РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И СEДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 25 МАЙ 2023г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Сашо Дончев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Георги Зайков.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно одобряване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Умение-2003“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 131 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Капитан Петко Войвода“ №1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 314 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Сливница “ № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно откриване на процедура за публичен търг за имоти в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.510.202 по КК на град Ямбол, на ул. „Китка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за разширение на тераса на апартамент ул. „Анка Александрова“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по РП на гр. Ямбол, ул. „Оборище“ № 39.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 11,00 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.1 по КК и КР, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 34.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристройка и преустройство към СОС, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение чрез Местна гражданска инициатива за изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Шести септември“,  гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол“ за 2023 г. хореографите Мая и Румен Тодорови за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Сашо Дончев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява г-н Сашо Дончев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината.

 

      

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол Георги Зайков.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 7, ал.З от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостояваме г-н Георги Зайков /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на град Ямбол“ за значителен принос в културния и духовен живот на общината.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децета и учениците в Община Ямбол 2023-2024 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна на разчета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 10 от ПМС 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл. 44, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 във връзка с  ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 1. Одобрява промени по разчета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК:

Дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града, с обща прогнозна стойност 246 500 лв. с ДДС, както следва:

 1. Метачна машина за почистване на улици, градски части и пътища. Прогнозна стойност с включен ДДС 40 000 лв.
 2. Трактор без кабина - Прогнозна стойност с включен ДДС: 40,800.00 лв.
 3. Трактор с кабина Прогнозна стойност с включен ДДС: 55,200.00 лв.
 4. Косачка за плет, странична Прогнозна стойност с включен ДДС: 13,800.00 лв.
 5. Режеща глава с 3 диска Прогнозна стойност с включен ДДС: 3,000.00 лв.
 6. Шредер със събиращ бункер Прогнозна стойност с включен ДДС: 7,500.00 лв.
 7. Шредер със събиращ бункер Прогнозна стойност с включен ДДС: 8,500.00 лв.
 8. Косачка за плет Прогнозна стойност с включен ДДС: 9,700.00 лв.
 9. Шредер Прогнозна стойност с включен ДДС: 6,000.00 лв.
 10. Челен товарач Прогнозна стойност с включен ДДС: 12,000.00 лв.
 11. Шредер 1,65м. Прогнозна стойност с включен ДДС: 5,000.00 лв.
 12. Косачка с откланящи секции Прогнозна стойност с включен ДДС: 5,800.00 лв.
 13. Гребло за сняг 1,70м. Прогнозна стойност с включен ДДС: 2,700.00 лв.
 14. Метачка Прогнозна стойност с включен ДДС: 6,500.00 лв.
 15. Универсална машина за косена с предна косачка 1,37м. и кош за събиране Прогнозна стойност с включен ДДС: 30,000.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № LIV-10/30.03.2023 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.521.2, ПИ 87374.19.111, ПИ 87374.19.916, ПИ 87374.19.80 по кадастралната карта на гр. Ямбол, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение и състоящо се в следното:

-    За ПИ 87374.521.2 - промяна на устройствена зона Смф - смесена многофункционална /за жилищни и обществени функции/ в устройствена зона Смф - смесена многофункционална /за производствени и обслужващи дейности/ и запазване на трасето на проектната транспортна комуникация;

-    За ПИ 87374.19.111 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

-    За ПИ 87374.19.916 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

-    За ПИ 87374.19.80 - промяна на устройствената зона за имота в устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства ППч;

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ХХXIX-24/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта, с което изменение за същия имот се променя устройствената зона от устройствена зона за здравни обекти в устройствена зона за предимно производствена дейност (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП -  План за улична регулация и ПУП - Парцеларен  план за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XXXIX-21/28.04.2022 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол 5/11.05.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, придружени от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв.53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ, и одобряване на задания за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, т.5 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол да даде съгласието си за изработване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол- ЦГЧ, за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ на гр. Ямбол - ЦГЧ;

2.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от ЗУТ, да допусне Общият устройствен план по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ и Подробният устройствен план по отношение на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V - за озеленяване в кв.53 по ПУП – ПРЗ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

3.        На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол да одобри задание за проектиране и даде разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на кв. 53 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ;

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП ПРЗ на УПИ I – „за детска градина“, УПИ V – „за озеленяване“ в кв.53 по ПУП – ПРЗ по плана на гр. Ямбол – Централна градска част да се издаде след писмено съгласие на Министъра на образованието и науката.

 

СХЕМА_1

СХЕМА_2

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Умение-2003“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, учредява на Народно читалище „Умение-2003“, ЕИК 128566261, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 2, ет. 2, представлявано от председателя Петьо Анастасов, безвъзмездно право на ползване, върху част от имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелни обекти в триетажна сграда с идентификатор 87374.560.12.1 по КК и КР на гр. Ямбол, със застроена площ 468.00 кв.м, строена през 1982 г. в ПИ 87374.560.12, актуван с АОС № 1790/01.07.2013 г., с административен адрес ж.к. „Златен рог“ № 2, а именно - помещение с площ 28.00 кв.м, срещу стълбището на втори етаж и помещения с обща площ 220.00 кв.м в дясно крило на втори етаж, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора, при условие Народно читалище „Умение-2003“ да извърши необходимите строително-ремонтни дейности със собствени средства и чрез проектно финансиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 131 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Капитан Петко Войвода“ № 1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.55 с площ 131 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, включен в  УПИ I 383,389,390 , квартал 53 по регулация план на града, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г.,  находящ се в ул.“Капитан Петко Войвода“№ 1 в размер на 11640.00 (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Сали Черкезов. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 314 кв. м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Сливница “ № 8, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.252 с площ 314 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед 18-6586-27.06.2022/27.06.2022г. на началника на СГКК- Ямбол, за който е отреден УПИ XI 252 за ЖС, квартал 29 по действащия план за регулация  одобрен със заповед №ТУ-02-0002/09.01.2023г., актуван с АОС 3084 от 16.03.2023 г., находящ се в гр.Ямбол, ул.“ Сливница“ № 8 в размер на 30 100.00 (тридесет хиляди и сто) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Есвет Смаилова. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за публичен търг за имоти в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, да бъдaт организирани публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на:

1.      Две помещения (29.6 кв.м. и 16.4 кв. м.) за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, находящи се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 с обща площ 46 кв. м. Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Начална тръжна цена - 388.24 лв.

Депозит за участие – 1941.20 лв.

2.      Помещение за търговия с хранителни стоки на територията на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 с площ 10 кв. м. Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с пакетирани хранителни стоки.

Начална тръжна цена – 84.40 лв.

Депозит за участие – 422 лв.

при следните условия:

-      Публичните търгове с тайно наддаване да се проведат на 27.06.2023 г. от 10.00 ч.

-      Място на провеждане – сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Ямбол

-      Срок на отдаване под наем – 5 години

-      Начин на плащане на месечната наемна цена до 30-то число на текущия месец по банкова сметка:

IBAN BG07UNCR96601088322512

BIC код UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“ АД

-      Определеният депозит се внася до 26.06.2023 г.

-      Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. без ДДС и се получава в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, след представяне на документ за платена такса на гише „Регистратура“ до 25.06.2023 г.

-      Таксата за участие в търга е 20.00 лв. без ДДС

-      Заявленията за участие в търга се приемат от 9.00 ч. до 10.00 ч. на 27.06.2023 г. в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД

-      В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 11.09.2023 г.

-      Други условия – за обслужване на клиенти 24 часа в денонощието да се постави „вендинг“ автомат;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обектите за срока на договора

-      Преустройство на помещенията по условията на Закона за устройство на територията, при необходимост ще се извърши за сметка на наемателя

-      Стартиране на търговската дейност  - след въвеждане на обекта в експлоатация

 

Упълномощава се управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот – частна общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 за безвъзмездно управление на Административен съд – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Висш съдебен съвет, ЕИК 121513231, с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, представляван от Боян Магдалинчев, за нуждите на Административен съд – Ямбол, временно и безвъзмездно право на управление върху застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.537.71, с площ 424.00 кв.м по КК и КР на град Ямбол, ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.71.1 със ЗП 258.00 кв.м и РЗП 767.00 кв.м, в това число сутерен с площ 164.50 кв.м, актуван с АОС № 2216/12.07.2018 г., находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 4, гр. Ямбол, за срок от 10 (десет) години, считано от 20.08.2023 г.

Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на управление.

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.510.202 по КК на град Ямбол, на ул. „Китка“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.510.202,  като на Тодор Киров и наследницте на Иван Киров се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост -659/4759 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.510.202, целият с площ 4759 кв.м., по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , за който е отреден УПИ II в кв.145 по плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Китка“, актуван с АОС 2350/25.02.2019  г. за сумата от 22391.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.2 от ЗОС в законно установения срок.

         2. В случай на неизпълнение на т.1 от решението, дава съгласие на Тодор Киров и на наследниците на Иван Киров да продадат своята част от недвижимият имот с площ 4 100/4759кв.м. ид.ч. на трето лице спазвайки същите условия за сумата от 139 309 /сто тридесет и девет хиляди триста и девет/ лв. без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

:

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за бюджетната 2023 г., приета с решение по точка 3 на 50-то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.12.2022г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

82

ПИ с идентификатор 87374.560.77

1 210

3096/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

83

ПИ с идентификатор 87374.560.78

763

3097/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

84

ПИ с идентификатор 87374.560.79

928

3098/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

85

ПИ с идентификатор 87374.560.81

2 019

3100/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

86

ПИ с идентификатор 87374.560.82

1 045

3101/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

87

ПИ с идентификатор 87374.560.83

774

3102/10.04.2023

Ж.к.“Златен рог“

88

ПИ с идентификатор 87374.538.218

379

3085/16.03.2023

Ул. „Марин Дринов“ № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публичен търг имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.77, с площ 1210 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-93/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XIV, За търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3096 от 10.04.2023 г.  

Начална тръжна цена на имота  194 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 90 000.00 лв.

2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.78 , с площ 763 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XX за „Жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3097 от 10.04.2023 г.   

Начална тръжна цена на имота 114 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 57 000.00 лв.

3.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.79, с площ 928 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XV за „Търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11, по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3098 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  118 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 59 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.81 , с площ 2019 кв. м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVIII за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г. находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3100 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  281 380.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 140 000.00 лв.

5.Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.82, с площ 1045 кв. м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XVII за „Търговия, услуги и жилищно строителство“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3101 от 10.04.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  163 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 80 000.00 лв.

 6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.560.83, с площ 774 кв. м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-2140/21.02.2023 г. на началника на СГКК-Ямбол, идентичен с УПИ XIX за „ЖС“ в кв.11 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ-00075/23.11.2022 г., находящ се в ж.к. „Златен рог“, актуван с АОС 3102 от 10.04.2023 г. 

Начална тръжна цена на имота  117 650.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 55 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.538.218 , с площ 379 кв.м. по КК и КР , одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , идентичен с  УПИ XI 218 ЖС в кв.120 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00013/02.02.2023г., находящ се на ул. „Марин Дринов“ № 7, актуван с АОС 3085/16.03.2023 г.

Начална тръжна цена на имота  115 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 54 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за разширение на тераса на апартамент ул. „Анка Александрова“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Койна … Миндева и Анатас … Миндев, с постоянен адрес:  гр. Ямбол,  от 10.26 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.536.22, по КК на град Ямбол, целият с площ 6 088 кв. м. за разширение на съществуваща тераса на апартамент, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Разширение на съществуваща тераса на апартамент с идентификатор 87374.536.22.4.2, ул. „Анка Александрова“ № 5, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 990 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по РП на гр. Ямбол, ул. „Оборище“ № 39.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVII-5400 в кв. 122 по плана на града, одобрен със заповед I-A-414 от 19.07.2001 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.488 с площ 35 кв. м. в размер на 3 150.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Янко Иванов.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.2, т.1 от ЗК одобрява проекта на Решение на кмета на община Ямбол за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол“.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и: 2.1. обявление за откриване на процедурата; 2.2. документация на концесията, включваща всички приложения.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал. 3 от Закона за концесиите е кметът на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4.Решението не подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена за учредяване на право на строеж, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол за изграждане на рампа за достъпна среда, със застроена площ 11,00 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 87374.541.1 по КК и КР, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 34.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал.2 от ЗУТ учредява право на строеж на Обединена Българска Банка АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес: гр. София, бул. “Витоша“ 89Б от 11,00 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.1, по КК на град Ямбол, целият с площ 17302 кв.м. за изграждане на обект: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.541.16.9.64 по КК и КР на гр. Ямбол и изграждане на рампа за достъпна среда“ и определя пазарна цена в размер на 3450.00 три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно определяне цена на право на строеж за пристройка и преустройство към СОС, ул. „Димчо Дебелянов“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Георги Банов, с постоянен адрес:  гр. Ямбол, от 27.30 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.574, по КК на град Ямбол, целият с площ 436 кв. м. за пристройка и преустройство, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: Пристройка и преустройство към самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 87374.543.574.2.2, представляващ втори жилищен етаж на сграда с идентификатор 87374.543.574.2. и определя пазарна цена в размер на 2 250 лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение чрез Местна гражданска инициатива за изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Шести септември“,  гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС:

Приема направеното предложение чрез Подписка вх. № В-0267 от 03.05.2023 г.  от Местна гражданска инициатива, но тъй като същото не е от компетентността на Общинския съвет, възлага на кмета на Община Ямбол да:

- внесе предложение за изменение на разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., като в същия бъде предвидено изграждането на обект „Канализация за отпадъчни води по ул. „Шести септември“, кв. 26а, гр. Ямбол, съгласно одобрена схема по РПИП (регионални прединвестиционни проучвания) на гр. Ямбол“;

- да предприеме всички необходими фактически и правни дейности за изграждането на обект  „Канализация за отпадъчни води по ул. „Шести септември“, кв. 26а, гр. Ямбол съгласно одобрена схема по РПИП (регионални прединвестиционни проучвания) на гр. Ямбол“.