Тринадесета сесия проведена
на 29 декември 2004 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ДНЕВЕН РЕД

1. Предложение относно приемане на план-сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

2. Предложение от група общински съветници относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Група съветници

3. Информация относно текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към 30.11.2004г.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

4. Предложение относно промяна в сборния бюджет на община Ямбол за 2004г. и в разчета за финансиране на капиталовите разходи.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

5. Предложение относно закупуване на GSM – апарати за ползване от общинските съветници.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

6. Предложение за избор на съдебни заседатели.
ВНОСИТЕЛ: Д.Георгиев –председател на ВК по избор на съдебни заседатели

7. Предложение относно определяне на носителя на наградата за морално и материално стимулиране за принос в областта на спорта за 2004г..
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

8. Оспорване на решение на Общински съвет на Община Ямбол, взето на ХІ сесия, проведена на 19.11.2004г. по т.13 от дневния ред.
ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

9. Предложение относно изменения и допълнения на Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71 ал.1 т.2 от ЗОС.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

10. Предложение относно трайно решаване на въпроса със съществуването на хорова школа “Проф.Г.Димитров” - Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

11. Предложение относно възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І – за градски парк, кв.1 по действащия план на гр.Ямбол – ЦГЧ.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

12. Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

13. Стратегия за развиване на услуги за деца и семейства в община Ямбол за периода 2004 – 2006г.
ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

14. Предложение от ПК “Здравеопазване и социални дейности” относно т.6, т.7 и т.8 от плана за работа на Общински съвет Ямбол за месец декември.
ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

15. Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост.

    15.1. Предложение относно молби от ЕТ “Драмос 1992-Даниела Кирова”, ЕТ “Анди – вис 92-Ангел Андонов” и “Стил” ЕООД за прекратяване на съсобственост в недвижим имот.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

    15.2. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.5 по плана на гр.Ямбол – Златен рог -1.
ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

    15.3. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ ХХІІ, кв.62 по плана на гр.Ямбол – Каргон. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

    15.4. Предложение относно съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ І, кв.55 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ. ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно приемане на план-сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
      ВНОСИТЕЛ: К.Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
      1. Приема план-сметка за разходите за услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1 6 77 713 лв. за 2005 г., от които:
- събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 863 552 лв. с ДДС, съгласно подписан договор с концесионера
- проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 126 240 лв. с ДДС.
- почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 687 921 лв. с ДДС
      2. Определя размера на такса за битови отпадъци за 2005 г. порпорционално на данъчна / отчетна / стойност на активите, както следва:

№ по ред

Наименование на разходите

Р-р на такса – жилищни имоти

Р-р на такса – нежилищни имоти

1.

събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

1.71

2.68

2.

проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

0.26

0.36

3.

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване

0. 53

4.46

 

Общо годишна такса :

2. 5

7. 5

3. Разширява таблицата съдържаща такса битови отпадъци за 2005 г. в левове в зависимост от броя и вида на декларираните до 23.12 .2004 г. цели съдове за събиране на битови отпадъци, съобразно обявената честота за извозване за нежилищни имоти, като придобива следният вид :

№ по ред

Вид на използваният съд

Периодичност на извозване / пъти годишно /

Цена за еднократно извозване

Стойност на услугата годишно с ДДС

1

Контейнер “Бобър” вместимост 1.1 м 3

365

182

121

3,96

3,96

3,96

1445

721

480

2

Контейнер пластмасов вместимост 0.24 м 3

121

0,87

105

3

Кофа “Мева” вместимост 0.11 м 3

365

121

0,40

0,40

146

48

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ВТОРА   -   Предложение от група общински съветници относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол.
      ВНОСИТЕЛ: Група съветници

Общински съвет РЕШИ:

1.Променя чл.34, ал.2 от Правилника както следва:

 • Вместо “10% от средното брутно месечно възнаграждение на директор на дирекция в общинската администрация” става “10% от брутното месечно възнаграждение на председателя на ОбС”.

2.Настоящата промяна се отнася за времето след 01.10.2004г.

По този начин цялостния текст придобива следния вид:

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседание на Общинския съвет в размер на 10% от брутното месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет и 5% от същото за участие в заседание на постоянните комисии.

