РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮНИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построена върху него сграда на ул. „Вит“ 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, 16.00 кв. м. от покривно пространство на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ж.к.“Георги Бенковски“ № 72, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14 на СНЦ „АА България“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение от относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост, с площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“ 94-А-29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общински ПИ, находящ се на ул. "Гали поле" № 20.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно създаване на ОП „Чистота“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

19.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

20.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

21.  Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

22.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

23.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

24.  Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

25.  Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“. (получен от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 87374.26.3 и 87374.26.4)

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

26.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 11.07.2022г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОАМТЦУ в Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 от Закона за местните данъци и такси:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

(Изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм, с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г., изм. с Решение XXIII-21/22.04.2021г., в сила от 10.05.2021г., изм. с Решение XXIX-20/30.09.2021г., в сила от 11.10.2021г., изм. с Решение XXXI-3/25.11.2021г., в сила от 13.12.2021г., изм. с Решение XXXII-8/23.12.2021г., в сила от 10.01.2022г., изм. с Решение № XXXIII-15/28.01.2022г., в сила от 14.02.2022г.)

 § 1. Наименованието на Раздел ІII - Такси за ползване на детски ясли, детска кухня, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги, се изменя, както следва:

„Такси за ползване на детска кухня и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги“

§ 2. чл. 25, ал. 1 се изменя, както следва:

Чл. 25. (1) За ползване на детска кухня, родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето, дължат следните месечни такси:

 

Вид на таксата

Мярка

Такса

1. За ползване на детска кухня

за ден

2,40

2. За приготвяне на храна в детските ясли за обяд на деца на възраст от десет месеца до три годишна възраст, които се отглеждат в домашна обстановка

за ден

1,50

 

§ 3. Чл. 25, ал. 2 се отменя, изцяло.

§ 3а. Чл. 25, ал. 3 се отменя, изцяло.

§ 4. Чл. 25, ал. 4 се отменя, изцяло.

§ 5. В чл. 25, ал. 5 се отменя, изцяло.

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.04.2022 г., с изключение на изменението по т. 2 на чл. 25, ал. 1, което влиза в сила считано от деня на обнародването на наредбата чрез разгласяването ѝ в местно печатно издание. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построена върху него сграда на ул. „Вит“ 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.529.201 с площ 479 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК,  за който е отреден  УПИ XIХ за „ЖС“, квартал 25 по регулационния плана на гр. Ямбол, актуван с АОС 2337/20.12.2018 г., находящ се в ул. „Вит“ № 15 в размер на 35 350.00 (тридесет и пет хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Кръстина … Казакова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, 16.00 кв. м. от покривно пространство на НЧ "Зора".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг площ от 16.00 кв. м. от покривното пространство в североизточната част на покрива на ниското тяло на сграда на Читалище „Зора“, непосредствено до южната стена на високото тяло на същата сграда, находяща се в парцел II от кв.112 по плана на град Ямбол, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. „Захари Стоянов“ № 2А - сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ от 739 кв.м., актувана с АОС № 312 от 02.08.2001г., за монтиране на общо 4 /четири/ мачти за антени и антенни устройства при следните условия.:

     -   Площ – 16.00 кв. м.

     -   Начална тръжна цена – 560.00 лв., без ДДС

     -   Депозит – 1120.00 лв.

     -   Предмет на дейност – монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения       

     -   Срок за отдаване под наем – 5 години

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ж.к. “Георги Бенковски“ № 72, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.16 с площ 398 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, който е част от УПИ I за ЖС, квартал 73 по регулационния план на гр. Ямбол е актуван с АОС 2937 от 04.04.2022 г. г., находящ се в ул. „Георги Бенковски“ № 72 в размер на 34 610.00 (тридесет и четири хиляди шестстотин и десет) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Яна … Златева.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот - ЧОС на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14 на СНЦ „АА България“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, отдава под наем на Сдружение „АА България“, ЕИК 176897233, със седалище: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески“ № 71, офис 1, помещения /две стаи на III етаж/, с обща площ 23.00 кв. м.,  в  сграда  с  идентификатор  87374.537.85.2  по  КК  на  град   Ямбол, представляващи   част   от  имот   частна   общинска   собственост, актуван  с АОС № 440  от  31.01.2002 г.,   находящ   се   на    ул.  „Ал. Стамболийски“  № 14,   гр.  Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора, с месечен наем в размер на 37.72 лв. без ДДС, изчислен по т.16 от Приложение № 1 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение от относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в сградата на ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване на под наем на обект: помещение с търговска площ 35.00 кв.м. и сервизна площ 35.00 кв.м., представляващ част от имот – публична общинска собственост - сграда с идентификатор 87374.560.52.7 по КК и КР на гр. Ямбол, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв. 8, парцел I по плана на града, актуван с АОС № 80/23.07.1999 г., при следните условия:

-             Предмет на дейност – помещение за училищен бюфет за хранене на ученици и учители, съгласно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на ученици;

-             Площ – 70 кв.м. (35.00 кв.м. търговска площ и 35.00 кв.м. сервизна площ);

-             Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 301.56 лв. без ДДС, определена по т. 3 и т. 9 от Приложение 1 към НРПУРОИ на ОбС - Ямбол;

-             Депозит – 603.12 лв.;

-             Срок за отдаване под наем - 5 години;

-             Изисквания към кандидатите – запазване предмета на дейност, свързан с приготвяне и/или доставяне на храна;

-             Поддържане и опазване на прилежащата площ към помещението.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот – публична общинска собственост, с площ 261.80 кв. м., находящ се в сутеренен етаж на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: помещение с обща площ 261.80 кв.м., находящ се в сутеренен етаж, в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“, представляващ имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 183/10.01.2000 г., с идентификатор 87374.531.251.1 по КК и КР на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов” № 8, при следните условия:

-             Площ – 261.80 кв.м.;

-             Начална тръжна цена – 270.00 лв. без ДДС;

-             Депозит – 810.00 лв.;

-             Срок за отдаване под наем - 5 години;

-             Вид дейност: спортно-тренировъчна;

-             Изисквания към кандидатите: дружества занимаващи се със спортна дейност;

-             Достъп до помещението: самостоятелен вход.

 

  

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. „Граф Игнатиев“ 94-А-29.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда, находящ се в ж.к. "Диана" гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2), чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.61 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-А-630/02.08.1994г., с площ 269 кв. м., актуван с АОС 1046/02.06.2004 г., находящ се в ж.к. „Диана“ гр. Ямбол, в размер на 20 980 лв. (двадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева) без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Мариана … Вълчева. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.  Схема-предложение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

Одобрява изменение на схемата за разполагане на преместваеми  съоръжения на територията на Градски парк, УПИ I – „за Градски парк“, кв.1, съгласно схема, неразделна част от настоящото решение.

(Приети промени в зала - Колички за търговия:

Премахват се текущите 2 позиции от централния вход на „Градски парк“ и позицията срещу паметника на съветската армия.

Създават се четири позиции:

Южния вход на парка (от моста на градски стадион);

Паркинг зона западно  от зала „Диана“;

Западния вход на парка (моста от кв. „Златен рог“);

На площадното пространство пред „Младежки дом“;

Балони – отпадат от схемата.

Детски съоръжения се преместват на площадното пространство северно от зала „Диана“.

Каравана за продажба на храни и напитки и Еко тоалетна се преместват до чешмата на югозапад от фонтана.)

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно провеждане на публично оповестени търгове за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 64, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да бъдат проведени публично оповестени търгове за учредяване на право на строеж при следните условия:

  1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 58, с височина до 7.00 м. със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 440 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.26 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 154 840 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 75 000 лв.

  1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 69, с височина до 7.00 м. със застроена площ 120 кв.м. и разгъната застроена площ 240 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж -  96 280 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 48 000 лв.

  1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 70, с височина до 7.00 м. със застроена площ 100 кв.м. и разгъната застроена площ 200 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 64 750 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 000 лв.

 

  1. Право на строеж за построяване на „Сграда с обществено обслужващи функции или смесени функции“ – застроително петно № 71, с височина до 7.00 м. със застроена площ 50 кв.м. и разгъната застроена площ 100 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 87374.521.15 по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ XVIII, кв. 13 по плана на гр. Ямбол, находящ се в ж.к. „Георги Бенковски“, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за правото на строеж – 33 150 лв . без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 000 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общински ПИ, находящ се на ул. "Гали поле" № 20.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.484  /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка четиристотин осемдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 312 /триста и дванадесет/ кв. м., находящ се на ул. „Гали поле” № 20 в размер на 23 950 /двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Яна … Иванова, Мирослав … Иванов и Михаела … Иванова от гр. Ямбол, … 

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Иван … Делев, с местоживеене гр. Ямбол, … от 71.25 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.560.4, по КК на град Ямбол, целият с площ 3572 кв.м. за изграждане на обект „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 87374.560.4.3“ с местонахождение: гр. Ямбол, ж. к. „Златен рог“ № 55, застроена в УПИ I – за КОО, паркинг и гаражи, кв. 2 по плана на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 10492.50 лв. /десет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно създаване на ОП „Чистота“ гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и при спазване изискванията, заложени в Решение на ЕК 2012/21/ЕС:

 

I. Създава се Общинско предприятие „Чистота“ със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“ със следния предмет на дейност:

1. Почистване, поддържане чистотата на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, механично и при възможност автоматизирано.

2. Поддържане на озеленените територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, косене на тревни площи и събиране на окосената трева.

3. Извършване на услуги по разделното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци.

4. „Управление на компостираща инсталация“, в т.ч.:

4.1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост.

4.2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол, община Ямбол.

5. Други дейности, възлагани по целесъобразност.

 

II. Възлага на Общинско предприятие „Чистота“ изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол, община Ямбол.

За изпълнение на горепосочената услуга в структурата на ОП „Чистота“ се създава звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация“ – 9  щатни бройки.

Общинско предприятие „Чистота“ изпълнява услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по компостиране и опериране на компостираща инсталация – общинска собственост на територията на община Ямбол и има следните задължения:

1. Управление и експлоатация на съоръженията, представляващи Инсталацията;

2. Извършване на дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на Инсталацията, вкл. текущ ремонт и ремонтно - възстановителни дейности;

3. Събиране, транспортиране и компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от община Ямбол и производство на компост;

4. Осъществяване на други дейности, необходими за изпълнението на УОИИ.

Всички активи, съоръжения и инфраструктура, представляващи Компостираща инсталация, които се оперират от ОП „Чистота“ при изпълнение на УОИИ, остават в собственост на Община Ямбол. ОП „Чистота“ се задължава да експлоатира предоставените активи и съоръжения само по предназначение.

Всички приращения и подобрения, направени от ОП „Чистота“, остават собственост на община Ямбол.

 

III. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет Ямбол предоставя за управление на ОП „Чистота“ поземлен имот с идентификатор 77030.32.300 с площ 7999 кв.м. по КККР, одобрен със Заповед №РД-18-723/14.03.2018г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ II 300 „За производствено складова дейност и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“ по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-0645/03.06.2016г. в м. „Гол баир“, землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, ведно с изградената в него компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща съоръжения и движими вещи по списък Приложение № 1 - отчетна карта към настоящото решение.

 

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост приема Правилник за управлението и дейността на Общинското предприятие „Чистота“, съгласно Приложение № 2.

 

V. Възлага на Кмета на Община Ямбол да назначи директор на Общинско предприятие „Чистота“.

 

VI. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ и Общинско предприятие „Чистота“ или на упълномощени от тях длъжностни лица,  да извършат разпределение, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемно-предавателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

VII. Служителите, назначени в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ в звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" - 9 щатни бройки,  да  се  преназначат в Общинско предприятие „Чистота“ в звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" като трудовите правоотношения да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

 

VIII. Определените финансови средства на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" и във връзка с изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, да се предоставят на ОП „Чистота“ за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация".

 

IX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост:

1. От предмета на дейност на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт“ се заличава изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация.

2. Намаля се броят на служителите в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" с 9 щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 39 щатни бройки.

3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

 

§ 1. В чл. 6 се отменя ал.4.

§ 2. В чл. 7, ал.1 се отменя точка 6.

§ 3. Чл. 7, ал.2 придобива следната редакция:

„Числеността на персонала е 39 броя, разпределени съгласно одобрено от кмета на общината длъжностно разписание."

§ 4. Чл. 9, ал. 2 се отменя като чл. 9 придобива следната редакция:

„Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт'', се сключват с директора на предприятието.

§ 5. Чл.10а се отменя.

§ 6. Чл.19а се отменя.

§ 7. Чл.23а се отменя.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" - бюджетна дейност към Община Ямбол, приет с Решение № .......   и  влиза в сила от …….

 

X. ОП „Чистота“ се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление имоти и съоръжения, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план и дава на „СЛАВЕКС“ ЕООД разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлени имоти с идентификатор 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“.  

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общия устройствен план на община Ямбол и Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Данкините агъли“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на НИКОЛАЙ … ГЕОРГИЕВ като Земеделски производител с Булстат 119630035, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 87374.37.205 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“. При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.37.205 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ IІ, с отреждане „за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в кв. /масив/ 37. В номера на урегулирания поземлен имот да се впише номера на идентификационния номер на поземления имот. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение на Общински съвет – Ямбол № ХХХІІІ-10/28.01.2022 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка първа на протокол № 5/26.05.2022 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същия се установява устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XIV-13/26.11.2020 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 5/26.05.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и БИО сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на град Ямбол, местност „Двете могили”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.19.1001 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Червен баир“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от  Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение № ХХXIІІ-11/28.01.2022 г. на Общински съвет – Ямбол, протокол № 5/26.05.2022 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на ПИ 87374.19.1001, м. „Червен баир“, с което изменение за същия поземлен имот се  променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствена зона за предимно производствени дейности Пп, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на      „БУТИК БИЛДИНГ 1997“ ООД и „БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ“ ЕООД, разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-25, II-25 и III-25 в кв. 23 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Диана“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 87374.547.49, 87374.547.48 и 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол.  

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, в частта му касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, с препратка към ал, 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Ямбол одобрява ПУП – „Актуализация на ЗРП на ЦГЧ – гр. Ямбол“, със схеми по ВиК, Ел и Вертикално планиране в частта му, касаеща УПИ VI-25, кв. 3, ПИ 87374.536.25, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Анка Александрова“ № 1.

Неразделна част от решението е план за регулация и застояване в частта за имота.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“. (получен от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 87374.26.3 и 87374.26.4

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка трета на протокол № 6/16.06.2022 г., Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.26.243 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Маслака“, с начало от поземлен имот с идентификатор 87374.25.256 - държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, с начин на трайно ползване (НТП) – за път от републиканската пътна мрежа и пресича поземлен имот с идентификатор 87374.26.240 -  общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, като засегнатата площ от същия е 57 кв.м. за която площ се образува проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.26.255, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от това решение.

 

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите на представителя на Община Ямбол за редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 11.07.2022г.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.22, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите,

        1.Съгласува мандат на Михаил Керемидчиев- заместник кмет на община Ямбол, който да бъде предоставен за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол“ при дневен ред:

        Точка 1. Съгласуване на „Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол за периода 2022-2026 година.

       Точка 2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-Ямбол“ за 2023 г.

       Точка 3. Разни

 

       2.Съгласува следната позиция  на представителя на община Ямбол в заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол“ :

        по точка 1 от дневния ред: Съгласува „ Бизнес план за развитие и дейността по предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за периода 2022-2026 г.

        по точка 2 от дневния ред: Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на  Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол за 2023 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).