ПРОТОКОЛ № XXIII

 

            Днес, 22.04.2021г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0058/15.04.2021г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Мария Тюфекчиева.

            На заседанието присъства Валентин Ревански - кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 34 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри двадесет и третото заседание на Общинския съвет.

            Иван Драгоев положи клетва като общински съветник, съгласно Решение на ОИК  № 172-МИ Ямбол от 16.04.2021г. за предсрочно прекратяване пълномощията като общински съветник на Станислав Димитров Говедаров поради избирането му за народен представител в 45-то Народно събрание на Република България и избирането на Иван Драгоев Драгоев. (приложено към материалите по заседанието)

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

5.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

7.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

13.  Предложение относно одобряване на изменение на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения в Градски парк, УПИ I - "За градски парк", кв.1.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

15.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно поставяне паметник на Васил Левски.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

21.  Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

22.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

 ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно именуване на ПГ по хранителни технологии и туризъм на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

Шиков – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.

Ревански – Оттеглям т.13 и т.19 от дневния ред за следващо заседание.

Шиков – Имаме ново предложение за ДКЦ, допълнително предложение по проекта Патронажна грижа и ново предложение за попълване състава на ПК. Разгледани са от комисиите.

Георгиева – Като вносители оттегляме т.20 от дневния ред. На 20 януари направихме едно предложение за изменение на наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Ямбол, с цел да бъдат коригирани определени нейни несъвършенства. Около две седмици след това ОА внесе изцяло нов проект на наредбата. Радвам се, че с тази наша инициатива предизвикахме създаването на една нова наредба. С удоволствие, от името на нашата група, искам да поздравя всички групи в ОбС Ямбол, защото при разглеждането на проекта за новата наредба, в комисии се правиха допълнителни предложения и с абсолютен консенсус стигнахме до изработването на една нова, по-либерална, по-отговаряща на съвременните условия наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, която ще разглеждаме в точка 21.

Шиков - Няма други предложения. Подлагам на гласуване предложението за откриване процедура за избор на управител на ДКЦ-1-Ямбол ЕООД.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване да влезе в дневния ред Предложение относно попълване състава на постоянни комисии “Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ” към Общински съвет - Ямбол.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

3.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

4.      Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

5.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

6.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

7.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев 

13.  Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

15.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

17.  Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно попълване състава на постоянни комисии “Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ” към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

20.  Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански 

21.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

27.  Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно именуване на ПГ по хранителни технологии и туризъм на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2020г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Калиманов - Взимам отношение по предложената точка от ПК КЧДКТ. Ще направя една съпоставка за това какво правят читалищата. Поисках справка от администрацията, за това какви са заложените мероприятия за 2021 г. и колко са изпълнени. Знаете, че 2020 г. беше тежка година за всички и мисля, че нашите читалища трябва да получат едно заслужено внимание, въпреки пандемичната обстановка. През 2019 г. имат проведени към 180 мероприятия, а в пандемичната обстановка и шестте наши читалища са направили 170 мероприятия, независимо дали са онлайн, дистанционно или присъствено, но са направени. Относно дейността, която ние приемаме, имаме и бюджетите, които трябва да обсъдим, през 2020 г. ние гласувахме 22 хил. лв., става дума за общинска субсидия да дофинансираме тяхната дейност. От справката, която получих от администрацията, нашите читалища не са изразходили тази субсидия и сме икономисали над 10 хил. лв. от общинския бюджет, който трябваше да бъде даден за читалищата, тъй като не можаха да си проведат повечето мероприятия. Надявам се през тази година, въпреки, че им гласувахме същия бюджет, ако имат нужда за дофинансиране, да ги подпомогнем с този остатък, който им остана от предходната година и да покажем едно уважение към нашата култура и към нашите местни читалища. 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2020 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

Отчет НЧ „Зора - 1945”

Отчет НЧ „Диана - 1944”

Отчет НЧ „Умение - 2003г.”

Отчет НЧ „Съгласие 1862”

Отчет НЧ „Пробуда - 1909

Отчет НЧ „Тракийска лира - 2012”

         

          ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол

Приема бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

           

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2021 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г., съгласно Приложение № 2.

             3.  Променя решение по т.1.1.2. от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 г. по точка седемнадесета от дневния ред като променя основанието за трансфер между бюджети – предоставени трансфери от „Доставка и полагане на разливна тартанова система в ПГЛПЕХТ – 70 000 лв.“ на Доставка и полагане на разливна тартанова настилка, доставка и монтаж на настилка за футбол – изкуствена трева в ПГЛПЕХТ– 70 000 лв.“

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно обявяване на имот - ПОС за ЧОС, м. Ормана.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

адв. Георгиев – На първо място искам да напомня на всички вас, че във всичките наши предизборни кампании, които проведохме преди година и половина, ние заложихме на най-важното, да привлечем младите хора и да ги върнем в града, да създадем подходяща среда за реализация и това нещо да не става само с ремонтиране на централна градска част и кръгови движения, но и със създаване на зони за отдих и туризъм. Не вярвам някой да възрази срещу това, че трябва да създадем такава среда, а гр. Ямбол като община разполага само с площите, които се намират в този град, т.е. ние нямаме външни странични площи, в които да развиваме такъв спорт и туризъм. На следващо място трябва да се отбележи, че така нареченото предложение, инвестиционно намерение да се развива конна база, по същество може да бъде реализирано по няколко начина, чрез участието на общината в този обект. В ПК ЗОРПК независимо, че не ни беше докладвано, аз направих забележка на нашите колеги, да вземем да помислим дали промяната на ПОС в ЧОС по отношение на тази база е удачно, защото инвеститора вече има изградена една конна база, която е на не повече от 0.5 км. от мястото на тази. Но дали ще развие втора такава база в рамките на 0.5 км? Най-вероятно инвестиционното намерение тук е да се извадят или инертни материали, или да се използва като складова база, само че гражданите на Oбщина Ямбол ще загубят конната си база. Тук се поставя логично въпроса, а общинска администрация ще кандидатства ли изобщо и запозната ли е изобщо с възможностите от новия програмен период, който започва от 2022 г. до 2027 г. по програми за ЕС именно за реализиране на такива европейски програми. Факт е, че община Ямбол още няма началник на сектора, който касае отношенията с ЕС и европейските фондове. Това вече продължава година и половина. Именно, защото програмите по ЕС ще се отворят от 2022 г., считам че това нещо може да бъде реализирано от Oбщина Ямбол и да се създаде една прекрасна база за младите хора в града. Дали ще е конна база или нещо друго, но това ще си остане на града, това няма да бъде дадено в частни ръце, защото термина ПОС означава собственост на цялата община, не на определено лице. Тук има и различни форми на участие, които може общината да направи с този имот по отношение на този търговец. Защо не му се отдаде безвъзмездно в рамките на 15, 20, 30 години да реализира този проект, т.е. той няма да дава пари за покупката на имота, но ще инвестира в обекта, която е също една от формите на запазване на ПОС то да си остане на града. Затова, считам че това предложение, така както е направено ние не трябва да се съгласяваме, защото хем искаме да привличаме младите хора да идват тук и да им създаваме среда за живот, същевременно ние се лишаваме от най-важното нещо, което искат младите хора, място за спорт и място за туризъм. Затова, считам че това предложение, така както е направено е в ущърб за града, в ущърб за младите хора и най-страшното е, че Община Ямбол няма ясна перспектива по какъв начин може да развие този обект, заради това и го продава. Всички ние тук сме избрани да защитаваме обществения интерес, трябва да кажем не на тази форма на промяна и да гласуваме „против“ точката за промяна от ПОС в ЧОС.

Тодоров – репл. – Г-н Георгиев, тук не става дума изобщо за продажба. Развитието на конен спорт не означава, че трябва да бъде направено от общината. Вие защо не си направихте труда да видите какви програми има и да кажете, че определена програма ще я има и тя ще влезе от догодина, общината може да кандидатства. Не сте казали нито една конкретика, само някакви бъдещи неща и колко лошо би било, ако някой друг направи конна база, щели сме да прогоним младите хора от тук, това не е вярно. Направете си труда и отидете на конната база в с. Кабиле, лично моето дете ходи да язди там и това е едно хубаво съоръжение. Ако тази база стане като другата, аз подкрепям с две ръце, инвестицията е огромна, над 200 хил. лв. Той иска да я направи, заради любовта си към конете, тази инвестиция няма възвръщаемост. Ние слушахме от Вас как всичко е много лошо и мога да Ви кажа, че не е така. Така че, когато ставате и имате някаква конкретика, дайте някакво решение.

адв. Георгиев – дупл. – Трябваше да се посочат какви програми има предвидени за този вид дейност от 2020 до 2027 г. Кмета разполага с цял екип в общината.

Шиков – През последната седмица доста размишлявах и исках да си изясня нещата. Първо ще кажа няколко думи по повод ПОС и ЧОС без да визираме конкретното предложение. Имотите, които са ПОС са такива, които по някакъв начин служат на обществения интерес или обществото изпълнява някакви дейности там в момента или би могло да изпълнява в бъдеще. Ако те бъдат заети от частни интереси, притеснението е, че ще се попречи на развитието на обществената дейност. Този имот е ПОС поради една много проста причина - по наследство. Когато бях дете там беше Конната база на Ямбол и както всички стадиони, спортни зали, игрища и т.н. бяха трансферирани в ПОС, така и тази конна база стана ПОС. От там нататък тази конна база прекрати съществуването си и да говорим в момента, че това е конната база на Ямбол е смехотворно. Ако някой е ходил там, аз отидох с колата да погледна, това е една утъпкана ливада с няколко обора на нея, които се рушат, няма нищо друго. Това не е конна база, не се залъгвайте. Плюс това вие погледнахте къде е мястото, има една грешка в администрацията  на г-н Ревански, която е описала в предложението, че имотът се намира в м. Ормана. Тази дума м. Ормана предизвика буря от реакции сред медии и социални мрежи и т.н. Това е имот, отвъд околовръстен път, най-близката част от м. Ормана е на 3 км. по въздушна линия, нищо общо няма с м. Ормана това място. Да не се залъгваме, че този имот има публично предназначение, което общината или държавата в бъдеще ще инициира. За мен това, ако се случи в този вид, в който е предложено,  е невероятно рядък шанс да остане наистина публично място и да се използва от хората и младежите на гр. Ямбол за такава дейност, за която то е предназначено. По никаква програма Община Ямбол няма да изгради бейзболно игрище, ледена пързалка или нещо друго, на което да ходят младите хора. Няма такава програма и няма как община Ямбол да изгради конна база и да си я стопанисва, няма как да се случи. Срещнах се с човека и видях, че той е запален по спорта и по животните. Неговата идея е в тази база да бъдат преместени кобилите и малките кончета, които той отглежда на голямата баз, а там да остане арена за състезания. В коментирания имот да бъдат изградени боксове за конете, да бъде изграден ветеринарен център и да има манеж, където да се провеждат обучения за непрофесионалисти, деца и аматьори, които искат да се запознаят с конната езда. Ако това стане, ние сме постигнали голям успех. Дори и да не стане, това не е парцел, към който има публичен интерес. Няма как общината в момента да го използва за публична дейност, заради местонахождението и заради това, че 30 години не е ползвано и не знам кое ви дава надежда, че Общината или държавата нещо ще направи за това място. Смятам, че това е правилния път. Адв. Георгиев спомена нещо за отдаване безвъзмездно и т.н., единственият начин това да се случи е концесия. ПОС и ЧОС може да се отдава безвъзмездно единствено на бюджетни организации и в добавка може да се дава под наем за 10 години. Ако Вие инвестирате 250 хил. лв. в едно място и след 10 г. нямате никаква сигурност какво ще продължи да се случва с това място, кой ще е тук в общината, с кой ще трябва да водите тези преговори, ами бихте ли ги дали тези пари? Както казах, най-дългата концесия, която може да бъде е за 35 г., само че там се започват изискванията, че той трябва да предоставя услуга. Ние ще дефинираме, че там задължително трябва да се предлага конна езда ли? Изчетох целия закон и според мен не е удачен за такова място, което едва ли ще има толкова много публични функции в бъдеще. Затова аз лично подкрепям идеята да я превърнем в ЧОС и дори да се продаде. Друг е въпроса дали ще стигнем до продажба, защото там ще възникнат въпросите с оценки, каква ще е исканата сума и т.н.

Ревански – Г-н Георгиев, говорихте много за места за отдих за младите хора, че сме правили кръгови движения и сме асфалтирали улици. Искам да Ви попитам, Вие помните ли с коя инициатива започнахме преди да започнем кръговите и да асфалтираме улици в Ямбол? Започнахме почистването на реката, облагородяването, което Вашия лидер не беше погледнал 12 години, облагородихме м. Ормана, залесихме Боровец и сега работим по гребния канал. За конната база не искам да говоря, изказаха се доста мнения. Искам да Ви кажа, че явно Вие въобще не сте си направили труда да отидете там и по този въпрос, както съм казвал няколко пъти: „Имате мнение, нямате понятие.“

Чолаков – Имам честта да съм част от спорта на Ямбол от много години и искам да ви разкажа за спорта на Ямбол и за развитието на този спорт. Преди години Ямбол развиваше 9 вида спорт, в момента имаме над 30 клуба. Трябва да ви кажа, че първата конна база, с която Ямбол разполагаше, се намираше в кв. „Бенковски“. И когато тръгна да се прави строителството на кв. „Бенковски“, тогава общината компенсира спортното дружество с тази база в м. Ормана. Тогава имахме много добри треньори по конен спорт и бяхме едни от лидерите в този спорт. В последствие взехме да развиваме и спорта модерен петобой, който продължаваме в момента да развиваме и той също изисква да се ползва конна база и тези спортни коне, които им трябват за развитието на този спорт. Имам питане, ще я направим ЧОС и ще я отдадем, нали така? Инвестиционното намерение е да я направим  съвременна конна база с това, което и г-н Шиков каза, да може да се ползва любителски от желаещи да яздят. Аз ще подкрепя това, но да не стане така като го направим ЧОС и след 3 години той да каже не искам конна база ще искам да го купя и ще направя кариера. Има ли такава вероятност?

Шиков - Да, има такъв риск.

Чолаков - Ако не я купува, отдадем ли му я за конна база, аз го подкрепям с две ръце.

Шиков - Ако се продаде имота, контрола, който можем да упражняваме е само чрез предназначението на терена, който е спорт в момента. Т.е. всяко сменяне на това предназначение разбира се също минава през ОбС, така че контрола остава до някаква степен в ОбС. Едното е поемаме риска продавайки я, а другото е поемаме риска следващите 20 г. това там да стои така, както е в момента и не се променя. Не знам защо едното го смятат хората за отговорност, а не правеното на нищо не смятат, че също е поемане на отговорност.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – 2                  въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл. 6 ал. 1 от НРПУРОИ обявява недвижим имот – Поземлен имот с идент. 87374.16.65 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет/ по КК на гр. Ямбол, актуван с Акт за публична общинска собственост №1917/19.08.2015г., находящ се в м. „Ормана“, с площ 22 741.00 /двадесет и две хиляди седемстотин четиридесет и един/ кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, идентичен с УПИ II-65 /римско две, арабско шестдесет и пет/ „За спортни дейности“, кв. 16, м. „Ормана“ по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед  ТУ/02-00066 от 15.09.2020г., при граници на имота: ПИ 87374.16.44, 87374.16.53, 87374.16.64 и 87374.17.66, ведно с построените в имота сгради, а именно:

1. Сграда с идентификатор 87374.16.65.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка едно/ със ЗП 55.00 /петдесет и пет / кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

2. Сграда с идентификатор 87374.16.65.2 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка две/ със ЗП 230.00 /двеста и тридесет / кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

3. Сграда с идентификатор 87374.16.65.3 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка три/ със ЗП 109 /сто и девет / кв.м.; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /един/ етаж; год. на построяване - 1968 г.

4. Сграда с идентификатор 87374.16.65.4 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка четири/ със ЗП 229 /двеста двадесет и девет / кв.м.  ; Конструкция - полумасивна; Етажност - 1 /едно / етаж; год. на построяване - 1968 г.

5. Сграда Сеновал с идентификатор 87374.16.65.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка шестнадесет точка шестдесет и пет точка осем/ със ЗП 373 /триста седемдесет и три / кв.м.; Конструкция – метална, Етажност - 1 /един / етаж; Год. на построяване - 1993 г.

 

 за частна общинска собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в м. „Стари лозя“, СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Иван Попгеоргиев от гр. Ямбол, се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.568.154 с площ 17 кв.м. и да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПР за УПИ XVIII-32, УПИ LXVII-33, УПИ XIX-34, кв. 86 по плана на гр. Ямбол – СО „Кринчовица“, м. „Стари лозя“.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот находящ се в Индустриална зона гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол) 

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.77, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на Общински ПИ с проектен идентификатор 87374.513.76 с площ 1312 /хиляда триста и дванадесет/ кв.м. в размер на 40 100.00 /четиридесет хиляди и сто/лв. без ДДС, който се придава към УПИ V, кв. 165 по плана на гр. Ямбол-промишлена зона и дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне на собствеността на ЕТ „Напредък- Димитър Димитров“, със седалище и адрес на управление: с. Равда, ул. „Братя Миладинови“ №2, представлявано от Димитър Димитров.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VII 5726 в кв. 84 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Патриарх Евтимий“ № 40.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VII 5726  в кв. 84 по плана на града, одобрен със заповед I-A-797 от 17.08.1989 г. и одобрява пазарна цена на общински: ПИ с проектен идентификатор 87374.557.347. с площ 3 кв.м. в размер на 160.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Юлия Андонова.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VIII 961, 962 в кв. 16 по регулационния план на град Ямбол, ул, „Грабово“ № 6.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ VIII 961,962  в кв. 16 по плана на града, одобрен със заповед I-A-375 от 12.05.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.543.47. с площ 13 кв.м. в размер на 820.00 без ДДС, на която цена да се продаде на Митка Мадина.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

     

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XI - за промишлена енергетика, в кв. 143 по регулационния план на град Ямбол, бул, „Европа“ № 18.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XI – за промишлена енергетика, в кв. 143 по плана на града, одобрен със заповед I-A-1273 от 14.09.1990 г., последно изменен със Заповед ТУ/02-00067 от 15.09.2020 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.510.252 с площ 43 кв.м., в размер на 1670.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на „Ив 40“ ЕООД.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

                       

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Имаме предложение да отпадне т.9, тъй като е голям парцел в близост до новия болничния комплекс и се проведе разговор за разделянето му на по-малки части и тогава да се предложат за ползване.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване отпадането на т.9.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І.  На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г., приета с Решение по точка 3 на осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.01.2021 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

 

Подраздел Б.2/ Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

           

80.

ПИ с идентификатор 87374.515.104

51 574

1903 от 18.05.2015 г. 

Ул. „Ямболен“

 

 

 

 

ІІ. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.57, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 999 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър  идентичен с парцел ХІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-434 от 18.06.2004 г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1093 от 15.07.2004  г. 

Начална тръжна цена на имота 142 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 70 000.00 лв.

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 11 133 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър  идентичен с парцел ХІІІ „За производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1901 от 18.05.2015  г.  

Начална тръжна цена на имота 131 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 65 000.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 097 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър  идентичен с парцел ХІV „За производствено складова дейност, търговия и услуги“,  кв. 333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № ТУ/02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1900 от 18.05.2015  г. 

Начална тръжна цена на имота 178 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 85 000.00 лв.

 4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.79 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 156 787 кв.м. по кадастралната карта на гр.Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър, находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1695 от 17.06.2011 г.  

Начална тръжна цена на имота 1 661 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 650 000.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.515.104 с площ 57 574  кв.м. по КК на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на началника на Агенция по кадастър, идентичен с УПИ XVII  515.104 в кв.333 А по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед № 02-00008/06.02.2015г., находящ се на ул. „Ямболен“, актуван с АОС 1903 от 18.05.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота 679 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 330 000.00 лв.

6. Склад представляващ едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.22   със ЗП 192   кв.м., и едноетажна сграда с идентификатор 87374.517.38.23   със ЗП 23   кв.м., функционално свързани, построени през 1963 г. в поземлен имот с идентификатор 87374.517.38  по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ IV-38 за търговия, услуги и производствено-складова дейност, кв. 146 по плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед № I-A-1273/14.09.1990г., находящ се в Индустриална зона, актуван с АОС 2775 от 15.03.2021 г.

Начална тръжна цена на имота 87 800.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 43 000.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8 224   в.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 133 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 65 000.00 лв.

 8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8 731 кв.м., идентичен с УПИ ХІ  - За обществено обслужване в кв. 331 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № ТУ 02/0053 от 29.05.2008 г., находящ се в. ж.к. „Д-р Д. Дончев“, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 135 540.00 лв. без ДДС

Депозит за участие 66 000.00 лв.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА одобрява следните икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID-19.

1. Наемателите на общински обекти

          „Виена Стил“ ООД, ЕИК 128582867, страна по договор №3478/23.03.2017 г.  с Община Ямбол  

 „Селект Соло“ ЕООД, ЕИК 203149186, страна по договор  №3474/03.02.2017 г.  с Община Ямбол  

„Клуб Бейс“ ООД, ЕИК 204683716, страна по договор  №3528/01.08.2018 г. с Община Ямбол 

            ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова“, ЕИК 128052114, страна по договор №3510/23.02.2018 г. с Община Ямбол   

ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, страна по договор №3386/27.01.2012 г. с Община Ямбол  

ЕТ „Мистрал 96 – Георги Минчев“, ЕИК 128615388, страна по договор №3501/11.09.2017 г.  с Община Ямбол 

 „Тинт Про БГ“ ЕООД, ЕИК 206236283, страна по договор №3683/20.11.2020 г. с Община Ямбол  - с Община Ямбол, за периода от 22.03.2021 г. до  31.03.2021 г. попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00234 от 19.03.2021 г.  търговски обекти от вида на отдадените под наем, да не заплащат за определения забранителен период уговорения в съответния договор месечен наем за обекта.

2. Ползвателите на общински терени по силата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ЕТ „Елина – Петър Петров“, ЕИК 128006227, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19192/14.08.2020 г. от Община Ямбол

„Гуфис“ ЕООД, ЕИК 200713646, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19027/10.06.2020 г. от Община Ямбол

 „Мариян Мария“ ЕООД, ЕИК 205760703, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19253/01.08.2020 г. от Община Ямбол

„Биовед+М“ ЕООД, ЕИК 203847472 разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19380/16.12.2020 г. от Община Ямбол

„Жаклин - 94“ ЕООД, ЕИК 203783817, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №19221/21.08.2020 г. от Община Ямбол 

ЕТ „Пиер - П – Петър Петров“, ЕИК 838106909, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение  №18932/08.05.2020 г. от Община Ямбол, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021г. попадащи в обхвата на забраната, въведена със Заповед № РД/02-00234 от 19.03.2021 г. поставените преместваеми съоръжения, да не заплащат за определения забранителен период , определената месечна такса в съответното разрешение за поставяне.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идн. 87374.37.901 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на „ИВ – КАР I“ ЕООД, ЕИК 201556781,  с управител Иван П. Петков,  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 87374.37.901 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „Автоцентър за търговия, услуги, сервизна дейност и обитаване“.        

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.37.901 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ XXI – 901, кв. /масив/ 37 с отреждане „Автоцентър за търговия, услуги, сервизна дейност и обитаване“.  

Проектът да бъде придружен от план – схема за водоснабдяване и канализация, схема за електрификация, транспортно – комуникационен план и схема за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“ ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността.

ВНОСИТЕЛ: М. В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол) - В т.2 от решението определя следните изисквания към кандидатите за участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, в абзаца да  има придобит трудов стаж най-малко пет години като лекар или икономист, кандидати притежаващи образователна квалификационна степен магистър по медицина да имат придобита основна специалност. Комисията предлага този абзац да придобие следния вид:

„Да има трудов стаж най-малко 5 години като икономист; кандидатите притежаващи образователна квалификационна степен магистър по медицина, да имат придобита основна специалност и най-малко пет години стаж след придобиването ѝ.“

А от свое име искам да направя едно предложение, което смятам, че е удачно. В т.6 критерии и оценка на събеседването съгласно изискванията на чл.8, ал.4 от Наредба 9, да бъде добавено: „Управленски опит е предимство за оценка на кандидата“.

Георгиева – ПК ОИ са съгласни с предложените промени.

Влахова - Предложението за управленски опит комисията го отхвърли. Лично аз, считам че наличието на управленски опит ограничава участието в конкурса, тъй като ние сме малък град, малко са хората с управленски опит и така даваме възможност само на едни и същи хора да участват в управлението.

Шиков - Само да направим уточнение, че предложението на г-жа Петкова е да се добави в т.6 към критериите не в частта със задължителните условия, а че управленския опит е предимство при оценка на кандидата. 

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 28                         против – 3                  въздържали се – 4

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на д-р Петкова.

Гласували       за – 23                         против – 8                  въздържали се – 4

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 25                         против – няма            въздържали се – 8

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.9, ал.1, т.14, във връзка с чл.39, ал.1 и ал.2 чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества,

I.1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол“  ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите, до участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания, съгласно чл. 4 ал.1 и ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

-       Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

-      Да има придобит трудов стаж най-малко пет години като икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен магистър по медицина да имат придобита основна специалност и най-малко пет години стаж след придобиването й;

-       Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

-      Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

-       Да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса, се подава заявление за допускане до участие в конкурса към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

-               Автобиография-европейски формат.

-               Свидетелство за съдимост.

-               Диплома за завършено висше образование - медицинско или икономическо, диплома/свидетелство за придобита основна специалност – копие нотариално заверено.

-               Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения - копие.

-               Трудова и/или осигурителна книжка - копие.

-              Медицинско удостоверение-общо здравословно състояние.

-              Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

 

         плик 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /2021 г. – 2024 г./.

        Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

        За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.

Документите за участие в конкурса се приемат в „Център за административно обслужване“ в сградата на община Ямбол, ул. „.Г. С. Раковски“ № 7  от  14.05.2021г.  до 28.05.2021г. всеки работен ден от 08.30ч. до 17.30ч..Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

 

4. Тема предмет на събеседване с участниците е:

„ Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получават в администрацията на „ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД всеки работен ден до 28.05.2021г..

5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9  за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения:

-     степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

-       съответствие на проекта с нормативната уредба;

-       съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

-       анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

-       логическа структура на разработката;

-       степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

6. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9:

-      обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

-      степен на познаване на нормативната уредба;

-      способност да се планират и взимат управленски решения;

-      административни умения, професионални и делови качества;

-      комуникативни способности и организационни способности;

-      способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

-      управленски опит е предимство за оценка на кандидата.

 

II.           На основание чл. 35 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху  общинската част на капитала в търговските дружества възлага на кмета на общината да състави комисия  за организиране и провеждане на конкурса, в състав както следва:

Председател: Представител на Община Ямбол

Секретар: Правоспособен юрист;

Членове:

1. Представител на Община Ямбол ;

2. Представител на Регионалната здравна инспекция;

3. Общински съветник;

4. Общински съветник;

5. Общински съветник;

 

III.    Правила за провеждане на конкурса и работата на комисията:

      Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й, от които поне един правоспособен юрист. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържа взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита данните на физическите лица –кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

Комисията провежда конкурса на два етапа :

ПЪРВИ ЕТАП - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелства по пункт I.т.2 или не са представили някой от документите по пункт  I.т.3.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати. Кандидатите се уведомяват за резултатите от проверката на посочената  от тях в подаденото заявление за участие , електронна поща /имейл адрес/       .

ВТОРИ ЕТАП - Събеседване и представяне от кандидатите      на подготвената от тях Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което следва да се установят неговите компетенции и качества по следните показатели:

-Степен на познаване на приложимата нормативна уредба

-Способност да се планират и вземат управленски решения

-Административни умения, професионални и делови качества

-Комуникативни и организаторски способности

-Ориентация към резултатите и умение за определяне на текущи приоритети.

Комисията оценява представените от кандидатите програми по следните показатели:

-Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството

-Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани в дружеството

-Умение на кандидата за поставяне на адекватни  краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети

-Умение да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до пет , като максималната оценка е пет по петобалната система.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В деня след конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати. За резултатът от конкурса се уведомява Общински съвет –Ямбол, който на следващото си заседание взема решение кмета на общината да сключи договор за възлагане на управление с класирания на първо място участник.

 

IV.               Дата, час и място на провеждане на конкурса.

             Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :

На 31.05.2021г. от 09.30ч. - проверка на съответствието на представените документи.

На 01.06.2021г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.

V.                   На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9, утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

VI. Сключения с д-р Венцислав Иванов Славов договор за управител на „Диагностично-консултативен център № 1 - Ямбол“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:000812172, да бъде продължен със срок на заемане на длъжността - до провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството и вписването му в търговския регистър и РЮЛНЦ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374. 533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ не прие предложението. (приложен протокол)

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл.103, ал.4 и чл.104, ал.1, изр. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за Застрояване /ПЗ/ на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ, относно ПИ с идентификатор 87374.533.6 по ККарта на гр. Ямбол.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.25.831– земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.25.78.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вет? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на МАРИЯ Г. ЯНОШИК,  разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за изграждане на обект с отреждане „за автосервиз и гаражи“.

            При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ и транспортен достъп на ПИ 87374.25.78 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Чаргански път“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот УПИ I-25.78 „за автосервиз и гаражи“ в кв./масив/ 25. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схема електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация.

2.                   На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет–Ямбол дава съгласие на МАРИЯ Г. ЯНОШИК, в качеството й на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.25.831 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 98.0 кв.м.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ II - за детска градина, кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон и за промяна предназначението „за детска градина“.

ВНОСИТЕЛ: М. Керемидчиев

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вет? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ II-за детска градина кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон, включително и за смяна отреждането/предназначението „за детска градина“ в „за смесено предназначение – жилищно застрояване и обществено обслужване“ и „за обществено обслужване“ съобразно с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Заповедта по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на УПИ II-за детска градина кв. 22 по плана на гр. Ямбол – Каргон да се издаде само след писмено съгласие на Министър на образованието и науката.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност към Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – 1                  въздържали се – 4

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост:

Приема изменение и допълнение на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва:

§1. Изменя текста на чл.10, ал.2, в раздел ІV във вида:

„(2) Числеността на персонала на общинското предприятие е 39 щ.бр., разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, по длъжности в одобрено от кмета на общината щатно разписание:“

§2. Изменя текста на чл.10, ал.2, т.1 в раздел ІV във вида:

„т.1 Звено „Административно-счетоводни дейности”, дейност 898 „Други дейности по икономиката” 3 щ. бр.;

   §3. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол, цифрата „40 щ.бр.“ след текста Организационна структура на Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” град Ямбол,  с числен състав на персонала -  да се чете „39 щ.бр.“

   §4. Изменя в Приложение №1 към Правилник за устройството и дейността на   ОП „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол цифрата „4щ.бр“ в Звено „Административно-счетоводни дейности”, „Други дейности по икономиката” да се чете „3 щ.р.“

§5. Добавя нов §10. в следния вид:

„§10. Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.“

 

 

 

Георгиева – отр. вот - С отрицателния си вот изразявам личното си мнение, защото гласувах „против“ тази точка. Не приемам категорично, че през месец, месец и половина общинските предприятия непрекъснато променяме правилника съгласно желание за промяна на числеността, трансформиране на бройки от една в друга, в конкретната ситуация с това предложение. Запознах се с доклада на директора на общинското предприятие г-н Джукелов, който не предлага отпадането на длъжността главен инженер. Разбира се администрацията има право да направи това предложение и съответно ние да го подкрепим или не. Аз лично се надявам, ще преглътна и ще гласувам за нова промяна в правилника в даден момент, но считам че ОП „Комунални и обредни дейности“ трябва да имат инженер, трябва да имат и техническо лице. Защото в дейностите, които изпълнява направление комунални дейности, влизат ремонт на общински жилищни и нежилищни площи, ремонт на квартални клубове, поддържане на ремонт на улични и тротоарни настилки, реконструкция на улици, площади, паркинги, асфалтополагане, вертикална сигнализация и т.н. Наличието на техническо лице е много важно, защото то е необходимо, за да води и да съхранява една техническа документация на предприятието. Без такова лице си задавам въпроса кой ще контролира качеството на влаганите материали, кой ще контролира качеството на изпълнимите дейности, кой ще обобщава предложенията и ще предлага мерки за увеличаването на ефективността на това мероприятие, кой ще издава указания и инструкции за безопасна работа. Вероятно сюжета тук е малко по-различен, аз няма да навлизам в конспиративни теории, но наистина апелирам към г-н Ревански, да си помисли ОП „Комунални и обредни дейности“ да не остава без инженер. Мисля, че това е важно за качеството и ефективността на едно общинско предприятие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на здравно-социални услуги и превенция на COVID-19 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, процедура "Патронажна грижа+".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол1 протокол2)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Общински съвет – Ямбол дава съгласие община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

II. При одобряване на проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и сключване на договор на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно указание за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет – Ямбол:

            1. Предоставя изпълнението на дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да издаде заповед, с която да възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в Община Ямбол“ по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа+“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Отдел „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес;

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца, считано от 01.05.2021 г.   

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване състава на постоянни комисии “Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ” към Общински съвет - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член в състава на ПК „Образование, спортни и младежки дейности” и “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция” общинския съветник Иван … Драгоев.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол) – Предложили сме поправка, да отпадне чл.9, ал.1, т.1, а останалите да се преномерират, тъй като се получава повторение с преден текст.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост и чл. 79 от АПК,

 

1. Приема Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, както следва:

 

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите разпоредби на действащото законодателство.

            Чл.2. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на общинските жилища.

            Чл.3. (1) По своето предназначение общинските жилища са регламентирани в Закона за общинската собственост.

            (2) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата по ал.1. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината или при подадени заявления от правоимащи лица по чл.18 за закупуване на общинско жилище. Всички промени се извършват след решение на Общински съвет – Ямбол.

            (3) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се допуска единствено в изброените в ЗОС случаи.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

            Чл.4. (1) Жилища за отдаване под наем са новопостроените  и налични свободни жилища – общинска собственост, определени от общинския съвет по чл.3, ал.2.

         (2) Право да кандидатстват за настаняване под наем в общинско жилище  по чл.3, ал.1 имат граждани и техните семейства, които отговарят  едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище или вила, годни за обитаване или идеална част  от такива, които да задоволяват техните жилищни нужди от 15 кв. м. на  член от семейството.

2. не притежават урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или  вилно застрояване в район на населено място от 0, I или II  функционален тип, поземлени имоти в курортни зони и комплекси и във  вилните зони към тях, земи до 10 км. от морската брегова ивица.

3. не са продавали или прехвърляли имити по т.1 и т.2 на други лица 3  години преди датата на подаване на заявлението за картотекиране, с  изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на  държавата, общината или ЮЛ с нестопанска цел.

4. Не притежават МПС с обща застрахователна стойност над 3000 лв.

5. Не притежават имущество в акции, дивиденти, земеделски земи над 5  дка., фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и  стопанска дейност и ателиета.

6. Имат брутен месечен доход на член от семейството/домакинството до  1.5 минимални работни заплати за едночленните семейства, до 1.25  минимални работни заплати за двучленните семейства/домакинства, а за  тричленни и с по-голяма численост семейства/домакинства - до 1  минимална работна заплата на член от семейството.

7. поне един член от семейството има постоянен или настоящ адрес на  територията на гр. Ямбол през последните 5 години без прекъсване.

8. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното  правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на ЗОС.

(3) Обстоятелствата по ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5, т.7 и т.8 се  установяват с декларация по образец от гражданите, а за т.4 и т.6 се  прилага документ за доход и документ за застрахователна стойност.

            Чл.5. (1) Лицата, семействата / домакинствата, които отговарят на условията по чл.4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1.         граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

2.         незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

3.         живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно -хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4.         семейства, живеещи  въз основа на свободно договаряне;

5.         заемащи недостатъчна жилищна площ по  нормите на чл.13

            (2) Заемането на помещенията по ал.1, т.2 и 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

            (3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. самотен родител с едно или повече деца;

2. семейства и/или домакинства, в които един от членовете е с призната І и ІІ група инвалидност;

3. семейства и/или домакинства с две и повече деца;

4. млади семейства;

5. лица, живеещи в жилищни условия, неотговарящи на нормалните жилищни потребности;

6. пълнолетни лица, отгледани и възпитавани в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа

            Чл.6. (1) Община Ямбол съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят  на условията по чл.4.

            (2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в които се посочват обстоятелствата по чл.4, като се приложат следните документи:

- за дохода на лицето от Национална агенция по приходите;

- Решение на ТЕЛК/НЕЛК за определена степен на намалена работоспособност, заверено към датата на подаване на молба-декларация, ако има такова”;

- Документ за застрахователна стойност на притежаваните МПС.

Чл.7. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани, в която се включват служители от общинската администрация и четирима общински съветници.

             (2) Комисията по ал.1 разглежда в периода 1-ви септември – 30-ти ноември подадените заявления и декларации, взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи.

             (3) Решението на комисията се съобщава и се обжалва  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Чл.8. (1) Гражданите, картотекирани по реда на този раздел, са длъжни при промяна на данните и условията по чл.4, ал.2 в едномесечен срок да уведомят писмено Община Ямбол, чрез попълване на нова декларация, удостоверяваща промяната в обстоятелствата.

(2) Гражданите, картотекирани по реда на този раздел ,които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Община Ямбол в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

Чл.9. (1) Изваждат се от картотеката:

1.         включените в строителството по чл.8, ал.2;

2.         нарушилите изискванията на чл. 8, ал.1;

3.         лица, които не отговарят на условията по чл.4, ал.2.

(2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл.4, ал.2 и декларациите по чл.8, ал.1 носят отговорност по Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката.

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.7. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Чл.10. (1) Комисията по чл.7 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които могат да бъдат настанявани под наем през годината.

            (2) Проектосписъкът по ал.1 се обявява до 10-ти декември на определеното за целта място в сградата на общинската администрация. В 14-дневен срок  от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

            (3) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от комисията по чл.7. Утвърденият от кмета списък може да се обжалва пред общинския съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

            Чл.11. (1) Настаняването на гражданите от списъка по чл.10, ал.3 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нов списък за следваща година.

             (2) Гражданите, включени в списъка от предходната година и не получили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.4, ал.2 и на групите по чл.5, ал.1;

             (3) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена  и ЕГН на настаненото лице,  срока за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години, наемната цена и начина на плащането й;

             (4) Заповедта има действие за всички членове на семейството / домакинството на настанения;

             (5) Въз основа на настанителната заповед, Кмета на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя  и наемодателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното  правоотношение.

             (6) Преди сключване на договора за наем, наемателят заплаща депозит в размер на 1 месечен наем.

             (7) Базисната месечна наемна цена (основна наема цена) за 1 кв. м. полезна жилищна площ е 0.70 лв., която се коригира със съответните коефициенти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А . Базисната наемна цена може да се индексира ежегодно от 1-ви март със статистически отчетен годишен индекс на инфлация за предходната година, с решение на Общински съвет.

            (8) Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. полезна площ, със Заповед на кмета на общината, съобразно зоната на територията на общината, където попада жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина (етажност) и преобладаващо изложение, съгласно Приложение №  1 и Приложение №  1 А

            Чл.12. Гражданите, настанени под наем в общински жилища представят в Община Ямбол ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл.4, ал.2 и чл.5.

          Чл.13. (1)  Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство  – до 30 кв.м. жилищна площ;

2. на двучленно семейство / домакинство – до 60 кв.м. жилищна площ;

3. на тричленно семейство / домакинство – до 85 кв.м. жилищна площ;

4. на семейство/домакинство с четири и повече членове - без ограничения

Чл.14. Две или повече лица / семейства/ домакинства, могат да се настаняват по изключение в един жилищен имот (къща), в който са обособени стаи за обитаване от повече от едно семейство, съгласно установените норми за жилищно задоволяване в чл.13.

Чл.15. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл.4, ал.2 и чл.5, както и документи по чл.4, ал.2, т.3 и т.4. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

Чл.16. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на ЗОС.

           

РАЗДЕЛ ІІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

            Чл.17. Общинските жилища, предназначени за продажба и за замяна  се определят ежегодно, в срок до 31 март, по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет.

            Чл.18. (1) Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават на:

1.         правоимащи лица по Закона за общинската собственост;

2.         наемател на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, ако отговаря на следните условия:

-  да е наемател на общинското жилище, на основание настанителна заповед, не по-малко от 4 (четири) години, без прекъсване;

- да обитава  общинското жилище, предназначено за продажба, към момента на включването му в списъка по чл.3, ал.2;

- да няма незаплатен наем за ползваното общинско жилище или такса за битови отпадъци.

(2) Извън случаите по ал.1, продажбата на общински жилища се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на търг по реда на НРПУРОИ.

            Чл.19. (1) Продажбата на общински жилища на лицата по чл.18 се извършва въз основа на заявление по образец до Кмета на Община Ямбол.

            (2) Продажбата се извършва по пазарна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, завишена с 20%.

(3) Продажбата се извършва, след решение на общинския съвет, със заповед на кмета, в която се посочват: вида и местонахождението на жилището, купувача, цената и другите дължими плащания, както и начина и срока на плащане.

(4) След изпълнение на условията, посочени в заповедта по ал.3 се сключва писмен договор.

Чл.20. (1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва по условията и по реда на на чл.40 от ЗОС, освен в случаите по ал.2

(2) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от Общински съвет Ямбол, се извършва с решение на Общински съвет Ямбол. Замяната се извършва на данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.

(3) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл.43 и 45 от ЗОС, или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят общински жилища.

 

РАЗДЕЛ ІV

ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

 

            Чл.21. (1) Във ведомствените жилища на общината могат да се настанят  под наем  служители, работещи в звената, които са на бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата / домакинствата им не притежават годни за постоянно обитаване жилище или вила, в гр.Ямбол. Броят, видът и местонахождението на жилищата  се определят по реда на чл.42, ал.2 от ЗОС.

            (2) Лицата по ал.1 подават заявление за настаняване до кмета на общината.

            Чл.22. (1) Със заповед на кмета на общината се назначава комисия по настаняването в общински ведомствени жилища.

            (2) Комисията разглежда подадените заявления и прави мотивирани предложения за настаняване във ведомствени жилища, съгласно чл.21, ал. 2 от настоящата наредба.

            Чл.23. Настаняването във ведомствени жилища се извършва със заповед на кмета на общината, въз основа на която се сключва договор за наем.

            Чл.24. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на Закона за общинската собственост със заповед на кмета на общината.

РАЗДЕЛ V

ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

 

Чл.25. (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица, изрично определени в Закона за общинската собственост.

(2)  Лицата по ал.1 подават заявление за настаняване до кмета на общината.     

Чл.26. (1) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. „Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20 годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

§ 2. „Млади семейства” са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на приемане на решение от комисията по чл. 7 за включване  в картотеката на гражданите с установени жилищни нужди.

§ 3. „Самотни родители” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак, се грижат сами за отглеждане на непълнолетните  деца.

§ 4. ,,Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца, ако живеят при тях.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 5. Всички договори за отдадени под наем общински жилища да се приведат в съответствие с Наредбата в срок до 6 месеца.

§ 6.  Настоящата наредба е приета от Общинския съвет на Община Ямбол, на основание чл. 45 а от Закона за общинската собственост.

§ 7. Организацията по прилагането и контрола по изпълнение на тази наредба се възлага на  кмета на общината.

§ 8. Откритите процедури за продажба на жилища да бъдат приключени в тримесечен срок след влизане в сила на Наредбата.

§ 9. В шестмесечен срок след влизане в сила на настоящата наредба, всички картотекирани граждани следва да подадат декларация, че отговарят на изискванията по действащия подзаконов нормативен акт. Неподаването на декларация в указания срок ще предизвика изваждане от картотеката.

§ 10. Настоящата Наредба отменя Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета на XIV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 04 – 11.02.2005г. и влиза в сила в 7-дневен срок от публикуване в местния печат.

 

Приложение №1

 

МЕТОДИКА

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С методиката се определя цената при настаняване под наем в общинските жилища:

1.1.на граждани с установени жилищни нужди;

1.2.ведомствени жилища;

1.3.резервни жилища.

 

Чл.2. (1) Наемната цена на жилищата се определя за 1 кв.м. полезна площ съобразно зоната, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина и преобладаващо изложение.

(2) В полезната площ на жилището се включват всички помещения: стаи (независимо от предназначението им), холове, всекидневни, кухни, бани, антрета, коридори, антрета, килери.

Чл.3. Наемната цена на жилищата се индексира ежегодно от 1-ви март със статистически отчетен годишен индекс на инфлация за предходната година с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА

 

Чл.4. (1) Основната наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ е 0.70 лева.

(2) Основната наемна цена се коригира с коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в приложение №1А.

(3) Наемната цена за жилищата се определя като основната наемна цена се умножи по средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели по следната формула:

 

НЦ = ОНЦ х Кср

                                               ОНЦ = ПП х 0,70 лева,

           Кср = (К1 + К2 + ... + Кn) : n,

където:

>                   НЦ — наемна цена;

>                   ОНЦ основна наемна цена;

>                   ПП — полезна площ;

>                   Кср средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели;

>                   К1; 2, з ….n — коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в

приложението;

>                   n — броят на коефициентите за благоустройствените показатели.

 

Чл.5.(1) За надземен етаж, се счита етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).

(2) За полуподземен етаж (сутерен), се счита етажът, подът, на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът - на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея. Ако такива помещения са отдадени под наем, основната наемна цена за тях се коригира с коефициент 0,8 или

НЦ х Кс = сНЦ,

където:

>          Кс — коефициент за корекция за жилищна площ в полуподземен етаж (сутерен);

>          сНЦ — наемна цена за жилищна площ в полуподземен етаж (сутерен).

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наемателят е данъчно задължено лице като ползвател на жилището за услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

§ 2. Методиката се приема на основание чл.45а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.7 и ал.8 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет - Ямбол.

§ 3. Настоящата методика е приета с решение по точка …… на ……….. заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на …………….г.. и влиза в сила от …………………г. Същата се счита за неразделна част от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет - Ямбол.

 

 

Приложение №1А

 

Благоустройствени показатели                                                                     Коефициенти

 

А.Местонахождение на жилищата съгласно приложена схема

 

1. първа зона                                                                                                              2.5

2. втора зона                                                                                                               1.8

3. трета зона                                                                                                               1.3

4. четвърта зона                                                                                                         0.8

 

Б. Конструкция на сградите

1. Жилище в паянтови и полумасивни сгради                                                          0,80

2. Жилище в масивни сгради                                                                         0,90

3. Панелно жилище                                                                                                    1,00

4. Жилище в сгради с монолитни     или сглобяеми скелетни рамкови

стоманобетонни конструкции; пакетоповдигани плочи, скелетно-                        1,20

безгредови конструкции и конструкции, изградени по системите

"пълзящ кофраж" и "едроразмерен (едроплощен) кофраж"

5. Ново строителство                                                                                                1,50

 

B. Разположение на жилищата във височина

1.Първи етаж                                                                                                  1,00

2.Втори етаж при двуетажна жилищна сграда                                                         1,08

3.Втори до шести етаж                                                                                              1,07

4.Последен етаж при жилищни сгради на    три и повече етажа

 и за всеки                                                                                                                   0,90

седми и по-висок етаж

5.За жилище с височина на пода под 0,3 м спрямо средното

ниво на терена                                                                                                            0,80

 

Г. Преобладаващо изложение на жилищните     помещения

1.Юг, югоизток                                                                                                           1,03

2.Изток, югозапад                                                                                                      1,02

3.Запад, североизток                                                                                      1,00

4.Север, северозапад                                                                                     0,96

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК не прие предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (приета с Решение № ХVІ-3/29.11.2016г. на ОбС-Ямбол, в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 65/28.04.2017г. по адм. д. № 35/2017 ЯАС, в сила от 16.07.2018г., изм. и доп. с Решение ХХХVІ-12/05.09.2018г., в сила от 25.09.2018г., изм. с Решение ХL-6/28.12.2018г., в сила от 01.02.2019г., изм. с Решение V-7/30.01.2020г., в сила от 07.02.2020г., изм. с Решение VІ-6/27.02.2020г., в сила от 24.03.2020г., изм. с Решение ХІІІ-4/29.10.2020г. и Решение ХІV-1/26.11.2020г., в сила от 10.12.2020г.)

 

§ 1. Чл.17, ал.1, се изменя, както следва:

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задължените лица до 31 октомври на предходната година, а за имоти, придобити през текущата година – в двумесечен срок от придобиването.“

§ 2. В таблицата след чл. 35 се правят следните промени:

 

6

6.1.Издаване на удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

30КД

70,00

 

6.2.За вписване на настъпили промени в данните на издадено удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници

10КД

50,00

 

6.3. За вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

10КД

10,00

 

6.4. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

7кд

10,00

 

 

 

§ 3. В таблицата след чл. 37, ал.1 се правят следните промени:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА

БЪРЗА

ЕКСПРЕСНА

 

 

СРОК        

   ТАКСА

СРОК

ТАКСА

  СРОК

ТАКСА

4

Разглеждане на предварителни, идейни проекти и проект за премахване на строеж

 

 

 

 

 

 

1. Разглеждане и съгласуване на предварителен проект, във връзка с отстъпване право на строеж и делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

30 кд

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв.)

    -

-

   -

     -

 

2.Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

 30 КД

0,50 лв./кв.м. по разгъната застроена площ /РЗП/ (но не по-малко от 60,00 лв)

    -

 

 

 

 

 

 

-

   -

     -

 

 

 

 

 

 

 

3. Разглеждане и одобряване на проекти за премахване на строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ /съдържащ-конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/

 

 

  7 кд

                                     100 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от ОЕСУТ.

 

8. Благоустройствени обекти.

Едномесечен

1 лв./ кв.м (не по -малко от 60 лв. и не повече от 3000 лв.)             

-

-

-

-

9

Издаване на разрешение за строеж за обекти с инвестиционни проекти

 

 

 

 

 

 

1. Издаване на разрешение за строеж по одобрен проект.                                                            

 

7 кд

 

35,00 лв.       

-

-

 

-

-

 

2. Издаване на разрешение за строеж за площни обекти.

 

7 кд

 

35,00 лв.

-

-

-

-

 

3. Издаване на разрешение за строеж за инженерна инфраструктура (линейни обекти).

 

7 кд

 

50,00 лв.

-

-

-

-

13

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

7 кд

 

50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж

-

-

-

-

§ 4. В глава трета „Цени на услуги и права“ се създава чл.44а, със следното съдържание:

„Чл.44а (1) За  съгласуване и издаване на документ за работно време на стационарен търговски обект в часови диапазон 08:00ч. – 23:00ч., цената е 10.00 лв. Срокът на изпълнение   е 7 календарни дни.

(2) За  съгласуване и издаване на документ за удължено работно време на стационарен търговски обект в часови диапазон 23:00ч. – 08:00ч., цената е 40.00 лв. Срокът на изпълнение   е 14 работни дни.

Таблицата след ал.1, т.2 придобива следния вид:

§ 5. т.1, 2 и 4 от Таблицата след чл.21, ал.1, т.2 се изменят по следния начин:

 

Търговска дейност и услуги на закрито/павилиони, каравани и                      др. преместваеми съоръжения/

 

Такса, лв., без ДДС за м2/месец

Зона

І

Зона

ІІ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

1. Търговия с хранителни стоки

10.00

 

5.00

2. Търговия с промишлени стоки

10.00

 

5.00

4. Търговия със селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сортови семена, фуражи, смески и др.

10.00

 

5.00

Заключителни разпоредби

§ 6. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 9 във връзка с чл.8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение на НОРМД.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.9 и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Ямбол (приета на V заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 15 февруари 2008г., изм. и доп. VІ/13.03.2008г., ХVІ/30.01.2009г., ХLІІІ/24.01.2011г., V/29.12.2011г., ХVІ/19.12.2012г., XXIX /27.12.2013г., доп. реш. XV-2 /29.12.2016г., изм. и доп. С Решение № ХLІ-2/31.01.2019г., в сила от 06.02.2019г.)

§ 1. § 2. от Заключителни разпоредби към Наредбата, приета с Решение XIV-5/26.11.2020г. се изменя по следния начин:

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.01.2021г.

Заключителни разпоредби

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и е приета от Общински съвет - Ямбол с Решение № ……………….

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от деня на обнародването й чрез разгласяването й в местно печатно издание.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в община Ямбол за периода 2021 - 2025 година и План за действие на Превантивно- информационен център по проблемите на наркоманиите и общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Стратегията се приема сега, тъй като националната стратегия беше приета в края на миналата година и тук Общинския съвет по наркотични вещества заедно с колегите, които са включени в нея като полиция, прокуратура, съд, НПО и най-различни други организации са заседавали три пъти, за да подготвят този материал. Четейки стратегията, която ни предлагат да гласуваме днес, направих опит да прочета и няколко други стратегии на други общини в Република България. Направи ми впечатление, че колегите, които са подготвили тази стратегия, може би и хората, които са участвали в общинския съвет по наркотични вещества са имали доста размисли какво точно да включат в тази стратегия. Много е важно колегите, които не ся я прочели да го направят, защото има стряскащи данни от едно социологическо проучване сред младите хора на територията на община Ямбол, което казва, че 59% от анкетираните определят употребата на наркотиците като проблем за страната, 53,4% като проблем на гр. Ямбол, а 47,8% като проблем в училищата. Имайте предвид, че социологическото проучване, което са цитирали колегите е с една доста голяма извадка. Всеки един от нас и може би колегите, които работят в този Общински съвет по наркотични вещества и в може би в този ПИЦ, в който всички ние знаем за какво става въпрос, колко промени направихме, имаше скоро конкурс, знам че вече екипа се попълва и на база на тази стратегия колегите ни предлагат и един план, който е доста кратък. Аз наистина харесвам, когато има такива планове и стратегии да бъдат в един кратък вариант, да бъдат ясни и точни, а не да има едни стратегии по 100, 200 страници и да има една алабалистика. В програмата ми харесва конкретно, че наистина са написали кратко и съдържателно четири страници какво точно ще направи този център. Единствената ми препоръка към тези колеги, които ще работят в този център е да бъде изнесено като уъркшопове може, информационни кампании, може би да наблегнем на това повече за реклама и какво точно прави този център, защото той беше позициониран в младежкия дом, сега е на централно място и мисля, че трябва да бъде така промотиран, че, ако наистина проблеми в семействата на младите хора, да могат да се възползват от тази услуга, която е безплатна там. Там има психолози, хора, които имат опит и мисля, че е редно да има повече промотиране на този център, преди всичко, за да се знае, че има такава услуга, за да може нашето младо бъдещо поколение на гр. Ямбол да знаят вредите, които следват от употребата на наркотичните вещества. 

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Общинска стратегия за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества в Община Ямбол за периода 2021 - 2025 година.

2. Приема План за действие на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите и Общински съвет по наркотични вещества за 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБПППМН при Община Ямбол през 2020г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Горнаков – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Калиманов - Отчета е доста подробен и изчерпателен. Имам само една препоръка, за повече информираност от тази комисия, тъй като местната комисия има доста добър ресурс. Мисля, че трябва да помислим за повече информираност какво прави тази местна комисия, какви проблеми може да решава тя и трябва да се заложи повече на информационните материали, както направиха преди няколко дни се включиха в събитието „Ямбол рън“, с тениски с логото и мисля, че трябва да се популяризира тази дейност. Трябва да  дадем повече свобода на екипа, който е наистина малко ограничен в числеността си, за да може да промотира тази дейност. Всеки един от нас, който има деца знае, че може да попадне в лоши ръце и тази комисия, след това остава един отпечатък и затова ми се струва, че трябва да има повече информираност сред младото поколение, за да не попадат след това в затворите на република България, а да станат едни добри граждани на нашата страна и на нашия град.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2020 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно приемане на решение за изменение на решение по т.15 на 21 заседание на Общински съвет - Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б. г от от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

I. Изменя решение по т.15 на 21-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021 г., като същото придобива следния вид:

1. Дава съгласие Община Ямбол да участва като член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което ще кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027г.“.

2. Определя Васил Александров, заместник-кмет на община Ямбол за представител на Община Ямбол в сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

3. Дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

4. Упълномощава Васил Александров, заместник-кмет на община Ямбол, да подпише Споразумението за сътрудничество.

5. Приема Учредителния акт на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – Устав на сдружението, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението, който е приет от Учредителното (Общото) събрание на сдружението.

6. Упълномощава представителя на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ - да участва в гласуването от името на Общината при приемане на решенията на Общото събрание.

7. Дава съгласие представителят на Община Ямбол в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ – да прави предложения и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението.

8. В останалата част решение по т.15 на 21-то заседание на Общински съвет, гр. Ямбол, прието с Протокол № 21/18.03.2021 г., остава непроменено.

 

Приложение 1: Споразумение за сътрудничество

Приложение 2: Устав на сдружението

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно приемане Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно предоставяне база - общинска собственост на футболен клуб „Арена“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Динев – Градът ни има крещяща нужда от изграждането на голям футболен терен с изкуствена настилка, който да бъде с размер минимум 90 м. на 60 м. и който да бъде лицензиран за провеждането на официални мачове от детско юношеския календар, както и от мъжки футболни отбори. С изграждането на подобен терен се решава кардинално проблема с тренировъчния процес на футболните отбори в гр. Ямбол и е основна предпоставка за успешното развитие на този спорт, независимо от метеорологичните условия, независимо от сезоните. Както знаете в гр. Ямбол нямаме на разположение много футболни терени, било то за официални мачове или за тренировъчен процес, затова смятам, че инвестиционното намерение идва в подходящо време, което реализирайки се ще даде така основен тласък за развитието на този спорт. Важно е да се спомене съгласието на инвеститорите за предоставяне за безвъзмездно ползване на терена от детско юношеските формати на другия ямболски отбор ФК „Ямбол – 1915“, разбира се това ще се случи спрямо график, също така мъжкия представителен отбор на ФК „Ямбол – 1915“ ще може веднъж седмично отново спрямо график да провежда тренировъчен процес, ако е необходимо. Както казах изграждането на подобен терен е стратегически важно за футбола в Ямбол, затова аз ще подкрепя така направеното предложение и апелирам към вас да го подкрепите. Сумата за инвестиция не е никак малка, затова трябва да подкрепяме и подпомагаме подобен род начинания, които са само за добро. Също така искам да апелирам към администрацията, в договора, който ще се изготви, според мен, трябва задължително да има клауза, в която да е зададено, че ако инвеститорът не изпълни инвестиционните си намерения, договора  се анулира и евентуално да се търсят други решения.

Чолаков – Спортните бази в момента в България се усъвършенстват и едно такова съоръжение, което има за идея да се изгради е много добро. В момента този тип терени с изкуствена настилка са актуални в предвид на това, че могат да бъдат натоварвани повече от тази на градския стадион, която е естествена тревна настилка, тя има живот до три часа на ден, за да може да живее тази трева. Докато на един такъв тип съоръжение може денонощно да се натоварва, само че и той има живот, живота му според мен е около 10 години. Има две неща, които ме вълнуват. Едното е тук преждеговорящия спомена, че има инвестиционно намерение, а в това предложение не го виждам никъде, после ще ни накарате да го подкрепим, ако пише, че има инвестиционно намерение. В това предложение никъде не се вижда, затова предлагам да го напишем: „Предоставя за безвъзмездно… и бъде извършено инвестиционно намерение“. Да сме сигурни, че ще бъде извършено. Аз съм запознат с това клуба какви инвестиционни намерения има, което никак не е малко и апелирам за това. Имам молба към г-н Ревански, в договора да се запише, че има изисквания на футболния съюз, да отговарят на размерите за провеждане на състезания, към момента отговаря на размерите, но да не направят след това на размерите, за да имат право да развиваме състезателна дейност. Затова казвам г-н Шиков, че не се вижда, че ще има инвестиционно намерение.

Шиков – В предложението го няма наистина. 

Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма            въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 8, ал.1, чл. 11, чл.12 ал.1 от Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на община Ямбол:

1.      Предоставя за безвъзмездно ползване за задоволяване нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, футболен терен, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения  представляващ  част от спортен комплекс „Г. Дражев“, акт за собственост № 600/21.05.2002г., идентификатор № 87374.533.15 с адрес Градски парк, на футболен клуб „Арена“, за срок от 10 /десет/години.

2.   Отменя Решение № XXI-14, т.1, б.“Г“/18.03.20212 г. на Общински съвет Ямбол.

3. Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно именуване на ПГ по хранителни технологии и туризъм на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 33                         против – 1                  въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, т.1(б) от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в училищното и предучилищното образование:

Общински съвет-Ямбол дава съгласие за промяна в наименованието на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, като от наименованието отпадне частта „хранителни технологии“ и институцията се преименува на „Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“  - гр. Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 85.

 

 

Председателят даде думата на Иван Кърцъков да огласи питания относно възложен и изграден обект от КР за 2020 на Община Ямбол в нарушение на ЗОП и др. (вх.№ В-0172/19.03.2021г. - приложено питане) и Годишен отчет на ОСНВ за 2020 година. (вх.№ В-0140/10.03.2021г. - приложено питане)

С отговора на първото питане бе запознат от г-жа М. Караиванова(приложен). По второто питане огласи отговора Павел Тодоров, секретар на ОСНВ при Община Ямбол. (приложен)

Иван Кърцъков изказа неудовлетворение от отговорите.

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и третото заседание на ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                            Председател ОбС - Ямбол: (п)

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти: (п)

 

 

                                                                                    Ил. Иванова

 

                                                                                          (п)

 

                                                                                    Ан. Господинова