РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022 г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

       1. Одобрява промени по разходната част на бюджета на община Ямбол за 2022 г., както следва:

По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

по разхода

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Дейност 123 „Общински съвети”

Увеличава § 10-00 „Издръжка“ с 25 000 лв.

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството  и регионалното развитие“

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 89 620 лв.

Дофинансиране

по разхода

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 64 620лв.

 

 

 

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. да бъде включен обект:

- „Основен ремонт на сградата на  ОУ „Христо Смирненски“, с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии, с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 64 620 лв.

 

3. Променя лимита за разход по т.6.5 от решение по т.5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022г. както следва:

 По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.“