ПРОТОКОЛ № XXVII

 

            Днес, 29.07.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0096/22.07.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол, Михаил Керемидчиев и Васил Александров – заместник-кметове на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри двадесет и седмото заседание на Общинския съвет.

Обяви поправка на явна фактическа грешка в Решение № XXV-5/24.06.2021 г., относно придобиване в собственост от Община Ямбол на недвижим имот, находящ се на ул. "Анка Александрова" № 1, където вместо Ясен Любенов Брънеков е изписан Ясен Петров Брънеков. В съответствие с чл.60.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол в приетото решение се заличава Ясен Петров Брънеков и се вписва Ясен Любенов Брънеков. (приложено предложение)

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от ж. к. „Хале“ – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.37.436 – селскостопански път, земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.37.26.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: : Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на УПИ IX-91, „за Жм“ в кв.44 по плана на гр. Ямбол – Централна градска част, ПИ с идентификатор 87374.539.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатор  87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за първото полугодие на 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

11.  Предложение относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

15.  Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС - Търговска 9, Преслав 200 и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от ПИ с идн. 87374.41.967 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ III -103, КВ.73 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям предложението за приемане на Наредба за управление на отпадъците за допълнения.

Георгиева – Оттеглям предложението за приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи в община Ямбол. Проектът извървя своя път, Предложението беше публикувано на сайта на община Ямбол, на портала за обществено обсъждане. Предложения, допълнения, обратни позиции не са постъпили. За нас като вносители са важни дебатите и в постоянните комисии, където се оказа, че голяма част от колегите се нуждаят от допълнително време за разглеждане на проекта, а други декларираха желание да направят свои допълнения. Ние от БСП държим на принципния диалог, вярваме в зрелостта на институцията Общински съвет. Отнасяме се с уважение и разбиране към заявките на нашите колеги. И при заявено желание за общо усърдие при изработване на тази наредба, я оттегляме от днешния ред с очакването да я разгледаме на сесията през месец август.

Шиков – Предлагам да влезе нова точка в дневния ред - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за извънредно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 30.07.2021г. Налага се да влезе в извънреден порядък, тъй като се оказа, че по закона за водите, независимо, че кмета ще участва в заседанието, ОбС трябва да гласува позицията му по отделните точки от дневния ред на заседанието. Комисията ТУИТЕ разгледа предложението тази сутрин. Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за нова точка 13 в дневния ред.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от ж. к. „Хале“ – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

3.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.37.436 – селскостопански път, земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.37.26.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

4.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: : Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на УПИ IX-91, „за Жм“ в кв.44 по плана на гр. Ямбол – Централна градска част, ПИ с идентификатор 87374.539.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатор  87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за първото полугодие на 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

11.  Предложение относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за извънредно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 30.07.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС - Търговска 9, Преслав 200 и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от ПИ с идн. 87374.41.967 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ III -103, КВ.73 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от ж. к. „Хале“ – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на ЕТ "ГЕОРГ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска от жк Хале – блок 3 до края на строителните граници на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация за УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXII116 - за производство, складове и търговия в кв. 143 по действащия план за гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

           

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.37.436 – селскостопански път, земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.37.26.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „КЛИМА АУТО - ВИСАРИОН ПЕТРОВ“ ЕООД,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за автосервизни услуги, диагностика, ремонт и разглобяване на автомобили без смяна на масла“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.37.26 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имоти УПИ XXII – 26, кв./м/ 37 с отреждане „за автосервизни услуги, диагностика, ремонт и разглобяване на автомобили без смяна на масла“. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация.

2.      На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на „КЛИМА АУТО - ВИСАРИОН ПЕТРОВ“ ЕООД в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.37.436 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ около 420.0 кв. м.

 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка чл. 150, ал. 1 и ал. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ  Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на УПИ IX-91, „за Жм“ в кв.44 по плана на гр. Ямбол – Централна градска част, ПИ с идентификатор 87374.539.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план План за регулация /ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX - 91, „за Жм“ в кв.44 по плана на гр. Ямбол – Централна градска част,  относно ПИ 87374.539.91 по ККарта на гр. Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Предлагам уточнение в мотивировката на предложението и в проекта за решение. Навсякъде да се запише, вместо одобрена – приета с решение на ОбС.

Шиков – Новата схема на градски парк, върху която работихме с някои от Вас не беше приета на ОЕСУТ, затова се работи по старата. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване уточнението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1, изр. 2 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение № XXIII – 14 от 22.04.2021 г. на Общински съвет - Ямбол, Заповед № ТУ/02-00030/29.04.2021 г. на кмета на община Ямбол и протокол № 7/15.07.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията-Ямбол, Общински съвет Ямбол приема проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374.533.6 по ККарта на гр. Ямбол, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Неделима част от проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ е схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градския парк, приета с решение на Общински съвет Ямбол от 30.07.2013 г. – т.9.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатор  87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет - Ямбол № XVIII-8 от 28.01.2021 г., Решение на ОЕСУТ – Ямбол № 8 -  т.6/15.07.2021 г. - одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, с който се променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно – производствени дейности.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задания за проектиране и дава на ИВАЙЛО П. ИЛИЕВ разрешение за изработване на:

1.        Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”;

2.        ПУП - ПП на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по плана на гр. Ямбол – Аврен.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за първото полугодие на 2021г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – 3                  въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и § 3 от ПЗР на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешени здравословни проблеми на Николай Николов, Желка Василева, Руско Петров, Йовчо Йовчев, Наско Гайдаров, Александър Симеонов.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол) – Според мен имаме такъв съвет от преди доста години и това може да се счита като промяна или допълнение.  Бих искала да предложа две неща:

-          Чл.2, ал.3 да се чете: Поименният състав на членовете на ОКСВМ се определя със заповед на кмета на Община Ямбол за срок от една година. Поименно членовете се определят по негова покана или по предложение на цитираните в чл.2, ал.2 институции.

-          Нов чл.8 - ОКСВМ изготвя отчет за дейността си в тримесечен срок от края на съответната година.

Калиманов – Имаше КС преди сигурно 10 години, по времето на Надя Данкинова, бях участник, той така и не заработи. Така че няма КС, сега се създава. Наскоро бях на едно обществено обсъждане в ММС, предлагат се промени в закона за младежта, които предвиждат задължително да има такъм КС към кмета на общината. Чл.15 от ЗМ беше препоръчителен, сега ще стане задължителен. Радвам се на кмета и на неговия екип за това предложение и искам да благодаря специално на директора на дирекция КСМДТВО за инициативата да се създаде такъв КС. Имаше нужда. Младите хора остават на заден план, а те са бъдещето на Ямбол. Ще подкрепя КС както е внесен, без корекциите.

Кремъкова – репл. – Всички европейски градове трябва да имат КС към кмета по въпросите на младежта. Това не е от скоро задължително, защото когато работим по европейски проекти винаги има такова изискване.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Кремъкова.

Гласували       за – 28                         против – 1                  въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Кремъкова.

Гласували       за – 26                         против – 8                  въздържали се – 2

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – 1                  въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма            въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15 ал.6 от Закона за младежта:

1.      Създава Общински консултативeн съвет по въпросите за младежта към Кмета на община Ямбол.

2.      Приема  Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Кмета на Община Ямбол

3.      Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

ПРАВИЛНИК

 

за организацията и дейността на Общински консултативен съвет

по въпросите за младежта към кмета на Община Ямбол

 

Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Ямбол (ОбКСМ).   

        (2)   Основната цел на Съвета е да подпомага работата на Кмета и общинска администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на общинската  политика за младежта, в т.ч. и при вземането на управленски решения.

 

 

Глава ІІ

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

 

Чл.2. (1) ОКСВМ се състои от 13 члена.

         (2) В състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се включват:

                  -  Заместник кмет на община Ямбол –Председател;

                   -  Длъжностно лице от общинската администрация, ангажирано с прилагане на мерките в изпълнение на общинската политика за младежта – Секретар;

членове:

-  Представител на Общински съвет (ОбС) Ямбол, предложен от Председателя на ОбС;

                 - Трима представители на Младежкия парламент;

                - Представител на Студентските съвети от ВУЗ на територията на Община Ямбол;

- Представител на национално представителни младежки организации, които извършват дейност на територията на Община Ямбол;

- Представител на младежка НПО;

- Представител на МКБППМН към Община Ямбол;

- Представител на ОбС по наркотични вещества към община Ямбол;

                    - Представител на педагогическите съветници от учебните заведения (гимназиален курс на обучение);

 - Представител на Младежки културен център Ямбол.

