РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2020г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на актуализирана програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2020 – 2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка първи клас с брой ученици под минималния - 12, през учебната 2020/2021г. в ОУ "Христо Смирненски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.37.178 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

7.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Двете могили", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.29.168 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.29.11.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.26.35 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.26.232 и 87374.26.239 – земеделска територия за осигуряване на транспортен достъп на ПИ 87374.26.35.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 26а и на УПИ I, „за озеленяване“, в кв.25 по плана на гр. Ямбол – кв. “Каргон“,  и ПУП – План за улична регулация  /ПУР/ между осови точки О.Т.79, О.Т. 80, О.Т. 81, О.Т. 81а, О.Т.87в, О.Т. 87б и О.Т.87а.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост, собственост на Министерството на отбраната - бивши "Пехотински казарми".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение общината относно провеждане на публично оповестен търг за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот в ж. к. "Г. Бенковски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти и части от имоти - ПОС в ПГЗ "Христо Ботев".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг за помещения – част от сграда публична общинска собственост, находяща се на ул. „Димитър Благоев“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне на част от имот – публична общинска собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ ГРАО) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно обявяване на части от имоти ПОС за ЧОС и безвъзмездното им предоставяне в собственост на МРРБ - АПИ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на МПС - автобус на СОУ "Св. Климент Охридски".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно освобождаване от един месечен наем на "Галакси ГГ Христов" ООД с управител Живко Карамитев.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на стълбище и подемник за инвалидни колички за обект лекарски кабинет на ул. "Г. С. Раковски" 30-А-1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" бл.23, вх. В, ет.2, ап.2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно продажба на общински имот – апартамент, находящ се на ул. "Руен", бл.8, вх.А, ет.1, ап.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. Е, ап. 135.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС – ул. „Росица“/ул. „Бистрица, ул. „Йордан Йовков“ 19 А и др..

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС. – ул. „Железничарска“ и м. „Под язовира“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно продължаване срока на действие на договора за наем със "СМТЛ - Дентално студио Натали" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно продължаване  срока  на  действие  на  договор за  наем сключен  с ЕТ „Дикос – Мария Георгиева“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на ОСНВ при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно отпускане ЕФП на Генчо Генчев и Ана Гандева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

28.  Предложение относно приемане Доклад на ВК „Екология“ към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК Екология

29.  Предложение относно избор на зам. - председател на ОбС

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков, съветници

30.  Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 12.11.2019г.- 30.06.2020г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на актуализирана програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2020 – 2025г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл.31, ал.1 и чл.33 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема актуализирана Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.

(коригираме в Таблица3.5 (Отчет по изпълнението на мерките от Плана за действие към Програмата за КАВ на община Ямбол), на страница 35 – премахване на  записа „Община Ямбол е извършвала необходимия контрол по отношение на спазването на законовите изисквания за строителните дейности“, тъй като той не е релевантен на дейността „Създаване на система за непрекъснато наблюдение и регистриране на броя на преминаващите МПС в община Ямбол“;

В Плана за действие: В мярка Y-AIR – T-O1 (стр.68) – във възможни източници за финансиране, се коригира ФЕЕ (ВИ), защото фондът се нарича „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. В мярка Y-AIR – T-05 (стр.69) – необходимото финансиране се завишава на 50 000 лв. (по 10 000 лв. на година); Добавя се нова мярка  с код Y-AIR-T -17 – Дейност “Монтиране на автоматични измервателни станции за контрол на концентрациите на ФПЧ във въздуха на община Ямбол“. Задача: Непрекъснато отчитане в реално време на качеството на атмосферния въздух“, Отговорник – Община Ямбол, Срок за Изпълнение – 2022-2025 год., Финансиране  - изцяло по програма „LIFE” на ЕС, Индикатор – Намалено разпространение на емисии ФПЧ10, Ефект – Недопускане на превишаване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух.)

