ПРОТОКОЛ № LXI

 

            Днес, 31.08.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0125/24.08.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха д-р Недялка Петкова, Иван Тахчиев и Явор Брънков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестдесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Сливен и Община Нова Загора по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно разделяне на СУ Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ и Домашен социален патронаж, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на три паралелки с брой ученици под минималния през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка IX–ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно организиране дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  в рамките на предоставени средства за издръжка съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид. ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ПЗОС“ гр. Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в собствен имот ПИ с идентификатор 87374.515.20 за обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

11.  Предложение относно отстъпено право на строеж на ул. „Елена Янкова“ бл.10 – таван.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински застроен ПИ 87374.540.234 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Независима България“ № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно Прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XX-207, в кв. 127, по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара”, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.69.124.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.31.23.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Доклад относно Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за изменение на действащия:

·         Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона.

·         ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

22.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

ВНОСИТЕЛ: А. Шиков

23.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям първа точка от дневния ред.

 

Шиков - Има предложението от ПК ЗСДСИ за отпускане на ЕФП и едно извънредно предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“, постъпило след крайния официален срок за приемане на проектопредложения. Няма други предложения по дневния ред.

Подлагам на гласуване включването на предложението от ПК ЗСДСИ като т. 1 в дневния ред.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване извънредното предложение на кмета да влезе като т. 24 в дневния ред.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Радостинова Желева и Мария Панайотова Рачева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

2.      Предложение относно разделяне на СУ Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ и Домашен социален патронаж, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на три паралелки с брой ученици под минималния през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка IX–ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно организиране дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  в рамките на предоставени средства за издръжка съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид. ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ПЗОС“ гр. Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в собствен имот ПИ с идентификатор 87374.515.20 за обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

11.  Предложение относно отстъпено право на строеж на ул. „Елена Янкова“ бл.10 – таван.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински застроен ПИ 87374.540.234 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Независима България“ № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно Прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XX-207, в кв. 127, по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара”, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.69.124.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.31.23.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Доклад относно Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за изменение на действащия:

·         Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона.

·         ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

22.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

ВНОСИТЕЛ: Ат. Шиков

23.  Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Радостинова Желева и Мария Панайотова Рачева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Ваня Желева от гр. Ямбол, в размер на 1000 лв. (хиляда лева) и Мария Рачева от гр. Ямбол, в размер на 1000 лв. (хиляда лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно разделяне на СУ Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ и Домашен социален патронаж, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за социалните услуги и чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Ямбол:

1.      Разделя Домашен социален патронаж от социалната услуга Дом за стари хора „Свети Архангел Михаил“, гр. Ямбол.

2.      Домашен социален патронаж да бъде разкрит като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Ямбол, местна дейност, считано от 01.10.2023 г.

3.      Възлага на Кмета на Община Ямбол изпълнението на настоящото решение.

 

  

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на три паралелки с брой ученици под минималния през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението и прави следните предложения:

1.      Да отпадне т.1 от проекторешението;

2.      Да бъдат дофинансиране паралелките от 1 клас и 5 клас спрямо исканията на директора. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението и подкрепя предложенията на ПК ОСМД. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложенията на ПК ОСМД и ПК БФ т.1 да отпадне от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – 1                  въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложенията на ПК ОСМД и ПК БФ да се дофинансират 1 клас и 5 клас.

Гласували       за – 21                         против – 1                  въздържали се – 11

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с направените промени.

Гласували       за – 30                         против – няма            въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Ямбол:

Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка I клас с брой ученици под минималния – 11, III-ти клас с брой ученици под минималния – 12, една паралелка IV-ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка V клас с брой ученици под минималния – 13 и една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 16, през учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства /дофинансиране/ на една паралелка IX–ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка IX-ти клас с брой ученици под минималния – 11, през учебната 2023/2024 година в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно организиране дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  в рамките на предоставени средства за издръжка съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол:

  1. Дава съгласие, считано от 01.10.2023 г. щатното разписание в Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ да бъде увеличено с още 10 броя социални асистенти т.е. да бъдат назначени общо 68 социални асистенти, но в рамките на разчетените натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на Община Ямбол, който позволява бюджета на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.  
  2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община Ямбол  през 2023 г. да продължи да се предоставя като делегирана от държавата дейност, в рамките на определеният стандарт и средства за финансиране, осигурени съгласно Закона за държавния бюджет през съответната година.   

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението без ПК ЗОРПК и ПК ОСМД (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ ).

Калиманов – изк. – Тъй като виждам, че само аз съм направил съгласно закона за админитративните актове, съгласно чл.26, 28 няколко предложения по отношение на наредбата, която ни предлагате за изменение. В долната част, където е за почетните граждани - подкрепям наредбата. За горната част няма как да я подкрерпя. Първо, защото в чл.52 предлагате едни услуги, които в действащата наредба в момента ги има. Питам защо беше необходимо това? В чл.33 по същия начин имаше цени на услуги, които в момента са действащи и аз не виждам защо трябваше по същия начин отново да ги публикувате като цените те не предлагат нито увеличение, нито намаление….

Шиков – Няма ли нови точки?

Калиманов – Аз говоря конкретно за делничните дни.

Шиков – Всичко е мотивирано. Доколкото чета в таблицата, трябва да се цитира цялата точка. Иначе как да се отдели това тире в празнични дни, без да цитираш цялата точка?

Калиманов - Можеше да бъде само в празнични дни.

Шиков – И да не е ясно къде е.

Калиманов - По важно е не толкова цените на услугите, а това, че трябва да обявим на гражданите, че цените, които досега заплащаха и заявяваха в наредбата досега, нямаше заявено желание. Сега с новите предложения и изменения, които правим, гражданите трябва да си платят 50% от услугата още в началото. Дали тази услуга ще бъде качествено изпъленна и дали гаждананина ще бъде доволен, това не се знае. Питам защо е необходимо предварително да вземем парите на хората, преди да бъде извършена услугата? Досега нямаше такова изискване, сега гледам предложението, че има такова изискване. Държа кмета лично да ми отговори, благодаря!

Ревански -  Разбирам, че г-н Калиманов има някакви притеснения по тази наредба, но аз не виждам причина защо една наредба да не се промени и самата тя да има някакво развитие. Обикновено като си заяви човек някаква услуга винаги оставя някакъв аванс за услугата, която е заявил и не виждам някакъв голям проблем в това.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23             против – 5                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински Съвет - Ямбол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, както следва:

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г.)

§ 1. След таблицата по чл.21, ал.1, т.1 се добавя следния текст:

* Таксата за извършване на услугата по ал.1, т.10 се заплаща както следва:

- 50% при заявяване на услугата;

- 50% при получаване на разрешението за  Разполагане на строителни материали и строителни

площадки.

§ 2. В чл.33, ал.1, т.38 и т.39 се отменят.

§ 3. В чл.46, ал.1 се добавя нова т.28 със следното съдържание:

„т.28 За ползване на детски приключенски въжен парк:

- за лица до 10 години – 2.00 лв.

- за лица над 10 години – 4.00 лв.

- семеен билет /за 4 човека/ - 10.00 лв.

- групов билет /5 човека/ - 15.00 лв.;

§ 4. В чл.46, ал.1, т.8 се изменя по следния начин:

„За ползване на писта за бягане на Градски стадион:

- за 1 месец – 20.00 лв.;

- за 12 месеца – 80.00 лв.“

§ 5. В чл.46 се създава ал.4 със следното съдържание:

„За ползване на услугата по чл.46, ал.1, т.8 се подава заявление по образец в ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“. На правоимащите лица се издава абонаментна карта, съобразно заявения за ползване период.“

 

§ 6. В глава трета се създава нов чл.44б със следното съдържание:

„чл.44б (1) Услуги по гражданското състояние извън нормативно определените, се извършват в следните срокове и цени:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ЦЕНА

СРОК

ЦЕНА

1

Издаване на родословно дърво

30 работни дни

100.00

-

 -

2

Признаване на актове по гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

7 работни дни

20.00

 

 

3

Вписване на припознаване на дете  в регистрите по гражданско състояние при вече съставен акт за раждане

3месеца

10.00

-

 -

4

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

30 мин.

10.00

 

 

(2) Цената за извършване на услугата по ал.1, т. 1 се заплаща както следва:

-50 % при заявяване на услугата;

-50% при получаване на удостоверението.

При невъзможност за издаване на удостоверението, поради липса на данни или информация,

заплатената цена при заявяване на услугата не подлежи на възстановяване.

 

§ 7. „Чл. 52, ал.1, т. 16 се изменя по следния начин:

         

16

Ритуал за тържествено сключване на граждански брак в ритуална зала

- делнични дни

80.00лв.

- в празнични дни

120.00лв.

 

§ 8. „Чл. 52, ал.1, т. 17 се изменя по следния начин:

         

17

Кратък ритуал за сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни

60.00лв.

 

 

§ 9. „Чл. 52, ал.1, т. 18 се изменя по следния начин:

         

18

Сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни без ритуал

40.00лв.

 

 

§ 10. „Чл. 52, ал.1, т. 20 се изменя по следния начин:

         

20

Изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън ритуална зала /от 10:00 часа до 18:30 часа/

140.00лв.

 

§ 11. В чл.52, ал.1, т.21, т.22 и т.23 се отменят.

 

§ 12. В глава трета се създава нов чл.53а със следното съдържание:

„чл.53а Лицата удостоените със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” се освобождават от заплащане на цени за предоставени услуги, както следва:

- по чл. 47, ал.1, № 1 „Посещение на експозиция на ХГ „Ж. Папазов";

- по чл. 48, ал.1, № 1 „Посещение на експозициите на РИМ –Ямбол в гр. Ямбол /ул. Бяло море № 2 и Етнографски комплекс в кв. Каргон/ и № 2 Посещение в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле“ /резерват и експозиционна зала/;

- по чл. 49, ал.1, № 1 „Посещение на „Музей на бойната слава", т.1.1. Входни билети за индивидуално посещение;

- по чл. 50, ал.1, таблица 1, № I, т.2 Посещение на „КИЦ Безистен - експозиционни зали на ниво „Минало" и № II, т.1 „Посещение на концерт на Камерен оркестър“.

 

Заключителни разпоредби

 

 

§ 13. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 14. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на ½ ид. ч. от общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради на ул. „Страхил войвода“ № 55-55А, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на  ½ ид.ч от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.250 целият с площ 516 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. , на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-18-7905-25.08.2020 г. на началника на СГКК- Ямбол,  за който е отреден  X 250 за ЖС, квартал 30 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 2828/02.07.2021 г., находящ се в гр.Ямбол, ул.“ Страхил войвода“ №55-55А в размер на 22 510.00 (двадесет и две хиляди петстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Мери Костова.Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на ОП ПЗОС“ гр. Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл. 52, ал. 4 и чл. 53, ал. 1 от Закона за общинската собственост:

§1. Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ съоръжението „Детски приключенски въжен парк“ в градски парк Ямбол.

§2. Приема изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

Изменя Раздел VII чл. 25, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“, като в Таблица № 1 бъде добавена т. 12.

   Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“, или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж в собствен имот ПИ с идентификатор 87374.515.20 за обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 от ЗОС дава съгласие да бъде учредено от "МЕСОКОМБИНАТ - БАЙ ТЕЧО", ООД, . "ТРАКИЯ - КОНЕЦ" ЕООД, "ЯМБОЛЕН" АД, "СЕВИНА-ЛТД" ЕООД  и  "ПЕТ ФИНАНС" ЕООД безвъзмездно право на строеж на Община Ямбол за реализиране на обект „Основен ремонт и пристрояване на общински приют за безстопанствени животни“ в съсобствен поземлен имот с идентификатор 87374.515.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с площ: 303 830 кв.м. , находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 35

Да се сключи Договор на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Яс. Киров -  За протокола съм „за“.

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.37 ал.6, т.1 от ЗОС и чл.67, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България, представлявано от министъра на здравеопазването, за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, в съответствие с издадената виза за проектиране в поземлен имот с идентификатор 87374.528.364, целият с площ 890 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с   УПИ III 364  "За обществено обслужване и жилищно застрояване" в квартал 84 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Вит“ № 75, актуван с АЧОС № 2190/08.05.2018 г., което да бъде упражнено, съгласно одобрен архитектурен проект.

 

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отстъпено право на строеж на ул. „Елена Янкова“ бл.10 – таван.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на Георги Граматиков с постоянен адрес, гр. Ямбол от 22.81 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.536.8, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 7 710 кв.м, във връзка с обособяване чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект апартамент с идентификатор 87374.536.8.8.3 в сграда с идентификатор 87374.536.8.8 по КК и КР на гр. Ямбол, в жилище - апартамент и определя пазарна цена в размер на 3 150.00 (три хиляди сто и петдесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 203/406 идеални части от общински застроен ПИ 87374.540.234 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Независима България“ № 26-26А.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – изк. - Въпроса ми е как така в единия имот, който беше на ул. „Стамболийски“ в т.7 постигнахме тази цена, която ОбС тогава предложи, а този е още по-атрактивен имот. Каква е разликата между единия имот и другия, и защо не можахме да постигнем тази оценка? Ако може все пак някакво уточнение, благодаря!

Шиков – Г-н Калиманов, затова са независими оценители, как да Ви отговори кмета?

Ревански – отг. – Смятам че вече г-н Г-н Калиманов малко прекалява, има комисии, които са точно за това и може да питате в тях.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 203/406 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.540.234 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка двеста тридесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 406 /четиристотин и шест/ кв. м., находящ се на ул. „Независима България № 26-26А в размер на 20 700.00 /двадесет хиляди и седемстотин/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Димчо Димов и Христина Димова от гр. Ямбол, с постоянен адрес: .

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал.1 и чл.  53 от Закона за общинската собственост, предоставя за управление на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол:

-      Урнови/колумбарийни стени – 2 броя

-      Фугираща машина за настилки

Възлага на кмета на 9Община Ямбол и на Директора на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“ или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на описаните ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно Прехвърляне на ДМА от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, се прехвърли гореописаният актив от Община Ямбол на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“.

Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания ДМА, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане на план за регулация за УПИ XX-207, в кв. 127, по регулационния план на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XX-207, в кв. 127 по плана на града, одобрен с решение № XLVII-16 от 25.09.2007 г. на ОбС – Ямбол и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.571.359 с площ 14 кв. м., в размер на 152.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Калинка Гърдева и Гърдьо Гърдев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара”, одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.69.124.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Мариян Тенев,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара” във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за складова дейност, търговия и услуги.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.69.124 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Зайчара” да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-69.124 „За складова дейност, търговия и услуги“ в кв./кад. район/ 69. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, план-схема за комуникационно-транспортната мрежа;

 

2.      На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на Мариян Тенев, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.69.929 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 25 кв.м. /проектен ПИ 87374.69.935/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

ЗАДАНИЕ + СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 113 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-230, 231  в кв. 30 по плана на град Ямбол – Първи  жилищен район и едновременно изработване на РУП.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЗ за новопроектиран УПИ VIII-570.350, образуван след изменението.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за урегулирани поземлени имоти УПИ XXIII-208, УПИ XXII-209, УПИ VIII-210, УПИ IX-211 и УПИ XXI-212 в кв. 116 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“ и изработване на проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за новопроектиран УПИ VIII-570.350 /проектен идентификатор 87374.570.350/, образуван след изменението, като съставна част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.31.23.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т. 1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на "МИТЕС" ЕООД и "ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ" ЕООД, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за база за съхранение, ремонт и поддържане на транспортни средства.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.31.23 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Смокините“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-31.23 „за база за съхранение, ремонт и поддържане на транспортни средства“ в кв./кад. район/ 31. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация;

2.      На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на "МИТЕС" ЕООД и "ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ" ЕООД, в качеството им на заинтересовани лица, от името на общината и за собствена сметка да извършат процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор ПИ 87374.31.200 - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, представляваща проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.31.949 с площ 370 кв.м.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Доклад относно Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ V „за жилищно строителство“, кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първата точка от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № ХLVIII-17/24.11.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 9/10.08.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение УПИ V „за жилищно строителство“ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол, ПИ 87374.525.7 по кадастралната карта, с което изменение за същия имот се променя устройствената зона от устройствена зона с обществено обслужващи функции в устройствена зона за предимно производствена дейност (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно Разрешение за изработване на проект за изменение на действащия:

·         Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона.

·         ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Ем. Кремъкова -  За протокола съм „за“.

Е. Важаров -  За протокола съм „за“.

Г. Георгиев -  За протокола съм „за“.

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на:

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

• ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92 

 

2.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване и (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на:

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-за АРЗ „Г. Калчев“, УПИ LXVII-511.463 и терен обозначен с условен знак за озеленяване, всички в кв. 159 по плана на гр. Ямбол - промишлена зона

• ПУП – План за улична регулация (ПУР) на задънена улица с осови точки о.т.423 –о.т.424, улица с осови точки о.т.77-о.т.78-о.т.81–о.т.86 и улица с осови точки о.т. 423–о.т.92 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

СХЕМА

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ ).

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно разходване на част от възстановените от РИОСВ - Стара Загора средства от банковата сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 58, ал.1 от ЗИД на ДОПК, Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да използва преведените и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и оборудване за извършване на мероприятията по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на града, с обща прогнозна стойност 39 940 лв. с ДДС, както следва:

 

1.Чук за багер Прогнозна стойност с включен ДДС 4 470.00 лв.

2.Бързо превключване за багер Прогнозна стойност с включен ДДС 1 770.00 лв.

3.Кофа за багер 300 мм. Прогнозна стойност с включен ДДС 330.00 лв.

4.Кофа за багер 1000 мм. Прогнозна стойност с включен ДДС 660.00 ля.

5.Хидравлична завъртаща се конзола за кофа Прогнозна стойност с включен ДДС 2 090.00 лв.

6.Кофа 4 в 1 за мини багер - товарач Прогнозна стойност с включен ДДС 2 300.00 лв.

7.Снегорин за мини багер товарач Прогнозна стойност с включен ДДС 1 600.00 лв.

8.Четка за плевели Прогнозна стойност с включен ДДС 20 220.00 лв.

9.Машина за почистване на пясък Прогнозна стойност с включен ДДС 6 500.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 31                         против – 1                  въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“  

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение за кандидатстването проектно предложение: „Речен парк – Ямбол“ по обявен конкурс на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) с наименование: „Европейските награди за зелени градове“.

 

Председателят даде думата на Иван Кърцъков да огласи питане вх.№ В-0453/11.08.2023г., относно въжено съоръжение в Градски парк. (приложено питане)

Васил Александров връчи и огласи отговори на Ив. Кърцъков по въпросите. (приложени отговори)

Иван Кърцъков изказа частично неудовлетворение от получения отговор. Първо, след като обекта не е въведен в експлоатация, не е заграден и там непрекъснато се люлеят деца. Табелата, която е сложена и продължава да стои там след 12 май, след като има дадено разрешение за ползване, отдавна трябваше да бъде свалена. Вече четири месеца, гражданите, заради които е построено и са похарчени средства, можеше да го позлват.

 

 

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам шестдесетото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 20 септември 2023г.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

 

                                                            Протоколист:

 

                                                                                                            А. Господинова