ПРОТОКОЛ № XXX

 

 

            Днес, 04.11.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.42.7 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, от 17.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0137/02.11.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 27. Отсъстваха Антон Шиков, Атанас Илчев, Любомир Керемедчиев, Мариета Сивкова, Недялка Петкова, Петър Личев, д-р Райно Георгиев, Стойко Стойков, Стоян Стоянов, Явор Брънков.

            На заседанието присъстваха Васил Александров и Енчо Керязов – заместник-кметове на община Ямбол.

В 17:05 часа присъстваха 26 съветника.

            Зам.- председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Татяна Петкова откри тридесетото заседание на Общинския съвет.

           

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура "Енергийна ефективност на сгради" по програма ВЕЕЕЕС, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

 

Петкова – Преди обсъждането на дневния ред давам думата на г-н Александров да обоснове необходимостта от провеждането на настоящата сесия и да даде повече информация по съдържанието на проекта.

Александров – Първо искам да се извиня за свикването на извънредна сесия, но се налага, тъй като срока за внасяне на проекта пред управляващия орган е 10 ноември.

С проекта са постига представяне на сграда, близка до нулевото потребление на енергия, при изпълнение на предписаните мерки в Доклада за Енергийно обследване, според допустимите за финансиране дейности по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и при спазване на действащата нормативна уредба. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия: енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради и не по-малко от 55 на сто от потребената енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

            Предвидените дейности съответстват на целите на Програмата и водят до постигане на резултата „Подобряване на енергийната ефективност в сгради, индустрия и общини“ и са следните - Изпълнение на енергоспестяващи мерки по конструкцията на сградата, в т.ч. подмяна на дограма; Енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата (външни стени, покрив, под, тавански и подови стоманобетонни плочи, граничещи с неотопляеми пространства, вътрешни стени и др.); Съпътстващи строителни и монтажни работи и демонтаж, свързани с изпълнението на предвидените дейности и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; Изпълнение на енергоспестяващи мерки по техническите сградни инсталации; Изграждане на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата.

Общата стойност на проекта, включително съфинансиране е  2 595 306,54 лв., срокът на изпълнение е 24 месеца, съфинансиране от Община Ямбол – 256910 лв., спестявания, съгласно доклад за ЕЕ на година 143 790 лв. Изчислено е, че съфинансирането ще бъде възстановено за по-малко от 2 години. По договора за БФП  - аванс по проекта 30%, междинни искания за плащане до 80% и окончателно 20%.

 

Петкова – Станахме 27 съветника в залата. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували       за – 27                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура "Енергийна ефективност на сгради" по програма ВЕЕЕЕС, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение по Процедура "Енергийна ефективност на сгради" по програма ВЕЕЕЕС, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 25                         против – няма            въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по Процедура BGENERGY-2.002 "Енергийна ефективност в сгради" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за ОУ "Любен Каравелов", гр. Ямбол.

2. Дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта да бъде включен чуждестранен партньор (публични или частни правни субекти, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от държавите-донори (Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия), като за целта бъдат проведени предварителни преговори за получаване на Писмо за намерение за партньорство с подходящ партньор от страна-донор по Програмата.

3. Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на резултатите по проекта, като Община Ямбол - бенефициент по програмата, се задължава:

- Да не променя  собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за период от минимум 5 (пет) години след приключването на проекта и в рамките на същия период да използва оборудването/актива в полза на общите цели на проекта;

- Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове), както по време на изпълнението на проекта, така и за период от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет  по проекта;

- Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив  за период от минимум 5 години след одобрение на финалния отчет  по проекта.

4. Община Ямбол поема ангажимент да осигури съфинансиране до 10% от общо допустимите разходи по проекта.

5. Община Ямбол поема ангажимент да осигури необходимото финансиране чрез оборотни средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.

6. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, 2 и 3 от настоящото решение за кандидатстването на Община Ямбол, като кандидат-бенефициент с проектно предложение по отворената покана за набиране на проектни предложения по Процедура "Енергийна ефективност в сгради" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС).

 

 

         

 

Пекова - Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесетото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                Зам.-председател ОбС - Ямбол:

 

                                                                                                            д-р Т. Петкова

 

                                                            Протоколист:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова