ПРОТОКОЛ № LXII

 

            Днес, 20.09.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0132/13.09.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Г. Миланов, К. Йоргова, Л. Керемедчиев, д-р Н. Влахова, д-р Т. Петкова, Яс. Киров.

            На заседанието присъстваха Валентин Ревански – кмет на община Ямбол и Енчо Керязов – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри шестдесет и второто заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно проект на бюджет на община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на община“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Наредба за ИД на наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно разкриване на Социална услуга "Кризисен център", делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Доклад относно одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за транспортен достъп до проектен УПИ I-45.746 по проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност Бозалъка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект изменение на ПУП - ПРЗ с обхват УПИ I, кв. 22, УПИ I, кв. 24 и УПИ I, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - ПУР с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале, и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно:

·         Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона

·         Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.23.210 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.23.3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ VI-25, в кв. 3 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на дялово участие на Община Ямбол в „Обществен паркинг Ямбол“ АД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 17.00 кв.м върху ПИ 87374.543.583, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство на част от партерен етаж на сграда с идентификатор 87374.543.583.2 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Балатон“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на цена за прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Ат. Кратунов“ № 46.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

15.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Сливен по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Бургас при кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Бургас.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да участва като партньор на Община Сливен за кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Сливен.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да кандидатства като водещ партньор  с Концепция „Интегрирани инвестиции  в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността  за развитие на региона““ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода от 01.02.2023 г. до 01.09.2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. С писмо с Вх. № В-0537 от 15.09.2023г. г-н Валентин Ревански оттегля т.10 и т.13. Имаме три допълнителни предложения:

-          Предложение от кмета на общината относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 14 и една паралелка X-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2023/2024 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

-          Предложение от ПК ЗОРПК относно мотивирано становище по преписка на Марийка Кънева с искане за опрощаване на неоснователно получено обезщетение.

-          Предложение от ПК ЗСДСИ относно отпускане на ЕФП на Гена Иванова Бакалова, Мариана Христова Данева, Стоянка Вълкова Атанасова и Гана Стоянова Стойкова.

Няма други предложения. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението за дофинансиране на Спортното училище да влезе в дневния ред.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОРПК за опрощаване на дългове.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗСДСИ за отпускане на ЕФП.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно проект на бюджет на община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на община“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Наредба за ИД на наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно разкриване на Социална услуга "Кризисен център", делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Доклад относно одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за транспортен достъп до проектен УПИ I-45.746 по проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност Бозалъка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект изменение на ПУП - ПРЗ с обхват УПИ I, кв. 22, УПИ I, кв. 24 и УПИ I, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - ПУР с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале, и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно:

·         Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона

·         Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.23.210 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.23.3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ VI-25, в кв. 3 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 14 и една паралелка X-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2023/2024 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 17.00 кв.м върху ПИ 87374.543.583, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство на част от партерен етаж на сграда с идентификатор 87374.543.583.2 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Балатон“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на цена за прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Ат. Кратунов“ № 46.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно мотивирано становище по преписка на Марийка Кънева с искане за опрощаване на неоснователно получено обезщетение.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

14.  Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

15.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Сливен по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Бургас при кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Бургас.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да участва като партньор на Община Сливен за кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Сливен.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да кандидатства като водещ партньор  с Концепция „Интегрирани инвестиции  в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността  за развитие на региона““ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода от 01.02.2023 г. до 01.09.2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

20.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гена Иванова Бакалова, Мариана Христова Данева, Стоянка Вълкова Атанасова, Гана Стоянова Стойкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението. (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ ).

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 2                             въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 2                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно проект на бюджет на община Ямбол за 2023г., Допълнение 1,  Допълнение 2

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Всички ПК приемат предложението без ПК КЧДКТ (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗОРПК, ЗСДСИ, ОСМД, КЧДКТ ). ПК БФ има предложение за отпускане на средства на община Царево - средствата да се прехвърлят от д. 619 към д. 123 „Помощи по решение на ОбС“ и от там да се предоставят 30 хил. лв.

