ПРОТОКОЛ № XXXVIII

 

            Днес, 08.04.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0054/01.04.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Иван Тахчиев, Капка Йоргова, д-р Недялка Петкова.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански - кмет на община Ямбол, Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев – зам.- кметове на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и осмото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото, "Вакуум ел систем" ООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230,90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 31                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото, "Вакуум ел систем" ООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230,90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, даване на разрешение за изработване на проект за на изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и одобряване на задание за същото, "Вакуум ел систем" ООД.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с 134, ал. 2, т. 6 чл. от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XI и УПИ XII, в кв. 157А и УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVIII, кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона;

2.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ с препратка към чл. 134, ал. 1. т. 1 и с чл. 134, ал. 2. т. 1 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I „за СМОА“, УПИ II „за СМОА“, УПИ III „за СМОА“, УПИ IV „за СМОА“, УПИ V „за СМОА“, УПИ XI „за озеленяване“ и УПИ XII „за озеленяване“ в кв. 157А и УПИ XII „за СМОА“, УПИ XIV „за СМОА“, УПИ XV „за СМОА“ и УПИ XVIII „за СМОА“ в кв. 157  по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230,90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия публична общинска собственост с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа на протокол № 3/17.03.2022 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе с дължина 230.90м на подземен електропровод 20кV за разширение на съществуващи енергийни обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през поземлени имоти в земеделска територия, публична общинска собственост, с идентификатори 87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чукура“, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път, който е част от обект: „Реконструкция на въздушен електропровод 20кV „Летище“, чрез изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ БКТП „Стоянов кладенец“ в имот с идентификатор 87374.56.757 до съществуващ ЖР стълб в имот с идентификатор 87374.59.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, община Ямбол“, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

адв. Г. Георгиев - Предстои да гласуваме приемане на програмата за читалищната дейност и финансирането ѝ. Който се е занимавал с читалищна дейност, знае че народното читалище е устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. Културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. През своята дългогодишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал, да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. Читалищата са съхранили нашите национални, социални, културни, образователни и информационни традиции, и отговарят на предизвикателствата на днешния свят. Нашите деца и внуци намират своето поле за извънучилищна изява именно в школите на читалищата. Възхитен съм от работата на хората, които се занимават с читалищна дейност, която през последните години се неглижира, оставя се на заден план. Читалищата в своята дейност са недофинансирани, работят в остаряла материална база. Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства, за заплата, осигуровки и веществена издръжка. Отчитайки проблема с остарялата материална база, нуждаеща се от ремонт, както и необходимостта от модернизиране, автоматизация, а не на последно място и попълване на библиотечния фонд с традиционни и съвременни носители на информация. Във връзка с направеното предложение от кмета на общината г-н Ревански, за приемане на програмата за развитие на читалищната дейност, отново и тази година заделените средства са обидно малки – 25 000 лева, като се има в предвид броя и ангажираността на гражданите, които посещават тези културни институти. В приложение №1 от предложената програма е субсидията, която се изплаща от държавата. В приложение № 2 за финансиране на читалищната дейност от местни приходи на Община Ямбол. Предвидената субсидия е 25 000 лева, разпределена на 6 читалища като най-голямата субсидия е за НЧ „Съгласие“. Предвидените средства за смешно малки, почти никакви. Разпределени между читалищата сумите са от 1 000 до 8 000 лева за цяла година. Читалищата се нуждаят от средства за закупуване на музикални инструменти, масички, пултове, компютри, мултимедии, цветни принтери и др. В тази връзка моето предложение е предвидената сума за средства за дофинансиране на читалищата от местни приходи да бъде увеличена от 25 000 лева на 125 000 лева или сумата да бъде увеличена с 100 000 лева. Сумата да бъде предвидена за закупуване на ДМА, както посочих по-горе. Вероятно ще бъде зададен въпросът от къде ще дойдат тези средства. Следваща точка, която предстои да бъде разгледана е приемане на бюджета на 2022 година. Разчета на финансиране на капиталовите разходи за 2022 година, в раздел 7: „Култура, спорт, почивни дейности“, дейност 759 - Други дейности по културата са предвидени средства за закупуване на:

-          3d звезда на стойност 42 552лева;

-          3d опашка на комета на стойност 39 840 лева;

-          3d надпис 2023 г. на стойност 17 232 лева, общо в размер на 99 624 лева – същите тези средства да бъдат предоставени на читалищата 100 000 лева за закупуване на ДМА, които посочих по горе, които са крайно нужни на читалищата.

Обръщам се към Вас г-н Ревански, като кмет на гр. Ямбол. От тази година стартират множество програми с европейско финансиране за основен ремонт на сгради, включително и за Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги. Читалищата не могат да кандидатстват самостоятелно по тези програми, това кандидатстване минава и става през Община Ямбол. Ангажирайте административният капацитет на общината, посетете отделните читалища, вижте от какво се нуждаят като ремонт на сградите и като енергийна ефективност, и кандидатствайте по тези програми, за да може и в бъдеще време хората да ползват сградния фонд на читалищата. В края на краищата тези читалища са наши.

Ревански – Благодаря Ви за предложението г-н Георгиев, но Вие предполагам знаете, че читалищата се финансират и от държавата, Община Ямбол само ги подкрепя според възможностите си. Това, което казахте относно европейските програми за енергийната ефективност, които предстоят, Община Ямбол ще подкрепя читалищата, но според мен те трябва да бъдат активната страна, ако желаят нещо да се случи там. И относно посещенията на читалищата, искам да Ви информирам, че ние сме посещавали читалищата и знаем от какво имат нужда.

Шиков – Ще дадете ли разпределение на средствата между читалищата, г-н Георгиев?

Георгиев – Разпределението трябва да стане на принципа, на който е направено първото разпределение за 25 000 лв., разпределено между шестте читалища, по същата схема да бъде разпределена сумата от 125 000 лв. Технически сега не мога да направя изчисление и да ви кажа на кое читалище колко лева да се дадат.

Шиков – Изчислението е доста лесно, изчисляваме по пет сумите. Стават 40 000 лв., 30 000 лв., 30 000 лв.,  5 000 лв., 15 000 лв., 5 000 лв.

Миланов – Аз съм против тези уравниловки. Тези пари, които са предложени от изпълнителната власт са парите, които общината е склонна да даде в рамките на това, което е известно до този момент. Нямам нищо против да дадем 100 000 лв., 200 000 лв., 300 000 лв., но да минем към това, което се прави в цяла България, към проекти. Едното читалище днес е по-зле и му трябват 50 000 лв., а ние ще му дадем 10 000 лв. Какво ще ги прави тези 10 000 лв.? на другото не му трябват пари, но ние и на него ще дадем. Читалищата не са общинска дейност, те са създадени от хора, които са се обединили в някакви общи цели и интереси, и са създали тази общност. Те си имат свое отделно направление, имат си членове и събират основно средства от дарения, от членски внос, от посещения и изпълнение. Половин час се рових, за да видя къде са отчетите за дейността на тези читалища, още повече, че на едно от тях му раздадохме имоти с подусловие да изпълни определени дейности и не съм сигурен дали ги изпълнило или не, не ги виждам тук, където им е мястото. Някои от тези читалища не са наша собственост, сградите, в които се намират, помещенията, в които се намират. Няма как да финансираме чужда собственост с общински средства, т.е. ние можем да гласуваме всичко, но трябва да си зададем въпроса първо подготвени ли сме в момента за този вид решения, само сега и в този момент ли можем да го вземем под емоционалното въздействие на адв. Георгиев или трябва да го вземем с някакво смислено наше действие. В тази връзка предлагам да подкрепим така предложеното ни решение, а после, когато се убедим, че наистина има нужда някое читалище от 10 000 лв. или 15 000 лв. да му ги предоставим.

Керязов – Общината субсидира само дейност на читалищата и разбира се, че много внимателно следим тяхната дейност и мога да кажа, че на повечето сме присъствали на събитията на читалищата. Хубаво е и вие да дойдете да видите какви събития организират и какво ние подкрепяме. Напълно съм съгласен с изказването на г-н Ревански, че трябва да бъдат активната страна, няма как само да чакат Община Ямбол да финансира и да подкрепя техни събития без те да взимат някакво участие и да бъдат активната страна.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуваме предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 9                           против – 14                            въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – 3                              въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол през 2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) – Има допълнение – да се запишат обектите от мотивацията в решението.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите:

1.      Обект: „ЕТАП 5: гл. клон VI-в.з.- по ул. “Преслав“ от ул. “Хан Тервел“ до ул. “Търговска“, гл. клон VI-в.з.-по ул. “Преслав“ от ул. “Търговска“ до ул. “Г. С. Раковски“, обща дължина 305.70 м.“, с инвестиция в размер на 72 914.85 лв. /седемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет лева осемдесет и пет стотинки/;

2.      Обект: „Реконструкция на водопровод по ул. “Жельо Войвода“ от о.т.76 до о.т.78, ЦГЧ гр. Ямбол“ - трета категория, с обща дължина 79.92 м.“, с инвестиция в размер на 6538.21 лв. /шест хиляди петстотин тридесет и осем лева и двадесет и една стотинка/;

3.      Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на КОС - гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 22 805.35 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин и пет лева тридесет и пет стотинки/.

4.      Обект: „Реконструкция на част от разпределителния водопровод в участък – преминаване на р. Тунджа до спирателен кран /СК/ Градски парк, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 24 512.74 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин и дванадесет лева седемдесет и четири стотинки/;

5.      Обект: „Реконструкция водопроводна мрежа на гр. Ямбол - водопровод и водопроводни отклонения по ул. “Преслав“ от ул. “Димитър Благоев“ до ул. “Акация“, гр. Ямбол“, с инвестиция в размер на 193 996.43 лв. /сто деветдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и шест лева четиридесет и три стотинки/

6.       Обект: „Реконструкция СКО ул. “Г. С. Раковски“ № 29 и ул. “Г. С. Раковски“ № 41“, с инвестиция в размер на 20 919.01 лв. /двадесет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и една стотинка/.

7.      Обект: “Диспечеризация и монтаж на електромагнитен разходомер“ на обща стойност 4 416.97 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева деветдесет и седем стотинки без ДДС/.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Повечето от това, което ще кажа е анализ на бюджета, направен от външен специалист по бюджет и финанси на общини. Бюджетът, който предстои да приемем е балансиран и насочен към гражданите. Разходите са оптимизирани до размера на очакваните собствени приходи и трансфера от централния бюджет. При неговото изготвяне е работено изключително отговорно, защото този бюджет ще се изпълнява в условията на криза и непрекъснато повишаващи се цени, в една изключително динамична обстановка. Въпреки това е важно да кажа, че и тази година местните данъци няма да се повишават. Плановите приходи са заложени реално и не са фиктивно завишени. Стремежът е да се обхванат всички източници на приходи в общината и те да бъдат насочени към действителните потребности на гражданите.

Оптимизирани са разходите за дофинансиране на администрацията от общинския бюджет. За справка: през 2019 са били близо 910 хил. лева, а сега те са 310 хиляди. Разликата е 600 хил. лева. Високият размер на собствените приходи дава възможност за инвестиране в инфраструктурата на града, на което сме заложили като основен приоритет в бюджета за 2022 г. Постарали сме се да бъдат осигурени средства за текущи ремонти на улици в размер на над 3,5 милиона лева, трябва да се отбележи че досега никога не е имало толкова средства за текущи ремонти.

Ще се продължи с изграждането на нови паркоместа в кварталите на града, ще бъдат обособени нови паркови зони, ще продължи и облагородяването на нови пространства в кварталите. Предвижда се изграждане на нови детски и спортни площадки, на многофункционален парк за отдих и спорт в бившето „Опитно поле".

Ще продължат и дейностите по ключови проекти с европейско финансиране като ремонтът на ул. Търговска, на Художествена галерия „Жорж Папазов", Музей на бойната слава, модернизацията на Регионален исторически музей и на Младежки културен център.

Предстои и работа по обекти, благодарение на получената финансова подкрепа от държавата към община Ямбол: изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. "Димитър Благоев", ул. „Ямболен", ул. "Ормана" и ул. "Пирин" за което държавата ни е подкрепила с 1 мил. лв., а това е повече от 50% от индикативната стойност на обекта. Тече и реконструкция на улицата в участък от бензиностанция "Шел" до ул."Атанас Кратунов в ж. к. "Златен рог". Тече и реконструкция на ул. "Индже войвода". Водещ принцип при разработване на разчета за капиталовите разходи и текущите ремонти беше волята на гражданите.

И през тази година са предвидени средства за подпомагане на процедури инвитро, както и за финансова помощ към родителите, при раждане на дете. Осигурени са средства за нормално функциониране на детските и социални институции. С едно изречение - бюджет ориентиран към гражданите на Ямбол.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

Тюфекчиева – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

 

Георгиева - Днес е денят, в който като съветници ние трябва да гласуваме приоритетите и най-належащите за решаване проблеми на Ямбол през 2022 година.

Пред нас е и проектът за бюджет на общината, предложен ни от управленския екип.

Групата съветници от „БСП за България“ изразяваме своята позиция както пред вас, така и пред ямболските граждани.

Няма как да не отбележим безспорния успех на БСП като участник в управлението на страната с отпадането на таксите за детски ясли и градини на нашите деца. Това е отразено и в ямболския бюджет. Най-после, след 4 – 5 годишни усилия на всички социалисти в страната, включително и от област Ямбол, една жизнено-важна политика за младите семейства е реализирана. Удовлетворени сме от това.

Изразяваме положителното си отношение към проекта за изграждане на кръстовище с кръгово движение до “ХЕС“, тъй като именно групата на БСП преди една година върна неговото място в дневния ред на града, в това число и на управленския екип чрез миналогодишния бюджет, и ето че днес има осигурено държавно и общинско финансиране.

След 11 години влачене на един друг сериозен за града проблем, а именно „Обходен път на град Ямбол- Юг“, след много усилия на народни представители и съветници от БСП, вече има средства за неговото проектиране и етапно изграждане. Удовлетворени сме. Живущите на ул. „Клокотница“ и ул. „Яворов“ могат да се успокоят, тъй като им предстои да живеят в една по-нормална и екологична среда.

Отбелязваме, че държавната субсидия за капиталовите програми на всички общини в България, вкл.  и нашата е завишена с 30 % от сегашното правителство, в което социалистите участваме.

Одобряваме проекта за осветление на Ямбол, но както и предупреждавахме, не трябваше да се поема дълг, при положение, че има възможности за безвъзмездно  финансиране.

И може би така ще завършим с положителната фактология по този проект на бюджета.

Къде се разминаваме?

Ние всички тук, без значение от идеология, цвят и т.нат., изразяваме категоричната си подкрепа за изграждането на Новата болница, даже се надпреварваме да си приписваме заслуги. Обаче в този бюджет не присъства нито лев за общински ангажимент за инфраструктурата до този болничен комплекс;

За нашите деца в дворните пространства на яслите и детските градини няма нито предвидено озеленяване, нито нови детски съоръжения. Те, нашето бъдеще, играят сред плевели, а има детска ясла в Ямбол, в която децата играят на терасата, в двора е невъзможно. Напомняме, че кметът не уважи искането на БСП и на председателя на Общинския съвет за техническо обследване и паспортизация на всички детски градини. Обаче, в бюджета са предвидени 215 500 лв. за 55-метров пилон и знаме на хълм “Боровец“ , над 100 000 лв. за великденски зайчета, яйца, комети, скамейки и какво ли още не в „Други дейности по културата“. Отново, за кой ли път, се появяват средства за поливна система за участък от коритото на р. Тунджа (безспорно – красиво, но там се разхождат само домашните ни любимци).

Категорично се противопоставяме от началото на мандата, и днес, от разписаното управление и разпореждане с общинска собственост в бюджета. Гражданите на Ямбол трябва да имат собственост и ние сме против декапитализирането на общината – масово продаване на общински жилища и земя.

Този бюджет не отчита потребностите на живущите по крайните квартали. Вътрешно кварталните улици са в окаяно състояние и вече трета година този проблем не се решава с бюджетите на общината. Да не говорим за ул. „Акация“, която така и не се появи в погледа на кмета и неговия екип. Надявам се, че не се срамуват да я предложат. Заявявам, ние сме я предлагали поне два пъти.

За текущи ремонти тази година са предвидени 3 678 000 лв. Но ние така и не разбираме кои обекти са в списъците за тези текущи ремонти. Поне миналата година беше така, дано през тази не сме свидетели на същата управленска „тишина“.

Нито лев за зелената система на града. БСП настоявахме и се аргументирахме (даже писмено) за обследване и изготвяне на дългосрочен план за нейното запазване и развитие. Но…дърветата се режат безпощадно, без пряк контрол от специалисти. Пък съветниците тук си приемаме програми за намаляване на Фини прахови частици и какво ли още не - гласове в пустиня, най-точно казано.

Беше ни обещано, на всички тук присъстващи, че в бюджета (след историята с речните кейчета) никога повече няма да се появяват обекти, които са изградени, без да са получили одобрение от общински съвет. Но в проекта виждаме светещите обемни букви ЯМБОЛ за кръговото до „Практикер“, които вече около месец се мъдрят там. Е, как да го приемаме това?

Няма да коментираме „тактическите“ ефектни проекти в бюджета, но в днешните трудни времена считаме, че в този бюджет можеха да присъстват доста по-адекватни на ситуацията заложени решения,  свързани с проблемите на гражданите и с подобряване качеството на техния живот.

Надявам се да приемете нашата позиция не като деконструктивна, а като коригиращия поглед върху наболели проблеми и върху малки, но смислени мечти на ямболци.

Миланов – репл. – Най-много ми беше неприятно да слушам патетика с лъжа. Първо, преди една година Вие измислихте кръстовището с кръгово движение. Извинявайте, но изборите бяха преди три години, тогава г-н Ревански изкара една голяма цветна снимка, на която беше нарисувано това кръгово. Вие преди една година ли го видяхте? Присвоявате си чужди идеи според мен. Второ, аз бях против да се поема кредит без да е ясно. Аз от тази трибуна казах, че осветлението може би не му е сега времето и трябва да се изчака, а не Вие. Въпреки това днес ще кажа, че не съм бил прав, защото кредити се теглят точно, когато има инфлация и се купуват и се правят ремонти точно преди да стане инфлацията, защото днес за същите тези тела щяхме да дадем 50% повече пари, поне аз така мисля и имам право да го кажа пред всички вас. В тази връзка искам още да кажа, че това изказване беше пълно с купища лъжи и неточности, но въпреки всичко беше много красиво, много напомпано, почти толкова красиво и напомпано, колкото чинията на Бузлуджа.

Тодоров – репл.- Г-жо Георгиева, завършихте отново, както очаквах с негативизъм. Моят съвет към Вас е, както Вие давате съвети, нека да работим, дайте предложение каква е Вашата визия, консултирайте се с кмета, със зам.-кмета и някаква част от Вашите предложения ще бъдат приети, не може абсолютно всички. Тук има представители на различни политически партии, които са представители на различни общества, всеки има различни виждания, не може само Вашите неща да се случват. Дори и Вие да управлявате тук тази община, мисля че няма да можете да го постигнете. Редно е да се съобразяваме със всички, но не може само критика. Изчакайте, дайте време и абсолютно всичко ще се случи.

Георгиева – дупл. – Уважаеми г-н Тодоров, съжалявам, че у Вас е останало усещането за негативизъм. Последното изречение беше следното, че нашия призив и молба е това да не се приема като една голяма критика, като нещо, което искаме едва ли не да се сбием с управляващия екип. Всички ние тук, най-вече управленския екип има нужда наистина от един малко по-различен поглед и това е полезно за него. Аз лично си спомням г-н Ревански, поне два пъти тук пред нас минимум е казвал, че предпочита да чуе понякога и критични неща, защото това може да му помогне. Изброени бяха и позитивите, но има неща, които ние искаме да акцентираме и в това не трябва да се търси драма и категорично противопоставяне, а просто насочване на вниманието и делението на вашите обекти, техните обекти, за мен звучи малко несериозно обектите са на всички граждани. Просто трябва правилно да се приоритезират, правилно да се подреждат и т.н. Давали сме много предложения, давали сме писмени обосновки, работим активно комисиите, където трябва подкрепяме, но бюджета е мястото, където е хубаво да помогнем на управленския екип, където можем да заострим вниманието, проблеми, които леко са пропуснати и това е нормално в една работа.

Ал. Стойков – Като председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ ще изкажа нашето становище по отношение на така направеното предложение на кмета на община Ямбол г-н Ревански, по отношение на предложението за бюджет на община Ямбол за 2022 г. ПП ГЕРБ е водила винаги последователна политика в ОбС – Ямбол и винаги сме подкрепяли всички предложения от кмета касаещи развитието и благоустройството на нашия град. Всички проекти за бюджети, които са били до този момент, този е трети, включително и решението за теглене на дългосрочен заем от община Ямбол, благодарение на нашата подкрепа досега са минавали. Ние ще бъдем последователни в тази си политика, така че ние ще подкрепим бюджета за 2022 г. Естествено за това имаме и своите мотиви, бюджета наистина е рекорден за тази година от всички останали, които досега сме виждали, балансиран от обсъжданията, които правихме в ПК БФ разбрахме, че приходната част е съобразена с реалното касово изпълнение на бюджета за миналата година, което го прави по себе си в голяма степен консервативен без излишни очаквания повече от реалността. Това, което прави впечатление в бюджета е голямото число на преходния остатък от близо 19 млн. лв. Искам да опресня паметта на нашите колеги отляво, че този остатък е благодарение на и част от него са средствата от дългосрочния заем, друга голяма част това са средствата отпуснати в края на 2020 г. от правителството на ПП ГЕРБ, под ръководството на г-н Борисов. Онези 8 млн. лв., които бяха разпределени за зала „Диана“, за улицата, която в момента се изгражда от бензиностанция ШЕЛ до ул. „Атанас Кратунов“, и 1 млн. лв. за тротоарни настилки, паркинги и т.н., които ние сме свидетели, голяма част от тях са вече изградени по нашите квартали. Не знам каква е подкрепата в момента на коалицията и правителството, поне ние в бюджетната рамка досега нищо не сме видели от това правителство. Средствата, които бяха отделени за и в момента се изпълняват за ул. „Индже войвода“. Относно околовръстния път, който спомена г-жа Георгиева, отсечката, която трябваше да бъде изпълнена беше спряна, но това не е по причина на ПП ГЕРБ, а на следващите служебни правителства, които стопираха този проект, а голямата си част от околовръстните пътища бяха напълно рехабилитирани, целия околовръстен път с източната дъга, където в момента се изгражда уличното осветление благодарение на кредита, който гласувахме тук. Няма как на базата на всичко това, което казах ние да не подкрепим този бюджет, който в голямата си част това са проекти, които са започнати още от преди няколко години, финансирани и подкрепени от правителствата на г-н Борисов, така че към момента нашето мнение е такова, че ние трябва да подкрепим да си довършат всички тези обекти, които са започнати. Като препоръки, това, което можем да кажем е, че в бюджета има сравнително малко заложени средства за проектиране на различни обекти, това, което прави впечатление са две, три улици, за които са заложени пари за проектиране. Нашата препоръка е да бъдат определени съответните обекти и заложени в следващите бюджети, защото в следващия програмен период, който вече започва трябва да имаме проектна готовност за нещата, които наистина има нужда града, така че да имаме проектна готовност, когато тези програми бъдат отворени. Последния въпрос, който ще си позволя да задам и който вълнува мен и нашата група общински съветници, това е за средствата, които бяха отпуснати за ремонт на зала „Диана“, тези 4 млн. лв., които втора година остават в преходния остатък, какви са намеренията на общината, очакваме проектиране, съответно и изграждане на нова зала, и ремонт на съществуващата. Нашия въпрос е какви са намеренията на общината и какво ще се случи с тези 4 млн. лв.?

