РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ,

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 9 МАРТ  2007г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1.Предложение относно меморандум споразумение с „Язаки Европа” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            2.План за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол за 2007г.                                                                                                                ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            3.Предложение относно финансова помощ на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ант. Антонова

            4.Предложение от кмета на общината относно изменения и допълнения на НРУРОЖ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            5.Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            6.Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            7.Предложение относно приемане плана за работа на ОбС Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ж. Желев

            8.Предложение относно кандидатстване по програма „Деинстуционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рисковите групи”, фаза ІІ.                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            9.Предложение относно изменение и допълнение на НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            10.Предложение относно актуализиране на цени по наемни договори и базисни цени.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            11.Предложение относно доброволна делба на съсобствено имущество в „Инвестстройпроект” ЕООД с общини Тунджа и Стралджа.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            12.Предложение относно временно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост (сграда на у-ще „Стр. Кринчев”) на дирекция „Бюро по труд” Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            13.Предложение от кмета на общината относно промяна на решение по т.18.2 от дневния ред на 37 сесия, второ заседание, 05.12.2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

            14.Предложение от Ал. Братанов относно отпускане еднократна помощ на Ал. Русев за възстановяване щети от наводнение по сграда – паметник на културата.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ал. Братанов

            15.Предложение относно даване съгласие за допускане изработването на проект за изменение на действащия ПУП - ПР по искане на „Диана бус” ЕАД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно меморандум споразумение с „Язаки Европа” ООД.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Общински съвет – Ямбол одобрява подписания Меморандум – Споразумение между Община Ямбол и „Язаки Европа” ООД с корекции по т.7.2.3. „Община Ямбол ще съдейства за промени в профилите на общинските гимназии и специалности в държавните училища ...”

 Задължава кмета на община Ямбол да внесе анекс към подписания Меморандум – Споразумение, съобразен с всички посочени забележки.

2.Да се предвидят необходимите до 500 000 лв. в бюджета на Община Ямбол за 2007г. за изпълнение на поетите задължения.

3.Допълнителните споразумения по т.10 от Меморандум – Споразумението да се внасят предварително в ОбС Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА – План за приватизация на общинска собственост в Община Ямбол за 2007г.           

                                                                                               ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

            1. Утвърждава Плана за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2007 година.

            1.1.НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

            - Магазин на ул. "Страхил" № 25;

            - Магазин на ул. "Тракия" № 16;

            - Магазин (бивш оказионен) на пл. "Стр. Кринчев";

            - Обект Нова болница" - незавършено строителство с прилежащ терен.

            - Сграда – частна общинска собственост, намираща се на ул. „Ресен” № 2;

            - Обект на ул. „Д. Благоев” № 17.

 

            2. Възлага на кмета на общината да организира и проведе открити конкурси по реда на чл.4, ал.2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

            3. На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, възлага на кмета да извърши маркетинг за предстоящите продажби чрез публично оповестени конкурси по реда на Глава шеста, раздели I и II от Наредбата за търговете и конкурсите на общинските нежилищни имоти по т. 1.1.

            Оповестяването да се извърши чрез :

            а). публикуване на Бюлетина и Информационните карти в един местен ежедневник и в сайта на Общината в Интернет.

            б). предоставяне на Бюлетина и Информационните карти на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Българска стопанска камара и Търговско-промишлена палата.

 

ПЛАН

 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

 

 

            I. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2007 г.

 

            Изпълнявайки Плана за приватизация през настоящата 2007 г., съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Община Ямбол определя приоритетите в своята дейност както следва:

            1. Създаване на неограничен достъп при провеждане процедурите по извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация.

            2. Осигуряване на средства за: покриване разходите за приватизация; попълване на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и фонда на разпореждане на общинския съвет.