адв. Георгиев - Пред нас е най-важния документ за една община, а именно бюджета. За да можем да вземем правилно решение, относно утвърждаването на същия, ние трябва да имаме яснота по отношение на всички пера по бюджета, от къде, как идват и за какво ще се изразходват. Преди това колеги, искам само да ви напомня, че към доклада за отчета за 2022 г. има и одитен доклад, който не говори добре за Община Ямбол относно начина на разпореждане със средствата. Ако сте чели този доклад, има констатирани много сериозни нарушения. По отношение на проектобюджета в Приложение № 4, на мен не ми става много ясно в раздела за финансиране за основен ремонт, изграждане на външно изкуствено осветление на Община Ямбол по строително разрешение № 160 и № 156, са предвидени средства в размер на 2 604 000 лв., които 2 011 000 лв. са от кредита, който ние взехме решение за отпускане за изграждане на цялостното осветление и тази година от един път се появява сумата от 522 000 лв., целева субсидия за капиталовия разход от централния бюджет, плюс 70 000 лв. приходи от продажбата на финансови активи. В тази връзка в мен възникна един такъв въпрос, защо допълнително отделяме парични средства за финансиране на осветлението на гр. Ямбол, когато ние сме вече взели решение това да стане чрез отпуснатия дългосрочен кредит, който  взехме на 31.05.2021 г.? Там при обсъждането на този кредит, ако се сещате и при по-нататъшните действия, категорично бе заявено от ОА, че цялата сума, която се отпуска по кредита ще служи за подмяна на цялото осветление в гр. Ямбол. По договора за обществената поръчка, така както е сключен, финансирането е предвидено именно, че ще стане чрез кредита. Освен това в този договор за обществена поръчка изрично пише, че изпълнението ще е за срок от 265 дни, считано от 04.08.2021 г., те много отдавна изтекоха, но то още не е станало. Освен това в този договор пише, че изпълнителят е включил в разходите, когато е дал стойността на обществената поръчка, именно увеличаването на стойността на материалите, включително и финансовия риск. И тук се поставя въпроса защо в обяснителната записка за проекта, за бюджет 2023 г., няма обяснение тази сума, целевата сума от 522 000 лв. за какво се дава и до колкото разбрах при обсъждането в бюджетната комисия този въпрос не е бил поставян. Но ние, за да можем да оторизираме този разход, чрез нашето решение, ние трябва да знаем защо се прави, тъй като финансирането е предвидено да стане с кредит. И тъй като никой не дава такова обяснение, аз ще помоля, преди да се доизкажа, служителите от администрацията или г-н Ревански да каже, тази сума 522 000 лв. плюс 70 000 лв., увеличаване на стойността на договора по обществената поръчка ли е, нов договор ли има сключен за допълнение към съществуващия договор за обществена поръчка. Тази сума платена ли е от онези разходи, които ние вече оторизирахме с предходните промени? И кое налага тази сума да бъде включена тук, тъй като финансирането е по друг ред? Ако го одобрим това финансиране ще бъдем в нарушение по закона за обществените поръчки, защото там е казано по какъв ред могат да се изменят договорите за обществените поръчки.

Шиков - Може да продължите с изказването си. Имате право на едно изказване по същество по точката.

адв. Георгиев – Тук става въпрос за обсъждане на бюджет. Това, което искам да каже, да не стане пак като случая с м. „Червен баир“ и пак да има някакви сигнали до прокуратурата и т.н.

Шиков - Това е съвсем друг въпрос. Институциите ще си свършат работата.

адв. Георгиев – Затова моля, да бъде разяснено на общинските съветници от общинска администрация, този разход от къде идва и защо идва!

Ревански – Г-н Георгиев, ако се сещате цената преди това беше 8 400 000 лв. предвидена от вашия ръководител. Ако се сещате имаше и безпрецедентна икономическа криза и правителството реши да има индексации по всички започнати проекти.