М. Сивкова – репл. – Г-н Стойков, много Ви уважавам като политически опонент. Винаги успявате да насочите вниманието към плюсовете и позитивите, които считате, че партията ви е осигурила на града. Считам, че след като трета година слушаме за тези проекти, които управлението на ПП ГЕРБ едва ли не е сложило на дневен ред на гражданите на гр. Ямбол, вече на третата година на този бюджет реших да взема отношение и да кажа, че тези проекти, които преди повече от 15 години бяха набелязани в стратегическите документи на гр. Ямбол, интегриран план за развитие, план за развитие на общината, тези проекти важните, за които се осигурява през годините финансиране, те не са проектите на ПП ГЕРБ. Това са проекти, които влязоха в дневния ред на града благодарение на всички нас и на тези, които сме повече мандати общински съветници, знаем как гласувахме за всичките тези програми, за включването на тези проекти и за тях сме гласували „за“. От всичките тези над 16, 17 проекта за вашето 12 годишно управление на града, с вашия кмет, успяхте да реализирате шест от тях и то със съмнително качество. Останалите обекти, за които историческия музей, втория етап на ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Търговска“, водния цикъл, който сега се изпълнява, „Младежки дом“, зала „Диана“, лекоатлетическата писта, кръстовището на ХЕС, Художествена галерия, улично осветление, сега само пляскате, когато през годините, следващи кметове ги изпълняват. През тези 12 години, вие задържахте развитието на града и не реализирахте тези проекти, а сега си преписвате надграждането на развитието на града от всеки следващ кмет. Смея от тази трибуна да кажа от тази трибуна, че една такава позиция за мен е странна и малко инфантилна. Също така искам да припомня, че миналата година кръстовището на ХЕС, много добре знаете как на заседание на ПК БФ, на която и аз присъствах и предложих да не отпада от дневния ред, вие гласувахте „против“. Това трябва да се знае и да се споменава. Да не говорим за обходен път „Юг“, който и аз като общински съветник много години настоявам да влезе. Проекта за обходен път „Юг“ беше направен 2009 г. и вашето общинско и държавно управление не направи нищо, за да го реализира този проект и той вече е морално остарял и затова сега се налага и общината да дава средства, за да могат да се случат тези неща. Нека да сме малко по-скромни и да не си преписваме абсолютно всичко, защото тези проекти са на гражданите на гр. Ямбол и всички тук сме гласували „за“, ако толкова ви бяха мили и скъпи, можеше да ги реализирате през вашето 12 годишно управление. Сметнете, на две години сте правили по един проект, а можеше къде, къде повече. Да не говорим за водния цикъл, че беше един от рисковите проекти и се наложи държавата да го прехвърля в следващ програмен период с големия шанс да бъдат загубени средствата и затова от тази трибуна искам да кажа, че можем да си говорим много политически, но фактите са си факти.

Ал. Стойков – дупл. – Г-жо Сивкова, може би не сте ме слушали достатъчно внимателно. Никой не опитва да си присвоява това, което се изпълнява от действащото ръководство на община Ямбол. Това, което исках и казах е, че има приемственост и ние сме удовлетворени от това, че проектите, които са започнати продължават и се изпълняват от втори, трети етап и заради това е нашето решение за подкрепа на този бюджет. По отношение на южния околовръстен път мога да кажа, че от стартирането на първото правителство на ПП ГЕРБ, аз като народен представител и групата от народни представители от област Ямбол, това беше един от първите проекти, който беше заложен на вниманието на министерството на регионалното развитие за проектиране и изграждане на новата отсечка, тази малката, за която говорим, включително и надлеза над жп линиите, който свързва целия околовръстен път с Папас олио, така че да се затвори нацяло околовръстния пръстен. Надявам се от Вашето правителство тези суми да бъдат отпуснати и да изградим този околовръстен път, надявам се това да се случи и Ви го пожелавам, това е в интерес на всички граждани.

Шиков – С болка установявам, че нашата България не може да случи на ръководство. Болно ми е да слушам как основната дискусия за бюджет 2022 г. се върти около това кой какви заслуги има и каква част от заслугите за бъдещите реализирани проекти на кого ще бъде. За съжаление и в новото правителство виждам това, че не България е приоритет за всички, а пак имаме разни залитания, този път не толкова вътрешни, колкото навън. Тук в гр. Ямбол все си мисля, че сме едно ниво по-добре отколкото това, което виждам на национално ниво. Често се хваля пред колеги, приятели, познати, че в Ямбол успяваме да поддържаме диалога и да работим в името на града. Да, наистина е така, за щастие. Ясно ми е, че точката за бюджета е темата, където всеки трябва да стане и да си каже политическите виждания за напред, да отчете известна политическа активност. Затова и не си позволявам да прекъсна никой с установените 5 мин. от правилника. По отношение на новия бюджет, първо нещо, което винаги съм казвал е, че бюджетът е една рамка и не е най-важно какви са цифрите в бюджета, далеч по-важно е през годината какви цифри се нанасят до тези планове като отчетни стойности и кои обекти от написаните ще бъдат реализирани. Всички знаем, че има такива, които от предните списъци не бяха реализирани, за които ми е болно. Има такива, които през годината най-вероятно ще се появят. Мисля, че само една сесия е минала без да гласуваме актуализация на бюджета, гарантирано през идващия период пак ще гласуваме актуализации, така че тези суми, които за момента са занижени да речем заради статистиката през изминалите COVID години, много вероятно ще претърпят корекции през идващите месеци. За съжаление, не чух много конструктивни предложения по бюджета, което пък означава, че той е добре като рамка. От тук нататък пожелаваме на екипа на кмета и на нас, изпълнението да бъде на ниво.

адв. Г. Георгиев – Ние като най-малката политическа сила в този ОбС, също ще изразим нашето становище към бюджета, но имаме и конкретни предложения по същество на бюджета, които ще предложим на вашето внимание, които да обсъдим какво може да се направи с този бюджет, за да се подобри качеството на живот на хората, които живеят в този град. Предстои ни да разгледаме бюджет, който по съществено не се различава от предходните два бюджета. Не мога да се съглася с мнението, че този бюджет е в някаква нова рамка, която да даде една нова перспектива на гр. Ямбол. Както г-н Стойков, каза в изказването си, че в този бюджет не е предвидена сума за бъдещото проектиране и изграждане, няма визия за бъдещите години. Досега в този и предходните два бюджета се изпълнява това, което беше заложено от предходните управляващи, които са преминали освен на етап проучване, а и на етап изготвяне на техническа документация. Трябва да се мисли и за напред, затова първо общината трябва да си избере главен архитект, който да е с постоянна месторабота тук и да си направи екип, с който да започне да работи в перспектива, защото новия програмен период вече е на нашата врата и тропа. Отчита се един голям преходен остатък от минали години, но парите за култура отново са на съвсем минимално ниво. Двата театъра, които са на територията на гр. Ямбол са финансирани със средства, които са от предходните години и по никакъв начин няма увеличаване на тези средства, 76 000 лв. за драматичния театър и 36 500 лв. за кукления театър, който и тази година е с награда ИКАР. Искам да напомня на колегите общински съветници, че по-интересен е казуса с въпросното кръстовище на ХЕС, което толкова много всички тук пледираха, че имат принос за него.  Ако се сещате за предизборната кампания на г-н Ревански, той каза, че с няколко стотин хиляди лева ще го изгради. В края на миналата година се каза, че за това кръгово кръстовище 1 млн. лв., че ще стигнат и ще останат. Сега в бюджета са заложени 1 700 000 лв., от които 1 млн. лв. от предходен остатък и 700 000 лв. от целевото финансиране на бюджета, т.е. от тези обещания за ниска стойност на кръговото движение не остана нищо вярно, остана само това, че докато се финализира проекта няма да стигнат тези пари. Зала „Диана“ - 4 млн. лв., колеги аз считам, че е хубаво, че тези пари са заделени за злата, но, както каза моя колега Иван Чолаков: „Тези пари, така както са отделени, залата няма да бъде функционална и няма да отговаря на изискванията“. Нито едно от направените предложения при общественото обсъждане на този бюджет не влезе в бюджета. Това обществено обсъждане за мен е една парлама, за която се изисква разглеждане на законопроекти по един нормален начин, но никой не взима отношение по това какво предлагат гражданите и този път от списъка, който ни беше даден и от протокола имаше разумни предложения, които изобщо не влязоха в бюджета. Най-накрая трябва да се научим и на дисциплина колеги, не само на финансова, но и на нормативна дисциплина. Порочната практика, която въведохме в предходния разход - „кейчетата“ на ръкава на р. Тунджа, който беше направен, не трябва да продължава в този бюджет. Или спазваме закона, или ставаме съучастници и обикновени инкасатори на реализиран разход. Днес си позволих да мина по ул. „Индже войвода“, тя вече е направена, т.е. освен знакът „Ямбол“, който е накрая на града, той вече е направен и от един месец функционира, на нас ни се предлага да гласуваме сега този разход. Поставя се въпроса за какво обсъждаме този бюджет, ние само едни обикновени инкасатори на разходите, които общината е направила в този бюджет или ние гласуваме бюджета и казваме какво има право общината да изразходва. В разчета на финансиране на капиталовите разходи за 2022 г., който е най-важния за нас. В раздел 6 „Промяна на предназначението на външен басейн в скейт парк, намиращ се в новия парк „Опитно поле“ са предвидени 61 000 лв. за изграждане на скейт парк. Защо колеги трябва да гласуваме тази сума? Кое налага изградения вече плувен басейн, да му променим предназначението при положение, че няма нито проект, нито строително разрешение за този скейт парк? Тепърва това нещо ще се прави, вместо да го направим открит басейн и гражданите да го ползват, ние ще направим скейт парк. Кое налага това? Нашето предложение е сумата от 61 000 лв., които са предвидени в бюджета, основанието, на което е посочено в тази част да бъде следното: „Довършване на външен басейн на многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“ - етапно строителство“. В същия раздел -75 000 лв., която е предвидена за основен ремонт, консервация, реставрация, адаптация на „Брънекова къща“. Още миналата година, когато гласувахме тази сума за закупуване на въпросната къща, още тогава каза, че общината не се възползва от законовите възможности тази къща да бъде направена със средства, които общината после да си удържи от собствениците. Закупихме къщата, дадохме 130 000 лв. и тази година е предвидена една сума от 75 000 лв. за основен ремонт - етапно строителство. Направих едно запитване до Община Ямбол да ми се предостави документацията на базата на какво е определена тази сума 75 000  лв. - етапно строителство и отговора от общинска администрация е следната, че: „ За горепосочения обект е подписан договор от 1 март 2022 г. със срок за изпълнение на договора, инвестиционен проект и технически, който е от 90- дни“, т.е. не може да ми се предостави, каквато и да е било строителна документация. Сумата от 75 000 лв. заложена като етапно строителство за мен е един разход, който в момента ние не му знаем крайната стойност. Казвам това, защото този обект преди всичко трябва да има конструктивно обследване на сградата, после трябва да има един проект, който трябва да бъде изработен технически, който трябва да бъде одобрен от много институции, да имаме една приблизителна количествено стойностна сметка и чак тогава да гласуваме 75 000 лв. за етапно строителство. В този момент общината няма готовност да ни каже колко ще струва този проект. Миналата година, когато се закупува тази къща се направи една електронна анкета, в която хората казаха, че искат да бъде закупена къщата. Тази година никой не попита гражданите какво искат да се случи с нея, дали да бъде дом на поети, дом на писатели, информационен център или нещо друго, в момента няма никаква яснота. Нашето предложение е следното: ‚Сумата от 75 000 лв. да бъде пренасочена с основание: „Основен ремонт и преустройство на Общински пазар Каргон - етапно строителство“, защото е в окаяно състояние. Повече от 20 години не е правено нищо там. В раздел 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, опазване на околна среда“, дейност 606 „Проектиране и монтаж на метален пилон и знаме на парк „Боровец“, благоустрояване на околното пространство, предвидена сума от 215 000 лв., за направата на един байрак, за един 55 метров пилон, когато улиците на града ни са в окаяно състояние. Ние предлагаме следното, тези средства от 215 000 лв. да бъдат пренасочени за основен ремонт и направа на тротоари - етапно строителство. Обръщам внимание отново на капиталовите разходи, които са много важни, за така наречената аерираща инсталация, която трябва да се монтира на бетонирания канал в р. Тунджа. Колеги управляващи, вземете проектите от 80-те години, вижте какво е заложено там да се изпълнява. Там има заложени едни тръби, за които е предвидено този канал да се снабдява със свежда питейна вода от гребния канал. Освен това за първи път чувам някой да монтира плаваща аерираща инсталация на свободно течаща река или канал. Затова тази сума предвидена в бюджета от 194 000 лв. за въпросните плаващи три аериращи инсталации, фонтани да бъдат пренасочени, както казах и на миналото си изказване за предния бюджет към най-важната част на града, а именно пазара. Там всеки ден ходят стотици хора. Ямболският пазар е в най-окаяното състояние сравнение с други пазари, говоря за пазара на „Стара автогара“, който е ходил знае при какви лоши условия работят хората, които предлагат стоката си. Зимата при изключителен студ, лятото при изключителна жега. Ако някой иска да спре там няма как да го направи, влизайки в халите, хората могат да пазаруват само с отвращение, защото са от 19 век и това не са хали, а затворената част на автогарата. Колеги, не цялата автогара е частна собственост. В тази връзка предлагам сумата от 194 000 лв., която е предвидена за трите броя плаващи аериращи фонтани да бъде за: „Основен ремонт на открит и закрит пазар с Хали и околното пространство - етапно строителство“, до където стигнат парите. В тази връзка е и последното ми предложение в раздел 6, дейност 759 „Други дейности по култура“ са предвидени средства за закупуване на: 3d звезда на стойност 42 552 лв.; 3d опашка на комета на стойност 39 840 лева; 3d надпис 2023 г. на стойност 17 232 лева, общо в размер на 99 624 лева. Предлагам тези средства също да бъдат заложени в бюджета също като средства за „Основен ремонт на открит и закрит пазар с Хали и околното пространство - етапно строителство“.

Йорданов – На заседание на ПК БФ направих предложение, което се оказа, че не може да влезе в бюджетната процедура, ще се съобразя с това, но смятам да го направя като препоръка към ръководството на общината. Както знаете миналата година приехме нова наредба за управление и разпореждане с общинско имущество, на база на новата наредба така да се каже, че разширихме списъка с хората, които се нуждаят и отговарят на условията за настаняване в общински жилища. На февруарската сесия приехме новата програма за управление и разпореждане с общинско имущество за тази година, в която има едни констатации, с които всички ние се съгласихме, че общинските жилища са в окаяно състояние и недостигът средства за ремонт. В тази връзка направих своето предложение в комисия, 50% от приходите от продажба на общински жилища да отидат точно и конкретно за ремонт и поддръжка на общински жилища, но се оказа, че това не може да бъде описано в бюджетната процедура, затова го правя като препоръка към общинското ръководство и на миналогодишна база искам да споделя, че като цяло според информацията, която имаме е, близо 500 000 лв. имаме от продажбата на общинските жилища, а сме заделили за ремонт едва под 10 000 лв. Надявам се през тази година да не е така.

Ревански – Г-н Георгиев, отново за някои неща имате мнение, но нямате понятие или както обикновено някой лъже. За така наречения плувен басейн, ако познавате гр. Ямбол или опитното поле, той никога не е функционирал като такъв, а е бил използван от опитното поле, когато е функционирало за всички видове риба, които са на територията на област Ямбол, както е имало и водни лилии. Разговаряхме с бившата директорка преди два, три месеца. Относно ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Страхил войвода“ до ул. „Димитър Благоев“, те са вече възложени за изпълнение. За аериращите фонтани и за чистата питейна вода на гребния канал, още в началото на мандата бях на гребния канал и този проект смея да кажа, че го знам малко повече в детайли отколкото вас. Има тръби, но отидете да видите помпената станция и мога да ви кажа, че това, което искате да го изпълним и аз лично много харесвам, малко е в една друга сфера, там са необходими помпи над 100 kw, които да успеем някак да напълним коритото на реката. За аериращите фонтани отново беше добре и тук ще се отклоня малко, но ще се обърна и към г-жа Георгиева, и към г-н Георгиев, добре е преди да влезе бюджета да се интересувате от него. От Вашата група г-жо Георгиева, беше активен само един съветник и имаше питане по определени програми на Община Ямбол, за разлика от Вас. Вашите колеги от дясно две седмици се интересуваха от бюджета, питаха, отговаряхме им, даваха предложения и аз мисля, че именно заради това един такъв бюджет, по с време, ако има някои неща, които да се изяснят и да Ви дадем нужните отговори. Искам да се върна на аериращите фонтани г-н Георгиев, 190 000 лв. Само за справка да Ви дам, че фонтана пред Община Ямбол е изграден за 350 000 лв., а тук говорим за три аериращи фонтана. Единия, който ще е на входа на гр. Ямбол, от страната на бензиностанция ШЕЛ срещу Областно пътно управление - Ямбол със височина на струята 14 м. Ще вкарва във водата кислород и ще има нощно RGB осветление, както и сензор за вятър, ако е много силен вятъра ще му понижава височината. Смятам, че жителите на гр. Ямбол имат нужда да се чувстват добре и комфортно в нашия град. Г-жо Георгиева, ул. „Акация“ е възложена миналата година на изпълнителя, той има над 20 обекта за изпълнение и се надявам скоро да започне ремонта. За детските градини искам да Ви кажа, че сме отделили средства тази година за текущи ремонти относно залесяване и за зелената система на града участваме по програма „Лайв“, по която наистина много залесяване мисля, че на предната сесия имаше питане, че дофинансирането е доста голямо. Искам да внеса едно пояснение, в тази програма 70% от дейностите са предвидени да бъдат изпълнени от общинските предприятия, т.е. повечето от това е труд и само 30% са СМР. Г-н Стойков, за проектирането сте прав мисля, че сме заложили 200 000 лв. за проектиране, но ще проверя, ако има нещо такова ще направим корекция. Зала „Диана“ наистина е една много болна тема, при предварителни проучвания сме благодарни за подкрепата, но средствата няма да стигнат и не можем да започнем ремонт на залата, един толкова чувствителен обект, без да можем да го завършим. Ще търсим възможности или със държавно финансиране да ни подкрепят или ако има в новия програмен период. Представете си, ако започнем ремонт и да няма как да го приключим, не мисля, че ще има някой доволен от това.

 

Шиков – Обявявам почивка 15 минути, 10.35 часа.

След почивката присъстват 29 съветника, 10.50 часа.

 

Шиков – Преминаваме към гласуване.  Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 11                         против – 14                            въздържали се – 7

Не се приема.

 

Тодоров – отр. вот - Гласувах отрицателно, защото като по-млад съм ходил в опитното поле и това никога не е било плувен басейн и никога не може да стане. Ще трябват много средства, за да стане плувен басейн. Г-н Георгиев, явно не се е запознал със ситуацията, не е ходил на място да види, че и размерите не отговарят за плувен басейн, именно затова гласувах „против“.

 

Шиков – Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 15                         против – 11                            въздържали се – 6

Не се приема.

Шиков – Подлагам на гласуване третото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 17                         против – 9                              въздържали се – 8

Не се приема.

Шиков – Подлагам на гласуване четвъртото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 18                         против – 10                            въздържали се – 5

Приема се.

Шиков – Подлагам на гласуване петото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 14                         против – 10                            въздържали се – 9

Не се приема.

 

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 24                         против – 6                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

                        На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година и Постановление 31 от 17.03.2022 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2022 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 103 917 775 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 57 165 443 лв., в т.ч.:

-               Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 51 686 524 лв.

-               Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 63 298 лв.

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 20 141 лв.

- Преходен остатък от 2021 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       5 395 480 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 46 752 332 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 605 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 11 195 825 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на 2 151 077 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 087 800 лв.;

·   Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–37 600 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 744 100 лв.

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 217 500 лв., от които за:

ü   Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 5 000 лв.;

ü   ОД на МВР гр. Ямбол – 100 000 лв.;

ü   ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü   КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.       

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 1 500 923 лв.,

в това число:

ü  Проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце"" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0002-C01 – 43 820 лв.;

ü  По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 1 018 205 лв., в т.ч.

o Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" -125 000 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – 400 000 лв.;

o   Проект "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" – 75 805 лв.;

o   Проект  „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -417 400 лв.

ü Неверифицирани разходи след окончателно разплащане по проекти, извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС както следва:

°                    „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – първи етап“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 /12.01.2017 г., финансиран  по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020“ – 438 898 лв.;

-               Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 2 927 650 лв. за следните проекти:

ü  „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021 г.“

ü  „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2022-2023 г.“

ü  „Техническа помощ за изпълнение на Инвистиционната програма на гр. Ямбол“

ü  „ Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“

ü   „Проектиране  и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол

ü  „ Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

ü  „ Създаване на Кризисен център“

ü  „Приеми ме 2015“

ü  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол“

ü  „Патронажна грижа +“

ü   „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

ü  „Ремонт на Музей на бойната слава“

ü  „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“

ü  "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце""

ü  „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол в условията на пандемията от Ковид-19“

- Финансиране на бюджетното салдо – 26 728 080 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 103 917 775 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  57 165 443 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 713 265 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2022 г.: ОУ „Христо Смирненски“ - 16 764 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 21 198 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 46 039 067 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г. в размер на 24 132 113 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

 

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. в размер 24 079 116 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 744 100 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 920 000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 5.

 

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2022 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

 

 4. Определя размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол в размер на 4 256 лв., считано от 01.04.2022 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г.

 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 47 065 лв.;

5.2. Помощи по решение на Общински съвет - 15 000 лв.;

5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

5.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 8 000 лв.;

5.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 500 лв.;

5.6. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 594 181 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 569 181 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 25 000 лв.;

5.7. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 560 000 лв. и за спортен календар 40 000 лв.;

5.7.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

5.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 3,50 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 3,50 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 2,40 лв. на дете на ден.

5.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

5.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

5.11. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 100 000 лв.;

 

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

6.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 20 000 лв.;

6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

6.4. За командировки в чужбина – 15 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 10 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 5 000 лв.

              6.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 50 000 лв.

 

7. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-       в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-       в дейност „Асистенска подкрепа” – на длъжност „сътрудник социални дейности” и „социален работник“;

-       в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

7.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

 

8. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8,  Приложение № 9 и Приложение № 10.

 

9. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 041 635 лв., съгласно Приложение № 11.

 

10. Приема бюджетна прогноза за периода 2022 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 12, № 1а и № 6г.; 

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

 

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 5 150 000 лв.;

               12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 г. в размер на                14 977 500 лв.

 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 54 229 946 лв.

 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 45 000 000 лв.

 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 100 000 лв.

             

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

 

17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

17.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

17.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 година.

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

 

20. Приема разпределение на средствата по получен от община Ямбол допълнителен трансфер за други целеви разходи, за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, съгласно ПМС 326 от 12.10.2021 г. в размер на 1 076 669 лв. както следва:

- за подобряване на достъпа до здравни услуги, за ремонт на пешеходни зони и транспортни артерии в близост до болнични заведения на територията на община Ямбол с цел по-бързо и безпроблемно придвижване на болни лица - 930 669 лв.;

- за компенсиране на разходи за дезинфекция, предпазни средства и др. във връзка с COVID-19 в местни дейности: за детски градини - 55 000 лв.; за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие - 6 000 лв.; за Детски ясли и детска кухня – 5 000 лв.; за Домашен социален патронаж – 2 000 лв.; за ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" -5 000 лв.; за ОП „Комунални и обредни дейности“ - 3 000 лв.; за ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – 50 000 лв.  и за общинска администрация – 20 000 лв.

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

Георгиева – отр. вот - Използвам процедурата за отрицателен вот, тъй като участвах със изказване при обсъжданията и се обръщам към г-н Ревански. Благодаря Ви, че поставихте въпроса за питанията, когато коментирахме бюджета. Радвам се, че тук има представители на общинска администрация, радвам се, че до Вас има двама зам.-кметове. Питания съм отправяла редовно от 31.01.2021 г. все още не съм получила отговор на свое питане, а последното питане, което съм отправила, чаках отговор 40 дни. Съзнавам, че сте изключително ангажирани, може би не е лошо да делегирате на някои от своите заместници да се занимават с тези питания, но бъдете сигурни, че информацията, която ни е необходима ние търсим начин да я получим, но трябва да се оптимизира и тук към председателя а ОбС - Ямбол сроковете по които получаваме отговори на нашите питания.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 28 април 2022г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова