РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2021г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на                                                                                                                                                                                                                                                    децата и учениците в община Ямбол 2021 – 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и  ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно Одобряване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

9.      Предложение относно даване на съгласие за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ (ЖМ), ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ                                                                                                                                                        87374.36.864 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.94.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

13.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно отпускане ЕФП на Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2021г. ПМГ „Атанас Радев“ за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява:

I.Тенко Тенев със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината.   

II. Станка Златева със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината. 

 

           

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.3, във връзка с ал.1 от Правилника за прилага на закона за закрила на детето

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2021 – 2022г..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол 2021-2022 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

______________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.      Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционната програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към Националния доверителен екофонд.

2.      Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства, за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

3.      Съфинансирането от страна на Община Ямбол да покрива разликата между предоставеното финансиране от Националния доверителен екофонд и предложената, в рамките на процедура съгласно Закона за обществените поръчки, цена за доставка на електрическо превозно средство категория L7e и допълнителна надстройка.

4.      При одобрение на проектното предложение и изпълнение на проекта, закупеното от Община Ямбол превозно средство да се ползва единствено от нея или неин универсален правоприемник или друга административна структура по решение на ресорния орган на изпълнителната власт, да не се прехвърля, предава, залага или по-друг начин обременява с вещни или облигационни тежести в полза на трети лица, както и да не се ползва от трети лица за период от пет години от датата на Финансирането от страна на Националния доверителен екофонд.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Променя решение по т. 12 от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

 12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            12.1.  Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 16 500 000 лв.

           12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на 13 600 000лв.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на града.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, връзка чл. чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 8 от Закона за устройство на територията, Решение № XIV-11/26.11.2020 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 5/15.04.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява:

1.      Подробен устройствен план /ПУП/ - План–схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от трафопост ТП „Клокотница“ до строителната граница на гр. Ямбол като  изменение на действащ ПУП–ПРЗ, одобрен със заповед № I-А-797/17.08.1989 г.;

2.      ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от строителната граница на гр. Ямбол до ПИ 87374.39.423 по кадастралната карта на град Ямбол,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно Одобряване на ПУП–ПП - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00064/26.08.2020 г. на кмета на община Ямбол, Решение № XII-18/24.09.2020 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 5/15.04.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, представляващ самостоятелна съставна част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1091 на Път III-536 „Роза - Ямбол“ км 4+547, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ (ЖМ), ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за промяна в отреждането на УПИ I - за училище, кв. 68 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район от „училище“ в „жилищно застрояване с малка височина“ /Жм/ , ПИ  с идентификатор 87374.523.91 по ККарта на гр. Ямбол, съобразно с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП ПРЗ на УПИ I-за училище кв. 68 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район да се издаде само след писмено съгласие на Министър на образованието и науката.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.36.864 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.36.94.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на РАДОСТИН БОЯДЖИЕВ,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на обект с „за ботаническа градина с чайна“.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.36.94 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-36.94„за ботаническа градина с чайна“ в кв./масив/ 36. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа.

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на РАДОСТИН БОЯДЖИЕВ, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.36.864 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ  около 60.0 кв.м. /проектен поземлен имот 87374.36.878 /.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране на обекти, съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1) за подобряване на градската инфраструктура при следните основни параметри:

·         Максимален размер на дълга – до 8 764 494 лева (осем милиона седемстотин шейсет и четири хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева),

·         Валута на дълга – лева;

·         Срок за усвояване на кредита: до 31.12.2023 г.

·         Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·         Гратисен период: - до 3 години, считано от датата на подписване на договора.

·         Условия за погасяване:  Срок на погасяване – до 15 години, считано от датата на подписване на договора.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

·         Максимален лихвен процент:

·         не повече от РЛП +0,64% на годишна база. Компонент при определяне на осреднената цена е и Референтния лихвен процент /РЛП/ на ОББ АД за бизнес клиенти.

·         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”;

·         Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Финансово обезпечение, учредено по реда  на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Ямбол, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях.

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Ямбол да подготви искане за кредит, да го подаде в офиса на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, да подпише договора за кредит и договорите за залог и за финансово обезпечение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за поземлени имоти с идентификатори ПИ 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по отношение на ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план;

2.      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 и чл. 136, ал.1  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „Комплексна опитна станция – Ямбол“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол.

      Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“  – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.7, ал.1, т.3 в раздел ІІІ във вида:

              „3. Звено „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – 13 щатни бройки;“

§2. Изменя текста на чл.7, ал.2, в раздел ІІІ във вида:

„(2) Числеността на персонала е 17 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.“

  §3. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ цифрата „19 щ.бр.“ след текста Организационна структура на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ град Ямбол, числен състав на персонала - /тире/ да се чете „17 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ текста в Звено „Административно-финансови дейности 3щ.бр.“ във вида да се чете:

„ Звено „Административно-счетоводни дейности“ 3щ.бр.“

§5. Добавя нов §5. в следния вид:

„§5. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Иван Иванов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ на Иван Иванов от гр. Ямбол, в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.