ПРОТОКОЛ № LVI

 

Днес, 11.05.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.42.7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.15 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0047/10.05.2023г., се свика заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Ан. Станилов, Ант. Динев, Ив. Христов, Кр. Йорданов, д-р Н. Влахова, д-р Т. Петкова.

На заседанието присъства Васил Александров – зам. - кмет на община Ямбол.

В 17:15 часа присъстваха 26 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесет и шестото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Извънредното разглеждане се наложи поради краткия срок за кандидатстване, който изтича на 16 май. Няма предложения.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 29                         против – 0                              въздържали се – 0

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение на Община Ямбол по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – няма                                    въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ чрез бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Община Ямбол да осигури съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани с изпълнение на дейностите по информация и комуникация, включени в проектното предложение.

3. Община Ямбол да осигури финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на проектното предложение по приоритетна ос 8: „Техническа помощ“, бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

4. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол по приоритетна ос 8: „Техническа помощ“, бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и шестото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                                        Протоколист:

 

 

                                                                                                            Ил. Иванова