ПРОТОКОЛ № II

 

            Днес, 23.11.2023г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0150/16.11.2023г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства Васил Александров – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет – Ямбол, Антон Шиков откри второто заседание на Общинския съвет.

 

Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

4.      Предложение относно избор на зам.- председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

5.      Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

6.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност Маслака, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-

4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол относно кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3; Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - бул. “Европа“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Ат. Кратунов“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.120 по плана на гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 45, с цел продажбата му на „К-Инвест“ ООД, собственик на законно построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори: 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се на ул. „Граф Игнатиев“ № 267.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Иван Рилски“ № 9, определяне цена на частта на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 10.00 кв. м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен““ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 22.61 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 24.98 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект - Кафетерия, ПОС, Безистен на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно одобряване на проектно предложение за изграждане на спортен обект – „Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) - гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на РДНО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

Шиков – Запозна съветниците с постъпилите Решения за образуване на ГС „Пряка демокрация“ и ГС „БСП за България“. (приложени към материалите по заседанието) - Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Има постъпило предложение относно удължаване срока по процедура „Грижа в дома“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., което е със срок, получихте го на пощите и ще се разгледа от ПК. Предлагам да бъде т.33. Има молби за ЕФП, които предлагам да влязат като т.34, а ПК ЗСДСИ, ще изготви окончателния проект за решение.

Симеонов - Аз предлагам от дневния ред на днешното заседание на ОбС – Ямбол да остане само първа точка, а всички останали да отпаднат. Мотивите ми са следните, на първото заседание на ОбС положихме клетва като общински съветници, ако сте забравили клетвата, ще Ви я цитирам само в началото: „Заклевам се в името на РБ да спазвам Конституцията и Законите на страната…“. Чл.42, т.5 В дневния ред могат да бъдат включени само материали, за които са приети становища на комисиите на ОбС, а аз мисля че все още такива няма.

Шиков - Няма други предложения. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Симеонов.

Гласували       за – 4                           против – 27                            въздържали се – 5

Не се приема.

Подлагам на гласуване предложението за „Грижа в дома“.

Гласували       за – 32                         против – 2                              въздържали се – няма

Приема се.

Г. Славов – отр. вот - Мисля, че вметката която председателя направи е абсолютно некоректна, и съотносима изобщо към дейността на ОбС и това предложение, което направи г-н Симеонов. Не знам дали разбирате, но в пълно съзнание, председателя на ОбС в момента, накара всички Ви да нарушите правилника, т.е. основния закон, по който работи ОбС. Никой не е против това да се приемат тези извънредни точки, нито социална грижи, нито другите. Можеше да има заседание малко по-рано, можеше да има заседание и утре, това е въпрос на решение на председателя и на председателския съвет.

Шиков - Може да има заседание и след два часа.

Г. Славов - Но в пълно съзнание да нарушите правилника в чл.42, т.5, в който изрично е записано и е взето решение с вашите гласове от предния мандат на по-голямата част от Вас, че в дневния ред могат да се включват само материали, по които са приети становища на комисиите в ОбС. Да, може да е формално, но тук всички, които сте първите в града, представители на гражданите, да давате пример и да даваме пример как да нарушаваме закона, което било формално. Не, не, законът е закон и той трябва да се спазва, закона не трябва да се нарушава и не трябва да се дава такъв пример. Затова моята молба по-скоро, защото мнозинството е при вас и вие си решавате е да не започваме с нарушения закона още в първото заседание, да не давате такъв пример на целия град, затова, че за вас закона няма никакво значение и да вървим по правилата. Хубави или лоши, те са приети, законите са такива и всички сме длъжни да ги спазваме.

Шиков – Имаме подобно заседание преди осем години мисля, така че смятам, че ОбС по повод правилника има право да взима самостоятелно всички решения. След като гласуването преди малко беше с абсолютно пълно мнозинство, мисля че имаме резултат.

Подлагам на гласуване предложението за ЕФП.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували       за – 31                         против – няма                        въздържали се – 4

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

2.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

3.      Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

4.      Предложение относно избор на зам.- председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

5.      Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

6.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

8.      Предложение относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

9.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

10.  Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

12.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност Маслака, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

13.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

14.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

15.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

16.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-

4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

17.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол относно кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

18.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

19.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3; Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

20.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

21.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - бул. “Европа“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

22.  Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Ат. Кратунов“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

23.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.120 по плана на гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

24.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 45, с цел продажбата му на „К-Инвест“ ООД, собственик на законно построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

25.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори: 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се на ул. „Граф Игнатиев“ № 267.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

26.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Иван Рилски“ № 9, определяне цена на частта на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

27.  Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 10.00 кв. м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен““ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

28.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 22.61 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

29.  Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 24.98 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

30.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект - Кафетерия, ПОС, Безистен на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

31.  Предложение относно одобряване на проектно предложение за изграждане на спортен обект – „Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) - гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

32.  Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на РДНО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

33.  Предложение относно удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 "Грижа в дома" чрез директно предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

34.  Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – 7                              въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

 

            1. ПК “Бюджет и финанси”:

            Председател: Атанас Илчев          

Зам.-председател: Славка Балчева

Членове: Мария Тюфекчиева

Господин Белчев

Любомир Керемедчиев

Евгени Господинов

Георги Георгиев

Капка Йоргова

Георги Стефанов

 

            2. ПК “ Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките с общинска собственост ”:

            Председател: Димитър Горнаков

Зам.-председател: Александър Стойков

Членове: Атанас Илчев

Тодор Тодоров

Мария Илиева

Райно Георгиев

Панайот Будинов

           

            3. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология:

            Председател: Ивайло Христов

Зам.-председател: Иван Арнаудов

Членове: Евгени Иванов

Анатоли Станилов

Димитър Ставрев

Капка Йоргова

Мария Славова

           

            4. ПК “Образование, спортни и младежки дейности:

            Председател: Господин Белчев     

Зам. - председател: Димитър Димитров

Членове: Станислав Говедаров

Ивайло Христов

Георги Дичев

Емилия Димова

Мирослав Козарев

 

            5. ПК “ Култура, читалищна дейност и културен туризъм ”:

            Председател: Мария Тюфекчиева

Зам.-председател: Емилия Димова

Членове: Иван Драгоев

Димитър Богословов

Георги Дичев

Мирослав Козарев

Панайот Будинов

 

6. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция ”:

            Председател: Валентин Вълчев

Членове: Георги Стефанов

Стилиян Илиев

Славка Балчева

Димитър Димитров

Мария Славова

Недялка Петкова

             

                       7. ПК3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията: 

           Председател: Димитър Ставрев

Зам.- председател: Дориан Цонев

Членове: Димитър Горнаков

Станислав Говедаров

Георги Георгиев

Райно Георгиев

Георги Славов

           

            8. ПК по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

 Председател: Любомир Керемедчиев

Зам. - председател: Тодор Тодоров

Членове: Стоян Славов

Евгени Иванов

Дориан Цонев

Стоян Стоянов

Ивайло Симеонов

 

 

Шиков – Вече имаме ПК. Обявявам почивка да 10.45 за заседания на ПК.

След почивката присъстват 36 съветника.

Шиков - Запозна съветниците с постъпило Решение  за образуване на ГС „ПП ГЕРБ гр. Ямбол“. (приложено към материалите по заседанието)

 

 

Г. Славов – проц. – С това , което се опитах да подкрепя като предложение на г-н Симеонов, затова, че комисиите и заседанието днес с този невен ред е незаконосъобразен. В момента правя процедура, да се вземе решение на ОбС, с което да се легитимира работата на тези комисии, които досега работиха, ако искате все пак в някаква форма решенията на тези комисии да бъдат законосъобразни и цялото това заседание на ОбС да бъде законосъобразно. В ПК ЗОРПК, помолих изрично председателя на ПК да запише това мое становище, но поправете ме ако бъркам: „Чл.24, т.3 от правилника, по който работим и който трябва да спазваме всички, комисиите могат да заседават в случай на необходимост и по време на заседание на ОбС с негово решение.“ Аз, поправете ме, но такова решение не разбрах да има. Има еднолична воля на Председателя на ОбС, с която той каза график, с който график разпредели комисиите по стаи, където те да заседават, което само по себе си е незаконосъобразно и е извън правомощията на председателя на ОбС. Ако все пак е имало такова решение и аз не съм разбрал, моля да бъда извинен, но много бързо може да се върне архива или да се види, че такова решение според мен няма. Липсата на такова решение, прави всички тези заседания, за които загубихме час и половина категорично незаконосъобразни. Вие решете дали ще спазвате закона. Пак казвам, не е хубаво още първото заседание да даваме такъв сигнал на целия град. ОбС и председателя, който е пръв измежду равни и това място не му дава никакви в повече права от всеки друг общински съветник в тази зала, освен че ръководи заседанието, да нарушават закона, по който се работи, Правилника на ОбС по такъв безочлив начин.

Шиков - ПК на ОбС се свикват от техните председатели, от 1/3 от членовете или от председателя на ОбС. Така че, председателя на ОбС има право да свика ПК, но за частта, в която по време на заседанието, трябва да заседават ПК, г-н Славов е прав. Така че, съгласен съм да гласуваме процедурата на днешното заседание, да допуснем заседания на ПК.

Подлагам на гласуване процедурно предложение ПК да заседават по време на заседанието на ОбС.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, създава Временна комисия в състав от 7 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол в състав: Александър Стойков, Атанас Илчев, Димитър Ставрев, Ивайло Христов, Иван Арнаудов, Капка Йоргова, Панайот Будинов.

 

    

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение пред ОбС за определяне на кандидати за съдебни заседатели при ЯОС и АС - Бургас.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели създава временна комисия в състав от 5 общински съветника за изготвяне на предложения пред ОбС за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и Районен съд Ямбол в състав: Димитър Ставрев, Капка Йоргова, Димитър Горнаков, Мария Илиева, Мирослав Козарев.                        

2. Комисията избира на свои заседания председател, събира, разглежда, проверява и обобщава постъпилите документи в съответствие с изискванията на Наредба № 7/18.09.2017г. и Закона за съдебната власт, предлага гласуването на кандидатите за съдебни заседатели на сесия на Общински съвет - Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно избор на зам.- председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

д-р Р. Георгиев – Предлагам да има двама зам.-председатели, има такъв текст в правилника за работа. В ОбС има три ГС, мнозинството има председател и 2 ГС е редно да имат зам.-председатели. Това е показател за отношението.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на д-р Георгиев.

Гласували       за – 13                         против – 6                              въздържали се – 18

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 27                         против – 4                              въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол избира за зам.- председател на ОбС Ямбол Атанас … Илчев.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ставрев - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет Антон … Шиков, председател на Общински съвет Ямбол.

При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Атанас … Илчев, общински съветник.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Антон Шиков

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага да се промени текста в т.1 от решенията – 4% върху ОМЗ като се счита за прослуженото време на съответната длъжност.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 4

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 30                         против – 2                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

   

На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление №67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

1.Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Ямбол в размер на 4256 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на съответната длъжност в размер на 4 на сто върху основната месечна заплата, считано от 09.11.2023 г.

2.Платеният годишен отпуск на кмета на община Ямбол е съгласно чл.31 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

3. Социалните плащания по чл.294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол) - Комисията предлага да се промени текста в т.1 от решенията – 4% върху ОМЗ като се счита за прослуженото време на съответната длъжност.

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК БФ.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – 3

Приема се.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – 2                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА

1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет-Ямбол 8/осем/ часа дневно.

2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет-Ямбол, считано от 09.11.2023 г. в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер 4 на сто върху основната месечна заплата за прослуженото време на съответната длъжност.

4. Платеният годишен отпуск се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.

5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет-Ямбол на кмета на общината.

 

 

 

      ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Тюфекчиева - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 5, т. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2023г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Някак си мимоходом и между другото, и под масата се замете един много сериозен проблем за мен лично като човек, който има ясно и информация със стара дата за това, което в момента кмета е предложил да вземем като решение. В частта за финансовата корекция, нанесена в размер на 454 706 лв.,  нанесена за обществената поръчка за ул. „Търговска“ от Безистена до ул. „Преслав“. Това е проект, който аз и моя екип оставихме на г-н Ревански, готов, разработен със защитени европейски пари, от него и екипа, с който работи се искаше само да обяви обществена поръчка, да избере изпълнител и да го изпълни. Като малко история, обяви се една обществена поръчка, една година по-късно прекрати кмета поръчката с основание, че има нередности в методиката за избор на изпълнител, обяви се втори път поръчка и на втората поръчка в пълно съзнание комисията, която кмета е назначил и протоколите, които кмета е одобрил на тази комисия са нарушили закона. Има решение на ЯАС от 20.02.2023 г., има окончателно решение на ВАС от 28.07.2023 г., с което се потвърждава това решение за тази санкция в размер на 454 706 лв. И в двете решения има категоричност, че нарушенията са ясни и видни. /Зачита някои от решенията на ЯАС/ Нарушена е процедурата за разделяне на обществената поръчка. Нарушена е процедурата за технически изисквания.

Шиков – Г-н Славов, моля по-същество по точката. На всички е ясно, че ще гласуваме корекция, която е наложена , заради нарушения.  Решенията на съда са публични.

Г. Славов - Това е точно по поръчката, която от 28.07.2023 г. е било редно кмета и сега да даде информация на всички съветници и на града, за да сме наясно, всъщност какво е това. А не да се запише с два реда, където изобщо не става ясно за какво иде реч в това предложение до ОбС, което си е до някаква степен за мен заблуда на ОбС и на гражданите на Ямбол. От м. юли до сега никъде в общественото пространство, нито на сайта на общината няма информация, че има такава санкция, чак сега се взима това решение. И защо за мен и предложението ми към вас в тази част на решението, да не бъде одобрено от Вас, да не бъде прието, да бъде отложено, да се сезира от кмета съответния орган, които да констатират длъжностните лица, които съзнателно са допуснали тези нарушения и от които, ако съда прецени или съответните институции, че трябва да бъде потърсена съответната отговорност те да възстановят тези средства, защото това по закон е допустимо и възможно, тогава да се гласува това решение. В пълна яснота, че управляващия орган ще наложи санкции и ще си ги изиска по съдебен ред, за мен това е редно. И да финализирам, иска се в момента от данъците на ямболии, защото това са пари директно от данъците на целия град, да се плати едно извършено в пълно съзнание нарушение на комисията назначена от кмета, от кмета, който е одобрил решението на комисията, като е отстранил трима от участниците в процедурата, за да остане правилния участник. И ЯАС и ВАС са установили, че това е явно нарушение.

Александров – Искам да отбележа, че всеки проект има финансова корекция, това може да се провери и при други кметове в какъв размер е била тя. Нормално е тя бъда между 5% и 10%, в случая сумата е 7,5%, така че всичкото е рамките на нормалното.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували       за – 6                           против – 16                            въздържали се – 14

Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Няма противно мнение, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 28                         против – няма                       въздържали се – 6

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 26                         против – 5                              въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2023 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2023 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение по т. 4, в частта му по т.4.1 от шестдесет и второто заседание на ОбС Ямбол от 20.09.2023 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 53 800 лв.

 

 

 

Г. Славов – отр. вот - Гласувах отрицателно съвсем обяснимо, след като обясних какви са моите съображение, но не мога да приема, което констатирам за пореден път и по други обстоятелства, че зам.-кмет си позволява от трибуната на ОбС, да лъже целия град и вас включително. Това е решение на ВАС, както ви споделих, който казва: „Правилно е определен и процентния показател на финансовата корекция, в предвидения от законодателя твърд размер от 25%“, не е 5%, не е 7,5%, а от 25% твърдия показател върху цялата сума. Сумата общата, за поръчката е за 1 800 000 лв., финансовата корекция е 454 706 лв. Сами може да направите сметката, аритметиката е проста. И друго, не знам дали вие сами осъзнавате, когато кмета и неговия екип са отменили първата поръчка със съмнения за неправилна методика за избор на изпълнител и с пълно съзнание са направили методика, която явно е с по-сериозни нарушения констатирани от управляващия орган, че това в някаква форма е злоупотреба и може би вид кражба от данъците на всички ни, защото сега целия град и вие включително с вашите данъци плащате тази неустойка, която ни е наложена.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – 7

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Ямбол,

Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол, съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 87374.36.884 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите", одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на СВЕТЛА Г. ТОМАНОВА и РУЖА Т. КУНЕВА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди за жилищно строителство.

При изработване на проекта за ПУП–ПРЗ на ПИ 87374.36.884 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“ да се предвиди образуване на урегулирани поземлени имоти УПИ I-36.927 /проектен ПИ 87374.36.927/ и УПИ II-36.928 /проектен ПИ 87374.36.928/ в кв./кад. район/ 36, с отреждане/предназначение „за жилищно строителство“. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от схема за вертикално планиране, схеми електроснабдяване, схеми за водоснабдяване и канализация.

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план /ПП/ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност Маслака, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на "ТЕРОС" ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-1, кв./кад.район/ 26 по плана на гр. Ямбол, местност „Маслака“, ПИ 87374.26.1 по кадастралната карта на град Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото; даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929  – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ЖИВКО … НИКОЛОВ и ВЛАДИСЛАВ … ТОДОРОВ, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за производствена, складова и административна дейност“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ-69.121 с отреждане „за производствена, складова и административна дейност“, кв.(кадастрален район) 69.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на ЖИВКО … НИКОЛОВ и ВЛАДИСЛАВ … ТОДОРОВ, собственици на поземлен имот с идентификатор 87374.69.121 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Зайчара“, в  качествата им на заинтересовани лица от името на община Ямбол и за собствена сметка да извършат процедурата по промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 87374.69.929 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 585 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.69.937).

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СКИЦА

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) 87374.34.977 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Табите“ (получен след разделянето на поземлен имот с идентификатор 87374.34.24).

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ИВАН … АТАНАСОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 87374.34.977 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Табите“ във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на обект в УПИ III-977 по действащ ПУП-ПРЗ.

             2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи  и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Ямбол дава съгласие на Иван … Атанасов в  качеството му на заинтересовано лице от името на общината и за собствена сметка да извърши процедурата по промяна на предназначението на част от селскостопанския път с идентификатор 87374.34.956 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 17.5 кв.м. (проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.34.990).

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на селскостопански път с обхват ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват поземлени имоти ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440;

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Ямбол, одобрява задание за проектиране и дава на община Ямбол, разрешение за изработване на проект Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен  план /ПП/ за трасе на селскостопански път с обхват поземлени имоти ПИ 87374.37.439 и ПИ 87374.37.440, във връзка с промяна вида територия и начина на трайно ползване на ПИ 87374.37440 в земеделска територия и на НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път, и обединяване с ПИ 87374.37.439 в един нов проектен поземлен имот с вид територия земеделска  и с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

СКИЦА

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 36                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ І-4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971 и УПИ X-4951,4952 в кв. 44 по плана на град Ямбол – кв. „Каргон“, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 87374.555.402, 87374.555.387 и 87374.555.386 по кадастралната карта, находящи се на ул. „Жеко Андреев“ №№ 76, 78 и 74, с което изменение уличната регулационна линия, определяща границата с улица „Жеко Андреев“ се поставя в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот с идентификатор 87374.555.386 и с проектната кадастрална граница на проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.555.432.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол относно кв. 53 по плана на гр. Ямбол - ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов – Правя предложение тази точка да бъде отложена като гласуване за следващо заседание, ако прецени ОбС, със следните съображения. Още в предния мандат, колегата общински съветник адв. Георгиев, се опита от тази трибуна да ви обясни, че процедурата, която тук се иска да се финализира с това решение е тръгнала по неправилен начин, което ще рече, че във всеки един момент тя е атакуема и може да бъде развалена като такава процедура. Може би водени от усещането за мнозинство в съвета, това не ви интересува толкова много, вдигате ръка и гласувате, но имайте предвид, че отзад стоят  потенциални инвеститори и тук става дума за общинска собственост и то публична. Това е едното ми съображение. Да се преосмисли цялата процедура, защото тя е тръгнала неправилно и това я прави опорочена от самото начало атакуема. Това, че има съгласуване с директор на детската градина, то е ясно под шапката на общината директора няма никакъв избор освен да каже това, което кмета желае. Това, че има съгласуване с Регионалния инспектор на образованието, никъде по закон не се изисква подобно нещо. По-сериозното и основното за мен е, съжалявам, е г-н Ревански го няма тук, но надявам се да се запознае с това, което ще каже е, че кмета и този който представлява града, трябва да гледат като добри стопани на града и да гледат за бъдещето на гр. Ямбол. В случая все едно, че гледаме един и същи филм с парк „Боровец“. Имаме една сграда, която е построена и около нея има публична общинска собственост, както е хотела на кмета на парк „Боровец“, имаме един ПУП, който се жали за парк „Боровец“ и ще отпадне със сигурност, където кмета е внесъл предложение и са му отредени 6 дка около хотела ПОС, както и тук се отделят близо 300 кв. м. ПОС, казвам че има прецедент и този прецедент се повтаря.

Шиков - Ще помоля да говорите по точката.

Г. Славов - И в двата случая става дума за сгради, където няма терен около тях, и в двата случая единствено и само с решение на ОбС и с вашата воля ще се образува такъв терен. Затова моето предложение е, ако приемете да се отложи точката, да се обмисли и да се прецени. Също има прецедент в тази посока, кмета да направи предложение към собствениците на сградата, да срещнат интересите, да бъде откупена тази сграда, така както беше откупена Брънековата къща, да се направи една дарителска кампания, ако трябва питане във Фейсбук до всички граждани на гр. Ямбол, тази сграда е в чувствително по-добро състояние и с не по-малко лоша архитектура от Брънековата къща и е съвсем на центъра на града. Вярно, че онази е срещу къщата на кмета, но тази е срещу църквата и е в двора на детската градина. След което да се отделят средства, дали пак от дарения или директно от бюджета да се ремонтира и да се предаде на детска градина и на децата мислейки за бъдещето на гр. Ямбол и за децата на гр. Ямбол. Това, че се влиза тук в някакви норми за големина на терен, за брой деца и т.н. Това не мисля, че трябва да е основание, когато някой гледа за бъдещото развитие на града, какъвто е кмета. И затова за мен по-разумното е това като предложение, но не сега. Предложението ми сега е да се отложи гласуването на точката, естествено вие решавате кога и как да се обсъди процедурата, по която е тръгнала още веднъж. Ако прецените, че във второто има резон, в което ви предложих, то не пречи да бъде разгледано от съвета на следващо заседание, така че сградата да се запази за града, да бъде откупена и да се срещнат интересите на собствениците на общината, така че и те да не бъдат ощетени, но интереса на града да бъде защитен максимално.

