РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 11 НОЕМВРИ  2005г.

 

           

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно присъждане награди на изявени спортни дейци.

ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

 1. Предложение за промяна в бюджета на Община Ямбол за 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно варианти за определяне на такса смет за 2006г.                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 2. Отчет - анализ за дължими суми от наемателите на общински обекти и терени – длъжници на Община Ямбол към 30.09.2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промени в Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол.                                                                                                                      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 2. Предложение относно допълнение на Наредба за реда и условията за разпореждане с общински жилища.                                                                                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 3. Предложение от група общински съветници относно промяна в Правилника за работа на ОбС Ямбол.                                                                                                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Група съветници
 4. Предложение относно отписване ДМА от баланса на „Полисстрой” ЕООД и записването им  в баланса на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продажба на 100 % от капитала на търговско дружество „Полисстрой” ЕООД.                                                                                                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 2. Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Паркове и обреди”.                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев
 3. Предложение относно сключване на договор за одиторски контрол между „Диана бус” ЕАД и Стоян Георгиев Стоянов.                                                                                                                                                                                               ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО
 4. Предложение относно упълномощаване представителя на Община Ямбол в „Общинска банка” АД за участие в извънредно Общо събрание на акционерите.                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев
 5. Становище относно дейността на „Екоинженеринг” ООД и участието ни в това дружество, както и за изпълнението на решенията за третирането на битовите отпадъци на град Ямбол.                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 6. Информация относно икономическото състояние за 2004г. на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД, „Ямбол газ 92” АД и „Екоинженеринг” ООД.                                                                                                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 7. Предложение относно промяна размера на месечната наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ.                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 8. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от общински недвижим имот на Областна пробационна служба Ямбол;                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров
 9. Предложение относно предоставяне на общинска концесия за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс „Георги Дражев”.                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

           

      ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно присъждане награди на изявени спортни дейци.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание т.1 от Раздел ІV на Статута за морално и материално стимулиране в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, във връзка с решение по т.ІV от Протокол № 48/03.11.2005г. на ПК „СОТМДНО” Общински съвет Ямбол награждава ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА и РОСИЦА ПАНАЙОТОВА ЯЙЦАРОВА с почетен знак „Златен герб на град Ямбол”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА – Предложение за промяна в бюджета на Община Ямбол за 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенният, работно облекло на всички бюджетни служители в размер до две минимални работни заплати за назначените по трудово правоотношение и в размерите определени съгласно чл. 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, при спазване приоритетите утвърдени с бюджета за 2005г.

2.Определя средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата за 2005 г. на делегираната от държавата дейност „Други дейности по здравеопазването”, финансирани чрез общинския бюджет, както следва:

 

Филиал

СБРЗ било от1.7.2005г.

СБРЗ

става от 1.7.2005г.

Средства за РЗ за 2005г.-било

Средства за РЗ за 2005г. -става

ОУ”Кл.Охридски

259,28

285,48

6115

6429

ОУ”Д.Дебелянов”

268,17

278,45

9486

9671

ОУ”Л.Каравелов”

250,63

252,84

5911

5937

Община Ямбол

224,92

217,63

31825

31300

 

3.Увеличава бюджета за 2005 г. за дейност „Други дейности по здравеопазването” за второстепенните разпоредители за работна заплата и социални осигуровки както следва:

ü      ОУ ”Кл. Охридски” –  407 лв.

ü      ОУ ”Д. Дебелянов” –  240 лв.

ü      ОУ ”Л. Каравелов” -    34 лв.

4.Намаля собствения бюджет на общината за 2005 г. за дейност „Други дейности по здравеопазването” с 681 лв.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно варианти за определяне на такса смет за 2006г.      

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Задължава кмета на община Ямбол да проведе среща с концесионера „Шеле България” с цел преразглеждане на подписания договор.

Задължава кмета на община Ямбол да сформира работна група от специалисти за разработка на нов начин за заплащане услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Разработката да бъде основа на предложение за метод за определяне на такса смет за 2007г.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Отчет - анализ за дължими суми от наемателите на общински обекти и терени – длъжници на Община Ямбол към 30.09.2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема за сведение отчет – анализа за дължимите суми от наематели на общински обекти и терени, длъжници на Община Ямбол към 30.09.2005г.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение относно промени в Наредба № 1 на Общински съвет Ямбол.

                                                                                         ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема изменение и допълнение на Наредба№1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол като:

1.      В чл.12, ал.1 се добавя т.2а: „Престоят на превозни средства в пешеходната зона – ул.” Кабиле” в отсечката от ул. „Ал. Стамболийски” до сградата на община Ямбол.

2.      Отменя чл.18, ал.2;

3.      Отменя чл.27, ал.2;

4.      В чл.50, ал.1 цифрата „20” се заменя с „10”;

5.      Чл.51 придобива запис: „За нарушение на разпоредбите на тази Наредба, извършени от работници и служители, при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, административно-наказателна отговорност носят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.”;

 

 

 

      ПО ТОЧКА ШЕСТА – Предложение относно допълнение на Наредба за реда и условията за разпореждане с общински жилища.                                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:                                                                                                                                                                              

            Не приема предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение от група общински съветници относно промяна в Правилника за работа на ОбС Ямбол.                                                                                                                                     ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      В чл.7, ал.1, създава нова т.24 Взема решения за откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. Точка 24 от действащия правилник става т.25.

2.      Създава нов чл.21 „а” По предложение на председателя на ОбС, кметът назначава от състава на ОбС на ротационен принцип членове на комисиите по ЗОП, ЗОС, ЗК, Закон за автомобилните превози и правилниците за приложението им.

3.      Променя чл.34 в следния вид:

      Чл.34.1.За времето, през което изпълнява задълженията си по ЗМСМА общинския съветник ползва правото си на отпуск от основната си месторабота.

      Изменя чл. 34.2. както следва: За подготовка и участие в работата на заседанията на ОбС общинските съветници получават възнаграждение. За изпълняване на своите задължения, включително срещи с избиратели, изработване и предлагане на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в ОбС, обсъждане с експерти и консултанти, участия в работни групи и други общинските съветници получават месечно възнаграждение равно на 20% от брутното месечно възнаграждение на председателя на ОбС.

      Чл. 34.2.1 добива вида: За участие във всяко заседание на общинския съвет съветниците получават допълнително  възнаграждение, равно на 10% от брутното месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет, но за не повече от две заседания месечно.

      Чл.34.2.2. добива вида: За участие  в заседание на  всяка постоянна комисия съветниците получават допълнително възнаграждение, равно на 5 % от брутното месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет, но за не повече от  четири заседания месечно, независимо от броя на комисиите в които участват. Възнагражденията на председателите на постоянни комисии, за участие в ръководената от тях комисия е равно на 7,5% от брутното месечно възнаграждение на председателя на ОбС, но за не повече от четири заседания месечно.

      Чл. 34.3. добива вида:  Пътните и други разноски, направени от общински съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

 

4.      Променя чл.35 в следния вид:

                        Чл.35.1.Общинският съветник е длъжен:

1.      да се въздържа от действия,с които уронва престижа на общинския съвет,възпрепятсва работата на заседанията и комисиите или нарушава установения от този правилник ред

2.       да присъства на заседанията на  общинският съвет и комисиите ,в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

3.      да подържа връзка с избирателите и да ги информира за деността и решенията на общинския съвет.

                 Чл.35.2. Общинският съветник по време на заседание няма право:

1.      да прекъсва изказващия се;

2.      да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3.      да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4.      на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

                        Чл.35.3.1.Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

                        Чл.35.3.2. Ако са налице обстоятелствата по чл.35.3.1., общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

                        Чл.35.3.3. Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по чл.35.3.1.

                        Чл.35.3.4. При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

                        Чл.35.4.1 Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

                        Чл.35.4.2 Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

                        Чл.35.5. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

                        Чл.35.6. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

                        Чл.35.7. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

                        Чл.35.8. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1.      напомняне;

2.      забележка;

3.      порицание;

4.      отнемане на думата;

5.      отстраняване от заседание

                  Чл.35.8.1. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

                  Чл.35.8.2.Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

                  Чл.35.8.3. Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

                  Чл.35.8.4.. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 26-29 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

                  Чл.35.8.5 Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1.      по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.35.8, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2.      след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

                        Чл.35.9.Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1.      възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2.      продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

                  Чл.35.9.1..Общински съветник, отстранен от заседание,се лишава от възнаграждение за съответното заседание, независимо кога е отстранен.

                        Чл.35.10. Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” като поиска общинският съвет, чрез гласуване, да потвърди или отхвърли наложената му дисциплинарна мярка.

            Чл.35.11.Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

 

                        Приема етичен кодекс за поведението на общинския съветник съгласно Приложение № 1.

 

      5. Допълва чл.42.2. както следва: Когато вносителя на предложението не е кмета, председателя на ОбС, в определен от него срок, може да изиска писмено становище, предложението е с проект за решение да се допълни от кмета за постъпили материали и ги разпредели в постоянните комисии за разглеждане.

 

      6. Отменя текста на чл.40.3. от правилника.

 

      7. Възлага на председателя на ОбС до края на 2005г., след консултации с председателите на групи съветници в ОбС Ямбол да допълни състава на постоянните комисии

 

 

 

     

      ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно отписване ДМА от баланса на „Полисстрой” ЕООД и записването им  в баланса на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛИ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.9, ал.1, т.6 от НУРОУПСОЧКТД на Общински съвет – Ямбол изважда от баланса на „Полисстрой” ЕООД – Ямбол към датата  предхождаща деня на сключване на приватизационния договор и включва в баланса на Община Ямбол дълготрайните материални активи /ДМА/ както следва:

 

по

ред

 

Наименование на ДМА

Година на

въвеждане

Първоначална

стойност

(лева)

Набрано

изхабяване

(лева)

Балансова

стойност

(лева)

1

Ъглов шлайф

2000

165,000

165,000

0,000

2

Ъглов шлайф

2002

166,50

140,500

25,000

3

Дрелка BVR-350

2002

165,60

130,34

34,66

4

Дрелка

2002

75,000

53,000

22,000

5

Моторен трион „Хускварна”365

2004

900,000

123,000

707,000

6

ВАЗ 21061 07-83

1981

320,32

320,32

0

7

ПЕЖО 405 У4646А

1994

4002,78

4002,78

0

8

ЖУК 04-80 А 06

1987

219,20

219,20

0

9

ПЕЖО 406 У 08-80

2000

17200

15408

1792

10

ПЕЖО 406 У 55-00ВВ

2003

29047,98

10287,98

18760

11

ФИАТ „ДУКАТО”

2004

7823

1109

6714

12

Мобифон

1999

929

781

148

13

Кафе машина

1999

178,33

136,33

42

14

Тел. Централа „Панасоник”

1999

1329,73

997,3

332,43

15

Телевизор

2000

477,75

351,29

126,46

16

Касетофон

2000

190,33

140,03

50,3

17

Моби-апарат

2001

650

258,1

391,9

18

Моби-телефон 5 броя

2002

1250

478

772

19

Моби-телефон

2002

140

47,35

92,65

20

Моби-телефон

2002

140

45,3

94,7

21

Моби-телефон

2002

150

41,92

108,08

22

Моби-телефон

2003

808

95,1

712,9

23

Прогр. техн. компютър

1996

129,40

129,40

0

24

Компютър РСАТ286

1991

285,21

285,21

0

25

Комп. АТ386 SX/25 с принтер

1992

292,95

292,95

0

26

Компютър с принтер

1996

252,23

252,23

0

27

Принтер „Канон”520

2002

321,90

321,90

0

28

Принтер ИР-1300

2003

686,28

571,9

114,38

29

Компютър

2004

422

140,67

281,33

30

Принтер „Коника”

2004

310

90,4

219,6

 

ІІ. Задължава кмета на общината да извърши необходимите счетоводни записвания на изброените ДМА.

