РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 29 СЕПТЕМВРИ  2005г.

 

               

ДНЕВЕН РЕД

           

            1.Предложение относно награждаване на спортиста Любен Добрев Драганов.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно промени в сборния бюджет на Община Ямбол за 2005г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            4.Предложение относно отпускане на еднократна помощ Ляйля Даскалова.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Предложение за изменение и допълнение на Приложение № 1 на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            6.Предложение относно отписване от баланса на „Комуналуниверс” ЕООД недвижим имот и записването му в баланса на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Информация относно организация за началото на учебната 2005г.-2006 г.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            8.Предложение за продажба на 100 % от капитала на търговско дружество „Диана бус” ЕАД – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение за продажба на 100 % от капитала на търговско дружество „Полисстрой” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

           

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно награждаване на спортиста Любен Добрев Драганов.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Награждава Любен Добрев Драганов с почетен знак „Златен герб” на град Ямбол, съгласно Статута за морално и материално стимулиране за принос в областта на спорта.

 

 

           

           

            ПО ТОЧКА ВТОРА – Информация за текущото изпълнение на сборния бюджет на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Не приема предложеното решение.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно промени в сборния бюджет на Община Ямбол за 2005г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Да завиши Разчета за финансиране на капиталовите разходи за основни ремонти и придобиване на ДМА през 2005г. с 75 000 лв. разпределена по параграфи и обекти, както следва:

§ 51 – 00 Основен ремонт

-         сграда на ТУБ-диспансер за сграда на Данъчна администрация 45 000 лева

-         хидроизолация котелно ЦДГ “Щастливо детство” 2 000 лева

-         хидроизолация на ЦДГ “Славейче” 4 500 лева

-         ремонт енергоспестяващо осветление на зала “Диана” 9 500 лева

§ 52-00 Придобиване на ДМА

-         компютри за общинската служба за събиране на местни данъци и такси 5 000 лева

-         асфалтиране улица “Стефан Караджа” 9 000 лева

 

      2. Да се прехвърлят от §§ 10-00 Издръжка на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, от собствения бюджет на Община Ямбол за 2005 година 6 500 лева в §§ 52-00 “Придобиване на ДМА” в същата дейност за закупуване на контролер за кръстовище на улица “Граф Игнатиев” и улица “Мраморно море”.

 

3. Обект „Ремонт на лекоатлетическа писта на градския стадион” да се замени с обект „Ремонт на спортната база на градския стадион и проект за реконструкция на стадиона” в § 51..

Да се включи в разчета в §§ 52-00 “Придобиване на ДМА” на дейност 122 “Общодържавни служби” – “Закупуване на специализиран микробус за ДМК и пътнически микробус за Община Ямбол” на стойност до 66 000 лева. Да се завиши §§ 43-00 “Субсидия за нефинансови предприятия” на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – 28 000 лева.

Средствата да се вземат от § 10 - предвидените в бюджета за 2005г. за участие в програми и проекти за социално – икономическо развитие и евроинтеграция – 520 000 лв. като сумата се намали с 94 000 лв.

      4. Да се намали годишната задача на обект “Ремонт отоплителна инсталация на ГПЧЕ “В. Карагьозов” с 3 180 лева и се включи нов обект “Асфалтиране ул. “Гавраил Кръстевич” със същата сума.

5. Допълва т. 12.4 от Решенията на ХV – та  сесия от 28.02.2005 година на Общински съвет Ямбол, като точката придобива следното съдържание : “Да извършва актуализация на бюджета с предоставените дарения и помощите съгласно волята на дарителите, получените застрахователни обезщетения и от други приходи със случаен характер, както и предоставените средства по международни програми, съгласно клаузите на договорите”.

6. Определя средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в делегираните от държавата  дейности във функция “Образование” съгласно Приложение №1.

7. От разчета за финансиране на капиталовите разходи да отпадне обект „Закупуване на сграда за общежитие на спортното училище” и да се допълни с нов обект „Реконструкция и преустройство на новата сграда на прогимназия „Ат. Кожухаров” за общежитие на спортното училище” на стойност 110 000 лв. с източник на финансиране – собствен бюджет.

Да се променят източниците на финансиране на следните обекти:

            - „Жилищен блок „Малц” – 50 000 лв. - било с източник на финансиране - бюджетни средства, става - с източник на финансиране - ИБФ и ИБС;

 - „Реконструкция кръстовище ул. Страхил” и ул. „Преслав” – било - 40 000 лв. с източник на финансиране - бюджетни средства, става - 20 000 лв. с източник на финансиране - бюджетни средства и 20 000 лв. с източник на финансиране - ИБФ и ИБС.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТАПредложение относно отпускане еднократна помощ на Ляйля Даскалова. 

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отпуска еднократна помощ в размер на 1 000 лв. на Ляйля Фьодоровна Даскалова за закупуване на животоспасяващи лекарства, като размерът бъде отчетен по параграф 42-94 „Помощи, отпускани с решение на Общински съвет” на дейност 122 – „Общи държавни служби”.  

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА – Предложение за изменение и допълнение на Приложение № 1 на НРПУРОИ на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:                                                                                                                                                

 

            Приема изменение и допълнение на Приложение №1 на НРПУРОИ, както следва:

1.      Създава нова т. 54 „а” със следния текст: „Здравни услуги извършвани от медицински лица, извън случаите по чл. 102, ал.4 от ЗЛЗ -  30% от определеният наем в т.54 за всички търговски зони.

2.      Точка 56 придобива следния запис: „НПО осъществяващи здравни, образователни, спортни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението.”

3.      Задължава  Управителите на „ДКЦ  1 – Ямбол” ЕООД и „СЦ 1 – Ямбол” ЕООД до 15 дни да актуализират договорите за наем, считано от 01.10.2005г.

ПО ТОЧКА ШЕСТАПредложение относно отписване от баланса на „Комуналуниверс” ЕООД недвижим имот и записването му в баланса на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:                                                                                                                                                

 

            Не приема предложението.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА Информация относно организация за началото на учебната 2005г.-2006 г.

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Приема информацията за организацията на учебната 2005г. – 2006г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМАПредложение за продажба на 100 % от капитала на търговско дружество „Диана бус” ЕАД – гр. Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр.28 от 19.03.2002 г.), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл.6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 8-6 от 25 юни – 2 юли 2004 г. на Общински съвет Ямбол:

1. Да се извърши продажба на 60 576 поименни акции, представляващи 100% от капитала на “Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол (наричано по-нататък “обекта” ) , чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена 1 331 000 лева. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване 13 500 лева;

2.3. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване в размер на 10 % от началната  цена се внася по банкова сметка 5010002530, банков код 13074410 при “Общинска банка” АД клон гр. Ямбол, като средствата да са постъпили по сметката до 16.30 часа на 18.11.2005 г., при повторен търг до 16.30 часа на 30.11.2005 г. В платежния документ да се посочат банковия код и номерът на сметката, на която да се възстанови депозираната сума.

2.4. Тръжната документация и информационния меморандум се заплащат  срещу такса на стойност от 500,00 лева без ДДС до 16.00 часа, на гише № 6 в Центъра за административни услуги на Община Ямбол, и получават в стая 403 на общината, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  в срок от 14.11.2005 г. до 16.11.2005 г. включително, при повторен търг до 16.00 часа на 28.11.2005 г.

2.5. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се приемат в стая 403, на ІV етаж на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол, до 17.00 часа на 21.11.2005 г. За повторния търг до 17.00 часа на 01.12.2005 г.

2.6. Времето за оглед на обекта е всеки работен ден  до 18.11.2005 г. включително от 10.00 до 12.00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка и представяне на квитанция за закупена тръжна документация в стая 403 на Община Ямбол. За повторен търг от 10.00 до 12.00 часа на 30.11.2005 г.

2.7. Провеждането на публичния търг с явно наддаване се извършва в  Община  Ямбол, ул.”Г. С. Раковски” № 7, гр. Ямбол,  зала 440, етаж ІV, от 11.00 часа на 22.11.2005 г. Повторен търг  ще се проведе на  02.12.2005 г. от 11.00 часа в зала 440, етаж ІV на Община Ямбол;

            3. Утвърждава  меморандума, тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на  60 576 поименни акции, представляващи 100% от капитала на “Диана бус” ЕАД, гр. Ямбол,

            4. Утвърждава тръжна комисия в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Тепсизов – зам. Кмет на Община Ямбол

           СЕКРЕТАР : инж. Митко Краев – директор на дирекция „ОСИД”

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Мария Грънчарова – юрист и общински съветник

                                2. Иван Стефанов – общински съветник

                                3. Гочо Димов – юрист и общински съветник

                                4. Елена Георгиева – общински съветник

                                5. Атанас Карамарков – общински съветник                                                           

            резервни члеНове:

                                 1. Гено Стайков – общински съветник

                                 2. Мариан Ингилиев – общински съветник                                  

                                 3. Митко Филипов – общински съветник              

            5. Задължава кмета на Община Ямбол да издаде заповед за назначаване на членовете на комисията за провеждане на търга.

6. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК упълномощава кмета на Община Ямбол да организира и проведе търга и сключи договора за приватизация.

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение за продажба на 100 % от капитала на търговско дружество „Полисстрой” ЕООД – гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

___________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Отлага разглеждането на въпроса за следващо заседание.