ПРОТОКОЛ № V

 

            Днес, 30.01.2020г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0011/24.01.2020г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха адв. Георги Георгиев, д-р Димитър Рунков.

            На заседанието присъства г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол.

            В 9:05 часа присъстваха 28 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петото заседание на Общинския съвет.

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед  I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед  I-А-2414/ 19.07.2001г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх.Б, ет.5, ап.32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно предприемане на действия по дейността на „Континвест“ ООД, Производствена база - гр. Ямбол и „Верея - хим" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Ант. Шиков  

18.  Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Като вносител оттеглям т.17 от проекта за дневен ред. Идеята беше преди седмица. Сега са предприети действия и е насрочено заседание на съвета по сигурност в областна администрация по този проблем за днес. Точката се явява закъсняла.

Няма други предложения. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Правя процедурно предложение медиите да останат в залата и да излъчват заседанието. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед  I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед  I-А-2414/ 19.07.2001г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх.Б, ет.5, ап.32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ямбол за 2020–2023 година“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Аз гласувах „за“, не „против“, Кр Петров е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9 и чл. 10 от Закона за енергията от вьзобновяемите енергийни източници, Общински съвет - Ямбол приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от вьзобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Ямбол за периода 2020 - 2023 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – В Културния календар за 2019г. за записани 114 събития, които са финансирани с 580 196 лв. В Културния календар за 2020г. са 126 събития и предвидени 470 000 лв. относно читалищата искам да поясня някои неща за дейността им. В НЧ „Съгласие“ работят 18 школи и имат 14 мероприятия. В НЧ „Зора“ работят 12 школи и имат 16 мероприятия. В НЧ „Пробуда“ работят 8 школи и имат 22 мероприятия. В НЧ „Умение“ работят 10 школи и имат 12 мероприятия. В НЧ „Диана“ работят 13 школи и в НЧ „Тракийска лира“ работят 7 школи.  Казва че, имали такси и не трябва да ги финансираме. Читалище Съгласие събира такси и с тях плаща основно на преподавателите. Останалите читалища не събират такси. В тези 126 мероприятия в културния календар 80% се покриват от нашите читалища. Крайно време е тези културни институции да ги оценяваме по достойнство и да ги подпомагаме. Затова правя едно предложение по приложение 2 – 21 хил. лв. да станат 24 хил. лв. като за НЧ „Съгласие“ са 8 хил. лв., за НЧ „Зора“ са 6 хил. лв., за НЧ „Пробуда“ са 6, за НЧ „Умение“ са 1000 лв., за НЧ „Диана“ са 1000 лв. и за НЧ „Тракийска лира“ са 2 хил. лв.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Това е част от бюджета на общината и ако го приемем сега ще трябва да го приемем и с бюджета. Подлагам на гласуване предложението на   г-н Калиманов.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

            Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие читалищната дейност в Община Ямбол през 2020 година.

(Приложение 2 – 21 хил. лв. да станат 24 хил. лв., разпределени както следва:

НЧ „Съгласие“ - 8 хил. лв.

НЧ „Зора“ - 6 хил. лв.

НЧ „Пробуда“ - 6 хил. лв.

НЧ „Умение“ - 1000 лв.

НЧ „Диана“ - 1000 лв.

НЧ „Тракийска лира“ - 2 хил. лв.)

 

 

                                  

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните и в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България, приема Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ямбол и план за действие за периода 2020г.-2024г. или до приемете на нова Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински план за младежта 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – По предложения план някои неща са отпаднали от предходната година, някои са се запазили. Както казвам аз копи – пейст. Сменени са само някои цифрички. Ние сме град – община, нямаме села. Ще ви прочета текст от плана – „… малки населени места и селски райони“. Предлагам това да отпадне. През 2007-2008г. имаше една добра инициатива, консултативен съвет за младежта, ако и сега има такъв тези неща ще се изчистят. Има описана и една програма, финансирана от Община Ямбол, оказа се, че такива пари не са дадени. Въпросът ми е с колко младежки организации Община Ямбол има контакти, за да изчистим нередностите и да прекратим тази практика с копи – пейст от предходните години.

Ревански – Приемам забележките по плана за младежта. Какво лошо има в нея младежите да участват в събитията в града. Ще разговарям с г-н Керязов и отговор в сферата на ХД по този казус ще получите от Енчо Керязов.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Предложението е да отпадне текст от плана, съгласни сте, че Ямбол е малко населено място, освен това ученици и младежи от околните села също участват в мероприятията по плана, но щом искате. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов да отпадне текста „ …и селски райони“.

Гласували      за – 16                        против – 11                           въздържали се – 8

            Не се приема.

            Ст. Говедаров е „въздържал се“, не „за“.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общински годишен план за младежта 2020г.;

2. Така приетият Общински годишен план за младежта 2020г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Ревански – Има техническа грешка в програмата на 21 стр., сумата от разпореждане с имоти общинска собственост не е 250 хил. а 100 хил. лв.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Има препоръка за при възможност до провеждане на заседание на ОбС, да допълни програмата със следната информация: отчет за изпълнение на програмата за 2019г., включване в програмата на списък на собствеността, предоставена за управление и поддръжка на общински предприятия, списък на имотите по чл.12, ал.5 от ЗОС.  (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми колеги, всички тук сме наясно, че общинската собственост е основният капитал,  чрез който местната власт осигурява предоставянето на качествени публични услуги, осигурява необходимите ресурси за нуждите на местното социално-икономическо развитие, което пък кореспондира с визията за развитието на нашата общност. Собствеността е в основата на съществуването на местното самоуправление.  Добре е от време на време да си припомняме защо всъщност има такова.

Очаквах тази година Програмата да демонстрира един нов управленски подход за общинската собственост на Ямбол. Наистина очаквах. Очаквах да видя поне три неща. Първо -  къде сме ние. Второ – какви цели си поставяме и къде искаме да стигнем и трето, но не последно – какви са ни приоритетите и какъв инструментариум ще ползваме, за да ги реализираме. В настоящата програма  тези  неща не се виждат. Дори не се вижда старание да се посочи фокус в дългосрочната политика за общинската собственост.

 Нали искахме ново и различно управление? Тогава защо продължаваме в стар стил програмата само да е  разписана по изискванията на закона. Анализът в нея е копиран от Стратегията за управление на общинската собственост 2014–2020. Различното управление първо започва от различното мислене.  И не искам напомням и че г-н Ревански трябва всяка година да прави оценка на степента на изпълнение на тази стратегия.

 В програмата не се представя информация колко акта за общинска собственост са издадени през изминалата година, колко са разпоредителните сделки с общинско имущество, колко са приходите от наем – разделени на такива с преференциални цени и на такива с пазарно ориентирани цени, колко са приходите от продажба на тръжна документация, от наем на терени за разполагане на преместваеми обекти, от рекламни съоръжения, билбордове, колко са сделките за прекратяване на съсобственост и колко са учредените права за строеж, какви нови имоти сме придобили, какви са извършените разходи по управление и разпореждане с общинското имущество, колко са разходите за ремонт на общинските жилища, за застраховка на общинското имущество, колко са ни разходите за външни услуги. Не е представен и списък на собствеността, предоставена за управление и поддръжка на общинските предприятия., както и имотите по чл.12, ал.5 от ЗОС. Съгласно чл.13 от ЗОС, общината владее и управлява безстопанствени имоти  на своята територия – кои са, колко са тези имоти и как ги управляваме – не се разбира.  Аз лично изпитвам съществено съмнение в посочената бройка  рекламни и информационни съоръжения – 112. Разхождайки се в града, всички виждаме, че те са много повече. И тук е въпросът – какво ще направи общината, за да контролира тези съоръжения, за които няма разрешения, а те са възможност за приходи в бюджета. Никъде в програмата не се говори за публично-частни партньорства, което е една възможност за нашата община.

 Редно е да се представи тази информация, защото това е собственост на нашите съграждани, а не на общинската администрация. И защото само на база на такава информация, можем да вземаме най-целесъобразните решения тук, в общинския съвет.

От написаното в програмата отново деликатно прозира 12-годишната констатация „има имот – има проблем, няма имот – няма проблем”.

Вижте, колеги. Всяка година програмата е една и съща. Само се сменят обектите в табличките, изводите са едни и същи, действията – едни и същи, очакванията са някакви. Време е за целеполагане, което не е плод на една или друга управленска конюнктура. И аз лично вярвам, че точно този общински съвет може да покаже как наистина трябва да бъде.

Един пример – съветникът Красимир Йорданов предложи в постоянната комисия по общинска собственост да отпаднат от приходната част на бюджета заложените 150 хил. лв. от продажбата на общински жилища и въвеждане на едногодишен мораториум върху продажбата им като разгледахме колко апартамента са продадени през изминалата година, колко е придобила общината, с колко жилища разполага към момента, включени в картотеката по чл.7, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища са 537, които също са с установени жилищни нужди и отговарят на условията за настаняване. Тези хора са в групата на най уязвимите в нашето общество и не могат да си позволят наем на свободния пазар. Не се прие предложението на Йорданов. Какъв сигнал е това към тези наши съграждани? 

Според мен, такива въпроси трябва да коментираме и да търсим адекватните решения.

 Иначе, думичките в програмите все ще ги копираме отнякъде, цифрите ще ги натъкмим. Ще се сменят кметове и общински съвети и пак ще се върви без посока. Ето защо първо трябва първо трябва да определим посоката.

 Искрено се надявам, следващата програма за общинската собственост – за 2021 год., с участието на всеки един от нас да заложи перспективни идеи в полза на ямболци.

Защото,  ако сега още звучи рефрена за неопитността, тогава подобно оправдание няма да има.

Ревански - Относно критиките на общинския съветник искам да кажа нещо, че още от първите дни, в които влязохме в Община Ямбол да работим, работим и с ПЧП и това се вижда, и вършим някаква работа. Има една приказка, която е за определени хора: „Има мнение, няма понятие.“ Относно наемите на общински земи сме взели мерки и ще се отдават под наем по пазарни цени и с търгове. Относно продажбата на общински имоти сме взели мерки да не се продават на ниски цени, каквато беше практиката на предното управление, а цените, на които сега ги продаваме са по-завишени. Относно рекламните съоръжения тук ще се съглася, след като направим проверка, но тези критики, които казахте в самото начало аз не виждам какво друго може да се измисли, което да бъде в полза на гражданите на Ямбол, да не се продават общински имоти или да не се отдават общински имоти на ниски цени с изключение на хора, които са за общински жилища, където там изпълняваме социална програма. Относно хората, които са бездомни съм разпоредил да бъдат потърсени и да им се предложат имаме свободни апартаменти в кв. „Райна Княгиня“, една част от тях не са приели да бъдат настанени, но това е въпрос на личен избор. Така че, благодаря за критиките, аз съм казал, че приятел ми е този, който ме критикува и ми дава решения, а не да ме тупа по рамото само. А относно информацията съм убеден, че всички общински съветници, които са поискали информация от ОА и от мен никога не са били връщани и естествено, че няма да бъдат връщани. Искаме да работим в един диалог с всички общински съветници и на кмета работата му е да изпълнява решенията на ОбС. Аз съм един изпълнител, мога да давам предложения, но основно трябва да изпълнявам.

Сивкова - Наличният жилищен фонд на община Ямбол е много стар и силно амортизиран, това е факт и е записано в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 20202 г.. Това са  293 апартамента и 48 къщи. Някои от тях са за събаряне, тъй като не са включени в режима на застрояване. Ползва се за настаняване под наем на  нуждаещи се наши съграждани, по определени критерии. Текущата поддръжка е тяхно задължение. Общината няма възможност да отделя средства за ремонти на този жилищен фонд.  Към  момента има над 500 чакащи за настаняване. Общината продава на правоимащите жилищата. Най-лесно е да се освобождава от тези жилища, защото няма средства да се поддържат, а годността им изтича. Ако този фонд продължи да се изпразва, без да се попълва,  няма да има бъдеще общинската помощ за нуждаещите се и общината реално се отказва от ангажимент за развитие в тази посока.

Не съм оптимист, че общината скоро ще има финансови възможности сама да строи общински жилища за да обновява фонда си. Инвестицията е значителна. Но има варианти. Един от малкото начини за попълване на жилищния фонд, който се практикува и от други общини,  е чрез учредяване на право на строеж върху общинска земя на частен инвеститор срещу обезщетение – един или няколко апартамента. Тази възможност е регламентирана в общинската ни Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ямбол - чл.35, право на строеж на физически и юридически лица, осъществяващи жилищно строителство, може да се отстъпва срещу предоставяне в собственост на общината, като цена на правото на строеж, на реални обекти от бъдещото строителство или от вече готови сгради. Лицата, на които се учредява правото на строеж се определят чрез търг или конкурс, по реда на глава седма.

Събрах необходимата информация, с любезното съдействие на служителите от общината,  и на базата на нея считам, че има възможност нашият общински съвет да постави началото на градивно обновяване на жилищния фонд на общината. Тази година  общината предвижда да продава 12 свободни, незастроени общински терена за жилищни нужди, посочени в програмата.  От посочените 12 терена , повечето са предназначени за ниско етажно застрояване, където не е целесъобразно да се реализира възможността. Един от терените – на ул. Гали поле 51, с площ 360 кв. м., срещу Института, попада в зона със средно етажно застрояване, до 15 м., за него е отреден самостоятелен  УПИ ХХ, в него може да се изгради 4-етажна сграда и няма пречка да се реализира тази възможност. Чрез конкурс правото на строеж върху този общински терен може да се предостави  на частен инвеститор за изграждане на жилища, а срещу това, общината  да се получи в собственост, съгласувано с експерти, 2 или 3 общински жилища, в зависимост дали са гарсониери или с по-голяма площ. Във връзка с гореизложеното правя следното предложение:

В  раздел III. Kонкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, подраздел Б. Имоти, общинска собственост, предвидени за продажба, точка Б..2 Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници   да отпадне имот под № 16, ПИ 87 37 4.543.428, с площ 360 кв. м. с адрес ул.“Гали поле“ 51. След подраздел В, да се създаде нов подраздел С. Имоти за жилищно строителство, за учредяване  право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината. Под № 1 да се запише ПИ 87374.543.428, с площ 360 кв. м. , акт за общинска собственост 1512/ 16.10.2008г., с адрес ул.“Гали поле“ 51.

С едно такова малко действие ще поставим основа за осъвременяване на нашия сграден фонд. Както разбрах от главния архитект в бившите казарми са правят устройствени планове и там може по същия начин. А по съответната стратегия хората ще могат да си купуват жилищата, в които живеят, на които са правили подобрения и така нататък.

Ревански - Подкрепям това предложение, това наистина сме го обсъждали като вариант дори и с вас. Само пропуснах да кажа, че Община Ямбол е собственик на 40 дка. от бившите поделения, които са до поликлиниката и там правим план също, ако има възможност да се възползваме да даваме парцели срещу обезщетения и ако желаете може да се направи нещо като комисия, която да оценя такива парцели, които са атрактивни и община Ямбол да си иска от инвеститора общински жилища, които са нови и ще бъдат атрактивни като един актив за община Ямбол. Така че, това аз лично го подкрепям.

Тодоров - Напълно подкрепям това предложение на г-жа Сивкова, защото ние смятаме, че това е бъдещето за придобиване на общински апартаменти, жилищни сгради и отдаването им под наем на социално слаби, но аз смятам, че предложението е може би не на място, може би този имот първо трябва да го обсъдим в ПК ОИКДОУСОС, наистина да го изкоментираме и може дори да прибавим и други имоти, но е редно да има една такава по-дълга дискусия в тази комисия и да излезе като предложение от нас, но наистина посоката е това, напълно на 100% сме съгласни с това, това е посоката. Относно жилищата, които са в момента, искам само да ви кажа, че в момента молбите от последната комисия, която е свикана са около 420 чакащи, като там има молби, които са от 2001г. Така че, първо ние трябва да направим, поне администрацията това обсъждахме, че трябва да се засили контрола и на тези молби, които са вписани, защото хората може вече дори и да не са в Ямбол, да не живеят тук, да са в друг град, да са в друга държава и така, че трябва да се направи една сериозна актуализация на молбите, които са подадени. Второ, само да ви кажа, че имаме шест апартамента, които са свободни, два в кв. „Златен Рог“, другите са в кв. „Бенковски“ и в кв. „Райна Княгиня и са в окаяно състояние. Те са последни етажи, покрива тече, там е нужен много голям ресурс, който да се вложи. От там нататък другите жилища, които са отдадени на социално слаби трябва да ви кажа, че последните три години няма нито един отказал се от такова жилище, това е справка. В момента, в който е подал документи за такова жилище, означава, че той продължава с години да живее там, така че не виждам този мораториум, с който искате да се не се продават общински жилища, според мен, за момента няма никакъв смисъл това, няма да реши никакъв проблем. Жилищата, които се продават те са не повече от 10 на година, в това число има жилища, на които ние даваме пазарна цена, след което самия кандидат се отказва. Това са социално слаби хора, които по някакъв начин, аз предполагам, че чрез средства от роднини в чужбина придобиват този имот. Това не са хора, които са станали по-богати и изведнъж искат да го купят. За момента смятам, че за в момента това не е някакъв голям проблем за спиране на продажбата на тези жилища. Не съм съгласен с това предложение да спрем продажбата на общински жилищни имоти, според мен трябва да продължат.

Сивкова – репл. - Г-н Тодоров, може би трябваше да започна първо с едно пояснение, че по принцип съм на мнение, че предложенията трябва да се разглеждат в комисиите, но конкретно програмата за управление и разпореждане с общинска собственост ни беше раздадена и публикувана, и стана публично достояние, след като беше минало заседанието на комисията. Така че, просто нямаше как да се предложи, затова правя предложението директно на заседанието тук, в друг случай бих се възползвала от тази възможност да го предложа директно на комисията.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Точно сега е момента да определим този раздел С и предлагам едно по-широко участие на ОбС при изготвянето на такива програми и планове. Има хора в залата, които могат да помогнат в това отношение.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 33                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година.

В  раздел III. „Kонкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост“, подраздел Б. „Имоти, общинска собственост, предвидени за продажба“, точка Б.2 „Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници“ да отпадне имот под № 16, ПИ 87374.543.428, с площ 360 кв. м. с адрес ул. “Гали поле“ 51. След подраздел Б.2, да се създаде нов подраздел „Имоти за жилищно строителство, за учредяване  право на строеж, срещу предоставяне на жилища в собственост на общината“. Под № 1 да се запише ПИ 87374.543.428, с площ 360 кв. м., акт за общинска собственост 1512/ 16.10.2008г., с адрес ул.“Гали поле“ 51.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно промяна в параметри по договор за кредит по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ревански – По това предложение искам да кажа, че работим за намаляване лихвения процент от 2.5 на 1.9% след разговори с г-жа Данкинова.

Калиманов – Бих искал да знам колко ще ни коства това удължаване като сума.

Ревански – Г-жа Тодорова ще разясни.

М. Тодорова, гл. счетоводител – На въпроса колко ще ни коства при намаление на този лихвен процент като се има предвид, че останалата не разплатена главница за този евентуален едногодишен период, която е 385 хил. лв. при намален лихвен процент ще ни коства не повече от 1 500 лв. на месец, но нека да се има предвид, че към момента са заведени съответните дела, с които се оспорват не верифицираните средства, включително наложената финансова корекция. Голяма част от тези дела са насрочени за месец февруари, а се очаква развитие в полза на Общината, така че в момента, в който тези пари постъпят по банковата сметка на общината ние максимално бързо, имаме такава практика, погасяваме главницата, защото това е допустимо по договорените условия да бъде извършено във всеки един момент без да дължим, каквато и да е такса. Ако това обаче като развитие се случи не в полза на Общината идеята, която имаме е да започнем на части погасяване на тази главница, така че лихвата, която ще плащаме през годината прогресивно ще намалява. Може би трябваше да допълня, тъй като срока на погасяване по първоначално договорените документи, които имаме е 21 януари и имаме едномесечен срок, т.е. до 25 февруари и бихме могли, макар и в просрочие да не търпим допълнителни санкции, но към момента имаме устна договорка след приемането, което се надявам да се получи на това решение, максимално бързо да сключим нов анекс към договора, за да може общината да подпише договор преди крайната дата 25 февруари и да не влезем в така наречения негативен списък на БНБ, т.е. общината да поддържа добрата си финансова стабилност до момента и да има право на подобни преференциални възможности при следващо договаряне на подобни заеми.

Ал. Стойков – Заложени ли са бюджета за тази година средствата, необходимите, ако се загубят делата?

Г-жа М. Тодорова от място отговори – да.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Изменя Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на тридесет и четвъртото му заседание, проведено на 28 юни 2018 г., изменено с Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т. 2 на четиридесет и четвъртото му заседание, проведено на 24 април 2019 г., в частта  на решението по т.2, както следва:

  2. Срок на погасяване – до 25.01.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

                  

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов – Имам въпрос - ще намалим ли обхвата на синята зона и кога?

Ревански – Трябва да се допитаме до гражданите по този въпрос и те да решат. Освободените места ще се препълнят с автомобили, ще има недоволни. Необходимо е едно широко обществено обсъждане.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК):

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г.), както следва:

            § 1. чл. 45 се изменя, както следва:

1. ал. 1 придобива следната редакция:

„(1) Цените, които се събират от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране („Синя зона“) се определят за 30 мин., за час и за месец (1, 6 или 12), а за паркиране в и извън пешеходни зони се събира цена за час, нощувка, 24 часа, 10 дни и месец, за едно паркомясто в зависимост от вида на превозното средство, както следва:“

2. таблицата след т.1, придобива следния вид:

 

Синя зона

период

Цена в лв. с
включен ДДС

1. За ползване на паркомясто

за 30 мин.

0.50 лв.

2. За ползване на паркомясто

за час

1.00 лв.

3. За ползване на паркомясто за паркиране на
автомобили на финансово-кредитни, административни, съдебни и др. институции за обслужване на дейностите им

за месец

100.00 лв.

- при заплащане авансово за 6 месеца

за 6 месеца

550.00 лв.

- при заплащане авансово за 12 месеца

за 12 месеца

1 000.00 лв.

3.За кратковременно паркиране с цел зареждане на търговски обекти, куриерски услуги в ЦГЧ и „Синя зона”

за месец

30.00 лв. за 1
бр. автомобил

4. За ползване на платено преференциално паркиране за автомобили на жилище за живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно
платено паркиране:

 

 

- цена за първи автомобил

за месец

5.00 лв.

- при заплащане за първи автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

50.00 лв.

- цена за втори автомобил

за месец

10.00 лв.

- при заплащане за втори автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

100.00 лв.

- цена за трети и всеки следващ автомобил

за месец

20.00 лв.

- при заплащане за трети и всеки следващ автомобил авансово за 12 месеца

за 12 месеца

200.00 лв.

5. За ползване на платено преференциално паркиране по месторабота на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране:

 

 

- за един месец

за месец

60.00 лв.

- при заплащане авансово за 12 месеца

за 12 месеца

600.00 лв.

 

т.3. В ал.7, т.1 и т.4 се отменят, като т.2 става т.1 и съответно т.3 става т.2.

 

§ 2. В глава трета „Цени на услуги и права“ се създава чл.45а със следното съдържание „Освобождават се от заплащането на цена за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране („Синя зона“) електрически автомобили. Освобождаването по този член не се отнася за хибридни превозни средства“.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя. Сл. Балчева се оттегля от гласуване поради конфликт на интереси.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на Христо … Георгиев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.32.71 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере“ да се предвиди образуване на урегулирани поземлени имоти както следва: УПИ III – 960 с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“  и УПИ IV - 961 с отреждане „за търговска и складова дейност, услуги и обитаване“, кв. (масив) 71.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XVII 5400, кв.122 по плана на град Ямбол, одобрен със Заповед  I-А-797 от 17.08.1989г. и Заповед  I-А-2414/ 19.07.2001г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  Преходните разпоредби на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XVII 5400, кв.122, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-797 от 17.08.1989 г. и I-А-2414/19.07.2001 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.480 с площ 35 кв. м. в размер на 2370.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Ирина … Петрова от град Ямбол, ул. „…..

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг обект, находящ се в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на град Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема вариант II на предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. След юридическа консултация се оказа, че първи вариант е неприложим. Подлагам на гласуване проекторешението по т. II на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.7 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС №626/10.07.2002г., находящ се на ул. „Освобождение“ №1, гр. Ямбол, както следва:

Помещение за офис на партерния етаж в сграда с идентификатор 87374.537.83.1 по КК на града, с площ 70.00 кв.м

-      Начална тръжна цена - 319.20лв., без ДДС;

-      Депозит1 900.00 лв.

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – офис за административни услуги;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Л. Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обект – Помещение за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с площ 5.70 кв. м., находящ се в имот публична общинска собственост – ОУ „Любен Каравелов” гр. Ямбол, ул. „Л. Каравелов” № 31,  актуван с АОС №253/04.06.2001г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 20.92лв., без ДДС (определена по т.1 и т.11 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол)

2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

3. Срок на отдаване – 3 години;

4. Депозит – 120.00 лв.;

5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 212/412 ид. ч. от общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Сливница" № 31-33.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на 212/412 (двеста и дванадесет от четиристотин и дванадесет) ид. ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.300 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка триста) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целия с площ 412 (четиристотин и дванадесет) кв. м., находящ се на ул. „Сливница” № 31-33 в размер на 14 570.00 лв. (четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Али ….. Сюлейманов от гр. Ямбол, ул. „….. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. Оборище" № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.553.297 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка двеста деветдесет и седем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м., находящ се на ул. „Оборище” № 57 в размер на 15 960.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Сава ……Митраджиев от гр. Ямбол, ул. „….

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с идентификатор 87374.73.622 в землището на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, учредява възмездно право на ползване от 1 (един) декар върху поземлен имот с идентификатор 87374.73.662 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 007 кв.м. и начин на трайно ползване – дере, находящ се в местност „Старото летище“ на Георги …. Костадинов, с адрес град Ямбол, ул. „……., за разполагане на пчелин с над 10 пчелни семейства, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.04.2020 г., за сумата от 21.40 лв. без ДДС (съгласно Приложение № 1, позиция 57, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество), платима годишно.

2. Упълномощава кмета на община Ямбол да издаде заповед и да сключи договор за възмездно право на ползване от 1 (един) декар върху поземлен имот с идентификатор 87374.73.662 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 007 кв.м. и начин на трайно ползване – дере, находящ се в местност „Старото летище“, съгласно условията по т. 1 от настоящото решение.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се на ул. "Милин камък" бл.1, вх. А, ет.4, ап.15.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.543.586.1.14 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка петстотин осемдесет и шест точка едно точка четиринадесет) по КК на град Ямбол, актуван с акт № 875 за частна общинска собственост от 15.05.2003 г., с административен адрес град Ямбол, ул. „Милин камък” бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 15, с площ 44.88 (четиридесет и четири цяло и осемдесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 15, с площ 5.13 (пет цяло и тринадесет) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 (четвърти) етаж в сграда с идентификатор 87374.543.586.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.586 по КК на град Ямбол, в размер на 26 600.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Галя ……. Георгиева, с постоянен адрес град Ямбол, ул. „…….

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Георги Бенковски", бл.12, вх. Б, ет.5, ап.32.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.15.6.32 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка петнадесет точка шест точка тридесет и две), с площ 41.50 (четиридесет и едно цяло и петдесет стотни) кв. м., мазе № 14 с площ 3.74 (три цяло и седемдесет и четири) кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 5 етаж от сграда с идентификатор 87374.521.15.6, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.15 по КК на град Ямбол, актуван с АОС № 612/08.07.2002г., вписан в служба по вписванията с вх. рег.№ 2774 от 10.04.2009г., том 9, стр. 68, парт. 1522/09, с административен адрес: гр. Ямбол, ж. к. „Георги Бенковски”, бл.12, вх. Б, ет.5, ап.32, в размер на 16 400 лв. (шестнадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС, на  която цена го продава на Гинчо … Гинчев и Невенка …. Гинчева.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на бюджета на Община Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ прие предложението за бюджета на Община Ямбол за 2020г., като имаме следните предложения за изменение:

- увеличаване на средствата за еднократна финансова помощ - по параграф 42-00 от 2000 лв. на 10 000 лв. като допълнителните средства бъдат взети съответно 4000 лв. от § 10-00 Издръжка на общински съвет и 4000 лв. от § 10-00 Издръжка на общинска администрация.

- включване в дейност 606 на „Разчет за финансиране на капиталовите разходи" на проектиране на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев" на стойност 10 000 лв. Сумата се прехвърля от перо „Изграждане на нови кръстовища - Бакаджик/Търговска и Крали Марко / Граф Игнатиев" от същата дейност.

-| включване в дейност 606 на „Разчет за финансиране на капиталовите разходи" на 6 000 лв. за закупуване на 2 бр. колонни климатици за отопление на залата за спортни танци в Младежки дом „Георги Братанов". Сумата се прехвърля от перо „Изграждане на нови кръстовища - Бакаджик/Търговска и Крали Марко / Граф Игнатиев" от същата дейност.

-  включване в дейност 606 на „Разчет за финансиране на капиталовите разходи" на 20 000 лв. за изграждане на спортна площадка на бившето ОДК в кв. Каргон. Сумата се прехвърля от перо „Изграждане на нови кръстовища - Бакаджик/Търговска и Крали Марко / Граф Игнатиев" от същата дейност.

- включване в дейност 606 на ..Разчет за финансиране на капиталовите разходи" на 6 000 лв. за изграждане на детска площадка пред бл. 82 на ул. Крали Марко. Сумата се прехвърля от перо „Изграждане на нови кръстовища - Бакаджик/Търговска и Крали Марко / Граф Игнатиев" от същата дейност.

- включване в дейност 606 на „Разчет за финансиране на капиталовите разходи" на 27 000 лв. за изготвяне на проект на кръгово кръстовище пред ХЕС (бул. Европа / ул. Ямболен / бул. Д.

Благоев / ул. Ормана / ул. Пирин. Сумата се прехвърля от перо „Изграждане на нови кръстовища - Бакаджик/Търговска и Крали Марко / Граф Игнатиев" от същата дейност.

-увеличаване на субсидия за КТ Георги Митев от 35 000 на 36 500 лв. Намаляване на приход по функция 61-00 (Трансфери между бюджети), параграф 61-02 с 1500 лв.     Намаляване на резерв - функция 998, параграф 00-98 (Резерв за непредвидени и неотложни разходи) с 1500 лв. (приложен протокол)

 

Георгиева - Днес се разглежда най-важният финансов документ на общината за 2020г. - първата година от новото управление на града. Днес се разглежда бюджетът, с който общинската администрация и ние като общински съветници ще решaваме  важните за гражданите въпроси и ще поставяме ясни цели за приоритетните за Ямбол проблеми. Днес ние определяме какъв ще бъде животът в община Ямбол не само през тази 2020 година, но и през следващите години. И аз се надявам всички да осъзнаваме тежестта на това решение. Нормално беше кметът първо да бе представил своята Програма за управление за целия мандат, както го изисква ЗМСМА, независимо, че крайният срок изтича на 12 февруари. Тогава и общинските съветници, и гражданите  щяхме да разберем какви са неговите приоритети за 4 години и този бюджет щеше да е по-ясен, конкретен и убедителен. За съжаление това не се случи и ние като съветници трябва да го приемем като не виждаме основните цели. Нормално беше и кметът да ни запознае детайлно със завареното фактическо състояние на общината. Даже считаме, че беше длъжен да го направи.

Предлаганият днес бюджет има силни и слаби страни. Добре е, че тази година приходите са по-реалистични. Те се основават на реално събираните досега данъци и такси, но не се вижда никаква тенденция да се подобри контрола и да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта, нещо което 12 години правеше и старата местна власт. Новото управление дойде с призива за промяна, която не се усеща в този бюджет. Новостите в него са толкова предпазливи, че дори с много въображение трудно могат да се нарекат промяна. А знаем всички -  доверието и очакванията на гражданите са огромни. Знаем, че нашите съграждани са търпеливи хора. Но повярвайте ми, знаем, че и това търпение си има граници. Затова промените според „БСП за България” трябваше да са ясни и видими още в първия бюджет на новата местна власт.

На публичното обсъждане г-н Ревански заяви, че приоритетите му са с по-малко средства да се свърши повече работа и че трябва една част от данъците да се връщат отново при хората, като се обърне внимание и на кварталите. Приветстваме такива думи. Но с по-голямо удоволствие бихме приветствали и такива действия. Какво показва разчетът на капиталовите разходи. Обектите, които касаят благоустрояването на кварталите, са едва под 5 процента от 3,5 млн. лв.  капиталови разходи. Не може да не отчетем и това, че почти няма нови обекти, а реално този бюджет изпълнява проектите на стария кмет Георги Славов, които той искаше да изпълни със заема. За наше съжаление това не е очакваната промяна. Например, планирани са 1,9 млн. лева за текущи ремонти, но все още не е ясно какво ще се прави с тях и дори от администрацията твърдят, че обектите ще се уточняват тепърва. Как е изчислена тогава тази сума? Ако ставаше дума за 20 000 лв. може би щяхме да разберем, но когато са близо 2 милиона лева… Дори сумата не е толкова притеснителна, колкото странното усещане за това изобщо как е направен целият бюджет. И за неговата прозрачност. Бъдете сигурни, че ние от БСП ще се постараем да осигурим тази прозрачност за ямболци, като ще изискваме информация от общинската администрация и ще реализираме контрол на всеки един от текущите ремонти. И, убедени сме, че г-н Ревански, Вие няма да имате нищо против това. Г-н Ревански беше избран за кмет на Ямбол и това е безспорно, но в Общинския съвет гражданите избраха неговата партия „Пряка демокрация“ да няма категорично мнозинство, с което дадоха знак, че искат проблемите на Ямбол да се решават с по-голям консенсус и разбирателство. Какво обаче се получава в действителност? Ние като група общински съветници „БСП за България” спазихме срока за подаване на предложения за бюджета и внесохме искането да отпаднат таксите за детските ясли и за детската кухня, но те не бяха включени в бюджета. Приемаме, че таксите за детската кухня са сериозен приход за общината, още повече, че в капиталовите разходи за ремонта й са заложени над 85 хиляди лева. Но за нас е недопустимо, че Общината отказва да мисли и да се грижи за младите и активни родители, които искат по-рано да се върнат на пазара на труда като ги подпомогне и направи детските ясли безплатни. Това касае родителите на близо 400 деца и става въпрос за годишен приход от 80 000 лв., които са нищо на фона на над 65-милионния бюджет на общината и близо 18 млн. лв. собствени приходи. Разберете, общината има и други функции, освен да събира пари. И тук няма никакво политизиране. Държа да подчертая. Защото когато отказваме да решим този въпрос, всъщност отказваме не на една група съветници, а на тези родители. Млади хора, избрали да останат да живеят и работят в Ямбол. Предложението беше отхвърлено и на бюджетната комисия, което не е знак, че се търси консенсус, а по-скоро е опит за налагане на едно мнение, без да се зачита друго. Това го гледахме 12 години при ГЕРБ. Дано никога не се връщаме пак там. Непрекъснато се повтаря, че г-н Ревански е гражданският кандидат. Г-н Ревански, тогава се обръщаме към Вас като представител на гражданите. Като към гражданин. Ще посъветвате ли всички съветници от „Пряка демокрация” да постъпят и те като граждани, а не като партийни дейци и да помогнат на младите родители в Ямбол? Защото дори не става въпрос за сума, която е определяща за бюджета. И защото гражданинът, гласувал за БСП  не е по-малко гражданин от този, гласувал за партия „Пряка демокрация”. Уважаеми г-н Ревански и съветници от "Пряка демокрация" – призоваваме Ви да подкрепим една част от младите хора в Ямбол.  Конкретното предложение на групата съветници „БСП за България” е следното:

Премахване на таксите за ползване на детски ясли на територията на община Ямбол, които родителите или настойниците, или други лица, които полагат грижи за детето са длъжни да заплащат на общината. В тази връзка сме внесли проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. В тази връзка предлагаме следното изменение в проектобюджета:

„Намаление от функция 27-00 (Общински такси), параграф 27-02 (за ползване на детски ясли и други по здравеопазването) с 80 000 лв., на база намаление с 80 000 лв. от функция 998, параграф 00-98 (Резерв за непредвидени и неотложни разходи).

 

Ревански – Относно предложението на г-жа Катя Георгиева, искам да призова всички общински съветници да гласуват по съвест относно предложението за отпадане на таксите в детските ясли. Относно бюджета и относно приходите в община Ямбол и тяхната събираемост искам да кажа, че още първия месец се запознахме със ситуацията там и се оказа, че точно в този отдел хората са крайно недостатъчни, решихме там да приемем  още двама нови служители и лично аз много внимателно следя тяхната работа, дори за идната седмица в понеделник отново лично аз има среща с техния отдел да видя как си вършат работата и ако някой не се справя с възложените му задачи е нормално да се разделим. Относно програмата знаете, че не съм я публикувал, но предизборната ми програма, която я има в интернет ясно поставя какви са целите на мен и на моя екип , така че ще работим в тази посока, а от тези цифри, които ги споменахте 65 млн. лв., една голяма част знаете, че това са делегирани средства от държавата, които са основно за социални дейности за здравеопазване, детски градини, училища, така че една съвсем малка част от тях остава за други разходи. Относно критиките ви към бюджета, че е консервативен, да щом така го приемате това е ваше право, но има проекти, които е добре да се изпълнят, тъй като всяко едно ново проектиране струва пари и на мен в предното управление лично това не ми харесваше, че се проектира много, а нищо не се прави, въпреки че продължавам да имам натиск от част от служителите на ОА и на някои общински съветници, че трябва постоянно да проектираме, всяко едно проектиране ще бъде преценено много внимателно, тъй като е един допълнителен разход за данъкоплатеца. Така че, благодаря ви още веднъж, гласувайте по съвест относно предложението на БСП. Искам само да кажа, че е добре да бъдат безплатни, но навсякъде в Европа все пак ние натам сме тръгнали, това е все пак една от най-скъпите услуги, но и все пак в България сме с едни от най-ниските доходи, но има детски центрове, които родителите си заплащат, за да бъдат обгрижвани децата им, така че наистина гласувайте по съвест. Има резон, но винаги има и различна гледна точка, така че всеки да си прецени как да гласува.

 

Калиманов – Разглеждайки бюджета за 2020 г. колегите, които бяха на комисията и на общественото обсъждане знаете, че доста въпроси зададох, но днес сутринта отворих и пак ми изникнаха няколко неща. Започвам със социалните функции, там ми е болна тема и клуба на пенсионерите. В проектобюджета виждам, че са заложени щат от 7 бройки. Ако колегите не знаят, вече имаме нов клуб изграден в кв. „Бенковски“ и в кв. „Златен рог“, където знам, че се ремонтира в момента. Питам г-н Ревански, там ще има ли хора, които ще финансираме и ще ги подпомогнем да има човек, който от общинското предприятие „Комунални дейности“, било на граждански договор, било на трудов да обслужва нашите пенсионери, не само пенсионери, но и млади хора, защото това са квартални клубове, а не пенсионерски клубове? Втория ми въпрос е относно „Музея на бойната слава“. Този „Музей на бойната слава“ беше създаден може би 2014 г, 2015 г. със щат от пет служители и в годините доста се е доразвил. Какво ми прави обаче впечатление за тези 5, 6 години, когато още тогава го изграждахме имахме спорове дали е нужен на града, дали не е нужен. От общественото обсъждане имаше тук въпрос от гражданите каква е събираемостта от таксите за вход, разбрахме, че са някъде около 5 хил. лв. приблизително, но разходите, които общината дава, тъй като това е общински музей са се увеличили може би двукратно, от едни 100 хил. лв., направих справката за 2018 г., 2019 г. стават около едни 260 хил. лв., 270 хил. лв. Освен това, не стига че им даваме едни общински пари, гледам в културния календар доп6ълнително като още един бонус им даваме едни парички, едни 3 хил. лв. за 2018 г., 2019 г. – 2 300 лв. и става един хубав бюджет за един такъв музей. Питам г-н Ревански, гледам, че в проектобюджета са намалили издръжката и са намалили доста значителна сума, защо досега е имало такъв голям раздут бюджет за този „Музей на бойната слава“. Питам какво правим с този „Музей на бойната слава“, какво ще бъде неговото развитие и каква ще е функцията, ще даваме едни пари, ще даваме 250 хил. лв. разходи, а приходи 5 000 лв., каква е идеята? Не знам в комисията по култура виждали ли са техния културен календар, виждали ли са техните инициативи, аз в културния календар нарочно така си направих справката имат по 3, 4 мероприятия в този културен календар. Какво правим с този „Музей на бойната слава“, каква е Вашата визия за неговото развитие, не казвам, че трябва да бъде закрит, трябва да бъде обновен, но ми се струва, че трябва да има малко повече визия за неговото развитие. На общественото обсъждане пак за „Музея на бойната слава“ бяха предвидени едни пари за проектиране, обаче за съжаление предното ръководство ги е вкарало в една програма с младежкия дом, галерията и музея, и няма как да отпаднат, така че приветствам това нещо, ще го обновим, ще налеем още пари, каква е неговата функция, ще има ли ефект от тази дейност. Това мисля, че към момента е достатъчно като въпроси. По отношение на предложението, което направих преди няколко точки, от къде да вземем парите - функция 998 намаляме със 3 хил. лв. § 00-90, това е от резерва 3 хил. лв. мисля, че няма да се отразят от там.

 

Ревански – Г-н Калиманов, благодаря ви за въпроса, забеляза ли сте, че тази година бюджета за Музея на бойната слава е значително намален и аз имам лично мнение относно този музей. Според мен, че е включен с общия проект с младежкия дом, лично за мен това е грешка, но е вече направено от предното ръководство. Относно това какво се е случвало 2018 г. и 2019 г. не мога да отговарям за действията на предходното управление, но за мен този обект, ако неговото ръководство ни докаже, че може да работи и да бъде посещавано от граждани и да има интерес към него предполагам, че трябва да се вземат някакви различни мерки от това всяка година да бъде толкова сериозно финансиран от общинския бюджет, така че моето лично мнение е това.

Динев – Ние групата съветници от „Пряка демокрация“ принципно споделяме и подкрепяме посоката на мисълта на колегите от ПП БСП затова, че трябва да стимулираме, подкрепяме младите активни родители и най-важното да ги стимулираме да остават и да се развиват в нашия град, но във връзка с предложението ви да махнем изцяло таксата за детските ясли бих искал да направя един коментар и това е, че не трябва да обръщаме внимание само на услугата, а по-важното е качеството на услугата. Също така тази сума от 80 хил. лв., която е предвидена за детските ясли съпоставена със сумата от бюджета 65 млн. лв. наистина изглежда незначителна. Но, ако гледаме само и единствено към детските ясли тази сума не е никак малка и точно поради тази причина ние не подкрепяме вашето предложение, защото лишавайки се от тази сума ние връзваме ръцете на хората, които работят за детските ясли в града и бихме ги ограничили в това да си вършат работата. Но също така, както казах в началото, подкрепяме посоката на мисълта ви в тази насока, затова от името на група съветници от „Пряка демокрация“ бих искал да направя следното предложение за промяна в бюджет 2020 г. на община Ямбол, а таксите, които гражданите заплащат за посещение на децата си в детски ясли да бъде намалена с 50% или от 34 лв. на 17 лв., като сумата необходима за финансирането на това да бъде осигурена от резерва. Това ще стане по следния начин, намаляването на приход по функция 27-00, общински такси, § 27-02, ползване на детски ясли и други по здравеопазването с 40 хил. лв., намаляване на резерв - функция 998, резерв, § 00-98, резерв за непредвидени и неотложни разходи да бъде също намалена с 40 хил. лв.

Н. Петкова – Това решение и желание по-скоро за премахване на таксата за детските ясли е продиктувано от демографската криза, която е навсякъде по света особено в България, особено в нашия град. Аз мисля, че приемането на едно такова решение стимулира младите майки да допринесат икономически за нашия град и считам, че връщайки се на работа ползата от тези приходи ще бъде много по-голяма отколкото голямата част от разходи, които ние ще направим за тях и за техния стимул да се върнат на работа. Така че, моя призив е да приемам пълното погасяване на тази сума от общината с цел тук да останат млади хора да работят и нашия град да се радва на едно по-младо население. Разбира се, ако не желаете да го приемете ние сме склонни да приемем половината сума, все пак тя е нещо за нашите граждани, но считам, че имаме възможност да покажем едно добро отношение към младите хора на града.

Стойков – От името на общинските съветници от ПП ГЕРБ искам да изкажа нашето становище по гледаната точка за бюджета, това е най-важния документ, който приемаме в рамките на календарната година за нас като политическа сила е важно тъй като сме партия която 12 години управлява града и използвайки всички механизми на местния бюджет, както и на средства от държавния бюджет и най-вече средства от европейските фондове по оперативни програми, наистина успяхме до някъде в голяма степен да променим облика на град Ямбол. За нас е важно този процес да продължи така използвайки тези механизми един от който е както казах местния бюджет, така че ние виждаме една приемственост като част от проектите, които бяха заложени в бюджета за 2019 г., което е хубаво като цяло за развитието на града и в интерес на всички граждани на община Ямбол. Много е лесно да, наистина има недостатъци в проекта за бюджет, лесно е да се отравят критики, но все пак ние отчитаме факта, че това е първи бюджет на г-н Ревански и е редно да се даде шанс да се изпълнят и техните виждания по отношение на новостите, които те залагат в него, но за нас е и така задоволително, че има и много проекти, които са заимствани от предното управление на общината. Като оценка бихме им дали като един добре балансиран и умерен бюджет, донякъде и консервативен, което е нормално за една стартираща администрация, ново управление в общината и в тази връзка решението на групата общински съветници от ПП ГЕРБ е този бюджет да получи нашето одобрение. Ние направихме определени предложения в ПК БФ, надяваме се тези предложения да бъдат подкрепени и от всички колеги, те са свързани основно със спорта и децата, така че се надявам да получим и вашето одобрение. По отношение на предложенията от колегите на БСП за намаляване и съответно на колегите от „Пряка демокрация“ за наполовина намаляване на таксите за детски ясли ние също сме съгласни, дори имахме такива проекти за предложения за коригиране на таксите не само детските ясли, но включително и детските градини, които предполагам, че може и в последствие в рамките на годината променяйки съответните правилници да бъдат променени съответно и числата за тези такси, наистина за нас е важно младите хора да ги насърчаваме да остават в града като им се предоставят такива различни социални придобивки по възможностите на бюджета на общината.

Кънева - От името на групата съветници от ПП „Българска нова демокрация" искам да изкажа мнение по предложения бюджет за 2020г. на Община Ямбол. Това е първата година от този мандат на новото ръководство на Община Ямбол и първия бюджет, който новото ръководство внася за приемане. Той трябва да очертава политиките във всяка една сфера, финансирана от Общината. Най важната характеристика на бюджета са приоритетите, които има управлението на Общината и които ясно трябваше да личат от предложения бюджет. Важен момент от този бюджет трябваше да е предизборната програма на кмета и общинските съветници, обещанията поети към гражданите, които да бъдат отразени в него. Този бюджет трябваше да е и началото на изпълнението на Управленската програма на кмета за 4-те години управление, която да предложи на Общинския съвет съгласно ЗМСМА. Закона е толерантен към първия мандат на всеки кмет и все още не е дошъл крайния срок за представянето й на нашето внимание. Така днес приемаме бюджет, без да сме наясно с Програмата на кмета и неговите приоритети. Това, че над 90 % от бюджета в цифрово изражение и съотношения повтаря бюджета от 2019 г. -нека всеки от вас да прецени добре ли е или не, но сравнявайки двата бюджета, човек остава с чувството за липса на собствено виждане, липса на стратегическо виждане за развитие на града, което се цели с приемането на бюджета. Един от най-важните приоритети, засягащи всеки жител на града е благоустрояването на кварталите. Защо не виждам началото – например тази година да се изградят детските площадки, догодина да се изградят паркингите, следващата година улиците и тротоарите и града ни да стане красиво място за живеене, каквото всички ние, без изключения, обещавахме на гражданите. В тази връзка предлагам да се изградят тази година 5 нови детски площадки - по 1 в кварталите Възраждане, Левски, Зл. рог, Хале и Бенковски. Приблизителната стойност на 1 площадка е 20 хил. .лв. Правя конкретно предложение за промени по бюджета:  Увеличаване на дейност 619 § 52-00 със 100 000 лв. за изграждане на 5 броя детски площадки, по 1 в кварталите Възраждане, Левски, Зл. рог, Хале и Бенковски. Намаляване на дейност 122 § 10-00 със 100 000 лв. Предложението ми е в синхрон с политиката на новото ръководство на Общината за икономии. Прави впечатление намаляване на средствата за Озеленяване от 1 200 000 лв. 2019г. на 763 000 лв. за 2020г. При запитването ми към общинската администрация ми беше отговорено, че обема ще се запази, но тази разлика в р-р на около 500 000 лв. ще се възложи на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт". Но не ги виждам в бюджета на ОП. Каква е политиката на Общината за тази дейност за 2020г. на мен поне не ми стана ясно.

Ревански – Искам да благодаря на г-н Стойков и на тяхната група за подкрепата на този бюджет. Всички казаха, че е консервативен, но всички знаем, че в хода на тази година той може да бъде променен с решение на ОбС и според мен ще има и други добри проекти, които ще ви помолим да подкрепите. В изказването преди малко на този, който също така ни критикува относно този бюджет, искам да каза, че това са нашите първи три месеца от предстоящите четири години от този мандат. Относно озеленяването и сумата, която сме намалили от 1 200 000 лв. на 700 000 лв. евентуално този човек, който е помолил да попитате за това или фирмата може да им предадете, че за 1 200 000 лв. това е доста сериозна сума за озеленяване, така доста хора тук в ОбС са наясно как са се харчили тези суми, как са се „усвоявали“, така че аз смятам, че за 700 000 лв. ще си свършим работата, дори и тази сума ми се струва висока, но все пак е консервативен бюджета, може би догодина ще бъде още по-различна.

Чолаков – Имам няколко неща, които искам да споделя и като предложения евентуално да влязат в проектобюджета за новата година. Става въпрос за следното, аз познавам г-н Ревански, Енчо Керязов, Михаил Керемидчиев от деца най-вече Валентин Ревански, който е един човек обичащ спорта, милеещ за спорта и подпомагащ спорта. Разглеждайки бюджета какво ми направи впечатление, консервативен, само една детска площадка и то в кв. „Диана“ бл. 6, затова се обръщам точно до него блок има друга такава. По-добре да измислим някъде, където има недостиг на детски площадки и да я сложим там, където няма. Добре е да има повече, защото има недостиг на такива детски площадки, а в момента говорихме за детски ясли и т.н., за да можем да провокираме младите хора да останат в Ямбол, добре е и да се грижим за тях, има доста квартали, в които липсват и предлагам средства на шестмесечието, когато се прави преразглеждане на бюджет, ако има от събрани повече пари в събиране на просрочени вземания в предвид на това сега да не взимаме бюджета да го мачкаме или да взимаме от резерв. От резерв трябва да ви кажа, че много смело подхождате да взимате пари от там, резерв е само за спешни нужди или от икономии на издръжката на ОА, също. Когато се направи една такава рекапитулация моля, тогава да се погледне дали е възможно да ги заделим за тези детски площадки. Това, че запазвате бюджета за спорт, приветствам Ви, аз лично очаквах малко увеличение, но приемаме, че е за първа година и е съвсем нормално да се подходи малко по-плахо, няма нищо лошо, но трябваше да направите според мен и по-конкретни предложения за спорта, да имате като идея в главата, защото ще оставим в една комисия, в която комисия не знаем дали ще попаднат най-подходящите хора и най-трезво мислещите. Добре е и Вие да имате като идея как искате да изглежда спорта на Ямбол, защото трябва да Ви кажа, че, когато мислихме наредбата за оценка и разпределение на средства, които разпределяхме тогава от 2007 г. до коя година, след това ме викаха в Бургас и Варна да им казвам каква е нашата система, мисля че беше една справедлива система на оценка и разпределение на средствата. Затова Ви моля, Вие да се намесите по-сериозно и да участвате в тази комисия, и евентуално, за да бъдат наистина правилно оценени и разпределени средствата. 

Ревански – Във връзка с детските площадки Ви приемам критиката г-н Чолаков, искам само да кажа, че в кв. „Възраждане“ предстои да се изгражда един нов търговски комплекс, който в проекта му има проектирана и ще бъде изпълнена една голяма детска площадка и аз мисля, че е добре да се възползваме да спестим нещо. Относно детските площадки, които имаме, аз мисля, че има нужда от изграждане на нови детски площадки, но трябва на първо място да обърнем вниманието на поддръжката на старите, тъй като там имам особено големи претенции и дано общинската фирма, която сега я преструктурираме да си свърши работата. Там ще бъде малко по-безкомпромисен около работата на общинските фирми, ако не се справят ще търсим други мерки, това е, което мога да кажа. Искам да кажа, че според мен относно детски площадки, игрища и такива подобни комплекси, според мен ние трябва да имаме политика върху тях. Аз лично съм за това, което съм виждал в Европа, правят се такива големи детски площадки с игрища за по-големи, за юноши и за младежи, плюс заведения за обществено хранене, където хората от квартала се събират и е едно хубаво място, за да се срешат хората и за социални контакти. Ние имаме един такъв по-голям проект, който го подготвяме и ще го представим на ОбС и на гражданите и ако одобрят предполагам, че ще го реализираме.

Илчев – Предлагам да прекратим дебатите.

Шиков – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – 3

            Приема се.

Преминаваме към гласуване на предложенията, единайсет са на брой.

Първото предложение е на ПК ЗСДСИ за увеличаване средствата за помощи по решение на ОбС с 8 хил. лв. като по четири се вземат от издръжката на ОбС и ОА.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Следващите пет предложения са по КР и средствата се взимат от предвидените за изграждане на кръстовища - 10 хил. лв. за проектиране на футболно игрище в ПГЗ „Хр. Ботев“.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

6 хил. лв. за закупуване на два броя колонни климатика в Мл. Дом.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

20 хил. лв. за изграждане на спортна площадка в кв. Каргон, бивше ОДК.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

6 хил. лв. за изграждане на детска площадка до бл.82, ул. „Кр. Марко“.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

27 хил. лв. за проектиране на кръгово кръстовище при ХЕС.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Увеличаване субсидията на Куклен театър с 1500 лв. от резерв.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Увеличаване сумата за детски ясли с 80 хил. лв. от резерв.

(за ползвана на ДЯ безплатно)

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 9                          против – 17                           въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

За средствата по Програмата за развитие на читалищната дейност увеличаване с 3 хил. лв. от резерв.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Увеличаване сумата за детски ясли с 40 хил. лв. от резерв.

(намалявана на таксата за ДЯ от 34 на 17 лв.)

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

По предложението на г-жа Кънева за предвиждане 100 хил. лв. за изграждане на пет броя детски площадки, сумата да се вземе от издръжката на ОА.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                          против – 9                             въздържали се – 16

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя с приетите промени.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година и ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2020 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 65 209 453 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 42 381 026 лв., в т.ч.:

-         Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 39 192 417 лв.

-     Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 110 479 лв.

- Преходен остатък от 2019 г. от делегираните от държавата дейности в размер на 3 078 130 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 22 828 427 лв., в т.ч.:

-                     Данъчни приходи в размер на 8 480 000 лв.

-                     Неданъчни приходи в размер на 9 346 000 лв.

-                     Трансфери за местни дейности в размер на 3 353 500 лв.

-     Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 1 944 425 лв. в местни дейности за следните проекти:

Ø „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол през периода 2019-2021 г.“

Ø  „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол“

Ø „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза“

Ø „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол“

Ø  „Приеми ме 2015“

Ø  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол“

Ø  „Осигуряване на топъл обяд 2016“

Ø  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

-         Финансиране на бюджетното салдо 3 593 352 лв.

1.2. Разходи в размер на 65 209 453 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 42 381 026 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 1 308 275 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 21 520 152 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 300 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2019 г. в размер на 5 714 875 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. в размер             3 527 890 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 516 600 лв., Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2020 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 380 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол –   9 500 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 1 000 лв.;

4.6. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 501 240 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 480 240 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 21 000 лв.;

4.7. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв.

4.7.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвети” - 6 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 40 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-       в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

                  8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 20 672 492 лв. Приложение № 16.

                9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г.

               10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

               11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 6 000 000 лв.;

               11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 9 000 000 лв.

               12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 25 907 446 лв.

               13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 25 000 000 лв.

               14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 100 000 лв.

               15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

                 17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  18.3. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

            Приети промени:

 

1.     увеличаване на средствата за Помощи по решение на Общински съвет – от 2 000 лв. на 10 000 лв., дейност 123 „Общински съвети“, §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на: дейност 123 „Общински съвети“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв. и от дейност 122 „Общинска администрация“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв.

 

2.     промяна по т.2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., Приложение № 4:

-         да отпадне обект: "Изграждане на нови кръстовища както следва:  I- етап - кръстовище от ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска"; II- eтап- кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Крали Марко"", дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 69 000 лв.

 

-          да бъдат включени следните обекти:

Ø  „Проектиране и изграждане на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев““, дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 10 000 лв.;

 

Ø  „Закупуване на колонни климатици 2 бр. за Младежки културен център "Георги Братанов" – гр. Ямбол“, дейност 898 "Други дейности по икономиката", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;           

 

 

Ø  „Проектиране и изграждане на спортно игрище за баскетбол и футбол на малки вратички, ПИ 87374.554.185, кв. Каргон, гр. Ямбол“, дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 20 000 лв.;   

 

Ø  „Проектиране и изграждане на детска площадка в района на бл.82, ул. “Крали Марко“, гр. Ямбол“,  дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", § 52-00Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;      

 

 

Ø  „Проектиране и изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. “Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. “Ормана“ и ул. “Пирин“, гр. Ямбол“, дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиранеПриходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 27 000 лв.

 

3.     увеличаване на трансфер за КТ „Георги Митев от 35 000 лв. на 36 500 лв.  по          § 61-02 „Трансфери между бюджети –предоставени трансфери (-)“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 1 500 лв.

 

4.     увеличаване на субсидия за читалищата в община Ямбол чрез дофинансиране от местни приходи дейност 738Читалища“, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ от 21 000 лв. на 24 000 лв., като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 3 000 лв.

 

5.     намаляване на приходите по §  27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ от 250 000 лв. на 210 000 лв. и намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с (-) 40 000 лв.

 

 

Шиков – Има внесено питане от г-н Ив. Кърцъков, по правилник му давам думата да го огласи.

Кърцъков – Чете питане. (приложено към материалите по заседанието)

Шиков – Има изготвен отговор на питането, г-н Илчев ще го огласи.

Илчев – Чете отговор на питане от Ив. Кърцъков. (приложен)

Г-н Кърцъков изрази мнението си по отговорите на поставените въпроси.

 

Шиков – Поради изчерпване на дневния ред закривам петото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол: (п)

 

                                                                                                          Антон Шиков

 

 

 

                                                           Протоколисти:  (п)

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

                                                                                              (п)

 

                                                                                              Ан. Господинова

 

Гласуване по точка от дневния ред: 12/30.01.2020

* Заглавие: Т.6 ВН.

* Час на гласуване: 30.01.2020 10:02, Вид на гласуването: 1 - Над 50% от присъстващите

ГЛАСУВАЛИ: 33

* ЗА: 33

* ПРОТИВ: 0

* ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

#

Гласувал

Група

Вот

38

888 888

 

 

26

адв. Георги Георгиев

БНД

 

2

Александър Стойков

ГЕРБ

ЗА

21

Анатоли Станилов

пд

ЗА

1

Антон Шиков

пд

ЗА

22

Антонио Динев

ПД

ЗА

14

Атанас Илчев

ПД

ЗА

17

Валентин Вълчев

ПД

ЗА

6

Георги Георгиев

ГЕРБ

ЗА

20

Димитър Горнаков

ПД

ЗА

8

Димитър Рунков

ГЕРБ

 

25

Еленка Кънева

БНД

ЗА

5

Емилия Кремъкова

ГЕРБ

ЗА

7

Ефтим Важаров

ГЕРБ

ЗА

10

Ивайло Симеонов

ЗС

ЗА

12

Ивайло Христов

пд

ЗА

23

Иван Тахчиев

пд

ЗА

24

Иван Чолаков

БНД

 

34

Калоян Калиманов

БСП

ЗА

28

Капка Иоргова

БСП

ЗА

29

Катя Георгиева

БСП

ЗА

30

Красимир Йорданов

БСП

ЗА

36

Кръстьо Петров

АТАКА

ЗА

16

Любомир Керемедчиев

ПД

ЗА

27

Мариета Сивкова

БСП

ЗА

13

Мария Тюфекчиева

ПД

ЗА

32

Недялка Петкова

БСП

ЗА

37

Петър Личев

знс

ЗА

31

Райно Георгиев

БСП

ЗА

33

Румен Банков

БСП

ЗА

35

Русин Ребров

БСП

ЗА

19

Славка Балчева

пд

ЗА

18

Станислав Говедаров

пд

ЗА

9

Стойко Стойков

ГЕРБ

ЗА

3

Татяна Петкова

ГЕРБ

ЗА

15

Тодор Тодоров

ПД

ЗА

4

Явор Брънков

ГЕРБ

ЗА

11

Ясен Киров

ГЕРБ

 


Гласуване по точка от дневния ред: 15/30.01.2020

Заглавие: Т.9 ВН.

Час на гласуване: 30.01.2020 10:10, Вид на гласуването: 2 - Над 50% от общия брой общински съветници

ГЛАСУВАЛИ: 35

ЗА: 35

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

#

Гласувал

Г рупа

Вот

38

888 888

 

 

26

адв. Георги Георгиев

БНД

 

2

Александър Стойков

ГЕРБ

ЗА

21

Анатоли Станилов

ПД

ЗА

1

Антон Шиков

ПД

ЗА

22

Антонио Динев

ПД

ЗА

14

Атанас Илчев

ПД

ЗА

17

Валентин Вълчев

пд

ЗА

6

Георги Георгиев

ГЕРБ

ЗА

20

Димитър Горнаков

пд

ЗА

8

Димитър Рунков

ГЕРБ

 

25

Еленка Кънева

БНД

ЗА

5

Емилия Кремъкова

ГЕРБ

ЗА

7

Ефтим Важаров

ГЕРБ

ЗА

10

Ивайло Симеонов

ЗС

ЗА

32

Ивайло Христов

ПД

ЗА

23

Иван Тахчиев

ПД

ЗА

24

Иван Чолаков

БНД

ЗА

34

Калоян Калиманов

БСП

ЗА

28

Капка Иоргова

БСП

ЗА

29

Катя Георгиева

БСП

ЗА

30

Красимир Йорданов

БСП

ЗА

36

Кръстьо Петров

АТАКА

ЗА

16

Любомир Керемедчиев

ПД

ЗА

27

Мариета Сивкова

БСП

ЗА

13

Мария Тюфекчиева

пд

ЗА

32

Недялка Петкова

БСП

ЗА

37

Петър Личев

знс

ЗА

31

Райно Георгиев

БСП

ЗА

33

Румен Банков

БСП

ЗА

35

Русин Ребров

БСП

ЗА

19

Славка Балчева

пд

ЗА

18

Станислав Говедаров

пд

ЗА

9

Стойко Стойков

ГЕРБ

ЗА

3

Татяна Петкова

ГЕРБ

ЗА

15

Тодор Тодоров

пд

ЗА

4

Явор Брънков

ГЕРБ

ЗА

И

Ясен Киров

ГЕРБ

ЗА

 


Гласуване по точка от дневния ред: 16/30.01.2020

  Заглавие: Т.10 ВАР. II

Час на гласуване: 30.01.2020 10:13, Вид на гласуването: 2 - Над 50% от общия брой общински съветници

ГЛАСУВАЛИ: 34

ЗА: 33

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

#

Гласувал

Г рупа

Вот

38

888 888

 

 

26

адв. Георги Георгиев

БНД

 

2

Александър Стойков

ГЕРБ

ЗА

21

Анатоли Станилов

пд

ЗА

1

Антон Шиков

пд

ЗА

22

Антонио Динев

ПД

ЗА

14

Атанас Илчев

пд

 

17

Валентин Вълчев

пд

ЗА

6

Георги Георгиев

ГЕРБ

ЗА

20

Димитър Горнаков

пд

ЗА

8

Димитър Рунков

ГЕРБ

 

25

Еленка Кънева

БНД

ЗА

5

Емилия Кремъковз

ГЕРБ

ЗА

7

Ефтим Важаров

ГЕРБ

ЗА

10

Ивайло Симеонов

ЗС

ЗА

12

Ивайло Христов

пд

ЗА

23

Иван Тахчиев

пд

ЗА

24

Иван Чолаков

БНД

ЗА

34

Калоян Калиманов

БСП

ЗА

28

Капка Иоргова

БСП

ЗА

29

Катя Георгиева

БСП