Седма сесия проведена
на 28 май 2004г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно структура на общинската администрация на Община Ямбол.
    ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

2. Предложение относно разработване на Общински план за развитие.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

3. Предложение относно промяна представителите на община Ямбол в търговски дружества с общинско участие.
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

4. Предложение за изменения и допълнения на Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ на общински съвет Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

5. Доклад от комисията за провеждане на присъствен конкурс за определяне на концесионер за осъществяване на концесия с предмет: "Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града".
   ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

6. Предложение относно проект за състав на комисия по чл.14 от Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
   ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложение за промени по линии №№ 13,20,23 и 25 от транспортната схема на община Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

8. Предложение за промяна броя на местата на таксиметровата стоянка на ул."Преслав" - след ул."Раковски" - посока ул."Търговска".
   К. Тодоров

9. Предложение относно разкриване на допълнителни паралелки в МГ "Атанас Радев".
   ВНОСИТЕЛ: Група съветници

10. Предложение относно откриване на процедура за акредитация на "Стоматологичен център № І - Ямбол" ЕООД.
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

11. Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а). Предложение за предоставяне на помещение-общинска собственост на ул."Огоста" № 25, гр.Ямбол.
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
б). Предложение за удължаване срок на наемен договор за общински недвижим имот на ул."Цар Иван Шишман" № 4А, гр.Ямбол. /ИК "Анубис"/
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев
в). Предложение от Елисавета Тодорова за закупуване на общинска земеделска земя.
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев
г). Молба от д-р Галина Войчева относно ползване на стоматологичен кабинет в ГПЧЕ "В.Карагьозов".
   ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев
д). Предложение относно отмяна решение на 21-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 14-20.11.1997г./ученически столове/
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
е). Предложение относно отмяна решение по т.15 на 36-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 11-23 май 2002г./Мин.баня/
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров
ж). Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. / Сп.площадка на ул."Дружба" в ж.к."Златен рог"/
   ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА  -   Предложение относно структура на общинската администрация на Община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Одобрява структурата на Общинската администрация - 116
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА
      Зам.кмет
2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ        -      57
НА ДИРЕКТНО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
ПО НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Експерт "ОМП и сигурност на информацията"
Експерт "Международни отношения, протокол и връзки
с обществеността"
Експерт "Финансов контрол"
Главен архитект

І. ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"
1. Отдел "ГРАО"

1.1. Сектор "Регистрация на гражданското състояние"
1.2. Сектор "Регистрация на населението"

2. Отдел "Информационно обслужване и технологии"
2.1. Сектор "Център за услуги и информация на гражданите"
2.2. Сектор "Информационно обслужване и технологии"

ІІ. ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"
1. Отдел "Управление на собствеността"
1.1. Сектор "Обслужващ транспорт"
1.2. Сектор "Стопанисване на собствеността"

2. Отдел "Правно-нормативно обслужване"
2.1. Сектор "Канцелария"
2.2. Сектор "Човешки ресурси"
2.3. Сектор "Правен"

ІІІ. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
1. Отдел "Бюджетно счетоводство"
Гл.счетоводител
1.1. Сектор "Отчитане разходите на общинската администрация"
1.2. Сектор "Отчитане на приходите и фондовете"

2. Отдел "Общински приходи, бюджет и ВВК"
2.1. Сектор "Бюджет и ВВК"
2.2.Сектор "Общински приходи".

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ - 54
ІV. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ "
1. Отдел "ТУ, кадастър и регулация"

1.1. Сектор "Териториално устройство и архитектура"
1.2 Сектор "Кадастър и регулация"

2. Отдел "Териториално развитие"
2.1.Сектор "Екология и чистота"
2.2 Сектор "Техническа инфраструктура и транспорт"

V. ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"
1. Отдел "Общинска собственост"
1.2. Сектор "Управление на имотите и вещите - общинска собственост"

2.2. Сектор "Разпореждане с общинска собственост"
2. Отдел "Икономически дейности"

VІ. ДИРЕКЦИЯ " ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
1. Отдел "Култура, образование, спорт и соц.политика"
1.1.Сектор "Здравеопазване,социална политика"
1.2. Сектор "Култура, духовно развитие и образование"

2. Отдел "Социално-икономическо развитие и евроинтеграция"

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА  -  Предложение относно разработване на Общински план за развитие.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
1. Кмета на община Ямбол да организира разработването на общински план за развитие и да го внесе в ОбС в срок до 31.12.2004г. сфери на обществения живот Общински съвет Ямбол награждава с:

2. Определя работни групи за изработване на Общински план за развитие:
1. Работна група "Икономика, финанси и туризъм" с членове:
- общинска администрация - 10 лица
- Общински съвет - 4 лица
2. Работна група "Техническа инфраструктура" с членове:
- общинска администрация - 14 лица
- Общински съвет - 2 лица
3. Работна група "Социална сфера" с членове:
- общинска администрация - 11 лица
- Общински съвет - 2 лица
4. Работна група "Обществени отношения" с членове:
- общинска администрация - 4 лица
- Общински съвет - 2 лица
5. Работна група "Околна среда и екология" с членове:
- общинска администрация - 2 лица
- Общински съвет - 1 лица
6. Работна група "Организация на общинската администрация" с членове:
- общинска администрация - 2 лица
- Общински съвет - 1 лица

3. Упълномощава ПС да предложи поименно членовете на работните групи - общински съветници.

4. Определя финансов ресурс в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. за консултации от външни консултанти относно изработване на Общински план за развитие като средствата се заделят от собствения общински бюджет от перо "Участие в регионални програми за развитие и интеграция".

5. На председателски съвет всяка група съветници да представи своите виждания за приоритетите в развитието на гр.Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Предложение относно промяна представителите на община Ямбол в търговски дружества с общинско участие.
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:

1. Прекратява участието на представителите на общината в общите събрания на "Тракия" ООД, "Ямбол Бизнес център" ООД (в ликвидация).

2. Прекратява участието на представителите на общината в общите събрания на "Йордан Мишев" АД и "Общинска банка "АД - София.

3. На основание чл. 43 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества избира представители на общината в общите събрания на:
а)."Тракия" ООД - Йордан Милков Милков - общински съветник;
б). "Ямбол бизнес център" ООД (в ликвидация) - Христо Иванов Попов - общински съветник;

4. На основание чл. 44 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества избира представители на общината в общите събрания на:
а). "Йордан Мишев" АД - Атанас Колев Боев - общински съветник;
б). "Общинска банка" АД - София - Николина Жекова Хаджигеоргиева - общински съветник;

5. Задължава председателя на общинския съвет, след съгласуване с председателски съвет, да предложи кандидати за членове на УС на "Ямболгаз 92" АД и МБАЛ "Св.Пантелеймон" АД.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  - Предложение за изменения и допълнения на Наредба за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ на общински съвет Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага разглеждането на Наредбата за разполагане на времени преместваеми обекти и съоръжения по чл.56 от ЗУТ за следваща сесия, след доработването й.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -  Доклад от комисията за провеждане на присъствен конкурс за определяне на концесионер за осъществяване на концесия с предмет: "Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града".
      ВНОСИТЕЛ: Ж.Желев

Общински съвет РЕШИ:
Определя, че няма спечелил търга за концесия с предмет: Разрешение за извършване на дейност по транспортното обслужване на населението по градските автобусни линии номера 2,5,7,11,12а,14а,16 и 18 от транспортната схема на гр.Ямбол и за използване във връзка с това на мрежите и съоръженията от транспортната инфраструктура на града".

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА  -  Предложение относно проект за състав на комисия по чл.14 от Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава състав на Комисия за оценка и класиране на предложенията по чл. 14 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство:
      Председател :
Ангел Тепсизов - зам. кмет в Община Ямбол
      Членове:
1. Елена Георгиева - председател на ПК " Бюджет и финанси" при Общински съвет - Ямбол
2. Мария Грънчарова - председател на ПК " Общинско имущество" при Общински съвет - Ямбол
3. Иван Стефанов - председател на ПК "Икономическо развитие, стопанска политика и проекти на неправителствени организации" при Общински съвет - Ямбол
4. Гочо Димов - председател на ПК "Обществен ред и законност" при Общински съвет - Ямбол
5. Ваня Стоянова - старши юрисконсулт в Община Ямбол
6. Лина Христова - н-к отдел "Икономическо развитие" в Община Ямбол
Резервни членове:
1. Атанас Боев - общински съветник
2. Христо Попов - общински съветник
3. Георги Георгиев - общински съветник

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА   -   за промени по линии №№ 13,20,23 и 25 от транспортната схема на община Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава маршрутните разписания на автобусни линии № 13,20,23 и 25 от транспортната схема на община Ямбол, съгласно приложенията.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА  -  Предложение за промяна броя на местата на таксиметровата стоянка на ул."Преслав" - след ул."Раковски" - посока ул."Търговска".

      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

На таксиметровата стоянка на ул."Преслав", след ул."Раковски" (след подлеза), посока ул."Търговска" да се организират 3 паркоместа за използване от таксиметрови автомобили.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА   -   Предложение относно разкриване на допълнителни паралелки в МГ "Атанас Радев".

      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Дава съгласие за осъществяване на прием ученици по две паралелки в V-ти, VІ-ти и VІІ-ми клас за учебната 2004/2005г. в МГ "Атанас Радев".
2.Задължава общинската администрация да проучи възможностите за предоставяне на учебна база на МГ "Ат.Радев" и да направи предложение до общински съвет.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА   -   Предложение относно откриване на процедура за акредитация на "Стоматологичен център № І - Ямбол" ЕООД.

      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

1. Открива процедура по акредитация на "Стоматологичен център № І - Ямбол" ЕООД.
2. Утвърждавава състав на комисия по самооценка:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диньо Кр. Стоянов
ЧЛЕНОВЕ:    

  1. д-р Иванка В. Василева
  2. д-р Веселина К. Андреева
  3. Ташка К. Янчева

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
а).Предложение за предоставяне на помещение-общинска собственост на ул."Огоста" № 25, гр.Ямбол.

       ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. На основание чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Ямбол (НРПУРОИ) предоставя право за безвъзмездно управление върху общински недвижим имот - едноетажна масивна сграда - Клуб, с обща площ 71.25 кв.м., находящ се на ул."Огоста"№ 25, гр.Ямбол на Народно читалище "Зора", гр.Ямбол, пл."Захари Стоянов" № 2 А представлявано от Пенка Маркова Андонова - председател, за срок от 3 години, за о съществяване на самодейност.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху недвижим имот на ул."Огоста" № 25 с Народно читалище "Зора", представлявано от Пенка Маркова Андонова.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
б).Предложение за удължаване срок на наемен договор за общински недвижим имот на ул."Цар Иван Шишман" № 4А, гр.Ямбол. /ИК "Анубис"/

       ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
в).Предложение от Елисавета Тодорова за закупуване на общинска земеделска земя.

       ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отказва да открие процедура за продажба на земеделска земя - общинска собственост, находяща се в местността "Чатал могила".

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
г).Молба от д-р Галина Войчева относно ползване на стоматологичен кабинет в ГПЧЕ "В.Карагьозов".

       ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Отказва да предостави под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост (една стая за стоматологичен кабинет), находяща се в ж.к."Златен рог", гр.Ямбол, на д-р Галина Василева Войчева.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
д).Предложение относно отмяна решение на 21-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 14-20.11.1997г./ученически столове/

       ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Отменя решение по т.5 "в" на 21-та сесия на ОбС - Ямбол, проведена на 14-20.11.1997г. относно "отдаване на ученически столове под наем".
    ( 1.На основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.14 от НРПСУРОИ на ОбС - Ямбол училищните столове в учебните заведения да се отдадат под наем.
    2. Задължава директорите на учебните заведение да организират търгове с тайно наддаване за отдаването на ученическите столове по реда на Глава седма на НРПСУРОИ при следните условия:
      - начална наемна цена 300 лв. за кв.м. на месец;
      - спонсорство за подпомагане на ученическото хранене в училищата като при оценката на обектите тежестта на условията наем - спонсорство да бъде 40% към 60%.
    3.Срокът за отдаване под наем на търговите обекти да бъде 2 години.)

2. Задължава кмета на общината да спазва изискванията на чл.12, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗОС за осъществяване на контрол по управлението на предоставените за ползване недвижими имоти - публична собственост на училищата.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
е).Предложение относно отмяна решение по т.15 на 36-та сесия на ОбС Ямбол, проведена на 11-23 май 2002г./Мин.баня/

       ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отменя решение по т.15 на 36-та сесия на общински съвет Ямбол ( проведена на 11-23 май 2002г. ) - "Предоставя бившата Минерална баня в оперативно управление на Исторически музей - Ямбол за преустройство и за постоянна музейна експозиция. Задължава Община Ямбол да кандидатства за финансиране на преустройствто на обекта чрез проекти, финансирани по международни програми."

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложения за разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост.
ж).Предложение относно обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. / Сп.площадка на ул."Дружба" в ж.к."Златен рог"/

       ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението.