, които са получили от Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място. Проверката приключва с констативен протокол.

Чл.24. Спортните клубове, техните обединения, които използват не по предназначение предоставените им по тази Наредба финансови средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Финансовите средствата се възстановяват по ред, определен със Заповед на Кмета на Община Ямбол.

Чл.25. Спортен клуб или тяхно обединение губи правото си на финансово подпомагане по настоящата Наредба за срок от две години при:

-констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените му финансови средства.

-финансови нарушения или задължения към държава или община, установени от съответните компетентни органи.

-представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и неточни данни при подаването на документите за кандидатстване по чл.11 в това число неверни данни за класиране в спортно-техническите протоколи за класиранията на състезанията.

-спортни клубове, които събират такси от деца и младежи до 18 годишна възраст, без това да е регламентирано по съответния ред и/или за същите не се издава разходооправдателен документ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на финансово подпомагане.

§ 2. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

§ 3. Тази Наредба се приема на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 4. В правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт – бюджетна дейност към община Ямбол“, в чл.6, ал.1, текстът „спортна зала „Диана“, Градски стадион, футболно игрище „Георги Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец“ се заменя със „съгласно Таблица № 1 към чл.25“, чл.17, ал.1 се изменя по следния начин „Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от спортните клубове и техните обединения, които отговарят на условията на чл.3 и чл.4 от Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, в чл.25 Таблица № 1 се изменя, като след т.3 се добавят т.1.1.4 и т.2 „Спортни съоръжения“ от Приложение № 2 към  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, със съответните местонахождения и площ, когато е приложимо.

§ 6. С тази Наредба се отменя Правилникът за  условията  и  реда  за  субсидиране дейностите  на  спортните  организации  и експлоатация  на  спортните  обекти  и съоръжения  в  община  Ямбол, приет на заседание на 43-та сесия на ОбС Ямбол проведено на 25.04.2003 г. и изменен на заседание на 7-та сесия на ОбС Ямбол, проведено на 27.03.2008 г.

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към чл.2

 

 

 

 

 

 

 

НА ОСНОВНИТЕ СПОРТОВЕ

  С ПРЕСТИЖНИ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ

 

 

 

 

 ВИД СПОРТ

 

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

 

 

1.

 

БАСКЕТБОЛ, БОКС, БОРБА, ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ, ВОЛЕЙБОЛ, ГИМНАСТИКА - СПОРТНА, ХУДОЖЕСТВЕНА, БАТУТ, ДЖУДО, КАРАТЕ, КОЛОЕЗДЕНЕ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ, , СТРЕЛБА, СПОРТНО КАТЕРЕНЕ, ТЕНИС, ТЕНИС НА МАСА, ХАНДБАЛ, ФЕХТОВКА,  ФУТБОЛ.

 

         

             ВОЕННО-ПРИЛОЖНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СПОРТОВЕ

 

2.

 

АЛПИНИЗЪМ, БОЙНИ СПОРТОВЕ, БРЕЙК, ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ, КАНАДСКА БОРБА, МОДЕЛИЗМИ, МОТОЦИКЛИТИЗЪМ, ОРИЕНТИРАНЕ, ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ, СНУКЪР, СПОРТЕН РИБОЛОВ, СПОРТНИ ТАНЦИ, ТУРИЗЪМ, ШАХМАТ.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

към чл.5 ал.2

 

 СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В ОБЩИНА ЯМБОЛ:

 
      

 

 

 

 

  1. СПОРТНИ ОБЕКТИ

 

1.1.1. СПОРТНА ЗАЛА “ДИАНА”                                                                         гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.2.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ Г.ДРАЖЕВ ”                                                       гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК

 

1.1.3.  СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СТАДИОНА”                                 гр.Ямбол, УЛ.“ЯМБОЛСКА КРЕПОСТ“

 