Настоящата промяна се отнася за времето след 01.10.2004г.

3.Възлага на председателя на Общинския съвет съвместно с общинската администрация да внесе за одобрение на сесия необходимите корекции в бюджета на ОбС, съответно в бюджета на Община Ямбол.

4. Да се счита за актуализирано възнаграждението на председателя на ОбС досега и след всяка актуализация на възнаграждението на кмета на общината, съгласно решение по т.6 от ІІ сесия на ОбС Ямбол .

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРЕТА   -  Информация относно текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към 30.11.2004г.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

Приема информацията за текущото изпълнение на сборния бюджет на община Ямбол към 30.11.2004г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА  -   Предложение относно промяна в сборния бюджет на община Ямбол за 2004г. и в разчета за финансиране на капиталовите разходи.
      ВНОСИТЕЛ:
К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

По прихода

1.Приема увеличението на бюджетните взаимоотношения на Община Ямбол с Централния бюджет представляващо Обща Изравнителна Субсидия §§ 31-12 с 603 343 лв.
2. Приема увеличението на размера на държавния трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ §§ 31-19 с 667 840 лв.

По разхода

1.Увеличава собственият бюджет на Община Ямбол във функция 6 “БКС”, дейност 623 – “Чистота” с 150 000 лв.
2.Увеличава бюджета на филиал “ЦДГ” дейност 311 в §§ 10 00 “Издръжка” с 15 000 лв.
3. Увеличава бюджета на Общински съвет - дейност 123 със 20 000 лв.
4.Увеличава размера на резерва за местни дейности с 418 343 лв.
5.Увеличава размера на резерва за държавни дейности с 6 56  840 лв.
6.От получените средства във връзка с преотстъпения данък по ЗОДФЛ да се предоставят 11 000 лв. на ОУ “П.Р.Славейков” като с тази сума се завиши и бюджета на училището за 2004г. /за текущ ремонт/. Промените да се отразят по приходната и разходната част по съответните параграфи.

По собствения бюджет на Община Ямбол

1. Да се намали собствения бюджет на Община Ямбол за 2004 г. с 5 300лв.
2. Да се завишат бюджетните кредити за 2004 г. на:
МГ ”Ат. Радев” с 4 100 лв.;
Г ”В. Левски” с 900 лв.;
ГПЧЕ ”В. Карагьозов” с 300 лв.
Промените да се отразят съответно в държавна дейност 322 на функция “Образование”, § 40-00 – Стипендии.
3. Определя в местна дейност 759 – Други дейности по културата от собст-вения бюджет на Община Ямбол за 2004 г., целеви средства на Държавен куклен театър Ямбол, в размер на 4600 лв. за литературния конкурс за написване на нова българска пиеса за куклен театър.

По Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2004 г.

 • Да се намали задачата на обект “Реконструкция сградата на Общинска администрация” с 3190 лв., като се намали с 10 794 лв. с източник на финансиране собствен бюджет и се увеличи с 7604 лв. с източник на финансиране Фонд Приватизация.

Задача “Реконструкция сградата на Общинска администрация”

било :

общо

собствен б-т

Фонд Приватизация

72 422

12422

60000

става :

общо

собствен б-т

Фонд Приватизация

69 232

1628

67604

Да се увеличи задачата по проект “Енергийно ефективната модернизация на уличното осветление на град Ямбол” за район “Север” с 3190 лв. и да се променят източниците на финансиране по райони за проект “Енергийно ефективната модернизация на уличното осветление на град Ямбол”, както следва :

било :

 

общо

собствен б-т

Фонд Приватизация

Район "Юг"

30000

0

30000

Район "Централен"

25000

0

25000

Район "Север"

26082

12091

13991

общо

81082

12091

68991

 

става :

 

 

 

 

 

общо

собствен б-т

Фонд Приватизация

Район "Юг"

30000

3482

26518

Район "Централен"

25000

4122

20878

Район "Север"

29272

15281

13991

общо

84272

22885

61387

 

3. Да се промени размера на средствата по параграфи, както следва :

§ 52 – 00 Придобиване на дълготрайни материални активи

Обект “ЕПЖБ – 19 кв. 78” било – 200000 лв. , става – 182900 лв. собствен бюджет.

§ 55 – 00 Капиталов трансфер

Обект “Нова районна болница” било – 20 000 лв., става – 37 100 лв.

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТА -   Предложение относно закупуване на GSM – апарати за ползване от общинските съветници.
      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
     

1.Упълномощава комисия в състав – председател на ОбС – Ямбол и по един представител на ГС да закупи със средства от бюджета на ОбС GSM – апарати на стойност до 11 000 лева за ползване от всеки общински съветник и звеното, обслужващо ОбС.

2.Включва в издръжката си заплащането на месечна абонаментна такса за 38 SIM карти към М-тел в размер на 10 лв. /без ДДС/ и 30 лв. /без ДДС/ месечен лимит.

3.Упълномощава при горните условия кмета на община Ямбол да сключи двугодишен договор с М-тел за присъединяването на 38 безплатни SIM карти, издадени на ОбС - Ямбол към съществуващата група в Община Ямбол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ШЕСТА -   Предложение за избор на съдебни заседатели.
      ВНОСИТЕЛ:
Д.Георгиев –председател на ВК по избор на съдебни заседатели

Общински съвет РЕШИ:
     

1.Предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.Марийка Тотева Крепчева;
2.Женя Иванова Събева;
3.Мария Христова Милчева;
4.Петя Георгиева Иванова;
5.Генка Христова Вълчева;
6.Желязко Янев Янакиев;
7.Невена Николова Георгиева;
8.Султана Василева Господинова;
9.Георги Петров Гачев;
10.Емил Любенов Митков;
11.Елена Борисова Недкова;
12.Христо Димитров Паспалджиев;
13.Златка Иванова Божкова;
14.Петя Николова Господинова;
15.Иванка Христова Великова;
16.Белчо Петров Стоянов;
17.Васил Димитров Господинов;
18.Желязко Тодоров Желязков;
19.Сивка Христова Радева;
20.Мария Димова Лечева;
21.Станка Йорданова Русева;
22.Златка Стоилова Овчарова;
23.Петя Димитрова Кабадиева;
24.Орхан Алиев Юсеинов;
25.Елена Ненчева Пейчева;
26.Магдалена Василева Божилова;
27.Мария Николова Димитрова;
28.Петя Григорова Илиева;
29.Динка Колева Жекова;
30.Нели Стоянова Кирова;
31.Жасмина Димитрова Бабова;
32.Николай Тодоров Арнаудов;
33.Добринка Димитрова Касърова;

2.Предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

 1. Таня Делчева Ставрева
 2. Филип Пеев Филипов
 3. Мария Атанасова Атанасова
 4. Геника Иванова Георгиева
 5. Маргарита Христова Николова
 6. Величка Иванова Алексиева
 7. Константин Георгиев Костадинов
 8. Джена Атанасова Георгиева
 9. Станка Иванова Едрева
 10. Марина Николова Куманова
 11. Стойка Петкова Иванова
 12. Чудомир Димов Демирев
 13. Стойно Михалев Стойнов
 14. Петя Николова Турлакова
 15. Боряна Василева Андонова
 16. Недю Илиев Гацов
 17. Георги Добрев Костов
 18. Петя Иванова Деновска
 19. Невен Стоев Кафеджиев
 20. Назиг Гарабед Терлемезян
 21. Живко Алексиев Иванов
 22. Весела Иванова Чирпанлиева
 23. Николина Атанасова Въртигорова
 24. Виолета Денева Колева
 25. Дочка Йорданова Коджабашева
 26. Марийка Йорданова Иванова
 27. Иван Деянов Димитров
 28. Недялка Христова Мишинева
 29. Екатерина Димитрова Йорданова
 30. Светла Пламенова Атанасова
 31. Ирина Кънчева Милкова
 32. Тонка Калинова Михайлова
 33. Ангелина Илиева Чобанова
 34. Маргарита Петрова Иванова
 35. Саид Мехмедов Авджиев
 36. Мира Стефанова Бъчварова
 37. Екатерина Тончева Вълчанова
 38. Йорданка Димитрова Димитрова
 39. Веселина Стоянова Николова
 40. Йорданка Динева Терзиева
 41. Диана Щилиянова Вълчева
 42. Виолета Дойчева Дойчева
 43. Василка Димитрова Анастасова
 44. Тодорка Дончева Стоянова
 45. Ташка Панайотова Христова
 46. Марийка Танева Иванова
 47. Мария Иванова Георгиева
 48. Влайчо Трифонов Милев
 49. Маринка Йорданова Дуплева
 50. Мария Димитрова Ангелова
 51. Пенка Янчева Кабадиева
 52. Румяна Колева Стайкова
 53. Тодорка Кръстева Андонова
 54. Делка Йорданова Петрова
 55. Николина Стратиева Николова

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА СЕДМА -   Предложение относно определяне на носителя на наградата за морално и материално стимулиране за принос в областта на спорта за 2004г..
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     За високи постижения в областта на спорта награждава ВАНЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА с грамота, придружена с парична награда от 3 /три/ минимални работни заплати.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ОСМА -   Оспорване на решение на Общински съвет на Община Ямбол, взето на ХІ сесия, проведена на 19.11.2004г. по т.13 от дневния ред.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
      Потвърждава решението си, прието на ХІ сесия на ОбС – Ямбол, проведена на 19 - 25.11.2004г. по т.13 от дневния ред.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА -   Предложение относно изменения и допълнения на Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71 ал.1 т.2 от ЗОС.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
     

І.Д умата “екологичен” да се замени с “екологически” в чл.6 ал.1 т.6 и ал.6.
ІІ. Чл.8 нов ал.3 да остане в стария вид на чл.7 с допълнението “и се определят общинските съветници по чл.10 ал.1”.

ІІ І.Приема изменения и допълнения в Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС на Общински съвет – Ямбол както следва:

§1. В чл.1, ал.1 израза “и за дейностите по чл.70 от ЗОС” се заличава;

§2. Чл.2, ал.1 става чл.2, израза “и във връзка с извършване на дейности по чл.70 от ЗОС” се заличава и става съответно:

Чл.2. Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл.69 ”

§3. Ал.2 от чл.2 става чл.3 и придобива следната нова редакция:

Чл.3. Концесия може да се предоставя за обектите – публична общинска собственост по чл.69 от ЗОС.”

§4. Чл.3 става чл.4;

§5. Чл.4 става чл.5;

§6. В нов чл.5, ал.2 се правят изменения и допълнения както следва:

“ (2) Откриване на процедура по предоставяне на концесия по повод или във връзка с предложението по чл.4, ал.1 не създава права или привилегии за лицата, подали предложение във връзка с предоставянето на концесия.”

§7. Чл.5 става чл.6;

§8. В нов чл.6 се правят следните изменения и допълнения, както и промяна номерацията на алинеите. В ал.7 израза “и на дейностите по чл.70 от ЗОС” се заличава :

“ Чл.6. (1) Кметът на общината прави мотивирано предложение до Общинския съвет за предоставяне на концесия съдържащо предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесия.

(2) Неразделна част от предложението по ал. 1 са:

1. правен анализ на концесията;

2. финансово-икономически анализ на концесията;

3. социален анализ на концесията;

4. екологиче ски анализ на концесията;

5. други анализи съобразно предмета на концесията.

(3) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта или дейността;

2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия и уточняване на конкретните обекти, свързани с осъществяване на дейността, подлежаща на концесиониране, включително анализ на принадлежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;

3. установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или от прилежащата инфраструктура; представяне на ползвателя и на основанията за ползването;

4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;

5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта или осъществяването на дейността, включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;

6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.;

7. установяване и квалифициране на правомерността на придобити или осъществявани права върху обекта;

8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта или дейността с оглед на евентуално провеждане на конкурс;

9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;

10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта или дейността.

(4) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:

1. описание и характеристики на обекта или дейността, определяне на техническите параметри и граници;

2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта или с извършването на дейността;

3. технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността или във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда;

4. минимална задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;

5. предложение за гаранции и форми на контрол от страна на концедента за изпълнение на минималната работна, инвестиционна и рекултивационна програма;

6. определяне и обосновка на срока на концесията;

7. определяне и анализ на разходите по години - инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и други, свързани с ползването на обекта или с извършването на дейността;

8. определяне и анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта или извършването на дейността; принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;

9. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение;

10. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на концедента;

11. анализ и изводи за ефективността на проекта, в т.ч. бюджетната, на основата на дисконтираните парични потоци за предлагания срок на концесията, нетната настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост, срока на откупуване и оценка на риска;

12. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;

13. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.

(5) Социалният анализ разглежда възможностите за осигуряване на работни места и квалификация на специалисти във връзка с концесията, отражението й върху демографията на района и очаквания социален ефект.

(6) Екологическият анализ съдържа експертно становище по обхвата на предварителния доклад за оценка на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

(7) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл.69, не включени в анализите по ал.2, т.2-3. ” ;

§9 . Чл.6 става чл.7 и в ал.2 думите “отдел “Общинска собственост”” се заменят с думите “дирекция “Общинска собственост и икономически дейности””;

§10 . Чл.7 става чл.8;

§11 . В нов чл.8 се правят следните изменения и допълнения:

(3) С решението по ал.1 се възлага на Кмета на Общината да организира конкурса или търга и се определят общинските съветници по чл.10 ал.1.

1. Създава се нова ал.4 със следния текст:

“(4) При приватизиране на търговско дружество с общинско участие, което ползва обекти и/или извършва дейности, подлежащи на концесиониране, предложението по чл.6, ал.1 се прави в срок до три месеца от обнародването на решението за приватизация. Общинският съвет взема решението за предоставянето на концесия на това дружество в срок три месеца от предложението.”

2. Ал.4 става ал.5.

§12 . Чл.8 става чл.9 и придобива следната нова редакция:

Чл.9. (1) Концесионерът се определя чрез конкурс или търг. В определени със закон случаи концесионера се определя без конкурс или търг.

(2) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

(3) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

(4) При предоставяне на концесия в случаите по чл.8, ал.4, концесионер по право е търговското дружество, ползващо обекта или извършващо дейността, подлежащи на концесиониране.

(5) Начинът за избор на концесионера се определя от Общинския съвет в решението по чл.8, ал.1.

( 6 ) Общинският съвет определя вида на конкурса (присъствен или неприсъствен) или на търга (с тайно или с явно наддаване). ”;

§13 . Досегашен чл.9 се заличава;

§14 . В чл.10, ал.1 придобива следната нова редакция:

“(1) Кметът на общината в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на Общинския съвет назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател, заместник-председател и трима членове. В състава на комисията задължително се включват минимум двама общински съветници.”;

§15 . В чл.11, ал.4 израза “по чл.7, ал.1” се заменя с израза “по чл.8, ал.1.”;

§16 . В чл.12, ал.2, т.3 израза “по чл.7, ал.1, т.4” се заменя с израза “по чл.8, ал.2, т.4.”;

§17 . В чл.13, ал.1 израза “по чл.7, ал.1 условия” се заменя с израза “по чл.8, ал.2 условия.”;

§18 . В чл.27, ал.2, т.2 израза “по чл.7, ал.1” се заменя с израза “по чл.8, ал.1.”;

§19 . Чл29”а” се заличава (преминава в нов чл.8, ал.4);

§20 . В чл.30 се прави следното изменение:

 •  
 • В ал.1 израза “по чл.7, ал.1” се заменя с израза “по чл.8, ал.1.”;
 • В ал. 4 израза “по чл.7, ал.1” се заменя с израза “по чл.8, ал.1.”;

§21 . В чл.33, ал.1 израза “по чл.7, ал.1” се заменя с израза “по чл.8, ал.1.”;

§22 . В чл.39, ал.2 израза “по чл.7” се заменя с израза “по чл.8”;

§23 . В чл.42, ал.1 израза “отдел “Общинска собственост” се заменя с израза “дирекция "Общинска собственост и стопански дейности".”

§24 . В чл.47 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 и 2 се изменят така:

“(1) Кметът на общината организира създаването и поддържането на общински концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии.

(2) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез Интернет.” ;

§ 25 . В чл.48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В алинея 2 израза “и дейностите по чл.70 от ЗОС” се заличава;

2. Алинея 3 и 4 придобиват следната нова редакция:
“(3) Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:

1. идентификационен номер на вписването;

2. решението на общинския съвет по чл.8, ал.1, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия;

3. заповедта за търга или конкурса;

4. предмет на концесията;

5. индивидуализация на обекта на концесията;

6. срок на концесията;

7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;

8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;

9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на договора за концесия;

10. основни параметри на концесията:

- имуществени права и задължения на страните по договора;

- вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;

- основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;

11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;

12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване;

13. забележки по вписаните обстоятелства.

(4) По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.”;

§26 . В чл.49 се правят следните изменения:

1. В ал.3, т.1 изразите “по чл.3” и “по чл.7, ал.1” се заменят с изразите “по чл.4” и “по чл.8, ал.1”;

2. В ал.4 израза “отдел “Общинска собственост”” се заменя с израза “дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".”;

§27. В параграф1, ал.1 израза “и дейностите по чл.70” се заличава.;

§28. В параграф2, ал.2 израза “и дейностите по чл.70” се заличава.;

§29 . В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 7 със следния текст”

§7. В двумесечен срок от влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр.80 от 2004 г.) Кмета на общината представя в администрацията на Министерския съвет документите по чл.31, ал.1 от ЗК, с изключение на тези, които вече са представени.”

 

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА -   Предложение относно трайно решаване на въпроса със съществуването на Хорова школа “Проф. Георги Димитров” - Ямбол
      ВНОСИТЕЛ: М. Филипов

Общински съвет РЕШИ:
      Отлага разглеждането на въпроса до приемане на Общински план за развитие и бюджет 2005година.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА -   Предложение относно възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I – за градски парк, кв.1 по действащия план на гр. Ямбол - ЦГЧ
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.На основание чл.9, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал.1, по реда на чл.121 от ЗУТ и Протокол №30 от 09. 12. 2004г. На ОЕСУТ, да бъде възложено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I за градски парк, кв.1 по действащия план на гр. Ямбол – ЦГЧ.

2. Общинска администрация да внесе всички предложения и възражения след общественото обсъждане в ПК ТУООС за становище преди изготвянето на предварителния ПУП за градски парк.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА -   Предложение относно приемане на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:

1.Да отпадне текста на цялата т.4.3. от плана-програма.

2.Да се допълни т.1.3 от плана-програма с текста – Да се изгради измервателно устройство от типа везни-кантар на входа на депото за твърди битови отпадъци.

3.Да се запише към т.4.3 текста - Да се създаде комисия, съвместно с общинската администрация и пет общински съветника за водене на преговори за регионално депо за битови отпадъци.

4.Приема Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците с план – програма за действие 2005/2007г. включително с приетите по-горе промени.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА -   Стратегия за развиване на услуги за деца и семейства в Община Ямбол
      ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

Общински съвет РЕШИ:
Приема Стратегията за развиване на услуги за деца и семейства в Община Ямбол за периода 2004г.- 2006г.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА -   Предложение от ПК “Здравеопазване и социални дейности” относно т.6, т.7 и т.8 от плана за работа на Общински съвет гр. Ямбол за месец декември
      ВНОСИТЕЛ:
ПК ЗСД

Общински съвет РЕШИ:

1. Приема за сведение информацията на кмета на Община Ямбол относно т.6, т.7 и т.8 от Плана за работа на Общински съвет за месец декември 2004г.

2. Общинска администрация да разгледа възможностите и потърси сграда подходяща за разкриване на разширени на Дом за стари хора, Приют за бездомни и скитащи хора и Социален стол.

3. Общинска администрация в срок до 30.01.2005г. да проучи въпроса относно ползване сградата на ул. “Ресен” № 2 /бивша клиника “Хипократ” и останалата част от нея/ с оглед разкриване на разширение на Дом за стари хора или Приют за бездомни и скитащи хора и Социален стол.

Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА -   Предложения за управление и разпореждане с общинска собственост
    15.1. Предложение относно молби от ЕТ “Драмос 1992 – Даниела Кирова”, ЕТ “Анди-92-Ангел Андонов” и “Стил” ЕООД за прекратяване на съсобственост в недвижим имот
      ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

Общински съвет РЕШИ:
Отлага разглеждането на т.15 от дневния ред за следващо заседание.