РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 6 ЮЛИ 2023г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по покана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за стартиране процедура за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно участие на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция в подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол реши:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като партньор на община Одрин, Турция в подготовката и изпълнението на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027.

2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на Община Ямбол като партньор на Община Одрин, Турция, с проектна концепция, и при одобрение на проектната концепция – с пълно проектно предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от настоящото решение с цел участието на Община Ямбол като партньор при кандидатстване и изпълнение на проектно предложение „Нови възможности за устойчив туризъм“ по първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол по покана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за стартиране процедура за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                   Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по процедура на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предоставяне на финансова подкрепа  за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за участък от ул. „Димитър Благоев“ - северно платно от о.т. 393 до о.т. 309, южно платно от о.т. 7 до о.т. 29 и участък от ул. „Преслав“ двупосочно от о.т. 2 до о.с. 89.

2.                   Община Ямбол  да осигури оборотни средства, представляващи 40% от одобрената безвъзмездна помощ за изпълнение на дейностите, които да бъдат възстановени след окончателно отчитане към финансиращия орган.

3.                   Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение с цел кандидатстване на Община Ямбол по процедура на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за участък от ул. „Димитър Благоев“ - северно платно от о.т. 393 до о.т. 309, южно платно от о.т. 7 до о.т. 29 и участък от ул. „Преслав“ двупосочно от о.т. 2.до о.т 89.