ПРОТОКОЛ № L

 

            Днес, 29.12.2022г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0194/21.12.2022г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Емилия Кремъкова и Стойко Стойков.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри петдесетото заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за УРОС за 2023г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ Съгласие, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, ул. „Г. С. Раковски“ 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 идеална част от общински застроен ПИ 87374.523.35 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Странджа" № 73-75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗПОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление на имоти ЧОС на ГД ПБЗН - МВР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 11-Е-128.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж, ул. Будак Стоян войвода 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на „Диагностично-консултативен център №1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД върху общински имот 87374.19.80 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД върху общински имот 87374.19.111 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД върху общински имот 87374.19.916 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане плана за регулация за 4 УПИ, кв. 167, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40; УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72; част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имаме предложение за отпускане на ЕФП, което ви е раздадено с материалите за сесия, предлагам да влезе в дневния ред, за да не бавим хората.

адв. Георгиев - Има направени четири писмени предложения за включване в дневния ред от група общински съветници, депозирано преди изтичане на срока за депозиране на предложения. Четирите писмени предложения касаят предварително съгласие за учредяване възмездно право на строеж върху три парцела, касаят се за м. „Червен баир“. Писмените предложения се разгледаха на ПК, взеха се съответните решения, като основанията за включване в дневния ред на тези три предложения са изложени в самите предложения, но за тези, които не са запознати с тях, ще дам едно обяснение. Същите предложения са постъпили на 14.11.2022 г. и на 18.11.2022 г., непосредствено след постъпилите предложения на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД за право на строеж по реда на чл.62, ал. 4 от Закона за енергетиката, предложенията касаят изграждане на фотоволтаични централи, право на строеж на фотоволтаична централа на м. „Червен баир“, за всеки един от трите парцела, а четвъртото предложение касае пак за същото, само че с друга идея като инициатива, за водороден парк. Основанието да искаме включването на тези предложения са следните: след постъпването на тези предложения, за жалост ОА не разпредели и не обърна внимание на тези предложения. Интересно защо се дават само предложения на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, а тези предложения бяха неглижирани. Затова нашето предложение, за да има равнопоставеност и конкуренция между търговските дружества да разгледаме и тези четири предложения, които са постъпили в дневния ред относно предварително съгласие за право на строеж.

Шиков – Четирите предложения, за които говорите бяха разгледани от ПК и бяха отхвърлени. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване включването в дневния ред на предложението за ЕФП.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на първото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 17                         против – 11                            въздържали се –  7

Не се приема.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на второто предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 16                         против – 11                            въздържали се –  8

Не се приема.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на третото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 16                         против – 10                            въздържали се –  9

Не се приема.

Подлагам на гласуване включването в дневния ред на четвъртото предложение на г-н Георгиев.

Гласували       за – 16                         против – 10                            въздържали се –  9

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 24                         против – 3                              въздържали се – 8

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

3.      Предложение относно приемане на Програма за УРОС за 2023г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ Съгласие, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, ул. „Г. С. Раковски“ 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 идеална част от общински застроен ПИ 87374.523.35 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Странджа" № 73-75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗПОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