Тодоров – репл. - Този имот предизвика доста отзвук в обществото миналата година и се наслагва на обществото като една огромна грешка на сегашното управление. Историята на този имот и други такива, които са в тази детска градина, бяха върнати на собствениците. Точно тогава е можело да се направи тази процедура, която предния изказващ каза да се откупят от общината, да останат на общината и да се използват за детската градина. Този имот от много години, мисля че 2012 г. е закупен от други лица, които от тогава досега не предприемат никакви действия. Още тогава детската градина е сложила  ограда и казва: „Тази част ние не можем да я използваме“. Преди доста години, други две сгради по същия начин в тази детска градина са на същото положение. От тогава, досега не се приема нищо от собствениците, общината също абсолютно нищо не предприема и минали години. В момента, в който собствениците искат нещо да направят, ние ги спираме. Смятам, че е законова, след като тази тяхна собственост е там и те съвсем нормално е да искат един ПУП, с който да искат да могат да ремонтират тази сграда. Нормално е да им се даде някаква площ също казвам малка, нормално е да има становище от детската градина, това е нормално. Ако в друго управление кмета е налагал на директорките какво да говорят в детските градини, сега не е така. Водели са се разговорили, директорката е преценила, че това площта, това са сградите, които иска да стопанисва, това е нормално за капацитета на децата и дава становище, че не им е необходима тази сграда. Само да отбележа, че от другата страна зад бившето кино „Вапцаров“, има две сгради, които също са общински. Там в по-ранно управление се направиха ремонти, общината изхарчи едни пари на жителите на гр. Ямбол, за да ги ремонтира. Тези две сгради в момента стоят оправени и не се стопанисват нито от детската градина, защото тя няма нужда. Ако в един момент има нужда, тези две сгради могат също да влязат към тях, те са ремонтирани отвън, но вътре не. Там бяха изхарчени пари преди около 8 години, но те стоят ремонтирани и не се използват. Смятам, че е съвсем нормално това искане на собствениците, и ние съвсем нормално можем да уважим тяхното искане, за да могат те да предприемат съответните действия. Не намирам притесненията, които така популяризират дадена група съветници, че с това едва ли не ощетяваме града или децата на града, това са пълни глупости, смятам, че ние можем да ги уважим.

Г. Славов -  дупл. - Г-н Тодоров, ще започна отзад, напред. Тези сгради бяха ремонтирани наистина в мандатите, в които аз бях кмет и в тях имаше използваемост на 100% на всички помещения, включително центъра за превенция, детска педагогическа стая и още институции, и мисля, че продължават да бъдат там. Така че, парите, които са вложени са се използвали много целесъобразно и вие го знаете това като общински съветник също гласувахте бюджета и аз тогава много подробно съм обяснявал за разлика от сега всяко едно действие, всяка една сума, която се е разходвала защо се е разходвала и вие сте гласувал за това  и би трябвало да сте запознат и да знаете. От друга страна аз не съм казал нищо против частната инициатива. Казвам две неща и моля да бъда правилно разбран. Едното е, процедурата още от предния мандат на ОбС е тръгнала по неправилния начин и това най-вероятно, инвеститорите, ако одобрите предложението докрай, ще го  разберат в някакъв момент, но ще са направили достатъчно сериозни вложения, ще е минало много време и може да се окаже, че тази процедура няма да важи, защото тя не е стартирана по правилния път. Така или иначе аз в това няма да мога да в убедя, защото вие тук си имате мнозинството и ще си вземете решението. Но това не е в интерес нито на инвеститора, нито на собственика. А от друга страна, това което ви предлагам не е в ущърб, нито на общината, нито на собственика. И то е да се срещне интереса, така както беше откупена за близо 300 000 лв., ако не се лъжа Брънековата къща, поне това, което беше в публичното пространство. Като част от средствата бяха от кампания за дарение, а другите общината допълни. И след това се отделиха пак няколко стотин хиляди, двеста или триста за ремонт на тази сграда. Тук става дума според мен за нещо с доста по-голяма тежест и важност, така че да не се изгуби интереса на тези, които са собственици на сградата, те да си получат тяхното обезщетение, но сградата да се запази, да се ремонтира и да се остави на децата на гр. Ямбол за бъдещето на гр. Ямбол. Не става дума по никакъв начин тук някой да спъва някого или да пречи на някого. Тук става дума за решение на ОбС. ОбС се разпорежда с ПОС и с ЧОС, тази е ПОС. ПОС е твърде малка, за да може да се пренебрегва интереса според мен по такъв начин. И най-малкото не пречи да се отложи да се помисли и ОбС пак да реши.

Тодоров – л. засегнат -  Г-н Славов, изслушах ви внимателно. Не смятам, че ОбС е мястото, където може да кажете тази процедура дали е тръгнала правилно или не. Има си органи, които ще кажат. Ние не сме орган, които трябва да каже това дали е правилно или не. Има юристи, както преди доста години имаше едни дела за водопровода на Ямбол, бяха осъдителни присъди. Така че има си съд или юристи, които ще кажат дали процедурата е тръгнала правилно или не е.

д-р  Р. Георгиев – Точката е минавала и досега, явно има движение на инвеститори, те искат да правят с имота, това което могат и искат да го направят. Малко не разбирам обаче и сегашните управляващи, и бившия кмет, отношения за защита на тази сграда в името на децата на гр. Ямбол, за придобиване на общинско имущество. Ами ние през последните 18 години само разпродаваме. Да, Брънековата къща е сигурно единствения случай, в който придобиваме, но там бяха по друг начин нещата. Там собствениците се отнасяха небрежно и тази сграда беше спасена, а тук има кой да инвестира. Нека да погледнем сегашните детски градини в какво положение е сградния фонд, дворовете, където играят нашите деца, че чак тогава да мислим още колко сгради са ни необходими. Ние в миналия мандат затворихме една сграда на детска градина. Ако има някакъв друг интерес, който защитавате или някакви други неща си го кажете. Но, ако всичко е по норма и по правила, да си продължаваме дневния ред напред.

Александров – Искам да отбележа само, че Брънековата къща беше откупена за 130 000 лв., а не за 300 000 лв. Другото, което искам да кажа е, че, ако се мислеше за гражданите на гр. Ямбол, сега управлението нямаше да бъде друго, а щеше да бъде същото като преди четири години.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отлагане.

Гласували       за – 2                           против – 23                            въздържали се – 10

Не се приема.

Подлагам на гласуване от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 27                         против – 3                              въздържали се – 5

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от  Закон за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Решение № XLVII-10/25.05.2023 г.  на Общински съвет – Ямбол, протокол № 11/28.09.2023 г. на ОЕСУТ, Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за кв.53 по ПУП-ПРЗ на гр. Ямбол, като за УПИ XIII-255  /ПИ с проектен идентификатор 87374.537.255/, УПИ III-90 “за ОДО“ /ПИ с 87374.537.90/ и УПИ V-256 /ПИ 87374.537.93 и  87374.537.95/ се обособява устройствена зона с обществено-обслужващи функции и за УПИ II-88 /ПИ 87374.537.88/ се обособява устройствена жилищна зона тип смесена централна,  съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Общински съвет – Ямбол пред Административен съд – Ямбол.

 

СКИЦА

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  ТОДОРКА … КОЛЕВА, ГЕОРГИ … КОЛЕВ и ВЕСЕЛИНА … ГЮРКОВСКА разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.           

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) I-36.929 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

При изработването на ПУП-ПРЗ да бъде заснет въздушния електропровод, преминаващ през имота и линиите на застрояване да бъдат съобразени със съответния сервитут на комуникацията.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

Илчев – Предлагам 10 минути почивка.

Шиков – Обявявам почивка до 12.10 часа.

След почивката присъстват 33 съветника.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3; Допускане за едновременно изменение на ОУП и ПУП-ПЗ по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, ПИ с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, при условията и по реда за съответния план предвидени в закона.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – 1                              въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 32                         против – 1                              въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 

1.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол и дава на ЗИТА … БЕЛО-НАНЧЕВА и РОЗА … ГЕОРГИЕВА разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол по отношение на урегулиран поземлен имот VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3;

2.                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 134, ал. 3, изречение  второ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол допуска Общият устройствен план на община Ямбол и Подробният устройствен план – План за застрояване по отношение на УПИ VIII-86 в кв. 106 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлен имот с идентификатор 87374.542.86 по кадастралната карта, находящ се на ул. „Хан Крум“ № 3, да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобри след одобряване изменението на общия устройствен план.

  

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ и  одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на  СТАНИМИР … ДИМИТРОВ и ЦВЕТАНКА … ДИМИТРОВА, разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Бахчите“ във връзка с промяна на предназначението на част от земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обекти с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“.

При изработване на проекта за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 87374.36.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Бахчите“ да се предвиди образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ ХV-36.932 и УПИ XVI-36.933 с отреждане  за жилищно застрояване“, кв.(кадастрален район) 36.

Във връзка с разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с подробния устройствен план да се предвиди площ за изграждане на техническа инфраструктура – публична собственост.

            Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ проектът да бъде придружен от необходимите план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.      

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - бул. “Европа“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

          Обект: Язаки България, бул. „Европа“ 43 – Комбиниран водомер Meitwin DN 100 50* C PN 16 L 360”, с инвестиция в размер на 1533,30 лв. /хиляда петстотин тридесет и три лева  и тридесет стотинки/, без ДДС.

          Обект: „Реконструкция /подмяна/ на 28 броя С.В.О. /сградни водопроводни отклонения/ в участъка между ул. „Димитър Благоев“ - ПИ 87374.527.160 до ул. “Страхил войвода“ – ПИ 87374.527.88“, с инвестиция в размер на 28 893,51 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет и една стотинки/, без ДДС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане и завеждане в баланса на Община Ямбол на Дълготрайни материални активи, финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и приемане на активите от Община Ямбол - ул. “Ат. Кратунов“ и др.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация

          Да се заведат в баланса на Община Ямбол представените Дълготрайни материални активи финансирани от „В и К“ ЕООД - Ямбол, във връзка с ангажимента за минимално ниво на инвестициите и като публична общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите.

          Обект: Разпределителна шахта на ул. „Атанас Кратунов“, подмяна на водомер DN 125, с инвестиция в размер на 967,37 лв. /деветстотин шестдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/, без ДДС.

          Обект: Разпределителна шахта на ул. „Граф Игнатиев“, - доставка и монтаж на GPRS контролер тип GTS 888, с инвестиция в размер на 892,04 лв. /осемстотин деветдесет и два лева и четири стотинки/, без ДДС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ в кв.120 по плана на гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ 28-30.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 29                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и чл. 41, ал. 2 от ЗОС допуска прилагане на плана за улична регулация за УПИ XIII-20, в кв. 120 по плана на града, последно изменен със Заповед № ТУ/02-00066 от 01.08.2017г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с идентификатор 87374.538.195 с площ 3 кв. м., в размер на 440 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Антоанета … Алексиева и Васил … Алексиев.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 45, с цел продажбата му на „К-Инвест“ ООД, собственик на законно построената върху него сграда.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Горнаков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Ямбол, определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.301 с площ 313 кв.м по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ VI 1169 в кв. 13 по плана на гр. Ямбол, актуван с АЧОС № 2903/22.11.2021 г., находящ се на ул. „Тракия“ № 45, в размер на 41 500.00 (четиридесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на „К-Инвест“ ООД, ЕИК 128598519, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел“ № 46, представлявано от управителя му Пламен … Костов.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори: 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се на ул. „Граф Игнатиев“ № 267.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 2 от НРПУРОИ определя пазарна цена за право на пристрояване с площ 95 кв. м и право на  надстрояване с площ 585 кв. м. – общо 680 кв. м. в размер на 100 138.50 лв. /сто хиляди сто тридесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС на която цена да бъде учредено вещното право на „ВИЛТОН-2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, кв. „Индустриален“, ул. „Ормана“ № 4А  за обект: „Преустройство, надстройка и пристройка на съществуващи сгради с идентификатори 87374.548.58.5 и 87374.548.58.6 по КК и КР на гр. Ямбол, находящи се в ж. к. „Граф Игнатиев“ /до бл. 80/, в супермаркетвърху поземлен имот с идентификатор 87374.548.58 по КК и КР на гр. Ямбол - частна общинска собственост, целият с площ 6966 кв. м с адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор, на основание чл.38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ на ул. „Иван Рилски“ № 9, определяне цена на частта на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.63, ал.1, т.3 от НРПУРОИ определя пазарна цена на 43/403 /четиридесет и три четиристотин и трети/ идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.554.29 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин петдесет и четири . двадесет и девет/, целият с площ от 403 кв. м. /четиристотин и три кв. м./ по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, посл. изменена със Заповед № 18-11199 от 09.10.2023 г. на началника на СГКК - Ямбол, който попада в УПИ XIII-29 в кв.39 по плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № I-A-797 от 17.08.1989 г. по ЗРП, последно изменен със Заповед № ТУ/02-00080 от 21.10.2021 г., находящ се на ул. „Иван Рилски“ № 9 в размер на 5 960 лв. /пет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата им на „БАС - 98“ ЕООД, ЕИК: 128045365, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Веслец“ № 4, ет. 2, ап. 5, чрез управителя: Марийка … Стефанова.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на право на пристрояване с площ 10.00 кв. м върху ПИ 87374.543.450, във връзка със съгласуван проект за обект: „Пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3 в УПИ ХХVII – 1517 с предназначение за „жилищно строителство“, кв. 27 по плана на гр. Ямбол, кв. „Аврен“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Гали поле“ № 31.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на пристрояване на Доброслав … Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, … от 10.00 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.450, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 321 кв.м, във връзка с изграждане на пристройка към сгради с идентификатори 87374.543.450.2 и 87374.543.450.3  по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 1 400.00 (хиляда и четиристотин) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС.  

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 22.61 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 33                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Стоян … Михов и Нели … Михова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 22.61 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 34 777 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище – ателие, в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 3 940.00 (три хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на цена на право на строеж с площ 24.98 кв.м върху ПИ 87374.550.86, във връзка със съгласуван идеен проект за обект: „Промяна предназначението на тавани № 1 и № 4 в жилище - ателие в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол“ с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 3, вх. А, таван № 4.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 35                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 71, ал. 1 от НРПУРОИ учредява право на строеж на Николай … Ников и Дора … Никова с постоянен адрес, гр. Ямбол, … от 24.98 кв.м върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.86, по КК и КР на град Ямбол, целият с площ 34 777 кв.м, във връзка с обособяване, чрез промяна на предназначението на прилежащото таванско помещение към самостоятелен обект: жилище – ателие, в сграда с идентификатор 87374.550.86.10 по КК и КР на гр. Ямбол и определя пазарна цена в размер на 4 360.00 (четири хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС за вещното право.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг самостоятелен търговски обект - Кафетерия, ПОС, Безистен на пл. „Освобождение“ № 1.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 30                         против – няма                        въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг Кафетерия – самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор   7374.537.83.3.5 със ЗП 69.40 кв. м., част от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на гр. Ямбол, със застроена площ 963.00 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г., при следните условия:

-   Начална тръжна месечна наемна цена – 825.17 лв., без ДДС /изчислена съгласно т.3 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС  Ямбол/

-   Депозит за участие – 4950.00 лв.

-   Предмет на дейност – питейно  заведение

-   Срок за отдаване под наем – 5 години

-   Запазване предмета на дейност за срока на договора

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на проектно предложение за изграждане на спортен обект – „Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) - гр. Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Белчев – ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Г. Славов - Имам само един въпрос към г-н Александров. Защо, кой и как е определил, че този парк ще бъде точно с такава насоченост? Основните мотиви: „Атракционен парк за екстремни спортове: скейт, ролери, тротинетки и БМХ  велосипеди. Никой, поне до мен не е стигнала такава информация предполагам, че и до нито един от общинските съветници. Какво точно включва като предложение и изискване или възможности за кандидатстване по тази програма, която ще осигури финансиране? В какъв размер е това финансиране и има ли някакви ограничения за видовете спорт, които биха могли да бъдат предложени като проекторешения от общината, за да се разгърне такъв парк? И ако няма ограничение кой и как е преценил, че това са екстремните спортове, в които ще се включат най-много подрастващи, с което да се постигне ефекта те да се занимават със спорт, а не да стават наркозависими или там всякакъв друг зависимости. За мен далеч по-добър вариант е да се направи едно футболно игрище или някакъв друг вид спортна площта, където много повече деца ще бъдат ангажирани, защото в екстремните спортове само по себе си като екстремен спорт, твърде малко хора се занимават. Това е нещо, което не е присъщо за масов спорт. Това ми е въпроса, ако мога да получа отговор. Благодаря!

Христов – Футбола наистина е популярен спорт, но има достатъчно игрища в града. А за екстремните спортове бих казал като практикуващ от известно време, първо много от дисциплините станаха олимпийски, за разлика от футбола, където олимпийското представяне е доста слабо, така че, комерсиализацията при тях е много сериозна. Има новорегистрирани спортни клубове в града от последните години, от които се занимават с такава насоченост. Търсенето е сериозно и съм сигурен, че като процентно съотношение при екстремните спортове е доста по-високо като интерес в момента, отколкото при футбола.

Шиков – Програмата очевидно е отворена за всякакъв вид спорт. Защо решението на общината да кандидатства е точно този вид спорт, а не някой друг - ами може би си спомняте времето, когато пред общината се практикуваха такива спортове. Тогава беше взето решение в парка да се изгради нещо като рампа за практикуване на такъв спорт, но беше доста неудачно избрано мястото до детския кът, което доведе до сериозна колизия между по-възрастни тийнейджъри подскачащи с велосипедите си и малки деца, които също искат да се качат на рампите. И от известно време общината търси подходящо място, на което да бъде реализиран такъв проект. Имаше идея да е на опитното поле, там е малко отдалечение от ЦГЧ, а  това място до захарна фабрика се явява като продължение на парка. И както е продължение на градския парк, така е и на достатъчно разстояние от разхождащите се майки с колички и по-малки деца и ще бъде безопасно там да се практикуват такива видове спорт. Това като мотивировка защо там и защо точно този тип спорт.

Шиков – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1 т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, т.2 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорт и чл.7, ал.6 от Наредба № 1 от 06.10.2023г.  за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост:

Одобрява изработване на проектно предложение, съгласно изискванията на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и Наредба № 1 от 06.10.2023г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, за изграждането на спортен обект - Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и ВМХ) гр. Ямбол в УПИ II-112, кв. 156 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона, одобрен със Заповед № I-A-1273/14.09.1990г. и Решение LX-5 от 27.07.2023г. на ОбС-Ямбол. Поземлен имот с идентификатор 87374.517.112.

Упълномощава Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на РДНО Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Христов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 32                         против – няма                        въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

1. Дава съгласие Община Ямбол да подаде заявление до РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:  предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол в размер на 1 000 000 лв. съгласно одобрената с решение по т.1 на петдесетото заседание на Общински съвет – Ямбол проведено на 29 декември 2022г. план-сметка, необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2023 г .

2.Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявления по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването им и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Ямбол.

3.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Мотиви: От закъснението на изпълнението на настоящото решение могат да произтекат значителни вреди,  а именно неизпълнение на договорни задължения на  Община Ямбол, което влече след себе си заплащане на неустойки и други санкции и преустановяване изпълнението на услуги от  съществено  обществено значение, а именно тези по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно удължаване срока по процедура BG05SFPR002-2-001 "Грижа в дома" чрез директно предоставяне на БФП по Програма РЧР 2021-2027г.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Илчев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

д-р Вълчев - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешението на вносителя. Няма против. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1.      Дава съгласие, Община Ямбол да внесе пред Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, искане за удължаване на процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“;

2. Предоставя изпълнението на дейностите по процедура „Грижа в дома“ на Отдел „Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да измени заповедта, с която е възложил изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите по проект „Грижа в дома в Община Ямбол“ по процедура BG05SFPR002-2-001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на Отдел „Хуманитарни дейности“, за период от 3 месеца, считано от 01.12.2023 г.;

4. Дава съгласие финансираните по ПРЧР 2021-2027 г. услуги по „Грижа в дома“ да се  ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – за период от 3 месеца, считано от 01.12.2023 г.   

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

   Вносителят предлага отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Димчева Димова в размер на 4000 лв., Желязка Костадинова Златева в размер на 1500 лв. и Василка Дянкова Кирова в размер на 780  лв. (приложен протокол)

Шиков – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували       за – 34                         против – няма                        въздържали се – няма

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за реда и начина на предоставяне на еднократна  финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми Комисията отпуска ЕФП на:

Красимира … Димова, гр. Ямбол, …   ап. 4 в размер на 4000 лв. на за лечение и скъпо струващи медикаменти;

Желязка Костадинова Златева, гр. Ямбол, … в размер на 1500лв.;

Василка Дянкова Кирова, гр. Ямбол, … в размер на 780  лв.

 

 

 

Даде се думата на Тодор Гочев за изказване по проблеми на града.

 

 

 

 

Шиков - Поради изчерпване на дневния ред закривам второто заседание на ОбС Ямбол. Следващото заседание ще бъде на 28 декември 2023г.

 

 

 

 

 

 

                                                Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                                                                                            Антон Шиков

 

                                                            Протоколисти:

 

 

                                                                                    Ил. Иванова            

 

 

 

                                                                                    Ан. Господинова