 

     

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА –  Продажба на 100% от капитала на търговско дружество„Полисстрой” ЕООД, гр. Ямбол

                                                                                              ВНОСИТЕЛИ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Не приема предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА –  Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Паркове и обреди”.       

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

             

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Задължава кмета да внесе до края на м. декември 2005г. предложение за създаване на общинско комунално предприятие, което да включва дейности по обслужване и поддържане на общинската собственост.

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на договор за одиторски контрол между „Диана бус” ЕАД и Стоян Георгиев Стоянов.                                                                                                     

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ИРСППНО

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.                           На основание чл.18, т.11 от Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, назначава Стоян Георгиев Стоянов – дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплом №0323 да извърши одита на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол за счетоводната 2005г.

2.                           Упълномощава Динко Янев – изпълнителен директор на „Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол да сключи договор за одиторски контрол, съгласно разпоредбите на чл.280 - 292 ЗЗД; чл.53, ал.3 ТЗ; чл.9 ЗНФО.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно упълномощаване представителя на Община Ямбол в „Общинска банка” АД за участие в извънредно Общо събрание на акционерите.                                    

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Упълномощава инж. Николина Хаджигеоргиева да вземе участие в извънредното Общо събрание на „Общинска банка”АД и да гласува съгласно обявения в Държавен вестник бр. 84/21.10.2005г. дневен ред като:

1.По т.1 /единствена/ гласува – Общото събрание приема предложението за решение за промени в Устава на банката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Становище относно дейността на „Екоинженеринг” ООД и участието ни в това дружество, както и за изпълнението на решенията за третирането на битовите отпадъци на град Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      Да продължи участието на община Ямбол в дружеството, с цел реализация на целта , която си е поставило по устойчивото развитие на общината за управление на отпадъците и намаляване на въздействието върху околното среда, причинено от генерираните отпадъци.    

 

2.      Кмета на община Ямбол е необходимо да предприеме действия за активиране на дейността на дружество „Екоинженеринг”, включително и по промяна предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Информация относно икономическото състояние за 2004г. на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД, „Ямбол газ 92” АД и „Екоинженеринг” ООД.                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Задължава К. Тодоров - кмет на община Ямбол да внесе предложение до 31.01.2006г.  относно целесъобразното продължаване участието на община Ямбол в „Дружество за заетост и структурно развитие” ООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно промяна размера на месечната наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45 „а” от ЗОС, чл.14, ал.5 от НРУРОЖ определя месечна наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ за отдаване на общинско жилище под наем 0,45 лв., считано от 01.01.2006г.

 

2.      Упълномощава кмета на община Ямбол да осъществи контрол  по изготвянето на анексите към договорите за наем с наемателите на общински жилища за актуализираната месечна цена, съгласно решението по т.1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на част от общински недвижим имот на Областна пробационна служба Ямбол;   

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, т.8 от ЗМСМА и чл. 12, ал.3 от ЗОС предоставя безвъзмездно право на ползване на Областна пробационна служба Ямбол и звено – Ямбол към Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Търговска” №164, етаж трети – 5 стаи /№ 5, 6, 7, 8 и 9 по схемата на етажа/, с площ 75.81 кв.м., за срок от 3 години.

 

2.      Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи договор с представителя на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” за безвъзмездно ползване на 5 стаи на третия етаж в общински недвижим имот, находящ се на ул. „Търговска” №164, гр. Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно предоставяне на общинска концесия за предоставяне на особено право на ползване върху спортен комплекс „Георги Дражев”.                                          

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага предложението за следващо заседание.