РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2024г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

2.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

5.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

7.      Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно кандидатстване с проектни предложения за участие в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение  за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД върху общински имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, без търг или конкурс.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Севастиан Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за 2024г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 година и Постановление 13 от 29.01.2024 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2024 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 126 634 535 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 81 160 793 лв., в т.ч.:

-   Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 72 085 893 лв.

-   Собствени приходи на разпоредителите, които прилагат делегиран бюджет в размер на 96 383 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 66 705 лв.

- Преходен остатък от 2023 г. от делегираните от държавата дейности в размер на       8 911 812 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 45 473 742 лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на 9 855 000 лв.

- Неданъчни приходи в размер на 14 601 000 лв.

- Трансфери за местни дейности в размер на 2 673 405 лв., в т.ч.:

·   Обща изравнителна субсидия - 3 278 900 лв.;

·   Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища–37 800 лв.;

·   Целева субсидия за капиталови разходи – 1 086 200 лв.;

·   Трансфер за други целеви разходи за местни дейности – 293 800 лв.;

·   Трансфери между бюджети – предоставени трансфери в размер на – (-) 117 950 лв., от които за:

ü Професионални гимназии /за ученически спортни игри/ - 5 000 лв.;

ü ОД на МВР гр. Ямбол – 450 лв.;

ü ДТ „Невена Kоканова“ – 76 000 лв.;

ü КТ „Георги Митев“ – 36 500 лв.  

·   Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС  - (-) 1 905 345 лв.,

в това число:

o  Проект "Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава" - (-) 246 722 лв.;

o  Проект "Ремонт и модернизация на Младежки културен център "Георги Братанов"" – (-) 153 482 лв.;

o  Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” -           (-) 455 291 лв.;

o  Проект "Енергийно обновяване на административната сграда на община  Ямбол" - (-) 200 000 лв.;

o  Проект "Основен ремонт на спортна зала "Диана" за въвеждане на енергоефективни мерки" – (-) 118 311 лв.;

o  Проект "Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион "Тунджа", гр. Ямбол" – (-) 205 486 лв.;

o  Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека "Г.С. Раковски"" - (-) 200 711 лв.;

o  Проект "Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол" – (-) 325 342 лв.

-   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на  293 514 лв. за следните проекти:

ü  „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“

ü „Бъдеще за децата в община Ямбол“

ü „Основен ремонт на сграда на  ОУ „Христо Смирненски“, с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“;

ü „Основен ремонт на спортна зала „Диана“ за въвеждане на енергоефективни мерки“;

ü „Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион „Тунджа“", гр. Ямбол“;

ü „Грижа  в дома“;

ü „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Г.С. Раковски““;

ü „Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“;

ü „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей“;

ü „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол”;

ü „Ремонт и модернизация на Младежки културен център „Георги Братанов““;

ü „Ремонт и модернизация на Музей на бойната слава“;

ü „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце““ ;

ü  „Топъл обяд в Община Ямбол“;

ü  „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма региони в растеж на община Ямбол“;

ü „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на национално и областно ниво“;

ü „Енергийно обновяване на административната сграда на община  Ямбол“;

ü „Основен ремонт на сграда на ДГ “Щастливо детство“, с административен адрес – гр. Ямбол, ул. “Любен Каравелов“ № 33“.

- Финансиране на бюджетното салдо – 18 050 823 лв., съгласно Приложение № 1.

1.2. Разходи в размер на 126 634 535 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  81 160 793 лв.;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 531 406 лв., в т.ч. за  дофинансиране на маломерни паралелки, за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за 2024 г.: ОУ „Христо Смирненски“ – 14 817 лв., ПМГ „Атанас Радев“ – 5 762 лв. и СУ „Пиер дьо Кубертен“ - 26 026 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 44 942 336 лв. в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 280 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на - (-) 26 962 635 лв.

1.3.1. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2023 г. в размер на 21 931 351 лв., разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

1.3.2. Утвърждава нето операциите по финансиране на бюджетното салдо –               26 962 635 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. в размер             18 679 370 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 086 200 лв., съгласно Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 3 100 000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за допълнително финансиране по чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г., съгласно  Приложение № 13.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2024 г., с изключение на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 57 620 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 20 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 15 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 330 лв., а за лица починали с коронавирусна инфекция за всеки отделен случай помощта да не надвишава 515 лв.;

4.4. Разходи за издаване на абонаментни карти за градски линии за пътувания на почетни граждани на гр. Ямбол– 2 800 лв.;

4.5. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 797 224 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 770 224 лв. за 46 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 27 000 лв.;

4.6. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 600 000 лв. и за спортен календар 60 000 лв.;

4.6.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата.

4.7. За ученически спортни игри общински училища – 10 000 лв.;

4.8. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 3,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детска кухня в размер на 3,40 лв. на дете на ден.

4.9. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 35 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.;

4.10. Средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 15 000 лв.;

4.11. Средства за финансови помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол – 130 000 лв.;

4.12. Средства за подпомагане на млади семейства, които избират град Ямбол като място за живеене - 30 000 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 27 000 лв.;

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 13 000 лв.;

5.4. За командировки в чужбина – 8 000 лв., от които:

- в дейност 122 „Общинска администрация” – 5 000 лв.;

- в дейност 123 „Общински съвети” - 3 000 лв.

5.5. По Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвети” 75 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” – на длъжност „инкасатор” и „отговорник пазари“;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, Приложение №9, Приложение №10 и Приложение №11.

                 8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 016 954 лв., съгласно Приложение № 12.

      9. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно Приложение  № 14. 

               10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

               11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

                11.1. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг за 2024 г.;

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2024 г. в размер на 316 420 лв.

               11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. в размер на  13 769 346 лв.

               12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 57 734 582 лв.

               13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 80 000 000 лв.

               14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 150 000 лв.

               15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

               15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

               15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

               15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от помощи и дарения от страната и чужбина, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

               15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

                16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните  приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ  в  тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган  и на МФ.

                 17. Упълномощава кмета:

17.1. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.2. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 година.

17.3. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

                  17.7. Да сключи договор с Министерството на културата за съвместно финансиране на ДТ „Невена Коканова“ и КТ „Георги Митев“ гр. Ямбол.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление № 67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 5200 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата за всяка прослужена година на съответната длъжност.

2. Платеният годишен отпуск на кмета на община Ямбол е съгласно чл.31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

3. Социалните плащания по чл.294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

    

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440. (бивш напоителен канал)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема Доклада на кмета и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Решение № II-15/23.11.2023 г. на Общински съвет–Ямбол и протокол № 1/25.01.2024 г. на ОЕСУТ - Ямбол, Общински съвет Ямбол одобрява  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37.440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

СХЕМА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Гелен баир“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема доклада на Кмета на община Ямбол и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Решение на Общински съвет – Ямбол № LХІІ-8/20.09.2023 г. и Решение на Експертен съвет по устройство на територията при община Ямбол по точка пeта на протокол № 1/25.01.2024 г. Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение за поземлен имот с идентификатор 87374.23.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което изменение за същия се установява устройствена зона за предимно производствени дейности с чисти производства (Ппч), съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ VI, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6, чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 104, ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ VI-за детски комбинат, кв. 75В по плана на гр. Ямбол – ж. к. Георги Бенковски.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ I, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж.к. Георги Бенковски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6, чл. 104, ал. 2 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I-за паркинг и подземни паркинг-гаражи, кв. 76В по плана на гр. Ямбол – ж. к. Георги Бенковски.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ от 45.51 кв.м върху ПИ 87374.552.26, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на таван (проектен идентификатор 87374.552.26.12.9) в жилище“, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, таван № 2.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Живка Андонова Сотирова, Диляна Христова Сотирова и Калоян Христов Сотиров с постоянен адрес, гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ бл. 29, вх. В, ет. 1, ап. 1 от 45.51 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.26, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 8 851 кв.м, находящ се в ж.к. „Възраждане“, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище, в сграда с идентификатор 87374.552.26.12 по КК и КР на гр. Ямбол с административен адрес „Възраждане“ бл. 29, вх. В, подпокривно пространство и определя пазарна цена в размер на 4 351.90 (четири хиляди триста петдесет и един лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения за участие в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. (ПУДООС)

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                   Общински съвет - Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проектни предложения, както следва:

1.1.   Възстановяване на кът за отдих с местоположение: ПИ 87374.560.24, ж. к. "Златен рог";

1.2.   Възстановяване на кът за отдих с местоположение: зелената площ на ул. „Чумерна“, ПИ 87374.551.85;

1.3.   Възстановяване на зелени площи и обособяване на зони за отдих на ул. „Д. Благоев“, бл. 18, УПИ IV, кв. 112, в поземлен имот с идентификатор: 87374.531.418;

1.4.   Обособяване на зона за отдих на ул. „Д-р Кръстев“ - в поземлен имот с идентификатора: 87374.554.171

1.5.   Възстановяване на зелени площи на ул. „Д. Благоев“ - кръстовище площад „Боровец“ УПИ VI кв. 102 в поземлен имот с идентификатор: 87374.530.276.

2. Общински съвет – Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение за кандидатстване в обявен конкурс в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на НЧ „Тракийска лира-2012“, находящ се на ул. „Търговска“ № 57.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя под наем на НЧ „Тракийска лира-2012“, ЕИК 176343102, помещение с площ 155.00 кв.м. за спортна дейност, втори етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, част от общински имот с идентификатор 87374.541.36.2.13 по Кадастралната карта на град Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 57, актуван с АЧОС № 1618 от 21.07.2010 г. за срок от 5 години с месечен наем в размер на 73.00 лв. без ДДС. (т. 7 от Приложение № 1 на НРПУРОИ на ОбС-Ямбол, за спортни дейности)

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 по КК и КР  на град Ямбол, с площ 245 кв.м., с цел продажбата му на собственика на законно построени върху него сгради находящ се в гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 28.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.58, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.438 целият с площ 245 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-14-28-244/16.07.2012 г. на началника на СГКК- Ямбол,  за който е отреден  УПИ V 1519,1520 за ЖС в квартал 27 по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 3156/05.12.2023г., находящ се в гр. Ямбол, ул. “Мраморно Море“ № 28 в размер на 32 500.00 (тридесет и две хиляди и петстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Мариана Павлова Влайкова. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект Помещение  за  търговска  дейност, публична общинска  собственост, „Безистен“ на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг Помещение за търговска дейност – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор   7374.537.83.3.8 със ЗП 35.10 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 374.20 лв., без ДДС

-   Депозит за участие – 1870.00 лв.

-   Предмет на дейност – търговия с промишлени стоки

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД върху общински имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, без търг или конкурс.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката:

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 35 години в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304 за реконструкция и разширение на подстанция Ямбол, построена в ПИ 87374.55.684 върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.55.685 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 15 133 кв.м., земеделска територия, категория 4 с НТП - Пасище, находящ се в местност „Подстанция“, гр. Ямбол, за който е съставен акт № 2810/26.04.2021 г., вписан по надлежния ред.

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на ПУП-ПРЗ за имота и обслужващата техническа инфраструктура, но не по-късно от 2 години от приемане на решението.

3. Учредяването на право на строеж в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304 да се извърши при влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, при цена определена от лицензиран оценител и одобрена от ОбС - Ямбол, която ще се заплати еднократно преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж в посочения имот.

4. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ реконструкцията и разширение на подстанция Ямбол, засягащи имота и довеждаща техническа инфраструктура през имоти общинска собственост.

5. Дава съгласие кмета на Община Ямбол на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за опазване на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.      

6. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение, като всички такси и разноски за реализирането на решението, включително изработването на изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПРЗ да са за сметка на инвеститора „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК 175201304.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде предложения за изпълнение на инвестиции в партньорство със Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради за кандидатстване в рамките на Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Общински съвет – Ямбол делегира права и възлага на Кмета на Община Ямбол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1 от настоящото решение за кандидатстване на Община Ямбол като партньор на сдружения на собствениците по процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център- Ямбол през периода 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

  1. Общински съвет-Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по програма „Техническа помощ“;
  2. Общински съвет- Ямбол дава съгласие от бюджета на Община Ямбол да бъдат осигурени необходимите оборотни средства за навременното изпълнение на дейностите по проекта.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Предложение относно отпускане на ЕФП на Севастиан Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми отпуска еднократна финансова помощ по § „Помощи по решение на ОбС“ от бюджета на Община Ямбол на Севастиан Георгиев Георгиев от гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“ 30-Б-20,  в размер на 500 лв. (петстотин лева).