ПРОТОКОЛ № XLI

 

            Днес, 26.05.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 10.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0081/19.05.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Антонио Динев, Анатоли Станилов, Капка Йоргова, Мария Тюфекчиеав.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 10:40 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри четиридесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно предстоящо изготвяне на Националната аптечна карта и избор на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по програма "Микропроекти за климата", финансирана от Национален доверителен екофонд.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.527.63 по КК на град Ямбол, на ул. „Боровец“ № 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - етаж 1 от двуетажна жилищна сграда, находящ се на ул. Еркесия № 11.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. Златен рог 7-Г-80.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 87374.72.1030 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ – за ТПК „Н. Царев“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона с идентификатор 87374.519.36 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

12.  Предложение относно отпускане ЕФП на Руска Йовчева и Марийка Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Предложението за създаване на ОП Чистота, което получихте като извънредно няма да влиза днес, тъй като не е спешно и от различни отзиви е ясно, че трябва да се разгледа внимателно и да се уточнят нещата.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС на свое редовно заседание взе решение да ви предложи отпадане на т. 7 от дневния ред за следващо заседание, а именно предложение относно продажба на общински жилищен имот ет.1 от двуетажна жилищна сграда, находяща се на ул. „Еркесия“ № 11. Мотивите на комисията са следните: за първи път в т.7 и т.8 в проекта за решение ни се предлага крайна продажна цена, което показва едно различие в досегашните проекти, които сме гласували. Свързали сме се с общинска администрация, получили сме уверение, че ще бъдат унифицирани проектите за решение, наред с това считаме, че специално за този имот на комисията е необходимо повече време, за да разгледа оценката, за да разгледа цялата документация и да се получи едно по-справедливо решение, както за кандидатстващия за закупуване на имота, така и разбира се за интересите на Община Ямбол.

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението на ПК ОИКДОУСОС.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно предстоящо изготвяне на Националната аптечна карта и избор на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по програма "Микропроекти за климата", финансирана от Национален доверителен екофонд.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.527.63 по КК на град Ямбол, на ул. „Боровец“ № 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. Златен рог 7-Г-80.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 87374.72.1030 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ – за ТПК „Н. Царев“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона с идентификатор 87374.519.36 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

11.  Предложение относно отпускане ЕФП на Руска Йовчева и Марийка Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗСДСИ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД). Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Г-жа Кремъкова не участва в гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с „Награда на Ямбол” за 2022 г. ПТГ „Иван Райнов“ за значителен принос в развитието на града.

 

 

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно удостояване със званието Почетен гражданин на Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Всички ПК приемат предложението (приложени протоколи – БФ, ОИКДОУСОС, ТУИТЕ, ЗСДСИ, ЗОРПК, КЧДКТ, ОСМД). Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл.7, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява д-р Венцеслав Пастърмаджиев, Здравко Янчев, Исмаил Ибраимов и Невена Димитрова със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” за значителен принос в спортния, културния и духовен живот на общината. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предстоящо изготвяне на Националната аптечна карта и избор на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на областна аптечна карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - На миналото извънредно заседание взехме едно решение за определяне на наш представител в подобна комисия, която да се председателства от областния управител. Имаше дебати, имаше страсти, избрахме според нас човек, който съответно на ниво ще свърши работата и ще защити интересите на общината и на гражданите, считам че и тук трябва да подходим по този начин. Експерта, който ни се предлага в тази комисия е на ниво началник отдел в администрацията, считам че нивото е ниско за вземане на решения, за отстояване и защита на интересите на гражданите, както подобава. Затова, считам че общината трябва да се представлява при изработването на националната аптечна карта на едно по-високо ръководно ниво, затова предлагам тук в областната комисия да бъде включен зам.-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ – Енчо Керязов.

 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували       за – 11                         против – 5                              въздържали се – 17

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 23                         против – няма                        въздържали се – 9

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Определя Неда … Бъчварова, за представител на Община Ямбол, който да участва в състава на Областна комисия за изработване на аптечна карта на област Ямбол.

Извлечение от Решението на Общински съвет – Ямбол да се изпрати в Министерство на здравеопазването.   

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по програма "Микропроекти за климата", финансирана от Национален доверителен екофонд.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Има ли против? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

1.           Дава съгласие Община Ямбол  да кандидатства с проектно предложение по Програма „Микропроекти за климата“, финансирана от Национален доверителен екофонд.

2.           Дава съгласие Община Ямбол  да осигури съфинансиране в размер до 15 000 лв.

3.           Община Ямбол да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение;

4.           Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение за участието на Община Ямбол като кандидат-бенефициент по програма „Микропроекти за климата“, финансирана от Националния доверителен екофонд, съгласно указанията на програмата.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол) – Комисията предлага смяна на чл.4 от комисията с д-р В. Вълчев и член 5 с д-р Н. Влахова.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 29                         против – 1                              въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.137, ал.1, т.5 и ал.4 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.2, чл.62, ал.1 и чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с разпоредбите на Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества при Община Ямбол предлагам Общински съвет-Ямбол, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в дружеството с общинско участие:

         I. Прекратява конкурсната процедура, открита с решение по т. VI от 28 - то заседание на Общински съвет Ямбол от 26.08.2021г. за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1- Ямбол“ ЕООД.

II. 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

2.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или да са лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.3.Да имат придобит трудов стаж най-малко 5 години като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, да имат придобита основна специалност и най-малко 5 години стаж след придобиването й;

2.4. Да не са поставени под запрещение;

2.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

2.6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

2.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

2.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

2.11.        Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

2.12.        Да имат добра репутация и почтеност и да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения, които обстоятелства се предполагат до доказване на противното.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса /свободен текст/към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

- Автобиография – европейски формат;

- Документ за самоличност – копие;

- Заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

- Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по медицина, или икономист;

- Медицинско удостоверение – оригинал;

- Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

- Декларация, че са налице условията по т.2.4.- 2.12.

         Плик 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

        Плик №1 и №2, надписани по съответния начин, се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик надписан с трите имена на кандидата, наименованието на публичното предприятие-лечебно заведение и позицията за която се кандидатства, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефонен номер за връзка. Заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

        За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

 

4. Тема предмет на събеседване с участниците е :

„Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.

5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение):

- съответствие на проекта с нормативната уредба;

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

6. Критерии за оценка на събеседването:

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

- степен на познаване на нормативната уредба;

- способност да се планират и взимат управленски решения;

- административни умения, професионални и делови качества;

- комуникативни способности и организационни способности;

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

-управленски опит е предимство за оценка на кандидата

III. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

       Председател: Камелия Любенова –секретар на община Ямбол,

       Секретар: Мария Караиванова – началник на отдел „Правни дейности“,

Членове:

1.  Ренета Реванска – главен експерт в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“                   

2. д-р Зоя Кривошиева – директор на дирекция „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция Ямбол;

3. Антон Шиков – председател на  Общински съвет-Ямбол;

4. д-р Валентин Вълчев – общински съветник в Общински съвет-Ямбол;

5. д-р Недялка Петкова – общински съветник в Общински съвет-Ямбол,

     В случай на отсъствие на член на комисията, същият се замества със заповед на кмета на общината след съгласуване с председателя на Общински съвет Ямбол  и Регионална здравна инспекция Ямбол.

IV. Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

      Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица – кандидати и за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

      Комисията провежда конкурса на три етапа:

      ПЪРВИ ЕТАП: проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

      Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт II.т.2 или не са представили някой от документите по пункт  II.т.3.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената  от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/       .

      ВТОРИ ЕТАП – Оценяване на изготвената и представена от кандидатите програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Оценката на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се формира въз основа определените критерии по т.5 . До следващият етап на конкурсната процедура – събеседване се допускат кандидатите получили оценка не по-ниска от мн. добър 4.50. Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването на посочената  от тях в подаденото заявление за участие, електронна поща /имейл адрес/

    

    ТРЕТИ ЕТАП – Събеседване с кандидатите.

    Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията. Оценката от проведеното събеседване  се формира въз основа на определените критерии по т.6.

    Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до шест, като максималната оценка е шест по шестобалната система.

    Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката  0.25.

    В двудневен срок от провеждане на събеседването с всеки един от допуснатите кандидати, комисията по избора извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Ямбол. Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки. Класират се кандидатите получили средноаретметична оценка от оценката  на програмата и проведеното събеседване не по-ниска от 4.50.

      За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол с класираните кандидати. В  десетдневен срок от провеждане на последното заседание на комисията, окончателният протокол се завежда в деловодството на Общински съвет-Ямбол за утвърждаване на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаването.

      В двудневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Ямбол за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Ямбол.

        Участниците в конкурсната процедура  могат да подават писмени възражения до Общински съвет Ямбол, чрез председателя на комисията по избора в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Ямбол.

 

IV. Срок и място за подаване на документите.

1. Срок за представяне на документите: Документите за участие се представят в срок не по-малък от  30 (тридесет) дни от публикуването на Решението на ОбС – Ямбол за провеждане на конкурса в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на община Ямбол.

2. Място за представяне на документите: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол, Център за административно обслужване.

V. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година в срока, се предоставя в срока, определен в т. IV. от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, Община Ямбол. Телефон за контакти: 046/681 321,046/681 316

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

             Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

На 18.07.2022г. от 09.30ч. - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

На 19.07.2022г. от 09.30ч.- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

На 20.07.2022г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

VII. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.527.63 по КК на град Ямбол, на ул. „Боровец“ № 15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 1                              въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол да се прекрати съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 87374.527.63,  като на Диньо … Жеков се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 641/781 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.527.63, целият с площ 781 кв.м., по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК , за който е отреден УПИ VI 5788 в кв.85 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., находящ се на ул. „Боровец“ № 15, актуван с АОС 2936/04.04.2022  г. за сумата от 48 500.00  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на апартамент, находящ се в ж.к. Златен рог 7-Г-80.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 25                         против – 5                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.3 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот, четвърти жилищен етаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.17.80 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка седемнадесет точка осемдесет/,   с площ 62.50  /шестдесет и два цяло и петдесет/  кв. м.,   прилежащо  избено помещение № 11 с площ 5.06 /пет цяло и шест/ кв.м.  и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 /четвърти/ етаж  от сграда с идентификатор 87374.560.24.17,  построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.560.24  по КК на град Ямбол,  актуван с АОС № 589 от 17.05.2002г.,  вписан в служба по вписванията  с  Вх. рег. № 11048 от 09.10.2007г.,  том XXXVI,   стр. 187,   парт. Нд № 7937/07, с   административен адрес:    гр.  Ямбол,   ж.к. „Златен рог”,   бл.7,  вх.Г,  ет.4,   ап.80   в   размер 60 000.00 лв.  /шестдесет хиляди лева/, на която цена да бъде извършена продажбата му на Анна … Петрова.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изменение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“ – бюджетна дейност към Община Ямбол в раздел VII – общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 3                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема Правилник за изменение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари“:

    § единствен: Изменя Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари", като от Таблица № 1 отпада т.8.

    Изменението влиза в сила от датата, на която влиза в сила настоящото решение на Общински съвет Ямбол.

    Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 87374.72.1030 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Покрития кладенец“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя

Гласували       за – 31                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ВАНИНА ЕКСПОРТ“ АД разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 87374.72.1030 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Покрития кладенец“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на база за производство и съхранение на резервни части за селскостопанска техника и селскостопански инвентар.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 87374.72.1030 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот ХIII-72.1030 с отреждане за „база за производство и съхранение на резервни части за селскостопанска техника и селскостопански инвентар“, кв.(кадастрален район) 72.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ІІІ – за ТПК „Н. Царев“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона с идентификатор 87374.519.36 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Преходните разпоредби (ПР) на ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-за ТПК „Н. Царев“, кв. 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона с идентификатор 87374.519.36 по кадастралната карта, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с ул. „Ормана“ се постави в съответствие с кадастралната граница на имота.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Руска Йовчева и Марийка Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол на:

1.Руска … Йовчева от гр. Ямбол, … в размер на 1000 лв. (хиляда лева)

2.Марийка … Георгиева от гр. Ямбол, … в размер на 1000 лв. (хиляда лева)

 

 

Шиков – Имаме отговор на питане (приложени питане и отговор) на г-н Иван Кърцъков, който отсъства от залата и няма как да бъде огласен. Отговорът ще му бъде връчен след заседанието. Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и първото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 30 юни 2022г.

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

                                                                                    Ан. Господинова