 (3)  Поименният състав на членовете на ОКСВМ се определя със заповед на кмета на Община Ямбол за срок от една година. Поименно членовете се определят по негова покана или по предложение на цитираните в чл.2, ал.2 институции.

(4) Промени в състава на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта могат да се правят по предложение на ръководителите на цитираните в чл.2, ал.2 институции, подадено в писмен вид до Кмета на община Ямбол.

(5) Съставът на Съвета се актуализира, в зависимост от настъпили промени в статута на неговите членове или при други обстоятелства, налагащи промени.

(6) Прекратяването на членството в ОКСВМ става при:

1. Подаване на Заявление за прекратяване на членството до председателя на ОКСВМ.

2. Неприсъствие на 3 поредни заседания на ОСКВМ, като след 2 поредни неприсъствия, секретарят изпраща предупредително писмо до съответната организация/институция.

3. При прекратяване на дейността на организация/институция.

Чл. 3. (1) Дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта се ръководи от Председателя.

(2) Председателят на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта:

1. Насрочва заседанията и определя дневния ред;

2. Ръководи заседанията;

3. Организира и контролира изпълнението на решенията;

4. Представлява Съвета, когато е необходимо.

 

Чл.4.Административното обслужване на дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се осигурява от Секретаря на ОКСВМ

 

Глава ІІІ

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

 

Чл. 5. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта:

1. Дава становище по общинския план за младежта преди приемането му от Общински съвет Ямбол;

2. Дава становища и участва в разработването на проект и на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до общинската политика за младежта;

3. Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на младежките дейности;

4. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с финансирането на младежки проекти и инициативи;

5. Съдейства за изпълнение на проекти, свързани с младежки политики на европейско, национално, регионално и общинско ниво.

6. Организира доброволчески и други акции и инициативи.

7. Проучва младежките потребности и осъществява периодични срещи с представители на младежки организации и групи млади хора в младежкия възрастов диапазон – от 15 до 29 години.

 

 

Глава ІV

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА

 

Чл. 6. (1) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват от Председателя, най-малко два пъти в годината.

(2) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(3) Заседанията на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта се свикват с изпращане на покана най-късно 7 дни преди датата на заседанието от Председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(4) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

(5) На заседанията на Съвета могат да присъстват и други представители на различни организации и специалисти от общинска администрация при необходимост.

(6) За всяко заседание на Съвета се съставя присъствен списък и протокол.

(7) Протоколите и останалата документация се съхраняват при Секретаря на ОКСВМ

Чл. 7. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта публикува информация за дейността си на официалната интернет страница на Община Ямбол и популяризира своите инициативи чрез средствата за масова информация.

Чл.8.  ОКСВМ изготвя отчет за дейността си в тримесечен срок от края на годината.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§1. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към кмета на Община Ямбол е разработен на основание чл.15, ал. 6 от Закона за младежта (обн. ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

§3. Правилникът е приет на заседание на Общински съвет Ямбол с решение No ......... по протокол No ............ от .............2021 г.. Той може да бъде променян или допълван по реда на неговото приемане.

             

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Ревански – Основно КР се предлагат днес за гледане, които ще изпълни община Ямбол, след като беше одобрено предложението за ползване на финансовия инструмент на фонд ФЛАГ, нисколихвен заем. Много бяха дебатите, които се проведоха по тези предложения и всички общински съветници са запознати с тях добре. Бих искал да допълня, че с този списък програмата за инвестиции и облагородяване на Ямбол и изграждането на неговата инфраструктура няма да приключи. Община Ямбол е в добро финансово състояние, в първите десет места по финансова стабилност от 266 общини в България. Когато цифрите са налице всички други аргументи и противоположни мнения са безпочвени Вярвам, че всички общински съветници ще гласуват за развитието на нашия град, водени от обещанията си към гражданите по време на предизборната кампания. Аз и моят екип, и общинските съветници, и вярвам всички останали общински съветници работим в името на града и гражданите на Ямбол като подкрепяме с вяра това, което правим. Вярата в нашите добри намерения без дела е мъртва. Реално трябва да изпълняваме обещанията си и не де оставяме делата да са само думи. Всеки общински съветник работи тук с добри намерения и без задни мисли.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение със сумата от 83000 да се намали обект Изграждане, основен ремонт, реконструкция на външно изкуствено осветление от д. 604, § 51-00 източник на финансиране Собствени приходи от продажбата на нефинансови активи и да бъдат прехвърлени на включен нов обект Проектиране и реконструкция на спортна площадка на ул. „Г. С. Раковски“ № 40. Оказа се, че три хиляди лева трябва да останат за плащане на авторски надзор, така че предложението ни е за 80 000 лв.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол) – Има предложение да станат КР т.1 от решенията и да се разделят и гласуват по отделно.

адв. Георгиев – Имам предложение точките от проекторешението да се гласуват по отделно. Точка 1 да са КР и да са отделно. В допълнение правя още едно предложение - в приложение 2 КР – да се допълни наименованието на обекта за осветлението с думите – „с обхват на изпълнението  100% от двете строителни разрешения.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 25                         против – 2                  въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложение на ПК ЗОРПК.

Гласували       за – 13                         против – 4                  въздържали се – 13

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложение на адв. Георгиев за допълнение.

Гласували       за – 8                           против – 3                  въздържали се – 20

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Калиманов (от място) – По-добре би било да са отделно, да се гласува по желание за обектите.

Шиков – Не могат да се разделят двете точки, тъй като са взаимно обвързани. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 6                  въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 4                  въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за извънредно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 30.07.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите

Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в извънредно  заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол":

по точка 1 от дневния ред: „Съгласува „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за периода 2022-2026 година.“

по точка 2 от дневния ред: „Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД-Ямбол“ за 2022 г. в размер на 22 000лв. /двадесет и две хиляди лева/.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.“

ВНОСИТЕЛ: ПК В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.                   Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства с проектно предложение по процедурa BGCULTURE-1.001 – първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. като съгласно изискванията на програмата екип от експерти-консултанти да проведе предварителни преговори за подписване на Писмо за намерение за партньорство с подходящ партньор от страна-донор от ЕИП, и когато то е изготвено, да  се  подпише от Кмета на Община Ямбол и партньора с цел да бъде приложено към проектното предложение и качено в единната електронна система за кандидатстване  ИСУН.

2.    Да бъде осигурена устойчивост за проекта, с който Община Ямбол ще кандидатства, като обекта на ревитализация следва да бъде действащ за най-малко пет години след одобрението на Програмния оператор на доклада за приключване на проекта и  недвижимия имот се използва за целите на проекта. Община Ямбол като бенефициент по програмата се задължава

а) Да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на този период то да се използва за целите на проекта;

б) Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта;

в) Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта.

3.     Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

4. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 и т.2 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол като кандидат-бенефициент с проектно предложение по настоящата покана.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 3                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на XVIII-то заседание на  Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”.

В подраздел Б.4/ Земеделски земи за продажба:

Земеделски земи

Площ в дка

№ АОС

Местонахождение на имота

59.

87374.574.22

0.419

1435/13.08.2007

„Манаф чаир“

II. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1.      Масив земеделска земя с обща площ 312.072 дка, включващ:

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 28.105 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 102 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, категория на земята 5, с площ 39.874 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 103 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.523 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 104 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 104.419 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 105 от 29.12.1999 г.,

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 37.865 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 106 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.6 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 47.161 дка, находящ се в местността „Кринчовица”, актуван с АОС 107 от 29.12.1999 г.

-      Поземлен имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, категория на земята 5, с площ 7.125 дка, находящ се в местността „Кринчовица“ актуван с АОС 108 от 29.12.1999 г.

            Начална тръжна цена за целия масив 574 329.00 лв.

Депозит за участие в търга 58 000.00 лв.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.22 с площ 419 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК с начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР ма ЗСПЗЗ), находящ се в м. „Манаф Чаир“, актуван с АОС 1435/13.08.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 4 530.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 250.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС - Търговска 9, Преслав 200 и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г.,  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

82

ПИ с идентификатор 87374.537.177

104

1755 от 04.12.2012 г.

ул. „Търговска“ №9

83

ПИ с идентификатор 87374.524.56

1 194

2649 от 04.09.2020 г.

ул. „Георги Кондолов“ №30

84

ПИ с идентификатор 87374.523.264

183

2701 от 03.11.2020 г.

ул. „Преслав“ №200

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104 кв.м., идентичен с УПИ VII-177 - За ОДО в кв. 79 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLVIII-1/03.10.2007 г., находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 77 030.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 35 000.00  лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1 194 кв.м., идентичен с УПИ VІI - За обществено хранене в кв. 72  по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул. „Георги Кондолов“ № 30, актуван с АОС 2649 от 04.09.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 103 250.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 50 000.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.523.264 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 183 кв.м., част от УПИ VI-953,960 - За ЖС в кв. 32 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630 от 02.08.1994 г., находящ се на ул. „Преслав“ № 200, актуван с АОС 2701 от 03.11.2020 г.

Начална тръжна цена на имота 15 000.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 7 500.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 999 кв.м., идентичен с УПИ XII- За производственa, складова дейност, търговия и услуги, кв. 333-А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-434 от 08.06.2004 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1093 от 15.07.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 108 624.70 лв. без ДДС

Депозит за участие 50 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от ПИ с идн. 87374.41.967 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, учредява възмездно право на ползване от 2 /два/ декара върху поземлен имот с идентификатор 87374.41.967 по КК и КР на гр. Ямбол, целият с площ 9 348 кв. м. и начин на трайно ползване – пасище, находящ се в местност „Данкините агъли“ на Нейка … Иванова, с адрес: гр. Ямбол, …, за разполагане на пчелин със 150 /сто и петдесет/ пчелни семейства, за срок от 8 /осем/ години, считано от 01.09.2021 г., за сумата от 60.00 лв./дка /съгласно Приложение № 1, позиция 16, т. 4 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/, платима годишно.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде Заповед и да сключи договор за възмездно право на ползване на 2 /два/ декара върху поземлен имот с идентификатор 87374.41.967 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 9 348 кв. м. и начин на трайно ползване – пасище, находящ се в местност „Данкините агъли“, съгласно условията по т.1 от настоящото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински ПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1, чл. 41, ал.2, от Закона за общинската собственост и чл.64, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия

 

1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 45, с височина до 7.00 м., със застроена площ  120 кв.м. и разгъната застроена площ 240 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор  87374.521.22 с площ 22098 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-49/07.02.2012г. на началник на СГКК – Ямбол за който е отреден УПИ I в кв.74 „е“ по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 35 343.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 000.00 лв.

 

2. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“- застроително петно № 46, с височина до 7.00 м., със застроена площ  240 кв.м. и разгъната застроена площ 480 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор  87374.521.22 с площ 22098 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-49/07.02.2012г. на началник на СГКК – Ямбол за който е отреден УПИ I в кв.74 „е“ по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XVIII-6/28.01.2021 г., находящ се в ж.к. „Г. Бенковски“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 70 686.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

 

3.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.1, с височина до 7.00 м., със застроена площ  72 кв.м. и разгъната застроена площ 144 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор  87374.548.68, с площ 8759 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол за който е отреден УПИ I в кв.152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969 от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 21 205.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 500.00 лв.

 

4.  Право на строеж за построяване на „Сграда - магазин“- застроително петно № 2.2, с височина до 7.00 м., със застроена площ  72 кв.м. и разгъната застроена площ 144 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор  87374.548.68, с площ 8759 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-28-41/14.02.2013 г. на началник на СГКК – Ямбол за който е отреден УПИ I в кв.152 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-969 от 09.05.1991 г., находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“.

Начална тръжна цена за правото на строеж 21 205.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 500.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в УПИ III -103, КВ.73 по плана за регулация на гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.2, т.1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за сключване на договор за доброволна делба между община Ямбол и ЕООД „Геострой-инженеринг“, ЕИК 128003989 при следните условия:

I.                    ЕООД „Геострой-инженеринг“ получава в дял ПИ с идентификатор 87374.538.208 с площ 251 кв.м. и ПИ с идентификатор 87374.538.207 с площ 182 кв.м., които образуват УПИ III-103, кв.73 по ПУП ПРЗ на град Ямбол.

II.                 Община Ямбол получава в дял ПИ с идентификатор 87374.538.209 с площ 62 кв.м. отреден за улица по същия план.

III.              За уравнение на дяловете определя цена в размер на 175 500 лв. без ДДС, която ЕООД „Геострой-инженеринг“ да заплати на община Ямбол.

 

Договор за делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

                       

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Шиков – Оттеглям от текста изречението „Приет е Годишен план за развитието на социалните услуги в община Ямбол през 2021г.“.

Георгиева – Сега е момента да споделя какво друго би могъл да съдържа отчета за работа на общинския съвет – анализ и контрол на гласуваните решения; има ли материали, които се подготвят от общински съвет, съветници; колко приемни на ПК и съветници са проведени; обяснения на инициативи на ОбС и има ли собствени инициативи; колко питания са отправени от съветници и на колко е отговорено.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.

 

 

 

О  Т  Ч  Е  Т

 

за работата на Общински съвет гр. Ямбол

за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            През отчетния период ОбС Ямбол е провел 9 заседания, съобразно приетия дневен ред и е разгледал 110 въпроса.

Натовареността на постоянните комисии е в пряка зависимост от вида постъпващи материали в ОбС. За периода 01.01.2021 – 30.06.2021г. те са провели значителен брой заседания и разгледали различни материали, по които са дали становища и препоръки.

През този период ПК „Бюджет и финанси” е провела 8 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 37 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК "Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките  с общинска собственост " е провела 7 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 70 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспрот и екология” е провела 6 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 48 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК “Образование, спортни и младежки дейности” е провела 6 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 27 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК “ Култура, читалищна дейност и културен туризъм е провела 7 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 23 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията е провела 7 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 27 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК “ Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция е провела 9 заседания. На всички заседания са присъствали болшинство от членовете на комисията. Разгледани са 28 материала и по всички са дадени становища или са направени предложения.

ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е заседавала веднъж за приемането декларация по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от закона на новоизбран общински съветник от ОбС Ямбол. (декларациите за липса на несъвместимост)

За изминалия период ОбС е приел сборния бюджет на община Ямбол за 2021. Със свои решения приема Програма за управление и разпореждане с ОС за 2021г., Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2021г. Актуализирани са наредби на  Общински съвет.

Обсъден е мораториум или разсрочване на изграждането, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G (пето поколение) на територията на Община Ямбол.

Приети са важни стратегически документи - План за интегрирано развитие на Община Ямбол за периода 2021 – 2027 г., Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Ямбол за периода 2021 - 2031г., Програма за енергийна ефективност на Община Ямбол за периода 2021 - 2027г., Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021 - 2028г., Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028г. и решение за подписване на Споразумението на кметове за климата и енергията.

Регулярно се приемат решения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ОбС- Ямбол е дал е съгласие за участие с проекти по програми на ЕС, разрешил е провеждането на процедури по изменение на ПУП – ПРЗ и е дал съгласие за  изработване на парцеларни планове.

ОбС участва, чрез постоянните комисии, в удостояването с награди по случай 7 април, 24 май и деня на Ямбол наши заслужили съграждани за значителен принос към община Ямбол и Р. България в областта на здравеопазването, при създаването на духовни и материални ценности. Удостоява Станка Златева и Тенко Тенев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителния им принос в спортния, културен и духовен живот на общината, както и за развитието на съвременната българска литература. Удостоява с „Награда на Ямбол” за 2020г. ПМГ „Атанас Радев“ за значителен принос в развитието на града. Пак с участието на ПК е наградил труда и на децата на Ямбол по случай деня на славянската писменост, българската просвета и култура.

Относно финансовата страна на дейността на ОбС за периода януари – юни 2021г. са изразходвани 18752 лв. от приетитите с бюджета на общината за 2021г. средства, използвани за награди, издръжка,  възнаграждения, външни услуги, помощи и др.

 

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и седмото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание е на 26 август 2021г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:            (п)

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколист:                       (п)

 

 

                                                                                                            Ил. Иванова