ПРОТОКОЛ № XXXIX

 

            Днес, 28.04.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0065/21.04.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Атанас Илчев, Катя Георгиева.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри тридесет и деветото заседание на Общинския съвет.

Обяви поправка на явна фактическа грешка в Решение № XXXVII-11/24.03.2022г., относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2022г. (приложени писма и протокол ПС)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

3.       Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение  относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

3.       Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение  относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Отчет за дейността на МКБПППМН за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - На предния отчет бях дал едни препоръки, тогава беше ситуация на пандемия, исках да има повече дейности, повече разяснителна кампания по училищата и се оказах прав. Прочетох отчета много внимателно и в него се вижда на стр. 18, че има голям ръст на регистрираните в местната комисия, в сравнение с 2020 г. Това означава, че по време на пандемията преписките се увеличават в прокуратура и в съда. Имайте предвид, че наложените възпитателни дела само за 2021 г. в сравнение с 2020 г. са се увеличили от 32 през 2020 г. на 57 за 2021 г. Единствено г-н Шиков ме подкрепи, че трябва да има превенция, след което се оказа, че пандемията наистина се е отразила на децата и според мен тя е увеличила повече броя на възпитателните дела. Знаете, че местната комисия се състоеше от трима човека, през 2020 г. останаха двама, а през 2021 г. остана един човек. Мисля, че ръководството трябва да се замисли, прочитайки този отчет, какво трябва да направи, за да вземе мерки и да се назначи поне още един инспектор, за да може тези инспектори и тази местна комисия да обикалят повече по училищата и да разяснява на учениците, за да няма такива резултати. Отчета е добър и синтезиран.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2021 година.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на доклади за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят представи предложението по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2021 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Николина Стоянова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Николина … Стоянова от гр. Ямбол, ул… в размер на 1000 (хиляда лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – В целия план, който ни е предложен има две нови неща, другото е от миналата година и може да го сравните, това е в началото и в края. Има съгласувателна процедура от Стойко Стойков, началник на РУ – Ямбол, от Енчо Керязов и Неда Бъчварова, това е новото от предходното. Другото ново е, в началото на първа страница, само за информация, че в ситуация на епидемиологична обстановка и наложените мерки от Министерство на здравеопазването, РЗИ и кмета на общината, планираните мерки ще се съобразят с тези. Това е новото в този план.

Кремъкова – репл. – Искам да кажа, че има още един нов момент и това е във връзка с мерките за преодоляване на образователните дефицити във време на обучение в електронна среда. Има го г-н Калиманов, аз съм го прочела, прочетете го и Вие. Тези мерки бяха широко обсъждани, така че също са залегнали в този годишен план.

Калиманов – дупл. – Г-жо Кремъкова, не искам да споря с Вас, но нося текст по текст миналогодишния проект. Много моля, да ми покажете точно тези текстове.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Програмата е изцяло сменена. Колегите от ПК ЗСДСИ явно много внимателно са я гледали и са я приели. Единственото ми предложение е и предполагам всички колеги ще се съгласят - да вкараме едно допълнение, което всички ние миналата година, общинските съветници, заедно с общинска администрация приехме и мисля, че трябва да го има и в този план, защото все пак стимулираме раждаемостта на децата в гр. Ямбол. Предлагам в приоритет 1, след т.1.4 да има нова т.1.5 и тя да гласи: „Финансова помощ за стимулиране раждането на деца в гр. Ямбол“. Това нещо мисля, че го имаше в предния план и мисля, че има заложени 100 000 лв. в новоприетия бюджет. Това е едно постижение на всички общински съветници и мисля, че трябва да бъде заложено в този план.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на К. Калиманов.

Гласували       за – 24                         против – 3                              въздържали се – 7

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2022 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански - Искам да внеса някои разяснения около предложението за промяна на бюджета, основно по точката за общинския кооперативен пазар и за аериращите фонтани. За второто получихте вчера допълнителни разяснения и там доста подробно е обяснено какви са предимствата. Искам да внеса две пояснения за кооперативния пазар. Едното е, че част от ремонтите, които бяха поставени на предходното заседание на ОбС, могат да бъдат изпълнение и като текущи ремонти, но тук сме заложили едно проектиране, защото според нас кооперативния пазар трябва да има една малко по-различна визия и ще ви кажа каква е нашата идея, но там е необходимо и конструктивно обследване дали е възможно. Става въпрос за покривната тераса, която е над кооперативния пазар. Искаме това пространство, ако е възможно да бъде усвоено и да бъде използвано като търговска площ, за да има повече възможност ямболски земеделски производители, а също и от областта да се възползват от това пространство. Ако е възможно да бъде използвано също за търговска дейност и едно допълнително развитие за ямболски кооперативен пазар.

Шиков – ПК БФ приема предложението. ПК ОИКДОУСОС, ОСМД, КЧДКТ И ЗСДСИ приемат предложението. ПК ТУИТЕ и ПК ЗОРПК не приемат предложението. (приложени протоколи)

адв. Георгиев – Днес предстои да приемем предложение за промяна на бюджета. Колеги, на 8 април приехме бюджета на Община Ямбол по предложение от групата общински съветници от ПП „Българска нова демокрация“ при ОбС, се прие и се включи в капиталовия списък, разрешението на един наболял проблем на гр. Ямбол, а именно да бъде заложен капиталов разход: „Основен ремонт на обект открит и закрит базар на стара автогара на стойност около 194 000 лв. – етапно строителство“. За мен и моите колеги е голяма изненада, че отново не е минало и няколко дни и посоченото предложение за промяна на бюджета се предлага отново да отпадне този капиталов разход за общината отново се включват три броя аериращи фонтани монтирани на поземлените имоти, става въпрос за бетонирания ръкав на р. Тунджа. Вчера следобед се получи една допълнителна информация, която мен ме възмути, да се надяваме, че колегите от ПП ГЕРБ ще са също възмутени от тази информация, защото вътре се съдържа едно невярно твърдение, което за жалост се опитва да обоснове защо трябва да се вземат тези три аериращи инсталации, тъй като виждате ли преди години в Община Ямбол срещу самата община е изграден фонтан, който струва 327 000 лв., а пък тези три аериращи инсталации, които сега щели да бъдат на стойност 194 000 лв. и щели да са евтини. Това е толкова несериозно и подвеждащо като информация, че чак мен ме обиди. Извинявайте, но за тези, които не са информирани целия проект на централна градска част се изгражда с европейски средства. Средствата от 7 млн. лв. общината имаше участие 5%, което представлява около 350 000 лв. за целия проект. Няма как да сравним фонтана пред общината с трите аериращи инсталации поради простата причина, че това представлява сложно хидросъоръжение, в което освен аериране на вода, има пречистване на вода, има филтриране на вода, има бетон, има сложна инсталация, докато трите аериращи системи, които се предлагат да се закупят са съвсем на друго ниво и имат съвсем друго предназначение. Освен това, както и миналия път казах, това е разрешено още, когато е направен проекта за бетониране на р. Тунджа и просто той трябва да се изпълнява, т.е. водата, която е от гребния канал просто трябва да се подменя в бетонираното корито и няма да има това, което се цитира тук, че ще има заблатяване. В периода на предходното гласуване до настоящата сесия не съм видял или чул състоянието на пазара на старата автогара по някакъв начин да се подобри, нито пък да се е намерил някой инвеститор, който да реши, че трябва да го вземе под наем или да инвестира в него. Като общински съветници следва да си дадем отговор на въпроса кое е по-належащо, ремонта на пазара, който всеки ден се посещава от хиляди граждани на гр. Ямбол, който пазар е едно временно решение още от временната управа за тези, които не знаят и повече от 30 г. никой не е вложил нито един лев на това място или да направим фонтани без да е изследван екологичния ефект, защото когато се предлага нещо такова, трябваше да има най-малкото становище от хидроинженер, който да дойде и да каже дали наистина това е така. Не зная г-н Ревански да има завършено образование за хидроинженер, а пък направеното предложение няма тази екологична обосновка, която трябва да залегне тук. Бързото вкарване на промяната в бюджета в тази си му част, аз за себе си имам две предположения. Първото предположение е, че Община Ямбол вече ги е закупила, така както стана с плащането на кейчетата и на буквичките, и ние тук само ще регистрираме въпросната покупка или действаме на принципа на старата римска сентенция „Зрелище и хляб“. В тази връзка ще посъветвам общинска администрация да вкара следващия път промяна в бюджета и вместо да сменяме капиталовия разход на основния ремонт на пазара, да го заменим с байрака и това, което е 215 000 лв. на парк „Боровец“, което е по-умното, тъй като това е една безсмислена инвестиция от гледна точка на нуждите на града. В тази връзка имам и едно процедурно предложение. Първо, като гласуваме капиталовите разходи по т.2, по предложение 2 да го гласуваме перо по перо, след което да гласуваме т.1 промените и да одобрим промените в бюджета. Обръщам се към колегите от ПП ГЕРБ и ПП „БСП за България“, в интерес на хората от гр. Ямбол гласувайте промяна на бюджета в тази си и част. Всички ние заявяваме, че работим като общински съветници в полза на гражданите и с начина на разрешаване на проблемите доказваме, че наистина мислим, действаме и работим за тях.

Ревански – Изненадан съм от епитетите, които използвахте г-н Георгиев, не знам как Ви е вървяло възпитанието първите седем години. Смятам, че ясно заявих, че може да се направи текущ ремонт на общинския пазар на старата автогара. За екологичния ефект на аериращите фонтани може да прочетете и Вие, аз достатъчно съм се информирал за това. Много дълго им обърнахте внимание и смятам, че сте прочели, че освен екологичен ефект имат една прекрасна водна архитектура, т.е. имаме два положителни ефекта. За гребния канал, което споменахте, още предния път Ви казах, че имате мнение, но нямате абсолютно никакво понятие. Вие въобще ходили ли сте там, виждали ли сте за каква разруха става въпрос? Въпреки тонът, Ви благодаря все пак за изказването. Колеги, призовавам ви гласувайте и всеки, който желае да подкрепи.

адв. Георгиев – лично засегнат – Аз никога не съм произнесъл нещо, с което да обидя някой или да засегна честта и достойнството му. Не знам какво чувате и как го чувате, но моето възпитание е от преди 55 години и никога не съм си позволявал лукса да правя квалификации на хората, както виждате се обръщам съвсем нормално към Вас и никого не съм засегнал. Заради това, колкото знам в правилника никъде не пише, че Вие имате право да репликирате изказвания на общински съветници, Вие имате право да вземете становище по определен въпрос, но Вие лично се обръщате към мен и говорите за моето възпитание. Аз съм завършил с отличие гимназия, завършил съм с отличие Софийски университет "Св. Климент Охридски", председател на адвокатска колегия бях, адвокат съм и смятам, че имам достатъчно възпитание, което не ми позволява да отправям такива обидни думи към колегите общински съветници.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на адв. Георгиев.

Гласували       за – 11                         против – 8                              въздържали се – 15

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – 6                              въздържали се – 3

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 5                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот?

Ив. Симеонов – Гласувах „въздържал се“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно удължаване на срока по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа+", финансирана по ОП РЧР 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Има ли против? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Дава съгласие, Община Ямбол да внесе пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, искане за удължаване на настоящата процедура.

2. Предоставя изпълнението на дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес за период от 6 месеца, считано от 21.05.2022 г.;

4. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 6 месеца, считано от 21.05.2022 г.   

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе неприсъствено.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев- заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен на непресъствено заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за 2021 г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К - Ямбол за 2021 г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциация по В и К за 2022 г.

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно неприсъствено заседание на Асоциация по В и К – Ямбол:

по точка 1 от дневния ред: „Приема годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за 2021 г.“

по точка 2 от дневния ред: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К – Ямбол за 2021 г.“

 по точка 3 от дневния ред: „Приема бюджета на Асоциация по В и К – Ямбол за 2022 г.“  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от общински имот – публична общинска собственост на „АИППМП д-р Ваня Иванова 2012“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване обект - кабинети за лекарска практика, част от първи етаж в източното крило на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 87374.523.401.1 по Кадастралната карта на град Ямбол, находящ се на ул. „Чая” № 2, с обща площ 38.23 кв.м. и ½ и.ч. от общите помещения с обща площ 66.12 кв.м. (чакалня, манипулационна, стая за персонала и сервизни помещения), при следните условия:

1.      Начална тръжна цена – 483.40 лв. без ДДС;

2.      Срок за отдаване под наем – 5 години;

3.      Предмет на дейност, осъществявана в обекта – здравни услуги.

  

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на Национална потребителска кооперация на слепите в България.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, продължава срока на действие на Договор № 3464 от 27.05.2016 г. с Национална потребителска кооперация на слепите в България, ЕИК 000627259, представлявана от представлявана от Бончо Бонев, със седалище и адрес на управление гр. София, 1309, район „Илинден“, бул. „Вардар“ № 71, ет. 2 за предоставено безвъзмездно право на ползване върху нежилищен имот – частна общинска собственост – обект № 23А – магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с обща площ 25.00 кв.м., находящ се в с гр. Ямбол, Централен общински пазар, ул. „Георги Дражев” № 1, част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по Кадастралната карта на град Ямбол, актувана с АОС № 194 от 20.02.2001 г., за срок от 4 години, считано от 27.05.2022 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол ДМА, финансирани от ВиК ЕООД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, за Обект: „Доизграждане на канализационна мрежа по улица „Преслав“ между улица „Димитър Благоев“ и улица „Акация“, и реконструкция на част от съществуващата“ с инвестиция в размер на 105 063,81 лв. (сто и пет хиляди шестдесет и три лева осемдесет и една стотинка) без ДДС, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публични търгове самостоятелни търговски обекти - ПОС, Безистен, пл. Освобождение № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове самостоятелни обекти от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв. м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г. при следните условия и както следва:

 

  1. Кафетерия – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2 със ЗП 69.40 кв. м.

     -   Начална тръжна цена - 705.80 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 3530.00 лв.

     -   Предмет на дейност – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

    2.  Магазин за сувенири -  самостоятелен   обект   в   сграда   с идентификатор

         87374.537.83.3.3 със ЗП 34.90 кв. м.

    -   Начална тръжна цена - 212.20 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

        Ямбол/

     -  Депозит – 1060.00 лв.

     -  Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

        срока на договора

     -  Срок за отдаване под наем – 5 години

    3.  Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор

    87374.537.83.3.4 със ЗП 18.20 кв. м., 

     -   Начална тръжна цена - 110.65 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

          Ямбол/

     -   Депозит – 550.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   4.   Арт кафе – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7374.537.83.3.5

         със ЗП 70.00 кв. м.,

     -   Начална тръжна цена - 711.90 лв., без ДДС /изчислена по т.3 от НРПУРОИ на ОбС

          Ямбол/

     -   Депозит – 3560.00 лв.

     -   Предмет на дейност – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   5.   Магазин за сувенири –  самостоятелен   обект в   сграда   с идентификатор

         87374.537.83.3.6 със ЗП 18.45 кв. м.   

     -   Начална тръжна цена - 112.17 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 560.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

   6.   Магазин за сувенири -  самостоятелен обект в   сграда с идентификатор 

         87374.537.83.3.7 със ЗП 16.65 кв. м.  

     -   Начална тръжна цена - 101.23 лв., без ДДС /изчислена по т.1 от НРПУРОИ на ОбС

         Ямбол/

     -   Депозит – 510.00 лв.

     -   Предмет на дейност – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за

         срока на договора

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Има предложение за промяна в т.14 от решенията - В проекта да се коригира началната тръжна цена на имота на 222 000 лв. без ДДС, депозит за участие 111 000 лв.

адв. Георгиев – Така, както комисията е обърнала внимание независимо, че се води земеделска земя, територията в околовръстен път, тази земя е урбанизирана, там се намира хотел Арте, от другата страна са вили, т.е. цялата територия е урбанизирана без въпросната земеделска земя. Моето предложение е следното, тъй като идеята е общината да спечели повече пари, да оттегли тази точка, да направи предложение за промяна на предназначението, да се включи в регулация, да стане парцел, защото квадратен метър в онази местност е минимум 150 евро. Става въпрос само да се смени предназначението на терена, за да стане парцел и цената му автоматично няма да е тази, която се предлага, дори новата цена, която г-жа Георгиева предложи от 200 000 лв. също няма да е цената. Затова правя предложение имотът, описан в т.14 от текущата точка да отпадне, за да може Община Ямбол да направи необходимото въпросния терен да се включи в регулация и да стане парцел, за да му се качи цената.

Горнаков – Не смятам, че имотът трябва да отпада от дневния ред. След като имате предложение за някаква цена, с която сте се запознали, станете предложете 180 дка по 150 евро на кв. м., да гласуваме цената и да продължим напред. Не знам защо е нужно да отпадне това нещо.

Тодоров – Г-н Георгиев, ние също направихме проучване, там има и по-евтини имоти, не са всички с толкова високи цени. Ние също се обърнахме към агенции и проверихме, има и по-евтини имоти от 140 лв. на кв. м. Смятаме, че цената, която предлага комисията е актуална и че инвеститори ще проявят интерес. Не забравяйте, че това е търг и който иска може да покачи цената на 350 евро. Няма нужда точката да отпада, а просто да се организира търг и от там нататък, който иска да го закупи този имот.

Шиков – Правя уточнение относно проучването на комисията вчера, то беше сред имоти, които са в регулация. Предложената от администрацията и от оценителя цена, която е написана в предложението, тя е за земеделски парцел, всички други предложения приравняват имота към урегулиран поземлен имот.

Йорданов – репл. - Г-н Тодоров, точно това, което каза г-н Шиков ние коментирахме и се съгласихме с тази цена за земеделска земя. Аз и на комисия предложих това, което предложи г-н Георгиев, да отпадне имота, да го вкараме в регулация и да искаме по-висока цена. Така че, това е цена, както каза г-н Шиков за този вид на земята. Понеже съседните имоти са урегулирани, т.е. комуникацията е направена и тази процедура би била много лесна и бърза, бихме могли да вземем повече пари от имота.

Тодоров – дупл. – Г-н Йорданов, Вашето предложение беше за 250 000 лв. От вашата група излязоха две предложения, ние се съгласихме и казахме да изберем едното, да не объркваме колегите. Вие тогава сам казахте, нека да бъде 222 000 лв., в момента казвате, че сте имали предложение да отпадне точката, Вие имахте предложение от 250 000 лв. и тази цена беше актуална, дори не знаехме дали ще има кандидат да го купи, това беше обсъдено в комисията и затова всички обединихме в тази цена. Вие също казахте, че сте проверили и тази цена е добра, не забравяйте, че тази земя е на търг и който го закупи, може да не го закупи за 222 000 лв., може да го закупи за 322 000 лв. и после да му смени статут и всичко. Това не е проблем кога ще се смени, проблема е на каква цена ще се купи имота.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Георгиев.

Гласували       за – 10                         против – 14                            въздържали се – 9

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 5                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 5                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г., приета с Решение по точка 12 на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2022г. раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Подраздел Б.4 / “Земеделски земи за продажба“

           

51.

ПИ с идентификатор 10450.150.101

1780

2646 от 27.08.2020г.

Гр. Велинград м.“Вельовица“

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.49 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 1 231 кв.м., за който е отреден УПИ VІІ в кв. 145 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-1273 от 14.09.1990 г., находящ се на ул. „Латинка“ и ул.“Сокол“, актуван с АОС 1782 от 26.04.2013  г.

Начална тръжна цена на имота 32820.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 16000.00лв.

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 4 165 кв.м., за който  е отреден УПИ ХXVIII „Незастроен имот за производствен, складов обект“, кв. 162 по регулационния план на гр. Ямбол, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС № 964 от 28.07.2003  г.

Начална тръжна цена на имота 121 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 60 000 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 440 кв.м., за който е отреден УПИ І „Незастроен имот за жилищни нужди“, кв. 6В по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1667 от 04.01.2011г.

Начална тръжна цена на имота 16 456.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 8 000.00 лв.

 4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г.на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 414 кв.м., идентичен с УПИ II отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, кв.6В по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1668/392 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 15 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 500.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 414кв.м., идентичен с УПИ III в кв.6 B отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, актуван с АОС 1669/393 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 15 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 500.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 400кв.м., идентичен с УПИ XI в кв.6B отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“,   по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г., актуван с АОС 1675/401 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 14 120.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 7 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140  по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 400кв.м. , идентичен с  УПИ  XII  в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Жилищно застрояване“, находящ се в жк. „Христо Ботев“, одобрен със заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1675/401 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 14 120.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 7 000.00 лв.

 8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 435кв.м., идентичен с УПИ XIII  в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в жк. „Христо Ботев“, одобрен със заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се на ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1677/403 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 15 356.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 8 000.00 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 367кв.м., идентичен с УПИ XIV в кв.6B по регулационния план на гр. Ямбол, отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, одобрен със Заповед № I-A-666/16.10.2001г.и № I-A-98/26.02.2003г, находящ се в ж.к. „Христо Ботев“, актуван с АОС 1678/404 от 29.12.2010 г. 

Начална тръжна цена на имота 12 955.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 6 000.00 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с  площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ IV в кв.331 регулационния план на гр. Ямбол отреден за „Индивидуално жилищно строителство“, находящ се в ж.к.“ Д-р Димитър Дончев“, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

           Начална тръжна цена на имота 396 140.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 140 000.00 лв.

         11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 по КК на град Ямбол , одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 610 кв.м. , идентичен с УПИ Х 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул.Боровец , актуван с АОС 1954 от 27.11.2015  г.

           Начална тръжна цена на имота 72 000.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 36 000.00 лв.

         12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 457 кв.м., идентичен с УПИ ХI 578 „Незастроен имот за жилищни нужди“, в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул.Боровец, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015  г.

           Начална тръжна цена на имота 57 300.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 26 000.00 лв.

     13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 по кадастралната карта на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, площ 682 кв.м., включващ УПИ ХIX 194 „Незастроен имот за жилищни нужди“,  в кв. 85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул.Боровец, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018  г.

           Начална тръжна цена на имота 79 500.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 38 000.00 лв.

          14. Поземлен имот с идентификатор 10450.150.101 по кадастралната карта на гр. Велинград, одобрена със заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 1780кв.м., земеделска територия с начин на трайно ползване-друг вид земеделска земя, находящ се гр. Велинград, местност „Вельовица“, област Пазарджик.Актуван с АОС 2646 от 27.08.2020 г. 

           Начална тръжна цена на имота 222 000.00 лв. без ДДС

           Депозит за участие 111 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху ПИ на ул. Будак Стоян войвода № 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учредяи право на строеж на Панайот Панайотов, с местоживеене: гр. Ямбол, от 20 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.482, по КК на град Ямбол, целият с площ 519 кв. м. за строителство на жилищна сграда с РЗП: 50 кв. м., за допълнително право на строеж в размер на 20 кв. м., във връзка със съгласуван и одобрен инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ VII-5523 /ПИ 87374.553.482/, кв. 134, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 631.30 лв. /хиляда шестстотин тридесет и един лева и тридесет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за обект Постройка на допълващо застрояване - Барбекю в общински ПИ, ул. Димчо Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.71 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, определя пазарна цена  на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 87374.543.574 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КККР № 18-2663 /11.03.2020 г. на началника на СГКК Ямбол,  идентичен с УПИ II-1553,1554, квартал 26 по регулационния плана на гр. Ямбол, актуван с АОС 1032/14.05.2004 г., находящ се на ул. „Димчо Дебелянов“ № 2, за построяване на барбекю с площ 24 кв.м. в размер на 1 300.00 (хиляда и триста) лв. без ДДС., на която цена да бъде учредено правото на Георги Банов.

Договор за вещното право на строеж да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2021г. на „ДКЦ-1“-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ел. Георгиева - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 2                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 3                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание на чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

1.              Приема годишния финансов отчет и баланс за 2021г. на„ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД.

2.              Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ №1 – Ямбол“ ЕООД.

Определеният дивидент да бъде преведен в срок до 30 септември 2022г. по сметка IBAN: BG 13 SOMB 9130 8424420344, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане – 44 48 00 (дивидент) при “Общинска банка“ АД, клон гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно дължим дивидент на общината от ТД с общинско участие за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, по смисъла на който Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението и чл.9, ал.1,  т.9 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, предоставя дивидента за 2021г., реализиран от „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД, като средствата да се употребят за закупуване на електротерапевтичен апарат за сектор  „Физиотерапия и рехабилитация“ на “ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. Странджа № 48, с цел продажба на собственика на законно построената сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.266 с площ 275 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ IV 187 за ЖС в кв.36 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2565/09.04.2020 г., находящ се на ул. „Странджа“ 48 в размер на 21 110.00 (двадесет и една хиляди сто и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Осман Османов, с постоянен адрес гр. Ямбол, . Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласие за придобиване в собственост на Община Ямбол на държавен имот с отпаднала необходимост, ул. Милин камък  № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие Община Ямбол да придобие имоти с отпаднала необходимост за Държавно предприятие „Научно-производствен център“ СП Опитна станция по овощарство и земеделие Сливен, а именно:

Сграда с идентификатор 87374.545.33.7 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 870 кв.м. – навес метална конструкция;

Триетажна масивна сграда с идентификатор 87374.545.33.32 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 815 кв.м. – административно делова;

Селскостопанска сграда с идентификатор 87374.545.33.34 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 14 кв.м. – стая животновъди и

Селскостопанска сграда с идентификатор 87374.545.33.35 по КК и КР на град Ямбол със ЗП 102 кв.м. , за които е съставен АПДС 2822 от 26.03.2010 г.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Държавно предприятие „Научно производствен център“, следва да бъде освободено от заплащането на задълженията за данък и такса битов отпадък за посочените имоти.

            Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия във връзка с предоставянето на имотите и прехвърлянето им в собственост на общината.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ал. Стойков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - На миналата сесия мисля, че имахме една такава подобна точка с пристрояване. Прави ми впечатление, че на една сграда, която е с площ 68 кв. м., която е с предназначение сграда за енергопроизводство в една общинска площ, която се намира в кв. „Златен рог“, предполага се, че това е междублоково пространство, общ терен, гл. архитект с идеен проект е одобрил площ като –пристройка 71 кв. м., която е по-голяма отколкото  основната сграда. Принципно, когато някой иска да си прави някаква сграда и площта от 68 кв. м. не му е достатъчна, за да може най-елементарните и необходими неща да бъдат подбрани в тази площ се предполага, че в някакви малки параметри ще се разшири, но едно такова разширяване, което е още веднъж площта на сградата, дори и по-голямо за мен е смущаващо. Смущава ме, че по линията на градоустройството това нещо се допуска. Разбира се ние тези неща тук в ОбС, които идват при нас са на това ниво, но предния път имаше един такъв случай и считам, че това става като практика, за която аз съм против. Ако има такъв интерес към тези терени, общината има възможност да направи устройствен план, с един строителен план да се дадат петна за застрояване и чрез търгове съответно да се вземат и съответните цени. Исках да изкажа моето съображение, тъй като забелязвам, че има една такава практика.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 11                         против – 6                  въздържали се – 13

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение  относно даване на съгласие за изработване, разрешение за изработване на ПУП - ПУР и ПУП – ПП за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270, и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти – земеделска територия за трасе на улица.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 16а от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на община Ямбол, разрешение за изработване на проект ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН за трасе на улица в местност „Плачи могила”, гр. Ямбол, обхващаща поземлени имоти ПИ 87374.561.180 и ПИ 87374.561.270 и части от поземлени имоти ПИ 87374.561.52, ПИ 87374.561.78, ПИ 87374.25.254, ПИ 87374.25.843, ПИ 87374.561.106 и ПИ 87374.561.107, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за улица. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

 

3.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие да се извърши процедура по промяна на предназначението на земеделска територия – общинска собственост за улица с обща площ 15,578 дка, представляваща поземлени имоти и части от поземлени имоти – общинска собственост, както следва:

- част от ПИ 87374.25.843 – вид територия земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.25.854, с площ 0,019 дка;

- част от ПИ 87374.25.254 - вид територия земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.25.851 с площ 1,956 дка;

- ПИ 87374.561.180 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост, с площ 9,781 дка;

- ПИ 87374.561.270 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с площ 0,320 дка;

- част от ПИ 87374.561.78 - вид територия земеделска, НТП отводнителен канал, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.273 с площ 2,031 дка;

- част от ПИ 87374.561.52 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.275 с площ 0,170 дка;

- част от ПИ 87374.561.106 - вид територия земеделска, НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост с нов проектен ПИ 87374.561.278 с площ 1,157 дка;

- част от ПИ 87374.561.107 - вид територия земеделска, НТП ями, общинска частна собственост с нов проектен ПИ 87374.561.277 с площ 0,144 дка.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР в обхват УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VІ-7977, кв. 36 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“ с идентификатор 87374.550.69 по кадастралната карта.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Тъй като не присъствах по уважителни причини в работата на комисията, затова ставам да предложа двете точки да бъдат разменени, т.2 да стане т.1, а т.1 да стане т.2, като в новата т.1 след чл.127, ал.9, т.9 да бъде сложена запетая и да се добави чл.134, ал.1, т.5 и останалия текст да остане. Мотивът ми да направя това предложение е, че най-важното основание за изменение на общите устройствени планове се съдържа в чл.134, ал.1 и той е задължителен, когато се посочват основанията за изменение, а в конкретния случай става въпрос за т.5 от тази ал.1, която значи констатирана явна фактическа грешка, а това, което е отразено и в самото задание за проектиране, което ни е предоставено и което следва ние с това решение да одобрим, там проектанта е упоменал чл.134, ал.1, т.5.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 24                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Има ли против? Няма. Подлагам на гласуване процедурнто предложение.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл.134, ал.1, т.5 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план и дава на Николай … Ников разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

 

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на урегулирани поземлени имоти I-7, II-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с идентификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 и 87374.535.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план;

При изработване на устройствените планове да се спазят изискванията, визирани в становище изх. № СТ-84-10/08.04.2022 г. на Министерството на културата.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

Схема.

                                                             

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, с конкретно предназначение „за възстановителен център“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол с идентификатор 87374.525.8 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Тук случаят е аналогичен, също предлагам т.2 да стане т.1, т.1 да стане т.2 и след чл.127, ал.9 в новата т.1 да се добави чл. 134, ал.1, т.1. тук сме в условието, че са настъпили обществени промени в обществено икономическите и устройствени условия.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване допълнението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 27                         против – 2                              въздържали се – 1

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Има ли против? Няма. Подлагам на гласуване процедурнто предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл.134, ал.1, т.1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на общия устройствен план и дава на „ОК 21“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, с идентификатор  87374.525.8 по кадастралната карта.

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на УПИ VІ, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

При изработване на устройствените планове да се спазят задължителните условия, визирани в писмо изх. № 08-00-71/14.04.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Схема.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и деветото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 26 май 2022г.

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

                                                                                    Ан. Господинова