            3. Следприватизационен контрол по:

            - осъществяване действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение;

            - контрол на плащанията по приватизационните договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена;

            - проверки относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в приватизираните обекти;

            - предприемане на действия за разваляне на приватизационните договори, по които е прехвърлена собствеността, когато са налице основанията за това.

 

            ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИТЕ

 

            Факторите, оказващи влияние на реалните постъпления при финализиране на приватизационните сделки са:

            1. Наличие на заинтересовани икономически субекти и броя на участниците в процеса на приватизация.

            2. Търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти.

            3. Оценъчната цена и месторазположение на имота - предмет на приватизация.

            Отчитайки горе изложените фактори, прогнозните приходи от приватизация на общинската собственост през 2007 г. са в размер на 6 760 737 лева, в т. ч. от:

            - От продажби на общински нежилищни имоти - в размер на 6 752 637 лева:

            1. Магазин на ул. „Страхил войвода" № 25 - 157 500 лева,

            1. Магазин на ул. „Тракия" № 16-57 350 лева;

            3. Магазин на ул. „Стр. Кринчев" № 1 -37920 лева;

            4. Обект „Нова болница" - незавършено строителство, ведно с прилежащ терен- 6 299 867 лева.

            5. Сграда – частна общинска собственост, намираща се на ул. „Ресен” № 2 – 120 000 лв.

            6. Обект на ул. „Д. Благоев” № 17 – 80 000 лв.

            - От погасителни вноски на извършена продажба по Закона за лечебните заведения (Зъботехническа лаборатория" ООД) - в размер на 8 100 лева.

 

            ІІІ. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ

           

            Очакваните разходи за извършване процедурите за приватизация на общинската собственост през предходния период на 2007 г. са:

            1. Заплащане на експертни оценки и информационни меморандуми на общинските нежилищни имоти.

            2. Заплащане обнародване на решения на общински съвет в ДВ и публикации на обяви за предстоящи продажби.

            3. Актуализации на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми.

            Общата сума на разходите за реализация на настоящия План за приватизация на общинската собственост в Община Ямбол през 2007 г. ще бъдат в рамките определените по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

            IV. ОБЕКТИ ЗАБРАНЕНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

 

            Изхождайки от текстовете на законовата уредба в Република България, стопанската и социална значимост на някои отрасли и дейности на Община Ямбол, както и някои проблеми свързани с реализиране на стопанската политика на общината за срока на действие на настоящия План за приватизация, не се разрешава вземане на решение за приватизиране на общинска собственост както следва:

            1.Архитектурни, културни и исторически паметници.

            2.Помещения - клубове, необходими за посрещане на административните и социални нужди на Община Ямбол.

            3.Предоставените помещения и сгради по Закона за политическите партии, Кодекса на труда и Постановления на МС на РБ.

            4.Постройки павилионен тип, поставени по чл. 56 от ЗУТ .

            5.Имоти - публична общинска собственост.

            6.Обособени части от предприятия и нежилищни имоти, чието териториално обособяване противоречи на утвърдените градоустройствени планове или на изискванията на чл.202 от Закона за устройство на територията.

            Планът за приватизация на собствеността в Община Ямбол може да се разширява, актуализира и прецизира непрекъснато.

            Планът е приет с решение по т. 2 на 41 сесия на Общински съвет - Ямбол, първо заседание, проведено на 9 март 2007 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА – Предложение относно финансова помощ на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Ант. Антонова

_________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.10 ЗМСМА дава съгласие за отпускане на безлихвен заем на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол в размер на 70 000 лв. за срок от една година, за закупуване рентгенова тръба за Скенер.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение от кмета на общината относно изменения и допълнения на НРУРОЖ.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_________________________________________________________________________________

 

     

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

     

      РЕШИ:

     

      Отлага разглеждането на въпроса за следващото заседание.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2006г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Не приема предложението.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение за сборен бюджет на Община Ямбол за 2007г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: К. Тодоров

_________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ

 

