РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 22 АПРИЛ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

5.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

7.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

13.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

15.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно попълване състава на постоянни комисии “Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ” към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

20.  Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

21.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно именуване на ПГ по хранителни технологии и туризъм на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

         

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол

Приема бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения № 8, № 1а и № 6г. 

           

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

             3.  Променя решение по т.1.1.2. от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред като променя основанието за трансфер между бюджети – предоставени трансфери от „Доставка и полагане на разливна тартанова система в ПГЛПЕХТ – 70 000 лв.“ на Доставка и полагане на разливна тартанова настилка, доставка и монтаж на настилка за футбол – изкуствена трева в ПГЛПЕХТ– 70 000 лв.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл. 6 ал. 1 от НРПУРОИ обявява недвижим имот – Поземлен имот с идент. 87374.16.65 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет/ по КК на гр. Ямбол, актуван с Акт за публична общинска собственост №1917/19.08.2015г., находящ се в м. „Ормана“, с площ 22 741.00 /двадесет и две хиляди седемстотин четиридесет и един/ кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, идентичен с УПИ II-65 /римско две, арабско шестдесет и пет/ „За спортни дейности“, кв. 16, м. „Ормана“ по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед  ТУ/02-00066 от 15.09.2020г., при граници на имота: ПИ 87374.16.44, 87374.16.53, 87374.16.64 и 87374.17.66, ведно с построените в имота сгради, а именно:

1. Сграда с идентификатор 87374.16.65.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка едно/ със ЗП 55.00 /петдесет и пет/ кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

2. Сграда с идентификатор 87374.16.65.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка две/ със ЗП 230.00 /двеста и тридесет / кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

3. Сграда с идентификатор 87374.16.65.3 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка три/ със ЗП 109 /сто и девет / кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

4. Сграда с идентификатор 87374.16.65.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка четири/ със ЗП 229 /двеста двадесет и девет/ кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /едно / етаж; год. на построяване - 1968 г.

5. Сграда Сеновал с идентификатор 87374.16.65.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка осем/ със ЗП 373 /триста седемдесет и три / кв.м.; Конструкция – метална, Етажност - 1 /един / етаж; год. на построяване - 1993 г.

 за частна общинска собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Иван Попгеоргиев от гр. Ямбол, се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.568.154 с площ 17 кв.м. и да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПР за УПИ XVIII-32, УПИ LXVII-33, УПИ XIX-34, кв. 86 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“, м. „Стари лозя“.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.513.76 с площ 1312 /хиляда триста и дванадесет/ кв.м. в размер на 40 100.00 /четиридесет хиляди и сто/лв. без ДДС, който се придава към УПИ V, кв. 165 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона и дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне на собствеността на ЕТ „Напредък- Димитър Димитров“, със седалище и адрес на управление: с. Равда, ул. „Братя Миладинови“ № 2, представлявано от Димитър Димитров.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по плана на града, одобрен със заповед I-A-797 от 17.08.1989 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.557.347 с площ 3 кв.м. в размер на 160.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Юлия Андонова.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VIII 961,962 в кв. 16 по плана на града, одобрен със заповед I-A-375 от 12.05.1995г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.543.47. с площ 13 кв.м. в размер на 820.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Митка Мадина.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

     

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XI – за промишлена енергетика, в кв. 143 по плана на града, одобрен със заповед I-A-1273 от 14.09.1990 г., последно изменен със Заповед ТУ/02-00067 от 15.09.2020 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.510.252 с площ 43 кв.м., в размер на 1670.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на „Ив 40“ ЕООД.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

                       

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г., раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”,

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници.

           

80.

ПИ с идентификатор 87374.515.104

51 574

1903 от 18.05.2015 г. 

Ул. „Ямболен“

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 999 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър идентичен с парцел ХІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-434 от 18.06.2004 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1093 от 15.07.2004г. 

Начална тръжна цена на имота 142 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 70 000.00 лв.

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 133 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър идентичен с парцел ХІІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1901 от 18.05.2015 г.  

Начална тръжна цена на имота 131 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 65 000.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 097 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър идентичен с парцел ХІV „За производствено складова дейност, търговия и услуги“,  кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1900 от 18.05.2015г. 

Начална тръжна цена на имота 178 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 85 000.00 лв.

 4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 156 787 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1695 от 17.06.2011 г.  

Начална тръжна цена на имота 1 661 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 650 000.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.104 с площ 57 574 кв.м. по КК на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър, идентичен с УПИ XVII 515.104 в кв.333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № 02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1903 от 18.05.2015г. 

Начална тръжна цена на имота 679 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 330 000.00 лв.

6. Склад представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.22   със ЗП 192 кв.м., и едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.23 със ЗП 23 кв.м., функционално свързани, построени през 1963 г. в поземлен имот с идентификатор 87374.517.38  по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ IV-38 за търговия, услуги и производствено-складова дейност, кв. 146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-1273/14.09.1990г., находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС 2775 от 15.03.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 87 800.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 43 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8 224   в.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 133 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 65 000.00 лв.

 8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8 731 кв.м., идентичен с УПИ ХІ - За обществено обслужване в кв. 331 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 135 540.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 66 000.00  лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19.

1. Наемателите на общински обекти

          „Виена Стил“ ООД, ЕИК 128582867, страна по договор №3478/23.03.2017 г.  с Община Ямбол  

 „Селект Соло“ ЕООД, ЕИК 203149186, страна по договор  №3474/03.02.2017 г.  с Община Ямбол  

„Клуб Бейс“ ООД, ЕИК 204683716, страна по договор  №3528/01.08.2018 г. с Община Ямбол 

            ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова“, ЕИК 128052114, страна по договор №3510/23.02.2018 г. с Община Ямбол   

ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, страна по договор №3386/27.01.2012 г. с Община Ямбол  

ЕТ „Мистрал 96 – Георги Минчев“, ЕИК 128615388, страна по договор №3501/11.09.2017 г.  с Община Ямбол 

 „Тинт Про БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, страна по договор №3683/20.11.2020 г. с Община Ямбол  - с Община Ямбол, за периода от 22.03.2021 г. до  31.03.2021 г. попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00234 от 19.03.2021 г.  търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат за определения забранителен период уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ЕТ „Елина – Петър Петров“, ЕИК 128006227, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  19192/14.08.2020 г. от Община Ямбол

„Гуфис“ ЕООД, ЕИК 200713646, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19027/10.06.2020 г. от Община Ямбол

 „Мариян Мария“ ЕООД, ЕИК 205760703, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19253/01.08.2020 г. от Община Ямбол

„Биовед+М“ ЕООД, ЕИК 203847472 разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19380/16.12.2020 г. от Община Ямбол

„Жаклин - 94“ ЕООД, ЕИК 203783817, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19221/21.08.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Пиер - П – Петър Петров“, ЕИК 838106909, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  18932/08.05.2020 г. от Община Ямбол, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00234 от 19.03.2021 г. поставените преместваеми съоръжения, да не заплащат за определения забранителен период , определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ИВ – КАР I“ ЕООД, ЕИК 201556781,  с управител Иван П. Петков,  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 87374.37.901 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „Автоцентър за търговия, услуги, сервизна дейност и обитаване“.        

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.37.901 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ XXI – 901, кв. /масив/ 37 с отреждане „Автоцентър за търговия, услуги, сервизна дейност и обитаване“.  

Проектът да бъде придружен от план – схема за водоснабдяване и канализация, схема за електрификация, транспортно – комуникационен план и схема за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

ВНОСИТЕЛ: М. В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,

I.1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол“  ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите, до участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4 ал.1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

-       Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

-      Да има придобит трудов стаж най-малко пет години като икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен магистър по медицина да имат придобита основна специалност и най-малко пет години стаж след придобиването й;

-       Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

-      Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

-       Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

   3. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

-               Автобиография-европейски формат.

-               Свидетелство за съдимост.

-               Диплома за завършено висше образование - медицинско или икономическо, диплома/свидетелство за придобита основна специалност – копие нотариално заверено.

-               Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения - копие.

-               Трудова и/или осигурителна книжка - копие.

-              Медицинско удостоверение-общо здравословно състояние.

-              Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

 

                 плик 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /2021 г. – 2024 г./.

            Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

            За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в „Център за административно обслужване“ в сградата на община Ямбол, ул. „.Г.С.Раковски“ № 7  от  14.05.2021г.  до 28.05.2021г. всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч..Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

 

4. Тема предмет на събеседване с участниците е :

„ Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получават в администрацията на „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД всеки работен ден до 28.05.2021г..

5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

-     степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

-      съответствие на проекта с нормативната уредба;

-       съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

-       анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

-       логическа структура на разработката;

-       степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

               6. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

-      обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

-      степен на познаване на нормативната уредба;

-      способност да се планират и взимат управленски решения;

-      административни умения, професионални и делови качества;

-      комуникативни способности и организационни способности;

-      способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

-      управленски опит е предимство за оценка на кандидата.

 

            II. На основание чл. 35 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества възлага на кмета на общината да състави комисия  за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Правоспособен юрист;

Членове:

1. Представител на Община Ямбол ;

2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

3. Общински съветник;

4. Общински съветник;

5. Общински съветник;

 

            III. Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

      Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й, от които поне един правоспособен юрист. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица –кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

       Комисията провежда конкурса на два етапа:

       ПЪРВИ ЕТАП - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

       Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт I.т.2 или не са представили някой от документите по пункт  I.т.3.

       Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената  от тях в подаденото заявление за участие , електронна поща /имейл адрес/       .

       ВТОРИ ЕТАП – Събеседване и представяне от кандидатите на подготвената от тях Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

       Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което следва да се установят неговите компетенции и качества по следните показатели:

-Степен на познаване на приложимата нормативна уредба

-Способност да се планират и вземат управленски решения

-Административни умения, професионални и делови качества

-Комуникативни и организаторски способности

-Ориентация към резултатите и умение за определяне на текущи приоритети.

 

       Комисията оценява представените от кандидатите програми по следните показатели:

-Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството

- Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани в дружеството

-Умение на кандидата за поставяне на адекватни  краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети

-Умение да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

 

       Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет , като максималната оценка е пет по петобалната система.

       Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

       Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

       В деня след конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати. За резултатът от конкурса се уведомява Общински съвет –Ямбол, който на следващото си заседание взема решение кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление с класирания на първо място участник.

 

             IV.Дата, час и място на провеждане на конкурса.

             Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

                 На 31.05.2021г. от 09.30ч. - проверка на съответствието на представените документи.

                 На 01.06.2021г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

 

                 V. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9, утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

            VI. Сключения с д-р Венцислав Иванов Славов договор за управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:000812172, да бъде продължен със срок на заемане на длъжността - до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството и вписването му в търговския регистър и РЮЛНЦ.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1, изр. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за Застрояване /ПЗ/ на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374.533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на МАРИЯ Г. ЯНОШИК,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на обект с отреждане „за автосервиз и гаражи“.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-25.78 „за автосервиз и гаражи“ в кв./масив/ 25. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация.

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на МАРИЯ ЯНОШИК, в качеството й на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.25.831 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 98.0 кв.м.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ II-за детска градина кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон, включително и за смяна отреждането/предназначението „за детска градина“ в „за смесено предназначение – жилищно застрояване и обществено обслужване“ и „за обществено обслужване“ съобразно с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ II-за детска градина кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон да се издаде само след писмено съгласие на Министър на образованието и науката.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.10, ал.2, в раздел ІV във вида:

(2) Числеността на персонала на общинското предприятие е 39 щ.бр., разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, по длъжности в одобрено от кмета на общината щатно разписание:“

§2. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.1 в раздел ІV във вида:

„т.1 Звено „Административно-счетоводни дейности”, дейност 898 „Други дейности по икономиката” 3 щ. бр.;

   §3. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол, цифрата „40 щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” град Ямбол,  с числен състав на персонала -  да се чете „39 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол цифрата „4щ.бр“ в Звено „Административно-счетоводни дейности”, „Други дейности по икономиката” да се чете „3 щ.бр.“

§5. Добавя нов §10. в следния вид:

„§10. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на    приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

II. При одобряване на проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и сключване на договор на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно указание за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет – Ямбол:

            1. Предоставя изпълнението на дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца, считано от 01.05.2021 г.   

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на постоянни комисии “Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ” към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член в състава на ПК „Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция” общинския съветник Иван … Драгоев.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост и чл. 79 от АПК,

 

1. Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, както следва:

 

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите разпоредби на действащото законодателство.

            Чл.2. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на общинските жилища.

            Чл.3. (1) По своето предназначение общинските жилища са регламентирани в Закона за общинската собственост.

            (2) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата по ал.1. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината или при подадени заявления от правоимащи лица по чл.18 за закупуване на общинско жилище. Всички промени се извършват след решение на Общински съвет – Ямбол.

            (3) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се допуска единствено в изброените в ЗОС случаи.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

            Чл.4. (1) Жилища за отдаване под наем са новопостроените  и налични свободни жилища – общинска собственост, определени от общинския съвет по чл.3, ал.2.

         (2) Право да кандидатстват за настаняване под наем в общинско жилище  по чл.3, ал.1 имат граждани и техните семейства, които отговарят  едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище или вила, годни за обитаване или идеална част  от такива, които да задоволяват техните жилищни нужди от 15 кв. м. на  член от семейството.

2. не притежават урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или  вилно застрояване в район на населено място от 0, I или II  функционален тип, поземлени имоти в курортни зони и комплекси и във  вилните зони към тях, земи до 10 км. от морската брегова ивица.

3. не са продавали или прехвърляли имити по т.1 и т.2 на други лица 3  години преди датата на подаване на заявлението за картотекиране, с  изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на  държавата, общината или ЮЛ с нестопанска цел.

4. Не притежават МПС с обща застрахователна стойност над 3000 лв.

5. Не притежават имущество в акции, дивиденти, земеделски земи над 5  дка., фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и  стопанска дейност и ателиета.

6. Имат брутен месечен доход на член от семейството/домакинството до  1.5 минимални работни заплати за едночленните семейства, до 1.25  минимални работни заплати за двучленните семейства/домакинства, а за  тричленни и с по-голяма численост семейства/домакинства - до 1  минимална работна заплата на член от семейството.

7. поне един член от семейството има постоянен или настоящ адрес на  територията на гр. Ямбол през последните 5 години без прекъсване.

8. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното  правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на ЗОС.

(3) Обстоятелствата по ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5, т.7 и т.8 се  установяват с декларация по образец от гражданите, а за т.4 и т.6 се  прилага документ за доход и документ за застрахователна стойност.

            Чл.5. (1) Лицата, семействата / домакинствата, които отговарят на условията по чл.4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1.         граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

2.         незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

3.         живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно -хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4.         семейства, живеещи  въз основа на свободно договаряне;

5.         заемащи недостатъчна жилищна площ по  нормите на чл.13

            (2) Заемането на помещенията по ал.1, т.2 и 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

            (3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. самотен родител с едно или повече деца;

2. семейства и/или домакинства, в които един от членовете е с призната І и ІІ група инвалидност;

3. семейства и/или домакинства с две и повече деца;

4. млади семейства;

5. лица, живеещи в жилищни условия, неотговарящи на нормалните жилищни потребности;

6. пълнолетни лица, отгледани и възпитавани в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа

            Чл.6. (1) Община Ямбол съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят  на условията по чл.4.

            (2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в които се посочват обстоятелствата по чл.4, като се приложат следните документи:

- за дохода на лицето от Национална агенция по приходите;

- Решение на ТЕЛК/НЕЛК за определена степен на намалена работоспособност, заверено към датата на подаване на молба-декларация, ако има такова”;

- Документ за застрахователна стойност на притежаваните МПС.

Чл.7. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани, в която се включват служители от общинската администрация и четирима общински съветници.

             (2) Комисията по ал.1 разглежда в периода 1-ви септември – 30-ти ноември подадените заявления и декларации, взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи.

             (3) Решението на комисията се съобщава и се обжалва  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Чл.8. (1) Гражданите, картотекирани по реда на този раздел, са длъжни при промяна на данните и условията по чл.4, ал.2 в едномесечен срок да уведомят писмено Община Ямбол, чрез попълване на нова декларация, удостоверяваща промяната в обстоятелствата.

(2) Гражданите, картотекирани по реда на този раздел ,които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Община Ямбол в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

Чл.9. (1) Изваждат се от картотеката:

1.         включените в строителството по чл.8, ал.2;

2.         нарушилите изискванията на чл. 8, ал.1;

3.         лица, които не отговарят на условията по чл.4, ал.2.

(2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл.4, ал.2 и декларациите по чл.8, ал.1 носят отговорност по Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката.

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.7. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Чл.10. (1) Комисията по чл.7 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които могат да бъдат настанявани под наем през годината.

            (2) Проектосписъкът по ал.1 се обявява до 10-ти декември на определеното за целта място в сградата на общинската администрация. В 14-дневен срок  от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

            (3) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от комисията по чл.7. Утвърденият от кмета списък може да се обжалва пред общинския съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

            Чл.11. (1) Настаняването на гражданите от списъка по чл.10, ал.3 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нов списък за следваща година.

             (2) Гражданите, включени в списъка от предходната година и не получили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.4, ал.2 и на групите по чл.5, ал.1;

             (3) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена  и ЕГН на настаненото лице,  срока за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години, наемната цена и начина на плащането й;

             (4) Заповедта има действие за всички членове на семейството / домакинството на настанения;

             (5) Въз основа на настанителната заповед, Кмета на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя  и наемодателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното  правоотношение.

             (6) Преди сключване на договора за наем, наемателят заплаща депозит в размер на 1 месечен наем.

             (7) Базисната месечна наемна цена (основна наема цена) за 1 кв. м. полезна жилищна площ е 0.70 лв., която се коригира със съответните коефициенти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А . Базисната наемна цена може да се индексира ежегодно от 1-ви март със статистически отчетен годишен индекс на инфлация за предходната година, с решение на Общински съвет.

            (8) Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. полезна площ, със Заповед на кмета на общината, съобразно зоната на територията на общината, където попада жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина (етажност) и преобладаващо изложение, съгласно Приложение №  1 и Приложение №  1 А

            Чл.12. Гражданите, настанени под наем в общински жилища представят в Община Ямбол ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл.4, ал.2 и чл.5.

          Чл.13. (1)  Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство  – до 30 кв.м. жилищна площ;

2. на двучленно семейство / домакинство – до 60 кв.м. жилищна площ;

3. на тричленно семейство / домакинство – до 85 кв.м. жилищна площ;

4. на семейство/домакинство с четири и повече членове - без ограничения

Чл.14. Две или повече лица / семейства/ домакинства, могат да се настаняват по изключение в един жилищен имот (къща), в който са обособени стаи за обитаване от повече от едно семейство, съгласно установените норми за жилищно задоволяване в чл.13.

Чл.15. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл.4, ал.2 и чл.5, както и документи по чл.4, ал.2, т.3 и т.4. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

Чл.16. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на ЗОС.

           

РАЗДЕЛ ІІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

            Чл.17. Общинските жилища, предназначени за продажба и за замяна  се определят ежегодно, в срок до 31 март, по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет.

            Чл.18. (1) Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават на:

1.         правоимащи лица по Закона за общинската собственост;

2.         наемател на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, ако отговаря на следните условия:

-  да е наемател на общинското жилище, на основание настанителна заповед, не по-малко от 4 (четири) години, без прекъсване;

- да обитава  общинското жилище, предназначено за продажба, към момента на включването му в списъка по чл.3, ал.2;

- да няма незаплатен наем за ползваното общинско жилище или такса за битови отпадъци.

(2) Извън случаите по ал.1, продажбата на общински жилища се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на търг по реда на НРПУРОИ.

            Чл.19. (1) Продажбата на общински жилища на лицата по чл.18 се извършва въз основа на заявление по образец до Кмета на Община Ямбол.

            (2) Продажбата се извършва по пазарна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, завишена с 20%.

(3) Продажбата се извършва, след решение на общинския съвет, със заповед на кмета, в която се посочват: вида и местонахождението на жилището, купувача, цената и другите дължими плащания, както и начина и срока на плащане.

(4) След изпълнение на условията, посочени в заповедта по ал.3 се сключва писмен договор.

Чл.20. (1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва по условията и по реда на на чл.40 от ЗОС, освен в случаите по ал.2

(2) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общински съвет Ямбол, се извършва с решение на Общински съвет Ямбол. Замяната се извършва на данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.

(3) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл.43 и 45 от ЗОС, или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят общински жилища.

 

РАЗДЕЛ ІV

ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

 

            Чл.21. (1) Във ведомствените жилища на общината могат да се настанят  под наем  служители, работещи в звената, които са на бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата / домакинствата им не притежават годни за постоянно обитаване жилище или вила, в гр.Ямбол. Броят, видът и местонахождението на жилищата  се определят по реда на чл.42, ал.2 от ЗОС.

            (2) Лицата по ал.1 подават заявление за настаняване до кмета на общината.

            Чл.22. (1) Със заповед на кмета на общината се назначава комисия по настаняването в общински ведомствени жилища.

            (2) Комисията разглежда подадените заявления и прави мотивирани предложения за настаняване във ведомствени жилища, съгласно чл.21, ал. 2 от настоящата наредба.

            Чл.23. Настаняването във ведомствени жилища се извършва със заповед на кмета на общината, въз основа на която се сключва договор за наем.

            Чл.24. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на Закона за общинската собственост със заповед на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ V

ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

 

Чл.25. (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица, изрично определени в Закона за общинската собственост.

(2)  Лицата по ал.1 подават заявление за настаняване до кмета на общината.     

Чл.26. (1) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. „Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20 годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

§ 2. „Млади семейства” са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на приемане на решение от комисията по чл. 7 за включване  в картотеката на гражданите с установени жилищни нужди.

§ 3. „Самотни родители” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак, се грижат сами за отглеждане на непълнолетните  деца.

§ 4. ,,Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца, ако живеят при тях.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Всички договори за отдадени под наем общински жилища да се приведат в съответствие с Наредбата в срок до 6 месеца.

§ 6.  Настоящата наредба е приета от Общинския съвет на Община Ямбол, на основание чл. 45 а от Закона за общинската собственост.

§ 7. Организацията по прилагането и контрола по изпълнение на тази наредба се възлага на  кмета на общината.

§ 8. Откритите процедури за продажба на жилища да бъдат приключени в тримесечен срок след влизане в сила на Наредбата.

§ 9. В шестмесечен срок след влизане в сила на настоящата наредба, всички картотекирани граждани следва да подадат декларация, че отговарят на изискванията по действащия подзаконов нормативен акт. Неподаването на декларация в указания срок ще предизвика изваждане от картотеката.

§ 10. Настоящата Наредба отменя Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета на XIV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 04 – 11.02.2005г. и влиза в сила в 7-дневен срок от публикуване в местния печат.

 

Приложение №1

МЕТОДИКА

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С методиката се определя цената при настаняване под наем в общинските жилища:

1.1. на граждани с установени жилищни нужди;

1.2. ведомствени жилища;

1.3. резервни жилища.

 

Чл.2. (1) Наемната цена на жилищата се определя за 1 кв.м. полезна площ съобразно зоната, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина и преобладаващо изложение.

(2) В полезната площ на жилището се включват всички помещения: стаи (независимо от предназначението им), холове, всекидневни, кухни, бани, антрета, коридори, антрета, килери.

Чл.3. Наемната цена на жилищата се индексира ежегодно от 1-ви март със статистически отчетен годишен индекс на инфлация за предходната година с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА

 

Чл.4. (1) Основната наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ е 0.70 лева.

(2) Основната наемна цена се коригира с коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в приложение №1А.

(3) Наемната цена за жилищата се определя като основната наемна цена се умножи по средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели по следната формула:

 

НЦ = ОНЦ х Кср

                                               ОНЦ = ПП х 0,70 лева,

           Кср = (К1 + К2 + ... + Кn) : n,

където:

>                   НЦ — наемна цена;

>                   ОНЦ основна наемна цена;

>                   ПП — полезна площ;

>                   Кср средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели;

>                   К1; 2, з ….n — коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в

приложението;

>                   n — броят на коефициентите за благоустройствените показатели.

 

Чл.5.(1) За надземен етаж, се счита етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).

(2) За полуподземен етаж (сутерен), се счита етажът, подът, на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът - на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея. Ако такива помещения са отдадени под наем, основната наемна цена за тях се коригира с коефициент 0,8 или

НЦ х Кс = сНЦ,

където:

>          Кс — коефициент за корекция за жилищна площ в полуподземен етаж (сутерен);

>          сНЦ — наемна цена за жилищна площ в полуподземен етаж (сутерен).

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наемателят е данъчно задължено лице като ползвател на жилището за услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

§ 2. Методиката се приема на основание чл.45а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.7 и ал.8 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет - Ямбол.

§ 3. Настоящата методика е приета с решение по точка …… на ……….. заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на …………….г.. и влиза в сила от …………………г. Същата се счита за неразделна част от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет - Ямбол.

 

 

Приложение №1А

 

Благоустройствени показатели                                                                     Коефициенти

 

А.Местонахождение на жилищата съгласно приложена схема

 

1. първа зона                                                                                                              2.5

2. втора зона                                                                                                               1.8

3. трета зона                                                                                                               1.3

4. четвърта зона                                                                                                         0.8

 

Б. Конструкция на сградите

1. Жилище в паянтови и полумасивни сгради                                                          0,80

2. Жилище в масивни сгради                                                                         0,90

3. Панелно жилище                                                                                                    1,00

4. Жилище в сгради с монолитни     или сглобяеми скелетни рамкови

стоманобетонни конструкции; пакетоповдигани плочи, скелетно-                        1,20

безгредови конструкции и конструкции, изградени по системите

"пълзящ кофраж" и "едроразмерен (едроплощен) кофраж"

5. Ново строителство                                                                                                1,50

 

B. Разположение на жилищата във височина

1.Първи етаж                                                                                                  1,00

2.Втори етаж при двуетажна жилищна сграда                                                         1,08

3.Втори до шести етаж                                                                                              1,07

4.Последен етаж при жилищни сгради на    три и повече етажа

 и за всеки                                                                                                                   0,90

седми и по-висок етаж

5.За жилище с височина на пода под 0,3 м спрямо средното

ниво на терена                                                                                                            0,80

 

Г. Преобладаващо изложение на жилищните     помещения

1.Юг, югоизток                                                                                                           1,03

2.Изток, югозапад                                                                                                      1,02

3.Запад, североизток                                                                                      1,00

4.Север, северозапад                                                                                     0,96

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г.)

 

§ 1. Чл.17, ал.1, се изменя, както следва:

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задължените лица до 31 октомври на предходната година, а за имоти, придобити през текущата година – в двумесечен срок от придобиването.“

§ 2. В таблицата след чл. 35 се правят следните промени:

 

6

6.1.Издаване на удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

30КД

70,00

 

6.2.За вписване на настъпили промени в данните на издадено удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

10КД

50,00

 

6.3. За вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

10КД

10,00

 

6.4. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

7кд

10,00

 

 

 

§ 3. В таблицата след чл. 37, ал.1 се правят следните промени:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

СРОК        

   ТАКСА

СРОК

ТАКСА

  СРОК

ТАКСА

4

Разглеждане на предварителни, идейни проекти и проект за премахване на строеж

 

 

 

 

 

 

1. Разглеждане и съгласуване на предварителен проект, във връзка с отстъпване право на строеж и делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

30 кд

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.)

    -

-

   -

     -

 

2.Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

 30 КД

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв)

    -

 

 

 

 

 

 

-

   -

     -

 

 

 

 

 

 

 

3. Разглеждане и одобряване на проекти за премахване на строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ /съдържащ-конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/

 

 

  7 кд

                                     100 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от ОЕСУТ.

 

8. Благоустройствени обекти.

Едномесечен

1 лв./ кв.м (не по -малко от 60 лв. и не повече от 3000 лв.)             

-

-

-

-

9

Издаване на разрешение за строеж за обекти с инвестиционни проекти

 

 

 

 

 

 

1. Издаване на разрешение за строеж по одобрен проект.                                                            

 

7 кд

 

35,00 лв.       

-

-

 

-

-

 

2. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти.

 

7 кд

 

35,00 лв.

-

-

-

-

 

3. Издаване на разрешение за строеж за инженерна инфраструктура (линейни обекти).

 

7 кд

 

50,00 лв.

-

-

-

-

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

7 кд

 

50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

-

-

-

-

§ 4. В глава трета „Цени на услуги и права“ се създава чл.44а, със следното съдържание:

„Чл.44а (1) За  съгласуване и издаване на документ за работно време на стационарен търговски обект в часови диапазон 08:00ч. – 23:00ч., цената е 10.00 лв. Срокът на изпълнение   е 7 календарни дни.

(2) За  съгласуване и издаване на документ за удължено работно време на стационарен търговски обект в часови диапазон 23:00ч. – 08:00ч., цената е 40.00 лв. Срокът на изпълнение   е 14 работни дни.

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

§ 5. т.1, 2 и 4 от Таблицата след чл.21, ал.1, т.2 се изменят по следния начин:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и                      др. преместваеми съоръжения/

 

Такса, лв., без ДДС за м2/месец

Зона

І

Зона

ІІ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

1. Търговия с хранителни стоки

10.00

 

5.00

2. Търговия с промишлени стоки

10.00

 

5.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи, смески и др.

10.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 9 във връзка с чл.8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г., изм. и доп. С Решение № ХLІ-2/31.01.2019г., в сила от 06.02.2019г.)

§ 1. § 2. от Заключителни разпоредби към Наредбата, приета с Решение XIV-5/26.11.2020г. се изменя по следния начин:

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.01.2021г.

Заключителни разпоредби

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Община Ямбол за периода 2021 - 2025 година.

2. Приема План за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите и Общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2020 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б. г от от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I. Изменя решение по т.15 на 21-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021 г., като същото придобива следния вид:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което ще кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027г.“.

2. Определя Васил Александров, заместник-кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

3. Дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4. Упълномощава Васил Александров, заместник-кмет на община Ямбол, да подпише Споразумението за сътрудничество.

5. Приема Учредителния акт на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – Устав на сдружението, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението, който е приет от Учредителното (Общото) събрание на сдружението.

6. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на Общото събрание.

7. Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

8. В останалата част решение по т.15 на 21-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021 г., остава непроменено.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

             На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1, чл. 11, чл.12 ал.1 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

1.      Предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, футболен терен, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения  представляващ  част от спортен комплекс „Г. Дражев“, акт за собственост № 600/21.05.2002 г., идентификатор № 87374.533.15 с адрес Градски парк, на футболен клуб „Арена“, за срок от 10 /десет/години.

2.   Отменя Решение № XXI-14, т.1, б.“Г“/18.03.20212 г. на Общински съвет Ямбол.

3.  Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно именуване на ПГ по хранителни технологии и туризъм на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, т.1(б) от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в училищното и предучилищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за промяна в наименованието на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, като от наименованието отпадне частта „хранителни технологии“ и институцията се преименува на „Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“  - гр. Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85.