РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 3 ЮЛИ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно допълване Приложение № 1 на НРПУРОИ с нова т.63 За синдикална дейност.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отмяна на чл.12 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на общината.

                                                                                                    ВНОСИТЕЛ: Г. Тагарев

 1. Предложение относно промени в НОАМТЦУ в община Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно промяна в решение по т.2 от дневния ред на 41 сесия на ОбС Ямбол от 9 март 2007г. (начин на възлагане на оценки и правни анализи на магазини от плана за приватизация)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно утвърждаване на списък на длъжностните лица с право на транспортни разходи.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно разкриване на Център за обществена подкрепа на деца и семейства.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение общинска програма за закрила на детето за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно сформиране на областен съвет по наркотични вещества.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 1. Предложение относно бракуване и отписване на предмети от музейните фондове.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно бракуване и отписване на художествени експонати от фонда на ХГ „Жорж Папазов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „ДЗСР” ООД, Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно отчет за дейността на общинските дружества, анализ и мерки за подобряване на финансовите им резултати.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно приемане на работна програма за изпълнение на ОПР 2007 – 2013г. за 2007г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно проект изграждане площадка за скейтборд.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Информация относно състояние на МТБ на ДТ „Н. Коканова”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно бъдещото функциониране на Младежки дом.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно изменение на решение на ОбС – Ямбол по т.24 на ХХХ сесия. (да се чете – „УПИ І – за комплексно обществено обслужване, кв.61”)

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

 1. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. „Клокотница”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

 1. Предложение относно разпореждане с учредено право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска собственост чрез замяна  по молба на Жана Стоянова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно преразглеждане на решение на ОбС – Ямбол за прекратяването на съсобственост с ЕТ”Анди-Вис-92-Ангел Андонов” - Ямбол .

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

 1. Предложение относно приемане на предложение за прекратяване на съсобственост с Коста Николов Костадинов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Илко Славейков

 1. Предложение от ЕТ „Дениз – Пламен Петров” относно преразглеждане на предложение за прекратяване на съсобственост.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно доброволна делба с Пенка Станкова и др.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1.  Предложение относно учредяване право на строеж на Стоян Тодоров Стоянов.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Молба от Дихранухи Панайотова относно преразглеждане предложение за учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

 1. Предложение относно предоставяне под наем част от Минерална баня на Юлиян Русев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срока на договор за наем с дружество „Диабет”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Румен Боев.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с общинското ръководство на ПП НДСВ.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ Зенит – Татяна Добрева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с „Успех – ССБ” ЕООД, клон Сливен.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Панатик – П. Панайотов”.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 1. Предложение относно персонална пенсия на детето на Мейрем Мехмедова Велиева.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно персонална пенсия на децата на Чана Йорданова Филипова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно персонална пенсия на детето на Вилдан Еибова Мехмедова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване държавни вземания на Зоя Георгиева Петрова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване държавни вземания на Катя Кирова Христова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 1. Предложение относно опрощаване задължения на Шерифе Смаилова.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно бъдещото функциониране на Младежки дом.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно изменение на решение на ОбС – Ямбол по т.24 на ХХХ сесия. (да се чете – „УПИ І – за комплексно обществено обслужване, кв.61”)

ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Изменя решение по т.24 от дневния ред на 30 сесия на ОбС Ямбол, второ заседание, проведено на 26.05.2006г. като вместо текста „УПИ ІV – за жилищно строителство и музей, кв.74” се чете „УПИ І – за комплексно обществено обслужване, кв.61”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. „Клокотница”.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.32, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет - Ямбол, продава чрез търг с явно наддаване следния недвижим имот - частна общинска собственост:

            Общинска земя с площ 754 кв. м., съставляваща поземлен имот № 87374.39.984 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Клокотница”, при граници на имота: ПИ 87374.39.294, ПИ 87374.39.222, ПИ 87374.39.297, ПИ 87374.39.981. Предназначение - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Начална офертна цена 11 536,00 лева и депозит за участие 6 000 лв.

            П. Възлага на кмета на община Ямбол да организира търга с явно наддаване по реда на глава седма на НРПУРОИ.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Предложение относно разпореждане с учредено право на строеж върху недвижими имоти – частна общинска собственост чрез замяна  по молба на Жана Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Да се замени правото на собственост върху общински поземлен имот 87374.538.95 по кадастралната карта на гр. Ямбол, актуван с АОС № 1261/17.07.2006г. с пазарна стойност 29 600 лв. срещу учреденото право на строеж на ЕТ „Вължан - Хебър – Жана Стоянова” в поземлен имот 88374.538.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол на ул. „Ив. Вазов” с пазарна оценка на вещното право 2240 лв.

            2.Разликата в пазарните цени на учреденото право на строеж и правото на общ. имот да се заплати от ЕТ „Вължан – Хебър – Жана Стоянова”.

            3.Договор за замяна да се сключи от кмета на община Ямбол, на осн. чл.40 от ЗОС

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Предложение относно преразглеждане на решение на ОбС – Ямбол за прекратяването на съсобственост с ЕТ”Анди-Вис-92-Ангел Андонов” - Ямбол .

ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол и ЕТ "Анди -Вис - 92-Ангел Андонов " - Ямбол, представляван от Ангел Василев Андонов в урегулиран поземлен имот ПИ 87374.547.36, като в дял на ЕТ "Анди - Вис - 92-Ангел Андонов "- Ямбол се отрежда ПИ 87374.547.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ от 225 кв. м., който имот по стария план на града се индивидуализира с УПИ I в кв.14"а" по плана на гр. Ямбол, при граници на ПИ: улица ПИ 87374.547.1, общинска земя от ПИ87374.547.2, сграда 87374.547.2.11.

            2. За уравнение на дяловете ЕТ "Анди - Вис - 92-Ангел Андонов " - Ямбол да заплати на Община Ямбол сумата от 6500 /шест хиляди и петстотин / лева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Предложение относно приемане на предложение за прекратяване на съсобственост с Коста Николов Костадинов.

ВНОСИТЕЛ: Илко Славейков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот чрез делба между Община Ямбол и КОСТА НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ в урегулиран поземлен имот ПИ 87374.546.55 като в дял на КОСТА НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ се отрежда ПИ 87374.546.55 по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот по стария план на града се индивидуализира с УПИ XXXI, кв. 23 по плана на гр. Ямбол, целия с площ от 160 кв. м., при граници на ПИ: улица ПИ 87374.546.44, ПИ 87374.546.54, ПИ 87374.546.21, ПИ 87374.546.24.

            2. За уравняване на дяловете КОСТА НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ да заплати на Община Ямбол сумата 4875,00 /четири хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Предложение от ЕТ „Дениз – Пламен Петров” относно преразглеждане на предложение за прекратяване на съсобственост.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се прекрати съсобственост върху недвижим имот, чрез продажба частта на общината, на ЕТ „ДЕНИЗ -ПЛАМЕН ПЕТРОВ" гр. Ямбол, „СТОМИД" ООД гр. Ямбол, ЕТ „Христо Христов -97" гр. Ямбол и ЕТ „Динев -Диньо Монев" гр. Ямбол в ПИ 87374.510.135, като на: ЕТ „ДЕНИЗ -ПЛАМЕН ПЕТРОВ" се продаде 456/5881 идеални части за сумата 9000 /девет  хиляди/ лева, „СТОМИД" ООД се продаде 325/5881 идеални части за сумата 6500 /шест хиляди и петстотин/ лева, ЕТ „Христо Христов -97" се продаде 195/5881 идеални части за сумата 3900 /три хиляди и деветстотин/ лева, ЕТ „Динев -Диньо Монев" се продаде 195/5881 идеални части за сумата 3900 /три хиляди и деветстотин/ лева от ПИ 87374.510.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целия с площ от 5881 кв. м., при граници на ПИ: ПИ 87374.510.134, ПИ 87374.510.138, ПИ 87374.510.133, ПИ 87374.510.137 ПИ 87374.510.136, ПИ

87374.72.688, като идеалните части, предмет на сделката представляват актувания с АОС № 1244, вх. рег. № 6746, том XVIII, от 22.06.2006 г. и незастроен ПИ 87374.510.196 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целия с площ 1171 кв. м.

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА – Предложение относно доброволна делба с Пенка Станкова и др.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

І.Да се извърши доброволна делба между Община Ямбол, Панайот Младенов Наков, Стоян Георгиев Станков, Пенка Павлова Станкова, Велина Стоянова Станкова и Георги Стоянов Станков на УПИ І, кв.22, ЦГЧ по плана на гр. Ямбол, както следва:

ДЯЛ ПЪРВИ

            1. Панайот Младенов Наков получава в дял ПИ 87374.537.6, с площ от 282 кв. м., който имот се идентифицира с УПИ 1-7983, кв. 8а по плана на гр. Ямбол, на ул. „Ж. Папазов" № 12, при граници на имота: за улица 87374.537.4, ПИ 87374.537.7, за улица 87374.537.61.

            Данъчната  оценка  на  имота   съгласно  Удостоверение   № 0226002079/23.05.2007 г. е 5922,00 лева.

ДЯЛ ВТОРИ

            2. Стоян Георгиев Станков, Пенка Павлова Станкова, Велина Стоянова Станкова и Георги Стоянов Станков получават в дял ПИ 87374.537.7, с площ от 2670 кв. м., който имот се идентифицира с УПИ П, кв. 8а по плана на гр. Ямбол, на ул. „Ж. Папазов" № 12, при граници на имота: ПИ 87374.537.6. за улица 87374.537.4, за улица 87374.537.61, ПИ 87374.537.8, ПИ 87374.537.10.

            Данъчната   оценка   на   имота   съгласно   Удостоверение   № 0226002080/23.05.2007 г. е 44 856,00 лева.

ДЯЛ ТРЕТИ

            3. Община Ямбол получава в дял ПИ 87374.537.8, с площ от 793 кв. м., който имот се идентифицира с УПИ IV, кв. 8а по плана на гр. Ямбол, на ул. „Ж. Папазов" № 14, при граници на имота: за улица 87374.537.61, ПИ 87374.537.7. ПИ 87374.537.10, за улица 87374.537.60, и ПИ 87374.537.10, с площ от 1638 кв. м., който имот се идентифицира с УПИ III, кв. 8а по плана на гр. Ямбол, на ул. „Парчевич" № 2, при граници на имота: ПИ 87374.537.4, ПИ 87374.537.7. ПИ 87374.537.8, за улица 87374.537.60.

            Данъчната оценка на имотите,  съгласно Удостоверение № 0226002111/29.05.2007 г. е 13322,40 лева и Удостоверение № 0226002081/23.05.2007 г. е 25 316,00 лева.

            П. Договори за делбата да се сключат от кмета на община Ямбол, на основание чл.36, ал.З от ЗОС.

 

 

 

     

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложение относно учредяване право на строеж на Стоян Тодоров Стоянов.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно право на строеж на Стоян Тодоров Стоянов върху 73,00 кв. м., за построяване на обект „Жилищна сграда на един етаж", в ПИ 87374. 549.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, който имот се идентифицира с УПИ IV 4462, кв. 26 а по плана на гр. Ямбол, на ул. „6-ти септември" № 26, при граници на ПИ: за улица 87374. 549.14, ПИ 87374. 549.11, ПИ 87374. 549.13, ПИ 87374. 549.9, за сумата 741,00 /седемстотин четиридесет и един / лева.

            ІІ. Упълномощава кмета на община Ямбол, да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж на Стоян Тодоров Стоянов.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Предложение относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда на ЖСК „Кольо Фичето”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Молба от Дихранухи Панайотова относно преразглеждане предложение за учредяване право на надстрояване на нежилищна сграда.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            I. Да се учреди възмездно право на строеж на Дихранухи Нигохос Панайотова за 296 кв. м., за надстрояване на обект „Магазин за промишлени стоки", в застроително петно № 17, в УПИ I, кв. 6 по плана на гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог", при граници на застроителното петно: застроителното петно № 12, застроителното петно № 6, общински терен, за сумата 9000 /девет хиляди/ лева.

            ІІ. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж с Дихранухи Нигохос Панайотова.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА – Предложение относно предоставяне под наем част от Минерална баня на Юлиян Русев.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Задължава кмета на община Ямбол на следващата сесия да внесе предложение за цялостното функциониране на обект Минерална баня № 1.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА – Предложение относно продължаване срока на договор за наем с дружество „Диабет”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПрЗР на ЗИДЗОС продължава с още 3 /три/ години срока на действие на Договор за наем № 3030/11.11.2004 г. с Дружество с нестопанска цел „ДИАБЕТ", за предоставена под наем част от недвижим имот - частна общинска собственост (1 стая), находяща се на ул. „Йордан Йовков" № 8, етаж ІІ, гр. Ямбол, с обща площ 12.60 кв. м., считано от 01.11.2007 г.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с Румен Боев.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с общинското ръководство на ПП НДСВ.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.19, ал.3 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава с още 5 години срока на действие на Договор за наем № 3007/ 09.07.2004 г. с Общинското ръководство на ПП „НДСВ", гр. Ямбол, за отдадени под наем помещения, представляващи част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 318/ 31.08.2001 г., намиращ се на ул. „Цар Иван Александър" № 6А с площ 87.00 кв. м., считано от 01.07.2007 г. 

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ Зенит – Татяна Добрева.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

     

            1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.17, ал.6 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол продължава, с 3 (три) години срока на действие на Договор № 3013/ 9.08.2004г., с ЕТ „ЗЕНИТ - Татяна Стойчева" гр. Ямбол, представляван от ТАТЯНА СТОЙЧЕВА ДОБРЕВА, за отдадено под наем помещение, с предмет на дейност „оптика".; представляващо част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 563/10.05.2002г., намиращ се на ул. „Цар Иван Александър" № 7, гр. Ямбол, с площ 18.00 кв. м.,  считано от 1.08.2007г.

            2.Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора за наем.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с „Успех – ССБ” ЕООД, клон Сливен.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.3 от ЗОС продължава с още 3 (три) години, срока на действие на Договор за наем № 3002/ 11.03.2004 г., с „УСПЕХ - ССБ" ЕООД, гр. Сливен, филиал гр. Ямбол, за отдадена част от имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 39/18.08.1998 г., представляващ многофункционална сграда, с площ 106.84 кв. м., намиращ се в ж.к. .Диана", сектор „Б", между ж. бл.20 и ж. бл. 9, гр. Ямбол, считано от 01.03.2007 г.

            2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Алекс към договора за наем.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА – Предложение относно продължаване срок на наемен договор с ЕТ „Панатик – П. Панайотов”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

      Не приема предложението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА – Предложение относно персонална пенсия на детето на Мейрем Мехмедова Велиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Бюлбюл Михайлова Иванова, ЕГН 0350309050 от  гр. Ямбол, ул. „Река Тича” № 13.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА – Предложение относно персонална пенсия на децата на Чана Йорданова Филипова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Радка Георгиева Филипова, ЕГН 9407039052 и Неделчо Георгиев Филипов, ЕГН 9208239084 от  гр. Ямбол, ул. „Резовска” № 9.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА – Предложение относно персонална пенсия на детето на Вилдан Еибова Мехмедова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане персонална пенсия  на Гьокюш Еибова Мехмедова, ЕГН 9008079158 от  гр. Ямбол, ул. „Кичева” № 44.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА – Предложение относно опрощаване държавни вземания на Зоя Георгиева Петрова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Зоя Георгиева Петрова от гр. Ямбол, ул. „Сливница" № 2 с ЕГН 5301151911 в размер на 624.48 лева и 192.80 лева лихви върху това задължение.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТА – Предложение относно опрощаване държавни вземания на Катя Кирова Христова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Катя Кирова Христова от гр. Ямбол, ул. „Драма" № 11-А-16  с ЕГН 7310049130 в размер на 157.08 лева и 103.57 лева лихви върху това задължение.

     

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА – Предложение относно опрощаване задължения на Шерифе Смаилова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да не опрости задължението на Шерифе Исмаилова Смаилова от гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански" № 31 с ЕГН 4710269052 в размер на 352.92 лева и 135.82 лева лихви върху това задължение.