адв. Георгиев – Г-н Председател, аз съм за първи мандат общински съветник, не съм бил в предходни, така че тези пари от 8 400 000 лв. и т.н. ще се отнасяте към хората, които са ги правили тогава, но доколкото знам договора за обществена поръчка е сключен с Вас, Вие сте го сключили. Там пише, че финансовия риск е поет от изпълнителя, т.е. изпълнителя за 265 дни трябва да е включил и това увеличаване. Аз Ви попитах как от бюджета предвидената целева субсидия се прехвърля по отношение на този договор, с анекс ли, сключен ли е? Нали Вие го внасяте този проект, ние трябва да го разберем, за да гласуваме и да ви дадем право да разходвате тези средства. Изразходвани ли са вече, увеличена ли е стойността на обществената поръчка, това ме интересува мен. Затова е важно да вземем това решение, защото разходваме публични средства. Разходваме средствата на хората и те трябва да са запознати къде отиват тези средства и защо се финансират допълнително.

Шиков – Подлагам на гласуване г-жа Царева да говори.

Гласували       за – 22                         против – 2                             въздържали се – 2

Приема се.

Царева - Увеличението на сумата за този обект беше предвидена специално и е гласувано в разчета за бюджета, просто са сменени източниците на финансиране от собствени средства в капиталова субсидия, защото имаме завишения от централния бюджет и имаме право да сменяме източниците. Това е причината да се приеме от капиталовата субсидия, да се извърши разхода, за да се спестят собствени средства на общината.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 19                         против – 4                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя с приетото допълнение.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 21                         против – 2                  въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година и Постановление 108 от 09.08.2023 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

 

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2023 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 120 346 109 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 71 505 753 лв., в т.ч.:

-   Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 63 747 056 лв.

-   Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 91 377 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 61 604 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       7 605 716 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 48 840 356 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 755 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 12 285 955 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на (-) 1 754 175 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 278 900 лв.;

·   Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–38 000 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 1 092 600 лв.;

·   Трансфер за други целеви разходи за местни дейности – 244 800 лв.;

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 264 500 лв., от които за:

ü Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 6 000 лв.;

ü ОД на МВР гр. Ямбол – 110 000 лв.;

ü Доставка и полагане на разливна тартанова система на ГСАГД „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол -36 000 лв.;

ü ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.  

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 6 143 975 лв.,

в това число:

ü  Проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ "Слънце"" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-1.002-0002-C01 – 164 500 лв.;

ü По проектни предложения от група дейности „Културна инфраструктура“ от Инвестиционната програма на град Ямбол – 5 663 086 лв., в т.ч.

o  Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" -738 953 лв.;

o  Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" –2 813 195 лв.;

o  Проект "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" – 620 384 лв.;

o  Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -           1 490 554 лв.

ü Неверифицирани разходи след окончателно разплащане по проекти, извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС както следва:

°  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C008 /17.10.2012 г., финансиран  по ОП „Околна среда“ 2007 -2013“ – 316 389 лв.;

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 2 563 919 лв. за следните проекти:

ü   „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2022-2023 г.“

ü  „Техническа помощ за изпълнение на Инвистиционната програма на гр. Ямбол“

ü   „ Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

ü  „ Разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол“

ü  „Приеми ме 2015“

ü  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол“

ü  „Грижа  в дома“

ü   „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

ü  „Ремонт на Музей на бойната слава“

ü  „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“

ü  „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце““

ü  „Топъл обяд в Община Ямбол“

ü  „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма региони в растеж на община Ямбол“

- Финансиране на бюджетното салдо – 31 117 495 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 120 346 109 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  71 505 753 лв.;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 754 340 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2023 г.: ОУ „Христо Смирненски“ – 5 662 лв., ПМГ „Атанас Радев“ – 5 284 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 28 691 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 48 086 016 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г. в размер на 29 021 324 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. в размер             27 070 164 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 092 600 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 4 112 664 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет на приходите по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2023 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 47 800 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 45 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

4.4. Разходи за издаване на абонаментни карти за градски линии за пътувания на почетни граждани на гр. Ямбол– 2 800 лв.;

4.5. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 667 240 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 641 240 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 26 000 лв.;

4.6. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 590 000 лв. и за спортен календар 60 000 лв.;

4.6.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.7. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детска кухня в размер на 2,40 лв. на дете на ден.