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционна програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към НДЕФ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 

1.      Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение за закупуване на електрическо превозно средство по Инвестиционната програма за климата по Схема за насърчаване използването на електрически превозни средства към Националния доверителен екофонд.

2.      Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства, за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

3.      Съфинансирането от страна на Община Ямбол да покрива разликата между предоставеното финансиране от Националния доверителен екофонд и предложената, в рамките на процедура съгласно Закона за обществените поръчки, цена за доставка на електрическо превозно средство категория L7e и допълнителна надстройка.

4.      При одобрение на проектното предложение и изпълнение на проекта, закупеното от Община Ямбол превозно средство да се ползва единствено от нея или неин универсален правоприемник или друга административна структура по решение на ресорния орган на изпълнителната власт, да не се прехвърля, предава, залага или по-друг начин обременява с вещни или облигационни тежести в полза на трети лица, както и да не се ползва от трети лица за период от пет години от датата на Финансирането от страна на Националния доверителен екофонд.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2020 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2020 г., съгласно Приложение № 2.

3. Допълва решение по т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред с проектите:

Ø „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“

Ø „Създаване на кризисен център в община Ямбол“

Ø „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“

Ø „Обучения и заетост“

4. Допълва решение по т.4. Утвърждава целеви разходи и субсидии от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

4.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми  – 15 000 лв.

5. Променя решение по т.13. от петото заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2020 г. по точка седемнадесета от дневния ред както следва:

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на  30 000 000 лв.

6. Одобрява промяна в наименованието на капиталов обект по разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2020 г. от „Изграждане на системата за видеонаблюдение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол. Нова Загора, Тунджа. Сливен и Стралджа" на „Закупуване на сървър за съхранение на записите от системата за видеонаблюдение и контрол на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа", дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците". § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи", с източник на финансиране - собствени приходи извън обхвата на § 40.

 

           


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към т.XIII - 3

ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.

м. ОКТОМВРИ

ОБЩО ПРОМЯНА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПО ПРИХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

0

ПО РАЗХОДА

0

Държавни дейности

0

Местни дейности

19 000

Дофинансиране

-19 000

I. По собствен бюджет на Община Ямбол

Местни дейности

По разхода

 

19 000

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

37 100

Дейност 122 "Общинска администрация"

37 100

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

37 100

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

36 000

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"

36 000

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

36 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-85 650

Дейност 311 "Детски градини"

-85 650

Намалява § 10-00 Издръжка

-85 650

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

15 000

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"

15 000

Увеличава § 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

15 000

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

16 550

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

16 550

Увеличава § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

16 550

ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"

0

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

36 000

Увеличава § 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

36 000

Дейност 759 "Други дейности по културата"

-36 000

Намалява § 10-00 Издръжка

-36 000

Дофинансиране

По разхода

 

-19 000

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

-19 000

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

-19 000

Намалява § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

-19 000

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към т.XIII - 3

ПРОМЕНИ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2020 Г.

 Наименование на обектите

ОБЩО

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Преходен остатък от получени трансфери от министерства

Собствени приходи  от продажба  на нефинансови активи

Собствени приходи МД извън обхвата на § 40 

било

става

+/-

било

става

+/-

било

става

+/-

било

става

+/-

Общо промяна:

995 100

1 101 750

106 650

667 550

667 550

0

119 000

119 000

0

208 550

315 200

106 650

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА

681 100

753 100

72 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

85 550

72 000

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

314 000

348 650

34 650

0

0

0

119 000

119 000

0

195 000

229 650

34 650

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА

681 100

753 100

72 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

85 550

72 000

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"

681 100

717 100

36 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

49 550

36 000

Ремонтно-възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа, гр. Ямбол, при км 31+200 /ПМС 96 от 25.04.2019 г./

681 100

717 100

36 000

667 550

667 550

0

0

0

0

13 550

49 550

36 000

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

Реконструкция на игрище до бл.14 в к-с „Диана“, чрез полагане на модулна мрежеста настилка за мултифункционално спортно игрище на открито

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални  активи

314 000

348 650

34 650

0

0

0

119 000

119 000

0

195 000

229 650

34 650

Дейност 122 "Общинска администрация"

0

37 100

37 100

0

0

0

0

0

0

0

37 100

37 100

Доизграждане на система за контрол на достъп

0

1 100

1 100

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

Доставка и монтаж на система за предаване на информация и озвучаване

0

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

0

36 000

36 000

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

19 000

0

-19 000

0

0

0

19 000

0

-19 000

0

0

0

Проектиране и изграждане на строеж "Втора учебна сграда на ОбУ "Д-р Петър Берон" гр. Ямбол"

19 000

0

-19 000

0

0

0

19 000

0

-19 000

0

0

0

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

295 000

311 550

16 550

0

0

0

100 000

119 000

19 000

195 000

192 550

-2 450

Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол

265 000

281 550

16 550

0

0

0

100 000

100 000

0

165 000

181 550

16 550

Проектиране и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул. “Галац“

30 000

30 000

0

0

0

0

0

19 000

19 000

30 000

11 000

-19 000

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 от Закона за местните данъци и такси:

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL- 6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г.), както следва:

 

§ 1. т.1 Чл.19, ал.2, раздел „I” се изменя, както следва: І. ПЪРВА ТЪРГОВСКА ЗОНА – съгласно схема Приложение №1;

Приложение №1 към чл.19, ал.2, раздел „I” се изменя съгласно, схемите към проекта на наредба.

 

§ 2. чл. 20, ал., т.1 се изменя, както следва:

т. 1 от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" - за открита търговска дейност за ползване на търговска площ от Централен пазар, пазар "Стара автогара", „Животински пазар", „Пазар Боровец" и пазар в ж.к. „Г. Бенковски";

 

§ 3. В чл.21 се правят следните изменения:

Таблицата след ал.1, т.1 придобива следния вид:

 

Вид дейност

 

Такса, лв. без ДДС

за м2/месец

 

Такса, лв. без ДДС за м2/ден

Такса, лв., без ДДС за м2/ден – за официални или организирани празници, базари и др.

Зона І

Зона II

Зона І

Зона ІІ

Зона І

Зона ІІ

1. Търговия с хранителни стоки

42.00

37.00

3.00

3.00

6.00

6.00

2. Търговия с промишлени стоки

42.00

37.00

4.00

4.00

5.40

5.40

3. Търговия с книги

23.00

21.00

1.10

1.00

-

-

4. Търговия със селскостопански продукти-пред собствени магазини за плод и зеленчук

30.00

25.00

2.50

2.50

-

-

5. Търговия със сувенири, картички, мартеници, художествени занаяти и др.

30.00

25.00

2.00

1.50

3.00

2.50

6. Търговия с цветя

-

-

10.00

10.00

18.00

18.00

7. Търговия с цветя пред собствен магазин

30.00

25.00

-

-

-

-

8. Разполагане на маси пред заведения - летен сезон - зимен сезон

6.00 /летен/

4.00

/зимен/

5.00

/летен/

3.00

/зимен/

 

0.50

 

0.50

 

 

-

 

-

9.Разполагане на хладилни витрини, витрини за сладолед, щендери и др.

42.00

37.00

3.00

3.00

5.40

5.40

10. Разполагане на строителни материали и строителни площадки

3.00

3.00

-

-

-

-

11. Търговия с балони

60.00

60.00

4.00

4.00

7.20

7.20

12. Разполагане на автомати за кафе, напитки и закуски

29.00/бр.

25.00/бр.

-

-

-

-

13. Други дейности

42.00

37.00

4.00

2.00

7.20

3.60

 

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и др. преместваеми съоръжения/

Такса, лв., без ДДС за м2/месец

Зона І

Зона ІІ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

1. Търговия с хранителни стоки

10.00

 

7.00

2. Търговия с промишлени стоки

10.00

 

7.00

3. Търговия с книги

7.00

 

5.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи, смески и др.

10.00

 

7.00

УСЛУГИ

 

 

5. Извършване на услуги

5.00

 

4.00

С РАЗВЛЕКАТЕЛНО И ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

 

6. За събирания от културно-масов характер

5.00

 

4.00

7. Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др.

3.00

1.50

8.  Шатри, слънцезащитни съоръжения - сенници, чадъри, тенти и др. към маси пред заведения по одобрен проект

0.40

0.30

9. С развлекателен характер – спортни, атракционни и детски съоръжения

20.00

10.00

10. Циркове

1.00

на ден за м2

0.90

на ден за м2

11. Охрана на паркинги, тоалетни и др.

10.00

 

7.00

12. Спорт ТОТО

15.00

 

10.00

 

13. Таксата на всички помещения над 20кв.м. се намалява за горницата над 20кв.м. с 50%

 

Таблицата след ал.1, т.3 придобива следния вид:

ДЕЙНОСТ/ЕЛЕМЕНТ

мярка

Такса в лв. без ДДС

1 зона

II зона

1. За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и/или други

на ден/за едно лице

30.00

30.00

2. За използване на автомобил с високоговорител

на ден/за един автомобил

30.00

30.00

3. За провеждане на шествие

на ден

50.00

50.00

4. За поставяне на транспаранти ленти, хоругви, табла на огради, стени, калкани, витрини и др.

кв. м. на ден

2.00

2.00

кв. м. на месец-едностранен

30.00

30.00

кв. м. на месец-двустранен

40.00

40.00

5. За светлинни реклами от неонови тръби, крушки и др. на стени, огради, покриви, калкани и др.; За фирмени указателни табели с примерно съдържание- име на фирмата, инициали, запазен знак, адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, отстояние и др.

кв. м. на месец

10.00

10.00

6. Билборд

кв. м. на месец-едностранен

10.00

10.00

кв. м. на месец-двустранен

20.00

20.00

7. Рамка с размери 1 м./1.50 м.

на ден

2.00

2.00

8. За промоции на леки автомобили

за брой на ден

80.00

80.00

9. Промоции, демонстрации, рекламни кампании и др.

кв. м. на ден

5.00

5.00

10. Поставяне на шатри

кв. м. на ден

5.00

5.00

 

(2) Таксите се плащат до 25-то число на месеца, за който се отнасят /текущия/, с изключение на първата такса, която се заплаща при издаване на разрешението.

 

§ 4. чл. 22 се изменя, както следва:

(1)   Таксите, които се събират от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" по този раздел, се определят, както следва:

 

МЯСТО/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Такса с ДДС  за м2/месец

Такса с ДДС за м2/ден

1. За централен пазар и пазар „Стара автогара” за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

24.00 лв.

2.40 лв

2. За пазар в ж.к. „Г. Бенковски“ и пазар „Боровец“-за търговия със селскостопанска продукция и/или цветя

22.00 лв.

2.00 лв.

3. За продажба от ППС на селскостопанска продукция и/или цветя

-

2.40 лв.

4. За продажба на животни на „Животински пазар“

 

-

4.00 лв.

5. За търговия с промишлени стоки

 

-

3.50 лв.

6. За търговия с промишлени стоки втора употреба

 

-

1.50 лв.

7. Базар - изложба на животни и птици в празнични и почивни дни на „Животински пазар“

-

66.00 лв.

 

§ 5. Таблицата към чл. 23, ал.1 се изменя, както следва:

 

МЯСТО/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Такса с ДДС

1

Продажба на цветя пред Гробищен парк за м2 на ден

3.60 лв.

2

Ползване на маса пред Гробищен парк за месец

36.00 лв.

 

 

§ 6. Таблицата към чл. 33, ал.1 се изменя, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1

Издаване на удостоверение за наследници

5 РД

6.00

4РЧ

18.00

 

- с уточнени данни в заявлението /попълнени коректно всички реквизити/ и починали лица в гр. Ямбол

5 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за починали лица без ЕГН, неуточнени данни в заявлението и/или починали наследници в други населени места

15 рд

6.00

-

-

2

Издаване на удостоверение за семейно положение

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

3

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

4

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

5

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - за лица без ЕГН

30 дни

20

 

6

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

8

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

3 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

3 рд

0.00

4РЧ

5.00

9

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

10.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

11

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

-

-

-

-

- от друго населено място

3 рд

6.00

-

-

- в рамките на града

3 рд

6.00

4РЧ

18.00

- за лица до 14 г. и настанени в социални домове

3 рд

0.00

4РЧ

5.00

12

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

13

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

-

-

-

-

-със съобщение за раждане

7 кд

0.00

-

-

- със съдебно решение

3 рд

0.00

-

-

14

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

15

Припознаване на дете

3 м

0.00

-

-

16

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -оригинал

 

 

 

 

- при подписване пред длъжностно лице на община Ямбол

веднага

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 рд

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 рд

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 рд

0.00

-

-

17

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат

3 рд

4.00

4РЧ

12.00

18

Отразяване на избор или промяна на режим на

1 рд

0.00

-

-

 

имуществените отношения между съпрузи

 

 

 

 

19

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

20

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

21

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 

 

 

 

- при съставяне на акт

веднаг а

0.00

-

-

- със съдебно решение

7 РД

0.00

-

-

- при съставен акт от чужбина

7 РД

0.00

-

-

- при проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор)

7 РД

0.00

-

-

22

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

23

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

7 РД

4.00

-

-

24

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Забележка: При проверка на гражданство в МП срокът започва да тече от датата на получаване на отговора.

7 РД

0.00

-

-

25

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

 

 

- на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

-

6.00

-

-

- на представен от заявителя актуален документ по гражданско състояние

3 РД

6.00

4РЧ

18.00

26

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

3 РД

6.00

4РЧ

18.00

27

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

3 РД

3.00

4РЧ

9.00

28

Образуване на преписка за установяване на самоличност за лице без запис в регистъра за населението

7 РД

4.00

-

-

29

Окомплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

15 РД

11.00

-

-

30

Възстановяване или промяна на име

3 РД

0.00

-

-

31

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

32

Промяна в актовете за гражданско състояние

3 РД

0.00

-

-

33

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

10 РД

0.00

-

-

34

Издаване на удостоверение за правно ограничение

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

35

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

3 РД

4.00

4РЧ

12.00

36

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

3 РД

2.00

4РЧ

6.00

37

За всички други видове заявени удостоверения по гражданско състояние

7 РД

5.00

4РЧ

15.00

38

Извършване на административни услуги по гражданско състояние, заявени чрез общината до други общини

-

5.00

 

 

39

Издаване на родословно дърво

30 дни

40.00

-

 

40

Сключване на граждански брак в сградата на Община Ямбол през работно време

1 ден

10.00

30 мин.

 

 

§ 7. т.1 Таблицата към чл. 34, ал.1 се изменя, както следва:

Уникален идентификатор от регистъра на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ОБИКНОВЕНА

 

ЕКСПРЕСНА

СРОК

ТАКСА

СРОК

ТАКСА

1998

1.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

3 РД

5.00

24ч.

9.00

2014

2.

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

5РД

3.00

 

 

2071

3.

Издаване на удостоверение за декларирани данни

3 РД

5.00

24ч.

9.00

2091

4.

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

5 РД

5.00

 

 

 2124

5.

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

3 РД

5.00

 

 

 

 2126

 

 6.

 

 

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

 

6.00

 

6.00

 

 

 - на новоиздаден документ (срокът е в рамките на срока на новоиздадения документ)

 

 

 

 

 2131

7.

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства,данък в/у недвижимите имоти и такса битови отпадъци

24 ч

1.00

 

 

 2396

8

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство / Приложение № 2 ЗМДТ/

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2393

8.1

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2395

8.2

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

5 РД

15.00

24ч.

30.00

2834

9.

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения   -  ДОПК чл. 87, ал. 11

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.2 Алинея 2 се заличава.

 

§ 8. чл. 35 се изменя, както следва:

 

(1) Предоставяните административни услуги в област "Транспорт", сроковете за изпълнението им и размерът на техните такси се определят, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

1

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи

хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

3РД

0,00

2

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени

за движение на пътни превозни средства

 

 

- с часово ограничение /на месец/

30КД

15,00

- без часово ограничение /на месец/

30КД

50,00

3

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и

паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и

режима на работа на светофарните уредби по искане на

физически и юридически лица

7РД

50,00

4

За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на Община Ямбол на МПС с максимум допустима маса над 12 тона

 

 

-      За един курс

30КД

27,00

-      За един месец

30КД

100,00

-      За една година

30КД

400,00

5

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и

холограмни стикери за автомобилите

 

 

- разрешение

30КД

50,00

- холограмен стикер

30КД

20,00

6

Издаване на удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

30КД

80,00

За вписване на настъпили промени в данните на издадено удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

10КД

50,00

7

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

30КД

30,00

Залавяне, задържане и транспортиране на едро животно до животновъден обект за съхранение

 

300,00

Престой на едро животно в животновъден обект за съхранение

За 1 ден

20,00

Ветеринарен преглед на едро животно настанено в животновъден обект за съхранение

 

30,00 на преглед

Закупуване на електронен транспондер (чип) за едро животно

 

15,00 за брой

Закупуване на паспорт на едро животно

 

25,00 за брой

Поставяне на електронен транспондер (чип) и изготвяне на паспорт на едро животно.

 

50,00 на брой

Пазарна оценка за стойността на едро животно с цел продажба на търг

 

40,00

 

§ 9. Таблицата към чл. 37, ал.1 се изменя, както следва:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

СРОК        

   ТАКСА

СРОК

ТАКСА

  СРОК

ТАКСА

1

Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план  /по чл. 134,  чл. 124а, чл. 113, чл. 150 и др. от ЗУТ/ и изменение на общия устройствен план (ОУП) /чл. 124 от ЗУТ./

           30 КД

 

 

80,00 лв.

-

-

-

-

2

Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план, вкл. за линеен обект

30 КД

 

  240,00 лв.

-

-

-

-

                    3

Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за подробен устройствен план (вкл. за линеен обект), когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива

30 КД

312,00 лв.

 

-

-

-

-

 

1. Разглеждане и съгласуване на предварителен проект, във връзка с отстъпване право на строеж и делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

30 кд

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.

-

-

-

-

4

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

30 КД

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие:

 

1. За жилищни сгради, включително пристройки, надстройки.

 

14 КД

 

1,00 лв. /кв.м. по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

2. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

14 КД

 

1,40 лв. /кв.м по РЗП (но не по-малко от 60,00 лв.)                 

-

-

 

-

-

 

3. За промяна на предназначение, преустройство и/или реконструкция

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 5.1 или 5.2 (не по-малко от 60,00 лв.)   

-

-

-

 -

 

4. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 5.1, 5.2 или 5.3 (не по-малко от 60,00 лв.)         

 

-

-

-

-

 

5. За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 5.1, 5.2 или 5.3 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

6. Възстановяване на изгубен инвестиционен проект.

 14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 5.1, 5.2, 5.3 или 5.4 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

7. Линейни обекти.

14 КД

0,20 лв./л.м (не по-малко от 60 лв.)                 

-

-

-

-

 

8. Благоустройствени обекти.

Едномесечен

0,50 лв. /кв.м. (не по-малко от 60 лв.)

-

-

-

-

6

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от ОЕСУТ.

 

1. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

30 КД от внасянето им

2,50 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

2. За нежилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки.

30 КД от внасянето им

3,00 лв./кв.м по РЗП (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

 

 

 

-

-

 

 3. За преустройство и/или реконструкция на база РЗП.

30 КД от внасянето им

В зависимост от предназначението на строежа 50% от т. 6.1 или 6.2 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

4. За одобряване на техн. или работен проект, който е част от компл. инв. проект.

30 КД от внасянето им

В зависимост от предназначението на строежа 130% по т. 6.1, 6.2 или 6.3 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

5. За ново одобряване (съгласуване) на инв. проект, който е загубил правно действие.

30 КД от внасянето им

В зависимост от предназначението на строежа 50% по т. 6.1, 6.2 и 6.3 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

 -

-

-

 

6. За одобряване на възстановен /изгубен/ инвестиционен проект.

30 КД от внасянето им

В зависимост от предназначението на строежа 100 % от т. 6.1, 6.2, 6.3 или 6.4 (не по-малко от 60,00 лв.)

-

-

-

-

 

7. Линейни обекти.

30 КД от внасянето им

1,50 лв./л.м. (не по -малко от 60 лв. и не повече от 3000 лв.)             

-

-

-

-

 

8. Благоустройствени обекти.

Едномесечен

1 лв./л.м. (не по -малко от 60 лв. и не повече от 3000 лв.)             

-

-

-

-

7

Издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж при промяна на инвестиционните намерения след издадено разрешение за строеж:

 

1. Разглеждане и одобряване на проекти и издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж при промяна на инвестиционни намерения след издадено разрешение за строеж, с доклад за оценка за

съответствие.

 

 

 

14 КД

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.5

-

-

-

-

 

2. Разглеждане и одобряване на проекти и издаване на заповед за изменение на одобрен инвестиционен проект, след издадено разрешение за строеж, чрез Общински експертен съвет по устройство на територията.

30 КД от внасянето им

В зависимост от предназначението на строежа 100% от цената по т.6

-

-

-

-

8

Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.).

 

 

14 кд

 

 

100,00 лв.

-

-

-

-

9

1. Издаване на разрешение за строеж по одобрен проект.                                                            

7 кд

 

35,00 лв.       

-

-

 

-

-

 

2. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти.

 

7 кд

 

35,00 лв.

-

-

-

-

 

3. Издаване на разрешение за строеж за инженерна инфраструктура (линейни обекти).

 

7 кд

 

50,00 лв.

-

-

-

-

10

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти по чл. 147 от ЗУТ.

7 кд

 

80,00 лв

-

-

-

-

11

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски и земеделски територии без промяна на предназначението.

14 КД

 

35,00 лв.

-

-

-

-

12

Издаване на разрешение за строеж, което е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.

по ЗУТ

 

45,50 лв.

-

-

-

-

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

7 кд

 

35,00 лв.

-

-

-

-

14

Издаване на забележка за вписване на възложител в разрешение за строеж.

по ЗУТ

100,00 лв.

-

-

-

-

15

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

 

7 кд

 

100,00 лв.

-

-

-

-

16

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

           3 КД

0,35 лв./кв. м. на ЗП, но не по-малко от 40,00 лв. и не повече от 2000 лв.      

-

-

-

-

17

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

        14 РД

 

100,00 лв.       

-

-

-

-

18

Съставяне на констативни протоколи и издаване на удостоверения за степен на завършеност на строежи.

         10 РД

 

100,00 лв.             

-

-

-

-

19

Издаване на удостоверение за нанасяне на надземни и подземни проводи и съоръжения по чл. 32 от ЗКИР, във връзка с чл. 54а от ЗКИР и чл. 175 от ЗУТ.

7 РД

0,30 лв./л.м., кв.м. от ЗП, РЗП, но не по-малко от 40,00 лв. и не повече от  2000 лв

-

-

-

-

20

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

          7 кд

 

35,00 лв.       

-