Единадесета сесия проведена
на 19 Ноември, 25 Ноември 2004г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2. Предложение относно промени по бюджета за 2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

3. Предложение относно промяна в елементите на разходите по план - сметка от 2004г. за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2005г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение относно упълномощаване кмета на общината за водене на преговори с Данъчна администрация Ямбол за избор на начин за администриране приходите от такса битови отпадъци и данък сгради на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Предложение относно корекция в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2004г. /функция “Образование”/.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

6. Предложение относно списък – предложение на обекти от общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

7. Предложение относно необходимостта от подмяна на оборудването в кухненските блокове на ЦДГ в гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8. Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане превозите по автобусните линии от транспортната схема на гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

9. Предложение относно промени по разчета за капиталови разходи за 2004г. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ж.к. “Зорница”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

11. Предложение относно съставяне на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

12. Предложения за утвърждаване на Доклади от комисия, назначена със заповед № І-А-843/29.09.2004г. на кмета на община Ямбол за провеждане на ограничени конкурси за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и приватизационна оценка на:

12.1. “Инвестстройпроект” ЕООД;
ВНОСИТЕЛ: А. Тепсизов

12.2. “Инфрастроймонтаж” ЕООД;
ВНОСИТЕЛ: А. Тепсизов

12.3. “ Дезинфекционна станция” ЕООД;
ВНОСИТЕЛ: А. Тепсизов

12.4. “Полисстрой” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: А. Тепсизов

13. Предложение относно утвърждаване на протокол и класиране на комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на “ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

14. Предложение относно утвърждаване на протокол и класиране на комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на “СЦ № 1-Ямбол” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

15. Предложение относно утвърждаване доклад на комисията по провеждане на ограничен конкурс за изготвяне анализ на правното състояние на “Диана бус” ЕАД Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

16. Предложение относно възстановяване на паметниците на Г.Димитров и Червената армия.
ВНОСИТЕЛ:В. Стоянов

17. Предложение относно промяна в НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол. ВНОСИТЕЛИ:Г.Димов,Ж.Желев

18. Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.1. Предложение относно предоставяне под наем помещение на партия “Съюз на свободните демократи”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.2. Предложение относно предоставяне под наем помещения на партия “ВМРО – БНД”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.3. Предложение относно предоставяне под наем помещение на партия “Българска християнска коалиция”
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.4. Предложение относно предоставяне под наем помещения на партия “Демократи за силна България”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.5. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на ул.”Огоста” № 25 на сдружение “Апостолски свободен обединен съюз”. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.6. Предложение относно продължаване ползването на общински недвижим имот на ул.”Йордан Йовков” № 5, гр. Ямбол от Съюз на офицерите и сержантите от запаса. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.7. Предложение относно отдаване под наем на части от недвижим имот “Безистен” – частна общинска собственост, находящ се на пл.”Освобождение”.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.8. Предложение относно отдаване под наем помещения на ІІ етаж в недвижим имот – частна общинска собственост “Хали – Стара автогара”, гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

18.9. Предложение относно допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и прехвърляне на собственост върху общински недвижими имот по чл.15 от ЗУТ. /ЕТ “Мечта - Дияна Дандаринова”/
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

19. Избор на председател на Постоянната комисия “Обществен ред и законност” ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     
Приема Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА  Предложение относно промени по бюджета за 2004г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Завишава сборният бюджет на Община Ямбол със сумата 330 000 лева в частта на собствените приходи , както следва:

ПО ПРИХОДА 330 000 лв.

в това число:

§§ 13-00 – Имуществени данъци с 176 000 лв. в т.ч.:

§§ 13-01 –Данък върху недвижимите имоти с 3 000 лв.

§§ 13-02 – Данък върху наследствата с 3 000 лв.

§§ 13-04 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин с 170 000 лв.

§§ 40-00 – Приходи от продажба на държавна и общинска собственост с 154 000 лв. в т.ч.:

§§ 40-02 – Приходи от продажба на ДМА с 106 000 лв.

§§ 40-04 – Приходи от продажба на земя с 48 000 лв.

ПО РАЗХОДА 330 000 лв.

в това число:

1.Държавни дейности – дофинансиране с приходи с общински характер и други

Дейност 322 - ОУ “ П.Р.Славейков “ с 5000 лв.

2. Местни дейности

Дейност 122 - Общинска администрация с 120 000 лв.

- 20 000 лв.- за ремонт на отоплителната инсталация на зала “Диана”;

- 5 000 лв.- за Гаранционния инвестиционен фонд.

Дейност 123 - Общински съвет с 35 000 лв.

Дейност 239 - Други дейности по вътрешната сигурност с 35 000 лв.

Дейност 525 - Клубове на пенсионера, инвалиди и др. с 10000 лв.

Дейност 759 - Други дейности по културата с 47000 лв.

Дейност 898 - Други дейности по икономиката с 26 000 лв.

Дейност 622 - Озеленяване с 20000 лв.

Дейност 745 - Обредни домове и зали с 5000 лв.

Дейност 359 – ОДК с 2000 лв.

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да разпредели средствата по параграфи и подпараграфи.

2.Упълномощава Кмета на Община Ямбол да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенният, работно облекло на всички бюджетни служители в размер до две минимални работни заплати при спазване на приоритетите утвърдени с бюджета за 2004 г.

3.У пълномощава кмета на община Ямбол да създаде Гаранционен инвестиционен фонд с цел подпомагане на бизнеса и го задължава да внесе до края на м. декември правила и проект за организация и управление на фонда.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   - Предложение относно промяна в елементите на разходите по план-сметка от 2004г. за поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2005г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага предложението за следваща сесия.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -  Предложение относно упълномощаване кмета на общината за водене на преговори с Данъчна администрация Ямбол за избор на начин за администриране приходите от такса битови отпадъци и данък сгради на територията на община Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Упълномощава кмета на община Ямбол да проведе преговори с данъчна администрация относно избор на начин за администриране на приходите от такса битови отпадъци на територията на община Ямбол.

2.След провеждането на разговорите кмета да информира общинския съвет за резултата и да предложи обосновка за другите два варианта.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно корекция в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2004г. /функция “Образование”/.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

 1.Приема промените по бюджетите на училищата, обслужващите звена и ЦДГ, считано от 01.10.2004г., съгласно приложение № 1 и 2.

2.Задължава ръководителите на филиалите да отразят промените по бюджетите си за 2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА  -   Предложение относно списък – предложение на обекти от общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приема списък -предложение от Общинската пътна мрежа за финансиране с целеви средства през 2005г., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА   -  Предложение относно необходимостта от подмяна на оборудването в кухненските блокове на Целодневни детски градини в гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

      Предоставя безвъзмездно на целодневни детски градини материални активи от “Нова болница” и “Дом на съвета” както следва:

  • от “Нова болница”

Позиция №

Материален актив

 

Брой

Ед.цена

Стойност

25

Везна циферблатна 10 кг.

6

17.26

103.56

27

Везна 200 кг.

1

39.77

39.77

31

Вентилатор ВНСН 2.6

1

4.62

4.62

32

Вентилатор ВНСН 4

 

1

7.12

7.12

80

Бактерицидна лампа БЛА

20

2.82

56.40

166

Кремвиршоварка

1

10.46

10.46

182

Ел.печка ЕП-61

14

28.47

398.56

183

Ел.печка ЕП-61

1

30.00

30.00

184

Ел.печка ПЕ – С 2

12

30.88

370.49

338

Фритюрник

6

36.09

216.52

345

Хладилник минусов Грен

1

82.70

82.70

355

Хладилник

2

246.01

492.01

435

Теглоръстомери

6

4.31

25.84

 

ВСИЧКО:

 

 

1838.05

  • от “Дом на съвета”

Позиция №

Материален актив

Брой

Ед.цена

Стойност

16

Месомелачка – М 82

1

31.41

31.41

20

Пекарна П Е С – 3

2

61.27

122.53

31

Везна 10 кг.

3

10.22

30.65

40

Бойлер водоводен 2500 л.

1

87.76

87.76

 

ВСИЧКО:

 

 

272.35

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ОСМА  -   Предложение относно провеждане на конкурси за възлагане на превозите по автобусните линии от транспортната схема на гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1 1. Да се проведат конкурси за възлагане на превозите по автобусните линии от общинската транспортна схема – приложение №1.

2. Задължава кмета на общината до 15.01.2005г. да внесе в Общински съвет документацията за провеждане на конкурсите.

3. До приключване на конкурсите линиите да се обслужват от досегашните превозвачи “Диана бус” ЕАД и “Ямбол бус” ООД.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ДЕВЕТА
  -   Предложение относно промени по Разчета за капиталовите разходи за 2004г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1. Да се намали годишната задача за обект “Дъждовна канализация на ул.”Ямболен” с 5000 лв. – собствени бюджетни средства.

2. Да се намали годишната задача на обект “Газификация на детски ясли 3 бр.” с 4265 лв. - собствени бюджетни средства.

3. В разчета за финансиране на капиталовите разходи да се включи газифициране на обект “Детска млечна кухня” – собствени бюджетни средства в размер на 9 265 лв.

4. Да се промени разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2004 година, както следва:

- § 53-01 “Програмни продукти”

Документооборот било – 10000 лв., собствен бюджет, става – 0 лв.;

-§52–03“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

Система за контрол на достъпа и работното време било – 0, става – 10 000 лв., с източник за финансиране собствен бюджет.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА   -   Доклад относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на жил. к-с “Зорница”

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ж.к “Зорница”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА   -   Предложение относно съставяне на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

1.Създава Временна комисия за избор на съдебни заседатели в ЯРС и ЯОС от пет съветника в състав: Динко Георгиев, Каньо Канев, Николай Пенев, Стамо Стамов, Христо Христов.

2.Комисията избира на първото свое заседание председател, обобщава постъпилите предложения и предлага в съответствие с изискванията на Наредба №27 тяхното гласуване на следващата сесия на Общински съвет – Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА   -   Предложения за утвърждаване на Доклади от комисия, назначена със заповед № I -А-843/29.09.2004г. на кмета на община Ямбол за провеждане на ограничени конкурси за възлагане изготвяне анализ на правно състояние и приватизационна оценка

12.1 “Инвестстройпроект” ЕООД Ямбол

ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава доклада и класирането на Комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и възлагане изготвяне приватизационна оценка на “Инвестстройпроект” ЕООД Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif


ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА
  -   Предложения за утвърждаване на Доклади от комисия, назначена със заповед № I -А-843/29.09.2004г. на кмета на община Ямбол за провеждане на ограничени конкурси за възлагане изготвяне анализ на правно състояние и приватизационна оценка

12.2 “Инфрастроймонтаж” ЕООД Ямбол

ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава доклада и класирането на Комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и възлагане изготвяне приватизационна оценка на “Инфрастроймонтаж” ЕООД Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА  -   Предложения за утвърждаване на Доклади от комисия, назначена със заповед № I -А-843/ 29.09.2004г. на кмета на община Ямбол за провеждане на ограничени конкурси за възлагане изготвяне анализ на правно състояние и приватизационна оценка

12.3 “Дезинфекционна станция” ЕООД Ямбол

ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава доклада и класирането на Комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и възлагане изготвяне приватизационна оценка на “Дезинфекционна станция” ЕООД Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА   -   Предложения за утвърждаване на Доклади от комисия, назначена със заповед № I -А-843/ 29.09.2004г. на кмета на община Ямбол за провеждане на ограничени конкурси за възлагане изготвяне анализ на правно състояние и приватизационна оценка

12.4 “Полисстрой” ЕООД Ямбол

ВНОСИТЕЛ: А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

Утвърждава доклада и класирането на Комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвяне анализ на правното състояние и възлагане изготвяне приватизационна оценка на “Полисстрой” ЕООД Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Утвърждаване резултатите от провеждане на конкурс за длъжността управител на “ДКЦ-1-Ямбол” ЕООД

ВНОСИТЕЛ:А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала в търговските дружества и чл.64, ал.4 от Закона за лечебните заведения /1999г./ подновява с нов тригодишен срок договора за управление на д-р Антон Иванов.

Задължава кмета да подпише договора за управление с д-р Антон Иванов.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Утвърждаване резултатите от провеждане на конкурс за длъжността управител на “Стоматологичен център №1-Ямбол” ЕООД

ВНОСИТЕЛ:А.Тепсизов

Общински съвет РЕШИ:

1.Утвърждава протокола и класирането на Комисията по провеждане конкурс за длъжността управител на “Стоматологичен център №1- Ямбол” ЕООД.

2.Определя фоайето пред централния вход на Община Ямбол, като място за обявяване на класирането по проведения конкурс за длъжността управител на “Стоматологичен център №1- Ямбол” ЕООД.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно утвърждаване доклад на комисията по провеждане на ограничен конкурс за изготвяне анализ на правно състояние на “Диана бус” ЕАД Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отменя взетото решение по точка 13 в частта по т.2 и 3 решение на осмата сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 25.06.2004г. – 02.07.2004г. и утвърждава доклада на Комисията по провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние на “Диана бус” ЕАД Ямбол като се счита, че предложената цена за изготвянето му от втория участник е 8 000 лв. и се изплатят направените разноски по двете административни дела №143/04 и №195/04 по описа на ЯОС.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Предложение относно възстановяване на паметниците на Г. Димитров и Съветската армия.

ВНОСИТЕЛ: В. Стоянов

Общински съвет РЕШИ:

1.Задължава кмета при възлагане изработването на ПУП на Градски парк, да заложи създаването на алея за поставяне на свалените от града и парка паметници и бюстове – собственост на община Ямбол, символи на антифашистката борба и нашето историческо минало.

2.Задължава кмета да се създаде комисия, с членове на организациите, които имат отношение към пространственото оформление, историци, общественици, които да прецизират паметниците от историческото минало на територията на общината и ги монтират в музей на открито.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно промяна в НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол

ВНОСИТЕЛ:Г. Димов, Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:

Заменя в чл. 38, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на Община Ямбол текста “не по-малко от 10%” с текста “не повече от 10%”.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.1.Предложение относно предоставяне под наем помещение на партия “Съюз на свободните демократи”.

18.2.Предложение относно предоставяне под наем помещения на партия “ВМРО – БНД”.

18.3.Предложение относно предоставяне под наем помещение на партия “Българска християнска коалиция”

18.4.Предложение относно предоставяне под наем помещения на партия “Демократи за силна България”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Закона за политическите партии и чл.19, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол предоставя за политическа дейност под наем на общинското ръководство на ПП “Съюз на свободните демократи”, част от недвижим имот – частна общинска собственост - помещение (1 стая), находяща се на ул. “Паисий Хилендарски” № 1, гр. Ямбол, с обща площ 15.33 кв.м., за срок от 3 (три) години.

Месечната наемна цена се определя по т. 53 на Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

2.На основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Закона за политическите партии и чл.19, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол предоставя под наем две помещения в недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Иван Цар Шишман” № 4 А, гр. Ямбол (стая № 7 и № 8) на Общинската организация на политическа партия “ ВМРО – БНД” , гр. Ямбол, с обща площ 54.88 кв.м., за срок от 3 (три) години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т.53 на Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

3.На основание чл. 14, ал.4 от ЗОС и чл.19, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, предоставя под наем за политическа дейност на Общинското ръководство на Партия “Българска Християнска Коалиция”, гр. Ямбол, помещение (1стая), находящо се на първия етаж в общински недвижим имот – частна общинска собственост на ул. “Цар Иван Шишман” № 4 А, гр. Ямбол, с площ 21.28 кв.м, за срок от 3 години.

Месечната наемна цена се определя съгласно т. 53 на Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол.

4.На основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Закона за политическите партии и чл.19, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол предоставя под наем за политическа дейност на общинската организация на Партия “Демократи за силна България” помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул.”Преслав” № 58, гр.Ямбол, първи етаж, с обща площ 39.00 кв.м.

Месечната наемна цена се определя съгласно ЗПП.

5.Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповеди за настаняване на Общинските организации на партиите и сключи договори за наем с упълномощените лица.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.5.Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на ул.”Огоста” № 25 на сдружение “Апостолски свободен обединен съюз”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отхвърля предложението на вносителя.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.6.Предложение относно продължаване ползването на общински недвижим имот на ул.”Йордан Йовков” № 5, гр.Ямбол от Съюз на офицерите и сержантите от запаса.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

На основание чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя под наем на Сдружение с нестопанска цел - “Съюз на офицерите и сержантите от запаса”, гр. Ямбол, двуетажна сграда - частна общинска собственост, находяща се на ул.”Йордан Йовков” № 5, гр. Ямбол, с обща площ 133 кв.м, за срок от 3 години

Месечната наемна цена се определя, съгласно т. 55 на Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС – Ямбол

Упълномощава кмета на общината да сключи Договор за наем с председателя на Областния съвет на СОСЗ, гр. Ямбол за недвижим общински имот на ул. “Йордан Йовков” № 5, гр. Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.7.Предложение относно отдаване под наем на части от недвижим имот “Безистен” – частна общинска собственост, находящ се на пл.”Освобождение”.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага разглеждането на предложението за следващо заседание на Общински съвет.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.8 Предложение относно отдаване под наем на помещения на II етаж в недвижим имот – частна общинска собственост “Хали – Стара автогара”, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Отлага разглеждането на предложението за следващо заседание на Общински съвет.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ – Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

18.9 Предложение относно допускане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ прехвърляне на собственост върху общински недвижим имот по чл.15 от ЗУТ /ЕТ Мечта - Дияна Дандаринова/.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Не приема предложението на вносителя.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТ – Избор на председател на Постоянната комисия “Обществен ред и законност”

ВНОСИТЕЛ: Г. Димов

Общински съвет РЕШИ:

Отлага разглеждането на предложението за следващо заседание на Общински съвет.