1.1.4.  ПЛУВЕН БАСЕЙН “ГПЧЕ”                                                               гр.Ямбол, КВ.“ЗЛАТЕН РОГ“ 110

 

  1. СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

2.2.1. ГРЕБЕН КАНАЛ                                               гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.2.2. СТРЕЛБИЩЕ                                                гр.Ямбол, кв. „ИНДУСТРИАЛЕН“, ул. „Ормана“ №22

 

2.3.1. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “АРЕНА”                             гр. Ямбол,  кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ ул.“Дружба“ 

 

2.3.2. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗЛАТЕН РОГ”              гр.Ямбол, кв.“ЗЛАТЕН РОГ“ /между бл.15 и бл.8/

 

2.3.3.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗОРНИЦА”                     гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / между бл.1 и бл.8 /

 

2.3.4.  СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ДИАНА”                                 гр.Ямбол, кв.“ДИАНА“ / северно от бл.14 /

 

2.3.5. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 1”   гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / източно от бл.86 /

 

2.3.6. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ 2”      гр.Ямбол, кв.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ / южно от бл.72 /

 

2.3.7. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “РАКОВСКИ”                                    гр.Ямбол, ул.“Г.С.РАКОВСКИ“ 40-44

 

2.3.8. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “БЕНКОВСКИ”                          гр.Ямбол, кв.“Г.БЕНКОВСКИ“ / до бл.21 /

 

2.4.1. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БОРОВЕЦ”                            гр. Ямбол, ПАРК“БОРОВЕЦ“ / южен вход /

 

2.4.2. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ГРАДСКИ ПАРК”        гр.Ямбол, ГРАДСКИ ПАРК“ / срещу Детския кът /

 

2.4.3. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “РАКОВСКИ”               гр.Ямбол, ЦГЧ / м/у ул.“Богомил“ и ул.Г.Раковски /

 

2.4.4. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЧУМЕРНА”                                                         гр.Ямбол, ул.“ЧУМЕРНА“

 

2.4.5. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “ЗОРНИЦА”                                          гр.Ямбол, кв.“ЗОРНИЦА“ / до бл.6 /

 

2.4.6. ФИТНЕС СЪОРЪЖЕНИЕ “БАЛАТОН”                                      гр.Ямбол, кв.“АВРЕН“ ул.“Балатон“№2

 

 

Приложение № 3

към чл.21

Ф  О  Р  М  У  Л  Я  Р

 

 

 

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ _______ / _________

 

ОРГАНИЗАЦИЯ:_______________________________________________________

                                                                         наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

 

Утвърдена сума:

 

 

Решение №

На

Банкови преводи

от Община Ямбол

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

Отчетени средства до дата на този отчет

Първи транш

Вид на доку-мента: / Дата

Втори транш

Вид на доку-мента: / Дата

Трети транш

Вид на доку-мента: / Дата

 

            лв.

 

            лв.

 

            лв.

 

 

Размер на средствата, които се отчитат с този отчет:

Лв.

словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

Вид на отчетния документ

№ / Дата

Описание на извърените разходи

Стойност

 

Лв.

Ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

Изисквания:                                                    печат               Председател:______________________

Към формуляра за финансов отчет се                      на

прилагат ксерокопия с подпис, печат             организацията

и текст “Вярно с оригинала” на всички                                          Гл.счетоводител: ___________________

оригинални документи за направените

разходи по договора.

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството в т.ч. *  към всяка фактура се прилага касова бележка, *  към всеки разходен документ – разходен касов ордер. 

_____________20___ год.,  гр.Ямбол

 

 

          ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно удължаване срока за работа на ВК „Екология“ и ВК „Транспорт“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Комисиите вече заработиха. Бяха изискани документи, получени от общинската администрация. Проведоха се някои срещи. Изчакваше се да стане време за нормална работа. Явно ще работим още в по-специфични условия, но срока им изтича днес. Затова е предложението, оказа се че обхвата на работа е много по-голям, разшири се дейността.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 24                         против – 1                              въздържали се – 9

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.7.1, т.1. от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им общинската администрация на община Ямбол продължава с два месеца срока за работа на временна комисия „Екология“ към ОбС – Ямбол в състав: Антонио Динев – председател, членове – Александър Стойков, Мариета Сивкова, Славка Балчева-Георгиева, Петър Личев и временна комисия „Транспорт“ към ОбС – Ямбол в състав: Иван Тахчиев – председател, Кръстьо Петров, Георги Георгиев, Калоян Калиманов, Анатоли Станилов.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение “Ремонт на Музей на бойната слава“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение “Ремонт на Музей на бойната слава“ по група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол, по процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Да бъде осигурена устойчивост за проект “Ремонт на Музей на бойната слава“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и културната институция Музей на бойната слава да не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол;

3. Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение;

4.         Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) с проектно предложение “Ремонт на Музей на бойната слава“, по група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА И ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Младежки културен център” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Въпросите нямаше как да ги задам в моята комисия, защото не гледахме този материал, иначе може би щяхме да изчистим нещата там. Има толкова въпроси, които мен ме вълнуват лично за този обект, за мен приоритети, ако бях аз кмет щяха да бъдат Галерия, Младежки дом, Музей на бойната слава и Регионален исторически музей. Въпроса ми е към вносителя 9 618 243,46 лв. ще стигнат ли за тези четири проекта, наистина, да бъдат входирани и изпълнени в срок? Второ, обект Младежки дом конкретно ме интересува, защото ми е любима тема - на каква фаза в момента е изготвен проекта? Колко процента от проектното предложение, което ще трябва да се входира е готово? Може ли вносителя да гарантира, че наистина тези четири проекта ще бъдат входирани и ще бъдат изпълнени?

Ревански – Относно проектите, искам да ви кажа, че бяха три проекта. Направихме с моя екип подробен преглед на тези проекти и на количествено стойностните сметки. Открихме, че има възможност, където биха могли да се оптимизират. В последния момент разбрахме, че има резервен проект и настоявахме, и той да бъде включен в програмата, и ще участваме и с него. Смятам, че Историческия музей има доста по-голяма тежест от някои, един поне от тези обекти. Относно проектната фаза на Младежки дом, проекта е вече предаден в Община Ямбол от арх. Камбуров и по останалата проектна документация се движат нещата. Относно парите, лично аз смятам, че ще стигнат, имаме още един момент, който сме го забелязали в един от обектите, където също имаме някакви съмнения и трябва да го проверим и от там има възможност да се спестят средства от тази програма. А за сроковете, лично аз и екипа, които сме в ОА ще дадем всичко от себе си да бъде изпълнено, макар че до преди няколко седмици малко се бяха позабавили нещата, но на екипа, който работеше сме им казали някои неща, които ако не бъдат свършени ще се наложат определени корекции.

            Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Младежки културен център” по група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол, по процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Да бъде осигурена устойчивост за проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и културната институция „Младежки културен център „Георги Братанов“ да не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол;

3. Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение;

4. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, по група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

            Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей” по група дейности „Културна инфраструктура“  от Инвестиционната програма на град Ямбол, по процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Да бъде осигурена устойчивост за проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и културната институция Регионален исторически музей да не бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол;

3. Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение;

4. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) с проектно предложениеРемонт и модернизация на Регионален исторически музей“, по група дейностиКултурна инфраструктураот Инвестиционната програма на град Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на обща численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Тази точка ще я подкрепя така или иначе, но имам няколко доводи, все пак трябва да направя някакъв коментар по това внесено предложение от ОА. По ЗМСМА всички знаем, че кмета има право да си внася структура в ОбС, както той я вижда през неговите очи и както той мисля, че е най-подходящо да работи тази администрация. Мотивите няма да ги коментирам в предложението, гледах записа на комисиите, запознах се колегите какво са споделяли, видях и отговорите. Единственото, което може би като препоръка към администрацията, е че ако бяха вкарали в тази точка така, защото предполагам, че това е направено с цел някакъв анализ, не може да внесеш едно предложение, правя една дирекция от отдел, според мен трябва да има някакъв анализ защо го правиш, как го правиш и каква ефективност ще имащ, защото приемайки тази точка днес ОА и ръководството, трябва да си дадат ясна сметка, че трябва да изготвят Устройствен правилник и всяка една нова дирекция, която е създадена или отделена или преименувана, трябва след всяко име или отдел трябва да има какви задължения тя ще изпълнява, това е много важно в управлението на структурата на общината. Единственото, което така ме зарадва, може би ми вдигна тонуса, може би намирам за най-нормално, гледайки тази структура може би я сравнявам със структурата по времето на мандата 91г. първия мандат на Н. Хаджигеоргиева, когато имаше една дирекция, това единственото, което ме зарадва, когато започва името на една дирекция с думата култура. Означава, че администрацията, както казаха и преждеговорящите в предходните точки, че трябва да гледаме много за културата, това ме зарадва. Обаче изречението след думата култура, малко ми дойдоха в повече, няма да коментирам какво точно имам в предвид, ще го запазя за себе си, но гледайки структурата и отдела не виждам две основни функции на ОА, това са младежки дейности и спорт. Къде са, аз не ги виждам тук в тези проектни предложения, в коя дирекция или отдел ще бъдат? Другото, което ми прави впечатление е, че когато говорим за спорт общината даваме едни 600 000 лв. от общинския бюджет за подкрепа на спорта в Ямбол. И крайно време е говорейки за спорт, защото повечето колеги се занимават с таз сфера мисля, че трябва да отдадем думичката в някои от тези дирекции, в някои от тези отдели думата спорт. Затова моето предложение днес е едната дирекция, която е дирекция „Култура, връзки с обществеността и туризма“ да стане дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“. Според мен не виждам защо връзки с обществеността да бъде в дирекция, в отдел или в каквото и да е било. Този сектор да го кажем, трябва да бъде на пряко подчинение на кмета, както има тук в някои от тези, неща които предлагат да бъдат на пряко подчинение на кмета, а да не се обвързва с дирекции, защото щеше да звучи много добре, ако дирекцията беше дирекция „Култура, спорт, младежки дейности и туризъм“, но аз вкарвам друго предложение. 

Ревански – Още в началото като започвах тази работа ви казах, че съм свикнал с по-малко хора да работя, да съвместяват и да бъдат достатъчно натоварени с това, което правят. А относно младежките дейности и спорт, ако ОбС реши ще ги включим в тази дирекция, но ще оставим много малко работа за г-н Енчо Керязов. Аз мисля, че той има достатъчно опит там и изцяло разчитам на неговата инициативност, която не е спрял да показва. Относно коментара Ви за спорта, че даваме 600 000 лв., за мен не е добре да се делят спорт и култура, защото аз мога да кажа, че за култура община Ямбол дава 1 млн. лв. … (Калиманов – от място -  Къде виждате спорта?)… За мен би било по-добре да бъде възложено директно на зам. кмета.

Шиков - Т.е. без дирекция отговорна за спорт.

Ревански – Ако ОбС приеме Вашето предложение няма никакъв проблем, но досега мисля, че не е имало в ОА звено „Спорт“, не си спомням, просто не съм видял.

Шиков – Въпроса е, че служителите, които работят в тази насока са в момента и очевидно предложението е да останат в отдел „Хуманитарни дейности“, всъщност това е евентуално, ако се приеме на г-н Калиманов предложението, би трябвало тези служители да бъдат прехвърлени от другата дирекция.

адв. Георгиев – Преди няколко точки гласувахме съкращаване на едно общинско предприятие и по-голямата част от хората трябваше да влязат в дадена дирекция. Предвидено ли е тези хора, които се съкращават от това общинско предприятие, за което се твърди, че ще дойдат по трудови договори в ОА, говоря за оркестър „Дианополис“, дали са предвидени в тези бройки?

Ревански – Не, те са в други дейности в ОА, не към общата структура. Не са го написали вътре. Трябва да влезе към други дейности в ОА, както е имало такива и досега.

адв. Георгиев - Дали в бройката е предвидено?

Ревански - Не е предвидено.

Шиков -  Те са извън тези 151, които са в новото предложение.

Обявявам 10 минути почивка за консултации по предложението на г-н Калиманов. 11.45 часа

След почивката кворум 34 съветника.

 

Ревански – Няма проблем по предложението на г-н Калиманов.

Ал. Стойков – Мисля, че наше задължение като общински съветници е да гласуваме единствено и само числения състав на ОА, от там нататък как ще бъде разпределена тази администрация, колко отдела ще има, колко дирекции и т.н. мисля, че е нормално като всяка администрация и кмета той да носи отговорност за работата на тази администрация, да има възможност сам да си ги определя, а не ние с някакви решения да му вменяваме наименования и бройки.

Шиков - Приема се обща численост и структура така е по ЗМСМА и по Правилник. Уточнихме, че предложението е да сменим името на едната дирекция, оказа се, че всъщност човека, който се занимава със спорт и младежки дейности в текущата администрация наистина е планирано да бъде преместен в новата дирекция, което води до това, че предложението не е проблем да бъде съвместено с идеите на кмета, адекватно е. Преминаваме към гласуване на предложението на г-н Калиманов. Дирекцията, която в момента е с име „Култура, връзки с обществеността и туризъм“, да стане „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували       за – 25                         против – 5                  въздържали се – 4

            Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 32                         против – 1                  въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма            въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

          1. Одобрява, считано от 01.06.2020 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 151 щатни бройки.

          2. Одобрява, считано от 01.06.2020 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1. (Наименованието на Дирекция „Култура, връзки с обществеността и туризъм се променя на Дирекция „Култура, спорт, младежи дейности, туризъм и връзки с обществеността)

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно изменение на дължината и наименованието на общински пътища.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от с. з. и оглед разпоредбите на чл. 3, ал. 3, т.4  от Правилника за прилагане на закона за пътищата, предлага на Министерския съвет да направи промени в списъците за общинските пътища както следва:

1.Да се преименува Общински път

от

JAM 2110 / II – 53, Сливен-о.п. Ямбол/ - Граница общ.(Ямбол – Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа – Сливен) – Желю войвода /III-5305/

на

JAM 2110 к-ще път III 5303 Ямбол - Граница общ.(Ямбол – Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа – Сливен) – Желю войвода /III-5305/

Обща дължина на пътя след промяната  - 0,627 км.

2. Да се преименува Общински път

от

JAM3111 / II-53/Ямбол – м. Ормана – Граница общ.(Ямбол – Тунджа) - / III-5305/

на

JAM3111 к-ще път III 5303 Ямбол – м. Ормана – Граница общ.(Ямбол – Тунджа) - / III-5305/

Обща дължина на пътя след промяната  - 6,333 км.

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам осмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде последния четвъртък на месец юни, ако не се наложи нещо спешно. На осми юни ще бъде тържествената сесия за Деня на Ямбол и ще се връчат наградите. На 3 юни от 16.00 часа ще се проведе среща с фирма „Контракс“ за представяне на системата за провеждане на заседания на съвета. Смятам да е във формат Председателски съвет, но всеки, който иска може да присъства, само да се обади предварително, за да следим ще стигнат ли местата в 107 зала.

 

 

 

 

                                                            Председател ОбС - Ямбол: (п)

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти: (п)

 

 

 

                                                                                    Ил. Иванова

 

                                                                                                (п)

 

 

                                                                                                Ан. Господинова