РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 10 МАРТ ДНЕВЕН РЕД

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение от кмета на общината относно предоставяне апартаменти - ОС на нуждаещи се граждани от Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от кмета на общината относно предоставяне апартаменти - ОС на нуждаещи се граждани от Република Украйна.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.5 от ЗОС,

1. Общински съвет Ямбол дава съгласие за предоставяне на три апартамента общинска собственост - вид „Резервни жилища“, за временно безвъзмездно ползване и за настаняване при необходимост на граждани от Република Украйна. 

            2. Общински съвет Ямбол дава съгласие разходите, свързани с оказване на хуманитарна помощ на граждани от Република Украйна в размер до 30 000,00 (тридесет хиляди лева) лв. да бъдат за сметка на Община Ямбол, като същите да се предвидят в бюджета на Общината за 2022 г.

3. Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на т. 1 и т. 2.