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2007 г., по параграфи и подпараграфи съгласно Таблица 1 и Таблица 2, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                     25 773 608 лева

в това число:

 

1.1.1. Местни приходи                                             12 284 757 лева

            в това число:

                       Данъчни приходи                               1 800 000 лева

                       Неданъчни приходи                           5 470 703 лева

           Целева субсидия за КР                         241 700 лева        

           Обща изравнителна субсидия          1 059 400 лева

За компенсиране на пътния данък                698 800 лева

Преходен остатък                                          3 335 003 лева

            Трансфер за театри                                         - 131 473 лева

            В т.ч.:

            Драматичен театър                                      -  87 154 лева

            Куклен театър                                               -  44 319 лева

Погасяване на инвестиционен заем                      -   86 400 лева

Предоставена временна финансова помощ          -  80 000 лева

Придобиване на акции, дялове, съучастия            - 22 976 лева

           

            1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности – 13 488 851 лева

                        В т.ч.:

Преотстъпен ДДФЛ                           8 686 456 лева

Обща допълваща субсидия                4 016 103 лева

Преходен остатък                                   709 992 лева

Целева субсидия за КР                            76 300 лева

 

2. ПО РАЗХОДА                                                     25 773 608 лева

            В т.ч. :

за държавни дейности                                13 488 851 лева

за местни дейности                         12 165 076 лева

           в т.ч. резерв                                500 000 лева

за дофинансиране на ДД                     119 681 лева

 

2.1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2006 г. в размер на 4 044 995 лева, в т.ч. от делегирани от държавата дейности – 1 449 090 лева и от местни дейности – 2 595 905 лева, за 2007 година, както следва :

            - за делегирани от държавата дейности – 709 992 лева

            - за местни дейности – 3 335 003 лева

 

2.2. Утвърждава разходите по сборният бюджет на Община Ямбол за 2007 г. като резултат от разпределението на разходите по функции, дейности и параграфи съгласно Таблици № 3 - № 41 със следните промени - в таблица № 40, дейност 122 „Общинска администрация”, издръжка сумата става 1047607 лв.

            В таблица 41 се включват следните нови обекти:

            - „Подмяна дограма на ЦДГ „Пламъче” – 60 хил. лв. от ИБФ и ИБС.

             - „Изграждане на пътека до училище „Н. Петрини” и Строителен техникум - 5 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            - „Хидроизолация на читалище „Зора” - 15 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            -  „Проектиране водопроводна и канализационна мрежа на кв. Каргон” - 50 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            - „Общ устройствен план на град Ямбол” - 170 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            - „Изграждане площадка за разполагане съоръжения за скейтборд” - 30 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            - „Отопление Младежки дом” - 80 хил. лв. от ИБФ и ИБС. 

            Да се запише към благоустрояване на кв. Възраждане – в т. ч. 10 хил. лв. за чакълиране на терена зад блок 46 и между блокове 51 и 52.

 

 

 

 

2.3. Утвърждава размера на бюджетните кредити и предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети за 2007 година, по филиали и  отговорности както следва:

 

 

 

 

ФИЛИАЛ

План 2007 общо

 ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

   ОБЩИНСКИ ОТГОВОРНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНЕ

  1.ОБЩИНА ЯМБОЛ-ОБЩО

11821082

2717527

8974209

59346

  2.СУ"ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН"

290004

290004

 

 

  3.ОУ"АТ.КОЖУХАРОВ"-ОБЩО

177047

176819

 

228

  4. ОУ"Й.ЙОВКОВ"-ОБЩО

513208

512501

 

707

  5.ОУ"КЛ.ОХРИДСКИ"-ОБЩО

799500

796010

 

3490

  6.ОУ"Д.ДЕБЕЛЯНОВ"-ОБЩО

540592

536997

 

3595

  7.ОУ"Н.ПЕТРИНИ"-ОБЩО

409480

405011

 

4469

  8.ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"-ОБЩО

360354

357430

 

2924

  9.ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ"-ОБЩО

399110

371952

 

27158

10.ОУ"Д-Р П.БЕРОН"-ОБЩО

802619

800324

 

2295

11.ОУ"Л.КАРАВЕЛОВ"-ОБЩО

776300

767135

 

9165

12.ГПЧЕ"В.КАРАГЬОЗОВ"-ОБЩО

531098

524794

 

6304

13.НУ"ПРОФ. НОЙКОВ"-ОБЩО

181317

181317

 

 

14.МГ"АТ.РАДЕВ"-ОБЩО

662800

662800

 

 

15.Г-Я"В.ЛЕВСКИ"-ОБЩО

624162

592200

31962

 

16.Филиал ЦДГ- до 31.03.2007 г.

669968

443468

226500

 

17.ОБЩ,ДЕТ, КОМПЛЕКС

153070

103070

50000

 

18.НАОП

39041

27041

12000

 

19.МЦТПО

92952

92952

 

 

20.ДЕТСКИ  ЯСЛИ

1120284

679484

440800

 

21.СОЦИАЛНИ УСЛУГИ(ДСХ и ДСП)

776071

560494

215577

 

22.КУЛТУРА

844341

585702

258639

 

23.ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

203537

 

203537

 

24. ОП "КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

602352

 

602352

 

25. ЦДГ №2 "СНЕЖАНКА"

78873

51809

27064

 

26. ЦДГ №3 "РАДОСТ"

83629

54758

28871

 

27. ЦДГ №4 "ПЛАМЪЧЕ"

183064

121915

61149

 

28. ЦДГ №5 "ВАЛЕНТИНА"

181893

123719

58174

 

29. ЦДГ №12 "ЗОРНИЦА"

111218

73861

37357

 

30. ЦДГ №13 "СЛАВЕЙЧЕ"

115116

76774

38342

 

31. ЦДГ №14 "СВОБОДА"

116330

78649

37681

 

32. ЦДГ №16 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

149868

103415

46453

 

33. ЦДГ №17 "СЛЪНЦЕ"

273597

178938

94659

 

34. ЦДГ №18 "ЛЮЛЯЦИТЕ"

253529

166278

87251

 

35. ЦДГ №19 "МАЛИНА"

96831

62501

34330

 

36. ЦДГ №20 "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

153196

104938

48258

 

37. ЦДГ №22 "БИЛЯНА"

156175

106264

49911

 

РЕЗЕРВ

500000

 

500000

 

ОБЩО :

25773608

13488851

12165076

119681

 

2.4 Закрива филиал ЦДГ считано от 01.04.2007 г. и разкрива следните филиали, считано от 01.04.2007 г.:

 

ЦДГ №2 "СНЕЖАНКА", ЦДГ №3 "РАДОСТ", ЦДГ №4 "ПЛАМЪЧЕ", ЦДГ №5 "ВАЛЕНТИНА", ЦДГ №12 "ЗОРНИЦА", ЦДГ №13 "СЛАВЕЙЧЕ", ЦДГ №14 "СВОБОДА", ЦДГ №16 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", ЦДГ №17 "СЛЪНЦЕ", ЦДГ №18 "ЛЮЛЯЦИТЕ", ЦДГ №19 "МАЛИНА", ЦДГ №20 "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА", ЦДГ №22 "БИЛЯНА"

 

Трудовите взаимоотношения на персонала от закрития филиал ЦДГ да се уредят по реда на чл.123 от Кодекса на труда.

 

3. Приема разчет за финансирането на капиталовите разходи за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи, основен ремонт съгласно Таблица 41, като в това число от Целева субсидия за капиталови разходи  318 000 лева:

                       Местна отговорност            241 700 лева

                       Държавна отговорност     76 300 лева

 

4. Определя числеността на персонала и утвърждава диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала по функции и дейности и средства за работна заплата за 12 месеца съгласно таблицата:

 

 

Функции, дейности, звена

 

 

Численост

на персо-

нала към

1.1.2007г.

Ср.Брутна

работна

заплата

1.1.2007г.

Фонд

Ср.Брутна

Фонд

Средства

раб.запла-

работна

раб.запла-

за работна

та

заплата

та

заплата

м.І.-м.VІ.

1.7.2007г.

м.VІІ.-м.ХІІ.

за 2007г.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО

450

345.99

934185

389.69

1052167

1986352

Заведения за социални услуги

57

257.79

88164

283.57

96981

185145

Дом стари хора

54

255.62

82821

281.18

91103

173924

Дневен център за рехаб.на ЗЗЛ

3

296.85

5343

326.53

5878

11221

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

198

282.06

335087

310.27

368601

703688

ДЕТСКИ ЯСЛИ

154

273.30

252529

300.64

277788

530317

УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

44

312.72

82558

343.99

90813

173371

Ц Д Г

15

314.63

28317

346.09

31148

59465

ОБЩИНА ЯМБОЛ

29

311.73

54241

342.90

59665

113906

К У Л Т У Р А - държавна дейност

52

262.35

81853

367.29

114594

196447

БИБЛИОТЕКА

21

262.55

33081

367.57

46314

79395

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

21

269.36

33939

377.10

47515

81454

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

10

247.21

14833

346.09

20765

35598

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

137

511.63

420560

562.80

462618

883178

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

137

511.63

420560

562.80

462618

883178

кмет

1

1451.30

8708

1596.43

9579

18287

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

6

236.69

8521

260.36

9373

17894

Председател на ОбСНВ

1

284.56

1707

313.02

1878

3585

Секретар на ОбСНВ

1

266.43

1599

293.07

1758

3357

Секретар на Прев.инф.център

1

237.86

1427

261.65

1570

2997

Отговорници на ПУ

3

210.43

3788

231.47

4167

7955

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО

143

312.05

267738

343.25

294512

562250

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

12

324.93

23395

357.42

25734

49129

Общинска администрация-Дейн.122

10

345.91

20755

380.50

22830

43585

Чистота

2

220.00

2640

242.00

2904

5544

Домашен социален патронаж

23

230.60

31823

253.66

35005

66828

К У Л Т У Р А - общинска дейност

23

310.71

42878

341.77

47165

90043

КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ

14

313.31

26318

344.64

28950

55268

Р  Т  В 

3

219.43

3950

241.37

4344

8294

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА

6

350.28

12610

385.31

13871

26481

Спортни бази за спорт за всички

2

262.10

3145

288.31

3460

6605

МЛАДЕЖКИ ДОМ

6

260.16

9366

286.18

10302

19668

ОП"Комунални дейности"

60

331.02

119168

364.13

131085

250253

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

17

372.20

37964

409.42

41761

79725

 

5. Приема план сметките на извънбюджетните фондове и сметки, в съответствие с Приложение №10 от §38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. Както следва

 

 

Наименование

Налични

01.01.2007

Приход

2007 г.

Разход

2007 г.

Остатък на

31.12.2007 г.

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН  АКТ

 

За  покриване на разходите по приватизация – 9%

175481

608466

285000

498947

За придобиване на ДМА и инвестиции – 81%

157247

5476197

953450

4679994

За общински гаранционен фонд – 10%

0

676074

0

676074

ВСИЧКО

332728

6760737

1238450

5855015

 

6.Приема следните лимити за разходи:

            6.1. Социално битови разходи на персонала зает в бюджетните звена определен в размер на 3 % на база начислените средства за работна заплата.

            6.2. Упълномощава Кмета на общината да определи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изплати на първостепенния, работно облекло на всички бюджетни служители в размер до 300 лева за назначените по трудови правоотношения и в размерите определени съгласно член 28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители, при спазване на приоритетите утвърдени с бюджета за 2007 година.

6.3. Лимит  за  представителни разходи в размер на 30 000 лева.

6.4. Лимит за командировки в чужбина в размер на 15 000 лева.

6.5. Определя разходи за обслужване на дълга към ОББ банка в размер на 11 500 лева.

 

7. Определя разчет за целеви разходи:

7.1. Помощ за погребения в размер 126 лв. /в т.ч.ковчег- 35,00 лв., надгробен знак с надпис- 8,50 лв., превоз на покойника от дома- 37,00 лв., некролог – 4,50 лв., уреждане на документи от болница или социално заведение – 21,00 лева, тоалет на покойник в патоанатомията – 20,00 лева/ за следните категории граждани:

- регистрирани в службата за социално подпомагане
- самотни лица /без близки и роднини/

- безпризорни и бездомни лица

- лица, настанени в домове в социални грижи, без доходи и без близки и роднини.

7.2. Разходи за сметка на общинския бюджет в размер на 50% от разходите на гражданите за почистването на септичните и отходни ями в квартал "Каргон", където липсва изградена канализация – 2 000 лв.

7.3. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации – 55 000 лева, в т.ч. за хорова школа „Професор Георги Димитров” – 35 000 лева.

            7.4.Помощи по решения на Общински съвет в размер на 20 000 лв. Упълномощава Кмета, от §§ “помощи по Решение на Общински съвет”, със своя Заповед да отпуска еднократни помощи в размер до 100 лева, както и 2000 лв. за участие в световно първенство по шах на Доника Шивачева.

 

8.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:

8.1. Субсидия за читалища в размер на 158 701 лева, както следва:

- Читалище „Съгласие” –89 269,20 лева за 18 бройки

- Читалища „Пробуда” –24 797 лева за 5 бройки

- Читалища „Зора” –24 797 лева за 5 бройки

- Читалища „Умение” – 4 959,40 лева за 1 бройка

- Регионален център „Читалища” – 14 878,20 лева за 3 бройки

 

            8.2. За спортни клубове – 235 000 лева, в т.ч. по договор с ОСК „Тунджа” – 35 000 лева, 20 000 лв. за клуб по лека атлетика „Тунджа” и за БК „Тунджа” – 100 000 лева. Упълномощава Кмета на общината със своя Заповед да назначи експертна комисия за разпределянето на средствата по клубове.

 

9. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

9.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи за погребения, стипендии на сираци и социално слаби, храна на децата в детските градини и ясли.

9.2. Отопление, осветление, храна, издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

 

10. За осигуряване изпълнението на бюджета:

            10.1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

 

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, приоритетността на разходите, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2007 г.:

            11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски  и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

            11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга,   в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

            11.3. Да разпределя резервният бюджетен кредит в местните отговорности за съфинансиране по одобрени от Общински съвет проекти след подписване на договор за финансиране с финансиращата организация.

            11.4. Да разпределя резервният бюджетен кредит в местните отговорности за разработване на технически проекти след одобряването им от 2 Постоянни комисии към Общински съвет Ямбол.

            11.5. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

            11.6. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

            11.7. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за  Общината.

 

12. Задължава кмета на общината :

            12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

            12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

            12.3. Да извършва актуализация на бюджета с предоставените дарения и помощи съгласно волята на дарителите и клаузите на договорите, с приходите със случаен характер, както и предоставените средства по международни програми. Да актуализира собствените бюджети на второстепенните разпоредители в системата на образованието с постъпилите приходи от учебно производство след отчитането им през общинския бюджет.

                        12.4. Да извършва актуализация на бюджета с внесения ДДС.

            12.5. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.

 

13. Определя стойностен праг на същественост на дълготрайните активи – 1000 лева /хиляда/ считано от 01.01.2007 година.

 

14. Създава общинска фирма за охрана. Задължава кмета на общината да внесе проект за дейността на фирмата.