8.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление на имоти ЧОС на ГД ПБЗН - МВР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 11-Е-128.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж, ул. Будак Стоян войвода 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на „Диагностично-консултативен център №1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД върху общински имот 87374.19.80 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД върху общински имот 87374.19.111 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД върху общински имот 87374.19.916 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно прилагане плана за регулация за 4 УПИ, кв. 167, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно даване на съгласие за изработване и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40; УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72; част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно отпускане ЕФП на Калинка Николова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков  – ПК ЗОРПК не приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Госпожа Кремъкова я няма, ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Преди няколко месеца г-н Ревански внесе едно предложение за създаване на ОП „Чистота“, тогава нашата група съветници от ПП „БСП за България“, с голямо желание очаквахме това предприятие наистина да има резултат в тази план-сметка. Какво се случва след 6 месеца? Това предприятие заработи с 9 човека и върши дейност компостиращата инсталация, тогава приехме един правилник за неговата работа, в който пишеше, че много от дейностите, които частните фирми изпълняваха по почистване, поддържане и извозване на боклуци, метене, чистене, миене на улици да отиде към това предприятие. Гледайки предложението, което ни предложиха кмета, администрацията и неговия екип, виждаме, че това предприятие ще си остане само на хартия или ще остане с много малки функции. Едното от тях ще остане компостиращата инсталация и евентуално гледайки в това предложение, което ни е предложено днес ние да гласуваме е единственото предназначение, което ще прави това предприятие освен компостиращата инсталация това е извозване на отпадъците и нищо друго. Едно друго предприятие ОП ОПЗЗС, от което ние отнехме някои тези функции и ги възложихме на ОП „Чистота“ с техния правилник. Гледайки предложението и обсъждайки го с колеги, ние виждаме, че това ОП остава с една празна надежда, както към нас, тук бяха гръмки думи и всички колеги сме го говорили още в началото на мандата, че наистина е хубаво да отнемем от частните фирми тези извозвания на боклуци, чистене на тротоари и да прехвърлим всичко към ОП. Изведнъж се оказва, че към края на нашия мандат това остава само на думи и на хартия, а не на практика. Затова ние като група няма как да подкрепим това предложение, тъй като останахме излъгани. Ако днес в това предложение беше всичко това, разбирам, че е много трудно, говорили сме го между колегите, но поне трябваше едната част. Не говоря за отпадъците, защото знам, че там е много трудно с контейнери с обществени поръчки. Поне чистотата, извозването, метенето на улици, тротоари и изчистването да бъде в това предприятие. Оказва се, че ние ще го върнем пак към старото предприятие. Гледаме, че едни обществени поръчки се обявяват в сайта за обществени поръчки, пак ще даваме на външни фирми да изпълняват тези функции, говоря за извозването на боклуците. Отново ще ни обслужва фирмата, която ги е извозвала, отново на нея ще дадем едни милиони, а ние пак останахме излъгани. Защо беше необходимо да създадем преди 5, 6 месеца това предприятие като ефекта е пак нулев.

адв. Георгиев -  Загледах се във въпросната сметка и ми направи впечатление, че дейностите, които са отразени по почистване на улиците, наистина както каза колегата са възложени на едно ОП. На дружеството, което така или иначе има сключен договор за поддържане на улиците, който изтича юни 2023 г., сме му предоставили сумата само от 35 000 лв., т.е. това ще бъде платено на дружеството ДЗЗД „Комунал Комерс Проджектс“ за почистване, което включва само извозване на отпадъци. Тук се поставя въпроса, това дружество в рамките на 6 месеца нищо ли няма да прави, за какво сме го сключили този договор, като сме страна по този договор нали трябва да го изпълняваме? Защо в тази план-сметка не са предвидени парични средства за почистването на улиците от това дружество, на което вече три години частично възлагаме извършване на тези дейности? В края на краищата изтичането на договора е юни, т.е. 6 месеца нищо ли няма да възлагаме на това дружество да работи и да чисти града?

Ревански - Ще сключим споразумение с настоящата фирма, която чисти и мете улиците, тази дейност да бъде прехвърлена на общинското дружество. А сега към г-н Калиманов, който изрече много тежки думи и смятам, че думата „излъга“ по-скоро трябва да бъде заменена с: „г-н Калиманов, Вие излъгахте“, тъй като няколко пъти съм Ви обяснявал, че ОП „Чистота“, където му възложихме метенето, почистването и озеленяването, ще бъде прехвърлено в другото ОП „Паркове и зони за отдих“, това лично го казах на г-н Калиманов, а не на Вас. Там е предвидено да има нови служители, допълнително да има хора за метене, за озеленяване, за косене. Само извозването на зелените отпадъци ще бъде възложено на ОП „Чистота“, което се занимава с компостиращата инсталация. Така че, метенето и озеленяването от тази частна фирма се надявам, ако сме готови и ако сме подготвени от първи февруари или от първи март да си го вземем ние.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – 8                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 8                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1, ал.2 и ал.3 т.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023 г.:


 

 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за приходите и разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ в община Ямбол през 2023 г.

 

П Р И Х О Д И

 

1

От  такса битови отпадъци

4 680 000

2

Други общински средства

1 062 678

3

Други приходи съгласно чл.66, ал.4 от ЗМДТ

1 000 000

4

Средства по чл.64 от ЗУО, Инженеринг на Кл. 2 на РДНО- Ямбол

395 897

 

Общо приходи

7 138 575

 

Р А З Х О Д И

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и транспортиране

За дейностите по поддържане на чистотата

За третиране на битовите отпадъци

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и транспортиране

2 009 000

0

0

0

0

2 009 000

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

1 221 060

944 835

1 467 408

3 633 303

 

 - за третиране на битовите отпадъци

 -

 -

1 221 060

 -

 -

1 221 060

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

224 352

 -

224 352

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

5 298

 -

5 298

 

- разходи за поддръжка, обновяване, проучване, вкл. рекултивирано депо

-

-

-

36 000

-

36 000

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

1 232

 -

1 232

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

55 440

 -

55 440

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

12 096

 -

12 096

 

-поддръжка и експлоатация на компостираща инсталация

-

-

-

180 320

-

180 320

 

-морфология

-

-

-

34 200

-

34 200

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

23 408

23 408

 

 - разходи за отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

1 444 000

1 444 000

 

-Инженеринг на Кл. 2 на РДНО – Ямбол 26.92% участие на община Ямбол, авансово плащане

 

 

 

395 897

 

395 897

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 496 272

0

0

0

1 496 272

 

 - поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 496 272

 -

 -

 -

1 496 272

ОБЩО

2 009 000

1 496 272

1 221 060

944 835

1 467 408

7 138 575

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.


 

2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и транспортиране – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и транспортиране, и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

20 659,00

0.96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

10 301,20

0.96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

6 905,20

0.96‰

1.04‰

4

Контейнер тип "Бобър"

1100

96

5 433,60

0.96‰

1.04‰

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и транспортиране, и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2023 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

      

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г. Допълнение

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - На заседание на ПК БФ обсъждайки точката, разглеждахме две предложения. Едното е за изграждане на строителни дейности и по оборудване и обзавеждане с оглед реформирането и създаването на старчески дом, другото предложение е компостиращата инсталация, за която говорихме. За първото предложение като група съветници подкрепяме изграждането на старчески дом на ул. „Ресен № 2“. Въпроса ми към кмета на общината е, тъй като все още предназначението, където е за тези обекти, които са на ул. „Ресен № 2“ са бившите детски градини, а за да кандидатстваме, за да сменим предназначението, първо според мен трябваше да сменим предназначението и след това да вкараме в бюджета разходи за изграждането, които евентуално с проект ще кандидатствате пред министерството за изграждане на дом за стари хора. Второто ми питане към кмета относно компостиращата инсталация е тук след получени трансфери по искането и окончателното плащане по проекта са наложени финансови корекции за компостиращата инсталация на 195 261,56  лв. Това всичкото наложени санкции ли са или допълнителни работи, които не са сложени в проекта и просто сега трябва да ги узаконим?

Ревански - За компостиращата инсталация това са непризнати разходи за закупуване на земята, която е закупена още от предното ръководство. Относно смяната на предназначението, ако ни одобрят проекта ще го направим.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Калиманов – от място – противно мнение.

Шиков – Не знам какво ще правим, ако приемем т.1, а не приемем т.2. За трета може отделно. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 7                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – 1                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси,

       1. Одобрява промени по приходната и разходната част на бюджета на община Ямбол за 2022 г., както следва:

I. По собствен бюджет на община Ямбол

Местни дейности

По прихода

Увеличава § 62-02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (-)“ с (-) 195 262 лв.

Намалява § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“ с 195 262 лв.

Местни дейности

по разхода

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството  и регионалното развитие“

Намалява § 10-00 „Издръжка“ с 39 500 лв.

Дофинансиране

по разхода

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Дейност 540 „Домове за стари хора

Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 39 500 лв.

2. Одобрява в разчета за капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. да бъде включен обект:

- „Основен ремонт на сгради с идентификатори 87374.528.376.1, 87374.528.376.2 и 87374.528.376.4 по ККарта на гр. Ямбол във връзка с промяна предназначението им в Дом за стари хора, с административен адрес – гр. Ямбол, ул. “Ресен“ № 2“, § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, дейност 540 „Домове за стари хора, с източник на финансиране собствени приходи извън обхвата на § 40, на стойност 39 500 лв.

3. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

           „Грижа в дома“

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за УРОС за 2023г. на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Йорданов - Считам, че документа, който е представен пред нас на практика не е програма за управление на общинска собственост, а е по-скоро списък с имоти за отдаване под наем и продажба. В него има кратък анализ, в който се констатира, че общинската собственост като цяло е в лошо състояние и поради липса на средства и се налага някои от имотите общинска собственост да бъдат съборени постройките, защото са опасни. Но не виждам нито едно действие, което да бъде от ОА спрямо тези констатирани проблеми. Затова искам да попитам г-н Ревански, колко от тези жилища ще бъдат ремонтирани през 2023 г.? Колко от тези опасни сгради ще бъдат съборени, след като има направена такава констатация в програмата? Колко сгради общинска публична собственост, които са от значение ще бъдат обследвани и при нужда ремонтирани? Смятате ли, че със сума, която предлагате за ремонт на общинска собственост, на общинско имущество в размер на 120 000 лв., при положение, че предвиждате приход от 4 500 000 лв. е достатъчна, за да се поддържа общинското имущество в добро състояние? И не на последно място въпрос. Нужно ли е да се тегли нов заем от 4 млн. и няколко хил. лв. за реализиране на така важни за града проекти, при положение, че към първи декември тази година имаме излишък по изпълнение на бюджета с разпореждане на общинска собственост от над 4 млн. лв.?

Ревански - Общинските имоти, които са в лошо и аварийно състояние трябва да бъдат съборени, а тези, които са за ремонт и наистина имат нужда от ремонт ,пропускате да кажете, че ОП ремонтира такива жилища, които ни излиза много по-евтино и доста по икономично. А тези, които са отдадени под наем на нуждаещи се граждани смятам, че е тяхно задължение да поддържат в добър вид жилищата, защото всички знаем какъв е наема, който плащат те. Не на последно място, скоро ни върнаха един доста голям  имот „Пехотинските казарми“ и за там също ще са ни необходими средства, за да започнем да реализираме нещо да правим в полза на града. Това, че имаме излишък към началото на декември месец, искам да кажа, че към края на декември имаме суми, които ще трябва да изплатим към изпълнители и според мен няма да бъде толкова голям излишъка, за който говорите.

Шиков – Няма други  желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 22                         против – 9                              въздържали се – 2

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година на Община Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на НЧ Съгласие, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, учредява на Народно читалище „Съгласие-1862“, ЕИК 000962745, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 20, представлявано от секретаря Иванка Лазарова, безвъзмездно право на ползване, върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол – четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, с площ 347.00 кв. м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, равно на 45.72 кв. м., актуван с АЧОС 1620/22.07.2010 г., находящ се на ул. „Търговска“ № 57, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот ПОС, ул. „Г. С. Раковски“ 7.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичeн търг обект „Банков офис и разплащателна каса“, с площ 194 кв. м., част от имот – публична общинска собственост на ул. „Георги С. Раковски“ № 7, актуван с АОС № 2 от 10.06.1997 г., при следните условия:

     -    Начална тръжна месечна наемна цена – 3534.68 лв., без ДДС

     -    Депозит – 8482.00 лв.

     -    Предмет на дейност – банков офис       

     -  Срок за отдаване под наем – до възникване на належаща общинска нужда от предоставеното помещение, но не повече от 5/пет/години

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 идеална част от общински застроен ПИ 87374.523.35 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. "Странджа" № 73-75.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на ½ идеална част от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка тридесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 257 /двеста петдесет и седем/ кв. м., находящ се на ул. „Странджа” № 73 - 75 в размер на 11 950 /единадесет хиляди деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Фатме … Мустафова от гр. Ямбол, с постоянен адрес: …

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП ПЗПОП.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Четейки предложението се сещам за едно мое предложение, когато бяхме в другата зала, когато променяхме наредбата за цените услугите и таксите, когато аз станах и защитих, че увеличението на цената на този обект няма да доведе до ползване от наематели. И се оказах прав, след два търга никой не се явява да го вземе да го стопанисва. Въпроса ми е сега какво правим, връщаме го пак на предприятието, а то какво ще го прави, г-н Ревански?

Ревански – Г-н Калиманов, ще продължи да го стопанисва, както го е правило досега.

Шиков – Най-вероятно при проява на някакъв инвестиционен интерес пак ще го прехвърляме от предприятието към общината. Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с във връзка с чл.52, ал.4 от Закона за общинската собственост:

I.                    Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари““, като в Раздел VII чл. 22, ал.1, Таблица № 1 се прибави следното имущество: „търговски обект с идентификатор 87374.559.3, с площ 2741 кв. м., ведно с построените сграда с административни функции с идентификатор 87374.559.3.1, с площ 81 кв. м. и сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2, с площ 32 кв. м, находящ се на ул. „Атанас Кратунов” гр. Ямбол“.

 

II.                 Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари", или упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат предаване и приемане на описания имот, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на управление на имоти ЧОС на ГД ПБЗН - МВР.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с бл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.28, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно за управление на Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на  населението“ - Ямбол,  следните недвижими имоти-частна общинска собственост:

            Поземлен имот,  с идентификатор 87374.558.300 по КК и КР  на гр. Ямбол, с площ 2813 кв.м.,  заедно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.1 със застроена площ 752 кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.558.300.2 със застроена площ 405 кв.м. и едноетажна сграда – метална конструкция с идентификатор 87374.558.300.4 със застроена площ 102 кв.м.,  актуван с АОС №1533/18.02.2009г.,  находящ се на адрес : гр. Ямбол, ул.“Клокотница“ № 27, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

Поземлен имот, с идентификатор 87374.539.49 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 195 кв.м., заедно с триетажна масивна сграда с идентификатор 87374.539.49.1 със застроена площ 102 кв.м., актуван с АОС №223/23.04.2001г., находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав“ №  58, за срок от 5 (пет) години,  считано от датата на подписване на договора.

Заповед за безвъзмездното управление да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински жилищен имот - апартамент, „Хале“ 11-Е-128.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 23                         против – 8                              въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА,    във връзка чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  и  чл.47,  ал.1,  т.3  от  Закона за общинската собственост  и  чл.19,  ал.3 от НРУРОЖ на Общински съвет Ямбол,   определя пазарна цена на общински жилищен имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор  87374.546.36.24.128   (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири  точка  петстотин  четиридесет и шест  точка тридесет и шест точка двадесет и четири точка сто двадесет и осем), с площ 65.48 (шестдесет и пет цяло и четиридесет и осем) кв. м., прилежащо избено помещение № 2 с площ  2.49 (две цяло четиридесет и девет) кв. м. и съответните  идеални части от общите части на сградата, находящ се на 7 (седми) етаж  от сграда с идентификатор 87374.546.36.24,  построена с  отстъпено  право  на  строеж  в  ПИ 87374.546.36  по   КК  на   град  Ямбол,  актуван с  Акт за общинска собственост  № 558 от 24.04.2002г., с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Хале”,  бл. 11, вх. Е, ет. 7, ап. 128,в  размер на  59 500.00 лв. (петдесет и девет хиляди и петстотин лева) крайна цена, на която да  бъде  извършена  продажбата му на Дичка … Стаматова.

Заповед за продажбата да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж, ул. Будак Стоян войвода 21.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 28                         против – 1                              въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Ямбол да се учреди право на строеж на Радослав … Панайотов, с местоживеене: гр. Ямбол,  от 20 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.553.482, по КК на град Ямбол, целият с площ 519 кв. м. за строителство на жилищна сграда с РЗП: 50 кв. м., за  допълнително право на строеж в размер на 20 кв. м., във връзка със съгласуван и одобрен инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ VII-5523 /ПИ 87374.553.482/, кв. 134, гр. Ямбол“ и определя пазарна цена в размер на 1 631.30 лв. /хиляда шестстотин тридесет и един лева и тридесет ст./ без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно процедура за организиране на публичен търг за отдаване под наем на помещение в сградата на „Диагностично-консултативен център № 1 – Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, да бъде организиран публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели, находящо се в сградата на лечебното заведение на ул. „Христо Смирненски“ № 2 при следните условия:

-      Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 24.02.2023 г. от 10.00 ч.

-      Място на провеждане – сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Ямбол

-      Срок на отдаване под наем – 5 години

-      Начин на плащане на месечната наемна цена до 30-то число на текущия месец по банкова сметка:

IBAN BG07UNCR96601088322512

BIC код UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“ АД

 

-      Начална тръжна цена - 332.12 лв.

-      Депозит за участие – 1000 лв.

-      Определеният депозит се внася до 23.02.2023 г.

-      Тръжната документация е на стойност 30.00 лв. и се получава в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД на ул. „Христо Смирненски“ № 2, след представяне на документ за платена такса на гише „Регистратура“ до 23.02.2023 г.

-      Таксата за участие в търга е 20.00 лв.

-      Заявленията за участие в търга се приемат от 9.00 ч. до 10.00 ч. на 24.02.2023 г. в сградата на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД

-      Осъществявана дейност в обекта – търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина

-      В случай на необходимост, повторно провеждане на търга ще се състои на 14.03.2023 г.

-      Други условия – обслужване на клиенти 24 часа в денонощие

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора

-      Преустройство на помещенията по условията на Закона за устройство на територията, при необходимост ще се извърши за сметка на наемателя

-      Стартиране на търговската дейност  - след въвеждане на обекта в експлоатация

 

II. Упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1" ЕООД върху общински имот 87374.19.80 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - След като разгледахме предложението в нашата група, мислим да предложим по т. 2, която касае срока на валидност на предварителното съгласие, да го намалим от 24 месеца на 18 месеца.

Калиманов - На 31 заседание на ОбС  - Ямбол, проведено на 10.03.2010 г. е взето решение да ни бъдат предоставени имоти военна собственост от Министерство на отбраната за ползване на конкретни цели. Искам да зачета решението, с което тогава ОбС - Ямбол през 2010 г. е приел тези имоти да бъдат използвани и затова са ни дадени от Министерството на отбраната: „ На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие община Ямбол да придобие военни имоти с идентификатори по кадастралната карта на град Ямбол, които ще бъдат използвани в интерес на населението на общината, за разширяване на устройствените зони, за комплексно застрояване, възможност за изграждане на нови търговски центрове, жилищно строителство, зони за отдих и необходимата инфраструктура…“. Гледайки това предложение, което ни е предоставено за гласуване след 12 години, виждаме, че това нещо, което тогавашния ОбС – Ямбол е приело и тогава МО, когато е предоставило тези имоти, всъщност сега отново предстои една такава процедура за нови пет имота. И доколкото ми е ясно такова решение пак ще приемем. Не за фотоволтаици, а за изграждане на жилища, спортни площадки, зони за отдих и паркове, бихме подкрепили едно такова предложение.

Ревански – Г-н Калиманов, искам да попитам какво беше построено там за 12 години? Имаше ли нещо построено там? Вие там ходили ли сте? Обърнахте ли внимание, че в нашето предложение този имот, който е най-атрактивен на околовръстния път от 60 дка. си го запазваме? Обърнахте ли внимание на това и защо не го казахте?

адв. Георгиев – Аз не смятам, че ние тук сме ученици и г-н Ревански трябва да ни се кара от микрофона на тази зала. Напротив, той трябва да отговаря на въпросите, които ние поставяме и не с назидателен тон, защото назидателния тон може да го използва само по отношение на жена си и на децата си.

Шиков – Г-н Георгиев, същото се отнася и за Вас.

адв. Георгиев – Аз само обяснявам г-н Председател.

Шиков – Благодарим Ви за обяснението, не сме деца.

адв. Георгиев – По отношение на трите предложения, които са внесени. Стана много сериозна дискусия по отношение на тези три дружества, които кандидатстват сега за предварително съгласие относно тези парцели за даване на бъдещо право на строеж върху тези три парцела. Колеги, когато се четат предложенията внесени от кмета Ревански, трябва да се има предвид, че в тези предложения се съдържат неверни обстоятелства. Неверните обстоятелства са следните: първо, въпросната личност, която се твърди, че е закупила от частни лица фирма Алдо, която няма нищо общо нито с „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, нито с „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, нито с „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД. На следващо място трябва да се каже, че миналия месец имаше една пресконференция, която се даде в Областна администрация Ямбол, на която присъства лицето Гюнтер Медерле, който е истинския собственик на Ексе солар в Италия, т.е. г-н Камизани няма нищо общо с тази търговска фирма в Италия, която произвежда солари. Това е записано тук в предложението, което е невярно. По отношение на парцелите, с които иска бъдещо съгласие за право на строеж. Общата инвестиция, която предлага „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД върху тези 3 парцела е върху 23 дка. Това е извода, който се прави от предложенията за инвеститор клас В, т.е. няма как да му дадеш върху 650 дка. За бъдещо съгласие, за право на строеж, когато той ще прави инвестиция върху 23 дка. освен чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката има и чл.62, ал.9, което не знам дали от ОА са го прочели, но аз ще ви го зачета, а именно, че: „Лицата по ал.1 са възложители на строителството на тези обекти по смисъла на чл. 161 от ЗУТ“. За да е възложител това лице трябва да е собственик на терена или да има учредено право на строеж, т.е. няма как ние да сме му дали такова съгласие за учредяване право на строеж без да има качеството на възложител. И това, което го гласуваме в момента е една голяма глупост. Не мога да разбера каква е тази масирана кампания за толериране на тези три компании, при положение, че има и други предложения върху тези терени. И не мога да разбера защо ние казваме, че това „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД трябва задължително на тях да дадем, а другите компании, едната иска да разкрие 150 работни места. Защо не им дадем право на конкуренция, да кажат ами хубаво и ние искаме право на строеж, и ние ще дадем еди какво си за града, никой не говори за това нещо. Ние натискаме „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД да вземат, не мога да го разбера това нещо. Няма логично обяснение защо е този протекционизъм от страна на кмета по отношение на тези три компании. Решенията според мен са и в нарушение на Закона за енергетиката, защото няма как дадем предварително съгласие за такова нещо. В тази връзка ще помоля колегите да гласуваме „против“ тези направени предложения.

Миланов – проц. – Ще го кажа за пореден и не за последен път колеги. В правилника пише, че кмета се изказва след като свършат изказванията на общинските съветници.

Миланов – Нашата група е от 15 години и следва една политика, че общинското имущество трябва да носи приходи, дали като ние го експлоатираме или като го продадем на някой, който знае как да го използва. В тази връзка аз и колегите ми най-вероятно ще гласуваме „за“ това предложение, защото ще гласуваме и за това предложение, което беше внесено от други инвеститори в тези три имота. Надявам се следващия път да не се налага да ги вкарваме по този ред, по който го направихме днес, а председателя да ги вкара в дневния ред, както пише в правилника ни, за да можем да гласуваме там „за“. Ако има други ще гласуваме отново „за“, защото аз съм за това, който има желанието и е проявил такова писмено ние да му дадем възможността да инвестира в тези имоти. Ние ще решим на каква цена ще го дадем и си мисля, че конкурентното начало е добро. Призовавам ви, както гласувате този път, така да гласувате и на следваща сесия за следващите, които ще предложат отново да инвестират в тези имоти, така че се замислете, благодаря.

Ревански – Относно законосъобразността на това решение има практики в други общини и те са посочени. Благодаря на г-н Миланов, той наистина е прав, че трябва да минат изказванията на всички съветници и тогава да имам възможността да се изкажа аз. Искам да се извиня, ако съм бил с малко по-остър тон към г-н Калиманов, г-н Георгиев е прав, но понякога човек, когато е наранен може така да си изпусне нервите. Да не забравяме за тези нови инвеститори, че преди 12 месеца имахме инвеститори и от Дания, които също ги прогонихме и не всички общински съветници, а една друга група. Искам да призова всички да гласуват по съвест, това е право на ОбС да реши дали да си даде предварителното съгласие на тези инвеститори.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Христов.

Гласували       за – 19                         против – 6                              въздържали се – 5

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – 6                              въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 12                            въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 105 216 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, ЕИК 206618781.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД върху общински имот 87374.19.111 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – Отново предлагаме по т. 2, която касае срока на валидност на предварителното съгласие, да го намалим от 24 месеца на 18 месеца.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Христов.

Гласували       за – 19                         против – 5                              въздържали се – 4

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 23                         против – 6                              въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 11                            въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 325 418 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на  „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ ЕООД, ЕИК 206983755.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД върху общински имот 87374.19.916 за изграждане на енергиен обект.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - Отново предлагаме по т. 2, която касае срока на валидност на предварителното съгласие, да го намалим от 24 месеца на 18 месеца.

Шиков – Предложението е от нашата група, така че мога да кажа каква е мотивировката. Тя е, за да бъде поставен под известно напрежение инвеститора, за да си свърши по-бързо задълженията, които се очакват от него, а не да се проточи във времето.

Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Христов.

Гласували       за – 20                         против – 6                              въздържали се – 5

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 24                         против – 9                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 20                         против – 11                            въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 за изграждане на обект „Фотоволтаична електроцентрала“ върху поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 170 946 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 18 месеца от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно при подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“ ЕООД, ЕИК 206983004.

 

 

            д-р Влахова – отр. вот - Гласувах отрицателно, защото фирма „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ“ ЕООД е създадена на 17 юни 2022 г., почти по същото време, по което се реши да се обяви м. „Червен баир“ за инвестиционни намерения. По едно и също време не се допускат и други инвеститори, което буди съмнение за предварителни договорки.

 

 

            адв. Георгиев – Искам 10 мин. Почивка от името на нашата ГС.

            Шиков – Обявявам почивка до 10.22 ч.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за 4 УПИ, кв. 167, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I.                        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XXXIV-118, УПИ XXXV-204, УПИ XXXVI-115 и УПИ XL-119, в кв. 167, по регулационния план на СО “Кринчовица“ - гр. Ямбол и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектни идентификатори, както следва:

-      87374.512.525, с проектна площ: 21 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.523 и образува УПИ XL, в размер на: 238 лв. без ДДС

-      87374.512.526, с проектна площ: 17 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.528 и образува УПИ XXXIV, в размер на: 193 лв. без ДДС

-      87374.512.533, с проектна площ: 7 кв. м., който се придава към ПИ 87374.512.532 и образува УПИ XXXVI, в размер на 79 лв. без ДДС

 Общата стойност на описаните в т. I имоти в размер на 510 лв. без ДДС е цената, на която същите да се продадат на „Балкан Фрейт“ ЕООД.

 

II.                     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ дава съгласие Община Ямбол възмездно да придобие от „Балкан Фрейт“ ЕООД поземлени имоти с проектни идентификатори, както следва:

-      87374.512.524, с проектна площ: 9 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.512, в размер на: 102 лв. без ДДС

-      87374.512.527, с проектна площ: 5 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 57 лв. без ДДС

-      87374.512.530, с проектна площ: 6 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 68 лв. без ДДС

-      87374.512.531, с проектна площ: 7 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.512.484, в размер на: 79.10 лв. без ДДС

-      87374.512.534, с проектна площ: 6 кв. м., който се придава към улица - ПИ 87374.573.134, в размер на: 68 лв. без ДДС

Общата стойност на описаните в т. II имоти в размер на 374.10 лв. без ДДС е цената, на която същите да се закупят от Община Ямбол.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото. СХЕМА

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на ПЕНКО Г. ВАНГЕЛОВ от гр. Ямбол и МИЛЕНА П. ВАНГЕЛОВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.26.246 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „за производство, търговия и услуги“.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.26.246 да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-26.246, с отреждане „за производство, търговия и услуги“ в кв. /масив/ 26. В номера на урегулирания поземлен имот да се впише номера на идентификационния номер на поземления имот. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР на УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40; УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72; част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на:

      УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40

      УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72

      Част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

 

2.         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на:

      УПИ I-за жилищно строителство и КОО в кв. 152 по плана на гр. Ямбол – ж. к. „Граф Игнатиев“ по отношение на ПИ с идентификатор 87374.548.40

      УПИ II-озеленяване в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. „Каргон“ по отношение на част от ПИ с идентификатор 87374.549.72

      Част от ПИ с идентификатор 87374.549.443 в неурегулирана територия

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане ЕФП на Калинка Николова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Шиков - Няма допълнения по приложения материал. Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми, отпуска еднократна финансова помощ на Калинка … Николова от гр. Ямбол, живуща на … в размер на 600 лв. (шестстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС” от бюджета на Община Ямбол.

 

 

 

Шиков – Господин Кърцъков е тук и ще помоля кмета и ОА за отговора му, тъй като до сега не е постъпил. Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесетото заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 26 януари 2023г.

 

 

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова