РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ  2006г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение за присъждане награда на заслужилия майстор на спорта Тотка Петрова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

            2.Предложение относно изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            3.Предложение относно включване на г-жа Нели Георгиева – общински съветник в състава на ПК ТУООС и ПК ИРСППНО при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            4.Предложение относно избиране на председател на ПК „Териториално устройство и опазване на околната среда” при ОбС – Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

            5.Предложение относно отмяна на решение № І-А-285/20.03.2006г. на кмета на община Ямбол.

                                                                                  ВН-ЛИ: ПК ТУООС и ПК ИРСППНО              

            6.Предложение относно промяна в сборния бюджет на община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно Статут за наградите на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ВК за изработване

            8.Предложения относно допълнения на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.       

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно приемане на програма за развитие на мероприятие Детски ясли в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно допълване на решение по т.5 на ХХVІІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 28.02.2006г. за недвижим имот – публична общинска собственост, ул.”Цар Иван Александър” № 12.(МГ „Ат. Радев” и гимназия „В. Левски”)

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Пакет приложения за възлагане обслужването на автобусни линии.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Информация относно икономическото състояние за 2005г. на „Ямболгаз -92” АД, МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, „Дружество за структурно развитие” ООД и „Екоинженеринг” ООД, гр. Сливен.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.Информация относно пълняемостта на групите в детските градини на територията на община Ямбол и използваемостта на материалната база на същите.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

           

            14.Информация относно задълженията на наематели на общински имоти и предложения за увеличаване на събираемостта.                                                                                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            15.Предложение относно продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели. (магазини)

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            16.Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Айнур Юсеин Риза.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ОРЗ

            17.Предложение относно отпускане на еднократна помощ за възстановяване щети на сграда, собственост на Александър Русев, паметник на културата, ул. „Марин Дринов” 2.

                                                                                        ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

      18.Предложения относно управление и разпореждане с общинско имущество.

            18.1.Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление имот, публична общинска собственост, намиращ се на ул.„Ат. Кожухаров” № 1, гр. Ямбол на СУ „Пиер дьо Кубертен”.

            18.2.Предложение относно предоставяне имот – частна общинска собственост на ул.”Ал. Стамболийски” № 4 за управление на Регионален административен съд - Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.3.Предложение относно предоставяне на помещение, част от имот – публична общинска собственост (Младежки дом) за управление на Дирекция „Бюро по труда” - Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.4.Предложение относно разпореждане с недвижими имот частна общинска собственост на ул. „Клокотница”.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            18.5.Предложение относно предоставяне под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост на Народно читалище „Диана”, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение за присъждане награда на заслужилия майстор на спорта Тотка Петрова.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК СОТМДНО

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание т.4 от Раздел ІІІ на Статута за морално и материално стимулиране в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, архитектурата, строителството, икономиката и други сфери на обществения живот, във връзка с решение по т.І от Протокол № 69/23.11.2006г. на ПК „СОТМДНО” Общински съвет Ямбол награждава ТОТКА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА- ТОДОРОВА с ПОЧЕТЕН ЗНАК на гр. Ямбол, грамота и парична награда от три минимални работни заплати.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Приема следните изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на Община Ямбол:

            1.Създава т.24 към чл.7.1. със следния текст:

            „Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.”

            2.Създава чл.8.3. със следния текст:

            „Решенията на ОбС по чл.7.1., т.т.5,6,7,8,9,13 и 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието чрез списък на гласувалите, заверен от председателя.”

            3.Изменя чл.9 в следния вид:

            „ОбС приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.”

            4. Изменя чл.42.4. като отпада израза „зам. кмет” в първото изречение. Допълва чл.42.4 със следния текст:

            „Управителите, по отношение на представляваните от тях общински еднолични дружества, могат да участват в работата на ОбС с право на съвещателен глас при обсъждането на въпроси, касаещи тези дружества.”

            5.Чл.57.3. се изменя в следния вид със следния текст:

            „Поименното гласуване се извършва в съответствие с изискванията на закона или по решение на ОбС.

            Поименно гласуване се извършва чрез електронната система за гласуване. В тези случаи, след приключване на гласуването, на екран се обявява вота на всеки общински съветник, който се изчита от председателя на ОбС и се удостоверява с подписа му на разпечатката от електронната система.

            По решение на ОбС поименното гласуване може да се извършва и чрез:

            1.Ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне съответно с „да”, „не” или „въздържал се”. Списъка от гласуването се подписва от председателя и представлява неразделна част от протокола.

            2.Саморъчно вписване на вота срещу подпис при поименно извикване от председателя. Списъка от гласуването се подписва и от председателя и представлява неразделна част от протокола.”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно включване на г-жа Нели Георгиева – общински съветник в състава на ПК ТУООС и ПК ИРСППНО при Общински съвет Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.7.1, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол избира за член на ПК „Териториално устройство и опазване на околната среда” и ПК „Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на НПО” при ОбС - Ямбол Нели Атанасова Георгиева.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избиране на председател на ПК „Териториално устройство и опазване на околната среда” при ОбС – Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: ПК ТУООС

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.16 от Правилник за организацията и дейността на ОбС - Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация на община Ямбол избира за председател на ПК „Териториално устройство и опазване на околната среда” при ОбС - Ямбол Румен Данчев Банков.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отмяна на решение № І-А-285/20.03.2006г. на кмета на община Ямбол.

                                                                                  ВН-ЛИ: ПК ТУООС и ПК ИРСППНО              

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1.На основание чл.45, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА отменя Решение № 1-А-285/20. 03. 2006 г. на кмета на община Ямбол.

            2.Препоръчва на кмета на община Ямбол на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП да прекрати процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Експлоатация и стопанисване на депо за битови отпадъци на гр. Ямбол”

            3.Препоръчва на кмета на общината да наложи дисциплинарни наказания на служителите от администрацията, които са виновни за провалената обществена поръчка и уронват доброто име на общината.

            4. Задължава кмета на община Ямбол в законовите срокове да представя всички актове и сключени договори във връзка с взетите от ОбС решения.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна в сборния бюджет на община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

    __________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            Променя сборния бюджет на Община Ямбол както следва:

 

            I. По прихода – в частта за държавните дейности увеличава плана с 769 226 лева, в т.ч.: §§ 31-19 „Предоставен  трансфер  на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ” с 769 226 лева.

 

            II. По прихода – в частта за местните дейности увеличава плана на приходите с 821 122 лева в т. ч. :

 

             §§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” с 684 200 лева, в т.ч.:

            - намаля плана на §§ 40-22 с 271 850 лева;

            - намаля плана на §§ 40-30 с 110 500 лева;

            - увеличава плана на §§ 40-40 с 1 066 550 лева;

 

            §§ 31-13 „Целева субсидия за капиталови разходи” с 32 000 лева

            §§ 61-02 „ Предоставени трансфери” с 32 000 лева.

            §§ 70-00 „Придобиване на дялове, акции и съучастия ( нето )” със    72 922 лева.

           

            III. По разхода – в частта за държавните дейности увеличава общите разходи с 769 226 лева, в т. ч.:

           

            - Увеличава бюджетните кредити на държ. дейност 322 „Общообразователни училища”, § 10-00 „Издръжка на второстепенен разпоредител ОУ „Д-р П. Берон” с 13700 лв. за закупуване на учебници за учениците от V клас.

 

            - Увеличава бюджетните кредити на държ. дейност 322 „Общообразователни училища”, § 10-00 „Издръжка на второстепенен разпоредител ОУ „Й. Йовков” с 6400 лв. за закупуване на учебници за учениците от V клас.

 

            - Увеличава бюдж. кредит на държ. дейност 322, § 40-00 „Стипендии на филиал МГ „Ат. Радев” с 2560 лв. за стипендии за успех.

 

            - Увеличава бюдж. кредит на държ. дейност 322, § 40-00 „Стипендии на филиал Г „В. Левски” с 2600 лв. за стипендии за успех.

 

-         §§ 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 743 966 лева;

 

            IV. По разхода – в частта за местните дейности увеличава общите разходи с 821 122 лева, в т. ч. по филиали, както следва:

 

            1.Община Ямбол – увеличава плана на разходите както следва:

 

            - увеличава годишния план на §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 32 000 лева;

 

            - увеличава годишния план на §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на дейност 122 „Общинска администрация” с 32 000 лева и допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с  обект „Основен ремонт на фасада на сграда на пневмофтизиатрично отделение /Тубдиспансер/ по проект Красива България” – 32 000 лева с източник на финансиране - Целева субсидия за капиталови разходи;

 

            - увеличава годишния план на §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на дейност 311 „Целодневни детски градини” с 3 200 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с  обект „Ремонт отоплителна инсталация на ЦДГ 14 „Свобода” на стойност 3 200 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

            - увеличава годишния план на §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на дейност 431 „Детски ясли” с 30 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с  обект „Основен ремонт на ДЯ №2 – „Слънчево детство” на стойност 30 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            - увеличава годишния план на  §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 322 „Общообразователни училища – дофинансиране с приходи с общински характер” с 6 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с  обект „Доставка и монтаж на автоматична химична водоочистваща инсталация за ГПЧЕ „В. Карагьозов” със стойност 6 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

            - увеличава годишния план на §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 332 „Общежития – дофинансиране с приходи с общински характер” с 25 000 лева. Увеличава годишната задача на обект „Общежитие Спортно училище” с 25 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            - увеличава годишния план на  §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 39 600 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект  „Реконструкция В и К мрежа ул. Преслав” на стойност 39 600 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            - сменя източника на финансиране на §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 745 „Обредни домове и зали” с 30 000 лева. Годишната задача на обект „Разширение гробищен парк” е 30 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            - увеличава годишния план на §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 759 „Други дейности по културата” с 8 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Озвучителна техника” на стойност 8 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            - отпада от §§ 53-00 „Придобиване на НДА” и  се включва в §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” обект „Електронна система за гласуване” със стойност 20 000 лева с източник на финансиране ИБФ и ИБС.

 

            - увеличава годишния план на §§ 53-00 „Придобиване на НДА” на дейност 122 „Общинска администрация” с 1 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с нов обект „ПУП – Почивна станция „Лада 3” на стойност 1 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

            - увеличава годишния план на §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 122 „Общинска администрация” с 38 000 лева.

 

            - увеличава годишния план §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” с 20 000 лева. Упълномощава Кмета на Общината при необходимост от основни ремонти или покупка на ДМА за предотвратяване на последствията от стихийни бедствия със своя заповед да извършва вътрешни компенсирани промени в рамките на  дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”, както и да актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи със съответните обекти.

 

            - увеличава годишния план 10-00 „Издръжка” на дейност 604 „Осветление на улици и площади” с 30 000 лева;

 

            -  Да се завиши собствения бюджет на общината – дейност 759 общо с 20 000 лв. - в т.ч.:

Ø      с 12 000 лв. § 52-00 Придобиване на ДМА и в разчета за финансиране на капиталовите разходи да се запише нов обект „Закрита сцена”;

Ø      с 8 000 лв. § 10-00 Издръжка, както следва:

-         Куклен театър – три представления 2000 лв.

-         Хорова школа – Коледни концерти – 1200 лв.;

-         Новогодишен поздрав от  Камерен ансамбъл „Дианополис” към културното общество на гр. Одрин – 2000 лв.;

-         Читалище Съгласие - Литературни дни – Ямбол чете – 1200 лв.

-         Кръгла маса и публична дискусия на тема „Ямбол в Европа” – 1600 лв.

 

 

            - увеличава годишния план на §§ 22-00 „Разходи за лихви по заеми от страната” на дейност 910 „Разходи за лихви” с 237 лева;

 

            - увеличава бюджетните кредити на местна дейност 311 ЦДГ, § 10-00 Издръжка на филиал ЦДГ с 18 000 лв. - за текущ ремонт на ЦДГ № 3 „Радост”;

 

            - увеличава бюджетните кредити на местна дейност 431 Детски ясли, § 10-00 Издръжка на филиал Детски ясли с 12000 лв.;

 

            - намаля годишната задача на обект „Работен проект за енергийно ефектива модернизация на улично осветление” с 12500 лв. Създава нов обект „Улично осветление на „Златен рог” на стойност 12500 лв. с източник на финансиране – целева субсидия;

 

            - създава нов обект „Пренареждане паважни настилки на 6 улици – „Капитан Петко войвода”, „Огоста”, „Странджа”, „Драва”, „Балкан”, „Мальовица” на стойност 15 000 лв., с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

 

            2.Филиал „Социални услуги”завишава бюджета с 15 000 лева, в т.ч.:

 

            - завишава §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на дейност 524 „Домашен социален патронаж” с 15 000 лева. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект „Закупуване на лекотоварен автомобил за ДСП” на стойност 15 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            3.ОП „Комунални дейности” – завишава бюджета с 31 500 лева, в т.ч.:

 

            - завишава плана на §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 26 500 лева.

 

            - завишава плана на §§ 52-00 „Придобиване на ДМА” на  дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 5 000 лева в т.ч.:

            = Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи с обект  „Закупуване на ел. агрегат за ОП „Комунални дейности” на стойност 5 000 лева с източник на финансиране собствени бюджетни средства;

 

            4.МЦТПО – завишава бюджета с 5 000 лева, в т.ч.:

            - завишава плана на §§ 10-00 „Издръжка” на дейност 337 „Извънучилищни дейности” с 5 000 лева.

 

            5.Община Ямбол - сборен бюджет – завишава годишния план на §§ 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 409 585 лева;

            6.Упълномощава кмета да отрази промените по пълна бюджетна класификация.

            7.Задължава кмета на община Ямбол да разработи и предложи за приемане подходи за използване свободния ресурс парични средства, които да се насочат за закупуване на свободни терени и обособяването им в територии за привличане на инвеститори.

            8.Задължава председателя на ОбС Ямбол да внесе в прокуратурата искане от името на общинския съвет относно разглеждане нарушенията при изпълнение на бюджет 2006 година на Община Ямбол в срок 15.12.2006г.