РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 24 ФЕВРУАРИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна в предствителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност "Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Пловдив в подготовката и кандидатстването с Интегриран проект по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане План за действие за концесиите на Община Ямбол за 2022-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г. и Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

6.      Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

7.      Предложение относно актуализиране на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно одобряване ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предоставяне на общинска собственост за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортен клуб по тенис на маса „Академия Фори“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“, схема за безвъзмездна помощ финансирана от ЕС в рамките на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна в представителството на Община Ямбол в СНЦ за обществено полезна дейност "Европейски цифров иновационен хъб Загоре".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 4, б. г от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Изменя решение по т. 25 на 23-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 23 от 22.04.2021 г. по т. 2, 3, 4, 6 и 7, като същото придобива следния вид:

2.Определя Михаил Керемидчиев, заместник-кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“

3.Дава съгласие за сключване на анекс към Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията  на Югоизточен регион от ниво NUTS II, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4.Упълномощава Михаил Керемидчиев, заместник- кмет на община Ямбол да подпише Анекс към Споразумението за сътрудничество.

6.Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ да участва в гласуването  от името на Общината  при приемане на решенията на Общото събрание.

7.Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“- да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

В останалата част решение по т. 25 на 23-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 23 от 22.04.2021 г., остава непроменено.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Пловдив в подготовката и кандидатстването с Интегриран проект по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на община Пловдив в подготовката и изпълнението на Интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“  по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията"

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на водещата Община Пловдив с Интегриран проект по програма „LIFE” 

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме необходимите действия за предвиждане и осигуряване в бюджета на общината на 40 % собствен финансов принос за изпълнението на Интегриран проект по програма „LIFE”.

4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол в случай, че необходимият собствен финансов принос за реализация на проекта, в размер на 40 %, не може да бъдe осигурен от общинския бюджет, да търси други механизми и източници за осигуряване на дофинансиране.

5. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като бенефициент-партньор при кандидатстване по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане План за действие за концесиите на Община Ямбол за 2022-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 40, ал. 1 от Закон за концесиите и чл. 19, ал. 1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията Общински съвет – Ямбол приема План за действие за концесиите на Община Ямбол за период 2022-2027 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г. и Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества,

I.                    Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към него за 2021г.

II.                 Приема Годишен план за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите за 2022г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.3, ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.4 от Наредбата за формата, съдържанието, реда,   сроковете и начините за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021г. в “ДКЦ-1-Ямбол“ ЕООД. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Отчет за работата на Общински съвет гр. Ямбол за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА приема Отчет за работата на Общински съвет Ямбол за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно актуализиране на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет – Ямбол утвърждава броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки в гр. Ямбол, съгласно Приложение 1.

 

Приложение 1

 

            1. В к-с „Бенковски“  на главната обслужваща улица с/у бл.13 и бл.14, надлъжно паркиране, 5 паркоместа;             

 2. В района на ж. п. гара на ул. „Железничарска“, надлъжно паркиране, 6 места;

 3. На ул.„ Жорж Папазов“ срещу бившия Битов комбинат, надлъжно паркиране, 4 места;

 4. На ул.„ К. Иречек“, вляво от моста в посока Градската градина, напречно паркиране, 6 места;

 5. На ул. „Н. Петрини“ пред Ловния дом, надлъжно паркиране, 2 места;    

 6. На ул. „Ал. Стамболийски“ срещу фото „Венера“ в пътното уширение, надлъжно паркиране, 3 места;     

 7. На ул. „Преслав“  в отсечката м/у ул .„Търговска“ и ул .„Кара Кольо“, напречно паркиране, 4 места; 

 8. На ул. „Преслав“ след ул. „Раковски“/след  подлеза/ в посока ул  .„Търговска“ на съществуващия паркинг, надлъжно паркиране, 4 места;  

            9. На паркинга до ПГ „В. Левски“, 4 места;

10. На ул. „Търговска“ на Старата автогара, надлъжно паркиране, 10 места;                  

11. На ул.„Жельо войвода“ пред „ДКЦ  №1-Ямбол“ ЕООД м/у сградата на бившата Бърза помощ и ДКЦ, напречно паркиране, 5 места;              

12. На ул. „П. Хитов“ между портала на РБолница и сградата на АГ отделението, на тротоара, напречно паркиране, 8 места;               

13. С/у входа на Централен пазар, напречно паркиране, 6 места;  

14. В района на Автогара-Ямбол, улицата м/у козирката на Автогарата и търговските обекти на дигата, надлъжно паркиране, 5 места; 

15. В ж.к. „Гр. Игнагиев“ с/у бл.62 /на обслужващата улица от светофара на ул. „Мраморно море“ от страната на търговските обекти/, напречно паркиране, 6 места;           

16. На ул .„Мраморно море“ пред кафе „Фламинго“, напречно паркиране, 8 места; 

17. В к.с. „ Диана“ в уширението на обслужващата улица в района на  бл.1 и бл.2,  2 места; 

18. На ул.„Търговска“ в района на сп.„ТХВП“ в посока центъра на тротоара, вляво от подхода до спирката, надлъжно паркиране, 2 места;        

19. В к-с. „Зл. рог“ на ул. „Дружба“ пред острова на бившия ТИИЦ, напречно паркиране, 2 места.      

20. На „Гробищен парк“, 3 места;

21. К-с „Зл. рог“ до бл.27, 2 места;

22. До Втора поликлиника в кв. „Каргон“, 2 места.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. „Аеците” и ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № XXVII-8/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол и протокол № 1/27.01.2022 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява:

1.        Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”;

2.        Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града м. „Аеците”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване ПУП–ПП и устройствена план-схема - самостоятелнa съставнa част на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 150 от ЗУТ, заповед № ТУ/02-00051/14.07.2021 г. на кмета на община Ямбол, Решение № XXVII-4/29.07.2021 г. на Общински съвет-Ямбол и протокол № 1/27.01.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ - Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура  като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за обект: Нови кабелни линии СрН 20kV от подстанция „Ямбол“ до нова възлова станция – ВС „Запад“ в УПИ XXXVIII, кв. 159, от ВС „Запад“ до съществуващи стоманорешетъчни стълбове – СРС и до съществуващи трафопостове в землището на гр. Ямбол, община Ямбол.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.72, с площ 11 133 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър  идентичен с парцел ХІІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1901 от 18.05.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 131 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 65 900.00 лв.

 

2.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.73, с площ 15 097 кв.м.  по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с парцел ХІV „За производствено складова дейност, търговия и услуги“,  кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1900 от 18.05.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 178 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 89 250.00 лв.

                                                                                      

3.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 с площ 156 787 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1695 от 17.06.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 1 661 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 830 950.00 лв.

                                                                                      

4.        Незастроен поземлен имот  с идентификатор 87374.515.104 с площ 57 574 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с УПИ XVII 515.104 в кв.333А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № 02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1903 от 18.05.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота 679 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 339 700.00 лв.

                                                                                      

5.        Склад представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.22 със ЗП 192 кв.м., и едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.23 със ЗП 23   кв.м., функционално свързани, построени през 1963 г. в поземлен имот с идентификатор 87374.517.38 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС 2775 от 15.03.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 87 800.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43 900.00 лв.

                                                                                      

6.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.54 с площ 393 кв.м  по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, включен в УПИ XXXV- 7858 в кв. 94 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г. находящ се на ул. „Железничарска“, актуван с АОС № 2562/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 13 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 800.00 лв.

                                                                                      

7.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.517.57 с площ 225 кв.м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, включен в УПИ II в кв. 149 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-220/04.03.1993г. находящ се на ул. „Индустриална“, актуван с АОС № 2563/02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 8 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4250.00 лв.

                                                                                      

8.        Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.5 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър гр.Ямбол, с площ 18 453 кв.м., част от УПИ Х - за производствено складова дейност,търговия и услуги в кв. 149 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-1041 от 17.11.2004 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1713/07.02.2012г.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 99 500.00 лв.

                                                                                      

9.        Поземлен имот с идентификатор 87374.522.220 с площ 224 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ IХ за ЖС в кв.129 по плана на гр. Ямбол, одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Въча № 55, актуван с АОС № 2381/10.06.2019г.

Начална тръжна цена на имота 16 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8450.00 лв.

 

10.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.233 с площ 152 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХI за ЖС в кв. 120 по плана на гр. Ямбол, ,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012 находящ се на ул. „Тополница“, актуван с АОС № 2475/07.11.2019г. Начална тръжна цена на имота 11 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5 750.00 лв.

 

11.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.234 с площ 231 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХII за ЖС в кв. 120 по плана на гр. Ямбол,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Тополница, актуван с АОС №2476/07.11.2019г.

Начална тръжна цена на имота 17 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 700.00 лв.

 

12.      Поземлен имот с идентификатор 87374.522.248 с площ 227 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК,  за който е отреден УПИ V в кв. 123 по плана на гр. Ямбол,  одобрен с Решение на ОбС Ямбол с №IХ-22/04.05.2012, находящ се на ул. Река Тича, актуван с АОС №2510/10.03.2020г.

Начална тръжна цена на имота 25 200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 12 600.00 лв.

                                                                                      

13.      Поземлен имот с идентификатор 87374.523.561 с площ 185 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване , за който е отредена част от УПИ VII 754,755 за ЖС в кв. 64 по регулационния план на 1ви градски район на  гр. Ямбол,  одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Хемус“ №3, актуван с АОС №2338/04.01.2019г. Пазарната оценка на имота е 13 900.00 лв. без ДДС, а данъчната му оценка е 3 704.60 лв.

Начална тръжна цена на имота 13 900.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6 950.00 лв.

                                                                                      

14.      Поземлен имот с идентификатор 87374.523.565 с площ 80 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, част от УПИ I за ЖС в кв. 65 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Абланово“ №1, актуван с АОС №2893/28.10.2021г. Пазарната оценка на имота е 6610.00 лв. без ДДС, а данъчната му оценка е 1800 лв.

Начална тръжна цена на имота 6610.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3 305.00 лв.

                                                                                      

15.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.524.56 с площ 1194 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, който е част от УПИ VII отредена за заведение за обществено хранене в кв. 72 по регулационния план на гр. Ямбол,  одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г. , находящ се на ул. „Георги Кондолов“ №30, актуван с АОС №2649/04.09.2020г.

Начална тръжна цена на имота 103250.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 51 625.00 лв.

 

16.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 30543   кв.м., от Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ V в кв. 331 - за ЖС по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д.Дончев“, актуван с АОС 2868 от 17.12.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 644150.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 322 075.00 лв.

 

17.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188 с площ 610 кв.м. по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г. Начална тръжна цена на имота 42 000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 21 000.00 лв.

 

18.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.189 с площ 457 кв.м, по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХІ 578 в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1953 от 27.11.2015г. Пазарната оценка на имота е 33 300 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 9151.40 лв.

Начална тръжна цена на имота 33 300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 16 650.00 лв.

                                                                                      

19.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК на град Ямбол, одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ ХІХ-194 за ЖС в кв. 85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 2186 от 08.05.2018г. Начална тръжна цена на имота 46 400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 23 200.00 лв.

                                                                                      

20.      Поземлен имот с идентификатор 87374.529.117 с площ 1224 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ І за ЖС в кв. 20 по регулационен план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Крайречна“ №20. Актуван с  АОС 2560/ 02.04.2020г.

Начална тръжна цена на имота 74 500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 37 250.00 лв.

                                                                                      

 

21.      Незастроен поземлен имот 2271 в кв. 103 с идентификатор 87374.531.228 с площ 256 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, актуван с АОС 997/15.04.2004г., находящ се на ул. „Видин“ №21.

Начална тръжна цена на имота 29 600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 14 800.00 лв.

                                                                                      

22.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.299 с площ 291 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК,  заедно с двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 87374.531.299.1 със ЗП 74 кв. м., актуван с АОС 1477/18.07.2008г. находящ се на ул. „Малко Търново“ №33.

Начална тръжна цена на имота 84000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 42 000.00 лв.

 

23.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.395 с площ 432 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, който е част от УПИ XIII-2062.2063 в кв.107 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-630/02.08.1994г., актуван с АОС 2904/25.11.2021г. находящ се на ул. „Жорж Папазов“ №42.

Начална тръжна цена на имота 86 100.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 43050.00 лв.

                                                                                      

24.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.532.45 по с площ 232 кв.м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, за който е отреден УПИ III 1895 ЖС в кв. 96 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № № I-A-630/02.08.1994г., находящ се в. ж.к. „Матвей Вълев“ №61, актуван с АОС 2762 от 15.01.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 35710.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 855.00 лв.

 

25.      58/120 и.ч. от Поземлен имот с идентификатор 87374.538.123, целият с площ 120 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, идентичен с УПИ II 123 ЖС в кв. 114 по регулационния  план на гр. Ямбол. находящ се на ул. „Хан Тервел“ №4, ведно със СО в сграда с идентификатор 87374.538.123.1.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 39.23 кв.м., актуван с АОС 1582 от 16.09.2009 г. и АОС 1583 от 12.10.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 35200.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 600.00 лв.

                                                                                      

26.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.542.210 с площ 160 кв.м., по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на Агенция по геодезия картография и кадастър, последно изменена със заповед КД-14-241/10.06.2009г. на началника на СГКК Ямбол, с НТП за жилищно застрояване, идентичен с УПИ VIII 210 кв. 94 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с  Решение № XLVIII-1/03.10.2007г., находящ се на ул. „Крали Марко“ №130, актуван с АОС 2057 от 17.01.2017 г.

Начална тръжна цена на имота 35500.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 750.00 лв.

                                                                                      

27.      Незастроен Поземлен имот с идентификатор 87374.549.470, с площ 303 кв.м., по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. от Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ II 470 за ЖС в кв. 26 а по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с  Решение по т.10 на 28 заседание на ОбС на гр. Ямбол от 26.08.2021г., находящ се на ул. „Шести септември“, актуван с АОС 2914 от 17.12.2021 г. Начална тръжна цена на имота 45300.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 22 650.00 лв.

                                                                                      

28.      60/371 и.ч. от ПИ с идентификатор 87374.553.188, целият с площ 371 кв.м. по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Ямбол, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г., от Изпълнителния Директор на АГКК, заедно с едноетажна полумасивна  жилищна сграда в имота с идентификатор 87374.553.188.2 със ЗП 47 кв.м. и полумасивна сграда /навес/ идентификатор 87374.553.188.1 със ЗП 10 кв.м., актуван с АОС 1219/14.02.2006г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Асенова крепост“ 22-22А. Начална тръжна цена на имота 34000.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17 000.00 лв.

                                                                                      

29.      Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.39.67 с площ 83.48 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, състоящ се от три стаи, кухня, коридор, тераси и санитарен възел, с прилежащо мазе № 22 от 6.60 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху терена и идеалните части от общите части на сградата,  актуван с АОС 595/17.05.2002г. находящ се в ЖК „Златен рог“, бл. 12, вх. В, ет.8.

Начална тръжна цена на имота 35600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 17800.00 лв.

                                                                                      

30.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.563.448 с площ 495 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ IX 164 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2429 /23.07.2019г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Нови лозя.

Начална тръжна цена на имота 4195.10  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2090.00 лв.

                                                                                      

31.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.569.410 с площ 600 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 352 за вилно застрояване в кв. 32 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС-Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2636 /07.08.2020г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. Под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 6034.20  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3010.00 лв.

                                                                                      

32.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.569.412 с площ 869 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, за който е отреден УПИ XVIII в кв. 107 по плана на селищно образувание „Кринчовица“, актуван с АОС 1525/31.10.2008г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 7364.80  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3680.00 лв.

 

33.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.570.345 с площ 1223 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на Изпълнителния Директор на АГКК, идентичен с УПИ VIII 10 в кв. 109 по плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол № XLVII-16/25.09.2007г., актуван с АОС 2468/14.10.2019г., находящ се в м. „Кринчовица“ м. под Язовира.

Начална тръжна цена на имота 13819.90  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 6910.00 лв.

 

34.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 170 946 кв. м, намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1794 том 14 рег. 6023 от 11.07.2013г.

Начална тръжна цена на имота 929 946.20  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 464970.00 лв.

                                                                                      

35.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 325 418 кв. м., намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1793 том 16 рег. 6483 от 26.07.2013г.

Начална тръжна цена на имота 1770275.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 88515.00 лв.

                                                                                      

36.      Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АК, с площ 105 216 кв. м, намиращ се в местността Червен Баир, вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване- друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1791 том 16 рег. 6483 от 26.07.2013г.  

Начална тръжна цена на имота 572375.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 286190.00 лв.

                                                                                      

37.      ПИ с идентификатор 87374.574.24 с площ 459 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1369/05.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 8720.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4360.00 лв.

                                                                                      

38.       ПИ с идентификатор 87374.574.27 с площ 438 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1399/10.05.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 8320.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 4160.00 лв.

                                                                                      

39.       ПИ с идентификатор 87374.574.43 с площ 1381 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1381/12.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 10460.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 5230.00 лв.

                                                                                      

40.       ПИ с идентификатор 87374.574.101 с площ 337 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1360/25.03.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 6400.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 3200.00 лв.

 

41.       ПИ с идентификатор 87374.574.102 с площ 775 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1382/12.04.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 14720.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 7360.00 лв.

                                                                                      

42.       ПИ с идентификатор 87374.574.107 с площ 852 кв. м по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1358/25.03.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 16180.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8090.00 лв.

                                                                                      

43.       ПИ с идентификатор 87374.574.137 с площ 402 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1347/20.02.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 4600.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2300.00 лв.

                                                                                      

44.       ПИ с идентификатор 87374.574.141 с площ 462 кв. м. по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени Заповед РД-18-39/30.08.2005г. от Изпълнителния Директор на АГКК, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), актуван с АОС 1348/19.02.2007г., находящ се в м. „Манаф Чаир“.

Начална тръжна цена на имота 5290.00  лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2645.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общинска собственост за разполагане на рекламни елементи и информационни съоръжения.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол,

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за популяризиране дейността на ФК "Ямбол 1915", както и на неговите спонсори и дарители и за подпомагане обезпечаването и създаване на по-добри условия за организиране и провеждане на тренировки и състезания по футбол, за популяризиране и развитие на физическата активност и физическото възпитание в община Ямбол, части от вещи и имоти - общинска собственост, за срок от 5 години както следва:

  I. Стълбове общинска собственост, на които да бъдат разположени конструкции с фирмени указателни табели /състоящи се от две двойни рамена, изработени от метален профил квадрат и табели изработени от винил/ в:

- кв. „Г. Бенковски“ –  35 бр. стълбове по ул. „Преслав“/от началото на града до кръстовището на „Завода за технически каучукови изделия“ ООД/;

- 22 бр. стълбове по околовръстен път „Изток“ /от ул. „Преслав“ до ж.к. „Д. Дончев“/;

- кв. „Каргон“ - 36 бр. стълбове по ул. „Индже войвода“ /от околовръстен път „Юг“  до кръстовището пред „Ловен дом/;

- Западна промишлена зона - 66 бр. стълбове по бул. „Европа“ /от началото на града  до кръстовището пред „ХЕС“ АД/;

- 23 бр. стълбове по ул. „Ямболен“ /от кръстовището пред „ХЕС“ АД до стоково тържище „Малка търговия“, включително моста към к-с „Златен рог“/;

На част от информационните табелите ще бъде разположено логото или друга информация на община Ямбол, популяризираща физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в града.

II. Части от имоти общинска собственост, в които да бъдат разположени рекламно информационни съоръжение тип „Билборд“:

- ПИ 87374.511.421 /на входа на града от гр. Сливен/ - двустранно;

- ПИ 87374.510.137 /до „Ямбол хляб“ ООД/ - двустранно;

- ПИ 87374.542.273  - /между Биков мост  и мост за Ритейл парк/ - двустранно;

- ПИ 87374.521.13 /ж.к. „Г. Бенковски/ - двустранно;

- ПИ 87374.548.65 /“ ж.к. „Граф Игнатиев“/ - двустранно;

- ПИ 87374.548.65 /“ ж.к. „Граф Игнатиев“/ - двустранно;

- ПИ 87374.534.3 /спортен комплекс „Тунджа“ ул. Ямболска крепост“/ на фасада „“Запад“ на спортната зала – 6 бр. – едностранни;

- ПИ 87374.534.2 /спортна площадка в к-с „Златен рог“, ул. „Дружба“/  – 15 бр. – едностранни.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на взетото решение.

 

 

             

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне база – общинска собственост на спортен клуб по тенис на маса „Академия Фори“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1. от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

          - предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, част от имот - общинска собственост, заедно с изградените и/или поставените преместваеми съоръжения за срок от 3 години както следва: в спортна зала „Диана“, с идентификатор № 87374.533.6.3, АПОС №: 53/16.03.1999 г. с адрес Градски парк на:

 

Спортна организация

 

Забел.

1.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА "АКАДЕМИЯ ФОРИ"

Втори етаж,  зала – фоайе „Изток“ по график.

 

 

 Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме необходимите последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно Участие на община Ямбол като партньор на община Одрин, Турция в подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“, схема за безвъзмездна помощ финансирана от ЕС в рамките на Годишната програма за действие за Турция за 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол реши:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на водещия кандидат община Одрин, Турция в подготовката и изпълнението на проектно предложение „Зелените стъпки“ по програма на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на водещия кандидат Община Одрин, Турция с проектно предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предвиди и осигури от бюджета на общината минимум 10 % и максимум 50 % собствен финансов принос от предвидените разходи на Община Ямбол за изпълнението на проектното предложение, в случай на одобрението и финансирането му.

4. Упълномощава Кмета на Община Ямбол в случай, че необходимите за съфинансиране на проекта финансови средства не могат да бъдат осигурени от общинския бюджет, да търси други механизми и източници за осигуряване на дофинансиране.

5. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на дейностите по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като партньор при кандидатстване по програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имоти от ОПФ - полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по сключено споразумение между собствениците/ползвателите.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,

            I. Предоставя полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират в землището на гр. Ямбол, на ползвателите на база подадените заявления, описани в Приложение №1 за индивидуално ползване през стопанската 2021-2022 година, съгласно чл. 75б, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            ІІ. Приема цена за отдаване под наем, определена със заповед от директора на областна дирекция „Земеделие“, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за съответната стопанска година е в размер на 39 /тридесет и девет/ лв./дка.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол издаване на заповед, съгласно чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и последващо сключване на договори за временно и възмездно ползване на имоти с НТП полски пътища и канали, с ползвателите им, за стопанската 2021-2022 година.