РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ДЕКЕМВРИ 2019г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение за изменение на Решение № III-25/13.12.2019г. относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.3 и по аргумент чл.124, ал. 1, чл.127, ал. 9 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за:

1. ПИ с идентификатор 87374.546.72 по ККарта на гр. Ямбол, като променя устройствена зона от устройствена зона за спорт /Ос/ в устройствена зона с обществено – обслужващи дейности /Оо/,

2. ПИ с идентификатор 87374.29.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Двете могили“, от земеделска територия – друг вид обработваеми земи  в устройствена зона за предимно  производствени  дейности /Пп/,

3. ПИ с идентификатори 87374.37.107 и 87374.37.106 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Дюзлюка“, от земеделска територия – друг вид обработваеми земи в устройствена зона за предимно  производствени  дейности /Пп/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 и чл.215, ал.6 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от Куклен театър "Георги Митев - Жоро" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.1, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1, представлявано от Елена Дойчева - директор, за функционирането и развитието на театъра недвижим имот – публична общинска собственост - 250/1401   идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.74, целият с площ 1401 кв.м. по КК и КР на града, ведно с построената в имота през 1961 г.  - масивна сграда с идентификатор 87374.537.74.4 със ЗП 353 кв.м. и предназначение - за културна и обществена дейност - куклен театър, с обособеният в нея самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.74.4.  с РЗП 622.60 кв.м. на три нива - ниво 1 с площ 190 кв.м., ниво 2 с площ 314 кв.м. и ниво 3 с площ 92.60 кв.м. и прилежащо мазе от 26 кв.м. за срок от 10 години, считано от датата на сключване на договора.

II. Дава съгласие Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1 за собствена сметка да извърши необходимите действия по реализиране на инвестиция – проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота, който им се предоставя за управление, както и всички видове строително ремонтни дейности, свързани с нормалното функциониране по предназначение на имота.

III. Одобрява проект на договор, който да бъде сключен в изпълнение на решението.

IV. Възлага изпълнението на настоящето решение на кмета на община Ямбол.

V. Настоящето решение, след влизането му в сила отменя решение по т.4 на двадесет и второто заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.07.2017 г.

 

                       

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1. Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втори етап“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол;

2. Видът и предназначението на обекти:

Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол – Пешеходна улица „Търговска“-част I - /от пл. Освобождение до ул. „Бяло море“/;

Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол – Пешеходна улица „Търговска“ - част II /от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“/;

Рехабилитация на ул. „Бяло море“ от о.т. 411 до о.т. 412;

Рехабилитация на ул. „Кабиле“ от о.т. 418 до о.т. 423;

Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т. 143 до о.т. 145,

няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

1. Освобождава Илиана Бицова от длъжността председател на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол и назначава на нейно място Енчо Керязов – заместник-кмет на Община Ямбол.

2. Освобождава от длъжността секретар на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол Камен Андонов и назначава на негово място Павел Тодоров – психолог.

3. Определя за членове на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол:

-     Марина Кочева – прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол;

-     Николай Кирков – заместник-председател на Районен съд - гр. Ямбол;

-     Мирослав Величков – гл. инспектор и началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при  ОД на МВР - гр. Ямбол;

-     Елена Даскалова – главен инспектор „Наркотични вещества и лекарствена политика“ към дирекция Медицински дейности РЗИ - гр. Ямбол;

-     Гергана Георгиева – специалист в ОС на БЧК - гр. Ямбол;

-     Здравко Динев – старши експерт в РУО на МОН - гр. Ямбол;

-     Драгомир Добрев – социален работник в отдел „Закрила на детето“  при Дирекция социално подпомагане - гр. Ямбол;

-     Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ - гр. Ямбол;

-     Даниела Иванова – секретар на МКБППМН при община Ямбол.

                 Резервни членове:

                 Георги Георгиев – старши експерт в РУО на МОН – гр. Ямбол;

                 Теньо Боев – инспектор към Дирекция „СПООР“.

                 Станка Боянова – психолог и гл. експерт към дирекция „Медицински дейности“  РЗИ -  гр. Ямбол;

                 Иван Караманолов – инспектор противодействие на криминалната престъпност в ОД на МВР - гр. Ямбол;

4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение за изменение на Решение № III-25/13.12.2019г. относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗОС:

I. Преобразува Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" чрез сливане с Общинско предприятие „Общински пазари" в Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1. Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 29.

2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари". Приложение 1.

3. Отменя Правилниците за устройство и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари".

4. Цялото имущество на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари" (като преобразуващи се дружества) преминава към Общинското предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" град Ямбол, като техен правоприемник.

5. Правата и задълженията на работодателите прехвърлители - Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари", преди сливането на същите, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната /сливането на предприятията/, се прехвърлят на новия работодател приобретател - Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари".

6. За задълженията на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране" и Общинско предприятие „Общински пазари" към работниците или служителите в тях, възникнали преди сливането на същите, отговаря Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", в качеството си на работодател приобретател;

II. Преобразува Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" чрез сливане с Общинско предприятие „Спортни имоти" в Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" към Община Ямбол - бюджетна издръжка.

1. Определя седалище и адрес на управление на Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт" град Ямбол - Градски парк, спортна зала „Диана".

2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт". Приложение 2.

3. Отменя Правилниците за устройство и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти".

4. Цялото имущество на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти" (като преобразуващи се дружества) преминава към Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт", като техен правоприемник.

5. Правата и задълженията на работодателите прехвърлители - на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти", преди сливането на същите, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната /сливането на предприятията/, се прехвърлят на новия работодател приобретател - Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

6. За задълженията на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих" и Общинско предприятие „Спортни имоти" към работниците или служителите в тях, възникнали преди сливането на същите, отговаря Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт", в качеството си на работодател приобретател;

III. Възлага на кмета на община Ямбол да назначи директори на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт".

IV. Възлага на кмета на община Ямбол и директорите на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" или на упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

V. Общинските предприятия ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" и ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" се задължават да поемат всички разходи, свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените активи с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2020г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

          ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

 

 

Предложението не се прие.


 

Приложение № 1

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Платени зони за паркиране и общински пазари - бюджетна дейност

към Община Ямбол

 

 

                І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

                Чл. 1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

                Чл. 2. (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Ямбол.

                (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

                (3) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се създава за неопределен срок.

                Чл. 3. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

                (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” притежава собствен печат.

 

                ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

                Чл. 4. Общинското предприятие е с наименование ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

                Чл. 5. Адресът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” е гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 29.

                Чл. 6. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

(1)       Управление, поддръжка и търговска експлоатация на платени зони за паркиране – общинска собственост.

(2)       Управление и организация на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Ямбол.

(3)       Управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

 

                ІІІ. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

 

                Чл. 7 (1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при Община Ямбол има следната структура:    

                               1. Директор – 1 щатна бройка

                               2. Звено „Административно-счетоводни дейности” – 3 щатни бройки

                               3. Звено „Платени зони за паркиране и общински пазари ” – 15 щатни бройки

                                

(2) Числеността на персонала е 19 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.8.(1) Кметът на община Ямбол възлага управлението на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” на директора с трудов договор.

(2)  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при спазване изискванията на настоящия правилник, Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

 

(3) Директорът има следните права и отговорности:

                1. осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отговаря за цялостната дейност на предприятието;

                2. организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база;

                3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда и другите действащи нормативни актове;

                4. представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

                5. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

                6. разработва и предоставя информация и документация свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица;

                7. в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година предоставя на кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

                8. отговаря за събираемостта на приходите от платените зони за паркиране и обекти на общинските пазари;

9. осигурява поддръжката и техническата изправност на съоръженията и инфраструктурата на платените зони за паркиране и общинските пазари;

                10. следи за реда и чистотата на територията на платените зони за паркиране и общинските пазари.

 

Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се сключват с директора на предприятието.

 

Чл.10. Директорът на общинското предприятие разработва, а кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

а/ специализация на вътрешната структура;

б/ правата и задълженията на служителите;

в/ контрол по спазване на правилата и др. нормативни актове;

г/ други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПЛАТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

Чл.11. Платени зони за паркиране са определени паркинги, места, райони, пътища или части от пътища за паркиране в определени часове от денонощието, за което се заплащат такси, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Чл.12. Включването на конкретни зони за платено паркиране в обсега на дейността на предприятието се извършва със заповед на кмета на общината, в рамките на определените по точка десета на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. граници за кратковременно платено паркиране на улици, площадни или части от тях – публична общинска собственост само в делнични между 8:00ч. и 18:00ч. в района на Централна градска част.

Чл.13. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” извършва следните дейности, произтичащи от организацията и контрола на дейността по паркиране  на МПС в платените зони за паркиране:

(1) поддържане на инфраструктурата  на определените за паркиране места – преградни съоръжения, информационни табели, маркировка;

(2) осъществява контрол върху дейността по прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване на платените зони за паркиране;

(3) осъществява контрол върху установяването на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона”, като заплащането се осъществява чрез предварително закупуване от водача на талон, чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи „Синя зона” или чрез SMS.

(4) контролира спазването на въведения по точка десета, т.3 на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ за паркиране на автомобили на финансово кредитни, административни, съдебни и други институции за обслужване на дейностите им в границите на зоната за кратковременно платено паркиране.

(5) осъществява необходимите дейности и контрол по предоставените карти на живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, за ползване на платено преференциално паркиране за два автомобила на жилище. Паркирането става в близост до постоянния или настоящия адрес, отдясно по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици. 

(6) контролира паркирането на МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност, поради заболявания на опорно-двигателния апарат, които могат да паркират в „Синя зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на община Ямбол при условията на чл. 99 от ЗДвП.

(7) експлоатиране и поддържане на платените зони за паркиране;

(8) координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в платените зони за паркиране;

(9) координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в платените зони за паркиране;

(10) съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС със специализирано превозно средство до определен за целта паркингопределен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 3 септември 2015г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000кв.м. в ж.к. „Хале“, гр. Ямбол (източно от бл.№ 8) за място, където принудителното преместено пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене.

 (11) организира и осъществява блокиране на колелата на неправилно паркиране МПС с техническо средство – тип „скоба” за принудително задържане и на МПС, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;

(12) Службата за контрол при Община Ямбол може да извършва преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато:

1. ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство;

2. ППС създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

 (13) организира таксуването на водачите за поставяне и отстраняване на скобите по цени, определени с решение на Общински съвет Ямбол, в Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;

 (14) при освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство таксува водачите за разходите по отстраняването (преместването на ППС), транспортирането и освобождаването по цени, определени от Общински съвет – Ямбол;

(15) Контролът, по „Синя зона” определен с решение по точка десета на дванадесето заседание на ОбС – Ямбол, проведено на 13 юли 2012г. се осъществява от:

           1. Кмета на община Ямбол чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол – общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари”;

           2. Директорът на ОД на МВР – Ямбол или определени от него длъжностни лица;

 

Чл.14. Магазините – частна общинска собственост, предоставени на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на НРПУРОИ.

                Чл.15. Терените върху, които се поставят преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се предоставят по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

                Чл.16. (1) Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на НРПУРОИ.

(2)Таксите и цените на услугите от преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се събират по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол .

                Чл.17. Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др. се предоставят на ползвателите ежемесечно по реда на подаване на молбите. Разглеждането на молбите се извършва от комисия, чието разпределение се утвърждава от Директора на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

(2) Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др., които се ползват за срок по-малък от един месец, се предоставят на ползвателите ежедневно от длъжностни лица на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, определени от директора.

 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

                Чл.18.(1) ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

                Чл.19.(1) Ежегодно в текущата година, директорът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за предстоящата финансова година, който проект представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

               

Чл.20.(1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”  за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

                Чл.21. ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

                VII. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 22. (1) Община Ямбол предоставя на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в Таблица № 1 от настоящия правилник:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1 - Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” при Община Ямбол.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

АОС

 

 

1

Терен - част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по КК на гр. Ямбол, където принудително преместеното пътно превозно средство да се предава за отговорно пазене

гр. Ямбол, ж.к. "Хале", източно от бл.8

площ на частта 2000 кв.м.

няма

 

 

2

Недвижим имот - сграда, частна общинска собственост, с идентификатор:

87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол

гр. Ямбол,                          ул. „Ал. Стамболийски“ № 29

обща площ 93.00кв.м.

АОС №220/20.04.2001г.

3

Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 - общоградски пазар

пл. "Георги Дражев"

14 638.00

1819/12.11.2013г

4

Покрит Пазар "Стара автогара"

ул. „Търговска”

1420.00

188/06.02.2001г.

5

Пазар за цветя „Търговска”

ул. „Търговска”

№ 56

 

 

6

Пазар „Бенковски”

ж.к. „Бенковски”

 

 

7

Пазар „Боровец”

 

пл. „Боровец”

 

 

8

Търговски обект -животински пазар, с идентификатор 87374.559.3, ведно с построените административна сграда и сграда сервизно помещение

ул. „Атанас Кратунов”

2 741.00

1822/25.11.2013г

адм. сграда с идентификатор 87374.559.31

81.00

сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2

32.00

9

Пазар „Търговски фирми”

пл. „Георги Дражев”

№ 1

 

 

10

Търговски обекти

 

 

194/20.02.2001г

11

Обществена тоалетна

ул. „Търговска” № 53

 

 

12

Обект - Тоалетна кабина

 

пл. „Георги Дражев”

14.40

 

 

 

 

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

 

(3) Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.

 

               

 

VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. Настоящия Правилник е приет с Решение № III-25/13.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.01.2020г.

Изменена датата на влизане в сила с Решение № IV-5/30.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

към Правилник за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, гр. Ямбол

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

НА ОП „ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ЯМБОЛ, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 19 щ.бр.

 

 

 


 

Приложение № 2

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

"Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол

 

 

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

Чл.2. (1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Ямбол.

            (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

            (3) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

 Чл.3. ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Ямбол.

(1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" притежава собствен печат.

 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.4. Общинското предприятие е с наименование ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

Чл.5. Адресът на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" е гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана“.

Чл.6. Общинското предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

            (1) Управлява и поддържа спортните имоти – спортна зала Диана, Градски стадион, футболно игрище „Г. Дражев“ и съоръженията в Градски парк, парк Боровец,

            (2) Почистване, поддържане на чистотата и озеленените териториите за обществено ползване на гр. Ямбол.

(3) Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол и елементите на градското обзавеждане по чл.7, т.5 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол.

 

ІІІ. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

 

Чл.7. (1) Общинското предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" гр. Ямбол при Община Ямбол има следната структура:

                1. Директор – 1 щатна бройка;

                2. Звено „Административно-счетоводни дейности” – 2 щатни бройки;

3. Звено "Детски площадки и зони да отдих" – 7 щатни бройки;

4. Звено "Паркове и територии за обществено ползване" – 18 щатни бройки;

5. Звено „Спортни бази” – 10 щатни бройки;

 

                (2) Числеността на персонала е 38 броя, разпределени по длъжности, съгласно одобрено от кмета на общината щатно разписание.

(3) Предприятието може да наема сезонни работници.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.8.(1) Кметът на община Ямбол възлага управлението на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  на директора с трудов договор.

(2)  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" при спазване изискванията на настоящия правилник, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за физическото възпитание и спорт, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол, други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

            (3) Директорът има следните права и отговорности:

            1. Представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

            2. Организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база.

                3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

            4. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието;

            5. Осъществява общо ръководство и контрол при управление на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

            6. Разработва и предоставя информация и документация, свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица;

            7. В едномесечен срок след приключване на финансовата година предоставя на кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

            8. Отговаря за събираемостта на приходите;

9. Отговаря за стопанисването, експлоатацията и поддръжката на съоръженията в парковете и спортни обекти на територията на община Ямбол.

10. Осигурява и поддържа чистота и озеленяването на териториите на парковете и зоните за отдих.

 

Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  се сключват с директора на предприятието.

 

Чл.10. Директорът на общинското предприятие разработва, а кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

а). специализация на вътрешната структура;

б). правата и задълженията на служителите;

в). контрол по спазване на правилата и др. нормативни актове;

г). други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

 

Чл.11. При изпълнение на дейността си, общинското предприятие подпомага функциите на Общината по опазване на околната среда чрез контрол върху чистотата на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност и др., в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

Чл.12. (1) Поддържа озеленените територията на общината, както следва:

1. Създава нови тревни площи.

2.Косене, събиране и извозване на окосената трева.

3.Извършава засаждане на дървета, храсти и цветя, резитба и оформяне на храсти и корони на дървета.

4.Отстранява опасни и паднали дървета.

(2) Почиства и поддържа чистотата на териториите за обществено ползване.

1. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки и детски площадки.

2. Извършва автометене с машина.

3. Извършва миене с автоцистерна и почистване на регулите.

Чл.13. Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на община Ямбол.

Чл.14. Стопанисва, експлоатира и поддържа общинските спортни обекти и съоръжения.

Чл.15. Организира спортните обекти да се ползват приоритетно за задоволяване нуждите на лицензираните спортни клубове от община Ямбол, съобразно Закона за физическото възпитание и спорт.

Чл.16. Директорът сключва едногодишен договор за безвъзмездно ползване на спортните обекти от лицензирани спортни клубове.

Чл.17. (1) Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от юридически лица с нестопанска цел за занимания с физическо възпитание, спорт и туризъм и за учебно-тренировъчна дейност на учениците, за спорт на хора с увреждания, когато същите отговарят на следните критерии:

1. Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел;

2. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;

3. Да са членове на лицензирана спортна федерация;

4. Да развиват спорт, включен в схемите на Министерството на физическото възпитание и спорта;

5. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния регистър на Министерство на правосъдието.

6. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;

7. Да представят декларация, че не осъществяват стопанска дейност.

(2) Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни професионални училища и от извънучилищните звена за реализиране на извънучебни програми.

Чл.18. Спортната база се ползва възмездно от физически и юридически лица в случаите посочени в  НОАМТЦУ.

 Чл.19. Спортните обекти и съоръжения, собственост  общината,  могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от Община Ямбол, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.20.(1) ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

                Чл.21.(1) Ежегодно в текущата година, директорът на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт"  изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за предстоящата финансова година, който проект представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

                Чл.22. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

                Чл.23. ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

 

 

VII. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 25. (1) Община Ямбол предоставя на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт", гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в Таблица № 1 от настоящия правилник:

Таблица № 1 - Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" при Община Ямбол.

               

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПЛОЩ

1

Спортна зала „Диана”, с АОС № 53/ 16.03.1999 г. представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.3, включваща:                                               - зала за баскетбол, с прилежащите към нея треньорска стая, съблекални, офис и зала за фитнес
- 2 зали по акробатика и скокове на батут с прилежащите към тях бани и съблекалня
- зала за спортна стрелба
- сауна – ползва се от всички клубове - членове на ОСК
- офис и стая за счeтоводство
- стая на партерния етаж за медицинско обслужване – ползва се от всички клубове - членове на ОСК „Тунджа”.

гр. Ямбол, Градски парк

3152.00 кв.м.

2

Градски стадион - с идент. 87374.534.3, с АОС   № 599/21.05.2002г.                                              - футболно игрище и съблекални
- лекоатлетическа писта и съблекални и бани, ползвани от клубовете по лека атлетика
- баскетболна и волейболна зала
- зали за бокс - 2 бр.
- зали по борба - 2 бр.
- зала за обща физическа подготовка и вдигане на тежести
- зала за фехтовка и модерен петобой
- помещения за диспансера по спортна медицина
- съблекални
- административни и битови помещения

гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост"

34 000 кв. м.

3

Футболно игрище в Спортен комплекс „Георги Дражев” в Градски парк - с идент. 87374.533.15, с АОС № 600/21.05.2002г.

гр. Ямбол, Градски парк

4

Сграда за административни нужди построена в ПИ 87374.533.10 на КК на града.

гр. Ямбол, Градски парк

 

5

ПИ с идент. 87374.34.216 с АОС № 1858/15.07.2014г. 

ул. „Граф Игнатиев“ № 100

 

 

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

(3) Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.

 

                VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. Настоящия Правилник е приет с Решение № III-25/13.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.01.2020г.

Изменена датата на влизане в сила с Решение № IV-5/30.12.2019г. на Общински съвет – Ямбол, и влиза в сила от 01.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 към Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ОП "Паркове, зони за отдих и спорт".

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПАРКОВЕ, ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ" ОБЩИНА ЯМБОЛ, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 38 щ.бр.