ПРОТОКОЛ № VIII

 

            Днес, 30.05.2024г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0044/23.05.2024г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Георги Дичев и Станислав Говедаров.

            На заседанието присъства Васил Александров - заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри осмото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има постъпило предложение от РК на Камарата на архитектите в България относно почетен гражданин арх. Сотир Камбуров. Повечето ПК са го разгледали. Няма други предложения.

Подлагам на гласуване включването на предложението за почетен гражданин арх. Сотир Камбуров като т.23.

Гласували         за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували         за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.“Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно удостояване на арх. Сотир Камбуров със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

Г. Славов, под формата на процедура, изказа желанието си да получи възможността, която има по правилника за работа на ОбС, да огласи осем питания и отговори по тях, тъй като последно е направил това за едно питане в края на миналата година, както и да изкаже отношението си по тях. Няма отговор и г-н Ив. Симеонов на един устен отговор.  Ако има устни отговори иска да ги чуе днес, а писмените да огласи на следващото заседание на съвета.

Ант. Шиков предложи, ако има желание това да стане на настоящото заседание, но по желанието на Г. Славов прие процедурното предложение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД, ЗСДСИ)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява с „Награда на Ямбол“ за 2024 г. Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване на Йордан Атанасов със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД, ЗСДСИ)

 

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Удостоява със званието „Почетен гражданин“ заслужилия треньор Йордан Атанасов.

 

 

    

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно удостояване на Христо Дичев със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД, ЗСДСИ)

 

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява със званието „Почетен гражданин“ Христо Дичев.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно удостояване на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – гр. Ямбол с Почетен герб на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД, ЗСДСИ)

 

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.16 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява с Почетен знак „Герб на Община Ямбол” Териториалната организация на Научно-технически съюзи-Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Тюфекчиева - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) – Комисията предлага в § 9 относно семеен билет в Музея на бойната слава да отпадна „за посетител“, защото вероятно е грешка.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Когато слушахме сега становищата на комисиите, като че ли единствено аз съм гласувал от всички „против“ и има един „въздържал се“. Което не знам дали е хубаво или лошо, но аз ще ви обясня защо съм да го слагал „против“ и според мен, така е редно. Това е наредба, всъщност касае много хора, много хора на бизнеса, много граждани, целият град. Всеки, който иска да получи услуга, по дейност, която общината предоставя като такава. За всичко в живота, като започнем от едно разрешение за строеж или преустройство и стигнем до тържества, тъжни или весели поводи, така и за бизнеса, всичко е в тази наредба. Това, което аз не мога да се съглася, първо, е актуализацията с 19,2% или 62% беше за това, че се е вдигнала минималната работна заплата. Да, това е факт. Но също така е факт, че последните две години, 23-та и 24-та, държавата, а и преди това, изсипват толкова много пари на общините, включително на Община Ямбол за миналата година са много милиони, за тази са 13 млн. лв. предвидени, 13 500 000 лв., ако не се лъжа, които компенсират в голяма степен ония недоимък на средства, които имаше със стара дата. Какъв е смисълa от вдигането на тези цени с тази индексация? Смисъла е да влязат повече пари в хазната, за да има общината повече пари, с които да решава проблеми. Но при положение, че държавата дава несъизмеримо повече пари, отколкото общината може сама да акумулира за решаването на тези проблеми последните години и това е трайна тенденция. Защо тогава ние, като съветници, не решим да оставим хората от бизнеса и хората от града с глътка въздух в тези трудни времена инфлация, която е сериозен бич, така че да не напомпаме изкуствено поне с това, което можем, инфлацията и в нашия град, защото вдигането на тези цени автоматично значи търговците да си вдигнат цените на услугата, всеки един друг, който предлага нещо, да си вдигне също цената. Ние това ли гоним или гоним да дадем някакъв комфортен живот на нашите съграждани в от нашия град. Това е от една страна, от друга, нямаше в материалите, които взех и на сайта на общината качени становищата и предложенията на всичките началници и директори на звена, които предлагат промени в тази наредба, предприятия, директори на дирекции и изисках изрично, благодаря за което бяха ми предоставени сканирани, но никъде вътре в тези предложения аз не видях обосновка, извън общите приказки защо тези цени се вдигат, обосновка в конкретика тук вече влизаме в конкретика. Защо Младежкият дом предлага нови услуги с цени, които са несъизмеримо по-високи от предните? Да, общината е дала някакви пари за ремонта, но по-голямата част от парите за ремонта и в музея на бойната слава, и на младежкия дом, и на художествената галерия идват от европейските средства. Общината даде пари заради забавата на кмета и администрацията да организират обществените поръчки, а не заради друго. Тоест, какъв е смисълът в конкретика, да задам въпроса, да вдигаме ползване на голяма зала на Георги Братанов „Младежки Център“ от 50 лв. на 250 лв. зимата, от 100 лв. на 350 лв. зимата, в летния период от 70 лв. на 350 лв., а в зимния, говорим за различните работно време, извън работно време, в зимния период от 140 лв. на 450 лв. Това не е с 19,2%, това е с пъти вдигане. По същия начин музей на бойната слава. Вдигаме билета на хората от 3 лв. на 6 лв. Защо го правим? От музея не може да се печели, от галерията не може да се печели, от другите неща не може, те предоставят нещо, което има съвсем друг смисъл. Общината сама по себе си не е търговско дружество, което да печели. Тя има други функции, да обслужва хората, да им предоставя услуги. Защо тогава го правим това и обременяваме нашите съграждане, когато можем да не го направим поради същата тази причина, която преди малко споменах, че държавата дава едни пари, с които компенсира липсата на средства, каквито имаше със стара дата. Извън това Има други, които в §6.2 код 2878 Обработване на заявления, декларация за обстоятелства, обстоятелствена проверка. В действащата наредба е формулирано издаване на удостоверение за извършване на обстоятелствена проверка. Таксата е била 50 лв., сега става 120 лв., бързата е била 100 лв., сега става 240 лв., а такива има още няколко, тук не е 19,2%. Само, че аз никъде не намерих в обосновката този, който го предлага защо се иска това. Единствено и само е редно да го отбележа за вдигането оклада на децата е направена много обстоятелствена, конкретна точна и ценова обосновка защо се иска. Моето предложение Да не се гласува тази наредба сега независимо, че както каза г-н Ставрев има възможност, тъй като до вчера е бил срока за публичното обсъждане и няма възражения, да се коригират всичките неща, да се огледат и, ако приемете моите съображения, или го свържете „против“, или изобщо да не се гласува.

Тодоров – репл. - Обосновката е направена много точно и ясно. Там е записано защо се вдигат тези такси. Аз имам един въпрос към г-н Славов. Преди две заседания от тази трибуна той предложи вдигане на наема, на началната тръжна цена на заведенията, които ще се отдават под наем именно, защото всичко е поскъпнало и тези заведения ние ще ги подарим едва ли не на бизнеса. Тогава Вашето предложение беше наема да се вдигне долу-горе с 50% нагоре. от 2000 лв. на 3500 лв., това беше Вашето предложение. Тогава не можах да разбера точно Вашата обосновка, защото в момента Вие си противоречите на това, което казахте преди две заседания и сега в момента. Така че не виждам, Вашите мотиви са просто, как да кажа, не си следвате пътя, по който разсъждавате. Вашето мислене се мени постоянно. Така че аз смятам, че всичко е много добре казано, обосновано. Да, минималната заплата е вдигната, така че е редно и тези такси, а те не са вдигат с 200 лв. или 300 лв.. това са някакви минимални, едно кафе вече е 3 лв., така че една услуга да бъде предложена за от 3 лв. на 6 лв., това е някакъв световен проблем. Другото нещо много важно, което Вие казвате. Да, общината трябва да прави неща за хората, но тази община трябва да има средства. Тези средства идват от тези неща. Тези програми днес ги има, а утре ги няма. Общината трябва да бъде и независим орган, да има постъпления, които с тези постъпления, тя да ги инвестира в по-добър живот на хората. Това е начинът. Навсякъде такси има. В Западна Европа са убийствени. В големите градове, които са с много по-добра среда за живот в Западна Европа, таксите са 20 пъти по-големи от нашите. Така че това, че вдигаме таксите с някакви минимални проценти е съвсем нормално.

Г. Славов – дупл. - Има някакво неразбиране на материята, но не съм аз човекът, който да го обсъжда, тук говорим пред града. Това, което аз предложих и е факт, касаеше само търговските обекти, които ще се отдават в Младежки дом и предложението ми беше на база направено проучване за средните пазарни цени на наемите към него момент. Ако сега вземете и видите какво съм предложил аз и какви имоти плащат реално хората на бизнеса за подобни неща, ще видите, че не съм ги надскочил по-ниски са даже, така че това не е нещо. Но тази наредба, тя касае целият град. Изкарването на три маси отвън касае поскъпване, изкарването на количка за царевица или за сладолед, така както кмета плащаше за дискотеката горе като за количка за сладолед, значи поскъпване, значи и той ще плаща повече, това е хубаво. Ама това касае целия град. И извън всичко останало, в следваща точка, която ще гледаме за бюджета. Да, интересно, дискотеката не е количка за сладолед, но така се плаща, на дискотека Валентин. Това, което ще гледаме в следващата точка, е точно корекция на бюджета и там, за пореден път, има държавата дава пари за алеята под п. „Боровец“, държавата дава пари за улица, тези пари, които се спестяват, спокойно могат да компенсират това. И ако някой е направил разчет колко ще се спечели от това вдигане, те няма да са Бог знае колко много на фона на това, което държавата ни дава. Значи ние можем да си го позволим. Да, поскъпнал е живота. Но тази година можем да си го позволим. Ако следващата не можем, добре, ще вдигнем следващата, защото има нужда. Но тази държавата дава на Ямбол 13 млн. лв., от които 7 млн. лв. и повече вече е дала, това е мотивът. И това е безсмислието за мен на вдигането на цените.

Шиков - репл. – Г-н Славов само около 6 пъти каза, че държавата дава или 16, държавата не дава пукнат лев за поддръжка на всички тези обекти, които са новоизградени по проекти, по програми и по още каквото друго държавата е дала пари. Нито дава пари за заплати на тези, които поддържат града. Така че с тези пари от такси, общината цели точно това, да поддържа това, което вече има. Да, държавата от време на време дава сериозни пари за капиталови разходи, които общината няма откъде да вземе, няма какво да се лъжем. Но тези такси и тяхното увеличение са съвсем резонни, за да може общината да поддържа това, което в момента в Ямбол има.

Г. Славов - дупл. - Това, което каза г-н Шиков, в някаква степен е истина, в друга е манипулация и обяснявам защо. Истина е, защото държавата дава пари, а манипулация е, защото още в следваща точка, в която коригираме бюджета, ще видите, че тъй като държавата дава пари за алеята под п. „Боровец“, предвидените собствени средства на общината, които са в размер на 300 хил. лв., се обвиват с предназначение за нещо друго. За някаква улица беше Охрид или, ако не се лъжа, Възраждане, 100 хил. лв. се обвиват за собствени средства на общината, предвидени за нещо друго. Така какво ще рече, че общината е предвидила тези пари от собствените приходи и сега ще ги спести, защото държавата ги дава. Точно като ги спести, може да компенсирате това вдигане, което сега искате да направите с наредбата. Защо тогава искате да прецакате бизнеса в Ямбол, малкият и то, малкият най-жизнения? Да прецакате хората в Ямбол като вдигнете цените. Защо? Аз не мога да си го обясня и никога не бих го допуснал, ако имам възможността.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат Подлагам на гласуване предложението на ПК ТУИТЕ.

Гласували       за – 32                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – 4                              въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г. изм. с Решение № LХI-6/31.08.2023г., в сила от 18.09.2023г., изм. Реш. ЯАС 240 по адм. д. 325/23г., в сила от 02.03.2024г.), както следва:

 

НАРЕДБА

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

 

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г., изм. с Решение № XLII-3/30.06.2022г., в сила от 18.07.2022г., изм. с Решение № LII-3/23.02.2023г., в сила от 13.03.2023г. изм. с Решение № LХI-6/31.08.2023г., в сила от 18.09.2023г., изм. Реш. ЯАС 240 по адм. д. 325/23г., в сила от 02.03.2024г.)

 

 

§ 1. В чл.21 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1, т.1 придобива следния вид:

           

ВИД ДЕЙНОСТ

Такса без ДДС за м2/месец

Такса без ДДС за м2/ден

Такса, лв. без ДДС за кв.м/ден – за официални или организирани празници, базари и др.

1 зона

II зона

I зона

II зона

I зона

II зона

1. Търговия с хранителни стоки

50.00

44.00

3.50

3.50

7.00

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

50.00

44.00

4.50

4.50

6.00

6.00

3. Търговия с книги

23.00

21.00

1.10

1.00

-

-

4. Търговия с плод и зеленчук пред собствени магазини

до 5 кв.м по 15 лв./кв.м

до 5 кв.м по 13 лв./кв.м

2.50

2.50

-

-

над 5 кв.м по 10 лв. за всеки кв.м

5. Търговия със сувенири, картички,  мартеници, художествени занаяти

30.00

25.00

2.50

2.00

3.50

3.00

6. Търговия с цветя

-

-

10.00

10.00

18.00

18.00

7. Търговия с цветя пред собствен магазин

30.00

25.00

-

-

-

-

8. Разполагане на маси пред заведения - летен сезон и зимен сезон

7.20 /летен/

4.80 /зимен/

6.00 /летен/

3.60 /зимен/

0.80

0.70

-

-

9. Разполагане на хладилни витрини, витрини за сладолед, щендери и др.

50.00

44.00

4.00

4.00

6.00

6.00

10. Разполагане на строителни материали и строителни площадки

3.60

3.60

-

-

-

-

11. Търговия с балон

72.00

72.00

10.00

10.00

10.00

10.00

12. Разполагане на автомати за кафе, напитки и закуски

35.00

30.00

-

-

-

-

13. Други

50.00

44.00

4.00

4.00

8.00

5.00

 

 

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и др. преместваеми съоръжения/

Такса лв. без ДДС за м2/месец

 

I зона

II зона

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

1. Търговия с хранителни стоки

12.00

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

12.00

7.00

3. Търговия с книги

8.00

7.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, смески и др.

12.00

7.00

5. Кафе, безалкохолни и приготвяне на храна

14.00

10.00

УСЛУГИ

6. Извършване на услуги

6.00

6.00

С РАЗВЛЕКАТЕЛНО И ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

7. За събирания от културно-масов

6.00

5.00

8. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

4.00

2.00

9. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др. към маси пред заведения по одобрен проект

0.50

0.40

10. С развлекателен характер - спортни, атракционни и детски съоръжения

24.00

12.00

за ден по 1 лв./кв.м

11. Циркове

1.00 лв. за ден на кв.м

0.90 лв. за ден на кв.м

12. Охрана на паркинги, тоалетни и др.

12.00

8.00

13. Спорт ТОТО

18.00

12.00

14. Таксата на всички помещения над 20 кв.м се намалява за горницата над 20 кв.м с 50 %

 

§ 2. В чл.25, ал.1 таблицата се изменя по следния начин:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска кухня

за ден

3,40

2. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на
възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се
отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

§ 3. В чл.33, ал.1, т.4 се добавя второ тире със следното съдържание:

 

     4.

2036 *

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

До 3 рд

4.00

До 4РЧ

12.00

 

- издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

- издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки до 7 степен

30 дни

 

 

30 дни

20.00

 

 

15,00

 

 

§ 4. Чл.33, ал.1, т.17 се изменя по следния начин:

 

17.

2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2 рд

10.00

-

-

 

§ 5. В чл.35 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1 придобива следния вид:

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

СРОК

ТАКСА

2

2035 *

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

 

-   с часово ограничение /на месец/

30 КД

50.00

-   с без часово ограничение /на месец/

30 КД

80.00

 

 

§ 6. В чл.38 таблицата след ал.1 придобива следния вид:

 

 

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

1988

 

 

Издаване на удостоверение

за отписване на имот от

актовите книги за имотите

-    общинска собственост,

или за възстановен

общински имот

7 РД

35.00

-

-

-

-

2

2878

Обработване на заявление декларация за

обстоятелствена проверка

15 РД

120.00

7 РД

240.00

-

-

3

2081

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

7 РД

8.00

3 РД

17.00

24 Ч

24.00

4

2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

- Справка по актовите книги (за брой)

7 РД

12.00

-

-

-

-

- Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост (за брой

7 РД

12.00

3 РД

24.00

24 Ч

36.00

5

2005

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот общинска собственост

30 КД

60.00

-

-

-

-

6

-

Закупуване на тръжна документация

- за обекти под наем

Съгл. заповед за провеж дане на търг

36.00

-

-

-

-

- за продажба на обекти и учредяване на вещни права

Съгл. заповед за провеж дане на търг

240.00

-

-

-

-

7

-

За участие в търг

- за обекти под наем

Съгл. заповед за провеж дане на търг

24.00

-

-

-

-

- за продажба на обекти и учредяване на вещни права

Съгл. заповед за провеж дане на търг

120.00

-

-

-

-

8

2105

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

 

3.00

-

-

-

-

 

 

§ 7. Чл.38а придобива следния вид:

Таксата за разпореждане с общинско имущество и учредяване на вещни права е както следва: (1) При разпоредителни сделки без провеждане на търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на 290.00 лв. (двеста и деветдесет лева)

(2) При разпоредителни сделки чрез провеждане на публичен търг или конкурс за имоти общинска собственост – в размер на 460.00лв. (четиристотин и шестдесет лева)

(3) При разпореждане с общински жилищен имот – в размер на 130.00 лв. (сто и тридесет лева)

 

§ 8. Чл.47, ал.1 се изменя по следния начин:

Услуги предоставяни от Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА

ЦЕНА

1.

Посещение на експозиция на ХГ „Ж. Папазов"

 

- посетители над 18 г.

4.00 лв.

- ученици/студенти/лица над 65 г.

2.00 лв.

- деца до 7 г., хора в неравностойно положение

Вход свободен

2.

Ползване на зала на Художествената галерия

 

- за изложба

25.00 лв./ ден

- за концерт

100.00 лв./ден

- за други мероприятия

100.00 лв./ден

- за рисуване в залите на галерията - при съвместно мероприятие с ХГ- Ямбол

3.00 лв./занимание за 1 дете

- от учащи, когато ХГ не е организатор

50лв./час

 

 

3.

Беседа в експозиционните зали

 

Беседа в експозиционните зали

20.00 лв.

4.

Изготвяне и изнасяне на лекции по изобразително изкуство по заявка от училища, организации, фирми и др. извън експозицията на галерията

50.00 лв.

5.

Издаване на справка от архива на ХГ за заверяване на препис или препис- извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията

 

- за първа страница

5.00 лв.

- за всяка следваща страница

2.50 лв.

- за извършване на устна справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

5.00лв.

- за извършване на писмена справка за наличието на документи и движими паметници на културата в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на галерията

10.00 лв. за всяка страница

6.

Ползване на специализирания библиотечен фонд на ХГ

 

- за ползване на една книга

1.00 лв./ ден

- за изработване на писмена библиографска справка /1 стр./

10.00 лв./ за брой

- за ксерокопие формат А 4

0.10 лв./стр.

7.

 

 

 

Извършване на консултации, справки, рецензии от музейни специалисти

 

- за изготвяне на историческа справка за автори, творби, събития и др./ 1 стр.

10.00 лв./стр.

- за рецензия на научен текст

3.00 лв./стр.

- за консултация при организиране на изложби и събития от кметства, читалища и други организации и изработване на тематико-експозиционни планове

50.00 лв.

- за консултации при подготовка на реферати и курсови работи

10.00 лв.

- за консултации при подготовка на дипломни работи

50.00 лв.

- за консултации за извършване на събирателна дейност

30.00 лв.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организиране на представителни изложби с творби от фонда на ХГ за институции по повод чествания, юбилеи и др., на институции и организации,когато ХГ е съорганизатор:

 

1. за изготвяне на тематико-експозиционен план, селектиране на творби от фонда, аранжиране и окачване на външни изложби, където ХГ е съорганизатор

1000.00 лв.

2. за графичен дизайн на покани, плакати, брошури, книги, юбилейни листи, транспаранти и др. рекламни материали, за външни изложби, където ХГ е съорганизатор

 

2.1. за покана /плакат/ транспарант

500.00 лв. за един вид

2.2. за юбилеен лист за публикация /100 бр.

 

-за малка цветна реклама /до 50 кв. см/

130.00 лв.

- за малка черно-бяла реклама /до 50 кв. см/

100.00 лв.

2.3. за текст-типографско решение

60.00 лв.

Журиране на викторини, състезания, конкурси и др., където ХГ не е съорганизатор

50.00 лв./ час

9.

Дигитално заснемане и сканиране

 

- на ръкописи, архивни документи, книги и др.

3.00 лв./стр.

- за портрети и снимки

3.00 лв./ бр.

Ползване на технически средства (презентиращо устройство, музикален инструмент, компютър и др.)

30.00 лв./ ден за всяко средство

 

 

§ 9. В Чл.49 се изменя по следния начин:

За предоставените услуги от „Музей на бойната слава“ – Ямбол се заплаща цена, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА

ЦЕНА

1.

Посещение на „Музей на бойната слава" от:

 

 

- Посетители над 18г.

6.00 лв

 

- За ученици, студенти, военнослужещи и лица над 65 г.

3.00 лв.

 

- При посещение на група от 20 и повече лица

3.00 лв.

 

- При посещение на група от 20 и повече ученици, студенти, военнослужещи и лица над 65 г.

2.00 лв.

 

- Семеен билет (родители с до 3 деца от 7 до 18 г.)

12.00 лв.

 

- Целогодишна абонаментна карта

100.00 лв.

2.

Беседа в експозиционните зали на музея

 

 

Тематична беседа

6.00 лв.

 

- Обзорна беседа

10.00 лв.

 

- Специализирана беседа

20.00 лв.

 

- Изготвяне и изнасяне на лекция или презентация на военна тематика по заявка от училища, организации и др. извън експозицията на музея.

20.00 лв.

3.

Използване на зала от външни лица и институции, когато Музеят не е съорганизатор

 

3.1

- за учащи и военни формирования

25.00 лв./час

3.2

- извън изброените по т. 3.1.

40.00 лв. /час

4.

Ползване на работни помещения и зали за научноизследователска дейност от външни научни екипи.

25.00 лв. за помещение

5.

Ползване на презентиращо устройство, собственост на музея

25.00 лв. на ден

6.

Извършване на историческа справка за личност, предмет, събитие и др.

15.00 лв.

7.

Копиране на ксерокс документ формат А4

0.20 лв. на стр.

8.

Консултации при подготовка на реферати, курсови и дипломни работи

15.00 лв.

9.

Журиране на викторини, състезания и конкурси на военно-историческа тематика, при които Музеят не е съорганизатор.

25.00 лв.

10.

Видео и фото заснемане в експозициите:

 

10.2

-с комерсиална цел

30.00 лв. /час

11.

Практически занимания в Музея /с предварителна заявка/

10.00 лв. /час

12.

Магнитен сувенир

Със заповед на директора на Музей на бойната слава.

 

 

§ 10. В Чл.50, ал.1, Таблица 2 се изменя по следния начин:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

1.      I.

Младежки културен център „Георги Братанов“

 

1.

Ползване на голяма зала

 

 

 

1.1 В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период - 250 лв. на час; Зимен период - 350 лв. на час

 

 

1.2. Извън работно време и в почивни дни

Летен период-350 лв. на час; Зимен период - 450 лв. на час

 

2.

Ползване на камерни зали

 

 

 

2.1.В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период - 150 лв. на час; Зимен период - 250 лв. на час

 

 

2.2.Извън работно време и в почивни дни

Летен период - 250 лв. на час; Зимен период - 300 лв. на час;

 

3.

Входна цена при посещение на събитие, организирано в

За лица до 18 г.- 3 лв.;

 

 

 

Младежки дом

За лица над 18 г.-5 лв.

 

4.

Цена за ежемесечно участие в клубни форми

Индивидуална -10 лв.

      Клубна 50 лв.

 

5.

За провеждане на сватбен ритуал

 

 

 

5.1 В работно време от 09.00 ч. до 18.00 ч.

Летен период -150 лв. на час; Зимен период - 200 лв. на час

 

 

5.2. Извън работно време и в почивни дни

Летен период-250 лв. на час; Зимен период - 300 лв. на час

 

6.

За ползване на аудиовизуална техника

100 лв. на час за всяка техника

 

 

Заключителни разпоредби

 

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение №  

 

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Тъй като в предната точка споменах и в тази, изрично държа да коментирам. Това, което е написано като обосновка в предложението от кмета. В капиталовия списък на общината е включен обект „Ремонт, рехабилитация, реконструкция на алея свързваща ул. „Димитър Благоев“, ул. „Боровец“, обходен път „Изток“, втори етап… в размер на 700 000 лв.“, които държавата е сключила споразумение от 29.03.2024 г., общината всъщност е сключила споразумение с Министерството на регионалното развитие, с което на общината се дават 700 000 лв. И 300 хил. лв. общината предлага да се отбиват в изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Крайречна“ и на ул. „Крали Марко“. Ето за това говорим, че едни 300 хил. лв. се спестяват. Първо, да коментирам, че този обект, втори етап, ние го проектирахме в 2016 г. Първият етап го направихме, когато затворихме ул. „Преслав“ за ремонт, първата част и сега най-вероятно ще трябва да се направи втория, изцяло, когато пак се затвори ул. „Преслав“ за ремонт, защото няма от къде другаде да минава трафика за ж.к. „Бенковски“, за което аз съм удовлетворен, все пак това, което сме направили, продължава да се реализира. Но тези 300 хил. лв. със сигурност ще компенсират вдигането, което взехте като решение преди малко с наредбата за таксите.

Шиков – Дайте по точката за бюджета!

Г. Славов – След това има още едни 100 хил. лв., които се предвиждат за ул. „Охрид“. Прекрасно и тук също съм удовлетворен, защото тази улица я има в общия устройствен план, който приехме в 2016 г. окончателно и държавата дава пак един пари, 100 000 лв. и тези 100 000 лв. се спестяват. Значи, до тук имаме спестени 400 000 лв. собствени средства. Дали това е най-правилното, където е продължал кмета да се насочат или най-правилното беше да не се вдигат цените, както направихте преди малко в наредбата, оставям гражданите сами да си решават.

Шиков - репл. - Държа да стана тук и да кажа, че г-н Славов много ловко върти точките, цифрите, бюджета и т.н., най-вероятно се дължи на големия натрупан опит. Лично присъствах, когато той запита експерта от администрацията тези точки, по които сега коментира как държавата дала пари. Защо след като правителството е казвало, че ще отпусне парите, ние сме ги написали като покрити със собствено средство, г-жа Царева тогава му обясни, че понеже все още парите не са изминали целият път, извинете ме, но не помня точно бюджетната процедура и не са постъпили при нас или не са окончателно одобрени, до момента, в който това ще случи, те ще стоят като финансирани от собствени средства и след като правителството окончателно ги отпусне, ще бъдат преместени, което се случва с тази промяна в бюджета. Така че, г-н Славов, извините, но тогава лично Вие получите отговор, бяхте удовлетворени от това, но сега разбира се Ви е изгодно да се изкажете по този начин. Ставате изказвате се, но държа това да го отбележа, не мога да стоя и да си мълча.

Илчев - репл. – Щях да използвам думата умопомрачително, но ще я избегна. За мен е изненадващо, когато един човек, който е бил на позицията кмет, излиза и пред всички нас заявява, че общината има възможност да спестява. Общината не е спестовна каса, която да събира от гражданите и да спестява, тя извършва функция, която е в полза на гражданите. Съответно, трябва да помага, да облагородява и да прави живота за всички нас по-добър. За мен е изненадващо наистина и не мога да си го обясня как може от трибуната да се заявяват такива неща.

Г. Славов - дупл. - Всичко това, което каза г-н Шиков е вярно и аз не напразно зададох въпроса, когато беше общественото обсъждане за бюджета, а и след това, когато приемахме бюджета, защо не е отразено, за да стане ясно на всички, аз съм прекалено наясно, защо го задавам въпроса. Той беше, за да стане ясно на всички, че има доброто желание от страна на държавата, но парите все още ги няма. Да, предложили сме ги, но ги няма. Сега обаче ги има. И аз говоря сега в момента към сегашния момент, че сега ги има и ние ги отразяваме. Както отразихме 6 700 000 лв. в предното заседание за ул. „Преслав“ от ул. „Акация“ до обходен път „Изток“, по същия начин и сега тези пари вече ги има. И точно защото ги има, общината спестява една част от тези, които са взети от данъците на хората, с които може да компенсираме по онова вдигане, което направихте. А това, което казва г-н Илчев, да, общината, това е функцията. На общината функцията не е търговското дружество да печели и от това, което спечели, тя не е да спестява по никакъв начин и ние тук не спестяваме, напротив, тук компенсиране едно вдигане, което направихте…(Илчев – от място – И като ги спести какво прави общината с тях?)… Покрива нуждата от това, което г-н Шиков казва, покрива нуждата от обслужване, от администриране и от всичко останало, и вдигането на тези цени, които общината трябва да предостави… (Илчев – от място – Ремонтирането на улици как ще стане, тротоари?)… Вижте, общината я има от 1878 г., не от 1868 г. някъде, 70-та година, преди освобождението от Турско робство я има Община Ямбол и от тогава има проблеми, и проблемите няма да свършат, и благоустрояването ще е необходимо. Това, дали ще се направи едно кръгово кръстовище в момента на ул. „Крали Марко“ и на крайречния булевард или което не е необходимо и не е спешно необходимо, или ще се компенсира вдигането на наредбата, и вместо да поставите в затруднено положение хората, които хранят семейства с дребния и малък бизнес, вдигате цените на кафето включително и на всичко останало в града, с тези пари, които не са толкова належащи да отидат за кръгово кръстовище, то и сега работи, можеше да се компенсира, но то е въпрос на виждане, на мироглед и на перспектива. В тази връзка не съм съгласен нито с едната реплика, която се направи, нито с другата. Те се правят единствено и само, манипулативно, в опит някак си да се защити позицията на кмета. Кметът също е човек, администрацията може да го подведе, той може да се подведе, може да не знае всички обстоятелства. Но Вие тук вземете ли решението, то е крайно освен, ако някой не го жали. Това вече е отговорност към града и Вашата отговорност не е по-малка. Кмета изпълнява това, което съвета взима като решение. Така взето от Вас е проблем за града.

Р. Георгиев - Тук, преди мен говорещите, говориха за много милиони, за хиляди, милиарди, основно за улици. За мен, това да ви кажа е тема, от която не разбирам, така че няма да се включа в нея. Ние от БСП знаете, че не подкрепяме много актуализацията на бюджета, защото за нас е основен документ и той по-рядко трябва да се пипа. Сега администрацията има друго отношение към бюджетите и ги променя почти на всяко заседание. Но този път не заради улиците, а за обекти, за които за нас от БСП са по-важни, а именно в паспортизацията на детските градини и на спортното училище, ние от БСП ще подкрепим тази актуализация.

Стойков – Групата общински съветници от ПП ГЕРБ също ще подкрепи актуализацията на бюджета, както сме подкрепили всички такива, включително и бюджетите за всяка година на Община Ямбол. От всичко, което чухме досега това, което наистина прави впечатление и ние сме го повтаряли много пъти, това е сериозната подкрепа на държавата и тази година, и миналата, и по-миналата за важни инфраструктурни проекти на Ямбол. Както знаете, в процес е довършването на новата болница, като изцяло държавен обект, така и подкрепа директно към общината. Само като отметка по отношение на изказването на г-н Славов, на негово място на мен щеше да ми бъде неудобно въобще да говоря по тази тема, тъй като 12 г. управление на г-н Славов, държавата помогна веднъж, правителството на г-н Орешарски, отпусна едни пари за първия етап на ул. „Индже войвода“. Никакви други средства не бяха отпуснати на Ямбол в този период, макар че в същия този период, много други градове като Сливен, Бургас, Стара Загора, бяха отпускани много средства за облагородяването на градовете. Така че, г-н Славов сам да се прави сметката защо тогава няма, а сега има.

Г. Славов - Тъй като г-н Стойков беше народен представител от ГЕРБ, тъй като беше всичките мандати преди и сега продължава да е общински съветник, извън това, когато е бил народен представител, е много добре запознат и знае, че градове съизмерими с Ямбол. Никъде в държавата ГЕРБ към онзи момент не отпускаше пари. Никъде. За Бургас в конкретика да, за Варна в конкретика да, за Стара Загора отпуснаха чак края на 2019 г. за първи път. Изобщо от 2007 г. до 2009 г., от както ГЕРБ беше поела управлението, по съвсем друг повод и то  за значим обект, по същия начин е за Сливен, т.е. да се прави паралел и сравнение не е коректно. И точно заради това, с пълното съгласие и на г-н Стойков като общински съветник последния мандат 2015 г. - 2019 г., всичките от ГЕРБ в групата гласуваха да минем към теглене на кредит. Това, което господин Ревански отричаше, но след това първото, което направи, е да тегли кредит общината, защото държавата не отпускаше средства не на Ямбол, а на една друга община съизмерима с Ямбол. А последните 4 г. политиката на държавата се смени. И тя отпуска много средства на всички, така както сме искали. И пак хубаво, че направихме проектите. Не, не сме отървали. Всички в държавата спечелиха. Охлаби се примката на централизираното управление, това беше хубаво за хората. Хубавото за Ямбол е, че оставихме много проекти, които все още не е успял кмета Ревански да изпълни и които са благо за града, и които бяха нашата стратегия за управление, която кмета Ревански продължи и продължава в момента.

Стойков - Само да отбележа, че общински съветник от 2009 г. до 2019 г., в продължение на 10 години, г-н Славов, не съм бил. И това, че на други градове, с изключение на Бургас и Варна не се отпускали средства, е абсолютно манипулация.

Тодоров – Г-н Председател, аз имам една забележка към Вас, към водене на заседанието. От тази трибуна, когато има точка, нека да се говори по точката. Г-н Славов си позволява, излиза и започва да ни връща години назад какви проекти е правил, кой сега ги одобрил, кой ги реализира. Значи това е било преди. Искам да го попитам. Той заплата взимал ли е като бил кмет тук? Взимал ли е? Взимал е. Това Ви е била работа г-н Славов, да правите проекти, да правите нещо за града. Ние сега какво трябва да правим? Какво трябва да правим? Това е безумие, което говорите. Доктора ще излезе и ще каже, днес лекувам един човек. Трябва да знаете всички. Това Ви е било работата, г-н Славов. Говорете по точките, не ни връщайте 4, 5, 6 години назад.

Илчев – Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Шиков - Има процедура по прекратяване на изказванията, но по правилник трябва да дам думата на зам.-кмета Васил Александров.

Александров - Аз мятам, че темата за изменянето на бюджета е важна и е редно да дадем думата на един от виновниците, които подвеждат кмета, г-жа Антония Царева, да направи изказване по точката.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурата г-жа Царева да говори

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Царева - Обекта, който променяме, източника на финансиране, забележете 300 хил. лв. са от капиталова субсидия, т.е. те не могат да отидат за нищо друго освен за обекти от капиталовия списък. Така че в предложението сме описали, че при проведената процедура предложените цени от изпълнителите са много надолу от това, което сме предполагали. И тези 700 хил. лв., които държавата ни ги отпуска, ще бъдат абсолютно достатъчни за извършване на СМР, авторски и строителен надзор. Така че тези 300 хил. лв., пак повтарям, са от капиталова субсидия, ако забелязвате източника на финансиране. Така че ние не можем да ги насочим някъде другаде или да ги загубим през годината, затова са насочени към този обект. А разходите, които се спестяват от следващия са в продажби. Съгласно Закона за публичните финанси, единствено приходите от продажби могат да бъдат харчене за ремонт, изграждане на техническа инфраструктура, т.е. за капиталови разходи и за текущи ремонти на улици. Така че тези пари от 581 хил. лв., които остават от продажба на нефинансови активи, предложението е да бъдат насочени към текущи ремонти на улици, които средства са необходими за ремонта им.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 3.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г. за основен ремонт на физкултурен салон в Основно училище „Любен Каравелов“ град Ямбол.

2.Делегира права на Кмета на Община Ямбол да предприеме всички необходими действия от настоящето решение за кандидатстването на Община Ямбол по Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“ на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г.

3.Да се запази съществуването и функционирането на физкултурен салон в Основно училище „Любен Каравелов“ град Ямбол, предмет на финансирания проект, за период от 5 години след извършване на окончателното плащане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно присъединяване на Община Ямбол към Мрежата на Балканските градове В40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков –  Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи)

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за членство в Мрежата на Балканските градове В40.

2.Делегира права на Кмета на Община Ямбол да подпише всички приложими документи и да предприеме всички необходими действия във връзка с членството на Община Ямбол в Мрежата на Балканските градове В40.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ЕСУТ при община Ямбол по точка трета на протокол № 4/18.04.2024 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“, с начало от поземлен имот с идентификатор 87374.34.240 - държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, с начин на трайно ползване (НТП) – за път от републиканската пътна мрежа и пресича поземлен имот с идентификатор 87374.34.956 -  общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, като засегнатата площ от същия е 17.5 кв.м. за която площ се образува проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.34.990, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 105 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.65 с площ 105 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. , на изпълнителния директор на АГКК,  който е част от УПИ VIII 331, 333, 332, 334 в квартал 67 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 3204/27.03.2024г., находящ се в гр. Ямбол, ул.“Капитан Петко Войвода“ №29 в размер на 11 990.00 (единадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Дормуш … Феизов. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент в ж.к. "Хале" 1-Б-85.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 2                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА, чл.41, ал.2  и  чл.47,  ал.1, т.3 от  Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от  НРУРОЖ  на  Общински съвет-Ямбол, определя  пазарна  цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с  идентификатор  87374.546.30.2.85 (осемдесет и седем  хиляди  триста  седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка  тридесет точка  две  точка  осемдесет и пет), с  площ 56.45   (петдесет и шест  цяло  и  четиридесет  и  пет) квадратни  метра, прилежащо избено помещение № 26 с площ  2.86  (два цяло осемдесет и шест) квадратни  метра и съответните  идеални  части  от  общите части на сградата, находящ се на   девети   етаж   от   сграда с  идентификатор  87374.546.30.2,      построена   с   отстъпено   право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.30  по КК и КР на град Ямбол, актуван   с   Акт за общинска собственост  № 490 от 05.04.2002г., с   административен адрес: град  Ямбол,   ж.к.  „Хале” , бл. 1, вх. Б, ет. 9, ап. 85, гр. Ямбол в размер на 61 000.00 лева (шестдесет и една  хиляди лева) крайна цена, на която  да  бъде  извършена  продажбата  му на Антоанета …  Динева.

       Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на имоти частна общинска собственост за публична общинска собственост в съответствие с чл.6 от ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Изключително важна за града точка и би било хубаво да има дискусия по нея, която се съмнявам, че ще се случи, но аз поне съм длъжен да споделя на това, което за мен е сериозно притеснение. Това е, първо, че точката е вкарана по начин, който не е законосъобразен. За съжаление мое, в ПК ЗОРПК, в която съм член, тъй като председателя не беше насочил, а тук е 100% юридически казус, той не касае нито устройство на територията, нито нещо друго, той е юридически казус, но не беше насочен към тази комисия най-вероятно, защото аз съм вътре. Предложих, да я включим в дневния ред беше отказано от мнозинството, което има кмета. За какво идва реч и защо това е подвеждащо всички ни? Първо, кмета в пълно съзнание е направил актове за частна общинска собственост, когато от решение на Министерски съвет от 17 ноември 2022 г. изрично в точка 4 последна на решението е написано кмета на община Ямбол да състави актове за публична общинска собственост за имотите по точка едно, в които са тези имоти. След което е сключен договор с областния управител като това решение е основанието за този договор и той е неотменна част от този договор. Значи в пълно съзнание кмета е одобрил едни актове за частна общинска собственост при положение, че изрично му е казано, че трябва да ги направи публични. Каква е разлика? Когато са публична не могат да бъдат продавани, когато са частна могат и няма никакъв проблем. Следващ проблем. Идва момента, в който сега, след всичките сигнали, които сдружение „Бъдеще за Ямбол“ пуснахме, изрично и Министерски съвет каза, че не е прав и включително следващи процедури за последните 70 декара, които иска кмета няма да бъдат задвижени. Това е становището категоричното на Министъра на Регионалното развитие сега, което казва, че докато не бъдат направени от частна в публичност собственост актовете, то няма да бъде придвижено. Но къде е проблема? Кмета излиза с едни становища, които нямат нищо общо с истината, затова ние да гласуваме в момента от частна да станат публична. Хубаво е, че ще станат публична, защото няма да могат да бъдат продадени. Но намерението, неговата обосновка, намерението на Община Ямбол, отнасяща се за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, предполага публичен характер на имотите и се позовава на закона. Само, че намерението на Община Ямбол, единственото което аз намерих и няма друго след това, защото намерението на Община Ямбол, това е намерението на Общински съвет, е решението от 12.10.2020 г., с което Общински съвет изрично дава съгласие кмета да поисква от държавата тези имоти. И там изрично е записано, че тези емоции са изключително обосновката на кмета са от изключително важно значение за развитие на нашия град, който е град община, особено подходящ за социална, образователна инфраструктура, обособяване на нов жилищен комплекс със съвременна инфраструктура и т.н. и че в Общия устройствен план е предвидено за многофункционално ползване тип смесена централна, което не предполага публичен характер на собствеността, а предполага частен. Въпросът е, защо кметът се е съгласил да му бъде дадено с изрично изискване за публична собственост и защо не ги е направил публична, когато изрично са поискали от него? Основанието му стъпва на чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост. Да де, ама чл.6 ал.2 от Закона за общинската собственост казва, че частна общинска собственост, имоти и вещи, които са престанали да имат това предназначение се обявяват от Общинския съвет за публична общинска собственост. Тези никога не са били нещо друго, освен в началото още публична собственост. Такава е волята на дарителя, защото те ни ги даряват. Как и кога кметът е решил, че това се е случило и общината има някакви други намерения, което са директно нарушения на закона. Единственият разумен отговор за мен е в такава ситуация, когато първо е направил частна общинска собственост е продажба, няма друго. А сега с това, че ние ще гласуваме публична собственост, което за мен си е предателство към града, се съгласяваме, че на тези имоти ще може да има единствено и само обществено обслужващи обекти и техническа инфраструктура, предвиждаща и нищо друго обособяване на паркове, зони за отдих, спорт с добре развита игрова среда, детски площадки и спортни игрища с възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия, развлечения със свободен достъп и нищо друго. Няма да има жилищен квартал, няма нищо от онова, което Общинския съвет е взел решение и той не си го е променил. Е как тогава кметът казва, че сега от частен характер са се променили в публичен. Не. има се ред закона, които казва поправка на фактическа грешка. Сбъркал е, не е необходимо решение на Общинския съвет. В момента какво се случва, Общинския съвет. Кмета нарочно иска решение на Общинския съвет. Общинския съвет да му сложи една ламаринка и да избърше изцапаното дупе. Не е редно.

Шиков – Г-н Славов, времето Ви изтече. Прекалявате с езика освен това.

Г. Славов - Освен всичко това Ви призовавам това решение което е незаконосъобразно така или иначе се жали, ако го приемете, да не го приемате, защото то не е законосъобразно, не е законно издържано. И съм готов да споря с всеки след консултациите, които направихме с юристи, че това е подвеждане от страна на кмета.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 1                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС обявява за публична общинска собственост следните имоти:

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.109 по КККР на гр. Ямбол, с площ 25 026 кв. м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 13 броя сгради с идентификатори 87374.526.109.1, 87374.526.109.2, 87374.526.109.3, 87374.526.109.4, 87374.526.109.5, 87374.526.109.6, 87374.526.109.7, 87374.526.109.8, 87374.526.109.9, 87374.526.109.10, 87374.526.109.11, 87374.526.109.12 и 87374.526.109.13 с обща застроена площ 4483 кв.м;

2.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.119 по КККР на гр. Ямбол, с площ 74 608 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 27 броя сгради с идентификатори 87374.526.119.1, 87374.526.119.2, 87374.526.119.3, 87374.526.119.4, 87374.526.119.5, 87374.526.119.6, 87374.526.119.7, 87374.526.119.8, 87374.526.119.9, 87374.526.119.10, 87374.526.119.11, 87374.526.119.12, 87374.526.119.13, 87374.526.119.16, 87374.526.119.17, 87374.526.119.18, 87374.526.119.19, 87374.526.119.20, 87374.526.119.21, 87374.526.119.22, 87374.526.119.23, 87374.526.119.24, 87374.526.119.25, 87374.526.119.26, 87374.526.119.28, 87374.526.119.29 и 87374.526.119.30 с обща застроена площ 2 913 кв.м;

3.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 43 161  кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 7 броя сгради с идентификатори 87374.526.120.1, 87374.526.120.4, 87374.526.120.5, 87374.526.120.8, 87374.526.120.9, 87374.526.120.10 и 87374.526.120.11 с обща застроена площ 6 926 кв.м;

4.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КККР на гр. Ямбол, с площ 85 872 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално  предназначение и ползване, ведно с построените в него 19 броя сгради с идентификатори 87374.526.121.1, 87374.526.121.2, 87374.526.121.3, 87374.526.121.4, 87374.526.121.5, 87374.526.121.6, 87374.526.121.7, 87374.526.121.8, 87374.526.121.9, 87374.526.121.10, 87374.526.121.12, 87374.526.121.13, 87374.526.121.14, 87374.526.121.16, 87374.526.121.17, 87374.526.121.18, 87374.526.121.20, 87374.526.121.21 и 87374.526.121.22 с обща застроена площ 9601 кв.м;

5.    Поземлен имот с идентификатор 87374.526.122 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 114 025 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, ведно с построените в него 21 броя сгради с идентификатори 87374.526.122.1, 87374.526.122.2, 87374.526.122.3, 87374.526.122.4, 87374.526.122.5, 87374.526.122.6, 87374.526.122.7, 87374.526.122.8, 87374.526.122.9, 87374.526.122.10, 87374.526.122.11, 87374.526.122.12, 87374.526.122.13, 87374.526.122.14, 87374.526.122.16, 87374.526.122.17, 87374.526.122.18, 87374.526.122.20, 87374.526.122.21, 87374.526.122.22 и 87374.526.122.23 с обща застроена площ 19 216 кв.м.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 20.38 кв.м върху ПИ 87374.552.11, във връзка със съгласуван идеен проект за обект „Промяна предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в „жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Генка … Минкова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 20.38 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.11, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 14 058 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на таван № 2 (проектен идентификатор 87374.552.11.41.16) в жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.11.41 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес ж.к. „Възраждане“ бл. 23, вх. Д и определя пазарна цена в размер на 1 948.80 (хиляда деветстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 21.00 кв.м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ

-    отменя решение по точка двадесет и седма от второто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.11.2023 г. за отстъпено право на строеж от 10 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450 по КК и КР на град Ямбол;

-    учредява право на пристрояване на Доброслав … Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, …  от 21.00 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 321 кв.м, във връзка с изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 87374.543.450.3 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 2 620.00 (две хиляди шестстотин и двадесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Изключително важна за града точка и би било хубаво да има дискусия по нея, която се съмнявам, че ще се случи, но аз поне съм длъжен да споделя на това, което за мен е сериозно притеснение. Това е, първо, че точката е вкарана по начин, който не е законосъобразен. За съжаление мое, в ПК ЗОРПК, в която съм член, тъй като председателя не беше насочил, а тук е 100% юридически казус, той не касае нито устройство на територията, нито нещо друго, той е юридически казус, но не беше насочен към тази комисия най-вероятно, защото аз съм вътре. Предложих, да я включим в дневния ред беше отказано от мнозинството, което има кмета. За какво идва реч и защо това е подвеждащо всички ни? Първо, кмета в пълно съзнание е направил актове за частна общинска собственост, когато от решение на Министерски съвет от 17 ноември 2022 г. изрично в точка 4 последна на решението е написано кмета на община Ямбол да състави актове за публична общинска собственост за имотите по точка едно, в които са тези имоти. След което е сключен договор с областния управител като това решение е основанието за този договор и той е неотменна част от този договор. Значи в пълно съзнание кмета е одобрил едни актове за частна общинска собственост при положение, че изрично му е казано, че трябва да ги направи публични. Каква е разлика? Когато са публична не могат да бъдат продавани, когато са частна могат и няма никакъв проблем. Следващ проблем. Идва момента, в който сега, след всичките сигнали, които сдружение „Бъдеще за Ямбол“ пуснахме, изрично и Министерски съвет каза, че не е прав и включително следващи процедури за последните 70 декара, които иска кмета няма да бъдат задвижени. Това е становището категоричното на Министъра на Регионалното развитие сега, което казва, че докато не бъдат направени от частна в публичност собственост актовете, то няма да бъде придвижено. Но къде е проблема? Кмета излиза с едни становища, които нямат нищо общо с истината, затова ние да гласуваме в момента от частна да станат публична. Хубаво е, че ще станат публична, защото няма да могат да бъдат продадени. Но намерението, неговата обосновка, намерението на Община Ямбол, отнасяща се за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, предполага публичен характер на имотите и се позовава на закона. Само, че намерението на Община Ямбол, единственото което аз намерих и няма друго след това, защото намерението на Община Ямбол, това е намерението на Общински съвет, е решението от 12.10.2020 г., с което Общински съвет изрично дава съгласие кмета да поисква от държавата тези имоти. И там изрично е записано, че тези емоции са изключително обосновката на кмета са от изключително важно значение за развитие на нашия град, който е град община, особено подходящ за социална, образователна инфраструктура, обособяване на нов жилищен комплекс със съвременна инфраструктура и т.н. и че в Общия устройствен план е предвидено за многофункционално ползване тип смесена централна, което не предполага публичен характер на собствеността, а предполага частен. Въпросът е, защо кметът се е съгласил да му бъде дадено с изрично изискване за публична собственост и защо не ги е направил публична, когато изрично са поискали от него? Основанието му стъпва на чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост. Да де, ама чл.6 ал.2 от Закона за общинската собственост казва, че частна общинска собственост, имоти и вещи, които са престанали да имат това предназначение се обявяват от Общинския съвет за публична общинска собственост. Тези никога не са били нещо друго, освен в началото още публична собственост. Такава е волята на дарителя, защото те ни ги даряват. Как и кога кметът е решил, че това се е случило и общината има някакви други намерения, което са директно нарушения на закона. Единственият разумен отговор за мен е в такава ситуация, когато първо е направил частна общинска собственост е продажба, няма друго. А сега с това, че ние ще гласуваме публична собственост, което за мен си е предателство към града, се съгласяваме, че на тези имоти ще може да има единствено и само обществено обслужващи обекти и техническа инфраструктура, предвиждаща и нищо друго обособяване на паркове, зони за отдих, спорт с добре развита игрова среда, детски площадки и спортни игрища с възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия, развлечения със свободен достъп и нищо друго. Няма да има жилищен квартал, няма нищо от онова, което Общинския съвет е взел решение и той не си го е променил. Е как тогава кметът казва, че сега от частен характер са се променили в публичен. Не. има се ред закона, които казва поправка на фактическа грешка. Сбъркал е, не е необходимо решение на Общинския съвет. В момента какво се случва, Общинския съвет. Кмета нарочно иска решение на Общинския съвет. Общинския съвет да му сложи една ламаринка и да избърше изцапаното дупе. Не е редно.

Шиков – Г-н Славов, времето Ви изтече. Прекалявате с езика освен това.

Славов - Освен всичко това Ви призовавам това решение което е незаконосъобразно така или иначе се жали, ако го приемете, да не го приемате, защото то не е законосъобразно, не е законно издържано. И съм готов да споря с всеки след консултациите, които направихме с юристи, че това е подвеждане от страна на кмета.

Александров – Искам само да отбележа, че не е вярно, че не сме се срещали с хората, които са засегнати. Лично аз съм провел тази среща и с г-жа Реванска и в тази връзка искам да гласуваме, да дадем думата на нея, да направи разяснение по точката.

Шиков – Подлагам на гласуване предложението.

Гласували       за – 26                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

Реванска - Искам само да кажа, че тези имоти са се образували много отдавна по искане на тези хора, както и да е няма значение, времената са менят, може би сега се страхуват, че явявайки са на търг някой ще ги закупи. Ние уважихме тяхното искане, ще бъдат като преместваеми съоръжения. По отношение предложението на г-н Славов за включването им в раздела за даване под наем, би трябвало да знае г-н Славов, че в наредбата ние нямаме основания да отдаваме терени под наем. Ние и по наредбата за преместваемите съоръжение, хората си разполагат и фирмите, и юридическите лица съоръженията, за което заплащат такса. Тези такси се заплащат за терените в целия град. За мен няма основание да бъдат включвани в раздел за наем.

Шиков – Предлагам да дадем думата на г-жата от присъстващите граждани, които касае тази точка. Подлагам на гласуване предложението.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

Станислава Влаева - От 4 месеца се опитваме  да завържем някакъв контакт с общината. За мое съжаление това се оказа изключително трудно. Може сами да погледнете колко молби, декларации, какво ли не ни накараха да подписваме и да пращаме в общината. И най-накрая, благодарение на нашето настояване и така наречената, обвиниха ни даже, че цирк правим в общината, защото всичко го имаме записано, на разговори с г-жа Реванска. Единствено благодаря на г-н Александров, лично аз ще му благодаря, че наистина обърна внимание, каза ни какво да направим. Направихме една подписка, както той не посъветва да направим. Никакъв отговор, извинявам се, въпросник. Каза, задайте въпросите към общината, те ще ви върнат отговор. Е благодаря, никой ни не върна отговор. Касае се за 15 семейства, наистина малък бизнес. В един момент се оказва, че ние сме на улицата, за пореден път. С проект на общината, да строим по визия на общината и т.н. Защо? Кое налага продажбата на тези имоти в този град, не мога да разбера. Извинявайте, това са имоти на мен, на баща ми, на майка ми, на моите деца и в един момент се оказва, че масово продаваме. Защо? Пари ли трябва на тази община?

Шиков – Тези имоти не са Ваши госпожо.

Влаева – Те са наши, как да не са. Ние сме представители на общината, г-н Шиков. Аз плащам данъци на тази община. Добре, налага се, елате и кажете защо. Пари ли и трябва на тази община? Какво?

Шиков – Добре госпожо, разбрахме Ви.

Влаева - Аз заказвам, че се касае за моите деца да ги изхраня. Ето сега може да се окаже, че сме пространството. Кажете ни какво се случва с нас? Обяснете ни, вие, къде сме ние. В продажби, в под наем, ще си слагаме колела ли на обектите, на търг ли ще се явяваме, кажете ни за какво става въпрос. Обяснете ни. Как днес или утре ще отидем на работа, всеки ден със страх дали няма днес да дойдат и да ни кажат вземете си панелките, железата и т.н.

Шиков - В момента искате да кажете, че имате незаконно построени обекти, но не желаете да си купите обекта?

Влаева – Не, казвам, че не е така, но сега говорим за морал и извинявайте. За морал има и морал. Тук всичките трябва да държим на морала в този град, нали работите за нас гражданите.

Шиков - Може ли въпрос?

Влаева - Да, разбира се.

Шиков – Вие документ за собственост на обект представихте ли и разрешение за поставяне? Собствеността на сградата е моя лична.

Шиков - Сградата е Ваша.

Влаева - Да, земята е общинска. Имаме проект, правен от Община Ямбол.

Шиков - Не съм запознат, затова питам.

Влаева – Добре и аз обяснявам. Аз не знам утре дали трябва да отида на работа или не. Благодаря ви за вниманието. Обяснете ни на каквото случва. На какъв етап сме ние вече? Под наем ли ще бъдем? Ще тръгваме ли? Няма ли? Нека един специалист да излезе и да каже.

Шиков - Моля за тишина!

Влаева - Обяснете ми сега, ще ни прехвърлите ли в тази точка А за под наем, ще бъдем ли под наем, търг ще играем или какво ще правим?

Шиков – няма да играете. Ще имате преместваеми обекти, както досега.

Влаева - Аз имам проведен разговор с господина Реванска, която ми каза, че ще играем на търг под наем. Имаме записан разговор. Кажете ми, обяснете ми, трябва ли да си сложа колела на бараката, не трябва ли. Кажете ми! Нека да излезе един специалист и да обясни какво се случва.

Шиков - Добре, специалистът ще излезе, започнахте да повтаряте едно и също нещо за 6 път.

Влаева – Никой не ни обърна внимание. Г-н Ревански, имаме подадени колко молби.

Шиков – Г-жо Влаева, благодаря! Приключехме с изказването.

Реванска - Не знам за какви записи става въпрос с госпожата, но разговорите вървяха в тази посока, още на първия разговор, за което става на въпрос, че имотите, които ще се продават, които бяха включени в програмата, единият вариант е да се продават чрез търг, другият вариант е да останат като преместваеми съоръжения по силата на сега действащата наредба за поставяне на преместваеми съоръжения. Тази наредба в момента не предвижда търг. През 2020 г. обаче Общината имаше одит от Сметна палата и едно от предписанията на Сметна палата беше, че преместваемите, т.е. терена за поставяне на преместваем обект следва да бъде отдаван чрез публичен търг, защото това е публичен терен и съответно ние трябва да променим нашата наредба. Това е и за билбордите, това е и за павилионите, не се отнася единствено за маси пред заведенията, защото те са към стационарни обекти. Ние в момента работим такава наредба. Кога тя ще влезе в сила, аз не мога да кажа, но това е предписанието на Сметна палата. И за това се опитахме да Ви обясним, че сега ще работите по тази наредба, без търг, година за година, както е прието. Но в момента, в който ние приемем другата наредба, сме длъжни да правим търгове. Това не е нещо, което ние сме си измислили, това е предписание на Сметна палата и г-н Слава предполагам го знае, защото следи всяка стъпка на администрацията.

Шиков – Засега, ако излязат обектите от таблицата за продажба, те няма как да бъдат обявявани за продажба. Също няма да бъдат обявявани на търг за преместваем обект, защото в момента все още нямаме наредба, но евентуално в бъдеще наредбата би следвало по предписанията на Сметна палата да се измени и тогава ще трябва хората да се явят на търг за тези пространства, което общо взето като всичко общинско е логично. Ако имаме общинска сграда, която ще даваме на някой да я ползва, ние я обявяваме търг по закон. Защо, тогава някой има право да сложи преместваем обект на едно място и да казва, аз задължително съм тук и никой друг няма право да сложи преместваем обект на същото място. Вижте кафетата в Безистена играят на търг. Всички са преместваеми обекти. Преместваемото съоръжение също има собственик.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов да минат за под наем.

Гласували       за – 4                           против – 13                            въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024г., приета с Решение по точка 3 на четвъртото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 25.01.2024 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, като от него се изключват

 

49

Поземлен имот 87374.521.80

214

3039/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

50

Поземлен имот 87374.521.81

197

3040/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

51

Поземлен имот 87374.521.82

199

3041/10.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

52

Поземлен имот 87374.521.83

202

3042/10.01.2023 г.

Ж.к.“ Г. Бенковски“

53

Поземлен имот 87374.521.84

205

3043/12.01.2023 г.

Ж.к.“ Г. Бенковски“

54

Поземлен имот 87374.521.85

208

3044/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

55

Поземлен имот 87374.521.86

211

3045/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

56

Поземлен имот 87374.521.87

214

3046/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

57

Поземлен имот 87374.521.88

217

3047/12.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

58

Поземлен имот 87374.521.89

220

3048/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

59

Поземлен имот 87374.521.90

241

3049/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

60

Поземлен имот 87374.521.91

245

3050/13.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

61

Поземлен имот 87374.521.98

216

3057/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

62

Поземлен имот 87374.521.99

212

3058/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

63

Поземлен имот 87374.521.100

209

3059/16.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

64

Поземлен имот 87374.521.101

206

3061/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

65

Поземлен имот 87374.521.102

203

3062/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

66

Поземлен имот 87374.521.103

232

3063/23.01.2023 г.

Ж.к. „Г. Бенковски“

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов -  Има 4 обекта, за които в протоколите към предложението секретаря на асоциацията е изразил особено мнение, защото не отговарят на разпоредбите на ЗУТ. Защо ПК са се съгласили и ще гласувате сега тези обекти? Дали секретаря е прав и ОЯ ще приеме нещо незаконно изградено. Моето предложение е да бъдат отложени тези обекти. Дирекцията на общината да проучи нещата и да се реши какво да се направи. Да не се обремени Общината с активи, които са незаконно изградени. Обекти 1,2,3,7 да отпаднат.

Горнаков - На заседанията на ПК на които не присъства г-н Славов, дали ние сме го взели под внимание това особено мнение няма как да знае. Да внушава тук мнение, че не сме обърнали внимание не е редено.

Г. Славов - Дали е взето или не това е ваше право. Аз говорех за друго – комисия която въвежда в експлоатация обектите явно не е приела този обект, щом главния секретар има опасения. Няма акт 16 или приемателен протокол. Противоречи се на ЗУТ.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували       за – 5                           против – 16                            въздържали се – 9

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 1                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       

        Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД-Ямбол, за:

1.      „ Реконструкция на  водопроводно  отклонение  за  бл.36  в  ж.к. „Възраждане“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 3651,09 лв.( три хиляди шестстотин петдесет и един лева и девет стотинки) без ДДС.

2.      „Реконструкция  на  водопроводни  отклонения  по  ул. „Латинка“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 1892,91 лв.( хиляда осемстотин деветдесет и два лева и  деветдесет и една стотинка) без ДДС.

3.        „Реконструкция на водопроводно отклонение до съществуващ спирателен кран (СК) за Нова болница, Обходен път изток в гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 2 647,48 лв.( две хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

4.       „Монтаж на нов пожарен хидрант в Градски парк до Младежки дом „Георги Братанов“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 1 587,04 лв.(хиляда петстотин осемдесет и седем лева и  четири  стотинки) без ДДС.

5.      „Реконструкция на разпределителна водомерна шахта  „Аврен“ гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 7 751,59 лв.( седем хиляди седемстотин петдесет  и един лев и петдесет и девет стотинки) без ДДС.

6.      „Подмяна на линеен спирателен кран (СКО) на уличен водопровод по ул. „Вит“, гр. Ямбол“ с инвестиция в размер на 2 023,39 лв. (две хиляди двадесет и три лева и  тридесет и девет стотинки) без ДДС.

7.1. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул. „Жеко Андреев“ № 27 с инвестиция в размер на  537,58 лв. ( петстотин тридесет  и седем лева и петдесет и осем стотинки)  без ДДС.

7.2. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул. „Добруджа“ № 7, гр. Ямбол с инвестиция  в размер на 824,43 лв. (осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и три стотинки)  без ДДС.

7.3. „Реконструкция на сградно водопроводно отклонение (СВО) за ул.

„ Свети Георги“ №12, гр. Ямбол с инвестиция в размер на 625,75 лв. ( шестстотин двадесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

        във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, находящи се в ПГЗ „Христо Ботев“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

 

 

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Предлагаме промяна на т.2 от решенията - Упълномощава директора на гимназията да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост при следните условия:

- помещение - три броя закрити метални гаражни клетки, имот публична общинска собственост, сграда с идентификатор 87374.545.33.19 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - авторемонтни услуги;

Площ – 129 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 304.44 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 1200.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-           помещение – имот публична общинска собственост, част от сграда, с идентификатор 87374.545.33.26 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - ремонт на хладилна техника;

Площ – 54 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 127.44 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 510.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

-              помещение – имот публична общинска собственост, част от сграда с идентификатор 87374.545.33.24 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“ № 6, актуван с АОС № 2043/10.11.2016 г.

Предмет на дейност - за самостоятелен склад - покрит;

Площ – 86 кв. м;

Начална тръжна месечна наемна цена – 202.96 лева без ДДС;

Депозит за участие в търга – 810.00 лева;

Срок за отдаване под наем – 5 години;

Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност;

II. Упълномощава директора на гимназията да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно обезщетение със земя - ЧОС на основание чл.19а и чл.10б от ЗСПЗЗ, Тодор Киров и наследници на Иван Киров.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

       Предоставя като обезщетение следния поземлен имот частна общинска собственост – 659/4759 идеални части от незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.510.202 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, целият с площ 4759 кв. м, актуван с АОС № 2350/25.02.2019 г., с НТП друг вид нива, находящ се на ул. „Китка“, при граници на имота 87374.510.1, 87374.510.12, 87374.510.14, 87374.510.150, 87374.510.17, 87374.510.2, 87374.510.22, 87374.510.4, 87374.510.7, 87374.72.677, 87374.72.680, 87374.72.988, 87374.72.996, 87374.72.997, на Тодор … Киров и наследниците на Иван … Киров. Възлага на кмета на Община Ямбол да връчи Решението на лицата, съгласно чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и на общинската служба по земеделие „Тунджа-Ямбол“.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 28.70 кв. м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект част „Архитектурна“ за обект „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

           На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Паско Пасков и Руска Паскова, с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 28.70 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26 по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.8.7) в „ателие за жилищни нужди““, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 27, вх. Б, таван № 9 и определя цена за вещното право в размер на 2 744.40 (две хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. “Граф Игнатиев“ № 153.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Предлагаме да се гласува първото от предложението решения.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на поземлен имот с идентификатор 87374.547.59 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 211 /двеста и единадесет/ кв. м., находящ се на ул. „Граф Игнатиев” № 153 в размер на 20 180.00 /двадесет хиляди сто и осемдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Орхан … Инджов от гр. Ямбол, …

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг помещения – части от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещения – части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 87374.531.416.2 по КККР на град Ямбол, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ №2, актуван с АПОС №123/09.03.2000г., както следва:

  

1. Обект – Кабинет №15, представляващ помещение за зъботехническа лаборатория с площ 16.00 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 241.12лв., без ДДС

-   Депозит – 1160.00 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора.   

2. Обект – Складово помещение №15 А,  представляващо  помощно  помещение с площ 11 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 49.72 лв., без ДДС

-   Депозит – 300.00 лв.

-   Предмет на дейност – помощно помещение/склад/

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора.

3. Обект – Кабинет №23, представляващ помещение за зъботехническа лаборатория с площ 15.00 кв. м.

-   Начална тръжна цена - 226.05 лв., без ДДС

-   Депозит – 1085.00 лв.

-   Предмет на дейност – осъществяване на здравни услуги/дентална помощ/,

    извършвани от медицински лица

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейността, осъществява в обекта за срока на договора   

 

 

 

 

    

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно удостояване на арх. Сотир Камбуров със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД, ЗСДСИ)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.7 ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол във връзка с чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Удостоява със званието „Почетен гражданин“ архитект Сотир Камбуров.

 

 

 

 

 

Шиков - Колеги, преди да закрием днешното заседание, имаме устен отговор на питане от г-н Славов .

Васил Александров – Съгласно регламент 679 на Европейския парламент от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни. Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Посоченият европейски акт намира пряко приложение в Република България и следва да бъде спазван. Търсената информация от Г. Славов за брутна месечна заплата и допълнителни възнаграждения попада под определението за „лични данни“ от категорията икономическа идентичност, тъй  като идентифицира физическите лица и месечните им възнаграждения. Съществува становище на комисията за защита на лични данни с регистрационен номер 5039 от 25.07.2013г. гр. София, а именно справка, съдържаща име и фамилия, длъжност и възнаграждение по договор с физически лица, заети по трудови и служебни правоотношения, както и копия на граждански договори с физически лица, би могло да доведе до индивидуализиране на тези конкретни физически лица и попада в определението „лични данни“ от категория икономическа идентичност. Работната заплата и допълнителните възнаграждения са лични данни и едновременно с това данъчно-осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от ДОПК. Община Ямбол е администратор на лични данни и като структура спазваща действащото законодателство, не злоупотребява при изнасянето на информация, с която разполага.

Отделно от гореизложеното, информирам общинският съветник, че възнагражденията за положен труд на заместник кметовете са формирани съгласно разпоредбите на чл. 5 , ал.16 от постановление 67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Възнаграждението на секретаря на общината и директорите на общинските предприятия са съобразени с чл.3, ал.2 от наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. В този смисъл, не следва да има безпокойство, че се начисляват възнаграждения без основание в администрацията. В питането е записано, че се харчат публични средства, което не е вярно и е тенденция от страна на Г. Славов да изопачава истината и да прави неверни твърдения. Изплащането на възнаграждения на служителите е за положен реален труд и свършена работа, а не произволно, неконтролируемо харчене. Върху изплатените възнаграждения се начислява съответен данък и се внасят социални осигуровки, което прави съответните работещи в общината редовни платци на данъци, не по-привилегировани от останалите граждани.

 

Г. Славов изказа неудовлетворение от отговора.

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам осмото заседание на ОбС Ямбол. Тържествена сесия на 24 юни и следващото заседание ще бъде на 27 юни 2024г.

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова