РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 АВГУСТ 2021г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

2.      Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение от кмета на общината относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение от ПК ЗСДСИ относно отпускане на ЕФП на Баю Баев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

5.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне на спортна база - общинска публична собственост на ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение от кмета на общината относно проведена конкурсна процедура за управител на „Диагностично - Консултативен Център 1 – Ямбол“ ЕООД и откриване на нова такава.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Диана, бл.21, вх.Г, ет.1, ап.71, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Златен рог“, бл.13, вх.А, ет.7, ап.19, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение от кмета на общината относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Доклад от кмета на общината относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове приема:

 

НАРЕДБА

за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на община Ямбол

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата наредба определя:

(1) условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Ямбол;

(2) условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и други художествени елементи) на територията на община Ямбол.

Чл. 2. (1) Общински обекти, предмет на именуване и преименуване, са:

1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, мостове;

2. общински начални и средни училища, детски домове, градини и ясли;

3. общински болнични, социални и други заведения;

4. общински сгради на образователни и културни институти, читалища, библиотеки;

5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;

6. други.

(2) Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, политически, културни, научни и други дейци.

(3) Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за развитието на гр. Ямбол. Те изразяват признателността на ямболските граждани  към тяхното дело и значимост.

Чл. 3. (1) Настоящата наредба се отнася за всички монументално-декоративни и художествени елементи, включително паметници, художествени инсталации, възпоменателни знаци, скулптури със значимо визуално присъствие в градска среда.

 (2) Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти по смисъла на Закона за вероизповеданията и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищния парк на община Ямбол.

(3)  Когато обектите по чл. 3, ал. 1 попадат в зелената система на община Ямбол, се разглеждат съобразно с Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол (Приета с решение на ОбС № ІІІ-23/30.11.2011г., изм. Реш. № V-15/29.12.2011г., доп.Реш. № ХХІІ-18/03.06.2013г., отм. текстове с Решение № 41/16.04.2014г. на ЯАС, в сила от03.04.2015г.), или по реда на специален закон.

(4) Когато обектите по чл. 3, ал. 1 са със статут на културна ценност или се поставят в територии със статут на културна ценност, се разглеждат при спазване на процедурите на Закона за културното наследство.

(5) Разрешенията за поставяне и разрешения за строеж по отношение на обектите по чл. 3, ал. 1 се издават от Главния архитект на община Ямбол по реда на Закона за устройство на територията и Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол (Приета Реш.ХІ-1/19-25.11.2004г., изм. и доп. Реш. ХХХ-8/18.05.2006г., изм. Реш. VІ10/13.03.2008г., изм. Реш. ІХ-8/30.05.2008г., изм. Реш. V-15/29.12.2011г., изм. – Реш. ХХ15/22.03.2013г., изм. – Реш. ХХІІІ-6/21.06.2013г., отменени текстове с Решение ЯАС №141/27.09.2017г. по адм. д. № 178/17г. в сила от 14.10.2017г. и Решение ЯАС №149/09.10.2017г. по адм. д. № 152/17г. в сила от 25.10.2017г., Решение ЯАС №123/03.11.2016г. по адм. д. № 156/16г. в сила от 19.04.2018г. ).

 

ГЛАВА ВТОРА

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

 

Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Ямбол се вземат от Общински съвет – Ямбол.

(2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.

(3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост.

Чл. 5. Обектите с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение на Общински съвет - Ямбол по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

Чл. 6. (1) Писмено предложение до Общински съвет - Ямбол за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

1. Кметът на община Ямбол;

2. Общински съветници;

3. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица).

Чл. 7. (1) Докладите за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в Общински съвет – Ямбол задължително съдържат:

1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;

2. мотиви за предлаганото наименование;

3. скица за местоположението на обекта (ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица);

4. становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с предложеното име.

(2) Предложенията за именуване и преименуване писмено се съгласуват и със съответната общинска администрация.

Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и други при спазване на следните принципи:

1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на улиците и булевардите в община Ямбол;

2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;

3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата точност;

4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;

5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;

6. използване с предимство на имената на личности със значителен принос за развитието на българското общество и град Ямбол.

(2) значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания обект не са в пряка връзка.

Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;

2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива свързани с тоталитарни идеологии и такива, асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;

3. именуване и преименуване с имена на живи лица;

4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков (обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от името на жилищния комплекс и номер на сграда (блок);

5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл. 10. (1) Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България, или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужд град.

(2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните правила:

1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;

2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).

Чл. 11. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.

(2) Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.

Чл. 12. (1) Предложенията за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянните комисии “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”, "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"  и “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” при Общински съвет - Ямбол, които изготвят мотивирано становище и го представят за разглеждане на заседание на Общински съвет – Ямбол.

(2) Общински съвет - Ямбол приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 6 месеца.

(3) Решенията на Общински съвет - Ямбол за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Ямбол се публикуват  по реда на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

(4) Кметът на община Ямбол организира поставянето на обозначителни табели с новото наименование на съответните обекти, в срок не по-дълъг от един месец от датата на решението на общинския съвет.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Чл. 13. (1) Експертно-художественият съвет е постоянно действащ помощен консултативен орган, състоящ се от 7 на брой специалисти, в това число председател и двама представители от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(2) Експертно-художественият съвет се назначава със заповед на кмета на община Ямбол за срок от 1 (една) години и подпомага работата на кмета на общината, Главния архитект на община Ямбол и Общински съвет - Ямбол.

Чл. 14. (1) По предложение на творчески и професионални съюзи, неправителствени организации, културни институти, висши учебни заведения и други община Ямбол изготвя публичен регистър, в който влизат експерти от различни области - история, културология, архитектура, градоустройство, пластични изкуства, изкуствознание, туризъм, социология и др.

(2) При необходимост, към състава на Експертно-художествения съвет могат да бъдат привличани експерти от регистъра по предходната алинея за работата върху всеки конкретен случай.

(3) Експертният регистър се поддържа от дирекция "Култура, спорт,младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността" на община Ямбол.

Чл. 15. (1) Дейността на Експертно-художествения съвет се организира и ръководи от неговия председател, назначен от кмета на  община Ямбол за срок от 1 години.

(2) Председателят на Експертно-художествения съвет:

1. организира, свиква и ръководи заседанията на съвета, определя техния дневния ред и отговаря за спазването му;

2. организира и контролира изпълнение на решенията на съвета;

3. представя доклади и становища на Експертно-художествения съвет;

4. представлява съвета пред трети лица и организации;

5. провежда срещи и консултации с обществени организации и граждани, инициативни комитети и други във връзка с предложения за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци;

6. изготвя отчет за неговата работа и работата на Експертно-художествения съвет до 31 декември на всяка календарна година, който се публикува на сайта на община Ямбол.

(3) Заседанията на Експертно-художествения съвет са законосъобразни, ако присъстват 2/3 от членовете му.

(4) Решенията на Експертно-художествения съвет се взимат с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите на заседанието членове.

(5) Протоколите от заседанията на Експертно-художествения съвет се публикуват на сайта на община Ямбол до 14 дни от датата на провеждането им.

Чл. 16. (1) Експертно-художественият съвет изготвя становище относно необходимостта за поставяне, преместване и премахване на обектите по смисъла на чл. 1, ал. 4 от настоящата наредба, значимостта, художествената стойност и ситуирането на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на  община Ямбол, определя необходимостта от провеждане на конкурс.

(2) Становището по ал. 1 се изготвя на база следните критерии за оценка:

1. значимост на личността/ите и/или на историческото събитие; степен на представяне на личността/ите в публична среда;

2. значимост за публичната среда - вид и местоположение, културно-историческо значение, социо-културно значение;

3. необходимост от специфично решение на архитектурно-пространствената среда;

4. значимост на автора на художественото/ите произведение/я и неговото творчество (за съществуващи произведения и художествени елементи).

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

 

Чл. 17. (1) Общински съвет -Ямбол взема решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на  община Ямбол.

(2) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци и докладът за решение до Общински съвет - Ямбол се обсъждат задължително на заседания на Постоянните комисии “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”, "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"  и “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” при Общински съвет - Ямбол, които изготвят мотивирано становище и го представят за разглеждане на заседание на Общински съвет – Ямбол.

(3) Решението по ал. 1 на Общинския съвет се взема и след получаване на писмено становище на Експертно-художествения съвет и съгласуване с Обществено-експертен съвет по устройство на територията и  Главния архитект на община Ямбол.

(4) С това решение Общински съвет - Ямбол се произнася и по въпроса с чии средства (на общината, на инициаторите и/или събрани от дарения) ще бъде изграден, поставян, преместван, премахван и поддържан паметника или възпоменателния знак.

(5) Община Ямбол разработва обща генерална схема за разполагането на обектите, визирани в ал. 1, след съгласуване с Експертно-художествения съвет, Обществено-експертен съвет по устройство на територията и Главния архитект, която се утвърждава от Общински съвет - Ямбол. Общата генерална схема се съобразява с Общия устройствен план на община Ямбол.

(6) Общински съвет  - Ямбол приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 6 месеца.

Чл. 18. (1) Писмено предложение до Общински съвет - Ямбол за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) могат да правят:

1. Кметът на  община Ямбол;

2. Общински съветници;

3. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка.

(2) В случаите, когато инициативата за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци е на инициаторите, посочени в т. 3 и т. 4 от предходната алинея, след съответно решение на  Общински съвет - Ямбол задължително се сключва договор между кмета на община Ямбол и инициаторите, в който подробно се уговарят правата, задълженията и отговорностите на страните по него.

Чл. 19. (1) Предложението за поставяне на паметник или възпоменателен знак съдържа:

1. подробни мотиви за предлаганото действие;

2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;

3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателния знак;

4. посочен източник на финансиране за изграждане, поставяне и поддръжка.

(2) Предложението за преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак съдържа:

1. подробни мотиви за предлаганото действие;

2. предложение за мястото, на което да бъде преместен паметникът или възпоменателния знак;

3. проект за разполагане на новото място;

4. посочен източник на финансиране за извършване на това действие.

(3) Проектите за паметници се публикуват в интернет страницата на  община Ямбол за срок не по-кратък от един месец.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Чл. 20. (1) Художествените елементи за естетизация на територията на община Ямбол са произведения на синтеза на изящните и пластични изкуства и архитектурата, имат постоянен статут и са под защитата на закона.

(2) Художествените елементи на градския дизайн служат за естетизация, оформяне на градската среда, повишават нейните художествени качества и подобряват качеството на живот на гражданите.

(3) За инвестиционни проекти, касаещи намеси върху отделни обекти или зони, включени в регистъра по глава VII, задължително се изготвя становище на Експертно-художествения съвет.

Чл. 21. Решения за поставяне, преместване, премахване и съхранение на художествените елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството се взимат по реда на глава IV от настоящата наредба.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОНКУРСИ

 

Чл. 22. (1) За всяко предложение по чл. 18 от настоящата наредба, Експертно-художественият съвет дава становище относно необходимостта от провеждане на конкурс.

(2) В случай, че Експертно-художественият съвет реши, че не е необходимо да се провежда конкурс, това изрично се записва в становището със съответната мотивация.

Чл. 23. (1) Обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 следва да бъдат включени в конкурсна задача чрез конкуренция на визуално представени различни идеи за оформяне и изграждане на по-добра визия на градската среда.

(2) Целта на провеждането на конкурс за идеен проект е обществеността в най-пълна степен да се запознае с всички възможни решения и чрез конкурентен подбор да бъде утвърдено най-подходящото от тях.

Чл. 24. (1) Конкурси за изграждане на обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба и при спазване на принципите й, следва да провеждат и частни възложители - физически и/или юридически лица, включително и инициаторите по чл. 18, ал.1, т. 3 и т.4, които осигуряват необходимите средства за провеждането на конкурса.

(2) Конкурсната документация на инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 се представя предварително за утвърждаване от Експертно-художествения съвет.

(3) Конкурсите по ал. 1 се провеждат преди вземане на съответно решение на Общински съвет – Ямбол.

Чл. 25. (1) Конкурсите за изграждане на обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба, се провеждат от кмета на община Ямбол или упълномощено от него длъжностно лице в случаите, когато общината е възложител.

(2) Конкурсите по предходната алинея се провеждат след решение на Общински съвет - Ямбол, при спазване на процедурата по чл. 17 от настоящата наредба.

(3) Експертно-художественият съвет разработва или възлага изготвянето на конкурсна документация за провеждането на конкурс съгласно изискванията на настоящата наредба.

Чл. 26. (1) Когато възложител на конкурса са инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, процедурата по провеждане на конкурса се открива с публична обява, а когато възложител е кметът на община Ямбол процедурата се открива с негова заповед. Тези документи съдържат:

1. описание на проекта, предмет на конкурса;

2. обявлението за конкурса за проект;

3. заявлението за участие;

4. техническо задание;

5. проект на договор;

(2) Конкурсът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в един национален ежедневник и на сайта на община Ямбол и на видно място в сградата на община Ямбол  и по друг подходящ начин.

(3) В обявата, респективно в заповедта на кмета на  община Ямбол може да се предвиди възможност за удължаване срока за подаване на проекти, в случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили проекти или е постъпил само един проект.

Чл. 27. Конкурсната документация съдържа:

1. наименованието, адреса, телефона, факса или електронния адрес на възложителя;

2. предмет на конкурса;

3. срок и място на закупуване на конкурсната документация;

4. крайният срок на регистрация на участниците;

5. срок и място за представяне на проекти;

6. изискванията за определена професионална квалификация и/или проектантска правоспособност на участниците, ако такива са необходими;

7. броя и размера на възнаградителни плащания на участниците, ако има такива;

8. условия на конкурса и критерии за оценяване на подадените проекти;

9. минималния брой проекти, които трябва да постъпят, за да се проведе конкурса.

Чл. 28. (1) Когато възложител на конкурса са инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 от настоящата наредба, съставът на конкурсната комисия се определя от възложителя, а когато възложител е кметът на община Ямбол, същият или упълномощено от него длъжностно лице, издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на конкурса. Тази комисия е в състав от най-малко седем члена.

(2) В състава на комисията задължително се включват квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област, членове на Експертно-художествения съвет и общински съветници.

(3) В състава на комисията не могат да участват:

1. лица, които имат материален интерес от резултата на конкурса.

2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.

(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на конкурсната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.

(5) Членовете на комисията подписват декларация за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните проекти.

Чл. 29. (1) Комисията заседава и взема решения в закрито заседание, ако присъстват най-малко 2/3 от членове й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

(2) За своята работа комисията съставя протокол в два екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията.

(3) Комисията:

1. се запознава с изискванията на техническото задание и с критериите за оценка на конкурсните проекти;

2. извършва преглед на постъпилите конкурсни проекти;.

3. разглежда проектите и проверява дали проектите отговарят на изискванията на техническото задание като комплектованост и съдържание;

4. разглежда и класира конкурсните проекти по техните качества, съгласно показателите за оценка;

5. прави обосновано предложение за отстраняване на проекти, ако те не отговарят на конкурсните изисквания;

6. в случаите, когато това е предвидено предлага присъждане на награди на най-добрите проекти с определените в техническото задание награди и плащания;

7. прави предложение с необходимата обосновка да не се присъждат награди, когато проектите не отговарят на поставените с конкурсната програма задачи.

Чл. 30. (1) За оповестяване на резултатите от конкурса, комисията съставя заключителен протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

(2) Заключителният протокол съдържа:

1. място, време, продължителност и прекъсвания на заседанията на комисията;

2. пълен списък на присъстващи и отсъстващи членове на комисията;

3. метод на оценка на оценяване и класиране на проектите;

4. обосновка на комисията за решението за класиране на проектите и особени мнения на членовете на комисията, ако има такива;

5. класираните и предложените за награждаване участници.

Чл. 31. (1) В 7-дневен срок от получаване на заключителния протокол на комисията, инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на  община Ямбол утвърждават класирането и определят спечелилия конкурса кандидат, като се посочват и отстранените кандидати.

(2) Решението по предходната алинея се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса участник и на всички участници в конкурса.

Чл. 32. (1) Инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на община  Ямбол сключват писмен договор за изпълнение със спечелилия на първо място участник в едномесечен срок от връчването на решението.

(2) Ако класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана не се яви и не подпише договора, инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на община Ямбол, може:

1. да сключи договор с класирания на второ място участник или

2. да прекрати процедурата.

Чл. 33. (1) Инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, с протоколно решение прекратяват процедурата по провеждане на конкурса, респективно кметът на  община Ямбол със заповед прекратява тази процедура, когато:

1. не е подаден нито една проект или няма допуснат нито един участник;

2. всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия;

3. се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;

4. отпадне необходимостта от провеждането на конкурса за проект вследствие на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката.

(2) Инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на община Ямбол уведомяват кандидатите или участниците в 3-дневен срок от решението за прекратяване на процедурата за провеждане на конкурса за проект.

 

ГЛАВА СЕДМА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИМЕНУВАНИТЕ ОБЕКТИ, ПАМЕТНИЦИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Чл. 34. (1) Община Ямбол разработва публичен регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци, както и на по-значимите художествени елементи на територията на общината, с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.

(2) Регистърът служи за регистрация, актуално състояние и информация за паметници, произведения на изкуството и възпоменателните знаци на територията на община Ямбол.

(3) Регистърът е публичен и съществува под формата на досие за всеки един отделен обект, вписан в него в миналото или настоящето и онлайн приложение - карта с актуална информация за територията на град Ямбол.

Чл. 35. 1) Кметът на община Ямбол утвърждава правилника за поддържането на регистъра, в който са вписани статута, категориите и правилата за включване и обновяване на информацията, изготвени на базата на експертно решение.

Чл. 36. (1) Регистърът се поддържа от Дирекция "Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността" на община Ямбол.

(2) Онлайн приложението на регистъра е споделено на страниците на община Ямбол.

 

ГЛАВА ОСМА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 37. Кметът на  община Ямбол упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването, и отговаря за стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Ямбол, освен в случаите когато те са държавна собственост и/или попадат под действието на специален закон.

Чл. 38. (1) Забранява се поставянето на табели с надписи, изображения и/или информация, указващи наименованието на обекти - предмет на настоящата наредба, чиито смисъл уронва престижа на община Ямбол, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

(2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обекти - предмет на настоящата наредба. Табелки с обозначения на имена и номера на улици на новостроящи се сгради се поставят за сметка на инвеститора, по утвърден по ОЕСУТ типов образец.

(3) Табели с надписи, изображения и/или информация с наименования на обекти се поставят по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

Чл. 39. (1) Забраняват се всякакви действия, свързани с обектите по чл. 3, ал. 1 извън реда, описан в настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.

(2) Възстановяването им се извършва за сметка на нарушителите.

Чл. 40. За нарушенията по смисъла на чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от настоящата наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 500 до 2000 лв. за физически лица, съответно имуществена санкция от 2 000 лв. до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 41. (1) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 38 и чл. 39, ал. 1 се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от администрацията на община Ямбол, определени от кмета на общината.

(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления (НП) се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 42. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение се констатира нарушение по смисъла на разпоредбите на Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбола или Закона за устройство на територията,  длъжностните лица по чл. 41, ал. 1 са длъжни да уведомят дирекция "Устройство на територията" на община Ямбол.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 2. Внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) до влизане в сила на тази наредба, за които няма решение на Общински съвет - Ямбол, както и за които има взето решение, но все още не са предприети действия или са предприети действия в противоречие с взетото решение се отменят и инициаторите се уведомяват да подготвят и внесат документи за разглеждане по новия ред, уреден с настоящата наредба.

§ 3. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§ 4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет - Ямбол  с Решение  XXVIII/1 от 26.08.2021 г.

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила  от деня  на обнародването й чрез разгласяването  й в местно печатно издание.

 

 

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за управление на отпадъците в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема:

 

 

НАРЕДБА

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1  Тази Наредба урежда:

/1/ Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Ямбол с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

/2/ Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.

/3/ Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битовите отпадъци (БО), биоотпадъците, строителните (СО), опасните битови(ОБО) и масово разпространените отпадъци(МРО),  негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/ и земни маси (ЗМ), както и поддържането на чистотата на територията на община Ямбол.

/4/ Контрола за спазване и прилагане на разпоредбите на настоящата наредба.

/5/  Задълженията за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община Ямбол, както и за юридическите лица осъществяващи и извършващи дейност на нейна територия.

/6/ Изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация;

 

Чл. 2. /1/ Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието

владение се намират те.

/2/ Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор от юридическите лица, а отпадъците, генерирани от домакинствата с такъв характер, се предават по реда, посочен в настоящата Наредба.

/3/  Дейностите по третиране на отпадъци се извършват от лица, които притежават съответните документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

/4/ Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за третиране

на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или

на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

3. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;

5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

/5/Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО и настоящата Наредба.

Чл. 3. /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда и разкриване на действителния причинител са за сметка на лицата, в чието държане се намират отпадъците.

/2/ В случай на получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в имоти общинска собственост, кмета на общината разпорежда проверка и предприема действия по установяване на причинителя на отпадъците и по почистване на замърсяването.

/3/ Когато причинителят на замърсявания в имоти общинска собственост, не бъде установен в срок от тридесет дни, общината организира почистването в рамките на средствата, предвидени за тази дейност в бюджета за съответната година.

Чл. 4. За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, лицата по чл. 11 от Закона за местните данъци и такси заплащат такса по реда, предвиден в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

Чл. 5 /1Кметът на Община Ямбол организира самостоятелно от общината или чрез сключване на договор дейностите по почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване

/2/ Лицата, по ал. 1, са длъжни да:

-          извършват всички дейности, съгласно утвърдените графици;

-          използват специализирана техника и изпълняват дейностите така, че да не замърсяват околната среда чрез запрашаване и/или натрупване на отпадъци от почистването на уличните платна, тротоарите и зелените площи.

Чл. 6. Собствениците, ползвателите и/или обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях в сградите в режим на етажна собственост са длъжни да почистват и поддържат площите в границите на урегулирания поземлен имот (УПИ) към съответната сграда.

Чл. 7. /1/ Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и прилежащи територии към тях, да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

/2/ Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци разделно на определените за тази цел места.

/3/ В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят техните редовно избрани  представители (управители, председатели на Управителния съвет).

/4/ Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

/5/ Почистването и поддържането на чистотата, в т. ч. осигуряването на съответни съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи /неразпределени като прилежащи територии/ е задължение на лицата, които ги стопанисват.

/6/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват попивните, изгребните или септичните си ями.

/7/ Възложителите и изпълнители на СМР са длъжни да:

  1. поддържат постоянно чисто мястото та изпълнение на СМР и около него минимум 10 метра отстояние, чрез метене и миене;
  2. оросяват, покриват и предприемат други мерки необходими за недопускане отделянето на прах, при изпълнение на дейностите по СМР в т. ч. товарене, разтоварване, разрушаване.

Чл. 8 /1/ На интернет страницата на Община Ямбол или по друг подходящ начини /чрез звената за административно обслужване, информационните табла на общината, средствата за масова информация/ се оповестяват данни за:

1. Лицата, с които са сключени договори и на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци, почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно обезвреждане. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

2. Лицата, с които са сключени договори и на които е възложено да извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

3. Лицата, с които Община Ямбол има сключени договори за разделно събиране, транспортиране, последващо третиране и оползотворяване на МРО и други рециклируеми отпадъци. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, email, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения.

4. Местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община Ямбол. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail.

5. Местата за безвъзмездно събиране на отпадъци от домакинствата: Адрес, лице за контакт, телефон/факс, e-mail.

/2/ Информацията по ал. 1 се актуализира при всяка промяна.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДАЦИ, В Т.Ч. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА

 

 

Чл. 9. /1/ Кметът на общината планира, организира и контролира дейностите по управление на битовите отпадъци, образуване на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и настоящата наредба.

/2/ Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране и транспортиране.

/3/ Задълженията си по ал. 2, кметът на Община Ямбол изпълнява самостоятелно или възлага чрез договор извършването на дейностите на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на ЗУО.

/4/организира система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, като сключва договор с лица притежаващи разрешение и регистрационен документ, издадени по реда на ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.

/5/ Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ямбол, са длъжни да:

1. използват специализирани транспортни средства, като не замърсяват околната среда и не смесват събраните смесени битови с разделно събрани отпадъци;

2. представят за съгласуване с кмета на Община Ямбол или на определени от него длъжностни лица, график за работа за събиране и транспортиране на отпадъците до съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане;

3. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на битови отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване;

4. след натоварване на отпадъците в специализираните транспортни средства да връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места;

5. осигуряват необходимия брой съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци – контейнери, улични кошчета и други съдове /освен в случаите, когато е договорено друго/;

6. осигурят събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането, определените от Община Ямбол;

7. събират и транспортират битовите отпадъци от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на Кмета на Община Ямбол по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

8. поддържат съдовете за битови отпадъци в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най-малко два пъти годишно;

9. представят на кмета на Община Ямбол, всяка година в срок до 31 март екземпляр от годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

10. изпълняват и други изисквания, съгласно договорите, с които им е предоставено право да извършват дейности по събирането и транспортирането на битовите отпадъци.

/6/ Кметът на Община Ямбол отговаря за:

1. избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депата за битови отпадъци и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци;

2. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им, когато замърсяванията са върху общински имоти и издава предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени, когато същите са частна собственост .

Чл. 10.  /1/ Притежателите на битови отпадъци са длъжни да:

1. изхвърлят битовите отпадъци в съдове, предоставени за тази цел;

2. опазват съдовете за отпадъци, като не ги повреждат, не ги разместват извън определените за това места и не запалват отпадъци в тях;

3. спират и паркират МПС по начин, който не възпрепятства достъпа и обслужването на съдовете за битовите отпадъци.

/2/ Забранява се:

1. изхвърлянето на битови отпадъци извън специализираните за тях съдове и в съдове за разделно събиране на отпадъци;

2. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци, извън определените за това места, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;

3. смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране;

4. изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

5. изхвърлянето на пепел и сгурия в съдовете за битови отпадъци и в тези за разделно събиране на отпадъци.

6. изхвърлянето на пепел и сгурия се извършва в специално поставени  метални контейнери тип “Бобър“ в районите с фамилни сгради, същите са надписани за вида на събирания отпадък.

Чл. 11. Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци от нежилищни имоти, заплащат такса в размер, определен с разпоредбите на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ (ООп) И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ, КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

 

Чл. 12. /1/ Кметът на Община Ямбол организира дейностите по разделното събиране на отпадъци от опаковки (ООп) и на отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло в система за разделно събиране, при условията и реда на настоящата наредба, като сключва договори с:

1. организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Ямбол, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.

/2/ Минимални изисквания на договорите в случаите на т. 1 на предходната алинея:

1. ангажимент за съвместно разработване на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, включваща конкретния начин на организация на разделно събиране на тези отпадъци, съответстваща на изискванията на чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО), в срок от един месец след сключване на договора;

2. срокове за разполагане на елементите от системата за разделно събиране;

3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране;

4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране;

5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на общината;

6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;

7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

/3/ В случаите на ал. 1, т. 2, договорите следва да осигуряват изпълнение на програма за управление на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, утвърдена от Общински съвет – Ямбол, разработена съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от НООО, в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

/4/ Системата по ал. 1 следва да отговаря на следните изисквания:

1. да обхваща населението на територията на община Ямбол, по последните данни за броя на жителите по настоящ адрес на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 1 януари на текущата година;

2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъците, като броя на съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците от опаковки и отпадъчните материали от хартия и картон, пластмаса, стъкло;

3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и извозване на битови отпадъци;

4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

Чл. 13. Лицата по чл. 12, ал. 1 се задължават:

1. да представят в Община Ямбол копие от информацията по чл. 47 и чл. 52 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

2. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци по начин, който не допуска тяхното смесване, което би довело до затрудняване на последващото им сортиране по материали преди предаване на краен преработвател;

3. да притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действаща система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло;

4. да разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 12 от Наредбата и утвърдената програма по предходната алинея;

5. връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места след натоварване на отпадъците в специализираните транспортни средства;

6. почистват местата, на които са разположени съдовете за разделно събиране на отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване;

7. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи необходимите разрешения съгласно ЗУО;

8. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;

9. предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от Община Ямбол;

10. почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране два пъти годишно;

11. обозначават видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както и да надписват върху контейнера телефони на дружеството, на които гражданите да се обаждат при необходимост;

12. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от Община Ямбол, минимум 2 пъти годишно;

13. да спазват други условия, съгласно сключените договори.

Чл. 14. Лицата, при чиято дейност се образуват ООп и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да:

1. предават и/или изхвърлят отпадъците, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;

2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове разделно събрани отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените БО;

3. не изхвърлят други отпадъци освен отпадъците за съответния вид контейнер за разделно събиране;

4. не поставят отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други битови отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;

5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;

6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;

7. затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп;

8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;

9. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на

които са разположени.

Чл. 15. Лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Ямбол, в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни:

1.                  да събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло и да ги предават на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО и/ или на организация по оползотворяване на опаковки;

2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор  и доказват количествата предадени отпадъци с кантарни бележки;

3. предлагат биоразградими торби и изискват от производителите или вносителите сертификат за качество;

4. създадат вътрешни правила за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на съответния обект.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

(НУБА)

 

 

Чл. 16. /1/ Кметът на община Ямбол организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

/2/ За изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 1 кметът сключва договори с:

а/ организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда

на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б/ други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на

глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

/3/ С договорите по ал. 2 се определят най-малко:

1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА

от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на общината;

3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на

системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Чл. 17. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители, са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и приемане обратно на мястото на продажбата или на друго подходящо място на НУБА, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара продукти.

Чл. 18. /1/ Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на община Ямбол информация, за местата за обратно приемане на портативни и/или автомобилни НУБА в търговските обекти на територията на общината.

/2/ Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината, и на интернет страниците, като се актуализира при всяка промяна.

Чл. 19. Системите за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятстват функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

(ИУЕЕО)

 

Чл. 20. /1/ Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО като организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:

а/ организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

б/ лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

в/ други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на  територията на общината.

/2/ Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 трябва да съдържат:

1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

Чл. 21. /1/ За събиране на ИУЕЕО от бита кметът на общината изготвя и утвърждава съвместно с лицата по чл. 19 от наредбата график, който следва да съдържа най-малко две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

/2/ Актуална информация се публикува на интернет страницата на община Ямбол.

Чл. 22. /1/ Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни

да:

1. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други места за предаване на ИУЕЕО;

2. приемат безплатно обратно ИУЕЕО, от същия асортимент или изпълняващо същите функции.

/2/ Лицата, които съхраняват ИУЕЕО до предаването му за обезвреждане, задължително определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

/3/ Лицата, които притежават ИУЕЕО, могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.

Чл. 23. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в обекти, където се извършва продажба на ЕЕО, и площадките за съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".

Чл. 24. /1/ Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на общината информация за местата за предаване на ИУЕЕО, образувано от бита.

/2/ Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината и се актуализира при всяка промяна.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ

СРЕДСТВА (ИУМПС)

 

Чл. 25. /1/ Кметът на общината:

1. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за предаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), върху общински имоти на територията на общината, в съответствие с програмата за управление на отпадъците и настоящата наредба, в случаите, когато икономическите оператори не са изградили площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектоване на ИУМПС;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по  чл.167 ал.2 т.3  от ЗДВП и  Наредбата за излезлите от употреба МПС и предаването им в центрове за разкомплектоване, както и изпраща уведомление за служебно прекратяване на регистрацията на МПС по чл.143 ал.7 и 8 на „Пътна полиция“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с:

1. организации по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

/3/ Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на общината;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на общината;

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

/4/ За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС

на територията на общината за година.

Чл. 26. /1/ Дейностите по събиране,съхраняване, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на изоставени и ИУМПС (съгласно Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства и Закона за движение по пътищата), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО.

/2/ Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, както и други нормативните актове, регламентиращи третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.

/3/ Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост.

/4/ В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

/5/ Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл. 167, ал.2, т. 3 и чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 27. /1/ Кметът на Община Ямбол назначава комисия с представители на общинска администрация и РУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици. Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или други терени общинска собственост, се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец, съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец – Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/3/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14- четиринадесет дневен  срок за преместването му.

/4/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.

/5/ В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.

/6/ Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на Общината или се оповестява по друг обичаен начин. В тези случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 15 дни след поставяне на таблото за обявление и интернет страницата на община Ямбол, считано от датата на поставянето й.

/7/ На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал. 3 се съставя акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 28. Лицата, сключили договор с Община Ямбол по чл. 25, ал. 2 от Наредбата, са длъжни да:

1. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и да съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

2. водят отчетни книги по Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри за приетите автомобили, заверен в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР;

3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Ямбол;

4. уведомяват в срок до 3 дни сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Ямбол и съответното РУ на МВР, на територията на която се намира паркингът за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;

5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от три месеца от датата на приемането на ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл.19, ал.9 от Наредбата за излезлите от употреба МПС и чл. 143, ал. 7  и 8 от ЗДВП.

6. освободят ИУМПС в срок от 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал връщането на ИУМПС преди изтичане на срока по ал. 5 и е заплатил разходите по принудителното му преместване и временно съхранение, както и глобата /имуществената санкция/.

7. В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, то ИУМПС се предава за разкомплектоване.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ)

 

Чл. 29. /1/ Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, когато същите се разполагат върху общински имот;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:

а/ организация по оползотворяване на ИУГ;

б/ лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ индивидуално.

/2/ В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на общината се публикува информация за местоположението на местата и условията за приемане на ИУГ, която се актуализира при всяка промяна.

Чл. 30. Дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ се извършва от лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 31. Всички лица, които извършват продажба/ или смяна на автомобилни гуми са длъжни:

  1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
  2. да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми.

Чл. 32. Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.

Чл. 33. Притежателите ИУГ са длъжни да ги предават само на площадки за събиране и съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА

 

Чл. 34. /1/ Кметът на общината:

1. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор с:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които предлагат на пазара масла и изпълняват задълженията си по Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

/2/ В случаите когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на общината се публикува информация за местата за смяна и условията за приемане на отработените масла, която се актуализира при всяка промяна.

Чл. 35. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

Чл. 36. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Чл. 37. /1/ Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

1. в места за смяна на отработени масла;

2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните

разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

/2/ Местата по ал. 1, т. 1, както и обособените части от площадки, на които се извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на изискванията по Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

Чл. 38. /1/ Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на общината информация за местата по чл. 37, ал. 1 от Наредбата.

/2/ Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината, като се актуализира при всяка промяна.

Чл. 39. Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Чл. 40. Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти,

образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемно-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата места/лица, притежаващи необходимите документи.

 

ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО)

 

Чл. 41. Кметът на Община Ямбол отговаря за:

1. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, земни маси /ЗМ/

и едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ до съоръжения/ площадки, места отговарящи на изискванията и притежаващи разрешителни по реда на ЗУО;

2. определянето на изисквания към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и/или земни маси, с цел гарантиране чистотата на територията на Община Ямбол, състоящи се в следното:

а) почистване на ходовата част на транспортните средства преди излизането им от строителния обект;

б) изграждане на устройство за измиване на ходовата част на строителните машини излизащи от строителният обект;

в) транспортиране на строителните материали и отпадъци, земни маси и други в транспортни средства с уплътнени каросерии и/или с предпазни мрежи или чергила;

г) не допускане замърсяване на уличните платна при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.

Чл. 42. /1/ Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и предаване за третиране на строителни отпадъци и земни маси е задължение на възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на случаите, когато строителните отпадъци са образувани от домакинствата на територията на общината.

/2/ Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от лица, притежаващи документ издаден по реда на ЗУО, въз основа на писмен договор, с възложителя на строежа или притежателя на строителните отпадъци.

Чл. 43. /1/ Възложителят на строителни и монтажни работи, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи, извършва дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

/2/ Възложителят на строителни и монтажни работи е отговорен за изпълнението на целите, свързани с подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване сгради включително за покриване на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

/3/ При възлагането или извършването на строителни или монтажни работи или премахване на строежи, е необходим план за управление на строителни отпадъци, в случаите, когато такъв се изисква.

Чл. 44. /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат на строителна и ремонтна дейност, са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

/2/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други, са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери на мястото на образуването.

/3/ Лицата по ал. 2 носят отговорност генерираните от ремонтни дейности строителни отпадъци и ЕГО да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери.

Чл. 45. /1/  Строителните отпадъци и земни маси се транспортират от лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО и на които е издадено направление с определен маршрут за транспортиране, при спазване на изискванията към транспортните средства по чл. 42, т. 2 от Наредбата.

/2/ Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци и земни маси, са за сметка на възложителя на строителни и монтажни работи.

/3/ В случаите на отстраняване на стари и/или опасни сгради и съоръжения, извозването и

предаването на отпадъците се извършва по реда на глава пета от Наредбата, при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ГЛАВА ШЕСТА

БИООТПАДЪЦИ

 

Чл. 46. /1/ Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, включително и хранителни отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

/2/ Лицата оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, или извършват компостиране на място.

/3/ Биоотпадъците от растителен произход от ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски обекти, зеленчукови пазари и тържища, обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци се събират при източника на образуване в специализирани съдове по следния начин:

1.      отговорните за разделното събиране лица, определят местата за разполагане на специализираните съдове, като не допускат достъп на външни лица и животни до тях;

2.      съдовете за разделно събиране на биоотпадъци се предоставят от кмета на общината или лицата изпълнители по договори за извършване на дейности с отпадъци. Измиването и дезинфекцията на съдовете е задължение на ползвателя.

3.съдовете за биоотпадъци с кафяв цвят, следва да са обозначени с надпис и да отговарят на чл. 6, ал.2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

/4/ Биоотпадъците от растителен произход от поддържане на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства се събират разделно и се транспортират до съоръжения за третиране, определени от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци, организирана от кмета на общината.

/5/ Биоотпадъците от хранителен и кухненски произход от домакинствата, се събират разделно при източника на образуване и се изхвърлят в специализираните съдове за биоразградими отпадъци в кафяв цвят.

/6/ Лицата, които образуват биоотпадъци и не са обхванати от общинската система за разделно събиране (като лицата, извършващи озеленяване и поддържане на частни паркове и градини, търговски обекти, ресторанти, заведения за обществено хранене и развлечение, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти и др., които образуват подобни биоотпадъци) организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране, извършват компостиране на място или ги предават за последващо третиране на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

/7/ Общинската системата за разделно събиране на биоотпадъци се организира от кмета на общината, при спазване изискванията, посочени в ал. 3, ал. 4 и ал. 5, оповестява се на интернет страницата на общината и се актуализира при всяка промяна.

Чл. 47. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на биоотпадъци са длъжни да:

1. използват специализирани транспортни средства, като не допускат замърсяване компонентите на околната среда и не смесват разделно събрани биоотпадъци с други отпадъчни потоци;

2. поставят обслужените съдове на определените за целта места;

3. представят за съгласуване с кмета на общината или с определени от него длъжностни лица график и маршрут за събиране и транспортиране на биоотпадъците до съоръжения за последващото им третиране, както и всяко изменение на графика и маршрута;

4. спазват съгласувания с кмета на общината или определено от него длъжностно лице, график и маршрут по т. 3;

5. транспортират биоотпадъците до определеното от кмета на общината съоръжение за третиране.

6. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на смесени битови отпадъци.

Чл. 48. Притежателите на битови биоотпадъци ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

 

ГЛАВА СЕДМА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

 

Чл. 49. /1/ Площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са оградени и с осигурена охрана;

2. да са с изградена инфраструктура, с твърда и непропусклива настилка (асфалтово-бетонова, бетонова);

3. да разполагат с достатъчна складова площ - закрита или закрит контейнер за съхраняване на приетите отпадъци по видове;

4. да разполагат с достатъчно разстояние за разтоварване, товарене и преминаване на транспортни средства и автомобили;

5. да са противопожарно обезопасени;

6. на входа да има поставена схема с обозначение на всички зони, с информация за отпадъците, които се приемат на територията на площадката;

7. да притежават документ по чл. 35 от ЗУО и изпълняват изискванията ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

/2/ Площадките по ал. 1 е задължително да са оборудвани с електронен кантар за измерване теглото на приеманото и предаваното количество отпадъци.

Чл. 50. /1/ Предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло на площадките по чл. 49, ал. 1, се извършва само от лица, при чиято дейност са образувани тези отпадъци.

/2/ При приемане на отпадъци от физически и юридически лица задължително се издава кантарна и касова бележка.

Чл. 51. Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от определени от кмета на общината длъжностни лица, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО.

Чл. 52. Регистърът по чл. 51 се води и поддържа в електронен вид от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности”.

Чл. 53. За вписване в регистъра собствениците на площадките по чл. 51 подават заявление до кмета на община Ямбол в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган разрешение за извършване на дейността.

Чл. 54. На вписване в регистъра подлежат следните данни:

1. ЕИК и адрес на управление;

2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, район на общината, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. адрес на площадката на която се извършва дейността;

5. наименование и код на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО;

6. номер на документ по чл. 35 от ЗУО издаден от компетентния орган.

Чл. 55. /1/ Притежателят на документ по чл. 35 от ЗУО за съответната площадка се задължава да предава приетите отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло единствено на лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

/2/ За удостоверяване на приетите отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и предадените за третиране по предходната алинея, притежателят на документа по чл. 35 от ЗУО се задължава да представя справка по Приложение № 5 от настоящата наредба на всеки три месеца, не по-късно от десето число след изтичане на тримесечието.

/3/ Приемането на отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло на площадките, вписани в регистъра по чл. 53 от наредбата се извършва, като се попълва задължително документ удостоверяващ предаването и приемането на отпадъците.

 

 

 

ГЛАВА ОСМА

КОНТРОЛ

 

Чл. 56. /1/ Кметът на Община Ямбол определя със заповед длъжностните лица, които извършват контрола за спазването и прилагането на разпоредбите на тази Наредба.

/2/ Длъжностните лица по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази Наредба, лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, както и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и в т.ч.:

1. поддържането и опазването на чистотата на територията на Община Ямбол;

2. образуване, събиране и изхвърляне, включително разделно, съхраняване, транспортиране на битови, строителни отпадъци, опасни и масово разпространени отпадъци;

3. екологосъобразното обезвреждане на битови, строителни отпадъци, опасни и масово разпространени отпадъци;

4. изхвърлянето на отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в определените за целта съдове;

5. разделното събиране на ООп от търговски обекти, заведения за обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности;

6. не смесването на разделно събраните отпадъци с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

7. дейностите по събиране на ИУМПС;

8. дейностите по разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

9. във връзка с изпълнението на договорите по разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

10. спазването на други изисквания, определени с настоящата Наредба.

Чл. 57. /1/ Длъжностните лица по чл. 56, ал.1 от Наредбата извършват проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани, юридически лица и др. При проверките контролните органи се легитимират.

/2/ Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа.

/3/ Предложения и сигнали до контролните органи могат да се подават писмено чрез електронна поща и по други подходящи начини.

/4/ При констатиране на административни нарушения по тази Наредба длъжностните лица

имат право:

1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;

2. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;

3. да изискват представянето на документи от лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания следва да се намират на мястото на проверката;

4. да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

5. да привличат експерти в съответната област, когато проверката изисква специални познания.

/5/ Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се съставя констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им.

/6/ За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.

Чл. 58. За неуредените в тази глава въпроси се прилага раздел V от глава V и глава VI на Закона за управление на отпадъците.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Всички схеми на прилежащи територии, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови скици и получаването на същите от съответните лица.

§ 2. По смисъла на тази Наредба:

1. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от категориите по § 1, т. 17 от ДР на ЗУО.

2. "Битови отпадъци" са:

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели;

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване.

3. „Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

4. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения и земни маси.

5. „Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

6. "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които

попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.

7. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване” е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

8. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

9. „Едрогабаритни отпадъци” са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават

затруднения при товаренето им.

10. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се

образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

11. „Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

12. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка от следните операции:

а/ депониране /наземно или подземно/;

б/ обработване на замърсени земя и почви /например биоразграждане на течности или утайки в почви/;

в/ дълбочинно инжектиране /например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани/;

г/ повърхностни заграждения /например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения/;

д/ специално проектирани депа /например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда/;

е/ изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани;

ж/ наземно изгаряне /инсинерация/;

з/ постоянно съхраняване /например съхраняване в контейнери в мини и други/.

13. „Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.

14. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

15. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

16. „Повторно използване” е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел.

17. Оползотворяване на отпадъците е всяка от следните операции:

a/ използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия;

б/ пречистване или регенериране на разтворители;

в/ рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;

г/ рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

д/ рециклиране или възстановяване на други неорганични материали;

е/ регенериране на киселини и основи;

ж/ възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването;

з/ възстановяване на компоненти от катализатори;

и/ повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;

к/ обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо

качествата на околната среда;

л/ използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви

а - к;

м/ размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви а- л;

н/ съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви а - м,

освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване.

18. „Събиране” е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране.

19. „Транспортиране” е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

20. „Управление на отпадъците” са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.

21. „Временно съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от:

а/ три години при последващо предаване за оползотворяване;

б/ една година при последващо предаване за обезвреждане.

22. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

23. „Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, ж.п. гари, за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.

24. „Съдове за твърди битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят твърди битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

25. „Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

26. "Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

27. „Отпадък” от МПС е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а/ излезли от употреба моторни превозни средства;

б/ материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците.

§2. Изменения и допълнения на Наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§3. Настоящата Наредба влиза в сила в едномесечен срок от приемането й от Общински съвет - Ямбол и отменя Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Ямбол (Приета с решение № XXIII-7/ 21.06.2013 г. на XXIII сесия на Общински съвет - Ямбол).

§4. Наредбата е приета с решение XXVIII/2 от 26.08.2021 г. на Общински съвет град Ямбол. 

 

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 27, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол

 

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО /ИУМПС/

№................/................. ГОДИНА

 

 

Днес .......................година, на основание Наредбата за излезли от употреба МПС /ДВ бр. 7 от 2013г.  , изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 април 2020г./ и чл. 27, ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ямбол,  уведомяваме собственика на:

 

МПС/ВИД:...................................................................

МАРКА/ МОДЕЛ:........................................................

ЦВЯТ НА МПС: ..........................................................................................................

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/: ..............................................................

СОБСТВЕНИК:…………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ: ..............................................................................................

/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

в срок от 14 /четиринадесет/ дни освободи заеманото от собственото му МПС място общинска собственост, като се премести в имот частна собственост  или да  го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост, не спира

изпълнението на настоящото предписание.

При неспазване на посочения срок, на основание чл.27, ал. 5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ямбол, ще бъде издадена заповед за принудителното преместване  на ИУМПС, като разходите за извършените  от община  Ямбол дейности са за сметка на собственика на ИУМПС .

            На собствениците на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), като на основание чл. 133, ал.1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците глобата, която се предвижда за това нарушение е в размер от 300 до 1000 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 27, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол


 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№ ............/.............. г.

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

Днес………….......................година, в гр. Ямбол  ..............................................................................................................................

/име, презиме, фамилия, длъжност /

в присъствието на свидетелите:

1..............................................................................................................................

/име, презиме, фамилия, длъжност

2..............................................................................................................................

//име, презиме, фамилия, длъжност /

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

МПС/ ВИД:.............................................МАРКА/МОДЕЛ:.......................................................

ЦВЯТ НА МПС:..........................................................................................................

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР:.........................................................................................

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:..............................................................................................

/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

1. Наличие на двигател: ............................................................................................

2. Наличие на скоростна кутия: ..................................................................................

3. Състояние на купето /кабината,каросерията/:..........................................................

4. Наличие на врати: .................................................................................................

5. Наличие на калници: .............................................................................................

б. Наличие на капаци: ...............................................................................................

7. Наличие на седалки:..............................................................................................

8. Наличие на арматурно табло: .................................................................................

9. Наличие на стъкла: ...............................................................................................

10. Състояние на каросерията: ...................................................................................

11. Осветителни тела:

а. Фарове:.................................................................................................................

б. Габарити и мигачи

предни:.....................................................................................................................

в. Стоп, габарит и мигачи-задни:.................................................................................

12. Наличие и състояние на колелата и гумите:............................................................

13. Допълнителни данни по показания на свидетели:................................................

Становище на присъствалите при съставяне на КП:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Настоящият констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра

Съставител на КП:………….............................../...................../

1 ........................................................................../...................../

2. ......................................................................../...................../

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от кмета на общината относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от ПК ЗСДСИ относно отпускане на ЕФП на Баю Баев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Баю       Баев от гр. Ямбол, живущ                              в размер на 800 лв. (осемстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне на спортна база - общинска публична собственост на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 8, ал. 1, чл. 11, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните съоръжения, собственост на община Ямбол и чл. 6 от Закона за физическото възпитание и спорт:

1. ПРЕДОСТАВЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползване за задоволяване нуждите от физическа активност, физическо възпитание, спорт и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на имот СПОРТНА ПЛОЩАДКА, общинска публична собственост, актуван с АОС № 171/06.11.2000 г., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, ул. „Дружба“ представляващ поземлен имот с инд. 87374.534.2, с площ 4280 кв.м., с начина на трайно ползване спортно игрище, при граници ПИ 87374.534.1., заедно с изградените върху него съоръжения, части от спортен комплекс „Арена Ямбол“ на ФУТБОЛЕН КЛУБ „ЯМБОЛ 1915“, ЕИК 176045216, гр. Ямбол, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Битоля“ № 60 за срок от 10 /десет/ години.

2. Определя следните задължителни изисквания към договора:

- Да не се променя предназначението на спортната площадка през целия срок на договора;

- Достъпът до спортната площадка да е свободен за деца и ученици до 14 г. възраст по 3 часа на ден в делничните дни, по предварително изготвен график;

- Достъпът до спортната площадка да е свободен за хора с увреждания и деца лишени от родителски грижи;

- Да се осигури достъп на граждани до спортната площадка за осъществяване на спортна дейност, по предварително изготвен график;

3. Упълномощава кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение от кмета на общината относно проведена конкурсна процедура за управител на „Диагностично - Консултативен Център 1 – Ямбол“ ЕООД и откриване на нова такава.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.9, ал.1 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения прекратява конкурсната процедура, открита с решение по т.2 на XXV - то заседание на ОбС – Ямбол от 24.06.2021г. за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1- Ямбол“ ЕООД.

 

 2. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,

I. 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

2.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.3. Кандидатите с образователна квалификационна степен „магистър“ по икономика да имат придобит трудов стаж най-малко 5 години като икономист; Кандидатите с образователна квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита основна специалност и най-малко 5 години стаж след придобиването ѝ;

2.4. Да не са поставени под запрещение;

2.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

2.6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

2.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

2.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

2.11.        Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

- Автобиография – европейски формат;

- Документ за самоличност – копие;

- Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

- Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина, или икономист;

- Медицинско удостоверение – оригинал;

- Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

- Декларация, че са налице условията по т.2.4.- 2.11.

         Плик 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

        Плик №1 и №2, надписани по съответния начин, се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

        За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

 

4. Тема предмет на събеседване с участниците е :

„Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

- съответствие на проекта с нормативната уредба;

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

6. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

- степен на познаване на нормативната уредба;

- способност да се планират и взимат управленски решения;

- административни умения, професионални и делови качества;

- комуникативни способности и организационни способности;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

-управленски опит е предимство за оценка на кандидата

II.    Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

       Председател: Камелия Любенова –секретар на община Ямбол,

       Секретар: Мария Караиванова – началник на отдел „Правни дейности“,

Членове:

1.  Ренета Реванска – главен експерт в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“                   

2. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция Ямбол;

3. Антон Шиков – председател на  Общински съвет-Ямбол;

4. д-р Недялка Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол;

5. д-р Татяна Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол,

     В случай на отсъствие на член на комисията, същият се замества със заповед на кмета на общината след съгласуване с председателя на Общински съвет Ямбол  и Регионална здравна инспекция Ямбол.

III.  Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

      Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица –кандидати и за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

      Комисията провежда конкурса на три етапа :

      ПЪРВИ ЕТАП:-проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

      Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт I.т.2 или не са представили някой от документите по пункт  I.т.3.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената  от тях в подаденото заявление за участие , електронна поща /имейл адрес/       .

      ВТОРИ ЕТАП – Представяне самостоятелно от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

     Оценката от този етап се формира въз основа на следните критерии:

1. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

2. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

3. Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

4. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. Логическа структура на разработката;

7. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

    До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не  по-ниска от мн. добър 4,50.

    ТРЕТИ ЕТАП –Събеседване с кандидатите.

    Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което следва да се установят неговите компетенции и качества по следните показатели:

-  Степен на познаване на приложимата нормативна уредба

-  Способност да се планират и вземат управленски решения

-  Административни умения, професионални и делови качества

-  Комуникативни и организаторски способности

-  Ориентация към резултатите и умение за определяне на текущи приоритети.

   Комисията оценява представените от кандидатите програми по следните показатели:

-  Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството

-  Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани в дружеството

- Умение на кандидата за поставяне на адекватни  краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети

- Умение да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

    Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет, като максималната оценка е пет по петобалната система.

    Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

    Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

    В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

    В десетдневен срок от утвърждаване на протокола на комисията от Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

    Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

IV. Срок и място за подаване на документите.

1. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок не по-малък от  30 (тридесет) дни от публикуването на Решението на ОбС – Ямбол за провеждане на конкурса в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на община Ямбол.

2. Място за представяне на документите: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол, Център за административно обслужване.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година в срока, се предоставя в срока, определен в т. IV. от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол. Телефон за контакти:046/681 321,046/681 316

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

             Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

На 06.10.2021г. от 09.30ч. - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

На 07.10.2021г. от 09.30ч.- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

На 08.10.2021г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

VII. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9, утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Диана“, бл.21, вх.Г, ет.1, ап.71, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 и от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.21.9.71 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка двадесет и едно точка девет точка седемдесет и едно /,   с площ 80.47  /осемдесет цяло четиридесет и седем/  кв. м.,  прилежащо  избено помещение   № 25 с площ 2.49 / две цяло четиридесет и девет / кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 /първи/ етаж от сграда с идентификатор 87374.547.21.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.21 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 648 от 05.09.2002г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 2326 от 30.03.2009г., том VII, стр. 142, парт. 1210/09, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Диана”, бл.21, вх. Г, ет.1, ап.71,  в размер 50 000 лв. /петдесет хиляди лева / без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Димитър      Димитров.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение от кмета на общината относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Златен рог“, бл.13, вх.А, ет.7, ап.19, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 и от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.46.19 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка четиридесет и шест точка деветнадесет /,   с площ 64.97  /шестдесет и четири цяло деветдесет и седем/  кв. м.,  прилежащо  избено помещение   № 13 с площ 3.73 / три цяло седемдесет и три / кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 /седми/ етаж от сграда с идентификатор 87374.560.24.46, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.560.24 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 235 от 28.05.2001г., вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 1515 от 06.03.2009г., том V, стр. 37, парт. 715/09, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог”, бл.13, вх. А, ет.7, ап.19,  в размер 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева / без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Димитрина          Иванова.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение от кмета на общината относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.27, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ямбол, да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният обект:

 

1.      Обект: Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ: 16 кв. м., обособено в сграда с идентификатор: 87374.526.31.1 по КК и КР на гр. Ямбол, актувана с АОС №0257/20.07.2001 г., находяща се на адрес: ул. „Търговска“ №  79.

2.      Начална тръжна месечна наемна цена – 60.96 лв., без ДДС;

3.      Депозит – 366,00 лв.;

4.      Срок за отдаване под наем – 5 години;

5.      Предмет на дейност – търговска дейност с хранителни стоки;

6.      Охрана – съгласно създадената вътрешна организация на учебното заведение;

7.      Достъп до помещението – през главния (западен) вход на основната сграда.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Доклад от кмета на общината относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение №XXI-4/18.03.2021 г. на Общински съвет-Ямбол,  протокол № 8/15.07.2021 г. и №9/05.08.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв.“Каргон“ и ПУП – План за улична регулация /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а, придружени от План–схема за Водоснабдяване и канализация, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

             Изменението се състои в:

променя се уличната регулационна граница западно от кв.26а между О.Т. 79 и О.Т.87а;

променя се уличнорегулационната граница между кв. 26а и УПИ I – за озеленяване в кв.25, като отрежда улица „6-ти септември“ за пешеходна с велоалея между О.Т 79, О.Т.80, О.Т.81  И О.Т 81а;

образуват на шест нови урегулирани поземлени имота в кв.26а както следва:

УПИ I – 465 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.465 по ККарта на гр. Ямбол/, с отреждане  за „Жилищно строителство“  съставлявано от части от ПИ 87374.549.5, ПИ 87374.549.6 и ПИ 87374.549.12,  начин на застрояване „свободно“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤7.5 м; ограничителни линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%;

УПИ II - 470 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.470/ с отреждане за „Жилищно строителство“  съставлявано от части от ПИ 87374.549.6 и ПИ 87374.549.12, начин на застрояване „свързано“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤7.5 м; ограничителни и задължителни линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%;

УПИ III -  466 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.466/, с отреждане „за Църковен дом“, съставлявано от: части от ПИ 87374.549.6, ПИ 87374.549.7 и ПИ 87374.549.428 и ПИ 87374.549.14; начин на застрояване „свободно“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤10 м., ограничителни  линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%;

УПИ IV – 467 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.467/, с отреждане за „Жилищно строителство“  съставлявано от ПИ 87374.549.10, начин на застрояване „свободно“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤10.0 м., ограничителни  линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%;

УПИ V – 468 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.468/, с отреждане за „Жилищно строителство“ съставлявано от ПИ 87374.549.13 и част от ПИ 87374.549.18, начин на застрояване „свободно“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤7.5 м., ограничителни  линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%;

УПИ VI – 469 /за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.469/, с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от ПИ 87374.549.11 и част от ПИ 87374.549.18, като вътрешните регулационни граници съвпадат с кадастралните, начин на застрояване „свързано“, характер на застрояване – жилищно малко /Жм/, H≤7.5 м., ограничителни и задължителни  линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=1.2; Пз≤60%; Оз≥40%,

Паркиране в границите на имотите,  съгласно одобрената графична част на проекта, която е неразделна част от тази заповед;

отреждането на УПИ I – за озеленяване в кв.25 се запазва

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол..

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23, предл.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.       Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение  за обект Детска градина "Слънце" по Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

2.      Дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта да бъде включен чуждестранен партньор (публични или частни правни субекти, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от държавите-донори (Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия), като за целта бъдат проведени предварителни преговори за получаване на Писмо за намерение за партньорство с подходящ партньор от страна-донор по Програмата.

3.      Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на резултатите по проекта – Община Ямбол, като бенефициент по програмата, се задължава:

а) Да не променя собствеността и предназначението на обекта и придобитото оборудване/актив, в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на този период същите да се използват за целите на проекта;

б) Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта;

в) Да осигури достатъчен ресурс за поддръжката на финансираната/ите система/и/оборудване за отопление или отопление и охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване, за период поне от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта.

4.      Община Ямбол поема ангажимент да осигури съфинансиране до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

5.      Община Ямбол поема ангажимент да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

6.      Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по предходните точки от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол, като кандидат-бенефициент с проектно предложение по настоящата покана.