ПРОТОКОЛ № XXIV

 

            Днес, 31.05.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0071/21.05.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Георги Миланов, Стоян Стоянов, Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

           

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2021 – 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и  ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно Одобряване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

9.      Предложение относно даване на съгласие за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ (ЖМ), ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.36.864 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.94.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатор  87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

12.  Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно отпускане ЕФП на Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Предлагам като точка в дневния ред да влезе предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме дългосрочен общински дълг.

Георгиева – Комисията предлага от дневния ред да отпадне т.14

Христов – Комисията предлага т.11 от дневния ред да бъде отложена.

Адв. Георгиев - Считам, че не следва дa приемаме решение за включване на допълнителна точка за поемане на общински дълг, тъй като не са налице основанията, които са предвидени в чл. 42.6 и 7 от Правилника за работа с ОбС, а именно, че се касае за неотложен въпрос, за гласуване на решение за поемане на общински дълг. Основаниятa за включване на такава точка са ясно и точно посочени, а гласуване на общински дълг не е от тези неотложни въпроси, които трябва да бъдат разгледани на днешното заседание. Ако ние приемем тази точка за разглеждане, аз считам, че предложението под номер 6 в дневния ред, а именно промени в бюджета на община Ямбол под точка 3, а именно решение за определяне максималния размер на новия общински дълг за 2021 г. на 16 млн. лв. Тези две точки, ако се приеме извънредната точка, трябва да бъдат гласувани заедно и тази точка трябва да бъде заедно с гласуването на решението за поемането на общинския дълг, а не предварително. В тази връзка правя предложение да не се включва в дневния ред  приемането на решение за поемане на общински дълг, а ако се включи и го приемем като решение за тази точка, то това предложение за поемане на общински дълг да бъде гласувано след решението за бюджета. 

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС предлага и за двата урегулирани поземлени имота да се изработят подробни устройствени планове за обособяване на отделни УПИ-та с конкретно отреждане. Считаме, че с това ще се гарантира, че интересите на общината ще са защитени от непредвидени рискове предвид възникваща съсобственост. Докато общината е собственик тази процедура е по-лесна отколкото, когато има съсобственик, освен това считаме, че този подход е по-коректен към всички, които биха проявили интерес към търговете на имотите. При изработването на ПУП-овете общината ще може да обследва и подземната инфраструктура. Тъй като точката не е спешна, смятаме и правим предложение за нейното отпадане, разбира се с тези мотиви и с тази препоръка към общинска администрация.

Христов - Причината поради, която предлагаме отлагането на т.11 е да дадем възможност тя да мине през експертен съвет.

Шиков – Понеже става дума за точката, която е предложена за включване в дневния ред, процедурата по поемане на общински дълг знаете, че включва доста стъпки. Беше проведено обществено обсъждане, обявлението за общинския дълг стоеше повече от месец на сайта, точно със същите параметри, с които е постъпилото предложение. Тъй като срокът изтичаше седмицата преди заседанието на ОбС, с цел, ако ОбС одобри поемането на този дълг, нещата, които са заложени за реализация, да започнат да се осъществяват по-рано. Това наложи предложението за включване на точката като спешна в дневния ред на днешното заседание.

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за нова точка относно поемане на дългосрочен общински дълг.

Гласували       за – 19                         против – 8                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 27                         против – 6                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 20                         против – 2                              въздържали се – 7

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2021 – 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и  ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно Одобряване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

9.      Предложение относно даване на съгласие за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ (ЖМ), ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.36.864 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.94.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно отпускане ЕФП на Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2021г. ПМГ „Атанас Радев“ за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ОСМД, ЗОРПК, ЗСДСИ, КЧДКТ)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да се раздели на две точки за всеки предложен поотделно. Подлагам на гласуване предложението за разделяне.

Гласували       за – 21                         против – 8                  въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – 2                  въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява:

I. Тенко Тенев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината. 

II. Станка Златева със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.3, във връзка с ал.1 от Правилника за прилага на закона за закрила на детето

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2021 – 2022г..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – Ако си спомняте на предното заседание приехме Годишен план за дейностите за подкрепа и личностно развитие през 2021 г. Този план ние сме го приели въз основа на стратегия от 24.04.2019 г. Предполагам, че се очаква, след като приемем новата стратегия, този план ще бъде актуализиран.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол 2021-2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.      Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционната програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към Националния доверителен екофонд.

2.      Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства, за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

3.      Съфинансирането от страна на Община Ямбол да покрива разликата между предоставеното финансиране от Националния доверителен екофонд и предложената, в рамките на процедура съгласно Закона за обществените поръчки, цена за доставка на електрическо превозно средство категория L7e и допълнителна надстройка.

4.      При одобрение на проектното предложение и изпълнение на проекта, закупеното от Община Ямбол превозно средство да се ползва единствено от нея или неин универсален правоприемник или друга административна структура по решение на ресорния орган на изпълнителната власт, да не се прехвърля, предава, залага или по-друг начин обременява с вещни или облигационни тежести в полза на трети лица, както и да не се ползва от трети лица за период от пет години от датата на Финансирането от страна на Националния доверителен екофонд.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение за допълнение - в КР да се включи обект Доставка и монтаж на автоматична бариера тип "болард" на ул."Цар Освободител" (при ул. „Бузлуджа") за осигуряване на достъп на транспортни средства до бл. 2 – 6 000 лв. като се намали издръжката на Общината. Искаме разяснение за поливната система и информация за текущите ремонти.

Сивкова - Правя предложение във връзка с изграждане на паметник на Васил Левски, бях го направила и пред ПК БФ, но за съжаление не можах да присъствам на комисията, за да мотивирам предложението си, затова го правя тук в залата. През 2019 г. е взето решение на ОбС – Ямбол за поставяне на паметник на Васил Левски, като определеното място е на плочника в градинката източно от сградата на общината на ул. „Г. С. Раковски“, съгласно приложена схема, минало е и през обществения съвет, тогавашния по градоустройство. От няколко месеца разбираме, че в общинска администрация се обсъжда темата за поставяне на този паметник като в същото време комисията за естетическото оформление и синтез на градската среда с председател зам.-кмета Енчо Керязов, с участието на множество експерти е разгледала различни варианти за терен освен този, който е приет през 2019 г., определен с решение на ОбС. На предишно заседание ни беше предложен вариант за поставяне на паметника в кв. „Васил Левски“ след Биков мост, но беше оттеглено предложението на заседанието на ОбС, за да могат да се обсъдят различни варианти. На Председателски съвет съвместно с тази комисия, която ви цитирах, с експертите също беше обсъдено местоположението. Обединихме се като цяло около решение, около идеята, че такъв паметник трябва да присъства и да бъде поставен в централната част на града. Експертите насочиха вниманието ни към един терен, който е под магазин Андижан, там има една зелена площ и този терен като подходящ за поставяне на паметника. С г-н Шиков и няколко съветници направихме оглед и на другите терени, които са предложени, имат добри варианти в ЦГЧ, за да се постави такъв паметник. тъй като, за да се направи една крачка напред, трябва тази идея да се развие. Моето предложение е в списъка на капиталовите разходи да бъде включен обект изграждане на паметник на Васил Левски с една сума от 3 000 лв. като говорим само за конкурс за идеен проект. Проучих доста практиката в общините, през последните три години, в някои общини като например в Габрово - самата община, в Русе - инициативен комитет, преди 2 месеца и в Созопол са обявени такива конкурси в зависимост от конкурсите, те са по ЗОП или на по-малки стойности. Така или иначе има една по-добра практика и считам, че има възможност да обяви общината един такъв конкурс за идеен проект като се уточни това, което ние като обхват сме коментирали, т.е. един такъв паметник да бъде поставен в централната част на града. Като че ли общото мнение беше, че варианта един бюст паметник, т.е. основа, постамент и бюст е един добър вариант за паметник, който в същото време достатъчно да показва величието на тази  важна фигура в нашата история и в същото време да дава индикации за скромността, с която той се е славел. Правя следното предложение, за следващите етапи, за финансирането на такъв паметник, аз го виждам като една дарителска кампания, в която смятам, че доста хора биха се включили. Конкретното предложение, което правя е в разчета на капиталовите разходи да се включи: „Обект изграждане на паметник на Васил Левски (конкурс за идеен проект на стойност 3 000 лв.)“.

Ревански – По повод предложението на г-жа Сивкова, искам да кажа, че го подкрепям. Добре е Община Ямбол да вземе инициативата относно изграждането на този паметник. Относно въпроса за поливната система, която предлагаме да се включи в общинския бюджет - това е една модерна поливна система, която се обслужва само от един човек. За сегашната, която използваме, са необходими няколко човека да сменят мястото, на което трябва да работи. Знаете, че имаме няколко места, където трябва да се грижим за зелените площи - Ормана, гребната база и  коритото на реката, където е почистено и е засято с тревна смеска.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 31                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 5                  въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Променя решение по т. 12 от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

 12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            12.1.  Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 16 500 000 лв.

           12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на 13 600 000лв.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, връзка чл. чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 8 от Закона за устройство на територията, Решение № XIV-11/26.11.2020 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 5/15.04.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява:

1.      Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол като  изменение на действащ ПУП–ПРЗ, одобрен със заповед № I-А-797/17.08.1989 г.;

2.      ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на град Ямбол,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно Одобряване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00064/26.08.2020 г. на кмета на община Ямбол, Решение № XII-18/24.09.2020 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 5/15.04.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, представляващ самостоятелна съставна част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ (ЖМ), ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма            въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ /Жм/ , ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол, съобразно с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП ПРЗ на УПИ I-за училище кв. 68 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район да се издаде само след писмено съгласие на Министър на образованието и науката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.36.864 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.94.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на РАДОСТИН П. БОЯДЖИЕВ,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на обект с „за ботаническа градина с чайна“.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-36.94„за ботаническа градина с чайна“ в кв./масив/ 36. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на РАДОСТИН П. БОЯДЖИЕВ, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.36.864 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ  около 60.0 кв.м. /проектен поземлен имот 87374.36.878 /.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Общинските съветници имаха достатъчно време да се запознаят с предложението за заема, кои са обектите включени в този заем, който предлагаме. Искам да допълня, че Ямбол е последния областен град, който е без обновено осветление. Другите инфраструктурни проекти, всички сме ги представили на общественото обсъждане и който е попитал сме му предоставили документи за тях. Важно е да се обърне внимание и на условията, при които ни предлагат при този заем, още повече, че в ОбС имаме бивш директор на банка и според мен ги е оценил справедливо. Другото най-важно е дали можем да си позволим този общински дълг, имаме ли възможности, как ни е финансовото състояние. Според доклада на министерството на финансите през 2020 г. Община Ямбол е в първата десетка на общините в най-стабилно финансово състояние. Искам да спомена  няколко общини, които са също в добро финансово състояние, с какъв остатъчен дълг работят - не този, който са поели, а този който остава да връщат: Община Девня - 4 млн. лв., Столична Община - 686 млн. лв. и Община Пловдив – 30 млн. лв. Това е официален доклад от министерството на финансите за 2020 г. От началото на нашата работа в Община Ямбол, оптимизациите, които сме направили и икономиите спрямо 2019 г., и сега през 2021 г., ако някой иска мога да ги кажа детайлно, но общата сума е 2 766 000 лв. годишно. Лично аз смятам, че Община Ямбол има възможност да поеме един такъв дълг от 8 700 000 лв. За справка предполагам, че сте запознати с предното ръководство какъв беше размера, който искаше тогава да поеме Община Ямбол и всичките 15 обекта, които са вътре, искам да кажа, че вече 6 от тях са изградени със средства от общинския бюджет. Според мен всеки ще си вземе собствено решение и ще гласува по съвест.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – От името на ГС БСП искам 10 минути почивка.

 

Шиков – Обявявам почивка до 10.10 часа.

След почивката присъстват 34 съветника.

 

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Адв. Георгиев - Предстои ни вземане на едно изключително сериозно решение относно поемането на общински дълг от страна на общината. В тази връзка групата съветници от „Нова демокрация“, на която аз съм представител, не сме „против“ тегленето на кредита, но начина, по който е направен и параметрите, които са заложени в този кредит считаме, че не дават яснота, не дават прецизност, не дават ясна икономическа и финансова обосновка на кредита. На първо място считаме, че поемането на дълг от 8 млн. лв. трябва да бъде одобрен от цялата общност, на която ние сме представители. Общественото обсъждане, което се направи преди повече от месец беше съвсем формално. Оказа се, че в залата на общественото обсъждане, присъствахме повече общински съветници, отколкото граждани, а тези граждани, които се изказаха не бяха изобщо позитивно настроени към поемането на дълга. Включително по параметрите на дълга, а именно в рамките на 15 години, с 3 годишния гратисен период за поемането на този дълг, всичкото това формира в нас едно виждане, че на този етап поемането на този дълг е изключително нецелесъобразно и неоправдано. В тази връзка е логично да се постави въпроса защо не се направи допитване, тъй като основната политическа сила на този ОбС са представители на „Пряка демокрация“, това означава, че пряката демокрация е да се организира обществото да вземе решението. Нищо не пречи в рамките на настоящите парламентарни избори и предстоящите президентски избори, да се направи едно допитване или един референдум относно това следва ли да поемем един такъв общински дълг или не, гражданите съгласни ли са или не. Буди недоумение и обектите, които са посочени за финансиране с общински дълг. Кой определи, че точно тези обекти следва да се финансират изключая осветлението, за него отделно ще говоря. Това ли са най-важните обекти, на които предстои да се направи основен ремонт на града? Защо гражданите, чрез това допитване да не определят кои обекти да бъдат финансирани, чрез поемането на този общински дълг, така че да бъдат в полза на всички? На следващо място считам, че не е оправдано да се направи такова електронно допитване за Брънековата къща, за да се реши от общността дали да се дадат едни 130 000 лв. за покупката на къщата, при положение, че има други начини собствениците на тази къща да се задължат да възстановят сградата като сграда, а пък за такова сериозно нещо като общинския дълг ние да не се допитаме до гражданите и да не вземем тяхното мнение. На следващо място считам, че по отношение на първия елемент от инвестицията, която предстои да бъде направена за осветлението на града има сериозно разминаване между това, което се предлага от Община Ямбол и това, което реално може да се направи без теглене на кредит. На първо място беше прав бившия вицепремиер Томислав Дончев, че депутати от XLV-то Народно Събрание бяха чели плана за възстановяване до шеста страница, аз считам, че ямболска общинска администрация не е чела и първа страница на този план. Ще се мотивирам защо, тъй като съм разпечатал документи от плана за възстановяване, на който точно и ясно е казано по какъв начин може да стане финансирането на осветлението. В раздела „Зелена България“ от този план за възстановяване, ниско въглеродна икономика, на стр. 100 от въпросния раздел е написано следното: „Проектът енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление е с крайни получатели на помощта на общините на Република България е продължение на процедура рехабилитация, модернизация на общинската инфраструктура, системи за външно изкуствено осветление на общините. по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. В тази връзка предвидените дейности по проекта са: „Демонтаж на съществуващи осветителни тела, проводници, кабели, доставка и монтаж на нови осветителни тела, доставка и монтаж на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия. Управление за измерване и контрол, възможност за надграждане и разширение за въвеждане на съществуваща система за автоматизация и управление за външно изкуствено осветление“, предвиден е общия размер на помощта предоставена на крайните получатели, а крайните получатели са общините, да бъде 50% от стойността на проекта, те се финансират безвъзмездно от Европейския съюз, 50% са с безлихвен заем от Националния фонд за декарбонизация. В тази връзка представям на вашето внимание бланка за кандидатстване по проект по инструмента за възобновяване и устойчивост. На тази бланка е важно да се отбележи, че до този момент вече има сключени 84 броя проекти за първото тримесечие на 2021 г. „Организация и подготовка, и набиране на нови проекти и предложения за третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. Интензитет на помощта - 50%, а от Европейския съюз - 50% безлихвен заем. Безвъзмездната финансова помощ в рамките на проекта ще се предоставя на общините бенефициенти в качеството им на органи на публичната власт и собственици на публичната инфраструктура, които са длъжни да осигурят предоставянето на основни услуги за населението на тяхната територия и да осигуряват поддържането на инфраструктурата. Брой хора, които ще се възползват от подобренията на енергийната ефективност, население и посетители на общините в България е 7 млн.“, т. е. за цяла България е предвидено именно това. „Всичките 84 проекта преминали етапа на административното съответствие и допустимост, одобрени са на този етап и са допуснати до етап техническа и финансова оценка. Поради тяхното финансиране по настоящия проект в хода на процедурата по договаряне ще бъде дадена възможност на кандидатите единствено да коригират документи и части от проектното предложение, които не водят до промяна на техническите параметри на проекта. Натрупания опит ще бъде използван за подготовката на проектите и модернизацията на системите за външно изкуствено осветление на още 116 общини в страната“, т.е. защо сега ние трябва да поемаме един дълг от 4 млн. лв. за осветлението, когато това нещо се финансира от Европейския съюз и със срок на изпълнение 2024 г. Нашата група правим следните предложения. Първо, вземане на решение за временно спиране на разглеждане на предложението и провеждане на обществено допитване или референдум на гражданите в Ямбол. Изработване на необходимата документация и създаване на организация за провеждане на общественото допитване, и вземане на последващо решение на ОбС за провеждането на такова допитване или референдум. Приготвил съм на всяка една група общински съветници копие от плана възстановяване и устойчивост и ще ви ги раздам. В тази връзка ние считаме, че гласуването на този заем в момента, с оглед на това, че останалите обекти могат да се финансират само от общински средства не е необходим и ще гласуваме „против“ заема.

Георгиева - За втори път ние от „БСП за България“ изразяваме позиция по поемането на дългосрочен общински дълг, защото се включихме и в неговото обществено обсъждане.

И тогава, и сега  сме на мнение, че нямаше достатъчно разгласа, че гражданите не получиха необходимата информация. Направихме предложение за широка разяснителна кампания (макар да знаем, че е трудно в условията на Ковид-ситуацията), в която бяхме готови и ние да се включим като съветници. Не беше направено, т.е. не беше прието като идея.

Не беше направено и това, което г-н Ревански мимоходом от трибуната на общественото обсъждане обеща за анкета в социалните мрежи, а подобни анкети са практика за настоящата общинска администрация по доста други, по-маловажни, в сравнение с дълга въпроси. Например, питат се гражданите за закупуване на имот за около 200 000 лв., а не се питат за заем от близо 8 700 000 лв., а с лихвите след 15 години ще трябва да върнем над 10 300 000 лв. по него.

Този подход е неприемлив за нас, особено при заявено желание за управление в диалог с гражданите.

Не можем да не отчетем, че предложението е изготвено според всички изисквания на Закона за общинския дълг, за разлика от предишното предложение за заем на старата власт. Другата положителна страна е, че най-важният за нас обект в този заем – за уличното осветление, сега ще се изгради за близо 4 млн. лв., докато преди беше разчетен за 8 млн. лв.

В същото време, искаме да отбележим, че заем се тегли за обекти с изключителен социално-икономически ефект, какъвто е безспорно обектът „Улично осветление“. Останалите, струва ни се, можехме да реализираме и със собствени средства или други външно привлечени финансови инструменти.

Много ни се щеше сред предложенията да видим и обект за кръговото на ХЕС, за което няколко пъти вече чуваме, че има изготвен проект и тогава подкрепата ни щеше да е абсолютно безрезервна.

Искам да спомена един детайл. След публичното обсъждане, в личния си профил в социална мрежа пуснах информация за  намерението за дълга – гражданите искат повече инвестиции в кварталите, но не само това – притесняват се от поемането на общински заеми. Може би тези притеснения щяха да бъдат туширани при една разяснителна кампания.

Леко сме притеснени и от факта, че при такъв голям преходен остатък и при толкова обекти, за които държавата целево отпусна средства, видимо нищо не се предприема. И допълнително с този заем се добавят още 5 обекта. Може би идеята е преди изборната 2023 година Ямбол да се превърне в строителна площадка. А може и да не съм права.

Въпреки щрихите, които споменах до тук, ние от БСП винаги сме заявявали, че принципно не сме срещу ползването на заеми. Само сме настоявали гражданите да са наясно и да са спокойни за публичните средства.

Решението на групата съветници от БСП е всеки сам да отчете позитивите и слабостите на това предложение и да вземе лично решение при гласуването на дълга. Успех, г-н Ревански!

Христов - В комисията преценихме положителните неща на обектите, които са включени, нивото, което те са стигнали като проектиране и срока за усвояване на парите, които евентуално ще бъде предоставен, че са напълно реални и могат да се случат. Отделно, чрез реализирането им стойността, която те биха предали чисто архитектурно, художествено на по-широк план на ЦГЧ ще бъдат доста сериозни. Искам да се обърна към г-жа Георгиева, защото се получи малко противоречие с г-н Георгиев, с предположенията на г-жа Георгиева за обществено допитване, за хората какво могат да решат да се случи и къде да се случи в града, защото тя каза, че биха дръпнали като мнение повече в кварталите и в периферията на града. Там не смятам, че ще бъде меродавно мнението, ако наистина се допитаме до това в какво бихме могли да инвестираме парите при евентуален такъв заем, така че има неща, за които можем да послушаме мнението на гражданите, но има и неща, които можем ние да решим, все пак затова сме се събрали, тук. Има експертиза в доста широк план и ако беше нужно те да решават за всичко, трябваше да решават наистина за всичко.

Ал. Стойков - От името на групата общински съветници от ПП ГЕРБ в историята на този ОбС, ние водим последователна политика за подкрепа на всички идеи и предложения на общинска администрация, които са в интерес на града, за развитието на инфраструктурата и за развитието на благосъстоянието на гражданите в гр. Ямбол. Така и в този конкретен случай за гласуването на това Община Ямбол да поеме дълг за конкретни обекти, които касаят основно инфраструктурата на града, ние ще дадем своето положително становище. Мотивите ни за това са първо по отношение на пътните инфраструктурни проекти, от това което видяхме и се запознахме доста обстойно е това, че се предлагат две нови кръгови движения по ул. „Търговска“, която попада в ЦГЧ и всъщност е една от основните транспортни артерии в града. Кръговите движения като нова инициатива в последните една, две години са нещо полезно и всички сме свидетели, на територията на града има вече две такива кръгови движения, даже три, а включително последното, което беше направено с подкрепата на правителството, изпълнено от пътната агенция, това е кръговото кръстовище на магазин „Практикер“. Който ползва тази артерия вижда голямото улеснение, което се създава на всички тези конфликтни точки на града. Така че, ние по отношение на тези кръгови движения, които са заложени в този проект сме категорично „за“, а също така и за рехабилитацията на участъци от улиците, които са основни пътни артерии и които се ползват от по-голямата част от гражданите основно живеещи в най-големите квартали на града „Зорница“, „Хале“, „Диана“, „Аврен“ и „Граф Игнатиев“. По отношение на проекта за уличното осветление там сме също категорични в подкрепа на това предложение, тъй като всички сме потърпевши от не добре осветения град, в който живеем, особено в крайните квартали. Друг е въпроса по отношение на това, което сподели г-н Георгиев, във връзка с плана за развитие и устойчивост, който беше внесен в европейската комисия. Това, което знаем и това, което сме чели, че се очаква около 200 общини да бъдат подкрепени с такива проекти за енергийна ефективност, за изкуственото осветление на тези общини. В началото на годината, доколкото знам има 20 такива одобрени проекта за около 6 млн. лв. и тъй като има огромен интерес тази точка е залегнала и в този план за възстановяване и устойчивост. Предполагам, че Община Ямбол ще направи съответно такива действия по отношения на кандидатстване по тези програми, които са с безвъзмездна възможност за ползване на финансов ресурс от европейските средства за възстановяване и устойчивост след пандемията. Ние като група общински съветници от ПП ГЕРБ, които до момента сме подкрепяли всички предложения на общинска администрация, които са в полза на гражданите, така и последователно ще подкрепим това предложение, което е с много сериозен ефект върху инфраструктурата на града ни.

Шиков - Изразявам лично мнение по точката. Първо, всеки човек когато чуе „дълг“, подхожда с отрицателно отношение. Хората нямат добро отношение към дълга, още повече, че тук нашето решение засяга финансите на Община Ямбол, ние взимаме решението, а после цялата община плаща задължението. Отговорността е доста по-голяма. От друга страна всички хора в ежедневието си ползват дългове и особено ги използват, когато са в прилично финансово състояние. Всеки знае, че, когато е добре финансово може да се изтегли кредит, разчитайки на това, че в бъдеще също ще се чувства добре финансово. Да инвестира в нещо,  да закупи нещо и след това връщайки дълга той да придобие желания обект сега, а не да се опитва да спести за него примерно 10 години. В тази връзка поемането на дълг се използва от всички, включително и Община Ямбол. За щастие в момента финансовото състояние на общината е такова, че дълга в този размер, в който е предложен, не би трябвало да затрудни покриването му идните 15 години. Грубата сметка е, че „удоволствието“ да използваме тези средства в следващите три години и да реализираме обектите ще ни струва по 40 хил. лв. годишно за всяка от 15-те години, които идват. За мен това е добре като финансови параметри, защото хората имат нужда от осветление. За мен заема трябваше да се изтегли още миналата година, поне за осветлението. Коментирайки другите обекти, другия такъв важен обект е кръговото, което ще се реализира на крайречен булевард с ул. „Търговска“. Силно разчитам, че това ще отпуши една от транспортните тапи, възникващи в града, а именно по ул. „Граф Игнатиев“, целия трафик към кварталите „Хале“, „Аврен“, „Граф Игнатиев“, „Диана“ и „Зорница“ се прибира от там. Ако на кръстовището на ОУ „Христо Смирненски“ хората могат да направят ляв завой, това значително ще облекчи трафика на гр. Ямбол. Кръговото на ХЕС също бихме го направили, само че там остава големия въпрос, че трябва да се инвестира и в преработка на мостовете. Самото кръгово на ХЕС няма да облекчи ситуацията, която възниква там. За останалите инфраструктурни проекти съм леко резервиран, не смятам, че те са от толкова първостепенно значение, но от друга страна, ако в Община Ямбол се появи свободен ресурс ще може да бъде пренасочен към други места и по този начин ще могат едновременно да бъдат реализирани повече неща. Всички искаме града по-бързо да се развива и поемането на дълг е един от тези пътища.

Ревански – Гр. Ямбол наистина има нужда от развитие и аз съм ви казвал няколко пъти, че, както в бизнеса, така и в обществената работа побеждава не по-силния, а по-бързия и понякога трябва да се действа доста бързо, за да не изоставаме спрямо другите градове. Относно кръговото, което спомена г-н Шиков, на ул. „Търговска“, всички добри предложения на общинските съветници, които са в полза на града съм ги приемал и не искам да скривам, че това беше предложение на г-н Александър Стойков. Относно кварталите, ние и сега не сме спрели да работим по кварталите. И с ресурса, който ни остава ще работим, както по кварталите, така и по други важни инфраструктурни проекти. Относно погасяването на дълга и лихвите, които ще платим за 15 години, искам да ви кажа, че имаме възможност, в условията на кредита е посочено след 2023 г., ако се погаси дълга предсрочно е с 0% наказателни лихви. За общественото обсъждане, което мина всички сме свидетели преди няколко години, където имаше едно обществено обсъждане на дълг за поемане на 17 млн. лв. какъв интерес имаше макар, че не беше толкова сериозно разгласяване, сега го разгласихме доста по всички медии. Това, че дойдоха само определени лица, с определено поставени задачи, това че не са дошли много граждани, това е само мое предположение, може би хората ни имат доверие, както ръководството на Община Ямбол, така и на ОбС – Ямбол, който сега му предстои да гласува този дълг.

Шиков - Според мен най-важното е всеки да осмисли своята позиция и да гласува, както смята, че е редно.

 

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-н Георгиев.

Гласували       за – 9                           против – 18                въздържали се – 5

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 22                         против – 7                  въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 22                         против – 8                  въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране на обекти, съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1) за подобряване на градската инфраструктура при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – до 8 764 494 лева (осем милиона седемстотин шейсет и четири хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева),

·         Валута на дълга – лева;

·         Срок за усвояване на кредита: до 31.12.2023 г.

·         Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·         Гратисен период: - до 3 години, считано от датата на подписване на договора.

·         Условия за погасяване:  Срок на погасяване – до 15 години, считано от датата на подписване на договора.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

·         Максимален лихвен процент:

·         не повече от РЛП +0,64% на годишна база. Компонент при определяне на осреднената цена е и Референтния лихвен процент /РЛП/ на ОББ АД за бизнес клиенти.

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”;

·         Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Финансово обезпечение, учредено по реда  на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Ямбол да подготви искане за кредит, да го подаде в офиса на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, да подпише договора за кредит и договорите за залог и за финансово обезпечение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

 

Банков – отр. вот – От две години гледам да не се обаждам, но наблюдавайки виждам, че нещата се повтарят и то се повтарят от хората, които имаха много различни заявки преди това. Гласуваме 15 годишен дълг като 3 години са гратис, т.е. ние ще си ги усвоим за 2 години, на изборите ще отидем с обектите и който дойде след изборите той да плаща. Защо говорите сега общината може ли не може ли или не може да плаща? Това не е наш проблем, това са на следващите 3 управи, но ние това ще го изядем тук и то при възможност да ползваме фонда за развитие, а ние не го правим. Защо? Тези обекти не бяха ли преди две години включени в кредита, който щяхме да взимаме? Колко месеца ходихме по съдилища, референдум искахме да направим. Същите хора сега гласуват „за“, те забравиха, че правеха референдум, забравиха, че ходиха по съдилищата за този референдум, забравиха, че искаха да чуят гражданите какво ще кажат, защото той не касае нас. Този кредит касае другите, които ще дойдат след нас, а вие за това не мислете, затова гласувах „против“. Ако беше кредит 5 млн. лв. и до края на мандата да го изплатим, проблеми няма, първи ще гласувам, но ние да го изплатим. Първо пишем, че нашите приходи ни позволяват да ги изпълним, а отзад пише, че от приходите на общината ще ги направят, ама другите да го мислят не ние. Така че, този двоен аршин, тази двойна мярка и това лицемерие, ме провокира да изляза днес, но ще бъде за последен път.

            Шиков – Всички общински дългове касаят следващите ръководства, няма как да стане с дълг за 2 години.

            адв. Георгиев – отр. вот – Гласувах „против“ предложението за поемане на общински дълг, защото както казах в предното изказване се оказва, че Община Ямбол няма да кандидатства по този проект да получим 2 млн. лв. безвъзмездно, за да направим един модерен осветен град. За жалост ние ще вземем кредит, който ще го финансираме по осветление, защото кредита е целеви и той се отпуска за тези неща. А онова, което можем да ползваме от Европейския съюз трябва да кажем на ямболските граждани, че ще го забравим, защото ние няма как да го ползваме, тъй като ние вече ще се финансираме с кредит. Идва предизборна кампания, на някои колеги от ляво и от дясно им предстои да дават обяснения защо гласуваха и подкрепиха този кредит за нещо, което могат да получат безвъзмездно от Европейския съюз.

Шиков - Не изказвате цялата истина относно парите от ЕС, но това е изгодно за Вас в момента, така че няма да коментирам нататък. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 31                         против – 2                  въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

2.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 и чл. 136, ал.1  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „Комплексна опитна станция – Ямбол“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол.

      Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – 3                  въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“  – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.3 в раздел ІІІ във вида:

              „3. Звено „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – 13 щатни бройки;“

§2. Изменя текста на чл.7, ал.2, в раздел ІІІ във вида:

„(2) Числеността на персонала е 17 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.“

  §3. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ цифрата „19 щ.бр.“ след текста Организационна структура на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ град Ямбол, числен състав на персонала - /тире/ да се чете „17 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ текста в Звено „Административно-финансови дейности 3щ.бр.“ във вида да се чете:

„ Звено „Административно-счетоводни дейности“ 3щ.бр.“

§5. Добавя нов §5. в следния вид:

„§5. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на    приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Иван … Иванов от гр. Ямбол, … в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

 

Георгиева – Имах персонално питане до кмета на община Ямбол, така както повелява ЗМСМА и нашия Правилник за работа на ОбС и взаимодействието ни с общинска администрация. Удовлетворена съм от фактическото съдържание на отговора, но тук искам да поставя акцент върху една процедура, която мен лично ме смущава и считам, че тя не е законосъобразна. Моето питане беше отправено към кмета на общината и по ЗМСМА и по нашия правилник, единствения човек, който трябва да ми отговори е представителя на общината, а именно кмета. Тъй като доста се забави отговора, написах официално писмо на председателя на ОбС г-н Шиков, за да напомня за питането. При което с изненада получавам отговор от г-н Шиков, на който е отговорил ресорния зам.-кмет г-н Керемедчиев. Не подценявам съдържанието на отговора, поставям друг акцент. Питанията са ясно записани, общинските съветници питат кмета и кмета отговаря. Надявам се, че това повече няма да се повтори и интереса, питанията, въпросите на съветниците ще минават по надлежния ред. Тук пред всички вас искам да напомня, че имаме още едно питане от 30.01.2021 г. от трима общински съветници, в мое лице, Красимир Йорданов и Мариета Сивкова, което още чака своя отговор. Надявам се, че ще дойде момента, в който ще го получим. Благодаря ви за вниманието, благодаря и на ресорния зам.-кмет, който ми е отговорил, благодаря и на Вас г-н Шиков, но г-н Ревански, аз наистина очаквам на питанията да отговаряте Вие.

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и четвъртото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова

 

 

           

                                                                                    Ан. Господинова