4.8. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 70 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

4.9. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

4.10. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 130 000 лв.;

4.11. Средства за подпомагане на млади семейства, които избират град Ямбол като място за живеене - 30 000 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 20 000 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

5.4. За командировки в чужбина – 15 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 10 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 5 000 лв.

5.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, Приложение № 9, Приложение № 10 и Приложение № 11.

                  8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 19 141 332 лв., съгласно Приложение № 12.

      9. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 13. 

               10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 4 095 000 лв.;

               11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2023 г. в размер на                14 400 000 лв.

               12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 58 763 800 лв.

               13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 100 000 000 лв.

               14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 150 000 лв.

               15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

                 17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  18.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността „кмет на община“ във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – 2                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Ямбол:

Избира Васил Иванов Александров - заместник-кмет на общината, за временно изпълняващ длъжността «кмет на община Ямбол» за периода от изтичане на текущия мандат до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Наредба за ИД на наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол) – в протокола ни пише, че не приемаме. Има допусната грешка в протокола.

Шиков – Обявявам пет минути почивка за изясняване на ситуацията.

След почивката присъстват 25 съветника.

адв. Георгиев - Колеги, нашата комисия взе решение, доколкото си спомням да направим предложение до ОбС. В този проект за изменение да се гледа от следващия общински съвет, защото касае бъдеща работа по облика на градските пространства и не е логично ние сега да правим такива промени в тази наредба, но за жалост председателя не го направи това предложение при обсъждане на дневния ред. Това беше нашето предложение. По отношение на самата наредба, считам че самите текстове и част от тях са в противоречие със ЗУТ. В обяснителната записка и в мотивите липсват, каквито и да е било основания защо се налага промяната на тази наредба, която преди два месеца я приехме. Кое налага промяната? Категорично възразявам срещу завишаването на санкциите, които трябва да бъдат налагани на физически лица, на търговци и юридически лица, липсват каквито и да е било мотиви защо се налага след два месеца ние да правим увеличение на въпросните санкции, които за момента няма каквато и да е била индикация, че има наложени такива или пък, че са наложени и хората не са платили или хората не са се стресирали от тази наредба и изисквания. Освен това самата наредба е в противоречие със ЗУТ в дадени текстове, които изискват към ПУП-вете да се съдържат задължителните изисквания, които са посочени в чл.12 от проекта. Чл.20 от предложението за изменението също е в противоречие и не би следвало да се гласува, предвижда се следното - “монтажа на климатичните тела, следва да се разполага в съответните фасади въз основа на цялостно решение за сградата“. Както и миналия път се изказах, ще се утежни безкрайно много съществуващите сгради, които в момента в едната част са с разположени климатични тела и няма как да им се промени разположението на тези климатични тела, което означава, че всеки, който поиска сега да си постави външно тяло за климатик, трябва да се обърне към главния архитект на общината, за да предложи цялостно решение на фасадата на сградата. В тази връзка, аз считам че, така както е внесена самата наредба, проекта за изменение на наредбата не би следвало да гласуваме, а за мене следва да я оставим за следващия съвет, който да я доизбистри и да я направи по-законна от това, което в момента е внесено.

Горнаков - Г-н Георгиев, аз много добре си спомням какво обсъждахме на комисията. Не си спомням обаче комисията да е гласувала предложение, което да сте направили Вие специално. Вие на всичкото отгоре сте зам.-председател. Ако имате някакви желания като член на комисията може да ги изкажете на нейното заседание, а предложението да го направите от трибуната. Не знам защо трябва да се правят такива личностни нападки, не разбирам.

Ревански - Искам само да допълня, че за климатиците се отнася само за новите сгради.

Шиков - За съществуващите пише също. Предлагам от проекта за наредбата да отпаднат целият §10 и от §11 да отпаднат думите „и съществуващи“, касаещи монтаж на външни климатични тела, сенници, тенти и т.н. върху съществуващи сгради. Другите параграфи касаят нова сграда, инвестиционен проект и т.н., което касае нови проекти и е съвсем в реда на нещата да бъдат синхронизирани и главния архитект да одобри разполагане на климатици.

 

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване отлагане за следващо заседание.

Гласували       за – 6                           против – 15                            въздържали се – 8

Не се приема.

Подлагам на гласуване § 10 да отпадне.

Гласували       за – 20                         против – 3                              въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване думите „и съществуващи“ от § 11 да отпадне.

Гласували       за – 24                         против – 3                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с приетите изменения.

Гласували       за – 26                         против – 1                              въздържали се – 3

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 13а от Закона за устройство на територията:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол, както следва:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЯМБОЛ

(приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № LV-5/27.04.2023г.)

§ 1. В Чл.1, ал.2 се изменя по следния начин:

„(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Ямбол и неговите квартали.“

§ 2. В Чл.1, ал.3 се изменя по следния начин:

„(3) Наредбата се прилага за територията на град Ямбол и обхваща всички компоненти на градската среда.“

§ 3. В чл.11, ал.2 се отменя и разпоредбата придобива следния вид:

„Чл.11. Със стандартите приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.“

§ 4. В чл.12, ал.1 се изменя по следния начин:

„(1) Допълнителните изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл. 7, ал.2 т.1, са задължителни за възложителите.“

§ 5. В чл.13, т.4 се отменя, като текстът на т.5 става т.4.

§ 6. В чл.14, ал.3 се изменя по следния начин:

„(3) Обосновката по ал. 1 се изразява графично на Чертеж/и: Фасади, като на всеки лист, за конкретното цветово решение трябва да има приложена легенда с кодовете на цветовете и текст в който да е упоменато дали то отговаря на указанията и предписанията на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол, както и описание на конкретното цветово решение и неговото съответствие с текущата наредба в обяснителната записка към инвестиционния проект.“

§ 7. В чл.14 се създава ал.4 със следното съдържание:

„(4) Обосновката по ал. 2 се изразява само чрез обяснителна записка, в която трябва да са описани – кодовете на цветове, които се използват, както и как ще бъдат разположени по страните на обекта (може да се използват следните означения – Страна: Изток; Страна: Запад; Страна: Север; Страна: Юг), също така дали конкретното цветово решение отговаря на указанията и предписанията на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол.“

§ 8. В чл.15, ал.1 се изменя по следния начин:

„(1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, одобрява и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.“

§ 9. В чл.19, ал.1 се изменя по следния начин:

„(1) При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите й, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради, ако то отговаря на предписанията на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол“

§ 10. Не приет.

§ 11. Чл.21 се изменя по следния начин:

„Чл. 21. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и/или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в ЦГЧ, за които има утвърдена цветова схема и тези в парковете“

§ 12. Чл.26 се изменя по следния начин:

„Чл. 26. За нарушения на тази наредба на виновните физически лица се налага глоба в размер от 500 до 1500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лева.“

§ 13. В § 4. От Допълнителните разпоредби се създава т.7 със следното съдържание:

„7. „Нюанс“ е много слабо различие в цветовете постигнато чрез различно съотношение на добавяне на ахроматични цветове към основния избран от Приложение №1 към тази наредба (т.е. повече бял или черен цвят), което в резултат дава по-блед или по-наситен основния цвят.“

 

Заключителни разпоредби

 

§ 14. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 13а от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

 

§ 15. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разкриване на Социална услуга "Кризисен център", делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 53 от Закона за социалните услуги, чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.   Общински съвет – Ямбол дава съгласие за създаване на социалната услуга „Кризисен център“, считано от 01.10.2023 г., която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с осигурено финансиране, при условие, че необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

2.   Параметри на услугата по т. 1:

2.1     Вид: Кризисен център;

2.2     Профил: Специализирана социална услуга;

2.3     Адрес: гр. Ямбол, ул. „Ресен“ №2, община Ямбол, област Ямбол;

2.4     Брой потребители: 12 /дванадесет/;

2.5     Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга – 11 /единадесет/ щ. бр., в т.ч. управител – 1 щ. бр., социален работник – 2 щ. бр., психолог – 1 щ. бр., възпитател – 1 щ. бр., медицински специалист – 1 щ. бр., счетоводител – 1 щ. бр., хигиенист – 1 щ. бр., охрана – 2 щ. бр., работник поддръжка – 1 щ. бр.;

2.6     Начин на организация и управление – Социалната услуга „Кризисен център“ ще се предоставя от Община Ямбол и ще функционира като второстепенен разпоредител с бюджет към общината;

2.7     Социалната услуга „Кризисен център“ на територията на Община Ямбол да се предоставя като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2023 г.

3.   Упълномощава Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация по предоставяне на услугата.

4.   Възлага на Кмета на Община Ямбол да представи Решението на Общински съвет-Ямбол пред Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на социалните услуги, в срок до 7 работни дни от датата на влизането му в сила.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за транспортен достъп до проектен УПИ I-45.746 по проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност Бозалъка.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 26                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № LII-6/23.02.2023 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 10/31.08.2023 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план на елементите на техническата ифраструктура за транспортен достъп до поземлени имоти ПИ 87374.45.142, 87374.45.143, 87374.45.741 и 87374.45.743, обединени в проектен поземлен имот ПИ 87374.45.746, съответстващ на проектен УПИ I-45.746 „за фотоволтаична централа“ в кв./кад. район/ 45, местност Бозалъка, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие и разрешение за изработване на проект изменение на ПУП - ПРЗ с обхват УПИ I, кв. 22, УПИ I, кв. 24 и УПИ I, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - ПУР с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале, и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с 134, ал. 2, т. 6 чл. от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ I-за озеленяване, кв. 22, УПИ I-за комплексно жилищно строителство и обществено застрояване, кв. 24 и УПИ I- за комплексно жилищно строителство, магазини, битови услуги, подземни гаражи и паркинг, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале;

2.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, и чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 на ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ I-за озеленяване, кв. 22, УПИ I-за комплексно жилищно строителство и обществено застрояване, кв. 24 и УПИ I- за комплексно жилищно строителство, магазини, битови услуги, подземни гаражи и паркинг, кв. 25 по плана на гр. Ямбол - жк Хале и ПУП - План за улична регулация /ПУР/ с обхват осови точки о.т.159 - о.т.163 - о.т.211 - о.т.212 - о.т.213 - о.т.214 - о.т.215 - о.т.216 - о.т.217 - о.т.218 - о.т. 219 - о.т.320 по плана на гр. Ямбол - жк Хале.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Схема 1   Схема 2

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно:

·         Разрешение за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Ямбол по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ и одобряване на задание за същото

·         Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ при условията и по реда за съответния план предвидени в закона

·         Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.23.210 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.23.3.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“, като за ПИ с идентификатори 87374.23.3 да се промени територията от „земеделска територия – обработваеми земи – ниви“ в „устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства (Ппч)“;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  Халил … Назмиев разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“, във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за база за складова дейност, търговия и услуги“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) І-23.3 с отреждане „за база за складова дейност, търговия и услуги“, кв.(кадастрален район) 23.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите схеми.

3.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 134, ал. 3 , изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план и Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп по отношение на ПИ с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“ да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план предвидени в закона, като Подробният устройствен план се одобри след одобряване изменението на Общия устройствен план.

4.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Халил … Назмиев, в  качеството му на заинтересовано лице от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.23.210 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 25 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.23.843).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ VI-25, в кв. 3 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на Проект за изменение на действащия ПУП–ПРЗ за УПИ VI-25, в кв. 3 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ 87374.536.25, като съставна част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка V–ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VI–ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 14 и една паралелка X-ти клас с брой ученици под минималния 13, през учебната 2023/2024 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

 Общински съвет-Ямбол дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка V-ти клас с брой ученици под минималния – 11, една паралелка VI-ти клас с брой ученици под минималния – 14, една паралелка VII-ми клас с брой ученици под минималния – 14 и една паралелка X-ти клас с брой ученици под минималния – 13 през учебната 2023/2024 година в СпУ „Пиер дьо Кубертен“, гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще се осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 17.00 кв.м върху ПИ 87374.543.583, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство на част от партерен етаж на сграда с идентификатор 87374.543.583.2 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Балатон“ № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Кремъкова – Гласувах „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОУ учредява право на строеж на „Полисстрой“ ЕООД, ЕИК 838169610, представлявано от управителя Димитър Славов Керемидчиев, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Балатон“ № 2 от 17.00 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.583, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 4 675 кв.м, във връзка с изграждане на стълбища за разделяне на офисния етаж на отделни обекти и осигуряване на достъп до тях в сграда с идентификатор 87374.543.583.2 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 2 550.00 (две хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена за прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Ат. Кратунов“ № 46.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 4                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ определя пазарна цена на 371/488 /триста седемдесет и една четиристотин осемдесет и осми/ идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.555.192 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин петдесет и пет . сто деветдесет и два/, целият с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем кв. м./ по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ IX-3942 в кв. 10 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-797 от 17.08.1989 г., находящ се на ул. „Атанас Кратунов“ № 46 - 46А в размер на 38 500 лв. /тридесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата им на Януш … Беров от гр. Ямбол…. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно мотивирано становище по преписка на Марийка Кънева с искане за опрощаване на неоснователно получено обезщетение.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задължението към НОИ, ТП – Ямбол, в размер на 1853,36 лв. към 24.08.2023г. на Марийка … Кънева от гр. Ямбол, …

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Доклад относно избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ВК

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят има допълнение по приложения материал:  Да добавим Нели Костова Стоянова  към предложените кандидати за ЯРС, пристигна късно заявлението, но както знаете няма достатъчно желаещи.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Лилия … Янева

2.      Михаил … Михайлов

3.      Красимир … Митрев

4.      Станислав … Златев

5.      Капка … Иванова

6.      Ваньо … Паскалев

7.      Анушка … Аврамова

8.      Катя … Донева

9.      Елка … Динева

10.  София … Иванова

11.  Тодорка … Муцова

12.  Илиана … Илиева

13.  Виделина … Кондова

14.  Минчо … Минев

15.  Георги … Джелебов

16.  Станка … Пантова

17.  Николай … Кожухаров

18.  Стефка ... Бакалова

19.  Таня … Димитрова

20.  Керка … Русева 

21.  Мара … Дженева - Колева

 

2. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните кандидати за съдебни заседатели:

1.      Димчо … Добрев

2.      Станка … Христова

3.      Кръстинка … Иванова

4.      Диан … Цонков

5.      Кремена … Крумова

6.      Янка … Атанасова

7.      Марианна … Маврова

8.      Даринка … Стоянова

9.      Надя … Кондова

10.  Генка … Велева

11.  Станка … Елкова

12.  Недка … Стоилова

13.  Живка … Жекова

14.  Донка … Господинова

15.  Ганка Петрова

16.  Диана … Атанасова

17.  Йорданка … Вълева

18.  Недялка … Маринова

19.  Георги … Георгиев

20.  Александър … Великов

21.  Нели … Динева

22.  Милена … Мезимкова – Ставрева

23.  Марияна … Георгиева

24.  Петя … Минева

25.  Нели … Стоянова

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Сливен по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 27                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.           Дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства в партньорство с Община Сливен и „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен, с проект „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“, с предоставена безвъзмездна финансова помощ в рамките на Процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Национален план за възстановяване и устойчивост;

2.           Община Ямбол да осигури необходимото съфинансиране, представляващо 10% от одобрената безвъзмездна помощ чрез собствени средства за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост;

3.           Община Ямбол да осигури оборотни средства за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост;

4.           Одобрява проект на споразумение за партньорство с Община Сливен и „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен, за съвместна реализация на проект „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“, с предоставена безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост;

5.           Приема и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подпише партньорско споразумение за общо изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“, с предоставена безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост;

6.           Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т. 2 и т.3 от настоящото решение за кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Сливен и „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Бургас при кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Бургас.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 и чл. чл. 61, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027:

1. Дава съгласие Община Ямбол, да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на  Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 с обекти, съгласно приложение 3.

2. Дава съгласие Община Бургас да бъде Водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“.

3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Ямбол да го подпише.

4. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: от закъснението на изпълнението на настоящото решение може да последва значителна вреда, свързана с невъзможността за депозиране на концепцията в определения краен срок за подаване на проектни предложения.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да участва като партньор на Община Сливен за кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Сливен.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 и чл. чл. 61, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на Община Сливен при кандидатстване с Концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 с обекти съгласно Приложение 3. 41

2. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Ямбол да го подпише.

3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: от закъснението на изпълнението на настоящото решение може да последва значителна вреда, свързана с невъзможността за депозиране на концепцията в определения краен срок за подаване на проектни предложения.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да кандидатства като водещ партньор с Концепция „Интегрирани инвестиции  в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността  за развитие на региона““ по процедура BG16FFPR003- 2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027. Одобряване на текста на Партньорско споразумение с водещ партньор – Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 и чл. чл. 61, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да бъде водещ партньор и да кандидатства с Концепция „Интегрирани инвестиции  в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността  за развитие на региона“,  по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 с обекти съгласно Приложение 3.

2. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Ямбол да го подпише.

3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение при следните мотиви: от закъснението на изпълнението на настоящото решение може да последва значителна вреда, свързана с невъзможността за депозиране на концепцията в определения краен срок за подаване на проектни предложения.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ за периода от 01.02.2023 г. до 01.09.2023г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 28                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и § 3 от ПЗР на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми утвърждава решението на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешни здравословни проблеми на Николай Иванов.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гена … Бакалова, Мариана … Данева, Стоянка … Атанасова, Гана … Стойкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол на:

Гена … Бакалова от гр. Ямбол, … в размер на 400 лв. (четиристотин лева)

Мариана … Данева от гр. Ямбол, …, в размер на 1000 лв. (хиляда лева)

Стоянка … Атанасова от гр. Ямбол, … в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева)

Гана … Стойкова от гр. Ямбол, …, в размер на 1800 лв. (хиляда и осемстотин)

 

 

 

Шиков – Тъй като по план това е последната наша среща, ще ми позволите да ви отнема още две минутки. Закриваме един мандат, който поне за мен беше преживяване, предполагам и за колегите, които нямаха опит в този вид дейност. Смея да твърдя, че Общински Съвет – Ямбол успя да покаже как е добре да работи един общински съвет. Разбира се, имаше моменти, в които не бяхме съвсем на желаната висота, но като цяло демонстрирахме как трябва да се работи във взаимодействие с кмета на общината и с общинската администрация. Време е и да изкажем благодарности – на първо място, от името на всички нас, искам да благодарим на Илиана Иванова и Анелия Господинова за това, че ни осигуриха комфорт и възможност да си вършим работата. Благодарим и на господин Кмета и заместник кметовете за това, че вратите им бяха отворени за нас. И, лично аз, искам да благодаря на всички вас, че ме направихте част от това пътуване. За мен беше чест да бъда ваш председател, благодаря ви!

С това закривам шестдесет и второто заседание на ОбС Ямбол, пожелавам ви една добронамерена кампания и нека бъдем с мисъл за града и за развитието му.

 

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова